نرم افزارحسابداری صدگان

منابع‌ درآمد ـ مأخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌(مواد۲۸تا۵۰)

490 25,707

حسابداراپ

ماده‌ ۲۸ـ

منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

۱ـ حق‌ بيمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پايان‌ سال‌ ۱۳۵۴ به‌ ميزان‌ بيست‌ و هشت‌ درصد مزد يا حقوق‌ است‌ كه‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ بيمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما و سه‌ درصد به‌ وسيله‌ دولت‌ تأمين‌ خواهد شد.

۲ـ درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخاير و اموال‌ سازمان‌.

۳ـ وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.

۴ـ كمك‌ها و هدايا.

تبصره‌ ۱ـ  از اول‌ سال‌ ۱۳۵۵ حق‌ بيمه‌ سهم‌ كارفرما بيست‌ درصد مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ و كمك‌ دولت‌ كل‌ حق‌ بيمه‌ به‌ سي‌ درصد مزد يا حقوق‌ افزايش‌ مي‌يابد.

(به موجب ماده پنج قانون بيمه بيكاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ در مورد كارگران مشمول قانون كار سه درصد به سهم كارفرما افزوده شده است. ماده پنج مقرر مي‌دارد:

حق بيمه بيكاري به ميزان ۳% مزد بيمه شده مي‌باشد كه كلاً  توسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.

تبصره: مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه‌شده و كارفرما و همچنين نحوه رسيدگي به اعتراض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد براساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات تأمين اجتماعي پيش بيني شده است).

(همچنين مطابق بند ۴ قسمت (ب) قانون مشاغل سخت و زيان آور كه در ذيل ماده ۷۶ به اصل آن اشاره شده است در مشاغل سخت و زيان‌آور، به ميزان ۴% به حق بيمه پرداختي اضافه مي‌گردد).

(ميزان حق بيمه در برخي موارد به موجب لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق‌بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ و قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ تغيير كرده است). متن لايحه قانوني بخشودگي ….. به شرح زير مي‌باشد:

لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق‌بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۴/۹/۵۸ شوراي انقلاب

 

ماده واحده ـ به منظور كمك به بهبود وضع مالي بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي و بالا بردن توانايي آنان در پرداخت حق بيمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي از تاريخ ۱/۱/۱۳۵۸ تا تاريخ تصويب اصلاحيه قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده ۶ لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي ۹% از حق‌بيمه مقرر در ماده مذكور به ترتيب ۲% سهم بيمه شده و ۷% سهم كارفرما بخشوده مي‌شود. اين بخشودگي شامل كارگاههاي كوچك صنفي اعم از اين كه ظرف اين مدت مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته يا بعداً قرار خواهند گرفت مي‌گردد.

تبصره ۱- كارفرمايان موضوع اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون مكلفند صورت مزد يا حقوق همچنين حق بيمه هر ماه را در موعد مقرر در قانون تأمين اجتماعي به سازمان تأمين‌اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند و چنانچه در تسليم صورت مزد يا حقوق و پرداخت حق بيمه هر ماه بيش از دو ماه تأخير نمايند موضوع بخشودگي حق بيمه منتفي بوده و از لحاظ ميزان حق بيمه همان ماه مكلف به پرداخت حق بيمه مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي همچنين خسارات موضوع مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون مذكور خواهند بود.

تبصره ۲- كارفرمايان مشمول اين قانون مي‌توانند حق بيمه معوقه از تاريخ اول فروردين ماه ۱۳۵۸ تا تاريخ تصويب اين قانون را با استفاده از بخشودگي مقرر حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به سازمان بپردازند و چنانچه ظرف اين مهلت حق بيمه مذكور را پرداخت ننمايند از لحاظ پرداخت حق بيمه و خسارت مربوط مشمول مقررات كلي قانون تأمين اجتماعي خواهند بود. (اصلاحي به موجب لايحه قانوني اصلاح تبصره ۲ و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه … مصوب ۱۷/۲/۵۹ شوراي انقلاب).

تبصره ۳- كارفرمايان موضوع اين ماده كه ظرف مهلت‌هاي مقرر در اين قانون نسبت به تسليم صورت مزد يا حقوق و پرداخت حق بيمه مقرر در اين قانون به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند مشمول هيچ يك از خسارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي نمي‌باشند مگر آن كه به موجب همين قانون مشمول مقررات كلي قانون تأمين اجتماعي قرار گيرند.

تبصره ۴- تميز و تشخيص كارگاههاي مشمول اين ماده از كارگاههاي بزرگ يا كارخانه‌ها علاوه بر شمول قانون نظام صنفي نسبت به آنها براساس ضوابط زير:

الف) سطح زير بنا

ب) تعداد كاركنان

ج) نحوه كمي و كيفي توليد و ارائه خدمات

در مورد صنوف مختلف به پيشنهاد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي به عهده شورايعالي تأمين اجتماعي خواهد بود.  (الحاقي به موجب لايحه قانوني اصلاح تبصره ۲ و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه … مصوب ۱۷/۲/۵۹).

متن قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ به شرح زير مي‌باشد:

قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي

ماده واحده ـ از آغاز سال ۱۳۶۲ كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي‌نمايند تا ميزان ۵ نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بيمه را خواهند پرداخت.

تبصره ۱- دولت مكلف است هزينه مورد نياز سالهاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش‌بيني و منظور نمايد.

تبصره ۲- (اصلاحي مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ مجلس و ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت) در مورد كارگاههائي كه ظرفيت كاري كمتر از ۵ نفر كارگر را دارند، در صورتي كه كارفرما افرادي را بدون اشتغال در كارگاه براي استفاده از مزاياي اين قانون به تأمين اجتماعي به عنوان كارگر معرفي نمايد براي هميشه از مزاياي اين قانون و خدمات دولتي محروم خواهد شد. ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل ۳ برابر مزاياي بهره‌مند شده از اين بابت خواهد بود. (عبارت ملزم به … خواهد بود) به موجب اصلاحيه مزبور جايگزين عبارت ” براي هميشه … شده است)

تبصره ۳- كارخانجات، معادن، پيمانكاران، شركتهاي خارجي از شمول اين قانون مستثني هستند. تبصره ۴- كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه به علل بحران مالي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهي به صورت يكجا يا طبق ماده ۴۶ قانون تأمين اجتماعي موجب تعطيل يا وقفه كار در كارگاه باشد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند حسب مورد بدهي مذكور را حداكثر تا شصت قسط ماهانه تقسيط نمايد.

همچنين هيأت مديره سازمان مي‌تواند در مورد بخشودگي بدهي معوقه قطعي تا پايان بهمن ۱۳۶۱ كارفرماياني كه بدهي آنان يكصد هزار ريال يا كمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصميم نمايند.

تبصره ۵- آيين‌نامه اجرايي اين قانون جهت تعيين نوع كارگاههاي توليدي، صنعتي و فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه و توسط هيأت دولت به تصويب خواهد رسيد. (آيين نامه اجرايي اين تبصره در تاريخ ۲۸/۲/۱۳۶۲ به تصويب رسيده است و در صفحه ۳۰۱ درج شده، همچنين مصوبه مورخ ۲/۹/۱۳۶۹ هيأت وزيران فهرستي از فعاليت‌هاي مشمول اين قانون را ارائه داده است كه در صفحه ۳۳۰ همين مجموعه درج شده است) (اين تبصره به موجب قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط … مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۷ مجلس و ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌حذف‌شده است).

تبصره ۶- (الحاقي مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷) در مورد كارفرماياني كه صورت مزد يا حقوق و نيز حق بيمه ماهانه سهم كارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانوني ارسال و پرداخت نكنند بخشودگي موضوع اين قانون براي آن مدت منتفي مي‌شود و مكلف به پرداخت حق بيمه قانوني ماهانه خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد و در تاريخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است).

(همچنين ماده ۷ قانون جامع از حمايت از معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ مقرر مي‌دارد:

از قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

ماده ۷- دولت موظف است جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:

ب ـ تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي‌گيرند.

تبصره‌ ۲ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور يكجا در بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ كند.

تبصره‌ ۳ـ سازمان‌ بايد حداقل‌ هر سه‌ سال‌ يكبار امور مالي‌ خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالي‌ تطبيق‌ و مراتب‌ را به‌ شوراي‌ عالي‌ گزارش‌ دهد.

ماده‌ ۲۹ـ

نه‌ درصد از مأخذ محاسبه‌ حق‌ بيمه‌ مذكور در ماده‌ ۲۸ اين‌ قانون‌ حسب‌ مورد براي‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از موارد مذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ ۳ اين‌ قانون‌ تخصيص‌ مي‌يابد و بقيه‌ به‌ ساير تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد يافت‌.

تبصره‌ـ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ بيمه‌شدگان‌ كه‌ از طرف‌ كارفرما پرداخت‌ نمي‌شود به‌ عهده‌ سازمان‌ مي‌باشد.

ماده‌۳۰ـ

كارفرمايان‌ موظفند از كليه‌ وجوه‌ و مزاياي‌ مذكور در بند ۵ ماده‌ ۲ اين‌ قانون‌ حق‌‌بيمه‌ مقرر را كسر و به‌ اضافه‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند.

تبصره‌ـ ارزش‌ مزاياي‌ غيرنقدي‌ مستمر مانند مواد غذايي‌، پوشاك‌ و نظاير آنها طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد به‌ طور مقطوع‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ از آن‌ دريافت‌ مي‌گردد.

ماده‌۳۱ـ

در مورد بيمه‌ شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از مزد و درآمد آنها به‌ وسيله‌ مشتريان‌ يا مراجعين‌ تأمين‌ مي‌شود درآمد تقريبي‌ هر طبقه‌ يا حرفه‌ مقطوعاً به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تعيين‌ و مأخذ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ ۳۲ـ

در مورد بيمه‌ شدگاني‌ كه‌ كارمزد دريافت‌ مي‌دارند حق‌ بيمه‌ به‌ مأخذ كل‌ درآمد ماهانه‌ آنها احتساب‌ و دريافت‌ مي‌گردد اين‌ حق‌ بيمه‌ در هيچ‌ مورد نبايد از حق‌‌بيمه‌اي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر باشد.

ماده‌ ۳۳ـ

حق‌ بيمه‌ كارآموزان‌ بايد به‌ نسبت‌ مزد يا حقوق‌ آنها پرداخت‌ شود و در هر حال‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ در اين‌ مورد نبايد از ميزاني‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد يا حقوق‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر باشد. در صورتي‌ كه‌ مزد يا حقوق‌ كارآموز كمتر از حداقل‌ دستمزد باشد پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌بيمه‌ سهم‌ كارآموز به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود .

ماده‌ ۳۴ـ

در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ براي‌ دو يا چند كارفرما كار كند هر يك‌ از كارفرمايان‌ مكلفند به‌ نسبت‌ مزد يا حقوقي‌ كه‌ مي‌پردازند حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ را از مزد يا حقوق‌ او كسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند.( لينك مرتبط)

ماده‌ ۳۵ـ

سازمان‌ مي‌تواند در موارد لزوم‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌‌شدگان‌ بعضي‌ از فعاليت‌ها را طبقه‌بندي‌ نمايد و حق‌ بيمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و كمك‌هاي‌ نقدي‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نمايد.

– بخشنامه ۵۰۲۰/۹۲/۶ مورخ ۹۲/۱/۱۷(دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال۱۳۹۲)

ماده‌ ۳۶ـ

كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود و بيمه‌ شده‌ به‌ سازمان‌ مي‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ و مزايا سهم‌ بيمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأديه‌ نمايد. در صورتي‌ كه‌ كارفرما از كسرحق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ خودداري‌ كند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ يا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌ شده‌ نخواهد بود.

تبصره‌ـ بيمه‌ شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از درآمد آنها به‌ ترتيب‌ مذكور در ماده‌ ۳۱ اين‌ قانون‌ تأمين‌ مي‌شود مكلفند حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را براي‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ كارفرما تأديه‌ نمايند ولي‌ در هر حال‌ كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ خواهد بود.

ماده‌ ۳۷ـ

هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عين‌ يا منافع‌ مؤسسات‌ و كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ اعم‌ از اينكه‌ انتقال‌ به‌ صورت‌ قطعي‌ ـ شرطي‌ ـ رهني‌ ـ صلح‌ حقوق‌ يا اجاره‌ باشد و اعم‌ از اينكه‌ انتقال‌ به‌ طور رسمي‌ يا غيررسمي‌ انجام‌ بگيرد انتقال‌ گيرنده‌ مكلف‌ است‌ گواهي‌ سازمان‌ را مبني‌ بر نداشتن‌ بدهي‌ معوق‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌ دهنده‌ مطالبه‌ نمايد. دفاتر اسناد رسمي‌ مكلفند در موقع‌ تنظيم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهي‌ واگذاركننده‌ استعلام‌ نمايند در صورتي‌ كه‌ سازمان‌ ظرف‌ ۱۵روز از تاريخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخي‌ به‌ دفترخانه‌ ندهد دفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد كرد.در صورتي‌ كه‌ بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذاركننده‌ بدهي‌ داشته‌ باشد مي‌تواند با پرداخت‌ بدهي‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ اينكه‌ پرداخت‌ بدهي‌ حق‌ واگذاركننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ و رسيدگي‌ به‌ ميزان‌ حق‌‌بيمه‌ ساقط‌ كند. در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهي‌ مذكور انتقال‌ دهنده‌ و انتقال‌ گيرنده‌ براي‌ پرداخت‌ مطالبات‌ سازمان‌ داراي‌ مسئوليت‌ تضامني‌ خواهند بود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌هاي‌ اصناف‌ و ساير مراجع‌ ذيربط‌ مكلفند در موقع‌ تقاضاي‌ تجديد پروانه‌ كسب‌ يا هر نوع‌ فعاليت‌ ديگر مفاصا حساب‌ پرداخت‌ حق‌‌بيمه‌ را از متقاضي‌ مطالبه‌ نمايند. در هرحال‌ تجديد پروانه‌ كسب‌ موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مي‌باشد. (براساس ماده ۴۱ قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ شوراي اصناف جايگزين اتاق‌هاي اصناف گرديده است)

تبصره‌ـ سازمان‌ مكلف‌ است‌ حداكثر پس‌ از يكماه‌ از تاريخ‌ ثبت‌ تقاضا، مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاكننده‌ تسليم‌ نمايد.

به موجب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵ درخصوص چگونگي استعلام  دفاتر اسناد رسمي از سازمان در صورت  انتقال كارگاه  تغييراتي به عمل آمده است كه متن مواد مربوط از قانون مذكور به شرح زير است:

ماده ۱ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:

ج ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده ۳۷ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره ـ در موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذيربط مكلفند در تاريخ مراجعه، به مراجعه كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي يادشده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.

ماده ۲- دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده ۱، مطلع سازند در اين صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده، مي‌باشند.

ماده ۳- سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذيربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي‌شود.

ماده ۴- دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت ده روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك روز پس از صدور است. (آيين نامه قانون مزبور در تاريخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ به تصويب رسيده است و در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تأييد مقام محترم رياست جمهور رسيده است و در صفحه ۳۹۳ درج شده است)

ماده‌ ۳۸ـ

در مواردي‌ كه‌ انجام‌ كار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي‌ كه‌ منعقد مي‌كند مقاطعه‌ كار را متعهد نمايد كه‌ كاركنان‌ خود همچنين‌ كاركنان‌ مقاطعه‌كاران‌ فرعي‌ را نزد سازمان‌ بيمه‌ نمايد و كل‌ حق‌ بيمه‌ را به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ ۲۸ اين‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهاي‌ كل‌ كار مقاطعه‌ كار از طرف‌ كارفرما موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌كاراني‌ كه‌ صورت‌ مزد و حق‌بيمه‌ كاركنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسليم‌ و پرداخت‌ مي‌كنند معادل‌ حق‌ بيمه‌ پرداختي‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه‌ كارفرما آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌ كار را بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌  دارد وجوهي‌ را كه‌ از اين‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌كار مطالبه‌ و وصول‌ نمايد كليه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ و همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غيردولتي‌ و مؤسسات‌ خيريه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ ماده‌ مي‌باشند. (شوراي مركزي اصناف جايگزين اتاق اصناف شده است)

تبصره۱ ـ كليه كارفرمايان موضوع اين ماده و ماده ۲۹ قانون بيمه‌هاي اجتماعي سابق مكلفند، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تأمين اجتماعي مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و براساس آراء هيأت تجديدنظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين‌اجتماعي اعلام خواهد شد.

تبصره۲ : مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

 

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

ماده ۱- كلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ مشمول‌ مواد (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و (۲۹) قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ مكلفند كلیه‌ مطالبات‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ (كه‌ در این‌ آئین‌نامه‌ به‌ اختصار سازمان‌ نامیده‌ می‌شود) از مقاطعه‌كاران‌ و مهندسین‌ مشاور را برابر مفاد ماده‌ واحده‌ قانون‌ الحاق‌ یك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ــ مصوب‌ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ ــ پس‌ ازدرخواست‌ سازمان‌ از محل‌ (۵%) كل‌ كاركرد و آخرین‌ قسط‌ نگهداری‌ شده‌، به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.

ماده۲- كلیه‌ كارفرمایان‌ مشمول‌ این‌ آئین‌نامه‌ مكلفند حداكثر ظرف‌ مدت‌ (۳) ماه‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ آیین‌نامه‌ فهرست‌ كامل‌ پیمانهای‌ موضوع‌ ماده‌ یك‌ (كه‌ از تاریخ‌ خاتمه‌، تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد آنان‌ یكسال‌ گذشته‌ است‌) را با مشخص‌ نمودن‌ شماره‌ و تاریخ‌ پیمان‌، نام‌ پیمانكار و مهندسین‌ مشاور، به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ نمایند و در مورد اعلام‌ مبلغ‌ كل‌ كاركرد پیمان‌ (شامل‌ ارزی‌ و ریالی‌)، میزان‌ (۵%) و آخرین‌ قسط‌ موضوع‌ مواد (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و (۲۹) قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ نگهداری‌ شده‌ نزد كارفرما تا تاریخ‌ شروع‌ و خاتمه‌ یا فسخ‌ یا تعلیق‌ پیمان‌، محل‌ اجرای‌ كار و شرح‌ مختصری‌ از موضوع‌ پیمان‌، نحوه‌ تهیه‌ مصالح‌ (بعهده‌ كارفرما، پیمانكار و یا هر دو) و آخرین‌ اقامتگاه‌ قانونی‌ پیمانكار و مهندسین‌ مشاور،با سازمان‌ همكاری‌ نمایند. در مورد قراردادهایی‌ كه‌ پس‌ از ابلاغ‌ این‌ آیین‌نامه‌ خاتمه‌ می‌یابند یا تعلیق‌ یا فسخ‌ می‌گردند در صورت‌ عدم‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از سوی‌ پیمانكار ظرف‌ یكسال‌ از تاریخ‌ خاتمه‌، تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد، كارفرما مكلف‌ است‌ مراتب‌ را ظرف‌ یكماه‌ به‌ سازمان‌ اعلام نماید.

ماده ۳- سازمان‌ مكلف‌ است‌ در مورد قراردادهای‌ موضوع‌ ماده‌ یك‌ این‌ آیین‌نامه‌ به‌ ترتیب‌ زیر اقدام نماید:

الف‌) در مورد قراردادهایی‌ كه‌ حق‌ بیمه‌ آنها طبق‌ قانون‌ و براساس‌ آرای‌ هیأت‌ تجدید نظر موضوع‌ ماده‌ (۴۴) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ قطعی‌ شده‌ است‌، بدهی‌ حق‌ بیمه‌ را مجدداً به‌ پیمانكار یا مهندسین‌ مشاور ابلاغ‌ و چنانچه‌ حداكثر ظرف‌ (۲۰) روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ مجدد، آن‌ را به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نكند سازمان‌ بدهی‌ را كتباً به‌ كارفرما اعلام نماید.

ب‌) در مورد قراردادهایی‌ كه‌ حق‌ بیمه‌ آنها قطعی‌ نشده‌ است‌، پس‌ از قطعیت‌ بدهی‌ بایستی‌ طبق‌ بند الف اقدام شود.

ماده ۴- كارفرمایان‌ مكلفند بدهی‌ قطعی‌ شده‌ موضوع‌ ماده‌ (۳) این‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ پیمانكاران‌ و مهندسین‌ مشاور را كه‌ توسط‌ سازمان‌ اعلام‌ می‌شود حداكثر ظرف‌ مهلت‌ (۲۵) روز از تاریخ‌ ابلاغ‌، از محل‌ (۵%) و آخرین‌ قسط‌ موضوع‌ مواد (۳۸) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و (۲۹) قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ تأمین‌ و به‌ حساب‌ سازمان‌ واریز نمایند.

ماده ۵- سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارك در اختیار كارفرمایان مراجعه نماید و كارفرمایان مكلفند درخصوص ارایه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان، همكاری نمایند.

پندار سیستم

ماده‌ ۳۹ـ

كارفرما مكلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌ را حداكثر تا آخرين‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنين‌ صورت‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ را به‌ ترتيبي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ طرز تنظيم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد به‌ سازمان‌ تسليم‌ نمايد. سازمان‌ حداكثر ظرف‌ شش ماه‌ از تاريخ‌ دريافت‌ صورت‌ مزد اسناد و مدارك‌ كارفرما را مورد رسيدگي‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ يا اختلاف‌ يا مغايرت‌ به‌ شرح‌ ماده‌ ۱۰۰ اين‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌ مي‌نمايد. هرگاه‌ كارفرما از ارايه‌ اسناد و مدارك‌ امتناع‌ كند سازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بيمه‌ را رأساً تعيين‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد كرد. (آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۵۴))

ماده‌ ۴۰ـ

در صورتي‌ كه‌ كارفرما از ارسال‌ صورت‌ مزد مذكور در ماده‌ ۳۹ اين‌ قانون‌ خودداري‌ كند سازمان‌ مي‌تواند حق‌ بيمه‌ را رأساً تعيين‌ و از كارفرما مطالبه‌ و وصول‌ نمايد. (آيين نامه مربوط )

ماده‌ ۴۱ـ

در مواردي‌ كه‌ نوع‌ كار ايجاب‌ كند سازمان‌ مي‌تواند به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ نسبت‌ مزد را به‌ كل‌ كار انجام‌ يافته‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ متعلق‌ را به‌ همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نمايد.

ماده‌ ۴۲ـ

در صورتي‌ كه‌ كارفرما به‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تأخير تعيين‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد مي‌تواند ظرف‌ سي‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را كتباً به‌ سازمان‌ تسليم‌ نمايد. سازمان‌ مكلف‌ است‌ اعتراض‌ كارفرما را حداكثر تا يكماه‌ پس‌ از دريافت‌ آن‌ در هيأت‌ بدوي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ مطرح‌ نمايد در صورت‌ عدم‌ اعتراض‌ كارفرما ظرف‌ مدت‌ مقرر تشخيص‌ سازمان‌ قطعي‌ و ميزان‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تعيين‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ ۵۰ اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ ۴۳ـ

هيأت‌هاي‌ بدوي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ سازمان‌ از افراد زير تشكيل‌ مي‌گردند:

۱ـ نماينده‌ وزارت‌ رفاه اجتماعي كه‌ رياست‌ هيأت‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌. (براساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين‌ اجتماعي وزير رفاه و تأمين‌اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي گرديده است)

۲ـ يك‌ نفر به‌ عنوان‌ نماينده‌ كارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنايع‌ يا يك‌ نفر نماينده‌ صنف‌ مربوط‌ به‌ معرفي‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفي‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. (اتاق اصناف به موجب فرمان شماره ۳۲۹۴ مورخ ۱۲/۱۲/۵۷ امام خميني (ره) منحل گرديده و براساس ماده ۴۱ قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۸۴ شوراي اصناف كشور جايگزين آن شده است).

۳ـ يك‌ نفر به‌ انتخاب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌اجتماعي‌.

۴ـ نماينده‌ كارگران‌ در مورد كارگران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌اجتماعي‌ به‌ انتخاب‌ وزير رفاه‌اجتماعي‌. (وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي شده است)

(به موجب ماده ۱۳۶ قانون كار، «كليه نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني كار، هيأت‌هاي تشخيص، هيأت‌هاي حل اختلاف، شوراي عالي تأمين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و نظاير آن، حسب مورد توسط كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد» و مطابق تبصره ۲ همان ماده «در صورتي كه تشكل‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند، وزير كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها و هيأت عالي اقدام نمايد»).

آراء هيأت‌هاي‌ بدوي‌ در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ سازمان‌ اعم‌ از اصل‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ دويست‌ هزار ريال‌ يك ميليون و پانصد هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه‌ در موعد مقرر مورد اعتراض‌ واقع‌ نشود قطعي‌ و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ بيش‌ ازدويست‌ هزار ريال‌ يك ميليون و پانصد هزار ريال باشد كارفرما و سازمان‌ ظرف‌ ۲۰ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ واقعي‌ يا قانوني‌ رأي‌ هيأت‌ بدوي‌ حق‌ تقاضاي‌ تجديدنظر خواهند داشت‌.

به موجب قانون اصلاح مواد ۴۳، ۴۴ و ۸۰ قانون تامين اجتماعي مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶  حدنصاب اعتراض به آراي هيات هاي بدوي  تشخيص مطالبات، به «يك ميليون و پانصد هزار ريال تغيير يافته است».

ماده‌ ۴۴ـ

هيأت‌هاي‌ تجديدنظر تشخيص‌ مطالبات‌ در تهران مراكز استانها با شركت‌ افراد زير تشكيل‌ مي‌شود:

(به موجب قانون اصلاح مواد ۴۳، ۴۴ و ۸۰ قانون تأمين اجتماعي مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي عبارت «در تهران» به «مراكز استانها» تغيير يافت.

۱ـ نماينده‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ كه‌ رياست‌ هيأت‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌. (وزارت‌رفاه و تأمين‌اجتماعي جايگزين وزارت رفاه اجتماعي شده است)

۲ـ يك‌ نفر از قضات‌ دادگستري‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستري‌. (رئيس قوه قضائيه جايگزين وزير دادگستري شده است)

۳ـ يك‌ نفر به‌ انتخاب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌اجتماعي‌.

۴ـ نماينده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئيس‌ هيأت‌ مدير ه‌ و مديرعامل‌ سازمان‌.

۵ـ يك‌ نفر به‌ عنوان‌ نماينده‌ كارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنايع‌ يا يك‌ نفر نماينده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفي‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. (شوراي اصناف جايگزين اتاق اصناف شده است براي توضيح رك: صفحه راهنما)

آراء هيأت‌ تجديدنظر قطعي‌ و لازم‌الاجرا است‌.

تبصره‌ ـ هيأت‌هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر تاريخ‌ رسيدگي‌ را به‌ كارفرما ابلاغ‌ خواهند كرد و حضور كارفرما براي‌ اداي‌ توضيحات‌ بلامانع‌ است‌.

با توجه به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسي در حال حاضر انتخاب قاضي با رييس قوه قضائيه مي باشد همچنين به موجب قانون نظام صنفي  مصوب ۲۴/ ۱۲/۸۲ ، «شوراي اصناف» جايگزين «اتاق اصناف» شده است.

ماده‌ ۴۵ـ

نحوه‌ تسليم‌ اعتراض‌ و درخواست‌ تجديدنظر و تشكيل‌ جلسات‌ هيأت‌ها و ترتيب‌ رسيدگي‌ و صدور رأي‌ و ابلاغ‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ سازمان‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد.

(آيين نامه در صفحه ۳۴۶ درج شده است)

ماده‌ ۴۶ـ

سازمان‌ مي‌تواند به‌ درخواست‌ كارفرما بدهي‌ او را حداكثر تا سي‌وشش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسيط‌ نمايد و دراين‌ صورت‌ كارفرما بايد معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهي‌ خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتي‌ كه‌ كارفرما هر يك‌ از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد مقرر پرداخت‌ نكند بقيه‌ اقساط‌ تبديل‌ به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ ۵۰ اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

تبصره‌ ـ در مواردي‌ كه‌ به‌ علت‌ بحران‌ مالي‌ كه‌ موجب‌ وقفه‌ كار كارگاه‌ باشد پرداخت‌ حق‌بيمه‌ در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما مي‌تواند در موعد تعيين‌ شده‌ در اين‌ ماده‌ تخفيف‌ در ميزان‌ خسارت‌ و جريمه‌ ديركرد را تقاضا نمايد. در اين‌ صورت‌ هيأت‌هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر تشخيص‌ مطالبات‌ به‌ تقاضاي‌ كارفرما رسيدگي‌ و رأي‌ مقتضي‌ صادر خواهند نمود. ميزان‌ خسارت‌ و جريمه‌ ديركرد در هر حال‌ نبايد از ۱۲ درصد مبلغ‌ حق‌ بيمه‌ عقب‌افتاده‌ براي‌ هر سال‌ كمتر باشد.

(اين ماده و تبصره آن در تاريخ ۱۳/۴/۱۳۶۱ با تصويب قانون «منع دريافت خسارات و  جرايم و بهره» لغو و قانون دريافت جرائم نقدي مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ جايگزين آن شده است. متن قانون منع دريافت خسارا ت …. بدين شرح است:

قانون منع دريافت خسارات و  جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳/۴/۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي

(اين قانون با توجه به قانون دريافت جرايم نقدي كه در ادامه همين قانون آمده است لازم‌الاجرا نيست)

ماده واحده ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه و تقديم لايحه تأمين‌اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد، تا تصويب قانون جديد از تاريخ اجراي اين ماده واحده خسارات تأخير تأديه و ليست و بهره تقسيط مانده بدهي و زيان ديركرد مندرج در قانون تأمين اجتماعي كلاً حذف مي‌گردد.

تبصره ۱- در مورد كارفرماياني كه بابت حق بيمه بدهكارند به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف) هرگاه بدهي كارفرما قبلاً تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارات و جرايم مقرر و بهره تقسيط از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد.

ب) مشمولين لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي كه تا تصويب اين قانون قادر به پرداخت بدهي‌هاي معوقه نگرديده‌اند به موجب اين قانون كماكان مشمول بخشودگي مقرر در لايحه مذكور شناخته مي‌شوند.

ضمناً بخشودگي موضوع لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب بعد از تصويب اين قانون همچنان ادامه خواهد يافت.

تبصره ۲- چنانچه كارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بيمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تأديه و ليست و بهره تقسيط مانده بدهي و زيان ديركرد) اقدام ننمايد، پس از اعلام مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلابي و هر مرجع مربوط ديگر به منظور همكاري با سازمان از طريق قانوني اقدام خواهند نمود.

(متن زير به عنوان تبصره ۳ در تاريخ ۲۹/۶/۱۳۶۶ به قانون فوق الحاق گرديده است:

تبصره ۳- اشخاص حقيقي غيرمسلم يا اعضاي غيرمسلم اشخاص حقوقي خارج كه مستقلاً يا به صورت مشاركت به موجب عقد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني ايفاي تعهدات ناشي از قوانين ايران را پذيرفته باشند، از شمول اين قانون مستثني  مي‌باشند، مگر در مواردي كه بنا به سياست كلي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران، كشور متبوع اين نوع اشخاص را در صورتي كه رژيمهاي استكباري و استعماري و نژادپرست بر اين كشورها حاكم نبوده و اين اشخاص كافر يا محارب و ضدانقلاب اسلامي نباشند، مشمول اين قانون تشخيص دهد و يا اينكه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرايم ديركرد به عهده مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت محول گردد كه در اين صورت تصميم نهايي با هيأت وزيران خواهد بود. (اين تبصره از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون دريافت جرايم نقدي مصوب ۹/۵/۷۳ لغو شده است نگاه كنيد به ماده ۴ قانون فوق الذكر)

متن قانون «دريافت جرايم نقدي از ….» بدين شرح است:

قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون

تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند (مصوب ۹/۵/۱۳۷۳)

واصلاحات بعدي

ماده ۱- كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه سال ۱۳۵۴ مكلفند صورت مزد و حقوق كليه بيمه شدگان و حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند.

تبصره ۱- (اصلاحي) مورخ ۲۵/۱/۸۷  مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تشخيص مصلحت)

كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئين نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمين اجتماعي خودداري كنند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بيمه همان ماه مي‌باشند.

تبصره ۲- (اصلاحي)كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند، علاوه بر تأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد (۲%) تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخير مي‌باشند.

تبصره ۳- جريمه نقدي موضوع تبصره ۲ اين ماده منحصراً براي يكسال مي باشد و چنانچه كارفرمايان به تكاليف قانوني تعيين شده در اين قانون عمل ننمايند جرايم نقدي از ابتداي سالهاي بعد، همه ساله معادل جريمه سال اول اضافه خواهد شد. (به موجب اصلاحي مورخ ۲۵ /۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تشخيص حذف شده است)

ماده ۲- (اصلاحي)كارفرماياني كه تا پايان اسفند ماه ۱۳۸۶ داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان ياد شده توافق نمايند، از بخشودگي معادل صددرصد (۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند بود:

۱-        در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل صددر صد (۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۲-     در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف هجده ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هشتادوپنج (۸۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند بود. در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت بيست وچهار ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هفتادوپنج درصد (۷۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۳-        در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت سي ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معدل شصت درصد (۶۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۴-     در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر ظرف مدت سي و شش ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد (۵۰%)  جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره ۱- در خصوص بدهي هايي كه به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصويب هيأت مديره سازمان به بيش از سي‌وشش قسط تقسيط مي‌گردد، كليه اقساطي كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مي‌گيرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقيمانده اقساط، نحوه بخشودگي جرائم طبق ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي خواهد رسيد.

تبصره ۲- در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را تا سر رسيد قسط بعدي پرداخت نكند ، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره (۲) ماده (۱) اين قانون دريافت خواهد شد بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول مي باشد . (به موجب اصلاحيه مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تبصره ماده حذف شده و تبصره هاي ۱ و ۲ جايگزين آن شده است)

ماده ۳- (صلاحي مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع ) كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از چهل درصد (۴۰%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص كارگاههاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيات مديره سازمان تامين اجتماعي تا شصت درصد (۶۰% ) قابل افزايش خواهد بود .

ماده ۴- قانون جايگزيني تبصره ۳ الحاقي به قانون منع دريافت خسارات و جرايم بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۶ از تاريخ اجراي اين قانون لغو و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي درخصوص خسارات و جرايم تابع اين قانون مي‌باشند.

ماده ۵- كليه جرايم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد دولت مكلف است همه ساله معادل مبلغ جرايم واريز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعميم بيمه‌هاي اجتماعي در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

صددرصد اعتبار مذكور تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.

ماده ۶- جرايم موضوع اين قانون طبق ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.

ماده ۷- ( صلاحي مورخ ۲۵/۱/۸۷ مجلس و ۸/۴/۸۷ مجمع تشخيص)جرائم كليه بدهي هاي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره (۲) ماده (۱) همين قانون محاسبه و اخذ خواهد گرديد.

قانون فوق مشتمل بر ۷ ماده و ۵ تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۵/۱۳۷۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

(مفاد اين قانون با تصويب مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۴/۴/۱۳۸۲) در برخي موارد دچار تغيير شده است متن مواد مزبور به شرح زيراست:

ماده ۱۱- درصدهاي مربوط به جرايم موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون «دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان وفق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند، مصوب ۹/۵/۱۳۷۳»، به دو درصد (۲%) تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده به ازاي هر ماه تأخير تغيير مي‌يابد.

ماده ۱۲- كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه داراي بدهي معوقه تا پايان سال ۱۳۸۰ به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند، چنانچه حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون، اصل  حق بيمه و بيمه بيكاري قطعي شده را به سازمان يادشده پرداخت و يا با توافق سازمان مزبور آن را تقسيط و اقساط تعيين شده را در سررسيدهاي مربوط پرداخت نمايند، جرايم متعلقه اعم از جرايم تأخير پرداخت حق بيمه و تأخير ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (۱) قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند مصوب ۹/۵/۱۳۷۳، بخشوده مي‌شوند).

ماده‌ ۴۷ـ

كارفرمايان‌ مكلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزاياي‌ بيمه‌ شدگان‌ همچنين‌ دفاتر و مدارك‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌ در اختيار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ مي‌توانند از تمام‌ يا قسمتي‌ از دفاتر و مدارك‌ مذكور رونوشت‌ يا عكس‌ تهيه‌ و براي‌ كسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هريك‌ از رؤسا و كارمندان‌ و كارگران‌ كارگاه‌ و مراجع‌ ذي‌ربط‌ مراجعه‌ نمايند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌ دارند كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسي‌ قرار دهند و داراي‌ همان‌ اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ مذكور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون‌ كار خواهند بود. نتيجه‌ بازرسي‌ حداكثر ظرف‌ يكماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ كارفرما اعلام‌ خواهد شد. (در قانون كار مصوب ۱۳۶۹ مواد ۹۶ تا ۱۰۶ به بازرسي كار اختصاص دارد)

بخشنامه ۱۱/۳ مورخ ۹۴/۱۱/۱۷(اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی)

(به موجب ماده ۹۲ قانون نظام صنفي كشور مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ چگونگي بازرسي از كارگاههاي صنفي دچار تغيير شده است كه متن آن به شرح زير مي باشد):

ماده ۹۲ – سازمان تامين اجتماعي فقط در صورت شكايت هريك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت كند. اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده  شاكي شاغل و جريمه‌اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصد هزار( ۱۰۰،۰۰۰) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (۱۰۰،۰۰۰ ) ريال خواهد بود.

ماده‌ ۴۸ـ

از تاريخي‌ كه‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ ۷ اين‌ قانون‌ گروه‌ جديدي‌ را مشمول‌ بيمه‌ اعلام‌ نمايد ملزم‌ به‌ انجام‌ تعهدات‌ قانوني‌ طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ خواهد بود و كارفرمايان‌ موظفند حق‌ بيمه‌ را از همان‌ تاريخي‌ كه‌ گروه‌ مزبور مشمول‌ بيمه‌ اعلام‌ شده‌ است‌ به‌ سازمان‌ بپردازند.

تبصره‌ـ در صورت‌ عدم‌ ارسال‌ صورت‌ مزد در موعد مقرر از طرف‌ كارفرما سازمان‌ مي‌تواند مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ را براساس‌ مأخذي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ ۴۰ اين‌ قانون‌ مبناي‌ تعيين‌ حق‌ بيمه‌ قرار گرفته‌ است‌ احتساب‌ و مأخذ پرداخت‌ مزاياي‌ نقدي‌ قرار دهد. در مواردي‌ كه‌ تعيين‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ به‌ طريق‌ مذكور ميسر نباشد سازمان‌ مي‌تواند مزاياي‌ نقدي‌ را به‌ مأخذ حداقل‌ مزد يا حقوق‌ به‌ طور علي‌الحساب‌ پرداخت‌ نمايد.

ماده‌ ۴۹ـ

مطالبات‌ سازمان‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ در عداد مطالبات‌ ممتاز مي‌باشد.

ماده‌ ۵۰ـ

مطالبات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تأخير و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ كه‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ يا قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستاييان‌ باشد، همچنين‌ هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات‌ مذكور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ اين‌ قانون‌ در حكم‌ مطالبات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجرا بوده‌ و طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ مفاد اسناد رسمي‌ به‌ وسيله‌ مأمورين‌ اجراي‌ سازمان‌ قابل‌ وصول‌ مي‌باشد. آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ حداكثر ظرف‌ شش ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان‌ تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ و وزارت‌ دادگستري‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد. تا تصويب‌ آيين‌نامه‌ مزبور مقررات‌ اين‌ ماده‌ توسط‌ مأمورين‌ اجراي‌ احكام‌ محاكم‌ دادگستري‌ براساس‌ آيين‌نامه‌ ماده‌ ۳۵ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ اجرا خواهد شد. (در متن قانون مصوب سال ۱۳۵۴ مواد اشاره به ترتيب ۶۵ و ۶۹ و ۹۹ و ۱۰۰ آمده است لكن به نظر مي‌رسد شماره مواد به ترتيب يادشده در متن ماده صحيح است)

(آيين نامه مذكور در اين ماده در تاريخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ به تصويب رسيده و در صفحه ۲۸۱ درج شده است).

محل تبلیغ شما

490 نظرات
 1. مریم رضازاده می گوید

  من به عنوان پاره وقت در یک شرکت تعاونی مشغول به کارم و از مدیریت شرکت درخواست کردم که بیمه من به عنوان تمام وقت رد شود آیا امکانش وجود دارد و یا قانونی وجود دارد که به این صورت پرداخت شود لطفاً مرا را هنمایی کنید .

 2. مدیر سایت می گوید

  سلام
  به نقل از سايت سازمان تامين اجتماعي:
  حق بيمه مهندسان مشاور پاره‌وقت چگونه محاسبه مي‌شود؟

  ‌اگر بيمه شده به صورت نيمه‌وقت و ساعتي كار كند، مي‌توان ساعت كار را استخراج و در ليست حق بيمه درج كرد. مثلاً براي ۲۴ ساعت مي‌توان سه روز را در نظر گرفت. بايد توجه داشت كه شروع كار بيمه‌شده در كارگاه بايد در ليست به صورت يك روز كامل ثبت شود، مگر آن كه خلاف اين امر ثابت شود

 3. ایزدی می گوید

  سلام / سوال من اینه که در مهرماه ۸۹ با من قرارداد بسته شدو حقوق من بعد از سه ماه پرداخت و حق بیمه سهم کارگر از مهر ماه از حقوقم کسر شد ولیکن با توجه به اینکه اطلاعات پرسنلی در مهر و آبان وارد سیستم نشده بود مشخصات من در لیست بیمه مهر و آبان نیز منظور نشده بود. با توجه به پیگیریهای کارفرما , سازمان تامین اجتماعی از پذیرفتن لیست معوق خودداری نموده است .
  حال با توجه به اینکه در آذرماه هم سهم بیمه کارگر و هم سهم کارفرما (از مهر تا آذر) به تامین اجتماعی پرداخت شده است چگونه می توانم آن دو ماه را جزو سابقه ام محسوب و منظور نمایم.

 4. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  چرا ليست معوق قبول نمي شود؟
  فرض بفرمائيد كه كارفرمايي بدون توجه به مشكل شما ، ليست بيمه آذر را كه بايستي تا آخر دي ارسال كند ، نفرستاده.
  بااين شرايط تامين اجتماعي ليست وي را نمي پذيرد؟
  به نظر بنده ليست معوق با احتساب جرائم آن قابل قبول است خصوصا اينكه در مورد جنابعالي ، سوابق ، حاكي از كسر آن از حقوقتان و پرداخت به تامين اجتماعي است.
  موفق باشيد.

 5. سيد ابوذر حسيني می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشيد و پوزش از شما سوالم اين كه ايا ماده يا قانون يا تبصره اي وجود دارد براي معلولين كه شامل عفو بيمه بر حقوق معلولين شاغل باشد مرا راهنمايي كنيد.با تشكر فراوان از شما

 6. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالي
  بنده مورد خاصي در قانون تامين اجتماعي نديدم ولي در حوادث‌ و بیماری‌ها و بارداری‌ (مواد ۵۴ تا ۶۹) اين قانون مواردي مرتبط با اين موضوع ذكر شده است.
  بااحترام

 7. مهران ربانی می گوید

  با سلام
  ما یک شرکت پیمانکار هستیم. در چند قرارداد مشابه که انجام داده ایم، در ادارات مختلف بیمه تعابیر متفاوتی از قوانین بیمه شده است. یعنی برای این موارد مشابه ضرایب متفاوتی اعمال سد که در پاسخ ما نهایتا اشاره شد که معمولا سلیقه ای عمل می شود. البته این نوع عملکرد ادارت بیمه (یا اعمال سلیقه) همیشه به نفع بیمه بوده است؟ در دو مورد اعتراض هم داشتیم ۵/۱ سال منتظر برگزاری هیات شدیم. آیا واقعا جایی برای احقاق حق در برابر سازمان تامین اجتماعی وجود دارد یا اینکه ناگزیر بایست به شرایط تن دهیم؟
  با تشکر

 8. پوریا بیاتی می گوید

  سلام. آیا قرار دادهایی که به تنهایی انجام شده فعاف از معالیات هستند؟
  مثلا کار طراحی کتاب یا بروشور …:؟

 9. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  اين قراردادها بنا به احراز شرايطي مشمول بيمه نيستند وگرنه به نظر بنده معافيت مالياتي حين انجام قرارداد ندارند.
  موفق باشيد.

 10. محمدي می گوید

  با سلام. من در يك موسسه از تاريخ ۱۱/۸/۸۹ تا تاريخ ۹/۵/۹۰ به عنوان منشي با حقوق ۱۵۰۰۰۰تومان بدون بيمه كار كردم. حق بيمه من چقدر ميشه؟
  با تشكر

 11. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  باتوجه به حداقل حقوق سال ۸۹(حدودا” ۳۰۰۰،۰۰۰ريال ) و سال ۹۰ (حدودا” ۳،۳۰۰،۰۰۰ ريال) ، حق بيمه سهم شما در سال ۸۹(به ميزان ۷%) ۲۱۰،۰۰۰ ريال و در سال ۹۰ هم ۲۳۱،۰۰۰ ريال خواهد يود.
  بااحترام

 12. بردیا می گوید

  با سلام
  من از طریق یک شرکت که خدمات شبکه انجام می دهد برایم بیمه رد شده است. می خواهم بدانم هزینه ای که کارفرما به ازای هر ماه بیمه رد کرده است بایستی چقدر باشد و ایا از من هزینه اضافی مطالبه شده است یا خیر.

 13. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  حق بیمه قرارداد جدای از سهم حق بیمه پرسنل است.
  در هر حال سهم پرسنل ، ۷% حقوق خواهد بود.
  بااحترام

 14. مهرداد می گوید

  با عرض سلام
  آیا کارگاههایی که کمتر از ۵ نفر مشغول به کار می‌باشند، حق بیمه ۱۰٪ باید پرداخت کنند یا همان ۳۰٪.
  با تشکر از شما

 15. نريماني می گوید

  با سلام من از تاريخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۰ تا ۰۱/۰۷/۱۳۸۱ مشغول به كار بودم بعد به مدت ۷سال كار نكردم و از تاريخ ۰۱/۰۴/۱۳۸۸ مشغول به كار شدم ميخواستم اين سوال را از خدمتتون بكنم كه آيا من مي تونم براي اين چند سالي كه حق بيمه براي من پرداخت نشده خودم حق بيمه رو پرداخت كنم؟

 16. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  خير براي دوره ي گذشته امكان ارسال سابقه نداريد.
  بااحترام

 17. ... می گوید

  سلام
  من در یک شرکت به مدت ۴ سال کار کرده ام اما کارفرما هر بار به بهانه هایی بیمه ام را رد نکرده و حتی کد کارگاهی هم نداشته حالا چطور می توانم این چهار سال را ثابت کنم که سابقه کاری داشته ام و حق بیمه ام را بگیرم ؟
  لطفا تمام مدارکی را که در این زمینه کمک کننده است تا ارایه دهم را برایم بگویید.
  باتشکر فراوان

 18. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قرارداد ، فيش حقوق ، ليست ورود و خروج ، حكم ماموريت ، برگه مرخصي ، پرينت حساب بانكي و….
  موفق باشيد.

 19. نادی می گوید

  سلام ما از کجاباید بفهمیم بیمه برای ما نیمه وقت رد می شود یا تمام وقت

 20. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  مي توانيد (اگر سامانه سازمان تامين اجتماعي مشكلي نداشته باشد) سابقه ي خود را دراين مسير مشاهده كنيد:
  سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان
  موفق باشيد.

 21. بهزاد می گوید

  شرکتهای حمل ونقل با ۸ نفر کارگر شامل طرح معافیت بیمه اجتماعی کارگران به چه میزان می شوند

 22. ابوذر می گوید

  سلام
  من ۲ماه است كه از طريق كاريابي در يك كاركاه مشغول به كار شدم هم بايدسهم بيمه خودم رو بدم وهم سهم بيمه اي كه كار فرما بايد براي من بدهد
  روباتوجه به بند(و)ماده ۸۰(معافيت كار فرما)مقدار وجه من براي بيمه ؟در ضمن من كاركر ساده هستم با تشكر

 23. مظاهري می گوید

  اينجانباز معافيت ماده ۱۰۳ استفاده نموده ام از تاريخ ۱/۸/۱۳۸۶ لغايت ۱/۶/۸۹ ودر ادامه ۱/۱۰/۹۰لغايت ۲۹/۱۲/۹۰ كه جمعا ۳۷ ماه ميشود ام سازمان تامين اجتماعي شهر من اعلام مي داردكه ۵ سال استفاده شده و تعداد ماه مهم نيست لطفا با ذكر موارد قانون راهنمائي فرمائيد
  متشكرم

 24. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  با اجراي بند و ماده ۸۰ تغيري در سهم حق بيمه كارگر ايجاد نخواهد شد بلكه اين مصوبه درجهت اعطاي تخفيف به كارفرماست.
  متن مصوبه را دراين مسير ببينيد:
  http://www.accpress.com/news/1390/05/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-105061%D8%AA-46916-%D9%83-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-90522%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7/
  موفق باشيد.

 25. مدیر سایت می گوید

  با سلام و عرض ادب
  اينطور كه بنده اطلاع دارم اين ماده در برنامه سوم توسعه مصوب و در برنامه ي چهارم هم تفويض شد و از آنجايي كه برنامه پنجم هم يكسال عقب افتاد ، كل برنامه چهارم براي يكسال ديگرهم تمديد شد.
  بااحترام

 26. ابراهیم می گوید

  با سلام بيمه اعضاي هيأت مديره و مديرعامل كه به صورت موظفي در شكت كار مي كنند و حقوق دريافت مي كنند به چه صورت مي باشد. آيا مشمول بيمه بيكاري مي باشند يا خير؟ طبق كدام ماده؟

 27. حسین می گوید

  با عرض سلام
  من به شکل تمام وقت در یک شرکت مهندسین مشاور کار میکنم، میخواستم بدونم با توجهل پایه حقوق من ۴۰۰ هزار تومان هست و شرکت کلاً هزینه بیمه من را تقبل نمی کند و من باید خود در صورت تمایل کل هزینه را پرداخت کنم، باید با توجه به این پایه حقوق چه هزینه بیمه ای باید پرداخت کنم؟

 28. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ليست بيمه توسط كجا ارسال ميشود؟
  خودتان يا كارفرما به هزينه ي شما؟

 29. مهدی سوری می گوید

  با سلام و احترام
  ۱) در خصوص لیست ادارات دولتی کر شرایطی که احکام دیر زده میشوند واحد دولتی به استناد کدام ماده قانونی میتواند لیست خود را بدون جریمه به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند به صورتی که سابقه برای افراد نیز محاسبه گردد.
  ۲) آیا متن بخشنامه جدید شماره ۱۷ درآمد سازمان تامین اجتماعی را دارید و یا کجا میتونم اونو تهیه کنم به سازمان تامین اجتماعی که مراجعه کردم گفتند بخشنامه داخلی است.

 30. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ۱- براي اجتناب از جريمه هاي بيشتر ، مرسوم است كه تا صدور احكام جديد ، حقوق و مزايا را براساس احكام قبلي پرداخت ميكنند تا جرايم هم صرفا به افزايش هاي اين دوره تعلق بگيرد وگرنه بنده هم در اين خصوص مصوبه اي نديدم.
  ۲- متاسفانه اين بخشنامه در دسترس ما هم نيست ولي راي ديوان عدالت اداري مرتبط با اين بخشنامه بدين شرح است:
  دادنامه ۲۹ – ۳۰مورخ ۸۶/۱/۲۶ ( ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی )
  موفق باشيد.

 31. mohammadi می گوید

  با سلام و خسته نباشید.اگر کارفرما بیمه یک یا دو ماه را برای کارمند رد نکند.تکلیف آن دو ماه چه میشود و حق بیمه پرداخت نشده را چه کسی باید پرداخت کند؟و آیا در سوابق بیمه کارمند مشکلی به وجود می آورد؟
  با تشکر

 32. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  در هرصورت اين موضوع در تعهد كارفرماخواهد بود.
  براي حفظ سوابقتان ، فيش حقوقي و يا قرارداد خود را نگهداري تا درصورت لزوم ارائه شود.
  موفق باشيد.

 33. mohammadi می گوید

  متشکرم.پس نیازی به ماجعه من به بیمه نیست و در سوابقم خللی ایجاد نخواهد شد؟

 34. mohammadi می گوید

  ضمناً از تسریعتان در پاسخگوئی بینهایت سپاسگذارم

 35. mohammadi می گوید

  یک سوال دیگر هم از خدمتتان داشتم.
  شرکت ما با موضوع پیمانکاری و خدمات مهندسی با ۳ نفر کارمند و ۲ مدیر موظف مشغول بکار است.آیا از معافیت حق بیمه برخوردار میشویم؟
  ۲ مدیر از مدیر عامل و هیات مدیره و حقوق بگیر از شرکت هستند

 36. مدیر سایت می گوید

  قاعدتا نه ولي به نظر بنده چنانچه اين مدت طولاني شد موضوع را به سازمان تامين اجتماعي منعكس بفرمائيد.
  ضمنا كارفرما هم مي تواند تحت شرايطي ليست بيمه خود را بدون پرداخت وجه تحويل سازمان تامين اجتماعي نمايد كه لازم است مراجعه اي به اين سازمان داشته باشد.
  موفق باشيد.

 37. مدیر سایت می گوید

  نظر لطف شماست.
  موفق باشيد.

 38. مدیر سایت می گوید

  خير به نظر بنده معافيتي مشمول شركت شما نيست.

 39. ستار تیموری می گوید

  با سلام
  با توجه به مصوبه دولت در رابطه با نحوه محاسبه نرخ حق بیمه کارکنان زودبازده خواهشمند است اعلام فرمایید شرکت های خدمات مسافرت های هوایی جهانگردی و زیارتی چه مقدار حق بیمه کارمندان خود را بایستی پرداخت نمایند؟

 40. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ازاين مصوبه نسخه اي دراختيار داريد؟
  به نظربنده فرقي در محاسبه حق بيمه كارمندان شما نيست.
  موفق باشيد.

 41. حسین می گوید

  با سلام
  آیا بنده میتوان از دو کارگاه مختلف پیمانکاری (ساختمان-نقشه کشی)از دو شهر مختلف (تهران-بیرجند) بطور همزمان بیمه ام را رد کنند؟ با تجه به اینکه بنده کار فنی را بصرت دورکاری انجام میدهم و نیازی به حضور بنده در محل شرکت نیست، مشکلی وجود نخواهد داشت؟
  با تشکر واحترام

 42. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  نحوه همكاري شما با اين دوكارگاه چگونه است؟
  اگر صراحت درقرارداد به اين صورت باشد كه كل ماه را موظف به حضور درمحل كار هستيد ، قاعدتا” پرداخت در دوشعبه ، ممكن است محل اشكال باشد.
  ولي چنانچه مثلا قرارداد دوم بصورت پاره وقت و پرداخت حق الزحمه شما بصورت درصدي از مبلغ كل باشد به نظر بنده اشكالي ايجاد نخواهد كرد.
  البته دراين پرداخت ها سقف حق بيمه سال ۹۱ به مبلغ ۹۰۹،۳۰۰ ريال حقوق روزانه را رعايت كنيد.
  موفق باشيد.

 43. عباس می گوید

  باسلام
  من از سال ۶۳ درشرکت های حمل ونقل مسافر بری کارکرده ام که دقیقاً نمی دانم از چه سالی ؛ احتمالاً (قبل از سال ۷۰) از راننده ها حق بیمه کسرکردند و یک شماره بیمه دادند که طبق صورتحسابها دفتر ازماکسر کرده است. اخیراً (ازسال ۸۳) دریک شرکت به صورت تمام وقت درقسمت اداری مشغول شدم و وقتی قرارشد که سابقه تا قبل از سال ۸۳ رابیاورم معلوم شد که دفاتر حمل ونقل برای من بیمه پرداخت نکرده اند من اعتراض دادم وثابت شد که آنها پرداخت نکرده اند . اکنون از سالی که صورتحساب داشتم یعنی سال۶۸ ازمن حق بیمه را یکجا می خواهند هم سهم کارفرما وهم سهم کارگر را + جرایم دیرکرد آن. میخواستم خواهش کنم بگوئید هزینه این مدت چقدر می شود آیا جرائم سالهای گذشته شامل بخشودگی نشده است؟ حق بیمه در آن سالها چقدر بوده است؟

 44. عباس می گوید

  با سلام مجدد ویک سئوال دیگر اینکه آیا پس از مشخص شدن مبلغ پرداختی می توان آن را تقسیط کرد؟
  باتشکر فراوان
  ازلطفی که درحق بنده می فرمائی بسیار سپاسگزارم.

 45. مدیر سایت می گوید

  باسلام وتشكر از لطف شما
  پاسخ به سوال قبلي شما را دراين پست نيافتم.
  ممكن است بفرمائيد سوال قبلي شما به چه نامي بوده است؟

 46. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا همان سهم كارگر و بدون احتساب جرايم به عهده شماست و كارفرما مي بايست پرداخت الباقي آنرا متقبل شود.
  موفق باشيد.

 47. رضا می گوید

  با سلام
  حدود یک سال هست در یک شرکت فنی مهندسی تازه تاسیس مشغولم
  و به علت یکسری مشکلات هنوز نتونستن منو بیمه کنن
  لذا خودم اقدام کردم و به صورت خویش فرما با حداقل دستمزد بیمه کردم
  و قرار شد شرکت بخشی از مبلغ بیمه رو به بنده پرداخت کنن
  لیسانس مکانیک هستم و حقوقم ۵۰۰۰۰۰ تومان بدون بیمه
  ۱- حداقل دستمزد چقدره ؟
  ۲- درصد پرداختی حق بیمه من و شرکت به چه صورته ؟
  با تشکر

 48. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بخشنامه هاي صادره كف حقوق را براي يك نفر نيروي كار تعين ميكنند كه براي امسال رادراين مسير مشاهده كنيد:
  بخشنامه ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۹۰/۱۲/۲۴(تعین مزد سال ۱۳۹۱)
  ضمنا درصد حق بيمه بصورت ۷% بعهده ي شما و ۲۳%بعهده ي كارفرماست.
  موفق باشيد.

 49. فرجی می گوید

  با سلام من اقدام به تاسیس یک کارگاه تولیدی نمودم که در همان ماه های شروع فعالیت به دلیل عدم موفقیت در تولید محصول مجبور به تعطیل نمودن کارگاه گرددیدم در ضمن به همین دلیل ثبت قانونی هم نداشتم لطفا در خصوص حقوق کارگران و جریمه برای عدم ثبت راهنمایی کنید

 50. سپیده می گوید

  سلام ما یه شرکت کوچیک راه انداختیم و می خوایم از طریق کاریابی نیرو بگیریم که مشمول تخفیف بشیم ولی هر چی ماده ۸۰ رو می خونم متوجه نیروی موجود نمی شم ما که هنوز نیرو نداریم؟؟؟ در ضمن استفاده از این ماده چه مزایا و مضراتی دارد؟ ممنونم اگر راهنماییم کنید.

 51. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده اين ماده مشمول شركتهاي توليدي است و شامل همه ي كارفرمايان نمي شود كما اينكه ماده ۱۰۳ قبلي هم مثلا براي شركتهاي خدماتي و پيمانكاري اجرايي نشد.
  اگر اين شرايط را نداريد …..
  موفق باشيد.

 52. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  حقوق كارگران ازتباطي به ثبت كارگاه ندارد و هرشخص حقيقي هم مي تواند كارفرما تلقي شود.
  در خصوص عدم ثبت هم با توجه به شرايط شما اطلاعات جامعي ندارم.

