نرم افزارحسابداری صدگان

رفع ابهام صدور و ثبت فاکتورهای فروش صادرات خدمات فنی و مهندسی در سامانه مؤديان

 نامه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در خصوص رفع ابهام صدور و ثبت فاکتورهای فروش صادرات خدمات فنی و مهندسی در سامانه مؤديان و پاسخ سازمان امور مالیاتی به استعلام نحوه…

دستورالعمل انتقال کارکنان و نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی (مصوب ۱۴۰۳)

در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و با استناد به جزء (۴) ماده (۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١۴٠۳ کل کشور، دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی (رسمی، پیمانی و…