حسابان وب

مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۴۹.۹۴۷.۱۴۴.۰۸۳.۰۰۰.۰۰۰)…