 53. مجید می گوید

  سلام،کارگری ۵ سال به عنوان منشی برام کار کرده،فقط یه سال و نیم آخر بیمش کردم،ترک کار کرده و ازم شکایت کرده که منو اخراج کردن و حقوق و سنوات و بیمه بیکاری میخواد،قرارداد هم نداشتیم،تکلیف ما چی میشه؟ظاهرا طبق قانون جدید بیمه بابت اینکه چند سال اول کاری منشی بیمش نکردم منو جریمه میکنه،جریمه چقدر میشه؟به حساب دولت مره ا به منش تعلق میگیره؟اگه برگشت به کارش بزنم چه اتفاقاتی میفته؟
  ممنون از توجهتون

 54. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  داشتن قرارداد كتبي ملاك نيست ولي بايد ببنيد براي چه مدتي مدعي است.
  با برگشت به كار موظف به پرداخت حقوق از زمان بيكاري و ادامه روابط كارفرمايي خواهيد بود.

 55. رضا می گوید

  از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ در كارگاهي كاركردم حق بيمه از سال ۶۱ تا۶۲ پرداخت گرديده در حال حاضر كه سوابق خود را پيگيري كردم حق بيمه سال ۶۳ تا ۶۵ پرداخت نگرديده و با شكايت در اداره كار عليرغم اينكه كارفرما حضور پيدا كرد و كاركرد مرا تاييد كرد وليكن اداره كا ر آنرا تاييد نكرده است خواهشمند است بفرماييد راه قانوني در حال حاضر با اين شرايط سني چيست متشكرم

 56. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  چرا اداره کار آنرا تایید نکرده است؟
  به نظر بنده به سازمان تامین اجتماعی دراین خصوص مراجعه و سوابق حقوق خود (مثل قرارداد, فیش حقوق و حساب بانکی و…) را ارائه و موضوع را پیگیری کنید.
  موفق باشید.

 57. محمد می گوید

  با سلام
  من به صورت پاره وقت و برای انجام امور مالی و برخی امور تاسیسات برقی در یک کارگاه درب و پنجره سازی مشغول بکار شدم
  می خواستم بدونم با وجود پاره وقت بودن آیا کارفرما شامل معافیت پرداخت حق بیمه کارفرمایی میشه یا نه و همچنین بدلیل پاره وقت بودن و عدم حضور همیشگی در کارگاه و در صورت بازرسی مامور بیمه برای کارفرمای من مشکلی پیش میاد ؟
  در مورد پاره وقتی هم می خواستم بدونم احتیاج به قرار داد هست یا به صورت شفاهی هم مورد تایید بیمه هست؟
  با تشکر

 58. پروانه يكتا می گوید

  مدت ۳۲سال دريك شركت توليدي مشغول كاربوده كه حدود يك سال ونيم ميباشدكه بازنشسته شده ام باتوجه به اين كه كارفرما ماهيانه مبلغي از حقوق اينجانب را بعنوان حق جذب به حساب بنده واريز واز پرداخت حق بيمه آن اجتناب نموده آيا اينك مي توانم ازكارفرماشكايت وبه حقوق خود برسم ياخير.

 59. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  قاعدتا به اين مبلغ هم حق بيمه تعلق ميگيرد اما آيا ضريب ۷% سهم شما از آن كسر مي شده است؟

 60. مجتبی می گوید

  با سلام.حق بیمه قراردادهای پیمان مدیریت برچه مبنائی محاسبه میگردد .تشکر

 61. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  طرف قرارداد دراین خصوص مهم است.
  چنانچه شخصیت حقوقی طرف قرارداد باشد به نظر بنده برای قراردادهای پیمان مدیریت به نسبت حق الزحمه ی پیمان , مشمول ۱۶,۶۷% بیمه هستندو در صورتی که شخص حقیقی طرف قرارداد باشد و مفاد پیمان , کار به تنهای این شخص را گواهی کند مشمول بیمه نخواهد بود.
  موفق باشید.

 62. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  کار پاره وقت هم چنانچه مشمول مقررات قرارداد کاری باشد مشمول بیمه و به نسبت حقوق و روزهای کارکرد مشمول ارسال لیست خواهد بود.
  خیر برای بیمه الزاما نیازی به قرارداد نیست و ارسال همان لیست تاییدی بربرقراری رابطه کارگر و کارفرمایی است.
  موفق باشید.

 63. داریوش می گوید

  با سلام
  اگر کارفرمایی حق بیمه کارگرش را برای سه سال(۸۸ تا ۹۰) پرداخت نکرده باشد پس از اثبات این موضوع بیمه چقدر کارفرما را جریمه می نماید.

  با تشکر

 64. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  این موضوع بستگی به جمع مبالغ پرداخت نشده دارد.
  موفق باشید.

 65. داریوش می گوید

  با سلام
  پیرو سوال قبلی کار فرما در این سه سال اصلا” کارگر رابیمه نکرده و هیچ حق بیمه ای هم پرداخت نکرده است .در این صورت پس از اثبات از سوی سازمان بیمه چقدر جریمه خواهد شد.باتشکر

 66. مدیر سایت می گوید

  با سلام مجدد
  بطور دقیق نمی توان مبلغی را مشخص کرد چراکه جمع حقوق هر سال با لحاظ کف ریالی آن و مدت زمان تاخیر دراین محاسبات دخیل است.
  موفق باشید.

 67. حاجي محمد خدري می گوید

  باسلام هيئت حل اختلاف اداره كار براساس راي ديوان عدالت اداري ۱۱ سال سابقه كارم را تائيد وحق سنوات درنظر گرفته است در حاليكه اين هيئت مذكور سازمان محل كارم را طبق ماده ۱۴۸ قانون كار مصوب سال ۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاديه فقط ۹ سال و۱ ماه درحق من مجكوم كرده است لطفا بفرماييد ۱-تناقض ۲۴ سال و۱۱ ماه سابقه كار با ۹ سال و۱ ماه حق بيمه را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ ۲-لطفا ماده ۱۴۸ قانون كار مصوب سال ۶۹ را تشريح ويا محل درج آن را اعلام فرماييد ۸ آبان ۱۳۹۱ -حاجي محمد خدري

 68. حاجي محمد خدري می گوید

  با سلام ۱۴۸قانون كار مصوبه سال ۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام را تشريح و يا محل درج آنرا بفرماييد. ۸آبان۱۳۹۱

 69. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا موارد مرتبط با ماده ۱۴۸ قانون کار را دراین مسیر ببینید:
  فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران‌(مواد۱۴۷تا۱۵۶)
  دادنامه ۵۳۳ مورخ ۸۹/۱۱/۲۵(اثبات وجود رابطه کار بین کارگر و کارفرما)
  موفق باشید.

 70. جنیدی می گوید

  با سلام
  در شركتي كار ميكنم كه كارفرما ۲ ماه بيمه تير و مرداد را پرداخت نکرده حال اگر این دو ماه پرداخت شود جزو سایقه ما حساب میشود

 71. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 72. جنیدی می گوید

  ممنون از لطفتون

 73. مدیر سایت می گوید

  موفق باشيد.

 74. جنیدی می گوید

  با سلام
  یکی از کارگرهای ما در تاریخ ۲۸/۰۷/۹۱ فوت کرده استتاریخ ترک کار چه تاریخی باید بخورد؟

 75. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر من تاریخی است که عملا از شرکت جدا و احتمالا تحت مداواقرارگرفته ولی بازهم پرس وجوی بیشتری بفرمائید.
  خدایش بیامرزد.

 76. رضا می گوید

  با سلام
  بنده مدیر عامل یک شرکت پیمانکاری هستم که در حال حاضر قرار داد کار پیمانی هم ندارم… سن بنده ۶۰ سال به بالاست…چگونه بیمه تامین اجتماعی برای خودم رد کنم…آیا باید از مدیر عامل بودن کنار بروم؟…آیا نیاز به بازرسی محل شرکت توسط بیمه وجود دارد…؟ راهنمایی فرمایید…

 77. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  لطفا اين مسيررا مرورفرمائيد:
  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی
  موفق باشيد.

 78. کاوه می گوید

  باسلام
  بنده مدیر جدیدتعاونی مسکن یک شرکت دولتی هستم. این تعاونی از سال ۸۱ تا کنون یک پروژه ۶۰ واحدی مسکونی داشته که در سال ۸۹ به اتمام رسیده. و هم اکنون که به شهرداری جهت در یافت پایان کار مراجعه کردیم مشخص شده که باید مفصا حساب بیمه تامین اجتماعی باید در داخل پرونده باشد.که مدیریت قبل و پیمانکارهیچ اقدامی دراین خصوص انجام نداده اندو پیمان کار تمام پول خود رادریافت کرده .لازم به ذکر است تقریبا” ۲ سال است اعضاء دراین واحد ها سکونت دارند. خواهشمند است من را راهنمایی کنید ازاین مشکل چگونه خلاص شویم؟تامین اجتماعی با این مورد چگونه برخورد خواهد کرد؟

 79. علی می گوید

  با سلام
  من دادگاه کار حکم بازگشت به کار من را صادر و اعلام کرد قرارداد من که کارفرما هنوز تهیه نکرده بود؛ تمدید شده است. کار فرما حکم بازگشت به کار را نپذیرفت و مدت قرارداد هم تمام شد. دادگاه کار حکم عدم نیاز کار فرما و پرداخت حقوق ایام تعلیق را صادر کرد و به تامین اجتماعی اعلام کرد که حق بیمه مرا محاسبه و به کارفرما برای پرداخت حق بیمه اعلام کند. تامین اجتماعی چون می دانست می خواهد بیمه بیکاری بدهد به جای اینکه بر مبنای حقوق ایام تعلیقم حق بیمه را محاسبه کند؛ بر مبنای حداقل دستمزد آنرا محاسبه کرد و کارفرما اعلام کرد و کارفرما همان مبلغ را پرداخت.
  حالا سئوال من اینست که این کلاه برداری تامین اجتماعی را چگونه پیگیری و حق خودم را احیاء کنم. در صورت نیاز مشاور معرفی فرمائید

 80. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده چون می فرمائید قراردادی فی مابین شما و کارفرما نبوده ملاک محاسبات مشخص نیست لذابا ارائه مستندات , این سازمان را مجاب کنید.
  موفق باشید.

 81. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  با پیمانکار ارتباط بگیرید وببینید برای این مدت لیست بیمه برای این پروژه ارسال کرده است یا خیر؟
  دراین صورت شرایط بهتری نسبت به قبل دارید.
  موفق باشید.

 82. رضا می گوید

  با سلام

  ۱- آيا انجمن هاي صنفي كارفرمايي كه جز موسسات عام المنفعه به حساب مي آيند و منبع درآمد خاصي ندارند براي پرداخت پرسنل خود مشمول كمك دولت يا تخفيف در پرداخت حق بيمه هستند؟
  ۲- كارگاههاي مشمول كمك دولت كدامند ؟

  سپاسگزارم

 83. محمدرضا می گوید

  با سلام سوالی داشتم امیدوارم راهنمایی بفرمائید
  آیا برای افرادی که عضو هیات مدیره یک شرکت سهامی خاص هستند ( شرکت مهندسی مشاوره) محدودیتی جهت رد کردن اسمشان در لیست ماهانه تامین اجتماعی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر این درست است که برای اعضای هیات مدیره نمی توان بیمه رد کرد؟ برای مدیرعامل چطور؟ می توان اسم او را در لیست ماهانه تامین اجتماعی رد کرد یا خیر؟ در صورت امکان رد کردن بیمه آیا نیاز به ارائه مدارک خاصی هست؟

 84. محمد می گوید

  باسلام وخسته نباشید
  آیا کارفرما میتواند بیمه ای که ماه های قبل برای کارگر خود رد کرده وپرداخت شده را کم نماید یعنعی به بیمه نامه بزند وبیمه پرداختی را کم نماید آیا چنین کاری مجاز است

 85. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظرم درقالب لیست اصلاحی و براساس مستندات امکان پذیر باشد.
  لطفا موضوع را ازشعبه خود هم استعلام کنید.
  موفق باشید.

 86. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  ازقرار معلوم چنانچه اعضا داری شغل موظف و ازشرکت نیز حقوق بگیرند منعی در ارسال نامشان نیست.
  خصوصا درقراردادها نامه ای مبنی برتایید شاغل بودن فرد از کارفرما بخواهید وآنرا به تامین اجتماعی ارائه کنید.
  موفق باشید.

 87. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظرم این انجمن ها معافیت بیمه خاصی ندارند.
  موفق باشید.

 88. جعفری می گوید

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما مدیر عزیز و محترم.
  بنده از اول آذر سال ۱۳۹۰ در شرکت تبلیغاتی مشغول به کار شدم.مدیر این شرکت از بیمه کردن پرسنل خود خودداری کرده تا اینکه در اسفند ماه مامور بازرسی تامین اجتماعی با مراجعه به شرکت اسامی و مشخصات پرسنل را یادداشت کرده و به اداره تامین اجتماعی ارائه کرد. مدیر شرکت با توجه به گزارش مامور برای پرسنل از جمله بنده بیمه ۵ روزه رد کردند و به بهانه ی اینکه پاره وقت مشغول کاریم.درماه های بعد نیز هر بار به نحوی از بیمه کردن ۳۰ روزه بنده امتناع کرده و برای بنده ترک کار زدند.تا اینکه آبان ۱۳۹۱ چن هفته پیش مامور بازرس با دیدن من و دیگر پرسنل دوباره اقدام و به رد کردن مشخصات بنده در لیست گزارش کرده و کار ۱۵ روزه رد کردند.مدیر شرکت هم لیست و حق بیمه بنده را ۱۵ روزه رد کردند. و از ۳۰ آبان ۹۱ بدون هیچ دلیلی عذر بنده را خواسته اند.
  سوال بنده از محضر جنابعالی این است که با توجه به اینکه بدون دلیل اخراج شده ام چگـــــونه می توانم سابقه بیمه و سنوات خود را از اولین روز کار خود در شرکت دریافت نمایم؟ چه حقوق و سنواتی را می توانم از طریق قانون دریافت کنم.
  حقوق بنده از اولین ماه ۲۰۰ هزا ر تومان و در ماه های آخر ۳۰۰ هزار تومان بوده است.ضمنا بنده از اسفند ۹۱ بیمه خوداشتغالی تامین اجتماعی بوده و هستم.
  با تشکر فراوان

 89. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  چنانچه سوابق نزد شما از جمله فيش حقوق ، قرارداد و… نشان از اشتغال به كار كامل شما داشته باشد امكان پيگيري آن ازسازمان تامين اجتماعي وجود داردضمن اينكه ظرف ۳۰ روز از تاريخ بيكاري (به شرطي كه حداقل ۶ماه سابقه ي بيمه داشته باشيد) مي توانيد موضوع بيكاري خود را دراداره كار محل مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 90. جعفری می گوید

  با تشکر از پاسخ شما
  در مورد ۶ ماه سابقه بیمه که فرمودید ا، مدیر شرکت طی این یکسال جز ۲ ماه یکی اسفند ۹۰ پنج روزه و دیگری آبان ۹۱ پانزده روزه ، برای بنده بیمه رد نکرده است اآیا اول می توانم سابقه یکسال بیمه خود را از اداره کار پیگیری و سپس در مورد حقوق بیکاری اقدام کنم؟
  مورد دوم-اگر موارد سوابق مانند فیش ،قرار داد در اختیارنداشته باشم ولی همکاران شاهد و گزارش مامور بیمه در تاریخ بهمن ۹۰ را داشته باشم می توان از استشهاد این ها استفاده کرد؟
  با تشکر

 91. مدیر سایت می گوید

  به نظر بنده برای اینکه فرصت یکماهه را ازدست ندهید ابتدا موضوع بیکاری خود را مطرح کنید و همزمان هم پیگیر سوابق بیمه باشید.
  موفق باشید.

 92. سعید می گوید

  من می خواستم بدونم آیا راهی است که کارفرما نتواند یا نخواهد بیمه رد کمد برای پرسنلش؟
  اگر هست اون چه راهی است؟
  چطور یک کارفرما از رد کردن بیمه برای پرسنلش معاف است؟
  مثلا آیا می تواند برای شخصی که دو روز در هفته کار می کند به عنوان نیروی پاره وقت بیمه رد نکند؟

 93. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ماده ۸۰ دراين خصوص توضيحاتي دارد.
  براي شخصي كه بصورت پاره وقت كار ميكند وموضوع قراردادش كاري است به نسبت مدت كاركرد بيمه رد مي شود.

 94. fatemi می گوید

  باسلام وخسته نباشید ٰ
  اگرلیست بیمه راردنکرده باشی دفاترقانونی شرکت ردمی شود ؟
  باتشکرازپاسخ شما

 95. امیری می گوید

  باسلام
  و خسته نباشید
  سوال من این است ایا درست است کارفرمایی که از ماده ۱۰۳استفاده میکند ایا درچه صورت مشمول استفاده از ماده ۸۰ نمیشود؟ (شرایط ردشدن از ماده ۸۰را میخواهم بدانم )
  واینکه اگر مشمول ماده ۱۰۳باشد کافی است یا باید جدیدالتاسیس هم باشد ؟

 96. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  شرايط را دراين مسير ببينيد:
  شرایط استفاده از بخشودگی حق بیمه
  موفق باشيد.

 97. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  خير ولي براي اثبات پرداخت هزينه حقوق نياز به سوابق مستند داريد وعدم ارسال ليست بيمه مانعي براي پذيرش آن نيست.
  موفق باشيد.

 98. حامد حمیدی می گوید

  با سلام
  من حدود دوسال برای یک شرکت پیمانکاری در مخابرات کار کردم پیمانکار هفت ماه آخر با ادعای اینکه بدون صورت وضعیت کارمی کرده و نمی توانسته لیست بیمه رد کند بیمه ای برایم رد نکرده و با توجه به اتمام قردادش با مخابرات مربوطه بیکار شدم . با شکایت از پیمانکار که که بنام شخص ثبت شده بود طبق نظر وزارت کار و رای دادگاه ، پیمانکار ملزم به پرداخت حق بیمه من می باشد حال اگر پیمانکار باتوجه به اینکه به وی ابلاغ شده بیمه مرا رد نکند تکلیف من چیست ایا من نمی توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم و در ضمن من اموالی هم از پیمانکار نمی شناسم تا در خواست توقیف کنم .سوال دوم اگر اموالی از ان را توقیف کنم سازمان می تواند از روی اموال وی بیمه من را پرداخت کند و سابقه برای من منظور می شود سوال سوم اگر پیمانکار در جایی مشغول بکار باشد می توانم بازگشت به کار دوباره بزنم با توجه به اینکه قبلا در وزارت کار اتمام پروژه اش را اعلان کرده و حکم به تسویه داده شده.

 99. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  پيمانكار مذكور احتمالا مي بايست نزد كارفرماي اين پروژه و ديگر كارفرما ها مطالباتي داشته باشد.
  موفق باشيد.

 100. حامد حمیدی می گوید

  با همکاری مخابرات جلوی چک پیمانکار تا پرداخت بدهی اش به کارکنان گرفته شده پیمانکار مذکور اصرار دارد برای اینکه بتواند بیمه معوقه را پرداخت کند حکم دادگاه برای توقیف اموال را فقط برای گرفتن حقوق خود به مخابرات تحویل داده و چک وی را آزاد کنیم تا بتواند سه ماه سه ماه بدهی خود رابه سازمان تامین اجتماعی بپردازد به نظر شما این کار درست است ؟در صورتی که بعد از ازاد کردن چک وی و عدم پرداخت بیمه معوقه امکان پیگیری مجدد داده خواهد شد؟

 101. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  موضوع شما به نوعي حقوقي شده و بنده خيلي آشنا به ضوابط آن نيستم.

 102. علیرضا دبستانی می گوید

  با سلام وتشکر از زحمات شما
  بنده مدیر مالی شرکتی می باشم و با اشخاصی قرارداد کاری ساعتی به صورت کارگر یا مشاور انفرادی بدون زیر مجموعه منعقد کرده ام که مشمول بیمه تامین اجتماعی نگردد . آیا این کار از نظر قانونی موجه است . باعنایت به این مطلب که برای شرکت ما یا همان کارفرما محرز است که موضوع قراردادشخصا توسط پیمانکار و به تنهایی انجام شده است ؟ ممنون

 103. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قرارداد های کار ساعتی از نظر سازمان تامین اجتماعی , قرارداد کاری تلقی و می بایست به نسبت ساعت کار برای آن ها لیست ۳۰% ارسال کنید.
  ضمنا احراز موضوع توسط شما به تنهایی کفایت نمی کند و پیشنهاد میکنم نمونه ای از این قرارداد ها را این سازمان استعلام کنید.
  موفق باشید.

 104. رضا می گوید

  با سلام، بنده چند سال قبل پس از اولین باری که سازمان تأمین اجتماعی برای خرید بیمه سربازی اعلام آمادگی نمود اقدام به پرداخت حق بیمه سربازی به مدت ۲۷ ماه نمودم.
  ضمناً در حین سربازی مدتی به صورت پاره وقت در شرکتی کار نموده و پرداخت بیمه نیز داشته ام.اخیراً در شرکتی که به مدت ۲۳ مشغول به کار می باشم شامل قانون کار های سخت و زیان آور نیز گردیده ام و در این شرائط با احتساب ضریب ۵/۱ برابر معادل ۳۷ سال سابقه دارم.
  با توجه به سقف پرداخت بیمه که ۳۵ روز می باشد آیا راهی برای باز پرداخت بیمه اضافه وجود دارد ؟
  با تشکر واحترام فراوان

 105. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ضمن عذرخواهي ؛ آشنا به نحوه ي محاسبات نيستم.

 106. رضا می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  در مغازه آهن فروشی کار میکنم که صاحب مغازه پروانه کسب دارد میخواهم خودم را بیمه کنم با توجه به این که قراره حق بیمه رو خودم بدم آیا قانونی است که بتونم از معافیت بیمه (ماده ۸۰ قانون کار)استفاده کنم لطفا در این خوص من را راهنمائئ کنید.

 107. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ماده ۸۰ از قرار معلوم صرفا براي واحدهاي توليدي است و شامل مشاغل خدماتي نمي شودولي از كاريابي ها پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 108. رسول اوجاقلو می گوید

  بادرود
  بنده دارای یک شرکت پیمانکاری می باشم . ما درسال ۸۸ قراردادی باکارفرمای خصوصی منعقدنموده وکارفرما سهم حق بیمه سازمان را به ماخذ۵درصد از صورت وضعیت ماکسرنموده و درحال حاضر علی رغم تحویل قطعی موضوع پیمان ، کارفرما از پرداخت حق بیمه مکسوره به سازمان تامین اجتماعی امتناع می نماید . آیا بنده می توانم از طریق دادگاههای دادگستری حکمی مبنی بر استرداد وجوه مکسوره جهت پرداخت به سازمان تامین اجتماعی بگیرم . از سویی بنده می خواهم با توجه به مشکلات مالی شرکت ، حق بیمه را در تامین اجتماعی تقسط نمایم . ( یعنی مبلغ مکسوره را باحکم دادگاه نقداًازکارفرما بگیرم و خودم در سازمان تامین اجتماعی نسبت به تقسیط اقدام نمایم) لطفا بنده را راهنمایی فرمایید.
  پاینده باشید
  اوجاقلو

 109. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  اگر قرارداد براساس شرايط عمومي پيمان منعقد شده ، اولين مرجع براي اين خصوص معاونت برنامه ريزي كه الان در استانداري ها مستقر هستند كه مي توانيد موضوع را به آنها مطرح كنيد و درصورت عدم كسب نتيجه روال قانوني را پيگيري كنيد.
  خير به نظرم حق بيمه پيمان قابل تقسيط نيست.
  موفق باشيد.

 110. ابوالفضل حلمی می گوید

  با سلام.
  من لیسانس دامپروری هستم و چند ماهی است خودمو بیمه باغداری کردم.در عین حال با پدرم بطور شراکتی جواز دامپروری گرفتم و الان بین بیمه باغداری که ارزان است و بیمه کارفرمایی که در حال حاضر برایم گران است دودلم .باید یکیو انتخاب کنم.لطفا راهنماییم کنید کدام بهتر است و کدام را انتخاب کنم؟با تشکر

 111. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اگر بيمه باغداري شما به نوعي بيمه خويش فرمايي محسوب شود و صرفا ازاين بيمه بازنشستگي مد نظر داشته باشيد و با احتساب هزينه ترجيح دارد.
  دربيمه هاي كارفرمايي همان بازنشستگي برقراراست ولي مزاياي حين خدمت مثل كمك هزينه ازدواج ، بيمه بيكاري و ازكارافتادگي هم تحت پوشش هستند.
  درهرصورت پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 112. علیرضا می گوید

  با عرض سلام و خداقوت

  مسئول امور بیمه موسسه ای هستم
  قراردادی به سازمان تامین اجتماعی بابت ارسال حق بیمه داده ام
  بابت حق بیمه پیمان این قرارداد تاکنون ۷% پرداخت کرده ایم
  آیا میتوان از دریافت مفاصاحساب انصراف داد و قرارداد را پس گرفت ؟

 113. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اگر قرارداد کارکردی نداشته باشد با ابلاغ فسخ آن توسط کارفرما ؛ پرونده مختومه میشود ولی چون پرداخت حق بیمه گواه کارکرد است می توانید اتمام قرارداد را ابلاغ و تا همین حد مفاصا حساب بگیرید.
  موفق باشید.

 114. کامران کیمیایی مولایی می گوید

  با سلام و احترام
  مدیر اجرایی یکی از شرکت های بخش خصوصی هستم رابطه استخدامی اینجانب در سنوات ۸۹ و ۹۰ بر مبنای دو فقره حکم کارگزینی برقرار گردید و در اصول اداری و ضوابط این شرکت نیز حکم کارگزینی جنبه رسمیت داشته و بدون دلیل کارفرما اجازه اخراج را ندارد.
  دو فقره حکم کارگزینی صادره در زمان دو مدیریت ارشد سازمان منعقد گردید که مدیر حاضر جهت اصلاح اشل در دی ماه ۹۰ یک با دیگر با اعمال اصلاحات حکم کارگزینی مرا امضاو صادر نمودند
  در سال ۹۱ با فشار مدیر عامل عنوان حکم کارگزینی به قرارداد استخدام پیمانی تغییر و اینجانب به جهت جلوگیری از تنش و جلوگیری از ایجاد فضای بهانه جوییی از سوی ایشان قرارداد استخدام پیمانی را امضا نمودم
  سوال اینست با توجه به اینکه در قرارداد استخدام پیمانی اشاره ای بر بلا اثر بودن حکم کارگزینی اولیه نشده است آیا حکم کارگزینی فوق کماکان نافذ است یا خیر و آیا بدلیل نوع قراداد منعقد شده در خاتمه قرارداد کارفرما میتواند نسبت به اخراج اقدام نماید یا خیر

 115. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ضمن عذرخواهي ؛ آشنابه سوال شما نيستم.

 116. محمد می گوید

  من از شركت تعاوني مسكن شهرداري يك واحد آپارتمان پيش خريد كردم و كار آپارتمان به نيمه رسيده است و الان ميگن چون مصالح گرون شده است بايد پول بيشتري بپردازيد در صورتي كه ما قرارداد بسته بوديم و پروژه دير كرد داشته است قرار بود مهرماه ۹۱ خانه تحويل شود ولي هنوز خبري نيستش من با يد چه كار كنم؟

  متشكرم

 117. سارا می گوید

  با سلام من به مدت ۳ ماه برای یک دفتر مسافرتی کار کردم و به دلیل نپرداختن حقوق شکایت کردم به اداره کار و در جلسه شورای حل اختلاف با ۹۰۰ هزار تومان سازش کردم و روی برگ شورا نوشتم که بیمه ام را بخشیده ام. الان ۴ ماه میگذرد و کارفرما حقوق من را نداده رای را به اجرای احکام دادگاه گذاشته ام. در رای من اسمی از بیمه برده نشده. آیا میتوانم دوباره درخواست حق بیمه کنم؟ از چه طریقی اداره کار یا اداره بیمه؟
  باتشکر

 118. علیرضا می گوید

  خیلی خیلی متشکر از راهنمایی ، حوصله و وقتی که بدون منت برای این جماعت میگذارید

 119. مدیر سایت می گوید

  از اظهار لطف شما سپاسگذارم.

 120. رها می گوید

  باسلام
  حدود۱سال و۹ماه هستش که تو یه دفتر فروش مربوط به مواد اولیه صنایع چوبی کار میکنم..قراردادخاصی بسته نشده و تنها مدرک من همون فرمی هست که واسه استخدام پرکردم.۵-۶ماه اول حقوقم به صورت پورسانت بود.اما از اون به بعد شد ۳۵۰ثابت با پورسانت. میخاستم بدونم چطور میشه حق بیمه ای رو که دریافت نکردم بگیرم و اینکه بااین شرایط حقوقی حق بیمه ای که کارفرما باید پرداخت میکرد ونکرده چقدر میشه و محاسبه اش چطوریه با وجود ثابت و پورسانت.
  پیشاپیش ممنون از لطف بیکرانتون

 121. صمد می گوید

  با سلام
  آیا صحت دارد که سازمان تامین اجتماعی کسی که دو سال کامل بیمه داشته باشد و مجرد نیز هست به میزان یکماه حقوق به وی پول پرداخت می کند.
  منظورم کمک هزینه ازدواج نیست.
  با تشکر

 122. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ممكن است موضوع مد نظر شما جنبه ي وام داشته باشد.

 123. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  حق بيمه شما قابل دريافت نيست و كارفرما مي بايست ليست بيمه به كسر ۷% از خودتان ارسال كند.
  جمع حقوق و مزاياي شما مشمول محاسبات است.
  موفق باشيد.

 124. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده الان راي شما قابل اقدام و پيگيري است ولي بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 125. حسن قاسمی می گوید

  نحوه محاسبه حق حقوق بنده به عنوان نگهبان ۱۲ ساعته چگونه است . حقوقم در قانون اداره کار چقدر است و مزایا مثل حق اولاد و مسکن و …زیر ۶ ماه به من تعلق میگیرد.

