نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

بخشنامه تامين اجتماعي

آیین نامه انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌ها اصلاح شد

هیئت وزیران در جلسه ۹/۲/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۱۵۴۵۰/۵۳۹۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

دستورالعمل نحوه انتقال سوابق بیمه بین صندوق های بازنشستگی

به موجب قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین ‌صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق ‌بیمه‌ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۱ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی قانون مذکور…