مرور رده

اخبارحسابداری

مفهوم ارزش منصفانه

جدول خلاصه  مفهوم ارزش منصفانه براساس استاندارد حسابداری شماره 42 و قانون مالیاتهای مستقیم مورداستفاده در حسابرسی سال ۹۸ و بعد از آن بدین شرح میباشد:

تشریح جزء ۸ بند ی تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰در خصوص اظهار نظر حسابرس

سازمان حسابرسی  جزء ۸ بند ی تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص اظهار نظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی شرکتهایی که مکلف به ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی می باشند را تشریح کرد.