 126. مهدی رحیمی می گوید

  سلام- درسال ۸۹ سی سال سابقه بیمه ام کامل شد ولی بدلیل پرداخت نکردن حق بیمه ۴/۵ ساله کاردر صدا و سیما که به تامین اجتماعی نپرداخته بودند مراحل شکایت و پی گیری را از طریق دیوان عدالت و اداره کار وشعبه ۲۵ تامین اجتماعی به حکم قطعی و صدور اجراییه در آذر ماه ۹۱ به صدا و سیما رساندم و ابلاغ شد ولی باز هم تمکین نمی کنند و می گویند بعنوان اداره دولتی تا ۱/۵ سال دیکر نمی پردازیم مگر اینکه ۷۰ درصد مبلغ آنرا اول من به حساب صدا وسیما بپردازم وبعد آنها کل مبلغ را به حساب شعبه ۲۵ بپردازند تا من بتوانم امسال بازنشسته شوم. بیمه هم می گوید چون سن من زیر ۶۰ سال است تا پول را از صدا و سیما نگیرد باز نشسته ام نمی کند و من به دلیل شرایط بد بی کاری و نیاز مالی نمی توانم ۱/۵ سال دیگر منتظر بمانم و احتمالا دوباره یک مانع دیگه ایجاد بشه. آخه گناه من این وسط چیه که یک اداره دولتی با قلدری نمی خواد بدهی اش به یک اداره دولتی دیگر را بپردازد؟ آیا راهی دیگه هست که من با سابقه پرداخت ۳۲ ساله بیمه بتوانم بازنشسته شوم و بیمه بعدا پولش را از صدا وسیما بگیرد؟ با تشکر و عذر از طولانی شدن.

 127. شیوا درویش می گوید

  با سلام و احترام ، من بعد از ۲۱ سال کار کردن در یک شرکت خصوصی بنا به دلایلی اخراج شدم و با حکم اداره کار مشمول دریافت بیمه بیکاری به مدت ۵۰ ماه شدم ،میخواستم بدانم حال که شرایط بازنشستگی را دارم چگونه باید برای این کار اقدام کنم و ایا با حقوق ایام کارکرد بازنشسته میشوم و یا مبنای حقوق بازنشستگی ام حقوق ایام بیکاری خواهد بود؟

 128. علی می گوید

  با سلام بنده به مدت ۱۱ سال در یک شرکت مشاور کار میکنم و هر سال سنواتم پرداخت میشده الان بنده به علت بیماری آسم نمیتوانم کار کنم و شرکت نیز مرا تعدیل کرده اگر نتوانم ار کار افتادگی بگیرم طبق ماده ۳۳ قانون شرکت می بایست هر سال ۲ سال سنوات به من پرداخت کند با توجه به اینکه قرارداد من یک ساله بوده آیا ۲ ماه به همه سال ها تعلق میگیرد؟
  و سوال دوم شرکت به ازای اضافه کار هم، (یعنی مبلغ پایه + اضافه کار) ، حق بیمه ما را پرداخت میکند و مجموع پرداخت حق بیمه در ماههای مختلف متفاوت است برای پرداخت خق سنوات مبنا آیا فقط حقوق ثابت است یا اضافه کار نیز به سنوات اضافه می شود

 129. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ساعت کار قانونی هفت ساعت و بیست دقیقه درروزاست ومابقی به عنوان اضافه کار تلقی میشود.
  اگر نوبت کارهستید یا شب کار, ضوابط متفاوتی دارد.
  مسکن ازروزاول کار وحق اولاد هم با سابقه ی ۷۲۰ روز و تا دوفرزند پرداخت می شود.
  موفق باشید.

 130. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درمتن قانون بیمه بیکاری هم آمده که کسانی که دراین ایام به سن بازنشستگی می رسند می توانند بازنشسته شوند که ملاک ان میتواند دوسال و یا پنج سال آخر بیمه پردازی شما باشد.
  موفق باشید.

 131. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درخصوص سوال اولتان ناآشناهستم اما در مورد ماخذ سنوات ؛ همان حقوق پایه ملاک است.
  موفق باشید.

 132. امور بودجه می گوید

  با سلام
  مي خواستم ببينم بيمه اعضاي هيات علمي دانشگاهها چگونه محاسبه مي شود ؟ سقف حقوقي كه ۲۳ درصد ان بايد توسط خود فرد پرداخت شود چقدر است؟

 133. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حق بيمه در قراردادها منظور شماست؟

 134. اسماعیل خسروی می گوید

  با سلام و احترام
  من بیست سال کارگری کردم وصاحب مغازه مغازهاش را فروخته است وبعد فهیمدم پنج سال پول بیمه را نداده است و وزارت کار رفتم و ان محکم شده و پروندمون در اجرای بیمه است و چگونکی وصول کردن ان را نمی دانیم
  {و نمی دانم ان چیزی دارد یا نه لطفا راهنمایی بیشتر کنید}

 135. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  واحد اجراییات بیمه از اختیارات زیادی برخوردار است ومی تواند ازحساب بانکی شخص برداشت و یا اموال بدهکار رابه مزایده بگذارد.
  موفق باشید.

 136. اسماعیل خسروی می گوید

  ببخشید بیشتر توضیح دهید

 137. مدیر سایت می گوید

  منظور اين بود كه اگر درمواعد مقرر ، كارفرما پرداختي نداشته باشد اجرائيات اين سازمان اختيارات مشروحه را دارد.

 138. اسماعیل خسروی می گوید

  در شعبه بیمه اشنا دارد واجراییات هیچ کاری نمیکند شماره ماشین .ادرس خانه .شماره حساب و… را دادم ولی هیچ کاری نمیکند

 139. دزفولی می گوید

  با سلام

  لطیا راهنمای بفرمایید درصورتی که کارفرما دارای چند کارگاه درمناطق مختلف کشورباشد وحق بیمه شاغلین خود را فقط ازطریق یک شعبه پزداخت می کند برای گرفتن کد موقت کارگاه ونیز صدورودغترچه ویا استفاده ازکلیه خدمات تامین اجتماعی شعبات شهرستان هایی که کارگاه های مختلف درآن قراردارد چگونه است لطفا راهنمایی کنیید

 140. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم فقط شركتهاي مشاور طرف قرارداد، دريك شعبه قراردادهاي خود را تجميع ميكنند و پيمانكاران مكلفند براي هرقرارداد بسته به محل اجرا پرونده و كد كارگاه بگيرند.
  موفق باشيد.

 141. نسرین توسلی می گوید

  سلام
  حدود ۱۰ سال در محلی کار کردم که هیچ سابقه بیمه ای برایم رد نشده اینک در مکان جدیدی هستم که کارفرما بیمه ام کرده
  آیا راه و روشی هست که بتوانم با شکایت از کارفرمای قبلی آن سالها را جز سابقه بیمه ام بیاورم ؟
  واگر این چنین هست چگونه ؟

 142. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  با سوابق موجود از قبيل فيش يا ليست حقوق ، قرارداد و… مي توانيد موضوع را درسازمان تامين اجتماعي محل مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 143. یحیی می گوید

  با سلام همسرم از سال ۸۳ در شورای حل اختلاف به عنوان دبیر مشغول به کار میباشد آیا هیچ گونه تصمیمی در مورد بیمه نمودن کارکنان شورا گرفته شده است یا خیر ؟خواهشمند است دربرای بیمه او چه اقدامی باید انجام دهیم قبلا از راهنمایی شما کمال تشکر راداریم.

 144. علیپور می گوید

  با سلام. ما دارای یک آموزشگاه زبان هستیم که از سال ۸۶ تا انتهای آذر ماه ۹۱ که در یک مکان مستقل بودیم و حق بیمه کارکنان به صورت منظم و مرتب پرداخت گردیده از ابتدای دی ماه ما به یک مدرسه غیر انتفاعی منتقل شده ایم از آنجایی که مدرسه دارای کد کارگاهی می باشد و دارای لیست بیمه با یک نفر ماهیانه . ما با ارسال نامه ای خواستار تخصیص کد کارگاهی جدید شدیم که با کارشکنی واحد بازرسی مواجه شده ایم که اولا مجوزی را که ۵ سال فعالیت داشته را قبول ندارند ضمنا می گویند در یک مکان بیش از یک کد کارگاهی اختصاص پیدا نمی کند و…..
  لطقا راهنمایی بفرمایید که این کار قانونی هست یا خیر ؟ اگر نیست مرجع رسیدگی کننده کجاست؟
  حال که می خواهیم حق بیمه کارکنان خود را که ۱۴ نفر می باشند با کد کارگاهی مدرسه پرداخت نماییم مدیر مدرسه مخالفت نموده و می گوید مشمول جریمه خواهد شد . ما نیز در نظر داریم با مراجعه به بازرسی اعلام نماییم که سابقه کارکنان را بازرسین آن قسمت با بازرسی از مدرسه رد نمایند . حال چند سوال : ۱ – آیا چنین چیزی مقدور هست؟ ۲- در صورت مقدور بودن مبلغ حق بیمه و جریمه چقدر میشود؟ ( حقوق حداقل رد می شود)

 145. مهدی می گوید

  با سلام
  آیا با اضافه خقوق کارگران در هر سال مقرری بیمه بیکاری دریافت شده توسط بیکاران نیز افزایش می یابد

 146. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله این افزایش وابسته به دستور العمل اعلام حداقل حقوق قانونی سالانه توسط اداره کار است.
  موفق باشید.

 147. حسین می گوید

  سلام نحوه محاسبه پرداختی به تامین اجتماعی چطوری محاسبه میشود من ماهی ۵۵۰۰۰۰ تومان حقوق میگیرم ۷ درصد باید خودم بپردازم و ۱۸درصد کارفرمایم ایا این طور است به چه صورت محاسبه میشود

 148. مدیر سایت می گوید
 149. مسعود می گوید

  با سلام.بنده در یک کارگاه کوچک خدمات cncکار میکنم.ضمنا تعداد کارگرها ۳ نفر میباشد.بیمه ما چند درصد محاسبه میشود؟با تشکر.

 150. رسولي می گوید

  با سلام. من در یک موسسه به مدت ۱۵ ماه از آبان ۹۰ تا بهمن ۹۱ به صورت تمام وقت به عنوان منشی بدون بیمه کار کردم. حق بیمه من چقدر میشه؟

 151. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  حق بيمه سهم شما ۷% حقوق و سهم كارفرما ۲۳%آن مي باشد

 152. رسولي می گوید

  ببخشيد من ميخواستم از كارفرما براي بيمه نشدنم شكايت كنم. كارفرما چقد بايد به من بده؟؟

 153. مدیر سایت می گوید

  درصورت شكايت ، كارفرما حق بيمه را به سازمان تامين اجتماعي مي دهد و موظف به پرداخت وجهي به شما نيست.

 154. عرب یار محمدی می گوید

  سلام یک سال است که دانشگاهم تمام شده است چندین مدرک فنی و حرفه ای دارم. می خواستم خودم را بیمه کنم گفتند خیاطی شامل نمی شود نمی دانم قالی بافی می خواهند . حتی کسانی که مدارک و مهارت جوشکاری و غیره داشتند الان دو سال تو نوبتند تا بیمه شوند همان بیمه سی هزار تومانی در ماه منظورم است که یک کارت مهارت از فنی و حرفه ای می گیرند.فقط دنبال یک بیمه هستم که هزینه ماهانه ان کمتر ازشصت هزار تومان باشد . ودر اینده یک حقوق بازنشتگی داشته باشد . خدمات درمان نمی خواهم . راهنمایی کنید لطفا .

 155. رها می گوید

  با سلام
  من در یک شرکت مشغول به کار هستم و از شهریور ۹۱ بیمه شدم و برایم کد بیمه صادر شد. (بازرس بیمه امد و دفتر را امضا کردم). حال کارفرما تصمیم گرفته شش ماه اول سال ۹۱ برایم حق بیمه رد کند با توجه به اینکه دفتر بازرس را امضا کرده ام ایا می تواند؟

 156. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دليل كارفرمابراي اين كارچيست؟

 157. محمد حسین باقری حمزه کلائی می گوید

  از سال ۸۷/۱۰ بیمه کارگاه تابلو ومهر سازی شدم که از ماده ۱۰۳استفاده میکردم که مبلغ ۲۱۰۰۰تومان میدادم بعد شد ۳۳۰۰۰بعد شد هشت ماه۱۰۰۰۰۰تومان دادم بعداز هشت ماه شد ۵۴۰۰۰ تا بهمن ۹۱ واسفندنودویک ۱۰۰۰۰۰تومان دوباره دادم برای فروردین ۹۲فیشی که برای من زدن ۱۵۱۰۰۸۸ ریال دلیل این همه اختلاف چی هستش اون هشت ماهی که ۱۰۰۰۰۰تومان لطفاٌ نسبت به این موضوع برسی کامل فرمائید (قائم شهر )بیمه تامین اجتماعی شعبه ۲

 158. علی می گوید

  سلام. من از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۷ در سازمانی دولتی بصورت پیمانی مشغول کار بوده ام و مشمول بیمه تامین اجتماعی بوده ام که به علت غیبت از کار اخراج شدم. اکنون آن سازمان بیمه بیکاری و سنوات بیمه را پرداخت نکرده. لطفا مرا راهنمایی کنید آیا با توجه به اخراج بیمه بیکاری به من تعلق می گیرد. آیا سنوات بیمه در این مورد تعلق می گیرد. ضمنا من در مورد بیمه هیچ اطلاعاتی ندارم و به همین دلیل هم پیگیری نکردم. لطفا راهنمایی ام کنید آیا از بابت بیمه حقوقی نزد آن سازمان دارم یا خیر که باید از طریق مراجع قانونی پس بگیرم.
  با تشکر

 159. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بيمه بيكاري به سازمان تامين اجتماعي پرداخت و به بيمه گذار پرداخت نمي شود ولي ميتوانيد از سازمان مربوطه پيگير سنواتتان باشيد.
  موفق باشيد.

 160. ندا می گوید

  با سلام
  از سال ۷۴ تا ۸۵ در سازمان دولتی به صورت حق‌الزحمه ای با تجربه مفید بدون بیمه شاغل بودم .توضیح اینکه مایل به بیمه شدن بودم ولی سازمان مربوطه قبول نمی کرد.در دیماه ۸۵ به صورت پیمانی با دفترچه درمانی تامین اجتماعی استخدام شدم. اماسنوات گذشته برایم حساب نشد. البته مدارک مالی و اداری موجود بیانگر شاغل بودنم در سازمان مربوطه هست . چگونه می توانم سالهای مدنظر را برای احتساب سنواتم پیگیری کنم.درضمن دستورالعمل بیمه تامین اجتماعی برای زنان شاغل مشمول این بیمه که سرپرست خانوار با فرزند پسر می باشند چیست؟

 161. علی می گوید

  سلام و خسته نباشید.
  “بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و به بیمه گذار پرداخت نمی شود”. یعنی چه؟ سنوات بیمه ای انجام می شود؟ آیا برای سنوات بیمه ای مبلغی پرداخت می کنند یا نه فقط یک گواهی می دهند که در آن مدت سابقه بیمه ای داشته ام.
  ببخشید که این سوالت رو می پرسم. چون اصلا از بیمه اطلاعی ندارم.
  با تشکر

 162. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  ضريب بيمه بيكاري ۳% ازحقوق بيمه شده مي باشد كه توسط كارفرما به سازمان تامين اجتماعي پرداخت ميشود.

 163. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مي توانيد موضوع عدم ارسال بيمه را از سازمان تامين اجتماعي پيگيري كنيد به شرطي كه كاركرد قبلي تان مشمول مقررات اين سازمان باشد.
  موفق باشيد.

 164. آرام می گوید

  با سلام
  آیا خشک شویی شامل قانون معافیت حق بیمه کارفرما می شود؟

 165. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده خير

 166. روزبه می گوید

  با سلام و تشکر از همراهی شما
  بنده دارای قرارداد پیمانی با یک کارگاه هستم. اخیراً قرارداد موقت همکاری با یک کارگاه دیگر بسته ام که در آن نیز تمام وقت ذکر شده است. مجموع دو حقوق از سقف بیمه پردازی بالاتر است.
  کارگاه دوم برای پرداخت حق بیمه من را به تأمین اجتماعی معرفی کرده جهت گرفتن شماره بیمه و افزدون نامه کارگاهش جهت پرداخت حق بیمه.
  در این خصوص با مراجعه به بیمه آیا کارگاه را تغییر خواهند داد و مشکلی پیش نخواهد آمد.
  برای من معافیت از بیمه پردازی در این مقوله مهم نیست.

 167. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا دراين كارگاه هم نبايد شماره بيمه ي جديد بگيريد چراكه سوابق شما متفرق خواهد شد.
  درشرايط بازنشستگي هستيد؟

 168. علیرضا می گوید

  با سلام و عرض خدا قوت
  مسئول بیمه موسسه ای هستم یکی از کارکنان ما در کرمانشاه ماموریت انجام میداد که دچار حادثه شد پس از انجام برخی امور پزشکی به درخواست خود فرد به تهران منتقل شد و بستری گردید گزارش حادثه را قبل از۷۲ساعت رد کردیم
  از بیمه مسئولیت مدنی هم استفاده میکنیم
  خدماتی که تامین اجتماعی با توجه به اسناد و مدارک موجود به ما ارائه میدهد چیست ؟
  هزینه ها ، حق بیمه ، از کارافتادگی و خسارات
  با تشکر از حوصله شما

 169. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده تا اعلام گزارش بازرس اداره كار ، صرفا مي بايست به تكاليف خود عمل نمائيد.
  بعد ازاين گزارش معلوم ميشود كه آيا تقصيري متوجه شما هست يا خير.
  كه درصورت احراز تقصير شما ، قاعدتا بيمه مسئوليت مدني مي بايست جبران هزينه نمايد.
  البته بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 170. فتوت می گوید

  سلام

  آیا تعداد دفعات استفاده از بیمه بیکاری محدودیت دارد؟ شنیده ام که هر کسی تا قبل از بازنشستگی فقط یک بار می تواند از این امکان استفاده کند. آیا درست است؟

 171. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  استفاده از اين بيمه وابسته به سابقه است.
  منبع خبرتان كجاست؟

 172. سارا می گوید

  سلام.
  میخواستم بدونم مبلغی که از حقوق با بیمه پاره وقت کسر میشه ، بیشتر از حقوقیه که باز بیمه تمام وقت کسر میشه؟ یا با هم تفاوتی ندارن؟

  مرسی

 173. ياسر احساني می گوید

  با سلام من از تاريخ۹۱/۱۱/۱۹بيكار شده ام و تا به امروز هيچ مبلغي از بابت بيكاري از اداره دريافت نكردم ميخواهم بدانم از چه تاريخي مبلغ بيكاري به حساب من واريز خواهد شد

 174. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حق بيمه وابسته به حقوق دريافتي است و تفاوتي از نظر نرخ مكسوره دراين دوحالت وجود ندارد

 175. سپیده می گوید

  حدود ۵ سال در شرکت مشغول به کارم ولی در حال حاضر شرکت با بحران اقتصادی مواجه شده است وچند ماهی است که پول بیمه پرداخت نشده است با این وضع آیا می توانم بیمه بیکاری با اینکه شرکت پول بیمه پرداخت نکرده است را دریافت نمایم؟

 176. حسینی می گوید

  با سلام ایابه عنوان منشی مطب پزشکی نیمه وقت کار کردن بیمه تعلق میگیرد؟

 177. رسول زارعی می گوید

  باسلام بنده بیمه اردیبهشت خود رادر تاریخ۳/۰۳/۹۲ پرداخت نمودم ولیدر سایت که مشاهده کردم دیدم که ثبت نشده است . لطفا پیگیری نمایید و جواب آن را به بنده بدهبدبا تشکر

 178. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 179. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اين شركتها حسب توافق بااداره كار مي توانند پرسنل را تا رفع مشكل به اداره كار معرفي كنند.
  موفق باشيد.

 180. سپیده می گوید

  با سلام وخسته نباشید
  با اینکه نامه بیکاری برای اداره کار رد شده
  باشد آیا می توانم از تامین اجتماعی در حالیکه شرکت پول بیمه پرداخت نکرده بیمه بیکاری دریافت نمایم.

 181. ایوب می گوید

  سلام من مغازه کوچکی در بازار اجاره کرده ام و می خواهم خود و همسرم را بیمه کنم حق بیمه ما چقدر است و صنف ما لباس زیر است و سن اینجانب ۲۶ سال می باشد لطفا راهنمایی فرمایید .

 182. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  يكي از مواردمنع پرداختي كه دوستان دركامنتهايشان هم اعلام كرده اند همين عدم پرداخت حق بيمه است ولي اين موضوع باعث نمي شود كه شما پيگير بيكاري خود خصوصا با توجه به مهلت تعيين شده نباشيد.

 183. حسین می گوید

  با سلام
  من با محلی قراداد پشتیبانی شبکه بسته ام و باید برای قرارداد خود مفاصا حساب بیمه ببرم . به من میگویند میتوانی از این مبلغ بیمه که ۷/۸ درصد مبلغ قرادا است برای بیمه یکی از پرسنل استفاده کنی حال سئوال اینجاست که فرض کنید من فردی را به عنوان کارشناس شبکه معرفی میکنم حداقل دستمزد این فرد و میزان حق بیمه او چه میزان باید محاسبه شود؟

 184. مهدی می گوید

  با سلام
  اگر کسی مدتی بیمه یک شرکت باشد و بخواهد بیمه خود را بصورت اختیاری ادامه بدهد حق بیمه را خودش معین می کند یا سازمان تامین اجتماعی مشخص می کند چقدر حق بیمه ماهانه بدهد؟ مبنای محاسبه بازنشستگی بیمه اختیاری چست؟
  با تشکر

 185. نعمتي از اهواز می گوید

  من از سال يكم فروردين ماه سال ۱۳۷۱ لغايت ۲۹/۱۲/۷۷ در شركتي مشغول بكار بوده ام حال كه براي بازنشستگي به سازمان تأمين اجتماعي مراجعه كردم مشاهده شده كه سه ماه اول سال ۱۳۷۱ و سه ماهه آخر سال ۱۳۷۷ حق بيمه آن پرداخت نگرديد . با توجه به قسمت اخير ماده ۳۶ كه عدم پرداخت حق بيمه از سوي كارفرما رافع مسئوليت سازمان تأمين اجتماعي نخواهد بود و استسفاريه ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعي مورخ ۲۰/بهمن/۹۰ مجلس شوراي اسلامي آيا ميتوانم از سابقه شش ماهه فوق الذكر كه حق بيمه آن پرداخت نگرديد برخوردار باشم ؟

 186. محمد می گوید

  من از سال ۶۰ الي ۷۰ به صورت روز مزد در كارگاه نانوائي مشغول به كار بودم . و هيچ گونه قراردادي نيز بين من و كارفرما مبادله نشده و حقوق خود را نيز روزانه نقدي دريافت مي كردم.از انجائيكه كارگاه مشمول بيمه تامين اجتماعي بوده و براي بعضي از كارگران ليست بيمه رد مي شده ولي براي بنده بيمه پرداخت نگرديده است.چون عضو صندق ديگري بودم تاحال موضوع را پيگيري نكردم .لطفا راهنمائي فرمائيد چگونه مي توانم موضوع راپيگيري و سنوات سالهاي مذكور را به صندوق بازنشتگي خود منتقل نمايم.

 187. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تحت پوشش چه صندوقي درايام كاردرنانوائي بوده ايد؟

 188. عادل می گوید

  باسلام و خسته نباشید و قبولی طاعات شما
  بنده کارگر ساختمانی هستم کارفرمایم بیمه نمیکند اشنایی داریم که میخواهد اسم مرا بعنوان کارگر خودش رد کند ولی پول بیمه را کامل خودم بریزم تا هم سابقه ای شود و هم دفترچه داشته باشم(ایشان کارگر زیادی دارد و بصورت سوری اسم من را رد میکند من کارگر ایشان نیستم)،
  میخواستم سوال کنم با حقوق قانون کار بنده اگر سهم خودم و کارفرما بدهم چقدر میشود؟
  آزاد خودم را بیمه کنم چقدر میشود؟
  از پاسخگویی شما پیشاپیش کمال تشکر را دارم

 189. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن تشكر ؛ تاجايي كه بنده اطلاع دارم كارگر ساختماني مي بايست توسط خود تامين اجتماعي تحت پوشش قرارگيرد چراكه كارفرما درموقع اخذ پروانه و به نسبت متراژ كل حق بيمه را پرداخت كرده است.
  براي سال ۹۲ بايستي حدودا” ۱۴۶۰۰۰تومان حق بيمه بپردازد كه در شرايط خويش فرمايي ۲۷% حداقل حقوق سالانه است.
  موفق باشيد.

 190. امید می گوید

  با سلام وخسته نباشید
  ما یه شرکت فنی ومهندسی داریم که از اول خردادماه سال جاری کارکنانمان را استخدام کردیم ولی تاحالا به دلیل مشغله کاری زیاد فرصت دریافت کد کارگاه نشدیم میخواستم بدونم اگر ما این ماه(مرداد) بتونیم کد کارگاه بگیریم میتونیم بیمه کارکنان ماه خرداد را واریز کینم .جریمه بر این مورد( درصورت پرداخت بیمه خرداد ) برکارفرما تعلق میگیره؟

 191. عادل می گوید

  ممنون از اینکه اینقد زود جوابمو دادین
  کار ما روزمزدیه،تخریب ساختمان انجام میدیم پس اگر کارفرما پول بیمه پرداخت میکنه چرا بیمه مارو قبول نمیکنه؟!
  یه سوال دیگه داشتم از حضورتون ما که نه قرارداد داریم نه فیش حقوقی مسول بیمه از کجا میخواد بدونه حداقل حقوق سالانه من چقدره؟میشه لطفا راهنمایی کنین که من بااین وضعیت بیمه خویش فرما شم یا بیمه ایی که شرایطشو تو سوال قبلی گفتم؟؟؟فرقش چیه؟؟؟؟
  واقعا ازتون ممنونم

 192. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  دراين خصوص قانوني داريم كه به نظرم خيلي اجرايي نشد:
  http://www.accpress.com/news/1391/01/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
  در هرصورت پيشنهاد ميكنم به يكي از شعبات تامين اجتماعي مراجعه و پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  بااحترام

 193. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما هر لحظه مي توانيد براي كد كارگاه اقدام كنيد ولي قاعدتا ليست خردادتان با تاخير و جريمه مواجه است.
  اين مسير را هم مرور كنيد:
  http://www.accpress.com/news/1391/01/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B5%D9%88/

 194. حامد می گوید

  با سلام
  چه مواردي از حقوق و مزاياي كارمندي معاف از پرداخت بيمه تامين اجتماعي مي باشد

 195. نعمتي از اهواز می گوید

  نعمتی از اهواز در ساعت ۱۲:۴۶ ب.ظ – گفته است:تاریخ: تیر ۱۳۹۲
  ***************************************************
  با سلام خدمت مدير محترم سايت ، و قبولي طاعات و عبادات شما و تسليت ايام سوگواري مولي متقيان علي ابن ابي طالب (ع) ، به استحضار آنجناب ميرساند سوالي با مشخصات فوق در تير ماه ۹۲ مطرح نمودم و تاكنون پاسخي دريافت نگرديد . خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص ارسال پاسخ تسريع فرمايند . با تشكر – نعمتي

 196. امید می گوید

  با سلام ممنون از جوابتون
  میخواستم بدونم میشه بگید چقدر جریمه داره
  متن سوال از پایین دومی

 197. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام و تشكر از اظهار لطف شما
  به نظر بنده با ارائه مستندات به اين سازمان اين مدت سابقه را اثبات كنيد دراين صورت ماده ۳۶ برقرار خواهد شد.
  موفق باشيد.

 198. یوسف می گوید

  با سلام پدر من فوت کرده و ما یک خواهر داریم که ازدواج نکرده پی گیر برقراری حقوق بازنشستگی پدرم شدیم که سوابق شان بدلیل عدم پرداخت ۶ماه حق بیمه توسط شرکتی که در آن در سال ۱۳۶۳ کار کرده پرداخت نشده اکنون به شرکت مراجعه نمودم گفتند درست است پدر من در آنجا کار کرده ولی بنده مستنداتی ندارم با مدیر شرکت صحبت نمودم تا تقاضای واریز حق بیمه پدرم در سال ۶۳ را پرداخت نماید ولی قبل از قبول نمودن این کار خواستند از مبلغ حق بیمه که باید پرداخت نمایند مطلع شوند لطفا فرمول محاسبه حق بیمه مذکور را بفرمائید.
  با تشکر

 199. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين مبلغ به نرخ سال ۶۳ به انضمام جرايم تاخير آنست كه مبلغ دقيق آنرا تامين اجتماعي مشخص ميكند.
  موفق باشيد.

 200. زارع می گوید

  با سلام واحترام
  من در سال ۷۶ یک کارگاه تولیدی صنعتی راه اندازی کردیم و الان هم فعال می باشد من و برادرم پسرم و خواهر زاده ام سهامدار هستیم اشتباهی که کردیم به دلیل شرایط مالی بیمه پرداخت نکردیم البته چند سالی هست من بیمه اختیاری دارم مجوز تولیدی به نام من می باشد می خواستم بدانم راهی هست که سابقه بیمه خودمان را بدست بیاوریم و هزینه هایش را بپردازیم تا سال ۹۲ حدودا چقدر باید بپردازیم
  سپاسگزارم

 201. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قانوني براي كارگاه هاي خانوادگي داريم كه پيشنهاد ميكنم آنرا مطالعه كنيد.

 202. محمد می گوید

  من از سال ۶۰ الی ۷۰ به صورت روز مزد در کارگاه نانوائی مشغول به کار بودم . و هیچ گونه قراردادی نیز بین من و کارفرما كه عموي بنده بودند مبادله نشده و حقوق خود را نیز روزانه نقدی دریافت می کردم.از انجائیکه کارگاه مشمول بیمه سازمان تامین اجتماعی بوده و برای بعضی از کارگران لیست بیمه رد می شده ولی برای بنده بیمه پرداخت نگردیده است.لطفا راهنمائی فرمائید چگونه می توانم موضوع راپیگیری و از سابقه سالهاي مذكور استفاده نمایم.

