نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

بخشنامه تامين اجتماعي

الحاق بازرسی از کارگاههای دارای نیروی کار خارجی به بخشنامه تنقیح

پیرو بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۴۴۰ مورخ۱۴۰۰/۱/۲۵ موضوع تنقیح،تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل های حوزه بازرسی کارگاهی سازمان تامین اجتماعی ،  بخش هشتم " بازرسی از کارگاههای دارای نیروی…

برخی ازبندهای بخشنامه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاح شد

باتوجه به  اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی توسط مجلس شورای اسلامی ، برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران…

اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

اجرای بند سوم مصوبه یک‌صد‌و‌سی‌و‌هشتمین جلسه هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه در ارتباط با چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه…