نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

قانون كار و بخشنامه مرتبط

نمونه آیین نامه انضباط کار

طبق ماده ۲۷ قانون کار هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت…