نرم افزارحسابداری صدگان

معرفی سایت

حسابداراپ

اين سايت به پشتوانه ي تفكري كه رفع نيازهاي اوليه ي و مستند رشته ي حسابداري و حسابرسي در فضاي مجازي رالازم و ضروري مي دانست ، ايجاد گرديد و بنا به همين ايده سعي شده كه قوانين ، مصوبات ، بخشنامه ها ، نشريات و ضوابطي كه مورد نياز اين رشته است گردآوري شود بطوري كه دسترسي آسان و سريع را فراهم كند.

.

در فاز اول ايجاد اين سايت ، قوانيني كه ازبعد زماني( ونه از لحاظ اعتباري) مربوط به سالهاي گذشته و اخير است ، تجميع شده ولي با توسل به حمايت شما كاربران محترم ، اميد دارد كه بروز ترين و كاراترين اطلاعات را دراختيار قراردهد تا به وسيله اين مرجع ، مراجعه به سايتها و ماخذ هاي ديگر ضرورتي از ديد شما كاربر گرامي نداشته باشد و بتوانيد با حداقل صرف وقت ، به اطلاعات و ضروريات لازم دست يابيد.

پندار سیستم

.

در متنهاي ارائه شده ، عطفهاي مرتبط و ضوابط و دستورالعملهاي وابسته ، بصورت لينك تعريف شده تا در صورتي كه حين استفاده از قانون يا نشريه اي ، به موضوعي هم اشاره شده بود ، اين موضوع به سرعت قابل بازيابي ودسترسي باشد .

.

و در خاتمه از آنجايي كه هر مخلوقي بي نقص نيست و كمال  مطلق ،شايسته  ذات اقدس باريتعالي است ، معترف  ضعفها و كاستي هاي ذاتي  خود درايجاد اين سايت هستيم  و بر همين اساس  مشتاق  كسب نظرات ، پيشنهادات و انتقادات سازنده شما عزيزان مي باشيم و اميدواريم كه از نظرات ارزشمند خود ما رابهره مند نمائيد.

.

محل تبلیغ شما