مرور رده

مقالات تخصصي

نقدینگی مخرب بورسی

محمد روشن‌دل  در کشور‌های پیشرفته صنعتی دارای اقتصاد‌های باثبات، رشد شاخص‌های بورسی به عنوان عنوان دما‌سنج اقتصاد تلقی می‌گردد و در این کشور‌ها روند قیمت سهام انواع شرکت‌ها را…

داستان راستان شستا

غلامحسین دوانی - حسابداررسمی بودجه سال 1398 سازمان حدود  124 هزار ميليارد تومان است كه حدود 27 هزار ميليارد تومان آن مربوط به بخش درمان مي باشد كه در دو بخش درمان مستقيم و غير…

مرور زمان مالیاتی

احمدغفارزاده - فرشیدرستگار- مرتضی برزگر مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود و یا به عبارت دیگر طرفین دعوا حق طرح و اقامه…