نرم افزارحسابداری صدگان

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

130 29,194

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۰ مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ سازمان تامین اجتماعی را در خصوص تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اینجا ببینید.


ماده ۱

 كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام نويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي‌شوند. تبصره ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدي آن هستند و در صورت احراز شرايط از مزاياي قانون يادشده برخوردار خواهند شد. ‌ 

ماده ۲ 
كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در موارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن هستند:‌
۱- وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهره برداري اعم از اين كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند. ‌
۲- در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي‌شود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.

.
 ماده ۳ 
وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد.‌
تبصره ۱: زمانبندي، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت، طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲: كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نام نويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.

.
 ماده ۴ 
تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده در صورت احراز شرايط ارائه خواهد شد:‌
‌الف ـ حوادث و بيماريها
‌ب ـ غرامت دستمزد
ج ـ ازكارافتادگي ‌
د ـ بازنشستگي ‌
هـ ـ فوت ‌
تبصره : افراد خانواده بيمه شده جهت برخورداري از خدمات موضوع بند «الف» اين ماده طبق ماده ۵۸ قانون تأمين اجتماعي و در مورد بازماندگان طبق مواد (۸۱) و (۸۲) قانون يادشده تعيين مي‌گردند.

.

 ماده ۵ 
در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد، مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر متر مربع سطح زير بنا معادل چهارصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي كه سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد كرد، نمايند.‌
تبصره ۱: در صورتي كه حوادث ناشي از كار منجر به مصدوميت، فوت يا ازكارافتادگي گردد ولي متقاضي با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر حق بيمه موضوع اين قانون جريمه‌اي به طور مقطوع معادل بيست و پنج درصد (۲۵%) اصل حق بيمه محاسبه و وصول خواهد كرد.
تبصره ۲: مبالغي كه موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده پرداخت مي‌گردد، در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند (۲) ماده (۲) اين قانون محسوب خواهد گرديد.

این ماده اصلاح شد.

پندار سیستم

.
 ماده ۶
حق بيمه سهم بيمه شده معادل هفت درصد (۷%) دستمزد ماهانه‌اي خواهد بود كه طبق ماده (۳۵) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ براي كارگران تعيين مي‌شود.‌
تبصره : دولت مكلف است معادل سه درصد (۳%) مأخذ كسر حق بيمه موضوع اين ماده به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد، همچنين با توجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تأمين‌اجتماعي سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت نمايد.

.
 ماده ۷ 
‌بيمه شده مكلف است حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تأمين‌اجتماعي تعيين مي‌نمايد پرداخت نمايد.
تبصره : در صورت عدم پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، سازمان طبق اختيارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي براي وصول حق بيمه اقدام خواهد نمود.

.
 ماده ۸ 
‌نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون في مابين صندوقهاي بيمه و بازنشستگي براساس قوانين مربوط انجام مي‌شود.

.
 ماده ۹ 
چگونگي استفاده از خدمات درماني، مدت و شرايط و ميزان غرامت دستمزد براي حوادث ناشي از كار، تعيين درصد ازكارفتادگي، چگونگي تشخيص حوادث ناشي و غيرناشي از كار، شرايط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراري مستمري جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغيير درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.‌

.
 ماده ۱۰ 
مشمولان اين قانون در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير مي‌توانند درخواست بازنشستگي نمايند:‌
۱- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمين اجتماعي و شصت سال تمام سن.
۲- داشتن سي و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه.
تبصره : ميزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تأمين اجتماعي تعيين مي‌شود. مستمري ازكارافتادگي جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغييرات درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

.
 ماده ۱۱ 
‌شرايط بيمه شده متوفي، بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي، نحوه برقراري مستمري بازماندگان و سهم مستمري هر يك از آنان طبق قانون تأمين‌اجتماعي خواهد بود.

.
 ماده ۱۲ 
در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني كارفرما مي‌باشد، سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات اين قانون (ماده ۶۶ قانون تأمين اجتماعي و تبصره‌هاي آن) هزينه‌هاي مربوط را طبق ماده (۵۰) قانون تأمين اجتماعي از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.‌

.
 ماده ۱۳ 
كليه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به همكاري با مجريان اين قانون مي‌باشند.‌

.
 ماده ۱۴
از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب ۱۳۵۲ و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. ‌

.

————————————————————————————

–  قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

.

محل تبلیغ شما

130 نظرات
 1. براتی می گوید

  سلام.چرا از سهمیه ی بیمه کارگران ساختمانی خبری نیست تا کی باید منتظر بیمه شدن ماند.

 2. غلامحسین اذری می گوید

  من ۲۳سال گچکارم هیچ بیمه ای تا الان نداشتم برای بیمه شدن هر جا رفتم امتحان کتبی فنی حرفه ای قبول شدم از تاریخ ازمون عملی جا ماندم دیگه از من امتحان عملی نمی گیرند نمیدانم چکار کنم

 3. amir hossein می گوید

  با سلام… میخواستم بدونم چطوری و با مدرک و مهارت فنی و حرفه ای میتونم خودم رو بیمه کنم؟؟؟ آیا با مدرک رایانه کار درجه۱ یا تعمیرات موبایل میتونم اقدام کنم یا نه؟؟؟

 4. علیرضا می گوید

  کارت مهارت من عنوان کارگر عمومی ساختمان دارداما با مراجعه به شعبه بیمه اجتماعی بااینکه جواب استعلام هم گرفتم اما می گویند در خصوص بیمه کارگران عمومی ساختمان دستور عملی نداریم وگفته اند باید دوباره امتحان بدی.

 5. فیروز محرابی می گوید

  با سلام و خسته نباشید..میخواستم بدونم که برای بیمه کارگری ساختمانی ماهانه بایدچقد پرداخت کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 6. قربان جنگی می گوید

  با سلام خسته نباشین من کارم گچ کاری من سه ساله کارت مهارت کرفتم بیمه هم ندارم چطور خودم را بیمه کنم میکن بیمه نمیکنن ما باید کجا بریم بیمه شویم

 7. محمد حسن می گوید

  من دارای ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی میباشم که ۳ سال ان مربوط به بیمه کارگری میباشد و مابقی ان بیمه شرکتی میباشد .اسفند امسال از طریق تامین اجتماعی شعبه ۱استان قزوین به من اعلام بازنشستگی کردند که پس از مراجعه اینجانب به شعبه برای تکمیل مدارک اعلام کردند که بازنشستگی کارگران ساختمانی به شما تعلق نمیگیرد .

