مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۲۳۰/۳۷۳۸۳ مورخ ۹۹/۸/۲۴ (جلوگیری از اقدام سلیقه ای ادارات کل امور مالیاتی در رفع توقیف اموال بدهکاران مالیاتی و…

بخشنامه سازمان امورمالیاتی در خصوص اجرای مقررات ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم و جلوگیری از اقدام سلیقه ای ادارات کل امور مالیاتی در رفع توقیف…

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۹۹/۸/۱۴ (اصلاح مواد۲و۳ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتها درخصوص گروه بندی جدید…

پیرو بخشنامه های ۲۰۰/۹۶/۷۲ مورخ ۹۶/۵/۲۵ و ۲۰۰/۹۶/۴۱ مورخ ۹۶/۳/۲۰ و 200/94/118  مورخ ۹۴/۱۲/۹ ، گروه بندی جدید مودیان به استناد بخشنامه اخیر سازمان امورمالیاتی منتشر شد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ ۹۹/۸/۱۴ (اصلاح مواردمرتبط با وجوه پرداختی بابت مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا)

اصلاح مواردمرتبط با وجوه پرداختی بابت مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا موضوع بخشنامه 200/98/80 مورخ 98/8/27 توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.

نامه شماره ۲۳۰/۱۶۵۳۵ مورخ ۹۹/۷/۲۲ (چگونگی کسر مالیات از پرداختی های به رانندگان دارای قرارداد باکارفرما یا دراستخدام…

چگونگی کسر مالیات از پرداختی های به رانندگان دارای قرارداد باکارفرما یا دراستخدام کارفرما توسط سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۸ مورخ ۹۹/۸/۵ (اعلام شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیاتها و قانون مالیات ارزش افزوده)

سازمان امورمالیاتی  پیرو بخشنامه 200/99/509 مورخ 99/3/20 ، شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیاتها و قانون مالیات ارزش افزوده را اعلام کرد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۶ مورخ ۹۹/۷/۲۱ (ابطال بند ۱ آیین  نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی ق م م 

دادنامه ۷۵۶ مورخ ۹۹/۶/۱۸ در خصوص حذف شرط اعلام خسارت طی سه ماه توسط مودی خسارت دیده موضوع  بند ۱ آیین  نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی ق م م توسط سازمان…

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۵۵ مورخ ۹۹/۷/۹(مالیات انتقال صلح بلاعوض سهام و سهم الشرکه (هبه))

 ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ ٢/ ٧/ ٩٩ درخصوص مالیات نقل و انتقال سهام وسهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه که‌در سایر شرکت‌ها به صورت عقد صلح غیرمعوض…

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۷ مورخ ۹۹/۷/۲(لزوم بررسی دقیق صورت حساب های مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون…

 لزوم بررسی دقیق صورت حساب های مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم طی بخشنامه سازمان امورمالیاتی تاکید شد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۶ مورخ ۹۹/۶/۳۰ (رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال ۱۳۹۳)

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال ۱۳۹۳ موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۶ مورخ ۹۹/۰۶/۳۰ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی…

بخشنامه ۲۳۰/۲۸۹۷۸ مورخ ۹۹/۷/۱ (طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی / اجرای تبصره ماده ۱۵۷…

بخشنامه معاونت درآمد های مالیاتی در خصوص طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی / اجرای تبصره ماده ۱۵۷ و مطالبه مالیات از مودی واقعی منتشر شد.