نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

آيين نامه قانون محاسبات

تصويب نامه۱۱۲۱۳۵/ت۴۵۰۴۷هـ مورخ۸۹/۵/۲۳(الحاق تبصره(۴)به ماده(۱۹)آيين‌نامه اجرايي ماده(۴۶)قانون محاسبات عمومي…

هيئت وزيران در جلسه 17/5/1389 بنا به پيشنهاد شماره 76877/1500/52 مورخ 2/5/1389 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (3) ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ…

قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۱)مصوب۸۰/۱۱/۲۷ + قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب…

توضیح سایت: براساس نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، نام این قانون به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) تغیر یافته و قانون الحاق…