 8. جعفر می گوید

  در سال ۹۳ ماهی ۵۷۰۰۰تومان

 9. میلاد می گوید

  من دانشجوی برق قدرت هستم و مدرک فنی حرفه ای برقکاری ساختمان درجه ۳ و ۲ رو دارم و کار برق ساختمون هم انجام میدم اما در حال تحصیل هم هستم,حالا بدون کارت پایان خدمت با معافیت موقت تحصیلی میشه خودم رو بیمه کنم؟؟؟؟؟؟؟

 10. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  این مسیر را مرورکنید:

 11. مقصود نریمانیان می گوید

  سلام.خسته نباشین،من بیشتر از یک سال کارت مهارت گرفتم، وبرای بیمه هم فیش تحقیق. هم به حساب.بیمه واریز کردم، ولی کسی نسبت به بیمه من اقدام نکرده، لطفا رسیدگی کنین، باتشکر وخسته نباشید…

 12. حسین قره لی می گوید

  با سلام . من ۲۹ سال سن دارم و تازه بیمه شدم در بیمه کارگری و شغلمم اسکلت ساز طبق قانون بازنشستگی من باید ۳۰تا ۳۵ سال بالای اسکلتهای پنج شش طبقه جوشکاری کنم به نظر شما این امکان پذیره کارگری یکی از سخت ترین کار های دنیاست این ۳۰ تا ۳۵ سال کار یک نا انصافی محض در حق تمام کارگران است امیدوارم مسولین محترم یکم به فکر ما باشند

 13. مجتبی می گوید

  باسلام ساختمانهایی که حق بیمه ساختمانی راپرداخت و پروانه دریافت کرده اندولی ساختی انجام نشده و پروانه باطل شده باشد برای ساخت ودریافت پروانه باید حق بیمه پرداخت کنند یا همان بیمه قبلی قبول می باشد؟

 14. علی می گوید

  آیا کارگران بیمه شده ساختمانی نیز مانند کارگران بیمه اجباری شرکتها مشمول بیمه بیکاری میشوند. اگر بخواهندبیمه بیکاری داشته باشند مبلغ کل پرداختی آن چقدر است با تشکر

 15. مجید می گوید

  سلام.من بیمه کارگر ساختمانی هستم.یک ساله از وقت تمدید گذشته.میخواستم بدونم.چجوری باید تمدیدش کنم

 16. علی می گوید

  باسلام من مدرک ارایشگری از فنی حرفه ای دارم میخواستم بدونم مشمول بیمه میشوم واگر پاسخ مثبت بود ماهی چقدر باید بپردازم باتشکرازشما

 17. ونوس می گوید

  باسلام خدمت شما من خانمی خانه داردارای مدرک تحصیلی لیسانس ادبیات علوم انسانی هستم ومیخواستم بدانم ایامیتوانم مشمول بیمه زنان خانه دار شوم درضمن مدت پرداختی تابازنشستگی وپرداخت ماهیانه چقدراست

 18. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا سوالتان را اينجا مطرح كنيد:
  اينجا

 19. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا سوالتان را اينجا مطرح كنيد:
  اينجا

 20. بهمن می گوید

  باسلام وخسته نباشيد
  من كارگرساختماني هستم وبيمه پرداخت ميكنم
  ميخواستم بدونم ميزان پرداختي بيمه ي مادرسال۹۴افزايش خواهديافت اگر پاسخ مثبت است چقدر افزايش مي يابد؟
  باتشكرفراوان

 21. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر پايه (حداقل)حقوق را افزايش دهند به تبع در پرداختي بيمه هم موثر است.

 22. مجید می گوید

  با سلام و احترام
  من میخواستم واسه بیمه کارگر ساختمانی اقدام کنم و دارای جواز کسب در رشته لوله کشی گاز هستم و به نوعی پیمانکار محسوب میشم میخواستم بدونم این بیمه برا من تعلق میگیره یا در این زمینه محدودیت وجود داره؟ با تشکر

 23. امین می گوید

  سلام با تشکر از وقت و حوصله شما
  من فیلمبردار هستم الان ۵ ساله خودم بیمه مشاغل آزاد کردم..ولی امسال خیلی دیگه هزینه بیمه رفته بالا…..میشه با گرفتن مدرک گچکاری ساختمان از فنی حرفه ای بیمه خودمو به کارگری تغییر بدم.؟ممنون میشم جواب بدین

 24. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا درمسير زير سوالتان را بپرسيد:
  اينجا

 25. چنگیز میرکه دالوند می گوید

  من شغلم برق است ولی بیمه نیستم به کجا مراجعه کنم برای بیمه

 26. عزیز می گوید

  باسلام . من ۳ سال است ک بیمه هستم ولی بعد از ۳ سال اعلام کردن ک کارت مهارت فنی باطل شده است . بعد از چه مدت کارت را صادر میکنن؟

 27. میلاد می گوید

  سلام این چه وضعشه چرا باید ۳۵ سال باز نشست کنن در صورتی که کارگر ها از همه قشر زحمت کش تر هستن
  واقعا این قانون خنده دار نیست؟

 28. یاسر می گوید

  سلام
  جدا از زندگی نا امید شدم
  من جوشکار اسکلت هستم ۳۴ سال سن دارم ۵ سال سابقه بیمه با این تفاسیر سر پیری با عصا باید برم بالای اسکلت جوشکاری کنم تازه اگه تا اون موقع زنده باشم
  این اخره یک تراژدی و جوک برای امثال منه

 29. سیمین می گوید

  سلام خسته نباشید من یه سوالی از محضرتون داشتم
  عذر میخوام در مورد دریافت برگ پرداخت بیمه کارگران ساختمانی سوال داشتم من از طریق سایت samt. tamin وارد پورتال میشم اما پیغام میده تاریخ اعتبار چک شود
  چیکار باید کرد

 30. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متاسفانه بی اطلاعم.

