مرور رده

اخبار امور مالياتي

قابل توجه صاحبان مشاغل

صاحبان مشاغلی که تمایل به بهره مندی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ( تعیین مالیات مقطوع ) برای عملکرد سال ۱۳۹۸ دارند ، فعلا نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام…

جدول مربوط به اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی/چگونگی تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸

پیام متنی سازمان امور مالیاتی به صاحبان مشاغل هنگام تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ ( جدول مربوط به اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی )