نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

آراء و فرمهاي مالياتي

بخشنامه  ۱۹۹۵۹-۲۳۰/د مورخ ۹۵/۵/۶(رعايت ماده (۴) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در مورد شرکتهاي در حال…

    پيرو بخشنامه شماره 18-95-200 مورخ 16-3-1395، موضوع احکام مالياتي قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب27-2-1395 مجلس شوراي اسلامي، حکم مالياتي بند ج تبصره2 ماده واحده قانون مذکور…

بخشنامه ۳۰-۹۵-۲۳۰ مورخ ۹۵/۵/۶(ابلاغ فرم نمونه پرداخت هاي کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود)

 در اجراي تبصره ذيل ماده 86  قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31-04-1394، به پيوست فرم نمونه اعلام مشخصات دريافت کنندگان وجوه موضوع تبصره مذکور ، ابلاغ مي گردد.

فرم پرداخت کارفرما به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خودجهت ارائه اطلاعات اشخاص و مالیات محاسبه شده

فرم پرداخت هاي کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود ( با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدريس، حق التحقيق و حق پژوهش) موضوع تبصره ماده 86 قانون مالياتهاي…

فرم گواهي نقل و انتقال سهام موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم

بموجب تبصره 2 ماده 143 قانون ماليات هاي مستقيم انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند…