مرور رده

اخبار امور مالياتي

خلاصه بخشنامه بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی قانون مالیاتها و قانون ارزش افزوده

با توجه به بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ مورخ ۹۹/۳/۲۰ در خصوص بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی قانون مالیاتها و قانون ارزش افزوده،  خلاصه بخشنامه مذکور در قالب جدول تصویریدین شرح می باشد.