 31. م می گوید

  با سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم بیمه کارگران ساختمانی چند در صده

 32. ل می گوید

  باسلام و احترام
  پدر من ۳۰ سال هست کارگرساختمانیه. هفته ی قبل ازداربست افتادپاشنه پاش شکست و تحت عمل جراحی قرارگرفت.برای حق بیمه جکاربایدکرد. باتشکرفراوان
  ۲۴خرداد۹۴

 33. حمزه می گوید

  مبلغ پرداختی بیمه گارگران ساختمانی چرا یکسان نیست؟اردیبهشت ۹۴حدود ۵۲هزار تومان بوده وبرج خرداد شده ۶۱هزار تومان ؟ علت؟وجواب!

 34. سعید می گوید

  باسلام
  من بیشتر از یک سال شده کارت مهارت گرفتم هر وقت میرم بیمه میگن سهمیه نداریم من میخواستم بدونم چطور مسئولین محترم به فکر افراد کارگر جامعه نیستن که در سخت ترین شرایط کار میکنن .
  به نظر شما افرادی که در اداره ها کار میکنن وبه دور از خطرهای کاری هستن بیشتر به بیمه نیاز دارن یا کارگری که بالای چند طبقه ساختمون هر روز کار میکنه وبا جون خودش بازی میکنه؟

 35. علی می گوید

  باسلام میخواستم بدونم میشه نسبت به سالهای گذشته که کار کردم وبیمه نبودم .حق بیمه پرداخت کنم تاسابقه ی کارمو از دست ندم؟ باتشکر

 36. علی می گوید

  سلام لوله کش هستم کارت فنی حرفه ای هم دارم میخواستم بدونم اگه بخوام بیمه بشم چطوریه ؟ چقد حق بیمه میگیرن تا چند سال / ممنون

 37. علی می گوید

  سلام , من حدود ۴سال سابقه بیمه کارگری دارم والان حدود ۷۵سال سن دارم وضع جسمانیم خوب نیست این چند سالو میشه بازخریدکرد یا راهای دیگه ای نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 38. عاطفه می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  :: شوهر من کارگر ساختمانیه و کارت مهارت فنی هم گرفته هر بار میریم بیمه میگن سهمیه نداریم .میخواستم بدونم خبرواطلاعاتی در این مورد ندارین به ما بدین .مرسی با تشکر

 39. فرهاداسماعیل زاد می گوید

  دوستان بدانیدمسولین اصلا به کارگران باچشم بدنگاه میکنند بیهوده خودتونو اذیت نکنید

 40. حسین سبحانی می گوید

  سلام من ۲۲سال سن دارم وشغلم برقکاری ساختمان وبه همراه پدرم ۵سال ک برقکاری ساختمان میکنم سه سال مدرک فنی حرفه ای گرفتم میخوام ک بیمه بشم لطفا بگید ازچه طریقی اقدام کنم

 41. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا سوالتان را درمسیر زیر مطرح کنید:
  اینجا

 42. علی کارخانه می گوید

  سلام،با داشتن پروانه مهارت سنگ کاری ومدت ۳سال بیمه کارگان ساختمانی پارسال در یک پروژه ساختمانی کارکردم که گفتند ما باید شما را بیمه کنیم بعداز حدود ۷ماه که کارتمام شد رفتم بحق بیمه بپردازم گفتند بیمه ات مختومه شده چون این ۷ماه را آن شرکت ساختمانی ریخته ،من مدت یکسال است که باز برای ادامه بیمه ساختمانی اقدام کردم ولی هنوز خبری نیست.با فرزند ودوفرزند آخه این چه قانونیه که گذاشتید من چکار کنم ؟خب آن کار هم ساختمانی بوده دیگه،خدارو خوش نمیادانقدر اذیت میکنند.

 43. محمد می گوید

  نه نمیشه فقط کسانی که مدرک فنی حرفه ای مرتبط با کارهای ساختمانی دارند میتوانند.

 44. محمد می گوید

  برو فنی حرفه ای بگو میخوام از طریق مدرک ساختمانیم خودم رو بیمه کنم.تا راهنماییت کنند

 45. محمد می گوید

  شما میتوانی امتحان عملی به صورت ادواری که در تاریخ های مشخص برگزار میشود شرکت کنی .و مدرکت را دریافت ذکنی

 46. masoud می گوید

  سلام خسته نباشید من یه سوالی از محضرتون داشتم
  عذر میخوام در مورد دریافت برگ پرداخت بیمه کارگران ساختمانی سوال داشتم من از طریق سایت samt. tamin وارد پورتال میشم اما پیغام میده تاریخ اعتبار چک شود

 47. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دوست عزیز متاسفانه به موضوع آشنایی ندارم.

 48. میر جواد موسوی می گوید

  سلام من۳سال بیمه کارگری بودم حالا بعلت داشتن پروانه کسب راکد وتازه ابطال کردم بیمه من رد نمیشه حالا ما باید چکار کنیم

 49. توحید نوری می گوید

  واقعا باید ۳۵ سال بعد بازنشسته بشم الان ۴۰ سالمه و رو داربست سیمانکاری میکنم چه حمایتی…

 50. نزل ابادی می گوید

  سلام موفق باشید
  می خواستم بپرسم می شه سوابق بیمه ای زن وشوهر را باهم ادغام کرد ؟

 51. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 52. مهدی می گوید

  سلام من کارت فنی حرفه ای را گرفتم از استان خوزستان سال ۹۱نقل مکان به تهران کردم کارت را تو نبت گزاشتم نوبتم که شده میگن باید بری اهواز بیمه کنی چه کار کنیم مگه فنی حرفه ای اهواز اینجا قابل قبول نیست

 53. سعید می گوید

  عزیزان پولی که به زحمت جمع میکنید و نریزین تو حلق بیمه ما کارگران نهایتن ۲۰ سال کار خواهیم بی انصافیه ………..

