نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

آيين نامه ماليات ارزش افزوده

چگونگی اعتراض به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۰

 چگونگی اعتراض به اوراق قطعی ( قطعی سازی ) مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۰ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آن اقدام شده است، تشریح شد.