حسابان وب

مرور رده

تازه های امور مالیاتی

رفع ابهامات مربوط به شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها

رفع ابهامات مربوط به شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمد های، بیمارستان ها،هتل ها، مراکز اقامتی، گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی منتشرشد.