 54. حسین می گوید

  باسلام من کارگرنقاش سلختمانی هستم بعدازدوسال بیمه نتوانستم ادامه بدم الان میخوام بعدازدونیم سال که نریخته بودم ادامه بدم بایدکجابرم

 55. فرزاد می گوید

  من چند سال است کارت مهارتم را به بیمه تحوبیل دادم ولی تاامروز جواب نیومده میخواستم بدونم با کارت فنی حرفه ای بیمه نمیکنید

 56. مجید حسینی می گوید

  اقا من کارگر ساختمانم ۳۵سالمه پنج سال هم هست بیمه میریزم من توی قبر میخوام بازنشست بشم …این چه قانونیه گذاشتن.تازه دولت محترم هم یارانه بنده را نیز قطع کرده(ما به مرگ تدریج میمیریم)بدبخترین قشرجامعه فرهنگیها نیستند بلکه ما کارگران ساختمانی هستیم…

 57. ا می گوید

  واقعا چرا سازمان بین افراد تبعض قایل میشه.افرادی که تحت پوشش بیمه هستند کمک هزینه ازدواج برای انها میدهند ولی برای کارگران ساختمانی که قشر ضعیف و زحمت کش هستند کمک هزینه ازدواج نمی دهند از مسولان عزیز تقاضا دارم که در این مودد تصمیمات شایسته مبذول فرمایند

 58. سعید می گوید

  نوش دارو پس از مرگ سهراب!! جای بسیار اندوه و تاسف است.گارگرانی که هر روز ساعت ۶ صبح در سرما و گرما تا ۶ شب برای روزی ۲۵ هزار منت از چنتا مهندس بکشن باجونشون بازی کنن.بادستهای خشکیده و صورتهای وروکیده زیر افتاب و دست بر سیمان و نهایتن جوابما اینه.واقعا تاسف داره.از خدا بترسید.از روز قیامت بترسید.از اه زن و بچه ی این زحمت کشان بترسید.از روز جزا بترسید

 59. فرامرز نصرالهی می گوید

  با یاد خدا و سلام و خسته نباشید
  پدر من حدودا ۵۴ ساله هست و حدودا ۳سال و چند ماه بیمه شرکتی مربوط به ساختمان دارد و کارت مهارت فنی حرفه ای کارهای ساختمانی و کارت سازمان نظام مهندسی استان لرستان در حرفه سفتکاری دارد
  متاسفانه پس از تحقیق پرونده پدرم رد صلاحیت شد به دلیل اینکه به صورت مقطعی دستفروشی میکرد بخاطر بیکاری و نبودن کار ساختمانی و وضعیت بد اقتصادی
  حالا میخواستم مرا راهنمایی بفرمایید انشالله بتوانید حق پایمال شده را به ما برگردانید
  باارزوی سلامتی برای شما

 60. کریم می گوید

  با سلام
  پدر بنده ۵۰سال سن و ۳۰سال سابقه دارند
  اما فقط پنج سال اخر به صورت کارگران ساختمانی بیمه پرداخت کرده
  حالا اقدام به بازنشتگی کرده سازمان میگوید قانون کارگری ۳۵سال سابقه هست و باید ۵سال دیگه بیمه بپردازه
  آیا این انصافه بخاطر پنج سال اخر ۲۵سال سابقه نادیده گرفته بشه
  پدرم با کارگری و زحمت ۳۰سال بیمه پرداخته حالا بازنشستش نمیکنن به خدا این عدالت نیست..
  لطفا راهنمایی کنید
  ماده/تبصره ای وجود نداره که پدرم بازنشست بشه
  فرزند یک کارگر
  ممنون

 61. محمدرضا می گوید

  سلام من سه سال بیمه کارگری هستم و.کاشیکاری کل محل و نصف شهر هم میدانند که من کاشیکاری کارت بعد سه سال دوباره تمدید کردم دو ماه حق بیمه پرداخت نکردم و امروز کارمند بیمه با کمال بی ادبی به من گفت سر چهارراه وایستی این پول یک ماه بیمه رو.مردم میدهن کجا میشه از این آقا شکایت کرد با این لعن حرف زدن ما که گدا نیستم حالا بخاطر بعضی از مشکلات پرداخت نشده دلیل نمیشه این طور بی ادیبانه حرف بزنه و با این بیکاری و بی پولی مردم کجا جویای کار باشیم که بازرس بیاد ما رو ببینه که کار میکنیم فنی حرفه ای خودش امتحان میگیره ما با زن و بچه و این سرما چند وقت باید منتظر باشیم که بریم سر کار تا بازرس بیاد تایید کنه این چه قوانینیه مردم و قشر کارگر چه گناهی کردن

 62. محمد رضا سوری می گوید

  سلام من تو ساختمون به عنوان کارگر تاسیسات کار میکنم مشمول بیمه کارگران ساختمونی میشم ساختمون راه اندازی شده است

 63. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر شما مشمول بیمه اجباری از کسی که حقوق میگیرید هستید.

 64. حسین باقری از قم می گوید

  با سلام و خسته نباشید.
  در مورد کمک هزینه ازدواج سازمان تامین اجتماعی تبعیض قائل میشه و رو لطفا بازبینی کنید.محض اطلاع عارضم که پشته برگه های دفترچه درمانی هم زده که سازمان تامین اجتماعی کمک هزینه ازدج میده. و ضمنا ما بازنشسته بشیم فکر کنم کمک هزینه قبر و کفن و دفن و مراسم شب سوم رو میخاد تقبل کنه. مگه ما چقدر میتونیم کار کنیم که ٣٥ سال باید سابقه بیمه داشته باشیم. من ٣٣ سالمه و هنوز ازدواج هم نکرده. باور کنید به خاطر روزی حلال از دست و پا افتادم. تقریبا ٣ سال سابقه بیمه دارم،٣٢ سال میخام با کدوم دست و پا کار کنم. لطفا و جدا و شدیدا یه باز بینی کارشناسی واقعی و واقع بینانه کنید.
  ومن الله توفیق

 65. ابوالقاسم روزبهانی می گوید

  سلام و خسته نباشید میخواستم بپرسم آیا کابینت سازی mdfآشپز خانه و یا درب و پنجره سازی ساختمانی زیر نظر بیمه ساختمانی قرار میگیرد یا نه
  تشکر

 66. موسوي می گوید

  چرا ازدواج نكني عزيز
  والله يغنيهم الله من فضله

 67. وحید کمانی می گوید

  با سلام . چرا الان که کار ساختمانی کم شده بیمه با ما همکاری نمیکنه .جواب گو نیستن من کارم نقاشی ساختمانه به جز این کار کاری هم بلد نستم چرا نباید بیمه باشم . مگه ما تا چند سالگی توان کار کردن داریم. باید به فکر اینده ما باشن این درست نیست که حتی جوابگوی ما هم کسی نیست

 68. SOBHAN می گوید

  من در سال ۱/۲/۱۳۷۶ در سنگ بری مشغول شدم در سال ۱/۲/۱۳۷۸ برای بیمه لیست رد نموده اند
  و تا کنون مشغول به کار می باشم ایا می توانم با توجه به مدرک برای ان دو سال شکایت نمایم