 203. بهناز می گوید

  سلام
  من به مدت ۳ سال درشركتي با قراردادحقوق معادل قانون كارمي كردم ولي حقوق واقعي من بيشتر از قراردادبوده است.
  مي خواستم ببينم مي توانم از كارفرما با استناد به فيش هاي واريزي حقوق شكايت كنم؟
  سپاسگزارم

 204. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ميبايست با سوابق موجود به سازمان تامين اجتماعي مراجعه و موضوع را مطرح كنيد.

 205. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  براي كسري پرداخت حق بيمه قصد شكايت داريد؟

 206. غلامرضا صنعتی می گوید

  با سلام / آیا یک نفر میتواند همزمان از دو کارفرما برایش بیمه رد شود ؟ و آیا با این کار دو تا سابقه کار در بازنشتگی محاسبه میشود ؟ با تشکر صنعتی

 207. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تا سقف هرسال حق بيمه ميتوانيد از يك يا دوكارگاه بيمه شويد و اين مدت دوسابقه به حساب نمي آيد ولي حقوق بيمه پردازي شما بيشتر خواهد بود ولي توجه داشته باشيد كه درزمان بازنشستگي به اين موضوع باديده ي ترديد نگاه ميشود.
  موفق باشيد

 208. احمدي می گوید

  با سلام و احترام
  در سال هاي ۶۳ ال ۷۰ كارگري بصورت روز مزدي و بدون قرارداد در كارگاه بنده مشغول كار بوده كه ليست بيمه برايشان به سازمان تامين اجتماعي ارسال نكرده و حق بيمه پرداخت نكردم .حال به جهت اينكه ديني گردن بنده نباشد تصميم گرفتم حق بيمه سالهاي مذكور را به سازمان تامين اجتماعي بپردازم لطفا راهنمائي فرمائيد چه اقدامي بايد انجام دهم و ضمنا جريمه تاخير ارسال ليست بيمه جهت سالهاي ياد شده حدودا چقدر مي شود.

 209. مدیر سایت می گوید

  باسلام و عرض ادب
  ضمن تشكر از وجدان بيدار شما ؛ لازمه اين موضوع شكايت طرف شما به سازمان و ادعاي حقوق بگير بودن در دوره مذكور است.
  البته ايشان براي اثبات اين موضوع نياز به سوابقي از قبيل كتبي يا شفاهي دارد.
  بعد از دعوت شما و برمبناي حقوق دريافتي ، حق بيمه مشخص و به نسبت مدت و مبلغ جرايم آن هم محاسبه ميشود.
  البته دراين خصوص سهم ۷% خود بيمه شده را هم مدنظر داشته باشيد.
  موفق باشيد.

 210. فرح می گوید

  با سلام من از سال۸۷ مشغول كار هستم اما در اين مدت گذشته كارفرمايان حق بيمه مرا در هر سال چند ماهي رد كردند، حال امكان اينكه بخواهم حق بيمه آن ماه هاي پرداخت نشده را پرداخت كنم وجود دارد و در صورت امكان مراحل آن را توضيح دهيد .
  بانشكر

 211. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر موضوع را نزد شعبه بيمه ي خود مطرح كنيد و سوابقي جهت ارائه داشته باشيد مدت واريز نشده از كارفرما وصول مي شود.

 212. لیلا می گوید

  با عرض سلام وخسته نباشید:
  من به مدت ۶سال دریک دفترخانه کارمی کردم وبیمه برام رد نمیشد که بعداز کلی دوندگی بلاخره کارفرما مجاز به پرداخت بیم شد .میخواستم نحوه محاسبه بیمه این ۶سال وجریمه ودیرکرد آن به چه صورت است .لازم به ذکر است درحال حاضر دارای بیمه تامین اجتماعی میباشم .باتشکر

 213. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حق بيمه وابسته به حقوق دريافتي شماست.

 214. محمدى می گوید

  با سلام من دو نفر منشى توي مطب دارم كه به صورت پاره وقت فقط بعدا ظهر ها مشغول به كار هستم مأمور بيمه در أولين مراجعه براى اطلاع از أفراد مشغول به كار از ساعات كار ما سؤال پرسيدند و حق بيمه پرداختى را به صورت نيمه وقت أعلام كردندولي الآن يه بدهي براي من اومده كه يسال بيمه براى تمام وقت پرداخت نكردم اعتراض زدم ميخوام ببينم فايده أي داره؟آيا حق با من نيست؟

 215. محمدى می گوید

  بيمه نيمه وقت را پرداخت كردم(پيرو emailقبلى)

 216. رضا دادمان می گوید

  سلام
  در صورتیکه بیمه شده ای فوت کند و بازماندگان جهت دریافت “مستمری” با کسر مدت حق بیمه مواجه شوند (مثلا به علت اینکه ۱۰ روز کمتر از حد نصاب حق بیمه پرداخت شده است) و شخص فوت شده قبلا در کارگاهی دیگر لا اقل همین مدت کار میکرده باشد و موضوع کارگری وی در هیات حل اختلاف اداره کار به رای رسیده و قطعی شده باشد ، آیا تامین اجتماعی موظف به تبعیت از رای اداره کار خواهد بود و یا اینکه عینا تامین اجتماعی نیز بابت این موضوع مستقلا کمیسیون تشکیل خواهد داد و رای هیات حل اختلاف اداره کار به تنهایی معتبر می باشد یا نه ؟ 

 217. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا نظرات اداره كار نمي تواند با قوانين متناقض باشد.

 218. سمیه می گوید

  با سلام و احترام
  مادرم از سال ۶۷ تا سال ۸۶ در یک مهد کودک کار می کرده
  سال ۸۶ مهد کود منحل شده و دیگر مشغول به کار نیست
  کار فرما از سال ۷۴ حق بیمه پرداخته است
  چون حقوق و حق بیمه های مادرم از شهریه بچه های مهد کودک پرداخت می شده و مهد کودک زیر نظر آموزش و پرورش بوده است هم اکنون که مهد منحل شده و شکایت کرده ایم آموزش و پرورش زیر بار نمی رود بابت پرداخت حق بیمه های پرداخت نشده
  باید چه کار کنیم

 219. بهناز می گوید

  با سلام
  هم به منظور كسري حق بيمه وهم دريافت سنوات وپاداش به ميزان حقوق واقعي؟
  از محبت شما سپاسگزار مي باشم

 220. مهری می گوید

  باسلام و خسته نباشید
  توی یک شرکت خصوصی کار میکنم که این شرکت بصورت پیمانکاری در پروژه های غیرعمرانی برای استانداری کار میکنه.مسئولیت تهیه و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی با من هست. اخیرا یکی از کارکنان به مرخصی زایمان رفته در طول مدت مرخصی من اسم ایشون رو در لیست بیمه اوردم و روزکارکرد و دستمزد روزانه و ماهانه رو صفر وارد کردم. میخواستم ببینم درست عمل کردم یا نه؟
  متشکرم

 221. امیر حسین می گوید

  با سلام من از پرسنل ساعتی شرکت… هستم. با قرار داد ماهانه ۱۴۰ ساعت. و دستمزد ۱۳۰۰۰تومان در ساعت. یعنی ماهانه حداکثر ۱۸۲۰۰۰۰ تومان و کارفرما با کارکرد ۲۰ روز در ماه مبلغ ۱۲۷۴۰۰تومان ( ۷% حقوق) از حقوق کسر می شود و ۲۳% هم به تامین اجتماعی پرداخت می شود .
  اما کارفرمای من مبلغ ۷۰۰۷۰ تومان را هم بابت بیمه درمان بابت کسر کارکرد (یعنی معادل با ۷% از حقوقی که من در یافت نمیکنم چون کارکرد من ۲۰ روز است نه ۳۱ روز) از حقوق ما کم می کند ولی از بابت آن ۲۳% را با سازمان تامین اجتماعی نمی پردازد.چگونه میتوان این تخلف را پیگیری کرد

 222. ایوب می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید .
  اینجانب قصد درام با شرکت آب و فاضلابی قراردادی منعقد کنم و نقشه های عمومی شهر و نقشه های مربوط به آب و فاضلاب را ساماندهی نمایم . کل کار را خودم انجام می دهم و قرارداد هم بین شخص خودم و شرکت آب و فاضلاب می باشد.مبلع قرارداد هم شاید ۶۵ میلیون تومان باشد و به مدت ۱ سال . آین این قرارداد مشمول بیمه ۱۷ درصدی می شود.
  بیزحمت با ارجاع به اسناد جواب دهید.
  با تشکر فراوان
  تقی زاده

 223. امیر حسین می گوید

  مگر میشود از حقوقی که فرد نمیگیرد و سر کار نمیرود به بهانه پوشش کامل خدمات در مان در ۳۱ روز ماه حق بیمه کسر کرد

 224. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته به نظر مبلغ زيادي است كه يك ممكن است يك نفر و بيشتر درآن فعاليت داشته باشند ولي قرارداد مشمول بيمه نيست.
  البته كارفرمايتان موظف به استعلام ان است.
  موفق باشيد.

 225. ناهید می گوید

  با سلام ، اینجانب از تاریخ تیر ماه ۱۳۵۷ تا شهریور سال ۱۳۵۸ در شرکت مهندسین مشاور مشغول بکار بوده ام و یک نامه گواهی کار نیز از آنشرکت دارم ولی در حال حاضر که به تامین اجتماعی مراجعه نموده ام هیچ سابقه پرداخت بیمه در آن زمان به نام شرکت مذکور وجود ندارد وقتی به شرکت مراجعه نمودم مدیریت آن کاملا عوض شده و مدیران جدید نیز هیچ سابقه ای از آن زمان در اختیار ندارند و مشخص نمی باشد که شرکت حق بیمه ای به تامین اجتماعی پرداخت نموده یا خیر. با توجه به اینکه هیچ گونه لیست حقوق و یا فیشی از آن زمان موجود نیست و اینجانب فقط یک گواهی کار از آن زمان دارم می توانم با شکایت از شرکت سابقه ۱۴ ماهه ام را بدست آور»؟
  با تشکر از راهنمایی شما

 226. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله هرسابقه اي ميتواند ملاك باشد.
  حساب بانكي شما، احكام مرخصي يا ماموريت ، كارت ساعت ، شهود و …

 227. طاوسی می گوید

  سلام
  من ۳ سال ونیم توی یه شرکت تو شمال سابقه بیمه دارم وبخاطر تغییر مکان اومدم اشتهارد و۸ ماه توی یه شرکت و ۶ ماه هم تو یه شرکت دیگه سابقه بیمه دارم.تمام سوابق خودمو جمع کردم توی تأمین اجتماعی اشتهارد.
  حالا دنبال بیمه بیکاری هستم، چند ماه میتونم بگیرم.

 228. دلكش می گوید

  باسلام وخسته نباشيد.تعدادي از كارمندان كه بيمه نشده بودند اقدام به شكايت نمودند ولي تاكنون كه ۴ سال از اين موضوع گذشته هيچ گونه جريمه اي نيامده و در بيمه هم تقاضاي مفاصا را ميكنيم تااز جرايم آگاه شويم نميدن .از كجابايد جرايم را متوجه بشم . باتشكر

 229. شرکت توم بیجار -کاوه دولتی می گوید

  با سلام خواهشمند است در مورد منابع ومصارف که در برخی قراردادها بر عهده شرکت زده شده و کاهش درصد بیمه را به همراه دارد توضیح دهید و اینکه منابع و مصارف شامل چه چیزهایی در قرار داد میشود

 230. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متوجه سوالتان نشدم.
  بيشتر توضيح دهيد.
  منابع و مصارف از اصطلاحات بودجه است.

 231. همایون می گوید

  درود بر شما
  من از چندین سال پیش مالک یک سالن سوله صنعتی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در شرق تهران هستم. از ابتدا از این سالن به عنوان انبار استفاده می کردم و بعدا به دلیل عدم نیازآنرا اجاره دادم. چندین سال پس از تخلیه و تحویل ملک توسط مستاجراکنون اخطاریه های متوالی از جانب اداره تامین اجتماعی دریافت نموده ام مبنی بر اینکه مستاجر مربوطه بابت حق بیمه کارگران خود به این اداره بدهکار است و این جانب به صورت تضامنی موظف به پرداخت مبلغ بدهی می باشم. آیا اداره تامین اجتماعی قانونا صلاحیت این را دارد که به دلیل عدم پرداخت بدهی حق بیمه کارگران از جانب مستاجر کارگاه مالک را پلمب کند؟
  با تشکر از پاسخ جنابعالی

 232. مدیر سایت می گوید
 233. maryam می گوید

  با سلام
  قرار است از هفته اینده در یک شرکت خصوصی شبکه و امنیت به صورت پاره وقت ۴ روز در هفته و روزانه ۷ ساعت مشغول به کار شوم و پس از یک ماه آموزش (بدون دریافت دستمزد) در صورت توافق دو طرف عقد قرارداد انجام شود. (بیمه هم میشم)
  به نظر شما حداقل حقوقی که باید درخواست کنم چقدر است؟
  باتشکر

 234. امیر حسینی می گوید

  سلام من حدود سالهای ۷۴ به مدت سه سال در شرکتی کار میکردم که در این مدت فقط ۶ ماه بیمه برای من اعلام کرده بود امسال به علت نیاز به سابقه پیگیر شدم به اداره کار با توجه با مدارکم شکایت کردم و در نهایت به نفع من رای صادر شد..مشکل اینجاست که شرکت چندین ساله که منحل شده..الان با توجه به حکم اجرای احکام.دادسرای صدر .من میتونم هزینه را قبول کنم و جریمه را خودم به شعبه تامین اجتماعی مربوطه پرداخت کنم…چون هیچ کدام از مسئولین شرکت در دسترس نیست من هم برای استخدامم احتیاج به این سابقه دارم؟ اگر امکان داره بنده را راهنمائی کنید از این مرحله به بعد چه کنم…الان حکم دادسرا ی مجتمع صدر را هم گرفتم.. ممنون

 235. مهدی می گوید

  سلام . خسته نباشید . تو رو خدا کمکم کنید . من از ۱۳۹۱/۱/۲۷ تا ۱۳۹۲/۷/۲۴ در مغازه ای کار می کردم ، که ۱۴ ماه آخر قراردادم رو بیمه بودم ، در ضمن اون ۷ % حق بیمه ای رو که خودم باید بدم رو کارفرمای من پرداختش رو به هزینه خودش تقبل کرده بود ، حالا که می خواهم تسویه کنم به من می گوید اون حق بیمه ای که من جای تو دادم رو جای سنوات حساب کرده و به من سنوات نمیده . میخواستم ببینم سنوات من چقدر می شود با محاسبه حقوق ثابت (۳۳۰۰۰۰) و اینکه آیا باز هم میتوان سنوات خود را دریافت کنم ؟؟؟ و عیدی امسال یه من تعلق می گیرد یانه و مقدار آن برای من چقدر است . با تشکر فراوان

 236. سعیده می گوید

  با درود و سلام
  خواستم بپرسم من با سابقه ده سال بیمه امسال ۱۴ اردیبهشت ماه در شرکتی خصوصی مشغول بکار شدم و ابتدا با من قرار بیمه رو پس حداکثر یک ماه آزمایشی گذاشتن و پس از ۴ ماه مرا بیمه نکردن و من از تاریخ سوم شهریورماه نود و دو بر اثر بیماری سره کار نرفتم خواستم بپرسم الان و در این تاریخ اگر شکایت کنم به نتیجه ایی میرسم و میتونم حق و حقوق خود را دریافت کنم
  سپاسگزارم از پاسخ شما

 237. علی می گوید

  سلام قبل از عید برای صدور پروانه مبلغ ۲۰۰ م حق بیمه کارگران شعبه تامین اجتماعی شمیران گرفته . با توجه به این مصوبه و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آیا قابل استرداده؟ از طریق کدوم مرجع؟

 238. م صفايي می گوید

  باعرض سلام وخسته نباشيد
  من در حال حاضر جايي مشغول به كار نيستم و چند وقتي هست كه اعتبار بيمه ام تموم شده .و همسرم هم همينطور.اگر خودم بخوام بيمه ي خودم و همسرمو پرداخت كنم چقدر بايد هزينه پرداخت كنم .لطفا راهنمايي كنيد.ممنون

 239. فریبرز می گوید

  باسلام واحترام
  من ازسال ۷۲/۰۳/۳۱تا۷۷/۰۳/۳۱در شرکتی مربوط به صداوسیمامیباشدکارمیکردم شرکت دی وبهمن واسفند ۷۲ وفروردین الاتیرماه سال۷۴رابرای بنده بیمه ردننمودهاست واین جانب هیچ گونه مستنداتی ازجمله فیش وحکم وغیره ندارم فقط ازآنشرکت توانسته ام برگهای که بنده ازتاریخهای ذکرشده دربالا نامهای دریافت کنم که درآنجا کارکرده ام .خواهشمندم راهنمائی نمایئد وبرای شکایت کجا مراجعه نمایم.

  باتشکر

 240. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  با سوابق مذكور به سازمان تامين اجتماعي مراجعه كنيد.
  موفق باشيد.

 241. مهدی می گوید

  سلام
  اداره ما یک قرارداد پیمانکاری با یک شخص بسته میخواستم بدونم حق بیمه مربوط به قرارداد با چه فرمولی مصاحبه میشه ؟

 242. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  موضوع قرارداد چيست؟

 243. رضا می گوید

  سلام من پزشک هستم و قصد استخدام منشی مطب یک فرد بازنشسته آموزش و پرورش با بیمه خدمات درمانی را دارم آیا نیازی به بیمه تامین اجتماعی باز وجود دارد – با تشکر

 244. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا وقتي شخصي تحت پوشش بيمه بازنشستگي است مشمول همان بيمه است و بيمه ديگري شامل وي نمي شود ولي بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 245. محمد می گوید

  با سلام و احترام،
  من به مدت ۳ سال در یک مکان دولتی کار می کردم (یکی از شاخه های وزارت دفاع) بعد از گذشت حدود ۱.۵ سال هم اکنون بیکارم. برای گرفتن بیمه بیکاری همان زمان اقدام کردم و تمامی مراحل را طی کردم. اما هم اکنون به من می گویند که سوابق بیمه بیکاری شما در سیستم بیمه ای ثبت نشده است!!! و به همین دلیل نامه ای جهت استعلام ۳% حق بیمه بیکاری به شعبه مورد نظر ارسال کرده اند تا ببینند آیا آن اداره حق بیمه بیکاری را برای من پرداخت کرده است یا خیر! اما هنوز جواب آن نیامده است.
  از فیش حقوقی من، هر ماه سهم ۷% بیمه کسر شده است.
  مگر می شود حق بیمه بیکاری اینجانب را این مکان دولتی واریز نکرده باشد؟!

 246. فاطمه می گوید

  سلام
  من یه سوال دارم
  کلا چند سال باید بیمه واسه فرد رد بشه تا حقوق بگیر تامین اجتماعی بشه؟

 247. فاطمه می گوید

  سلام
  من در یک شرکت کار میکنم با حقوق ۴۰۰۰۰۰ تومان و بیمه ۱۰ روز واسم رد میشه این واسه آینده واسم مشکل پیش نمیاره ؟من حقوق بگیر میشم یا نه میگن بیمه واست کامل رد نشده؟

 248. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع باعث ثبت كمتر سابقه در كاركرد شماست كه به تبع در پرداخت مزاياي تامين اجتماعي موثر است.

 249. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا توضيح بيشتري درخصوص سوالتان بفرمائيد.

 250. توسلی می گوید

  سلام وعرض ادب می خواستم بپرسم قانون معافیت کارگاه ها ومشاغل دارای پنج نفر کارگر یا کمتر برای مهد های کودک هم صدق میکند؟

 251. علی می گوید

  با سلام و خسته نباشید. محاسبه حق بیمه برای ماه های ۳۰ روزه به چه صورت می باشد؟ دستمزد روزانه را باید ضرب در ۳۰ روز کرد و …؟ یعنی یک روز کم میشه ولی تفاوتش با ماه های ۳۱ روزه ۴ یا ۵ هزار تومان. درسته؟

 252. جعفر می گوید

  من در سال ۸۳ داوطلبانه تغییر صندوق از صتدوق بازنشستگی به تامین اجتماعی داده ام ولی تاکنون صندوق بازنشستگی جوابی جهت انتقال ارسال ننموده است تامین اجتماعی چگونه باید بدهی را محاسبه نماید طبق قانون باید به تاریخ درخواست محاسبه شود نه روز آیا قانون دیگری در این خصوص وجود دارد

 253. شهريار می گوید

  با سلام و احترام
  اينجانب از سال ۱۳۷۶ در سازمان حفاظت محيط زيست مشغول بكار شدم و از همان ابتدا بيمه برايم پرداخت شد و اين سوابق نيز برايم لحاظ گرديد از تاريخ
  ۱/۱/۱۳۷۸ كه بصورت قرارداد خريد خدمت شدم تا تاريخ ۱۴۶۱۳۷۸ برايم بيمه توسط سازمان به دلايلي پرداخت نشد كه بعد اعتراض كارفرما طي نامه اي به مدير كل وقت تاميم اجتماعي جناب پروين تقاضاي ميزان ضرر زيان وپرداخت ان را نمود و بعد مبلغي بصورت نقدي توسط بانك شعبه ۲۸ خود شخصا پرداخت نمودم الان كه مقرر گرديد به كارمند پيماني تبديل وضعيت گردم طي حكم ديوان عدالت اداري۵۵۵ كه اذهان ميدارد كليه قراردادي كه از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۸ در دستگاه كار ميكردند تبديل وضعيت گردند بعلت اين چند ماه اين اتفاق برايم صورت نگرفت طي حضور در بيمه ۲۸ متاسفانه هيچ سابقه اي به دليل انتقال سوابق از دستي به كامپيوتري اين سوابق برايم لحاظ نگرديد و طي اعتراض بنده كارشناس محترم انجا ميگويند برو از دست اون كسي كه سوابق تو از دستي به سيستمي تبديل كرده شكايت كن متاسفم براي او مسولين در سازمان هم سوابقي وجود نداردتور به امام حسين يه راهكار بديد اينده پيماني شدنم به اين بستگي داره انشالله كه جواب منو بدين
  يك عمر دعا گوي شما بزرگواران خواهم بود

 254. علی می گوید

  با سلام خدمت شما من تازه در شرکتی مشغول به کار شدم حقوق من ۶۰۰ هزار تومان میباشد میخواستم بدونم حق من برای پرداخت بیمه جقدر است ممنون میشم

 255. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۷% حقوق پايه سهم شما در پرداخت بيمه است.

 256. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  براي اين ماهها حقوق را براي ۳۱ روز حساب و حق بيمه مي پردازيد.

 257. ياس می گوید

  با سلام. من مدت ۳.۵ سال است كه در يك شركت خصوصي كار كرده و ۳.۵ سال هم بيمه دارم.با توجه به تعديل نيرو از من خواسته اند كه يا يك روز در ميان كاركرده كه بيمه من ۱۵ روز رد شود يا ترك كار كنم.ميخواستم بدانم بهتر است اكنون ترك كار كنم و از بيمه بيكاري استفاده كنم(با احتساب ۳۰ روز بيمه) يا نه تا عيد ۱۵ روزه بيمه ام رد شود و بعد از عيد از بيمه بيكاري استفاده كنم؟ در كدام يك از ۲ مورد بالا ميتوانم بيمه بيكاري كه ميگيرم پولش بيشتر باشد؟ با سپاس فراوان ………

 258. اشنا می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  خانمی هستم با سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی قریب به ۱۹ سال حدود ۱۸ماه نیز سابقه حق التدریس دارم (بیمه پرداخت نشده) چگونه میتوانم این سابقه را نیز به سابقه بیمه ای بیفزایم
  با سپاس

 259. سمیرا می گوید

  با سلام ببخشید میخاستم بپرسم درسته که هر کارفرما توی هر ماه فقط تا سه نفرو میتونه بیمه کنه؟

 260. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير چنين چيزي نيست.
  سوال شما براساس چه ذهنيتي است؟

 261. نانا می گوید

  با سلام، من ۱۱ ماه بیمه دارم در سال ۹۰ و در اسفندماه پایم شکست و در آن ماه نه حقوقی دریافت کردم و نه بیمه دارم. کاری می توانم انجام دهم

 262. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر درزماني كه بيمه بوده ايد دچار حادثه شده ايد مي توانستيد با هماهنگي كارفرما استراحت پزشكي بگيريد و به تبع از مستمري آن استفاده كنيد.

 263. علی می گوید

  باسلام و احترام. ما تولیدی موزاییک با ۵نفر کارگر داریم و تا ۳۰مهر ۹۲ از حق بیمه کمک دولت که شامل ۲۰% بخشودگی سهم کارفرما بوده استفاده میکردیم. و دارای پروانه بهره برداری از صنایع معادن و پروانه کسب از اتحادیه موزاییک سازان میباشیم. اخیرا بما اعلام کرده اند که باید حق بیمه ۳۰% وارد کنیم. طبق چه قانون و تبصره ماده ای باید چنین بشه که از کمک دولت محروم شدیم ؟؟؟؟ لطفا راهنماییم کنید. باتشکر.

 264. یاسر می گوید

  اشتباه اطلاع داری-

 265. رضا می گوید

  آقای رحیمی همکار محترم، ما نیز به درد شما مبتلاییم و نمیدانیم تکلیف سالهایی که در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار کرده ایم چه میشود؟! گویا کسی نمیخواهد به این موضوع به این مهمی توجهی کند. انجام این کار نیازمند یک همکاری و اتحاد پیوسته در کل سازمان صدا و سیما میان کارمندان است.

 266. محمد می گوید

  باسلام و احترام
  من از خرداد ۹۰ بعنوان مربی بصورت ساعتی در یک آموزشگاه خصوصی تدریس میکنم و از اردیبهشت ۹۱ تا کنون مدیریت بخشی از مجموعه را نیز بهده دارم که حقوق آن نیز بصورت ساعتی محاسبه و پرداخت میشود .
  قرار دادها سالیانه تمدید میشود.وتا کنون نسبت به بیمه کردن پرسنل اقدامی صورت نگرفته،حتی بنده گفتم حق بیمه رو خودم میدم صرفا معرفی از جانب شما باشه ولی قبول نمیکنند.چندباری هم که بازرسان بیمه آمدند با ارتباط و تماسهای صاحب آموزشگاه و بواسطه ی آشنایی ایشان با ریاست سازمان تامین اجتماعی این کار صورت نگرفت .ممنون میشم راهنماییم کنید که چطور اقدام کنم برای بیمه و احیای حقوق .آیا باید شکایت کنم یا بهتره خودم بصورت خویش فرما عمل کنم و یا ….؟
  و در هر صورت چه میزان باید پرداخت کنم و آیا عنوان شغلی تاثیری بر نوع بیمه و میزان پرداخت و سابقه ی شغلی و بیمه ای دارد یا خیر؟
  باسپاس فراوان

 267. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بيمه اجباري مزايايي دارد كه مشمول بيمه اختياري نيست لذا با درنظرگرفتن تبعات موضوع مي توانيد به سازمان تامين اجتماعي مراجعه واشتغال به كار و عدم بيمه ي خود را مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 268. نظری می گوید

  درود برشما
  من درسال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ و۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در کارگاهی مشغول بکار بودم که برایم بیمه رد نشده بعد از پیگیری کارفرما گفته اگر هزینه جریمه بیمه را خودم پرداخت کنم قبول میکند که من در این سالها در آن کارگاه مشغول بکار بودم تا سابغه بیمه برایم لحاظ شود از شما کارشناس محترم تقاضای محاسبه مبلغ بیمه در این سالها رادارم یا اگر راه حل بهتری هست راهنمایی بفرمایید
  باتشکر

 269. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته نظر بنده ازديدكارشناس بيمه نيست ولي محاسبات به اين بستگي دارد كه چه حقوق و چه مدتي از پرداخت بيمه شما گذشته است.
  موفق باشيد.

 270. بهروز صادقی می گوید

  باسلام ، من با ۳ نفر از دوستان یک شرکت سهامی خاص به ثبت رسانده ا یم . بدهی معوقه برای این شرکت بوجود آمده است . شرکت به دلایلی تعطیل شده است. الان شامل بخشودگی جرایم تاخیر تعادیه شده است .سوال من این است که آیا هر یک از شرکاء و سهام داران به تنهای میتوانند برای پرداخت سهم بدهی خود به شعبه مربوطه مراجعه نمایند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند ؟ یا پرداخت بدهی باید از طریق شرکت انجام شود؟ لطفا” راهنمایی نمایید.

 271. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا بدهی می بایست یکجا و توسط احدی از دوستان وبه نام شرکت پرداخت و توسط سایرین تقبل شود.

 272. آزاده می گوید

  بتا عرض سلام وخسته نباشید.
  من می خواهم شخصی را بصورت ساعتی(یعنی ۱۲ روز در ماه)استخدام کنم.برای پرداخت حق بیمه این فرد باید چگونه عمل کنم؟؟با فرض اینکه معیار حقوق ای فرد حداقل حقوق سال ۱۳۹۲ باشد.
  با تشکر از توجه شما

 273. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  براساس حقوق ۱۲ روزه ليست ارسال و حق بيمه را بپردازيد.
  موفق باشيد.

 274. اولاد می گوید

  با سلام
  آیا قانونی و یا آئین نامه ای در خصوص استفاده از بازنشستگان و یا اعضای هیئت علمی در پروژه ها در مهندسین مشاور وجود دارد؟ در اینصورت بیمه این افراد چگونه خواهد بود. آیا معافیتی در خصوص این افراد در قوانین تامین اجتماعی پیش بینی شده است.

  با تشکر

 275. محمد می گوید

  با عرض سلام
  من آقایی هستم که بین بیمه های رد شده به نام من فاصله افتاده حالا اگر ۳۰ سال سابقه من پر شود بیمه حقوق بازنشستگی کامل را به حساب من واریز می کند یا این که بابت وقفه ها باید کار خاصی انجام بدهم؟

 276. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر شرايط بازنشستگي را داشته باشيد وقفه ها تاثير نخواهد داشت و سرجمع سابقه ملاك است.
  موفق باشيد.

 277. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اشخاصي كه حكم استخدامي يا بازنشستگي تحت پوشش مديريت خدمات كشوري ، لشكري و بانك داشته باشند مشمول بيمه تامين اجتماعي نخواهند بود.
  موفق باشيد.

 278. آزاده می گوید

  با تشكر از پاسخ شما به سوال قبلي.
  در صورتيكه قراردادي نوشته شده است ولي فرد بر طبق قرارداد ۳۰ روز ماه را سركا رنيايد وبه فرض ۲۰ روز بيايد آنگاه براي محاسبه بيمه , روزهاي تعطيل را چگونه بايد در كاركرد فرد محاسبه كرد.(جمعه هاي ماه را يا هرگونه تعطيلي كه به صورت رسمي باشد)
  با تشكر از همكاري شما

 279. مدیر سایت می گوید

  از نرم افزار ليست بيمه استفاده ميكنيد؟

 280. رجبی می گوید

  با سلام و احترام؛

  همسر من مدت ۵ ماه در شرکتی شاغل بودن که بیمه براشون رد نشده. در گام اول درخواست بازرس بیمه کردیم که مدیریت با ادبیات خودشون ایشون رو سنگ قلاب کردن. از طرف دیگه هیچگونه مدرکی ایجاد نکردن که کارمندی به اسم همسرم دارن. با اینحال ما استشهاد جمع اوری کردیم تا مورد استناد باشه.

  الان سوال بنده اینه که اگر ما به اداره کار شکایت ،کنیم و دادگاه تشکیل بشه با فرض قبولی ادعای
  ما،چه اتفاقی میوفته؟ منظور بنده اینه که ایا سابقه ۵ماه عدم بیمه ایشون در سوابق تامین اجتماعی لحاظ میشه یا خیر. چون مدیریت ادعا کردن که با شکایت ما، فقط جریمه برای ایشون لحاظ میشه و راهکارهایی رو بلدن که منجر به عدم پرداخت و تصحیح سابقه ایشون میشه.

  بنظر جنابعالی چنین ادعایی درسته و ایشون یا بطورکلی کارفرما در صورت محکومیت این توانایی رو داره که سابقه بیمه رو پرداخت نکنه که تصحیح شه. بطور کلی ممنون میشم این رو هم بفرمایید که چه اتفاقی برای ادعای ما پس از شکایت در اداره کار میوفته.

  خیلی ممنون.

 281. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  به نظر بنده شما شكايتتان را به تامين اجتماعي ببريد چون اهرمهاي اجرايي اين سازمان بيشتر است ولي اينكه ايشان تهديد ميكنند، از نظر قانوني رد است منتهابه هرحال بايد پيش بيني بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 282. ه.ع می گوید

  با سلام.بنده مدیر عامل یک موسسه قرانی هستم .که حدود یک سال است که تاسیس شده .یک منشی استخدام کردم که به صورت پاره وقت صبحها در موسسه هست.سوال بنده این است که ایا ایشون میتونه از بنده حق بیمه طلب کنه .در ضمن بنده هم خودم وهم موسسه زیر پوشش هیچ بیمه ای نیستیم.هم چنین از قوانین بیمه اگاهی ندارم .ایشون میتونه از من شکایت کنه وحق بیمه طلب کنه وهمچنین میتونم با یک نوشته از ایشون رضایت بگیرم که در مورد بیمه ادعایی نکنن. لطفا مرا راهنمایی کنید.

 283. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  يكي از مواردقانوني استخدام و بكارگيري نيرو ، بيمه آنست كه اجباري و وابسته به ميل و اختيار مانيست.
  به هرحال شما مي بايست قانونا به همان مدت كاركرد ايشان را بيمه كنيد.
  موفق باشيد.

 284. شمس می گوید

  سلام و احترام
  من کارگری دارم که ۳ سال پیش من کار کرد و متاسفانه بیمه او پرداخت نشد
  چند ماه پیش در اثر صانحه که تا حد زیادی بی احتیاطی خود او بود دستش اسیب دید و من تمام مخارج درمان را دادم ایشان الان میخواهد شکایت کند و طلب پول از من میکند
  سوال من این است که چقدر حق و حقوق دارد با توجه به اینکه تمام حقوق و هزینه درمان را گرفته و من بیمه مسولیت مدنی نیز هستم
  تشکر

 285. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دوبحث مطرح است:
  ۱- الزام شما به بيمه ي سالهاي گذشته
  ۲- تبعاتي كه بعد از حادثه بعهده ي شماست
  اگر دراين حادثه شما را مقصر(ويا درصدي) تشخيص دهند سازمان تامين اجتماعي هزينه هاي اين موضوع را ازشمامطالبه ميكندكه اگر بيمه مسئوليت شما جوابگو باشد بايد ايشان هزينه را جبران كند.
  درهرصورت موضوع را با شركتي كه بيمه مسئوليت داريد مطرح كنيد.

 286. حسن می گوید

  بیمه با سمت شغلی امور دفتری و حسابداری چه تفاوتی در حقوق بازنشستگی خواهد داشت؟

 287. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تفاوت درحقوق و سقف بيمه پردازي است.

 288. پارسا می گوید

  سلام.در رابطه با سوال قبلیم جوابی نگرفتم. حداقل بهم بگین که اگه قسط بندی بشه سابقه بیمم به صورت کامل با پرداخت اولین قسط تو سیستم میاد یا حتما باید قسط تموم بشه. کاری که میکردم سختی کار هم داشته.واسه سختی کار باید چکارکنم. توروخدا راهنمایی کامل کنین. خیلی ممنون

 289. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير تا اقساط تمام نشود به سابقه اضافه نمي شود

 290. پارسا می گوید

  با سلام و خسته نباشید. میخواستم بدونم شروع بیمه شدن از چه سنی محسوب میشه؟

 291. عباس می گوید

  سلام و ضمن عرض خسته نباشید.
  بنده از سال ۷۲ تا ۷۵ در یک شرکت کار میکردم که برایم بیمه رد نمی کردند و گواهی سابقه کار هم دارم رفتم سازمان تامین اجتماعی گفتند میتوانم شکایت کنم و کارفرما باید حق بیمه و جریمه رو پرداخت کند.
  حقوق ماهیانه من در سال ۷۲ حدود ده هزار تومان بوده است. سوالم این بود که حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و بیکاری و جریمه این بیست سال دیرکرد برای یک ماه کارکرد در سال ۷۲ حدودا چقدر میشود؟

 292. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ازسني كه قانون كارمجاز دانسته

 293. حسن می گوید

  اگر بیمه با حقوق پرداختی به کارکنان که بالاتر از حقوق پایه هست پرداخت شود حقوق بازنشستگی با حقوق فردی که بیمه بر اساس حقوق پایه پرداخت شده چه فرقی می کند

 294. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع درمواقعي كه بنحوي بخواهيد از خدمات سازمان منجمله همان بازنشستگي استفاده كنيد كه قاعدتا بيشتر از حقوق پايينتر خواهدبود.

 295. iran می گوید

  با درود بر شما,
  حق بیمه پرداختی از سوی کارگر ٧% و از سوی کارفرما ٢٣ % است. منبع بقیه یعنی ٧٠ % از کجا تامین میشود؟
  با سپاس

 296. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حق بيمه قانونا ۳۰% حقوق است وبيشتر ازاين نيست.

 297. iran می گوید

  با سپاس از شما,
  از نظر قانونی حق بیمه ٣٠% میباشد.
  من نیاز به اطلاعات جامع در زمینه چگونگی و منبع تامین ٧٠% بقیه میباشم. اگر ماخذ و رفرنسی معرفی نماید سپاسگزارم.

 298. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب مجدد
  لطفا استدلالتان را ازاينكه بايد ۱۰۰% حقوق يك فرد را به عنوان حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت بفرمائيد.

 299. سام می گوید

  با سلام من نزدیک ۶ماه واسه ی شرکت عمرانی کارکردم والان ۴ ماه بدلایلی اومدم بیرون و در دفترچه بیمه ام مدت اعتبار زدنند تا پایان سال ۹۲ ایا باید خود شرکت بیمه ام رو پرداخت کند؟تا پایان ۹۲لطفا جواب رو ایمیل بفرمایید ممنون.

 300. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته ازنظر معنوي قضيه شما بعد از بيكار شدن حق استفاده از دفترچه را نداريد ولي تازمان اعتبار امكان استفاده از خدمات سازمان را داريدونياز به ارسال بيمه اي هم نيست.

 301. iran می گوید

  با درود و سپاس فراوان از شما؛
  من در ایران زندگی نمیکنم و مدیر من از من خواسته که سیستم تامین بیمه شاغلین را با کشور اروپائی مقایسه و مقاله بنویسم. در اینجا با توجه به بحث درصدی , محل تامین باید پیش بینی شود. تا در زمان لازم چه در زمان حادثه و یا باز نشستگی و فوت , کسری بودجه نباشد و به اصطلآح تضمین ١٠٠% گردد.
  حال که سهم شاغل مثلا ٧ % و کارفرما ٢٣ % است, سهم بقیه ٧٠ % از کجا تامین می شود دولت ؟ درامد خود سیستم بیمه و یا ….
  با سپاس و احترام

 302. سعید محمدی می گوید

  سلام.
  من ۲۷ ماه در شرکتی مشغول به کار بودم و سپس اخراج شدم .در اداره کار هم کارفرما محکوم شد ولی با توجه به پر کردن فرم بیمه بیکاری ،پیگیر دریافت آن نشدم.بعد از ۲سال حالا به مدت ۱سال در شرکت دیگری مشغول به فعالیت هستم.
  میخواستم بدونم اگه از کار اخراج شوم سابقه قبلی من هم برای دریافت بیمه بیکاری محاسبه میشود یا حق بیمه بیکاری برای ۲۷ ماه که قبلا پرداخت شده است سوخت میشود؟

 303. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب مجدد
  به نظر بنده منطقي نيست كه ۱۰۰% حقوق يك نفررا براي مواقعي كه احتمال آن مي رود تخصيص داد
  اين موضوع به نوعي فرانشيزمحسوب مي شود.
  يعني شما وقتي خودروي خود را بيمه ميكنيد درصد مي پردازيد.
  بدين نحو كه بيمه گر دربرابر حوادث و سرقت هاي احتمالي به شما تعهد مي دهد.
  بنابراين بحث احتمال و نه قطعيت مطرح است
  چراكه بيمه گر اصولا درصورت اطلاع از قطعيت خسارت ، بيمه ي شما را تقبل نمي كند.
  بيمه گرها هم بنا به محاسبات ريسك و فايده درصد حق بيمه را مشخص و دريافت ميكنند تا نهايتا از محل منابع و هزينه هاي احتمالي به سود خود برسند.
  موفق باشيد.

 304. سعید می گوید

  با سلام اینجانب در شرکت نفت بصورت پیمانکاری ۸ سال سابقه کار دارم در حال حاضر با توجه به مشکلات و بیماری می خواهم استعفاء بدهم و با توجه به تخصص در امر اینترنت فعلا در منزل مشغول به کار شوم. از شما خواهشمندم در ارتباط با بیمه خویش فرما راهنمائی فرمائید از کدام راه و گزینه استفاده نمایم که بهتر و معقولانه تر باشد . پیشاپیش از شما سپاسگذارم

 305. حامد می گوید

  با سلام: از سال۸۷ در موسسه‌ای مشغول بکار شدم و هر روز از بیمه طفره میرفتند تا اینکه در سال ۹۱ خودم را بیمه اختیاری کرده و بعد از چند ماه آن موسسه مرا بیمه کرد حال میخواستم بدانم برای سالهای قبل (حدوداً ۴ سال) میتوانم اقدامی بکنم موسسه هم راضی به پرداخت شده است . و مبلغ حدودی آن با جرایم چقدر میشود؟ممنون

 306. علی غفران می گوید

  با سلام
  اینجانب قراردادم با شرکتی که کار میکردم به اتمام رسیده است.میخواستم راهنمایی کنید چه مراحلی باید طی کنم برای گرفتن بیمه بیکاری.

  با تشکر

 307. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ظرف ۳۰ روز از تاريخ اتمام كار به اداره كار مراجعه و بيكاري ودرخواست بازگشت به كارخود را مطرح كنيد.

 308. احسان می گوید

  با سلام
  من اکنون بیش از یک سال است بیمه اختیاری پرداخت میکنم و تا آخر دی ماه پرداخت کرده ام. از اول بهمن ماه جایی مشغول به کار شده ام. مدیر عامل شرکت گفته است که تا آخر اسفند نسبت به برقراری بیمه من اقدام میکند و از اول بهمن بیمه من جزو بیمه آن شرکت محاسبه میشود.
  ۱-آیا اینکه تا کنون اقدامی جهت معرفی من به تامین اجتماعی نکرده است مشکلی در کار من ایجاد نمیکند و همینکه اواخر اسفند اقدام کند کافی است ؟
  ۲-در صورت قطع کار من با این شرکت ، آیا از سر گیری بیمه اختیاری مستلزم روند خاصی است ؟

 309. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله موضوع را با سازمان تامين اجتماعي شعبه خود مطرح و عنوان كنيد كه كارفرمايتان بنا به مستندات شما رادراين چند بيمه نكرده است.

 310. احسان می گوید

  ممنون. ولی سوال ۱ را در این مسیر پاسخی نداده.

 311. راد می گوید

  سلام
  اینجانب بازنشته تامین اجتماعی هستم آیا میتوانم بعنوان مشاور مالی بصورت پاره وقت با قید ۲۰ ساعت درماه مشغول بکار باشم.
  آیا کار من شامل پرداخت حق بیمه میشود با تشکر

 312. هدایت می گوید

  سلام
  من در شركت كفش گام كار ميكرىم كه در سال ۸۳ منحل شد. اکنون در بیمه برای من عنوان شغلی درج نشده که سهل انگاری کافرماست به این علت با ۲۹ سال سابقه نمیتوانم بازنشست شوم. اما در شناسنامه کارم عنوان برشکار درج شده که این شغل در کمیته استانی بعنوان سخت و زیان آور شناخته شده است .
  من باید برای تغیر عنوان شغلی خود (که فاقد عنوان شغلی می باشم)چکار کنم با توجه به شناسنامه کار که دارم.
  ممنون

 313. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  نسخه اي از حكم كارگزيني ، فيش حقوق ، برگه ماموريت و. ..يا تاييد كارفرما مي تواند دراين خصوص ادعاي شما را ثابت كند.

 314. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده از قيد ساعت در متن قرارداد خودداري و براين اساس نبايد منعي دركار شما باشد ومشمول بيمه هم نخواهد بود.

 315. اسد می گوید

  با سلام.برای اینجانب به مدت ۱۶ ماه از سال ۷۸ تا ۸۰ توسط شرکتی که هنوز هم در آن مشغول به کار هستم بیمه رد نشده است.راه قانونی که شرکت بتواند آن حق بیمه من را واریز کند چیست؟ممنون

 316. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مراجعه به سازمان تامين اجتماعي و اثبات موضوع

 317. رضا کرمی زیارانی می گوید

  باسلام
  خسته نباشید،چرا من با اینکه دارای ۳۳سال بیمه سخت وزیان آور هستم چرا به من ۴۷۰ هزار تومان حقوق تعلق می گیرد ؟

 318. داود رئیسی می گوید

  با سلام حقوق و حق بیمه منشی نیمه وقت از نظر قانون چقدر است؟

 319. نرجس رضايي می گوید

  با سلام و خسته نباشيد . من حدود۶ سال در يك شركت پخش به عنوان انبار دار فعاليت داشتم (سال ۸۲ تا ۸۸). در اين مدت از طرف كارفرما بيمه نشده ام . با توجه به اينكه به اجبار كارفرما در پايان هر سال تعهد محضري از ما مي گرفتند مبني بر اينكه هيچ طلبي از ايشان نداريم.
  همچنين در سركشي هاي مامور بيمه ،ما را مجبور مي كردند كه اسم خود را اشتباها درج كنيم . در غير اينصورت اخراج را بايد مي پذيرفتيم . چرا قوانيني كه درج مي شود راه فرار آن را هم در نظر مي گيرند . خيلي راحت مامور بيمه مي توانست كارت ملي را از ما بخواهد . آيا امكان شكايت از كارفرما و پيگيري اين موارد وجود دارد . با توجه به اينكه براي زنان كار در انبار بسيار سخت و طاقت فرساست و عوارض آن را الان مشاهده مي كنم . . لطفا مرا راهنمايي بفرمائيد.

 320. صدیقی می گوید

  سلام همسر من مدت ۱۲ سال سابقه کار دارد ولی کارفرمای قبلیش در سال چند ماه رو رد نمیکرده و الان شده حدود دوسال که حق بیمه رد نشده
  ایا میتواند کاری کند ؟ چون از انجا هم بیرون امده

 321. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله با سوابق كاري ازقبيل فيش ، قرارداد ، احكام كارگزيني و… به شعبه تامين اجتماعي مراجعه كنيد.

 322. حسینی می گوید

  سلام خسته نباشید می خواستم بدونم با توجه به افزایش مبلغ بن کارگری این مبلغ هم به موارد مشمول بیمه اضافه شده یا نه چون سالهای گذشته جزئ موارد مشمول نبوده و فقط حقوق و دستمزد کارگر – حق مسکن – خواربار مشمول بوده

 323. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تغيرات مبلغ تاثيري در شمول يا عدم شمول ندارد لذا موارد عدم شمول همچنان پابرجاهستند.

 324. رها محمدی می گوید

  با سلام سوال من این است که من مدت شش سال در یک شرکت خصوصی مشغول به کار هستم دو سال اول از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح تا ساعت ۷:۳۰ دقیقه شب و بیمه نبودم از سال سوم بنا به دلایلی ساعت کاری من از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۵میباشد،کارفرما به من گفتن چون هشت ساعت کاری ندارم بیمه به من تعلق نمیگیرد که بعد از سه سال درگیری بالاخره من را بیمه کردن حال میخواهم بدانم آیا واقعا همچین قانونی هست در وزارت کار که زیر هشت ساعت بیمه تعلق نمیگیرد یا خیر؟لطفا جواب بدهید با تشکر

 325. نازنین مشعوفی می گوید

  باسلام و احترام -لطفا بفرمایید وظیفه ما در مواردی که کارگران روز مزد برای کارهای ساختمانی جزئی برای مدت چند روز برامون کار میکنن چیه ؟با توجه به اینکه قراردادی در بین نیست و فقط یه صورتحساب ارائه میشه مبنی بر مزد کارهایی که انجام شده ایا باید بیمه ازشون کسر کنیم ؟اگر باید بیمه کسر بشه به چه صورت هست درحالی که لیستی به بیمه رد نمیشه؟

 326. MR می گوید

  سلام.خسته نباشید.قبلابیمه رانندگان بودم,۱سال حق بیمه راتا تاریخ۸۸/۰۳/۳۱ پرداخت کردم.بدون انصراف از بیمه تامین اجتماعی درتاریخ ۸۸/۰۵/۲۹ وارد نظام شدم و زیرنظر بیمه نیروهای مسلح قرارگرفتم. ایانیاز به انصراف از بیمه تامین اجتماعی هست؟ایا بعداز این مدت انصراف دادن ملزم به پرداخت جریمه خواهم شد؟

 327. مدیر سایت می گوید

  با سلام و عرض ادب
  صورتحساب از طرف چه كسي ارائه ميشود؟

 328. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  خير تاجايي كه بنده اطلاع دارم چنين قانوني نيست.
  بااين تفاسير هيچ كار پاره وقتي امكان بيمه شدن ندارد.
  دراين گونه موارد جمع ساعات كار شما به روز تبديل و ليست آنرا ارسال ميشود.

 329. احمد می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من یه شرکت ثبت شده دارم ولی زیاد فعال نبوده و در اداره مالیات هم غیر فعال زدم . ولی میخواهم یک نفر را که فقط یک سال بیمه نیاز دارد تا پرداخت کند و بازنشسته بشود را بیمه کنم ایا امکان دارد که طرف را بیمه کنم توسط شرکتم و اگر اینطور میشود و امکان دارد چند درصد را من باید پرداخت کنم و چند درصد را طرف با توجه به این که فقط یک نفر را بیمه میکنم و قرار داد میبندم
  بسیار مننون از توجه شما

 330. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۲۳% از حق بيمه موارد مشمول بعهده كارفرماست و۷% آن بعهده بيمه شده مي باشد.

 331. حسین می گوید

  با سلام
  من توی یک فروشگاه موبایل و لوازم جانبی واسه خودم کار میکنم.البته سند مغازه بنام پدرم هست ولی جواز کسب بنام منه . حدود ۴ سال هست که لیست بیمه واسه خودم رد میکنم.خودم کارفرما هستم و حداقل حقوق رو توی لیست وارد میکنم. بیمه هم تا حالا هیچ ایرادی به من نگرفته. آیا مشکلی نداره که من هم کارفرما هستم هم دارم واسه خودم بیمه ۲۷ درصدی رد مینکم؟؟ بعدا مشکلی برای بازنشستگی ندارم؟؟ سابق بیمه خودم هم توی سایت تامین هستش.. ممنون از راهنماییتون

 332. حسین می گوید

  ممنون از راهنمایی
  ولی توی دخترچه بیمه بنده زده اجباری .. به نظرتون مشکلی برای بازنشستگی برام پیش نمیاد؟؟؟ ممنون
  در ضمن میخواستم بدونم کلا کارفرماها میتونن خودشونو بیمه کنن و توی لیست وارد کنن ؟؟؟ مثل من که یک نفرم ؟؟

 333. مدیر سایت می گوید

  بله مشكلي در بيمه شدن كارفرمانيست.
  يكي از لينكهاي معرفي شده همين موضوع را تشريح ميكند.
  خير براي بازنشستگي كه مشكلي نداريد چون يكي از اهداف بيمه هاي اختياري استفاده ازخدمات درماني دفترچه و بازنشستگي است ولي اينكه درج شده بيمه اجباري به نظر بنده صحيح نيست.
  درهرصورت پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 334. نرجس رضايي می گوید

  با سلام و خسته نباشید . من حدود۶ سال در یک شرکت پخش به عنوان انبار دار فعالیت داشتم (سال ۸۲ تا ۸۸). در این مدت از طرف کارفرما بیمه نشده ام . با توجه به اینکه به اجبار کارفرما در پایان هر سال تعهد محضری از ما می گرفتند مبنی بر اینکه هیچ طلبی از ایشان نداریم.
  همچنین در سرکشی های مامور بیمه ،ما را مجبور می کردند که اسم خود را اشتباها درج کنیم . در غیر اینصورت اخراج را باید می پذیرفتیم . چرا قوانینی که درج می شود راه فرار آن را هم در نظر می گیرند . خیلی راحت مامور بیمه می توانست کارت ملی را از ما بخواهد . آیا امکان شکایت از کارفرما و پیگیری این موارد وجود دارد . با توجه به اینکه برای زنان کار در انبار بسیار سخت و طاقت فرساست و عوارض آن را الان مشاهده می کنم . . لطفا مرا راهنمایی بفرمائید.

 335. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به هرحال سازمان تامين اجتماعي مي بايست براي همان كسي كه اسم اشتباه براي او اعلام شده پيگير ليست بيمه باشد.
  الان هم درهمان جا مشغول به كار هستيد؟

 336. لیدا می گوید

  با سلام و خسته نباشید.ممنون از اینکه وقت گرانبهاتون رو در جهت کمک به هموطنان میگذارید.
  من از ۱۳۸۱/۱/۱ تا ۱۳۸۴/۶/۱ بیمه تامین اجتماعی یک شرکت بودم.
  بعد از چند سال وقفه از ۱۳۸۷/۵/۱ تا به اکنون نیز بیمه شرکتی که در حال حاضر در آن مشغول بکار هستم.
  در دفترچه من نوع بیمه،اجباری،قید شده.
  یه مشکل اینکه ،مدیر عاملون به علت نامعلومی حق بیمه اسفند ۹۲ رو پرداخت نکرده!
  ۱-من الان میتونم حق بیمه و جریمه عدم پرداخت اسفند ۹۲ رو واریز کنم؟
  ۲-آیا با توجه به عدم پرداخت حق بیمه اسفند ۹۲ ،اشکالی پیش میاد در نحوه محاسبه سنوات و بازنشستگی؟
  ۳-با توجه به تاریخهایی که گفتم من الان ۹ سال و ۲ ماه سابقه بیمه ایی دارم،درسته؟
  ۴-من مهندس معمارم.خانمها در چه سنی بازنشست میشند؟

 337. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  ۱- بله منعي نيست ولي به هرحال مشمول جريمه خواهد شد.ضمنا خودتان قصد واريز داريد؟
  چون صرفا كارفرما مي تواند ليست معوق شما را ارسال كند.
  ۲-اگر الان درسن بازنشستگي هستيد نبايد كار شما با كارفرما قطع شده باشد وگرنه بعد ارارسال ليست معوق مشكلي در ترتيب سوابق بوجود نخواهد آمد.
  ۳-لطفا سابقه خود را درسايت سازمان تامين اجتماعي كنترل كنيد.
  ۴- http://www.accpress.com/news/1392/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-10-%D8%B3%D8%A7%D9%84/

 338. حسین می گوید

  سلام.خسته نباشید.قبلابیمه رانندگان بودم,۱سال حق بیمه راتا تاریخ۸۸/۰۳/۳۱ پرداخت کردم.بدون انصراف از بیمه تامین اجتماعی درتاریخ ۸۸/۰۵/۲۹ وارد نظام شدم و زیرنظر بیمه نیروهای مسلح قرارگرفتم. ایانیاز به انصراف از بیمه تامین اجتماعی هست؟ایا بعداز این مدت انصراف دادن ملزم به پرداخت جریمه خواهم شد؟

 339. مهدي می گوید

  با سلام
  حدود ۲۹ سال سابقه پرداخت بيمه دارم ليكن با مراجعه به سامانه سوابق بيمه سايت تامين اجتمايي متوجه شدم كه تا ابتداي سال ۷۹ سوابق من براي طي هر سال براساس هرماه۳۰روز (معادل ۳۶۰روز براي يكسال) لحاظ گرديده واز سال ۷۹ به بعد براساس روزها واقعي هرماه معادل ۳۶۵ روز براي يكسال درج شده است . سوال اينكه تامين اجتماعي براي محاسبه ۳۰ سال كامل پرداخت حق بيمه جهت بازنشستگي چه برخوردي با اين ۵روز اختلافي كه در هرسال تا قبل از سال۷۹ وجود دارد ميكند؟

 340. بهرامی می گوید

  با سلام من در یک شرکت بازرگانی به عنوان کارمند اداری مشغول به کارم. که از تاریخ اول اردیبهشت بیمه شدم. الان برای تهیه لیست ماهیانه از طریق دیسکت د رحال اقدام هستم. لطفا بفرمایید در قسمت نرخ حق بیمه چند درصد وارد کنم؟ در ضمن شرکت ما شماره پرسنلی نداره. چه عددی باید وارد شود؟در مورد شغل چه کدی بنویسیم؟ کارمند ساده اشکالی نداره؟ ممنون میشم جواب بدین

 341. sad می گوید

  سلام واحترام من واسه یک شرکت عمرانی کار میکنم بهد از مدتی بیمه ام رو رد نکردند حالا من خودم بخوام بطور ازاد رد کنم باید چند در صد حقوق پایه باید واریز کنم لیسانس عمران لطفا جواب برایم ایمیل کنید با تشکر

 342. محمد می گوید

  با سلام و تشکر
  من کارمند قراردادی شهرداری هستم.
  یک شرکت خصوصی به دلیل نیاز به سابقه من، از من دعوت به همکاری کرده و لازمه که من لیست بیمه آنها باشم.
  سوالم اینه که آیا اگر علاوه بر شهرداری در این شرکت هم بیمه برای من پرداخت شود،مشکلی برایم پیش خواهد آمد؟
  شرایط خاصی دارد؟
  ممنونم

 343. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ازلحاظ بيمه اي شما مي توانيد تا سقف حق بيمه ، ازيك يا چند محل ليست رد كنيد كه البته درمقطع بازنشستگي نباشيدولي اينكه با محل كارتان به مشكل نخوريد تابع ضوابط شهرداري هاست.

 344. مهدي می گوید

  با سلام
  حدود ۲۹ سال سابقه پرداخت بیمه دارم لیکن با مراجعه به سامانه سوابق بیمه سایت تامین اجتمایی متوجه شدم که تا ابتدای سال ۷۹ سوابق من برای طی هر سال براساس هرماه۳۰روز (معادل ۳۶۰روز برای یکسال) لحاظ گردیده واز سال ۷۹ به بعد براساس روزها واقعی هرماه معادل ۳۶۵ روز برای یکسال درج شده است . سوال اینکه تامین اجتماعی برای محاسبه ۳۰ سال کامل پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی چه برخوردی با این ۵روز اختلافی که در هرسال تا قبل از سال۷۹ وجود دارد میکند؟

 345. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ملاك روزهاي كاركرد است.

