نرم افزارحسابداری صدگان

نصاب معاملات سال ۱۴۰۳ مصوب شد

با تصویب هیئت وزیران و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ دو میلیارد وصد میلیون ریال(دویست و ده میلیون تومان) –…

چگونگی بهره مندی مودیان ازحقوق قانونی در اجرای ترتیبات مراحل دادرسی مالیاتی

صرف انتخاب اشتباه عنوان مرجع رسیدگی کننده به اعتراض در سامانه ثبت اعتراضات، مانعی برای بهره مندی مودیان مالیاتی از حقوق قانونی در اجرای ترتیبات مراحل دادرسی مالیاتی آنان نخواهد…