 69. علیرضا می گوید

  سلام من ۲۷ سالمه هشت ساله که سنگ کار ساختمانم یک ساله که بیمه شدم پدرمو درآوردن تا بیمه شدم باز این چه جور قانونیه که ۳۵ سال باید این کارگران زحمتکش ساختمانی بیمه بریزن تا یه روز بازنشسته بشن اون مسئولانی که خودشون و یا کارمندانی که زمستان و تابستان جاشون گرم و خنکه به فکر ما بدبختها نیستند که باید توی این سرما و گرما بسوزیم و بسازیم همش باید به ما کارگران ظلم بشه کسی نیست که از حق ماها دفاع کنه؟؟؟؟

 70. نادر می گوید

  سلام .خواهشن پاسخ دهید .من شش سال بیمه کارگران ساختمانی در رشته کارگر عمومی نقاش ساختمانی کارمکنم دوسال متوجه شدم که دیسک گردن دارم وعصب های مچ هردو دستم خیلی ضعیف شده .نوار عضله و ام ار ای گرفته ام دکتر متخصص تشخیص داده که کار نکم چون درم هرروز داره بیشتر میشه آیا ازکار افتادگی به من میدن….باتشکر منتظر جواب هستم

 71. اعظم می گوید

  با سلام. پدرم دارای ۴ سال بیمه کارگران ساختمانی و ۵ سال بیمه عشایری هستند. در اثر سرطاان چندی پیش فوت کردند. برای دریافت مستمری برای ماذرم به تامین اجتماعی درخواست دادم. اولا که میگویند امکان تجمیع بیمه های مختلف و خرید بیمه دوران سربازی پس از فوت امکانپذیر نیست. ثانیا باید گزارشات بالینی از بیماارستان مورد نظر ارایه شود. دلیل این درخواست ها و صحت قانونی آنها را لطفا بفرمایید. منتظر پاسخ هستم. با سپاس

 72. محمد رضا می گوید

  با سلام من سال۹۱ مدرک فنی حرفه ای را گرفته ام وهمان زمان تحویل سازمان تامین اجتماعی داده ام اما تا کنون نتوانسته ام بیمه کار گران ساختمانی شوم وبه صورت آزاد پرداخت میکنم راهنمایی کنید چه کار کنیم

 73. اکبر می گوید

  سلام من پنج ساله بیمه کارگران ساختمانی پرداخت میکنم به امید ۱۵سال بازنشستگی که مثلا میگن سخت زیان اور است ولی امروز اینجا دیدم نوشته ۳۵ سال ..اخه با خودکار به دست میتوانند خدمت کنن بدون انکه نه گرما نه سرما تحمل کنن ایا این انصاف است که سی و پنج سال زیر سرما و گرما کار کنی تو برف زمستانی که حتی کار نیست اون موقع هم میگن چون کار نمیکنین نباید بیمه بپردازین ایا انصاف است پس کو انصاف درمونو به کی بگیم سخت زیان اور معنیش چیه اخه من الانشم نمیتونم کار کنم چه برسه به اینکه سی کار کنم مگه میشه چاره چیه ….خودکشی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

 74. رضا می گوید

  منم آرتروز زانو گرفتم و دکتر گفته دیگه نباید کار بکنی و لی شنیدم از کار افتادگی بیمه کارگران ساختمانی بالای شصت در صد از کار افتاده باشی تعلق میگره .. آیا منم هم میتونم از کار افتادگی استفاده کنم؟؟

 75. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بروی لینک زیر کلیک کنید:
  اینجا

 76. میثم می گوید

  کارگران ساختمانی چندسال باید حق بیمه پرداخت کنن

 77. میثم می گوید

  انصافا ۳۵سال پرداخت بیمه کارگران ساختمانی درسته چی خبره من که از فردا بزارم به بانک واریز کنم زمان بازنشستگی تامینم بیمه تونم مال خودتون

 78. مصطفی می گوید

  مگه کارگران ساختمانی عمر نوح دارن ک بعد سی و پنج سال بازنشستگیشونو بببینن پولیم ک بهمون بدن دیگه خرج کفن و دفنمون میشه

 79. مصطفی می گوید

  من دفترچه کارگریمو گم کردم چ باید کنم میخوا بیمه امو قطع کنن خواهشن ی فکری کنید

 80. حامد می گوید

  من افتخار میکنم به قانونگذاری که برای کارگری که صبح تا شب در شرایط به این سختی عرق میریزه رو میگه باید ۳۵سال کار کنه تا باز نشسته بشه نمیدونم این کارگران ساختمانی میتونن تا ۳۵سال کار کنند که بعد بازنشسته بشن یا…ایکاش این بزرگواران حداقل یک روز کار ساختمانی انجام میدادند بعد قانون مینوشتند از قدیم گفتن سواره چه خبر از حال پیاده داره

 81. حامد می گوید

  کار خوبی کردی عزیز من وتو قرنهاست که قربانی برده بودنمان هستیم از طرف یک همدرد

 82. داود می گوید

  سلام . دوست من اکه همین پول بیمه رو بدی بیمه عمر بعد ۳۵ سال کلی پول دست میاد چرا پول بدی تامین اجتماعی که هیچی از این قانون درست و حسابی نیست . کارگر یعنی بدبخت همه جا حقشون میخورند خدا حقمون بگیره. فقط شعار میدن .

 83. مهدی می گوید

  با سلام و خدا قوت
  آیا کارگری یا بنایی ساختمان جزیی از مشاغل سخت است و چند سال باید حق بیمه پرداخت کنه تا بازنشسته بشه ممنون

 84. علی امیدی فر می گوید

  با سلام من حدود ۴ساله که کارت مهارت فنی ساختمانی را گرفته ام ام هنوز موفق ثبت نامه بیمه تامین اجتماعی نشده ام هر موقه میرم بیمه مگن که سهمیه نداریم من را راهنمای کنید که باید چطوری ثبت نام بیمه تامین اجتماعی را انجام بدم لطفاراهنمای کنید

 85. جلال می گوید

  کارگران ساختمانی جزه مشاغل راحت جامعه حساب میشه که سابقه کار ۳۵ میخواد
  کسانی که این قانون میگذارند فقط بیان یه بار از پله های ساختمان بالا وپایین برن
  اونوموقع برا خودشون قانون تصویب کنند

 86. علی داوطلب می گوید

  باسلام
  در پروژه های عمرانی دولتی (طرح های عمرانی دارای ردیف بودجه از سازمان برنامه) مبلغ ۱/۶ درصدسهم پیمانکار و۵درصد سهم کارفرما از کل مبلغ قراردادبابت تامین اجتماعی به تامین اجتماعی پرداخت می گردد
  حال سوال این است جهت اخذ پروانه ساختمانی ،کارفرمایان دولتی ازسوی اکثرشهرداری به بیمه جهت اخذ برگه تسویه بیمه کارگران ساختمانی هدایت می شوند وسازمان تامین اجتماعی استانها سلیقه ای برخورد نموده ودر مواردی کارفرما اجبار به پرداخت وجه فوق می نمایند وبرخی هم قبول می نمایند که باتوجه به ارایه لیست بیمه وپرداخت حق بیمه قرارداد،کارفرما ازپرداخت مبلغ فوق معاف می باشد
  ورویه واحدی دراین خصوص وجود ندارد
  ممنون اگر قانون رادر این خصوص به بنده اعلام کنید؟

 87. بهروزاحمدی می گوید

  بنده ازسال۱۳۸۷بیمه مشاغل آزاد(کارگرساختمانی)بیمه شده بودم ودرسال۱۳۹۰ بیمه اجباری کارگران ساختمانی شدم ولی درسال ۱۳۹۴ بیمه اینجانب رابه علت داشتن جواز کسب مشاوراملاک باطل کرده اند.درصورتی که مشاوراملاک مال پدر اینجانب بود وبعد ازبیماری پدر اقدام به تعطیلی وبعداز فوت ایشان اقدام به ابطال جواز کسب نموده ام.اکنون بنده راراهنمایی کنید که چه کارکنم؟

 88. علی می گوید

  من ۶ماه دوم سال قبل بیمه نریختم حساب بخاطر یسری مشکلات رفتم امسال رو ریختم حساب ۴ماه الان رفتم دفترچه رومهر کنن میگن بیمت قطع کردیم چون سال گذشته نریختی حساب ۶ماه ینفرو جایگژینت کردن،،چرا این دیگه چجور قانونیه لطفا راهنمایی کنید

 89. علی می گوید

  من ۶ماه دوم سال گذشته بیمه کارگری نریختم حساب الان میگن بیمه تورو قطع کردیم ینفر دیگه جایگزین کردیم این چجو قانونیه لطفا راهنمایی کنین

 90. ارمان می گوید

  سلام
  چرا بیمه نمی کنن اینا از ۹۲ به بعد بیمه نکردن کارگرها رو دروغ میگن بیمه می کنیم

 91. رامین نوری می گوید

  من آرایشگر مردانه دارای مدرک فنی حرفه ای و دارای کارت مهارت. اگه بخوام بیمه بشم باید ماهی چن بریزم. ا

 92. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سوالتان را درمسیر زیر مطرح ومنتظر پاسخ باشید:
  اینجا

 93. محمدرضا الیاسی می گوید

  سلام ضمن خسته نباشید به شما عزیزان خواستم بگم این همه تبصره وقانون که گذاشتید حداقل یک قانون هم برای ما ها که عضوه اتعادیه کارگران وفنی حرفی هستیم عمال کنید مبنی براین که نضارت برساختمانهای که کارگران مشغول کارهستند بکنید که آیا آنها کارت معارت دارند یا نه بخوصوص آقایان افغانی که نه سالیانه پول برای فنی حرفی میدهند ونه اجاره خانه ونه مالیات ونه قبض آب بق گاز تلفون وغیروغیر…. ومتاسفانه به همین خاطر کارهای ساختمانی را به گند کشیدند هم خیلی خیلی ارزان کارمیکنند وهم کفیت کاری که آنها میکنند بی نهایت پایین است وما که جزوه اتعایه هستیم مدت چند ماه است که بیکاریم متاسفانه به همین دلیل مدت سه ماه است که پرداخت بیمه من عقب افتاده خواهشا ازشما عزیزان تقاضا دارم که به این مورد توجه کنید ممنون ازشما

 94. عرفان می گوید

  با سلام خواستم بگم اینقدر برای بیمه ساختمانی خوشی نکنید چرا که سال ۱۰ تا۱۵ هزار می برن روش ترفندی برای آزاد شدن یعنی شما رو توی چاله مندازن که توش دست پا بزنید الان ماهی ۷۰ هزار شده یعنی توی سه سال ددیگه بالی ۱۰۰ تومان در ما پرداخت کنید کم کم به قیمت آزاد میرسه

 95. محمدعلی می گوید

  سلام
  با مدرک فنی درودگری میتوان جزء بیمه کارگر ساختمانی شد
  چون شغل من کابینت سازیه
  ولی کارگاهی نداره

 96. محمدعلی می گوید

  با مدرک فنی درودگری میتوان جزء بیمه کارگر ساختمانی شد
  چون شغل من کابینت سازیه
  ولی کارگاهی نداره
  البته کار اصلیم نصب کابینت و کمد برای دیگر ام دی اف کاران است

 97. محسن می گوید

  سلام.من ۲۰سالمه خدمت نرفتم.شغلمم ام دی اف کارم ایا شامل بیمه کارگری میشم. باید چکار کنم لطفا توضیح بدید

 98. محمود ص می گوید

  من ۲۰ سال هست کارگری میکنم کارگر سر گذر (دور میدان)
  هر روز برای یک شخص کار میکنم بیمه تامین اجتماعی فقط واسه پولدارهاست؟
  چرا کسی به فکر ما نیست؟
  بخدا ما ایرانی هستیم ! افغانی نیستیما
  چرا کسی پاسخگو نیست؟

 99. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باید بیمه باشید و کارفرما شما را اخراج کند.

 100. محمد... می گوید

  سلام و خسته نباشید..میخواستم بدونم که برای بیمه در قتادی ها ماهانه بایدچقدر پرداخت کنیم???

 101. بایزید هوشنگی می گوید

  سلام کارگرساختمانی هستم پنچ سال سابقه دارم والان هم پرداخت میکنم یک روز توکوه از سخره ای افتادم وپام ترک برداشته آیا شامل بیمه مستمری موقت میشوم یا نه

 102. علی می گوید

  با سلام من وبرادرانم قبلا کارگاه اهنگری داشتیم وبیمه رد میکردیم تقریبا دوازده سال بعد شهرداری از فعالیت ما جلو گیری کرد کارگاه رو جمع کردیم تغیر شغل دادیم دو سه سال لوازم ساختمانی مشغول بودیم وبیمه رد کردیم ولی دوباره به شغل اصلی اهنگری در کارگاه ساختمانی برگشتیم وقتی به بیمه مراجه کردیم از بیمه کردن ما خوداری کردن میگن چون سابقه بیمه دارین نمیشه لطفا راهنمایی کنین متشکرم والا الان صافکار نقاش بیمه ساختمانی رد میکنن ما که شغل پدری ساختمانی امتنا میکنن انصاف خوبه والا

 103. سینا می گوید

  سلام من برقککار ساختمونم مدرک فوق دیپلم برق قدرت دارم میخواستم بدونم لازمه برای بیمه شدن مدرک فنی حرفه ای بگیرم؟اصلا مراحلم واسه بیمه شدن چیه؟

 104. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر لازم نیست مگر اینکه نوع شغلتان مشمول ضوابط خاص بیمه ای باشد.
  اگر منظورتان بیمه اختیاری است لینک زیر را دنبال کنید:
  اینجا

 105. عظیم می گوید

  سلام
  من روز جمعه تعطیل بودم قلبم ناراحت شد رفتم دکتر گفت سکته کردین
  برام ۱۵ روز استراحت داد و دارو نوشت تا برم انژیو
  استراحت پزشکی را به تامین اجتماعی دادم قبول نکردن گفتن سما کارگر ساختمانی هستین فقط پوشش ازکار افتاده و فوت دارین
  ایا واقعیت اینه ؟
  اضافه میکنم کارگر ساختمانی هستم کارت مهارت اسکلت بندی دارم
  الان که سکته کردم تامین اجتماعی بیکاری منو پوشش نمیده خودم زمین گیر شدم کی باید بداد خانوادم برسه چندین سال است بیمه پرداخت میکنم و سابقه قبلی هم دارم میگن فقط از کار افتادگی و فوت
  الان من چیکار کنم باید برم انژیو خواهشن راهنمایی کنید
  ممنونم

 106. ابوالفضل بخشایشی می گوید

  اعتبار کارت مهارت شما تمام شده

 107. حسن تاجیک می گوید

  با سلام
  اینجانب حسن تاجیک حدود چهارسال است بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی می باشم. به عنوان لوله کش درجه سه از طرفه سازمان فنی حرفه ای کارت مهارت دریافت کردم.حق بیمه خود را دراین چهار سال پرداخت کرده، اما هر شش ماه بیمه من را قطع کرده
  ومیگویند باید جای که مشغول کار هستید از طرفه سازمان تامین اجتماعی برای بازدید انجا
  بیائیم وشما را در محل کار مشاهده کنیم.اما هر کاری شروع به کار در داخل ساختمان انجام
  می دهم یک الی چهار روز بیشتر طول نمی کشد و صاحب کار وقتی کارش تمام شد دیگر نمیزارد من در خانه اش باشم تا از اداره بییمه انجا حضور پیدا کنند ومن را در انجا در حال
  کار کردن رویت کنند بین بازدید ماموران سازمان تامین اجماعی و مدت زمانی که کار در هر مکانی انجام میگیرد تداخل ایجاد میشود واز طرفه سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۸ خواستاراستشهادبیاورم و من ازاحالی محل وکسبه ومسجد وشورای محل این در اختیارشان گزاشته من باید چه کاری انجام بدم که دگر این موضوع هر شش ماه تکرار نشود
  و این موضوع باعث می شود که یک ماه بیمه من قطع شده و باعث خسارتهای زیاد میشود
  از رئسای محترم سازمان تامین اجتماعی تقاضی رسیدگی دارم

 108. مسعود بیات می گوید

  با سلام کارمند با سابقی سی سال و زحمت کم بازنشت میشونداما کارگران ساختمانی با این هم سختی کار ۳۵سال بازنشست میشوند اخه این انصافه به نظر شما یک کارگر ۵۰سالگی میتونه کارکنه خدا بهت انصاف بده میخایید بکشید راحتشون کنید حقوقش و زن و بچش بگیرن بخورن

 109. a.h می گوید

  با سلام من در حرفه جوشکاری رابیتس که حدودا بیست سال سابقه دارم کار میکنم لطفا بفرمایید جز چه شغلی ب حساب می اییم که بیمه شویم؟

 110. مجیدگرمرودی می گوید

  من۱۳سال بیمه تامین اجتماعی میریزم هیچ سودی برام نداره نه دفترچه بدرد میخوره نه بازنشستگی وقتی میخوام بازنشته بشیم چیزی نمیدن همان حقوقه بخورونمیر ایا میتونم این ۱۳سال وریختم چیزی بگیرم انصراف بدم ازبیمه ریختنم میشه جواببببببببببببببببببببببببببببب

 111. حمید می گوید

  سلام یک سال ونیم پیش تمام کارهای دریافت کارت مهارت فنی و حرفه‌ای سفت کاری را انجام دادم گفتند خبر میدهیم برای دریافت کارت بیایید اما هنوز خبری نشده چکار کنم ؟؟؟

 112. حامدذال می گوید

  باسلام بنده خودم را بيمه مشاغل ازاد کرده ام در صورتی که کارم ساختمانی ميباشد واطلاع از بيمه ساختمانی نداشتم ميخواستم بدانم ميتوانم خودم را بيممه ساختمانی کنم ودر صورت شدن براي گرفتن مدرک فنی به کجا بروم

 113. مهدی محمدی می گوید

  سلام.آیااتباع خارجی که کارت مهارت دارن.از بیمه کارگران ساختمانی بهره مند میشن یاخیر

 114. حامد می گوید

  سلام خدمت دوست عزیز سوالی بنده پرسیدم که نمیدونم چرا پاک شد اگه میشه پاسخ بدید ممنون میشم

 115. shahram می گوید

  سلام .من گچکارم از شهرستان دزفول /ازسال ۹۱ امتحان کتبی و عملی دادم قبول شدم وتونوبت مندم/ امسال ک نوبتم شده همه کاراشو انجام دادم ک بیمه شم بهم گفتن سهمیه تموم شده..پس اگه نوبتمون هست بعده چندسال چراباید سهمیه نباشه پس این چه بیمه ایه

 116. ایمان محمدحسنی می گوید

  باسلام.۱-چراخدمت سربازی جز بیمه به حساب نمیادوبایدحتمامبلغی بابتش پرداخت کنیم تاجز بیمه به حساب بیاد؟۲-چرا کارگران ساختمانی باید۳۵سال بیمه بپردازندتابازنشسته بشن.به نظرخودتون خداییش این انصافه؟؟؟

 117. مهدی رزاقی می گوید

  سلام من هم مشکل شمارو دارم نمیدونم باید چکار کنم

 118. محمد می گوید

  حق گفتی چون ما کارگریم هیچ حقی نداریم اما اگر دزد بودیم خیلی بهتر بود انهم میلیاردی

 119. محمد می گوید

  داداش اگر از کارگر نخورن پس از کی بخورن ۳۵سال کارگری واقعا باید دزدی ابرو وشرف داره

 120. یاسر می گوید

  سلام
  من ۶ماهه که بیمه کارگری شدم.اینا برای تحقیق هر ۶ ماه ۵۴۰۰۰از کاگر بدبخت برای بازرسی میگیرن.واقعا تامیین اجتماعی این وسط چیکارس؟چرا باید کارشو بده اتحادیه کارگری و اونا هم خون کارگرو تو شیشه کنند.؟؟؟

 121. محمود می گوید

  باسلام مگرمن نویی باسربازهای الان چه فرقی میکنم که اونابراشون بیمه ردمیشه ومن بیچاره که درجاهای سختی خدمت کردم بایدپول بدم تابیمه برام ردبشه شماها به چی اعتقاد دارین به همون قسمتون میدم که ی کاری کنین که هم خدارو خوش بیادهم بنده خدارو

 122. عارف می گوید

  سلام دوستان
  همه نظرهاتونو خوندم و حرف هاتون حقیقت .
  امروز فیش بیمه کارگران ساختمانی گرفتم مبلغ واریزیش از ماه قبلی بیشتر شده .
  واقعا انصاف نیست
  سالیانه۲۰ تا ۲۵ تومن اضافه میشد الان بیشترش کردن .
  اگه قرار باشه سالیانه اینقدر بالا بره مبلغ حق بیمه تا ۳۵ سال دیگه چقدر باید پرداخت کنیم .
  مسئولین باید فکر چاره باشند .
  اینجوری مردم قشر کارگر تحت فشار قرار میگیرند و چاره ای جز انصراف از پرداخت حق بیمه ندارند
  مسئولین لطفا رسیدگی کنید

 123. عارف می گوید

  سلام
  مسئولین لطفا رسیدگی کنید
  مبلغ فیش پرداختی ماهیانه کارگران ساختمانی با ماه دیگه فرق داره چطور ممکنه ؟
  به نظرتون با این مبلغهایی که سالیانه و ماهانه به فیش ها اضافه میشه اونم واسه قشر کارگر که باید کار باشه و انجام بدند تا این مبلغ رو ماهانه پرداخت کنند ۳۵ سال سابقه کار کردن انصافه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  همسر من تو سن ۲۷.۲۸سالگی اونم بعد ۳سال بیمه شدن به خاطر فشار کار گچ کاری دیسک کمر و آرتروز گردن گرفت دکتر فقط پیشنهاد تغییر شغل داد
  دوماه توخانه افتاد نه درآمدی نه بیمه بیکاری
  آدم مستاجر و کارگر مگه چقدر باید کار کنه

  ۳۵ سال انصافه واقعا

  ما (زن و بچه) چقدر باید سختی رو تحمل کنیم .با این ۳۵ سالی که شما برای قشر کارگر در نظر گرفتید باید صبر کنیم تا بچه هامون بزرگ بشند به جای ما پرداخت کنند البته اگه تا اون موقع چیزی بمونه که بتونند پرداخت کنند

 124. علی می گوید

  سلام من از ۱۳۹۲تا الان که سال۱۳۹۷هستیم چندین بار به تأمین اجتماعی شهریار مراجعه نموده ام همش میگن سهمیه نداریم من پنجاه سالم شد لابد فردا میگن پنجاه به بالا بیمه نميکنيم

 125. حسن لطفی می گوید

  من ۵ سال این بیمه رو داشتم. امروز رفتم و خودم تغییرش دادم به آزاد. چرا:
  ۱بازرسی های پی در پی و سختی و عذاب و استرس بیشمار
  ۲تشریفات اداری ظولانی و سخت
  ۳برای بازنشستگی ۳۵ سال بیمه پردازی

  هیچ کارگری تاکید میکنم هیچ کارگری با موارد فوق رنگ بازنشستگی رو در تامین اجتماعی نخواهد دید.

 126. بچه شهر می گوید

  این کشور فقط برای افغانیا خوبه ایرانی هیچ حق و حقوقی نداره

 127. محمدرضا می گوید

  سلام من کارگر کارخانه بودم و کارختانه ها ورشسته شدن میرم عراق زیارت امام علی بنایی و کارگری می کنم می خوام بیمه تامین اجتماعی بشم و چون مدرک می خواد و مدرکی برای بنایی ندارم میفرمایند که بایستی حدود ۴۰۰ هزار در ماه حق بیمه پرداخت کنم چکار کنم با کمترین پرداخت بتونم خودمو بیمه کنم؟مرسی از سایت خوبتون

 128. رضاصمدی می گوید

  سلام چراپیگیری سهمیه بیمه کارگران ساختمانی تاآخرسال ۱۲\۱۲\۹۷راپیگیری نمی شود لطفن پیگیری شود باتشکر از شماصمدی ازشهر خمینی شهر لطفن نامه پیگیری کنید باتشکر از شما

 129. رضا صمدی می گوید

  سلام چرا فکرکارگران ساختمانی نیستید چراپیگیری سهمیه بیمه کارگران ساختمانی تاسال آخر سال ۱۲\۱۲\۹۷راپیگیری نمی شود لطفن پیگیری شود باتشکر از شما شماره تماس من۰۹۰۵۲۶۴۹۹۱۸صمدی ازشهر خمینی شهر لطفن نامه پیگیری کنید باتشکر از شما

 130. رضاصمدی می گوید

  سلام چرا فکرکارگران ساختمانی نیستید کارگرساختمانی ۵سال تونوبت بیمه کارگرساختمانی هستند که خبر از سهمیه بندی بیمه کارگرساختمانی نیست لطفن شما پیگیری کنید باتشکر از شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.