 346. هادی می گوید

  سلام
  من حدود ۲ ساله بیمه خویش فرما ( مشاغل آزاد ) هستم
  الان دیگر توان پرداخت و ادامه ندارم
  آیا در صورت عدم پرداخت سوابق من از بین می رود ؟
  آیا بعد چند سال دیگر می توانم ادامه بدهم پرداخت بیمه ام را ؟
  ممنون

 347. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سوابقتان محفوظ است ولي براي برقراري مجدد شرايط پزشكي داريد.
  لطفا اين مسير را دنبال كنيد:
  اينجا

 348. مجید می گوید

  باسلام و احترام
  ۱. بیمه بیکاری چه فایده ای برای کارگر دارد و چه مواقعی چه استفاده ای از آن می تواند بکند؟
  ۲. برای نیروهای پاره وقت چگونه بیمه محاسبه می شود؟
  ۳. اگر کسی مدتی در شرکتی باشد (با سابقه بیمه) و از آن شرکت برود و بیمه برایش رد نشود و بعد دوباره در شرکتی دیگر بیمه برایش رد شود، چند سال وقفه در بیمه او چه مشکلی ایجاد می کند؟ یعنی چرا برخی اصرار دارند بیمه آنها قطع نشود؟
  باتشکر و سپاس

 349. مجید می گوید

  باسلام و احترام
  اینکه می گویند می توان مدتی که سرباز بود وبیمه نیروهای مسلح بود را به بیمه فعلی افزود چگونه است. لطفا کامل توضیح دهید.
  باتشکر

 350. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر درحال حاضر بيمه پرداز هستيد با كارت پايان خدمت خود به شعبه بيمه خود مراجعه و بعد ازتكميل فرمها مبلغ محاسبه شده را پرداخت ميكنيد تا اين مدت به سابقه ي شما اضافه شود.

 351. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ۱- درمواقعي كه غير ارادي فردي از كار بيكار ميشود با پرداخت مقرري بيكاري به وي كمك ميشود تا موقع انتخاب شغل جديد بدون درآمد نماند.
  ۲-ساعت كارآنها تبديل به روز كاركرد ميشود.
  ۳-دراين مدت ازخدمات اين سازمان محروم هستيد و ديرتر امكان بازنشستگي داريد.

 352. مجید می گوید

  باسلام و احترام
  اگر کارگری در اواسط ماه استخدام شود، محاسبه حقوق ثابت ماهانه مثل حق مسکن و … برای وی و نیز برای لسیت بیمه چگونه است:
  مثلا حق مسکن که ۲۰ هزار تومان است آیا تقسیم می شود یا کامل یا از ماه بعد؟

 353. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله اين مبالغ برمبناي ماه پرداخت ميشوند.

 354. مجید می گوید

  ضمن تشکر از پاسخ شما، چند سوال داشتم:
  ۱٫ آیا برای بهره مندی از بیمه بیکاری شرایط خاصی هست؟ روال اقدام برای آن چیست؟
  ۲٫ حق سنوات چیست و آیا قراردادهای پاره وقت و قرارداد کار معین برای ۳ ماه هم اختصاص آن به حقوق کاگر لازم است؟
  ۳٫ موارد غیر مشمول بیمه در حقوق فعلا چیست؟آیا درست است که فقط حق عائله مندی و بن کارگری است یا مواردی مثل فوق العاده ماموریت و مزایای پایان کار و حق مسکن و حق ایاب و ذهاب و سنوات و … را شامل نمی شود؟
  ۴٫ مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه و پرداخت می شود؟
  ۵٫ برای پرداخت حقوق کارکنان آیا می توان یک نفر را تنخواه دار قرار داد و ماه به ماه او را شارژ کرد؟ لطفا ساز و کار حسابداری آن را توضیح دهید.
  باتشکر از وقتی که می گذارید

 355. مصطفي گلشادي می گوید

  باسلام اينجانب در سه كارگاه برايم با سه كد حق بيمه ريخته شده است لطف نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي را بفرمائيد

 356. گیسو می گوید

  با سلام
  چند ماه است که در دفتر اسناد رسمی مشغول به کار هستم و حالا کارفرما میگوید اسمت را در لیست بیمه رد میکنم ولی خودت باید کل هزینه (۲۱۲هزار تومن)را بدهی.سوالم این است طبق قانون از این ۲۱۲ هزار تومن چقدر را کارفرما و چقدر را من باید پرداخت کنم؟؟؟؟؟

 357. ف می گوید

  با سلام
  کارفرمای اینجانب در لیست بیمه مبلغ پایه حقوق را حدودا نصف مبلغ قراردادمان رد کرده است. یعنی سیصدهزار به جای ششصدهزار و میگوید که این کار ضرری برای من ندارد و تنهااز پرداختی سهم کارفرما و کارگر به بیمه کاسته میشود. دیگران میگویند که در بلند مدت برای من ضرر دارد. میخواستم بپرسم که پایین رد شدن پایه حقوق برای کارگر چه ضرری دارد؟

 358. ف می گوید

  با سلام مجدد یک سوال دیگر اینکه من مدت سه سال در یک مدرسه کار میکردم که سه ماه اول کار را برای من بیمه رد کردند و بعد دیگر رد نکردند. با توجه به اینکه پرداختهایشان نقدی بوده و نسخه قرارداد را هم به من ندادند و تنها یک گواهی اشتغال به کار مهرشده با تاریخ این سه سال دارم آیا میتوانم برای ردشدن حق بیمه ام در سازمان شکایتی بکنم؟

 359. بهاره ارقه می گوید

  سلام.من اسفند ۹۱ از شرکت اخراج شده
  دعوی به اداره کار بردم و بلاخره نامه دادگاه برای واریز حق بیمه در آبان ماه ۹۲ به شعبه مربوطه بردم که کارفرما وسیغه گذاشته و اعتراض کرده والان هنوز منتظر جواب اعتراض سوم هستم.من بع علت بیماری که ذرمدت شاغل بودنم دچار شدم تا ۳سال پزشک مربوطه معاف از کار اعلام کرده و منتظر هستم تا حق بیمه بنده واریز گردد و برای کمسیون پزشکی اقدا نمیم.
  میخواستم ببینم بعد از گذشت ۱۰ ماه از ابلاغیه به بیمه و ۳مرحله اعتراض کارفرنا به بیمه برای پرداخت حق بیمه چه مقدار دیگه ژمان میبره وآیا کمیسیون پزشکی را قبول میکنن چون بنده هنوز درگیر بیماری هستم.
  ممنون.

 360. رضا می گوید

  درخواست راهنمایی

  a.hamedani
  Today at 2:04 AM

  با سلام لطفا بفرمایید
  من کارمند یکی از ادارات دولتی بودم و ۱۱ سال حق بیمه داشتم
  با رای هیتا تخلفات در سال ۹۰محکوم به بازخریدی شدم
  و متاسفانه تا امروز در مورد بیمه بیکاری خبر نداشتم و درخواست ندادم
  حالا ۳سوال دارم
  ۱- یکی از همکاران گفته که اداره برای ما حق بیمه بیکاری رد نکرده اند. امکان دارد و تکلیف چیست؟.
  ۲آیا محکومیت بازخریدی شامل دریافت بیمه بیکاری می شود
  ۳ بعد از گذشت ۳ سال از بیکاری می توان درخواست کنم؟ در این ۳ سال جاهای مختلفی بدون بیمه کار کردم
  خدا خیرتان بدهد. بسیار مستاصل و درمانده شدم

 361. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا بيمه بيكاري مشمول افرادي است كه تحت پوشش قانون كارند و كارفرما درليستهاي بيمه ، ۳% حق بيمه بايت آن مي پردازد.

 362. سهرابي می گوید

  با سلام اينجانب حدود ۳ سال است كه بيمه قاليبافي تامين اجتماعي شده ام قبض پرداخت حق بيمه را با يك روز تاخير در مهلت ، پرداخت نمودم حال شبعه يك كرمانشاه اعلام نمود چونكه تاخير در پرداخت افتاده قرارداد يكطرفه فسخ مي شود و قرارداد جديدي نيز انجام نمي شود لطفاً راهنمايي بفرماييد.

 363. احمدی می گوید

  با سلام

  ۸ سال پیش واحد صنعتی در شهرک صنعتی خریدم
  الان قصد انتقال واحد صنعتی که بنام شخص خودم است را به شرکت که باز هم شرکت خود و خانمم هستم دارم
  محضر نامه استعلام به بیمه داده است
  بیمه کارشناس دادگستری جهت تعیین ارزش ساختمان فرستاده است
  می خواستم ببینم این موضوع در راستای چه قانونی هست؟ وبیمه چه درصدی از ارزش ساختمان را مطالبه می کند؟
  آیا من که از شخص قبل خریده ام آیا او نیز چنین هزینه ایی به بیمه پرداخت کرده است که توانسته نامه مفاصا به محضر بدهد و به من بفروشد؟
  اگر او قبلا پرداخت کرده باز هم من برای انتقال باید پرداخت کنم؟
  لطفا راهنمایی نمایید
  با تشکر

 364. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع در نقل و انتقال هاي تجاري و صنعتي از مفاد قانون تامين اجتماعي است.
  سازمان از اين كارشناسي اين هدف را دنبال ميكند كه ساختمان احداث به چه صورت ساخته شده؟
  اگر خودتان ساخته ايد ليست بيمه كارگران را مي خواهد و اگر پيمانكار، نياز به مفاصا حساب تامين اجتماعي داريد.
  شما هم مي توانيد به اين موضوع اشاره كنيد كه اين مكان را قبلا بصورت آماده از شخص ديگري خريده ايد كه قاعدتا فروشنده به شما مي بايست اين استعلام را اخذ كرده باشد.

 365. محمد می گوید

  باعرض سلام خسته نباشید
  سوالی از خدمت حضرتعالی دارم
  در شرکتی مشغول کار هستم حق بیمه هر ماه متفاوت از ما کم میشود از واحد مالی پرسیدم به چه چیزی بیمه تعلق میگیرد جواب قانع کننده نداد خواهشمند من ایتم های موجو در فیش حقوقی مینویسم لطفا بگوئید به کدام ایتم ها بیمه تعلق میگیرد
  ۱-حقوق ۲-حق جذب ۳- حق مسکن ۴- حق اولاد ۵- خواربار ۶ -کارانه تولید ۷-ایاب ذهاب ویژه
  از لطفتان ممنونم

 366. غلامرضا دیانی می گوید

  باسلام.احترامابخشنامه ویادستورالعملی درخصوص تقسیط ویانحوه دریافت حق بیمه مصوب سال ۱۳۸۷ درخصوص کارگاههای دچاربحران مالی مبنی بروصول هفت درصدحق بیمه بصورت علی الحساب وجودداردکه سپاسگزار میشوم اگرآنرابرای من ایمیل فرمایید.شعبه بندردیلم سازمان تامین اجتماعی ازدریافت لیست بیمه شوندگان این شرکت امتناع نموده وآنرامنوط به پرداخت تمامی حق بیمه نموده است ازاین رهگذر هم اکنون تمامی پرسنل شرکت سه ماه است که برای استفاده ازدفترچه بیمه خوددچارمشکل شده اند. قرارداداین شرکت EPC(کلیددردست)وکارفرمای آن شرکت نفت است که درشش ماه گذشته به دلیل فقدان نقدینگی موفق به پرداخت مطالبات ما نگردیده است .باسپاس

 367. داود علی عسگری می گوید

  باسلام ، اگر کسی ۵ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد وبالای ۶۰ سال باشد و فوت نماید آیا به همسر او که بالای ۶۰ سال است مستمری یا غرامت تعلق می گیرد با تشکر

 368. علی اصغر اقدم می گوید

  با سلام من کارگر نانوایی هستم اگر با پرداخت ۲۷سال حق بیمه بازنشسته شوم در زمان بازنشستگی مقدار محاسبه پرداختی چند سال خواهد بود ۲۰ سال حق بیمه پرداختی یا همان ۲۷ سال محاسبه می گردد. لطفاًراهنمایی کنید با تشکر،چون گفته می شود اگر کمتر از سی سال حق بیمه پرداخت شود ۲۰ سال محاسبه و مستمری ۲۰ سال پرداخت می شود. با تشکر

 369. زهرا مدینه می گوید

  با سلام . من مدت دو سال است که به صورت ساعتی در دفتر پیشخوان مشغول به کار هستم ولی کارفرما بیه را ۳۰روزه ارسال نمیکند.درصورتیکه جمع ساعات کاری من در هفته ۴۵ساعت است.لطفا راهنماییم کنید.متشکرم

 370. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هفته اي ۴۴ ساعت مساوي است با روزكار كامل
  با كارفرما صحبت كنيد و درغير اينصورت (با محاسبه همه عواقب ) به سازمان تامين اجتماعي مراجعه كنيد.

 371. سعيد می گوید

  در صورتي كه كارگري و يا كارمندي كه بيمه تامين اجتماعي ميباشدوحقوق در سطح پايين(يك و نيم ميليون تومان) دريافت ميكند ميتواند بعنوان مكمل مابقي حق بيمه تا سقف حداكثر بوسيله خود شخص پرداخت شود؟

 372. واقف می گوید

  با سلام
  اینجانب از تاری خ ۰۱/۱۰/۸۷ در شرکتی مشول به کار می باشم که در تاریخ ۰۱/۰۶/۹۳ بنا به دلایلی حکم سرپرستی اینجانب از طرف شرکت لغو گردید و به همین میزان از حقوق اینجانب پایه حقوق ۸۱۲۰۰۰۰ ریال اینجانب شرکت کسر نمود و پایه حقوق اینجانب به ۷۸۰۰۰۰۰ ریال و همچنین حق جذبم را صفر نمود و در قرارداد کاری ثبت شد می خواستم بدانم شرکت می تواند حکم و پایه حقوقی را که دو سال پرداخت کرده است را کم کند ؟ راه حلی برای برگرداندن ین حق و حقوق وجود دارد یا خیر ؟
  با احترام

 373. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درشركت شما طرح طبقه بندي مشاغل اجراشده است؟

 374. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  خير

 375. واقف می گوید

  طرح اجرا شده است اما طوری که همه قوانین طرح را داشته باشد نه فقط در حقوق چیزی به اسم گروه دارم که همان پایه حقوق حکمی و ۳۰ روزه می باشد .

 376. ايزدي می گوید

  با سلام
  ايا شخصي كه در اداره ايي به صورت قراردادي مشغول به كار باشدو بيمه به صورت كامل از آن اداره برايش رد شود در صورتي كه به صورت پاره وقت در دهياري روستا مشغول به كار شود ونخواهد بيمه از محل دهياري براي برايش رد شود پرداخت حقوق به چه صورت خواهد بود
  ايا امكان دارد از دو كارگاه بيمه برايش رد شود يا خير واگر ماده يا تبصره خاصي در آيين نامه هست راهنمايي فرماييد .
  باتشكر

 377. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  تاسقف بيمه پردازي (۷برابر حداقل مزد روزانه) مي توان ليست را ازيك يا دومحل ارسال نمود.

 378. سلحشور می گوید

  با سلام
  بیمه از کجا میفهمد که تعداد افرادی که کارفرما نام انهارا در لیست برای بیمه رد میکند درست است کمتر نیست ؟
  مامور بیمه که هر چند ماه یک بار به کارگاه ها سر میزند و اسامی افرادی که مشغول به کار هستند را برای بیمه رد میکند
  و اینکه اگر کسی برگه تسویه حساب رو امضا نکرده باشه آیا بیمه اون فرد رو هم جزو کارکنانی بحساب میاورد که باید بیمه شوند یعنی کارفرما باید با اینکه فرد از مجموعه خارج شده باز هم باید حق بیمه برایش پرداخت کند؟

 379. شفیع می گوید

  سلام خسته نباشید

  آیا پورسانت یا کارانه فروش یا وصول مطالبات که به صورت درصدی به پرسنل ماهیانه پرداخت می شود نیز بیمه تعلق می گیرد یا خیر ؟

 380. محراب غمکینی می گوید

  با سلا خواهش میکنم جواب منوبدهید.
  من مدیر یک شرکت پیمانکاری هستم یک پروژه در ابمنطقه برداشتیم که شروع قرارداد۹۲/۱۲/۲۶ بود به مدت۹۳/۱۲/۲۶ الان بعد از گرفتن و پرداخت چک بیمه، میخواهم لیست کارکنانم را از اول پروژه تا الان رد کنتم که گفتن نمیشود گفتن ماهای که گذشته لیست قبول نمیشه.خواهش میکنم راهنمایی کنید حاظرم هر جریمه ای هم بدهم

 381. محراب غمکینی می گوید

  سلام
  ایا میشود برای یک شخص همزمان در ۲ کارگاه بیمه رد شود سابقه اش چه جوری میشود

 382. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله تا سقف مشمول بيمه مي توان از يك يا چند كارگاه ليست بيمه رد كرد.

 383. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  كارانه اگر بصورت مبلغ ثابت و ماهانه نباشد تعلق نمي گيرد.
  كلا آيتمهايي كه بصورت مستمر و وابسته به حقوق پرداخت مي شوند مشمول بيمه است.
  براي اطلاع بيشتر اينجا كليك كنيد.

 384. باران می گوید

  سلام
  بنده حدود دوسال ونیم بدون قرارداد وفیش حقوق وهیج مدرکی در یک کارگاه تولیدی کار کرده بعد ازیک سل ونیم بیمه شده ام واکنون با ۱۱ ماه سابقه بیمه اخراج شده ام وحق بیمه تنیر شهریور ومهر را کار فرما رد نکرده ولی از حقوق کسر شده وبامن در ابان تسویه کرده حقوق یک ماه را پرداخت کرد وگفت عیدی تعلق نمیگرد تکلیف من جیست؟

 385. عماد می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم بپرسم از ۲جای مختلف میشه حق بیمه برای یک شخص پرداخت شه مشکلی ایجاد نمیشه؟

 386. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما می توانید تا سقف ۷ برابر حقوق روازنه برای خود حقوق و به تبع بیمه رد کنید.

 387. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به اداره کار مراجعه کنید.

 388. امير می گوید

  اينجانب تحت پوشش بيمه خدمات درماني هستم و حق بيمه ام پرداخت مي شود . بنابه ضرورت و نياز اعلام شده يك نوع كار تحقيقاتي و تخصصي به اينجانب پيشنهاد شد . كار پيشنهاد شده بدليل نبود سامانه لازم در بازار و تخصصي بودن آن تهيه و توليد آن مستلزم انجام تحقيقات و مطالعات خاص مي باشد . اينجانب پس از تحقيق و بررسي پيرامون مورد درخواست شده پس از مدت نزديك به شش ماه توانستم نمونه اوليه آن را توليد نموده و پس از انجام تستهاي اوليه و بهينه سازي آن سامانه توانستم رضايت كار فرما جهت توليد آن را بگيرم سامانه مورد نظر نمونه خارجي نداشته و توليد آن منتجه تحقيقات و بررسيهاي است كه، با عنايت به نياز كاربر بايستي آنها را توليد كرد ( در صورت موفقيت) ضمنا كل كار را بصورت انفرادي و در منزل پس از مدت نزديك به ۱۸ماه براي كارفرما انجام داده ام مي خواستم بدانم آيا براي اجراي كارهاي تحقيقاتي و تخصصي و موردي قوانين پرداخت حق بيمه تعلق مي گيرد و كداميك از قوانين مي تواند مرا از پرداخت حق بيمه معاف نمايد و چگونه مي توان مميزيها را قانع كرد كه كار تحقيقاتي بوده است (با توجه به كدام قانون و تبصره )
  با سپاس فراوان از راهنمايي آتي شما

 389. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن آرزوی موفقیت لطفا این مسیر را دنبال کنید:
  اینجا
  اینجا

 390. leon s kennedy می گوید

  سلام
  اگر کارگری قیل از ۳۰ روز فرصت،شکایت خود را برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان اعلام کند و کلیه مراحل لازم را طی کند و فقط منتظر اعلام ترک کار از طریق ارسال لیست توسط کارفرما شود. و اگر کارفرما (واحد نانوایی) اعلام ترک کار را تا نهایت فرصت باقی مانده برای ارسال لیست ( دو ماه) به تعویق بیندازد برای کارگر مشکلی پیش نمی آید؟
  (مثلا لیست آبان ماه که روز ۸ کارگر ترک کار کرده را ۳۰ دی ماه بفرستد.)

  ۲- برای بیمه بیکاری کارفرما هم باید مبلغی پرداخت کند؟

  با تشکر فراوان

 391. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ترك كار وابسته به اعلام درليست نيست.
  همزمان با اعلام بيكاري مي بايست دراداره كار دادخواست بازگشت به كار تنظيم تا دعوت به جلسه ي هيات تشخيص شويد.

 392. leon s kennedy می گوید

  بازم سلام و ممنون از پاسختون
  پدر من ۲۹ سال و ۶ ماه سابقه کار در نانوایی داره
  طبق سابقه کار و سختی کار پذیرفته شده در اداره کار ،با سابقه ۳۵ سال بازنشست میشه.اما متاسفانه سالهای ۶۶ تا ۶۸ با نوع سوابق موردی ناشی از بازرسی، تلقی شده.یعنی علی الرغم اینکه در سالهای بعدی شاطر بوده و در سالهای ۶۶ تا ۶۸ هم همینطور ،به علت عدم درج عنوان شغل در آن سالها به وی سختی کار در آن دو سال تعلق نگرفته.در حالی که مستحق سختی کار بوده.
  ۱ – به کجا شکایت کنم؟اداره کل رشت هم میگه باید بخشنامه تصویب کنن بعد…
  ۲ – در نتیجه سابقه پدرم ۳۴ سال و ۶ ماه میشه.آیا در ماه مستمری ۳۴.۵ روز بهش تعلق میگیره یا ۳۴ روز؟
  ۳ – اصلا ارزش داره ۶ ماه دیگه کار کنه تا ۳۵ سال سابقه بشه؟

  ۴ – آیا بعد از بازنشستگی میتونه در همون نانوایی که بازنشست شده کار کنه؟ اگه همون نانوایی رو اجاره کنه چطور؟راه حل برای ادامه کارش بعد از بازنشستگی در همون نانوایی چیه؟

  با تشکر فراوان

 393. شفیع می گوید

  سلام ممنون از پاسختون ما این مبالغ رو به صورت ماهاهنه پرداخت می کنیم ولی مبلغشون در هر ماه متفاوت هست ولی در یک سری حسابرسی تامین اجتماعی این مبالغ رو مشمول تشخیص دائد وبیمه اش رو گرفت . ولی به تازگی شنیدم که کارانه کلا معاف شده ومیخواستم ببینم که شما هم اطلاعی دارین و آئینن نامه جدیدی هست یا خیر؟

 394. مدیر سایت می گوید

  باسلام مجدد
  درهمان لينكي كه براي شما گذاشتم به موضوع پاداش افزایش تولید اشاره شده ضمنا بخشنامه ۱۱/۱را هم مطالعه كنيد.

 395. شفیع می گوید

  سلام وممنون از پاسختون / پس حتس اگر به صورت ماهانه هم پرداخت بشه معافه ؟

 396. بهزاد می گوید

  باسلام
  بنده ازسال ۷۶تا ۸۰براي پدرم كارميكردم وقرارداددارم ولي بيمه نبوده ام باتوجه به اينكه پدرم فوت كرده براي مدت ۷۶تا۸۰ميتوانم ادعاي بيمه كنم وحق بيمه چگونه محاسبه وچقدر ميشود

 397. مدیر سایت می گوید

  سلام
  وقتي بحث ماهانه بودن پيش مي آيد حاكي از ثابت و مداوم بودن مبلغ دارد هرچند كه وابسته بودن به كار و قابل ارتباط بودن با بخشنامه باعث عدم شمول ميشود.

 398. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  كارگاههاي خانوادگي مشمول بيمه اجباري نيستند ولي بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 399. molaee می گوید

  با سلام

  من بمدت ۹ سال در یک شرکت مشغول بکار هستم کارفرما از ۸۴/۵/۱ لغایت ۸۶/۲/۱ که حدودا” یک سال و نه ماه میشود بنده را بیمه نکرده است میخواستم بدانم مبلغ جریمه ای که باید پرداخت کند تا این زمان جزء سوابق بیمه ای بنده لحاظ شود چقدر است ؟؟؟؟؟
  ضمنا” در حال حاضر من در همین شرکت مشغول بکار هستم

 400. جاوید می گوید

  باسلام من یه شرکت گازرسانی دارم وخودم هم جوشکاری اش می کنم چطور از بیمه کارگری استفاده کنم با چه ماده ای ؟

 401. جواد می گوید

  من درشرکتی مشغول بکار بودم ازکل ۲۶ ماه سابقه کاری من ۱۸ ماه با حداقل حقوق لیست بیمه را برایم رد کردند ۸ ماه اخر با اصرار من لیست بیمه را معادل حقوق واقعی رد کردند بعد از پایان قرارداد برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کردم که بیمه انگ افزایش غیرمتعارف حقوق را به من زد و ازپرداخت بیمه بیکاری با ارقام ۸ ماه اخر انجام نداده و۸ ماه سابقه من را دربیمه معادل ان ۱۸ ماه اصلاح کرده به نظر شما برای احقاق حق به کجا مراجعه کنم

 402. محمود می گوید

  با سلام
  من شرکتی دارم که غیر فعال است و تراز مالی ۰ دارد
  اما کد کارگاه بیمه آن فعال است.
  آیا میتوانم برای یکی از دوستانم که میخواهد بازنشسته شود
  در لیست حقوق ماهیانه برای تامین اجتماعی؛ با حقوقی که مشمول مالیات است؛ اسم ایشان را وارد کنم؟ ولی به حوزه مالیاتی اعلام نکنم؟

  آیا موقع بازنشستگی ایشان، مشکلی برایش بوجود نمیاد؟

 403. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  براي ايشان خير ولي درصورتي كه ليستهاي شما به اداره امورمالياتي منعكس شود غيرفعال بودن شركت شما زيرسوال است.

 404. کتابی می گوید

  با عرض سلام و سپاس بابت پاسخ به سوالات
  ۲ سوال دارم:
  ۱.بنده ۱۰ سال پیش حدود ۳ سال در یک شرکت فعالیت مینمودم که کارفرما حق بیمه ام را پرداخت نکرده است. آیا فقط با ارائه شاهدانی میتوانم از کارفرما شکایت کنم یا اصل فیش حقوق لازم است؟
  با فرض اینکه شکایتم در سوال ۱ به نتیجه برسد آیا کارفرما برای این ۱۰ سال به مدت ماهی ۲% جریمه میشود؟ که البته مبلغ بسیار زیادی و شاید بیش از ۱۰۰۰% خق بیمه ام در آن سال خواهد بود.
  ۲. در مدت ۱۰ سال مطرح شده در سوال ۱، سهام شرکت چندین بار منتقل شده است ، آیا کسی که جریمه میشود شخص حقیقی کارفرمای من که حدود ۱۰ سال پیش بوده است میباشد یا مدیران امروز شرکت؟
  آیا اساسا امیدی به رسیدن به نتیجه در این حالت شکایت است؟

  با تشکر فراوان

 405. زهره آیینه وند می گوید

  باسلام – چنانچه ساعات کار کارگران یک کارگاه دوزندگی کمتر از ساعت کار مصوب (۱۹۲ ساعت کار درماه باشد) و حق الزحمه دریافتی نیز کمتر از مبلغ مصوب قانون باشد چگونه میتوان این افراد را بیمه کرد و حق بیمه تأمین اجتماعی آنان چگونه محاسبه خواهد شد.

 406. محمد -خ می گوید

  با عرض سلام و سپاس از شما. سوالي داشتم من از سال ۷۴ تا ۸۴ نزديك به ۱۰ سال بيمه برايم رد نشده جريمه ي آن چقدر مي شود؟ در صورت اثبات اين قضيه، آياجريمه اش به روز حساب مي شود يا معادل همان سال ها محاسبه مي شود؟

 407. نگار می گوید

  آیا کارفرما هم میتواند نامش را جز بیمه ۱۰ % رد کند یا اینکه باید در همان لیست با نرخ ۳۰ % حق بیمه خود را پرداخت کند ؟
  در ضمن از سایت خوبتون و اطلاعات و مطالب مفیدی که ارائه میدید بسیار بسیاز سپاسگزارم

 408. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشکر
  برای کارفرمایان دستور العمل به شرح زیر تدوین شده:
  اینجا

 409. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ساعت کار مصوب ۱۹۲ ساعت در چه ماده قانونی آمده؟
  به هرحال می توانید ساعت کارکرد آنها را تقسیم بر۷،۳۳۳۳۳۳۳ کنید و تبدیل به روز نمائید.

 410. فیروزی می گوید

  سلام
  حق بیمه به کل حقوق و مزایای دریافتی تعلق میگیرد یا ممکن است آیتم های خاصی شامل بیمه نباشد؟
  به طور مـثال مبلغی که به عنوان کارانه به صورت ماهیانه پرداخت میشود یا پاداش هایی که ممکن است بعضی ماه ها پرداخت شود شامل حق بیمه میشود یا خیر؟

 411. میلاد می گوید

  سلام
  آیا مزایای غیر مستمر مانند اضافه کاری مشمول بیمه می شود؟ (شماره قانون دارد؟)
  ماخذ بیمه از چه آیتمی است؟ یعنی پس از کسر مالیات یا قبل از کسورات؟

 412. ش می گوید

  سلام ،اینجانب به مدت ۱۲ سال در شرکتی کار میکردم که به مدت سه سال بیمه من رو رد نکردند . الان هم دیگر در آن شرکت کار نمیکنم اما به خاطر اون سه سال شکایت کردم . میخواستم ببینم جریمه برای کارفرما چه صورت اختساب میشه ، چون مثل اینکه کارفرما خیلی ناراحته از اینکه این پول را پرداخت کنه و مگه جریمه ۳ سال خیلی زیاده ؟

 413. نیلوفر می گوید

  مدیریت محترم سایت
  با سلام و احترام

  خواهشمند است در خصوص نحوه اعتراض به جریمه تعلق گرفته به کارگاه راهنمایی بفرمایید:
  اداره بیمه تامین اجتماعی شعبه ۳ اصفهان مبلغ حق بیمه پرداخت نشده برای یکی از کارمندان را که ماهانه ۸۵۰ هزار تومان حقوق دریافت کرده است را بر مبنای روزانه ۶۴ هزارتومان (به جای روزانه حدود ۲۸ هزار تومان) منظور کرده و مبلغ حق بیمه را برای هر ماه ۶۴۰۰۰X30X0.3 = 567000 محاسبه کرده است. بنابه گفته یکی از کارمندان اداره بیمه قانون جدیدی از سوی دیوان عدالت اداری به ادارات بیمه ابلاغ شده است که باید میزان حق بیمه پرداخت نشده را بر حسب حقوق کارمند محاسبه کنند و نه حدود سه برابر آن.
  اگر از چنین قانونی اطلاع دارید، لطف می نمایید شماره تبصره یا اطلاعاتی از آن را در اختیار من قرار دهید تا بتوانم در روز رسیدگی به شکایت به هیات بازرس اعلام نمایم.
  با سپاس فراوان از همکاری شما،
  نیلوفر مسروری

 414. احسان می گوید

  با سلام
  خانم من مدت ۴ سال از طرف یک شرکت تامین نیرو در یکی از بانکها کار کرده .
  اون شرکت و بانک و با رضایت خودمان بخاطر حقوق کمش بیمه رد نمیکرده و حقوقشم هر دو سه ماهی تسویه میکرده.. حالا ما برای پرونده اقامتی خارج از کشور باید مدت کارکردشو با ارائه بیمه و یا نامه معافیت از بیمه اثبات کنیم. ضمنا در طول مدت بیمه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی خودم بودند.
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که ما میتونیم معافیت بگیریم یا نه.

