نرم افزارحسابداری صدگان

تشریح چگونگی اجرای حکم مواد ۱۸۲ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم

چگونگی اجرای حکم مواد ۱۸۲ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد…