نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

الحاق به آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات ها

 الحاق متنی به عنوان تبصره به بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم/ واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی اشتهارد نیز مشمول مقررات ماده 132…