 415. dariush می گوید

  سلام
  از سال ۷۴ بیمه کارگری میریزم ولی تو این چند سال چند ماه بیمه ام رد نشده الان باید چه کنم؟
  چه مشکلاتی پیش رو دارم؟
  باید چقد اظافه بریزم

 416. حسین می گوید

  با سلام من مهندس برق هستم که در یک شرکت خصوصی کار میکنم بیمه من بعنوان کارگر ساده رد میشود ایا تفاوتی هم در محاسبه دارد

 417. غزل می گوید

  سلام خسته نباشید
  من در سازمان صداوسیما کار می کنم سال ۷۵ وارد صداوسیما شده ام ۴/۵ سال حق بیمه من رد نشده و از حداقل حقوق برخودار بوده ام اما قرارداد و سوابق مالی و غیره دارم حالا حدود ۱۵ سال سابقه بیمه دارم (به صورت شرکتی ) می خواهم خودم را بازنشسته کنم آیا بنظر شما می توان از صداوسیما بابت ۴ سالی که بیمه نشده ام حق بیمه ام را مطالبه کنم و شکایت کنم زود نتیجه می گیرم یا چندین سال طول می کشد.

 418. وحید می گوید

  سلام من شرکتی ثبت کردم که خودم رییس شرکت هستم قرارادادی بسته ام تک نفره و خودم مشغول بکار هستم لیست بیمه را چگونه ارسال کنم یعنی بیمه خودمرا ارسال کنم.

 419. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیر را دنبال کنید:
  اینجا

 420. محسن می گوید

  با سلام وعرض ادب
  بنده شرکت ساختمانی دارم جهت بیمه خودم که کارفرما هستم میتوانم از ماده ۸۰ استفاده کنم؟ شرایط ان چیست؟ ممنون

 421. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر ماده ۸۰ مربوط به کارهای تولیدی است.

 422. مصطفي ش می گوید

  ‌با سلام و تشكر از سايت خوبتان
  من در يك مركز پژوهشي به صورت كار معين كار ميكنم. دولتي است. با قرارداد ۱۲۰ ساعت با لحاظ ۲۰ درصد اضافه بر قرارداد در صورت تاييد مدير مربوطه. مبلغ قرارداد ۲ ميليون و ۲۵ هزار تومان است ميخواستم ببينم حق بيمه بنده چقدر ميشود؟ آيا مبلغ اضافه بر قرارداد كه بعضا پرداخت ميشود نيز مشمول بيمه است؟ معمولا از بنده ۲۰۱ هزار تومان حق بيمه كسر ميشود آيا به نظر شما زياد نيست؟
  سپاسگزار

 423. مرتضی می گوید

  با سلام سوالی در مورد اینکه اگر کارگری ۳۱ روز کار کرده باشد و بنا به دلایلی یک روز از حقوق نامبرده کسر شده باشد و حقوق ۳۰روز کاری را دریافت کرده باشد جند روز باید بیمه برای او لحاظ گردد .

 424. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  برهمان اساسی که حقوق وی پرداخت شده یعنی ۳۰ روز

 425. پولاد پوشش می گوید

  با سلام – بخشنامه ی که میگه مزایای ماهانه پرسنل نیز مشمول حق بیمه میشود را میتوانید لطف کنید بگذارید. آیا قانونی است
  شرکت بالای ۷۰ نفر پرسنل بیمه شده در دفتر مرکزی و کارگاه ها دارد – آیا تخفیف به ما تعلق نمیگیرد؟

 426. سیدرضا می گوید

  با سلام لیست بیمه تیر ماه ۹۴ رو رد کردم بعد متوجه شدم ۱نفر از لیست جامانده هنوز ۲ روز فرصت دارم تا پایان ماه مرداد ایا میتوانم ۱نفر را مجددا ارسال کنم

 427. فاطمه می گوید

  آیا نرخ بیمه از اول سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است؟

 428. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  نرخ بیمه تامین اجتماعی خیر

 429. علیرضا می گوید

  با عرض سلام
  یکی از پرسنل شرکت بعد از دوسال فعالیت به علت بارداری همکاری خود را با شرکت قطع نموده است و به درخواست خود ایشان در تاریخ یکم خرداد ۹۴ ترک کار خورده است. اما پس از یک ماه اعلام نمود که برای استفاده از مرخصی زایمان نیاز است که دو تا سه ماه قبل از زایمان بیمه برایش رد شود، برای این منظور مجددا در لیست بیمه تیرماه تاریخ ۱ تیر ۹۴ برایشان شروع به کار زده شد و اسمشان هم در لیست بیمه ارسال گردید. لازم به ذکر است برای یک ماه خرداد که بیمه ایشان رد نشد نامه استراحت پزشکی گرفته و در پرونده بیمه خود ثبت نموده اند. همچنین قرار است که این پرداخت بیمه تا شهریورماه ادامه یابد. با این وجود آیا ممکن است مشکلی از جنبه حقوقی و جریمه متوجه شرکت گردد یا خیر؟

  با تشکر فراوان

 430. ش می گوید

  با سلام
  اگر دو نفر مهندس عمران و معماری را در شرکت ساختمانی خود بیمه کرده باشیم ولی این دو نفر سابقه بیمه قبلی ندارند و شرکت هیچگونه سابقه پیمانکاری ندارد
  ایا بعد از دو یا سه سال کار کردن این دو نفر در این شرکت میتوانیم برای شرکت گرید بگیریم؟

 431. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باید ببینید سازمان مدیریت و برنامه ریزی چه ضوابطی دارد.

 432. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر چون برای دوره ی ترک کار ,استراحت دارند تکلیفی متوجه شما نیست وازسابقه استراحت ایشان نیز سابقه ای در پرونده وی ثبت نمائید.
  ازتاریخی هم که زایمان داشتند اسم ایشان را از لیست حذف کنید تا بتوانند از مرخصی زایمان استفاده کنند ولی قانونا بعد از دوره مذکور امکان بازگشت به کار دارند.

 433. عصمت می گوید

  با سلام و احترام
  مدت ۵ سال است که حق بیمه قالیبافان کددار را پرداخت می کنم. اخیراً به علت مشکلات مالی نتوانستم به موقع نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنم. یک هفته بعد از وقت مقرر جهت پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی مراجعه کردم و در آنجا اعلام کردند ادامه بیمه افرادی که در وقت مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نکرده اند مقدور نمی باشد. خواهشمند است اینجانب را راهنمائی فرمائید جهت برقرار مجدد بیمه تأمین اجتماهی چکار باید بکنم؟ آیا قطع بیمه به خاطر چند روز تأخیر ظالمانه نیست؟

 434. علی می گوید

  با سلام‌‍‌‌٬
  سمت شخص بیمه شده را از چه محلی میتوان مشاهده نمود؟
  در محل مشاهده سوابق بیمه شده موجود نمیباشد

 435. بی نام می گوید

  سلام
  از آبان ۹۳ تا الان در جایی مشغول به کار هستم که مدیر بیمه ام نکرده. قبلا شرکت ثبت شده نبود و به همین علت از بیمه کردن سر باز میزدن و از بهمن ماه شرکت ثبت شد. ایشان می گویند از بهمن که شرکت ثبت شده حق بیمه شمارو پرداخت خواهم کرد و آن چند ماهی که شرکت ثبت نبوده، هزینه بیمه را به شما پرداخت می کنم. سه سوال دارم:
  ۱. آیا باید شرکت ثبت شده باشد برای واریز بیمه کارمند؟
  ۲. آیا امکان واریز حق بیمه ماه های گذشته توسط کارفرما وجود دارد؟ منظورم این است که آیا این تعویق برای تامین اجتماعی قابل قبول است؟ یا اینکه کارفرما جریمه می شود؟
  ۳. آیا ایشان نمی تواند برای چند ماهی که شرکت ثبت نبوده، حق بیمه برای من پرداخت کند و تامین اجتماعی قبول نمی کند؟
  تشکر از لطف شما

 436. علیرضا می گوید

  با عرض سلام
  یکی از پرسنل شرکت در شیفت صبح در شرکتی دیگر کار می کند و بیمه ایشان هرماه از سوی آن شرکت ارسال می گردد و شیفت بعدازظهر را در شرکت ما مشغول به کار است.
  اکنون با این وضع شرکت ما چه مسئولیتی در قبال ارسال لیست بیمه و لیست حقوق و دستمزد ایشان دارد؟
  اگر بیمه این کارمند از طریق دو شرکت ارسال گردد چه سود و زیانی دارد؟
  چرا وقتی بیمه ایشان از طریق شرکتی دیگر ارسال می گردد شرکت دوم نیز موظف است حق بیمه ایشان را رد و پرداخت کند؟
  اگر بیمه ارسال نشود ولی نام ایشان در لیست حقوق و دستمزد ارسال شود مشکل ساز خواهد شد؟

  لطفا راهنمایی بفرمائید

  با تشکر

 437. سعید می گوید

  سلام . سوال من اینکه که با استناد کدوم بخشنامه یا ماده قانونی سقف بیمه پرداختی برای یک نفر ۷ برابر پایه حقوق است؟

 438. علی می گوید

  سلام و عرض ادب
  قراردادهای پیمانکاری کمتر از ۱۰ روز هم شامل پرداخت بیمه میشوند ؟

 439. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  مدت ملاکی در عدم محاسبه نیست.

 440. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به نسبت ۷ برابر حداقل حقوق سالانه می توان لیست بیمه برای شخص رد کرد.
  اگردرزمان کار درمحیط شما اتفاقی برای ایشان بیافتد تبعات آن به عهده ی شماست.

 441. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بخشنامه خود تامین اجتماعی

 442. سروش جعفری نژاد می گوید

  با سلام
  برای یک از قراردادهای پیمانکاری درسال ۱۳۸۸ ذخیره بیمه گرفته نشده که در سال ۱۳۹۲ هنگام اخذ مفاصاحساب مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده ایم و به عنوان هزینه بیمه اعلام شده است.اداره مالیاتی هنگام رسیدگی سال ۱۳۹۲ مبلف هزینه شده بیمه را رد کرده است.راهی وجود ندارد که بتوان به هزینه برگشت خورده اعتراض کرد.

 443. اتابک نیایش می گوید

  باسلام
  من به مدت ۸ ساله که با یکی ازادارات (نهادانقلابی) بصورت پاره وقت بعنوان ناظر ساختمانی کارمیکنم وبه ساختمانهایی که احداث یا تعمیر میکنن نظارت دارم ، حق الزحمه ما هم بصورت درصدی از اعتبارات ابلاغی برای کار انجام شده درنظرگرفته میشه وبعدازانجام کارکه شایدمدتی هم طول بکشه پرداخت میشه ومالیات هم کسر میشه ازش ، اما این قراردادها هرسال تمدید میشن وبمدت یکسال هم اعتباردارن ویکی از مواد این قراردادها اینه که ازطرف کارفرما هیچ مسوولیتی درقبال بیمه ما وجودنداره وعینا به اون اشاره شده که ما هم بدلیل ترس از لغو قرار داد وبیکاری مجبور به امضای اون هستیم یعنی بطورواضح برای کاری که انجام میدیم وبعضا هم شاید خطری برامون داشته باشه هیچگونه بیمه ای برامون رد نمیشه ودرهفته بعضا دوروز ، سه روز، چهارروز یاشده کل هفته رو کارمیکنیم وبه امید اینکه روزی در اونجا استخدام خواهیم شد هرسال این قراردادهای بدون بیمه رو امضا میکنیم قرارداد روهم معاونت مالی اداره کل تنظیم وبرای امضا به ما میفرسته. سوالی که داشتم این بود که آیا امکان پی گیری این عدم انجام تکلیف ازسوی کارفرمامبنی بربیمه نکردن کارکنان درصدی شاغل در ادارات که در قراردادها از انجام اون سربازمیزنه وجود داره یا به کجا میشه مراجعه کرد وکی میتونه این ادارات رو ملزم به رعایت قانون کار بکنه؟

 444. مدیر سایت می گوید

  باسلاو احترام
  اگر نوع قرارداد شما کاری وشغلی باشد در هرصورت مشمول بیمه است و مرجع آن اداره تامین اجتماعی می باشد.

 445. عبداله می گوید

  من سردفتر ازدواج هستم.در دو سال گذشته یک منشی داشتم که روزی ۵ ساعت در درفتر حاضر میشد. من هر ماه کلیه حقوق و مزایا را بصورت دستی به او پرداخت و رسید و اثر انگشت میگرفتم و حق بیمه او را هم بجای واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی بنا به درخواست خود ایشان به خودش میپرداختم و رسید میگرفتم.از ابتدای برج ۷ ایشان را اخراج کردم چون توانایی مالی نداشتم.اکنون ۲ سوال دارم.اول اینکه ایا حالا که ایشان به اداره کار شکایت کرده ایا این رسیدهای دستی که با امضا و اثر انگشت ایشان دارم کافیست و ایشان دیگر طلبی قانونی از من ندارد؟و دوم اینکه حالا که مجبورم دوباره حق بیمه او را بخاطر این دو سال که در دفترم کار کرده به حساب تامین اجتماعی واریز کنم ایا ان مبالغی که در این دو سال بصورت دستی به ایشان داده ام را چگونه بازپس بگیرم؟

 446. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پرداختی های شما بصورت دستی با امضای ایشان قابل استناد است ومشکلی ازاین باب نیست البته ابشان غیر از حقوق , مطالباتی دیگری منجمله بن , عیدی و سنوات هم دارند ولی عدم بیمه کردن ایشان با قوانین تامین اجتماعی مبنی بر بیمه اجباری مغایر است چراکه این سازمان دراین قصه به دنبال سهم ۲۳% بیمه ایشان از کارفرما نیز می باشد.

 447. مرضیه فاطمی می گوید

  سلام
  این جانب مدت ۹۰ ماه از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ در یک بنگاه( با ۲۵ نفر کارگر )کار می کردم که حق بیمه مرا رد نکرده است. پس از شکایت هیات رسیدگی به حل اختلاف در وزارت کار رای به نفع کارگر داده است.
  می خواستم بدانم مجموع خق بیمه ای که کارفرما باید پرداخت کند چقدر است ؟ آیا جریمه هم می شود اگر پاسخ مثبت است مقدار آن چقدر است؟ در مجموع مسزان حق بیمه و جرایم این ۹۰ ماه چقدر است ؟ آیا امکان تفیف و یا بخشودگی دارد؟
  سپاسگزارم اگر پاسخم را کامل بفرمایید

 448. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معمولا همان هیات مبلغ را محاسبه می کند.
  جریمه دارد ومشمول بخشودگی نیست.

 449. زمانی می گوید

  با سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی
  در شرکت ما قراردادها بصورت موقت و سه ماهه است . در شهریور ماه بدلیل بد شدن شرایط کار خودروسازها علیرغم داشتن قرارداد تا پایان شهریور ناچار شدیم تعدادی از پرسنل را تعدیل کنیم . پس از پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی پرسنل و گرفتن تسویه حساب تعدادی از پرسنل اقدام کردند برای گرفتن بیمه بیکاری در ماه آخر بدلیل غیبت و عدم حضور در محل کار برای تعدادی از پرسنل چند روز بیمه کمتر رد شده حالا از طریق اداره کاری دعوتنامه ای برای ما آمده مبنی بر پرداخت حق بیمه روزهایی که برای پرسنل مون بیمه رد نکردیم
  با توجه به توضیحات بالا آیا باید برای روزهایی که پرسنل غیبت داشتند برایشان بیمه رد کنیم ؟

  ممنون از راهنمایی شما

 450. ناشناس می گوید

  امروز برای بازرسی از طرف بیمه اومدن مغازه .اما مغازه بسته بود برای کارفرما ی نامه انداختن داخل مغازه که فردا ساعت ۸صب بیاید بخش بازرسی

  میخوام بدونم چرا گفتن بیاین بازرسی تروخدا جواب بدید

 451. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  این موضوع می تواند به خاطر بررسی کارگران تحت پوشش شما باشد.

 452. ر می گوید

  با سلام،من و پدرم ۹ سال است در یک ساختمان مسکونی سرایداریم،حقوق ما ماهیانه ۳۵۰ هزار تومان است و هرچقدر هم التماس کردیم در این مدت ۹ سال ما را بیمه نکردند در ضمن قرارداد موجر و مستاجر هم با ما بستند تا حق و حقوق ما را پایمال کنند،میخواستم بدونم ممکنه از کارفرما به دلیل بیمه نکردن و عدم پرداخت عیدی ها و سنوات شکایت کنیم؟اگر عذرمان را بخواهند به ما حق الزحمه این سال ها و جریمه بیمه ها را میدهند؟ یا خیر؟

 453. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بابت سرایداری هم قراردادی دارید؟

 454. ر می گوید

  خیر،بابت سرایداری قراردادی نداریم،میتوانیم از استهشاد محل استفاده کنیم؟یا به گونه ای سابقه کاریمان را اثبات کنیم؟یعنی هیچ راهی نداریم؟

 455. مدیر سایت می گوید

  اینکه بتوانید اثبات کنید که درحکم سرایدار در آنجا مشغول هستید و نه موجر می تواند رابطه کارگر و کارفرمایی شما را برقرار و شما رامحق مزایای قانونی کند.درهرصورت باید ریسک این موضوع را هم بپذیرید.

 456. احسان الهامی می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید
  اینجانب از شهریور ۸۶ برای شخصی در مغازه فروش کامپیوتر تا مهر ۱۳۹۲
  مشغول به کار بودم که این شخص قرار بود من و که بیمه نکرده یه مبلغی به من به جای بیمه پرداخت کنه که تا الان که سال ۹۴ هستش پراخت نکرده میخواستم بدونم الان از طریق استشهاد محلی آیا میتونم ازش شکایت کنم
  یا نه .
  باتشکر ا

 457. احمدی می گوید

  سلام
  من در یک مرکز تحقیقاتی با رده ارشد مشغول به کار هستم. با توجه به ماهیت کار و ماهیت مرکز امکان حضور ۳۰ روز در ماه نیست.
  ۱-از کارفرما درخواست کردم با هزینه خودم مابقی ماه را هم برایم بیمه رد کنند

  (بطور مثال ۲۵ روز براساس محاسبات در یکماه بیمه تعلق میگیرد و ۵ روز مابقی را خودم بعهده بگیرم) اما کارفرما قبول نمی کند و میگوید این کار قانونی نیست

  از یکی از شعب بیمه سوال کردم میگویند مشکلی از نظر قانونی بودن ندارد و اگر کارفرما بخواهد می تواند با هزینه خود شما ۳۰ روز کامل را رد کند

  سوال بنده این است که ایا راهی وجود دارد که بیمه من کامل رد شود؟

  ۲- پرسیدم ایا می توانم ۵ روز مابقی را اختیاری رد کنم؟ گفتند اختیاری فقط ۳۰ روزه است و اگر کارفرمایی حتی یک روز برایم بیمه رد کند نمی تواند بابت ۲۹ روز مابقی خودم اختیاری رد کنم. آیا این امر صحت دارد؟

  ۳- در نهایت با توجه به اینکه شغل خوبی دارم و تنها مشکلم ناقص رد شدن بیمه است چه راه حلی وجود دارد که بیمه ام را با هزینه خودم کامل رد کنم؟

 458. محمد می گوید

  سلام با تشکر.
  برای من یه شرکت مشاور حق بیمه رو بر اساس حقوق یک میلیون و پنجاه هزار تومن داره میریزه در حالی که حقوق دریافتی من ۱۳۵۰۰۰۰ تومنه. آیا داره تخلف میکنه و راهش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 459. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دقت کنید که مابه التفاوت بابت اقلام غیر مشمول نباشد.
  دراین صورت بله و می توانید به تامین اجتماعی مراجعه کنید/

 460. رضا می گوید

  با سلام،بنده ۶ ماه است در یک رستوران مشغول کار هستم که تازه الان باهام قرارداد بستن و قراره بیمه ام رو رد کنند،میخواستم بدونم تکلیف اون ۵ ماه قبل که بیمه ام رو رد نکردند چی میشه؟ بهشون گفتم میگن نه نمیدیم اون ۵ ماه رو،تازه کلی هم اب جوش دستمو سوزوند،مگه نباید از همون اول بیمه ام رو رد کنند؟

 461. مروت می گوید

  با سلام و احترام
  بنده سوالی از خدمتتان داشتم من از تاریخ ۱/۰۹/۱۳۷۹در یک شرکت خدماتی مشغول بکار شدم و دفترچه بیمه تامین اجتماعی برایم صادر شد و بعد از آن شرکت های متعددی بامن قرار داد بستند تا الان که کارمند قراردادی دانشگاه تهران شدم وقتی به سایت سوابق مراجعه میکنم از سال ۱۳۸۳ همان سال که با دانشگاه تهران قرارداد بستم نشان میدهد به نظرم کارفرما دیگه از سال ۷۹ت۱۳۸۳ حق بیمه بنده رو پرداخت نکرده است آیا من خودم میتوانم پرداخت نمایم تا تکمیل شود .یا باید چکار کنم خیلی ممنون از لطفتون اگه راهنمایی کنید

 462. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر دفترچه داشته اید پس سابقه رد شده لذا به تامین اجتماعی مراجعه و درخواست تجمیع سوابق بدهید.

 463. یزدانی می گوید

  با سلام و احترام
  بنده سوالی از خدمتتان داشتم من از تاریخ ۱/۰۸/۱۳۶۰ تا ۲۱/۱۱/۱۳۶۲ در یک شرکت تولیدی مشغول بکار بودم بیمه اجباری هم داشتم ومطمئناً لیست کامل بیمه توسط شرکت رد میشد اکنون با مراجعه جهت جمع آوری سایقه پس از دوندگی زیاد و امتناع بیمه از ارائه این سابقه بالاخره اعلام کردند که در سال شصت ۷ روز در سال شصدویک در هشت ماه غیر کامل جمعا ۱۷۹ روز و در سال شصت و دو در شش ماه ناقص جمعا ۱۶۴ روز سابقه آنهم توسط فرمهای بازرسی بدست آمده است.
  با مراجعه به محل شرکت مذکور معلوم شد سالهاست که از آن محل رفته و شاید تعطیل شده باشد. با این تفاصیل راه حل مشکل من چگونه است؟
  قبلاً از لطف جنابعال تشکر میکنم

 464. مروت می گوید

  خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین و کمکم کردین

 465. مدیر سایت می گوید

  موفق باشید.

 466. محمد حسن فکور می گوید

  اگر شرکتی که مشغول بکار باشد و از پرداخت سهم حق بیمه ۴٪سخت و زیان آور پرسنل پروژه های سابق خود امتناع نماید تکلیف بیمه شده چیست ؟ آیا پس از۲۸سال پرداخت بیمه و کار در شرایط سخت و زیان آور این چه قانونی تامین اجتماعی دارد که یا باید سهم بیمه شرکتها را خودم پرداخت نمایم یا دیوان عدالت اداری شکایت نمایم .تا این زمان ۴سال از روز تقاضای بازنشستگی تا حال طول کشیده حال شکایت هم به دیوان ببرم خدا میداند پس از فوتم بازنشسته میشوم یا ………

 467. سبزعلی عابدی می گوید

  با سلام
  بنده رای بازگشت به کار اولیه در سال ۷۳ را به مدت ۴ ماه و نیم از اداره ی کار بابل دارم. ولی در مجموع سابقه ام ثبت نشده است. درخواست اجرای رای فوق را به اداره ی بیمه ی بابل داده ام. به تاریخ ۲/۹۳ رای بدوی مطالبات بنده از کارفرما در بیمه ی بابل تعیین مبلغ شده است، کارفرما به رای بدوی جهت ارسال به تجدید نظر استان اعتراض کرده و در تجدید نظر استان رای به محکومیت کارفرما، به مبلغ تعیین شده ی رای بدوی تایید شده است. در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۴ رای تجدید نظر به او ابلاغ شده است و الان در مرحله ی اجرائیه می باشد. آیا این رای قطعی می باشد؟ و چرا به سابقه ی بیمه ام اضافه نشده است؟ اگر به سابقه ام اضافه شود، تنها حدود ۳ و نیم ماه به ۳۰ سالم مانده است تا با سن ۵۴ سال، بازنشسته شوم. در حالیکه طبق نظر کارمند بیمه باید بدهی کارفرما وصول شود تا به سابقه ام اضافه شود. لطفا طبق قانون بیمه تامین اجتماعی بنده را راهنمائی فرمائید.

 468. علی می گوید

  سلام
  ما یک شرکت مهندسین مشاور هستیم که لیست نفرات را بصورت متمرکز در ردیفهای پیمان متفاوت با توجه به قراردادها برای تامین اجتماعی ارسال می کنیم. با توجه به اینکه بیمه قراردادهای ما ۱۶.۶۷ حساب می شود در زمان اخذ مفاصا حساب قرارداد، الباقی مانده با اعمال ضریب ۱۶.۶۷ براساس مبالغ و ارسال لیستهای ماهانه باید پرداخت گردد.که سازمان تامین اجتماعی در محاسبه حق بیمه قرارداد مبالغی که برای مدیرعامل پرداخت شده را از پرداختها کسر می کند و درنهایت میزان بدهی را برای اخذ مفاصا حساب اعمال می کند. در صورتیکه با توجه به اینکه شرکت ما کوچک است همه افراد در قراردادها مشغول به کار هستند.می خواستم ببینم به استناد کدام بند قانون این اقدام را انجام می دهند و آیا راهکاری دارد که این مبلغ پرداختی همانند سایر پرداختها لحاظ گردد.
  با تشکر

 469. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مگر شما به عنوان مشاور لیست کل افراد را ازدفتر مرکزی ارسال نمیکنید؟
  ضمنا بخشنامه زیر را هم مرورکنید:
  اینجا

 470. علی می گوید

  سلام
  خیلی ممنون از پاسخگویی سریع
  نه ما افراد را بر روی دفتر مرکزی رد نمی کنیم. هر قرارداد جدیدی که منعقد می شود، افرادی که در آن طرح مشغول هستند حق بیمه ماهانه آنها در همان ردیف پیمان درج می گردد و در نهایت در زمان اخذ مفاصا حساب بیمه پرداختیها کسر و الباقی تا ۱۶.۶۷ محاسبه و پرداخت می شود. البته تامین اجتماعی پرداختیهای حق بیمه بابت مدیرعامل را جدا می کند و الباقی را محاسبه و اعلام بدهی می نمایند. می خواستم ببینم آیا بند صریح قانون در این زمینه وجود دارد و اگر هست آیا روشی وجود دارد که نشان دهیم مدیرعامل هم در یک قرارداد فعال می باشد
  ممنون

 471. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  میتوانید با اخذ نامه تایید از کارفرما مبنی برحضور مدیرعامل مثلا به عنوان مدیرپروژه , بیمه ایشان را هم در قرارداد رد کنید.
  ضمنا به نظر بنده از کارفرمایان بخواهید رونوشت قرارداد را به شعبه مرکزی خودتان بفرستند تا با کد کارگاه دفتر مرکزی تجمیع شود.

 472. علی می گوید

  خیلی ممنون از توضیحات کامل وتشکر از پاسخگویی

 473. فتاح می گوید

  با سلام و احترام

  اگر در یک مجموعه آموزشی، فرد با افرادی به صورت مشاوره تلفنی با مجموعه همکاری داشته باشند بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل کار و یا حداکثر ۲ تا ۳ روز حضور در محل کار. آیا مشمول بیمه می شوند و باید برای آنها بیمه محاسبه و رد کرد یا خیر؟

 474. محسن می گوید

  سلام و تشکر از زحمات شما

  خانم من حدود ۱۳ ماه در یک مطب منشی بود تا همین چند روز پیش که کارفرما اخراجش کرد.
  توی این مدت بیمه واریز نشده بود که البته مامور بیمه اومد و گزارش کرد و حکم دادن که کارفرما باید برای کل ۱۳ ماه مبلغ بیمه و جریمه را به صورت اقساطی به حساب سازمان بیمه بریزه.
  حالا که خانمم برای بیمه بیکاری اقدام کرده، مسوول بیمه بهش گفته که تا وقتی که آخرین قسط رو کارفرما واریز نکنه و توی سیستم ثبت نشه هیچ حقوقی مبنی بر بیمه بیکاری به خانمم تعلق نمیگیره.
  میخواستم ببینم این حرفشون قانونی هست ؟
  به نظر من این تقسیط کردن بدهی کارفرما، یک موضوع بین سازمان و کارفرما هست و ربطی به کارگر نداره

 475. هادی می گوید

  با سلام من بیمه رانندگان هستم.میخواستم بدونم جریمه پرداخت حق بیمه برای رانندگان چقدر است؟ممنون

 476. منیر پورزینال می گوید

  وقتی حق بیمه شخصی از طریق چند کارفرما ماهیانه پرداخت شود ، آیا جزء سابقه و حق بیمه محسوب می شود و در زمان بازنشستگی چگونه محاسبه می شود

 477. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  جزو حق بیمه محسوب می شود و اگر درشرایط بازنشستگی باشید درمستمری آن محاسبه میشود.

 478. محمود سلیمانی می گوید

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  به ماده ۳۸ تبصره ۲ هم اضافه شده است.
  تبصره۲ : مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

 479. manager می گوید

  سلام
  ضمن تشکر ، ویرایش شد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.