نرم افزارحسابداری صدگان

آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامين اجتماعي

976 139,385

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

 ۱-جهت دریافت بخشنامه ۵۰۱۰/۹۵/۱۳۲۳مورخ ۹۵/۴/۱۵(میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاددرسال ۹۵)اینجاکلیک کنید.

۲- بخشنامه شماره ١٧ مورخ ۹۵/۹/۱ امور فنی بیمه شدگان با موضوع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را اینجا ببینید.

۳- بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۳۰۳۸مورخ ۹۹/۴/۱۴(بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورهای اداری ادامه بیمه به طور اختیاری) را اینجا ببینید.


آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ۸ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۵ و اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ شورایعالی تأمین‌اجتماعی (اجرا از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵)

ماده ۱‌ـ

 افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ و قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتیکه طبق قوانین فوق‌الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند، با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند با توجه به مقررات این آیین نامه بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند. (به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ عبارت ۳۰ روز جایگزین ۳۶۰ روز شده است)

 .

ماده ۲-

سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیین نامه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین‌اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همچنین بابت حمایت‌‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون برابر تبصره ماده ۸ قانون مجموعاً ۲۶% می‌باشد.

 .

 .

 •   تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده ۹۰ قانون مکلف است ترتیب معاینه پزشکی کلیه متقاضیان بیمه اختیاری را قبل از انعقاد قرارداد بدهد. (عبارت «به موجب ماده ۹۰» به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ حذف شده است)

 .

 •   تبصره ۳- کلیه متقاضیان بیمه اختیاری که در تاریخ تقاضا بیش از ۹ ماه فاصله در پرداخت حق بیمه آنان به هر دلیل به وجود آمده باشند، بدواً مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرند.

 .

 •   تبصره ۴- بیمه‌شدگانی که طبق نظر کمیسیون پزشکی طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از درخواست بیمه اختیاری ازکارافتاده تشخیص داده می‌شوند، نمی‌توانند از حمایت مربوط به ازکارافتادگی بهره‌مند شوند. (عبارت «طبق نظر کمیسیون پزشکی» به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ حذف شده است و عبارت «طبق گواهی پزشک معتمد سازمان جایگزین آن گردیده است)

 .

 

 •   تبصره ۵- چنانچه متقاضی در بدو قرارداد به بیماری یا عارضه خاصی مبتلا باشد در صورتی می‌تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی برخوردار گردد که به بیماری یا عارضه یا نقص عضو دیگری علاوه بر بیماری، عارضه یا نقص عضو اولیه دچار شده باشد.

 .

 

 •   تبصره ۶- متقاضیان بیمه اختیاری و افراد تحت تکفل آنان در استفاده از خدمات درمانی باید بدواً با معرفی سازمان مورد معاینه پزشکی قرار  گیرند. سازمان هیچ گونه تعهدی در قبال درمان بیماری‌هایی که مربوط به قبل از انعقاد قرارداد می‌گردد، نخواهد داشت. کسانی که حداقل ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و کمتر از ۲ سال از تاریخ قطع ارتباط آنان با سازمان گذشته باشد و همچنین کسانی که ۱۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.

.

 ماده ۳ – (اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶)

مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه برای کسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

 .

 •   تبصره ـ از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌گردد، مبنای کسر حق بیمه، بیمه شدگان افزایش می‌یابد.

 .

در هرحال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی بیشتر نخواهد بود.

توضیح سایت :

ماده ٣ آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری اصلاح شد. لطفا اینجا کلیک کنید.

 .

پندار سیستم

ماده‌ ۴-

 سازمان تأمین ا جتماعی حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ثبت درخواست متقاضی در دفتر شعبه یا نمایندگی مکلف است استحقاق یا عدم استحقاق وی جهت استفاده از بیمه اختیاری را مشخص و مراتب را کتباً به متقاضی اعلام نماید.

 .

ماده ۵-

متقاضی از تاریخ اعلام موافقت سازمان به وی حداکثر ۲۰ روز فرصت دارد جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به شعبه‌ای که تقاضای خود را به آن تسلیم نموده است مراجعه و با امضاء قرارداد حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید. تاریخ شروع بیمه اختیاری حداکثر از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه یا نمایندگی می‌باشد.

 .

ماده ۶-

بیمه شده اختیاری مکلف است، بعد از انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را ماهانه پرداخت نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقده باطل و ادامه بیمه موکول به  ارائه درخواست مجدد و انعقاد قرارداد جدید با رعایت کلیه شرایط مقرر در این آیین نامه خواهد بود. در صورتی که متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نموده باشد مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه اداری مسترد خواهد شد.

 .

 •   تبصره ـ در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده می‌تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

 .

ماده ۷-

 

 شرایط برقراری هر یک از تعهدات مورد قرارداد و میزان آن عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

 .

تعهدات کوتاه مدت (غرامت دستمزد، کمک بارداری و کمک ازدواج و …) در این نوع بیمه (با در نظر گرفتن میزان حق بیمه به مأخذ ۲۶ درصد) مورد تعهد نمی‌باشد.

 .

 •   تبصره ۱- حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی بیمه اختیاری برای مردان و زنان ۵۵ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود. (به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ عبارت «برای مردان و زنان ۵۵ سال» جایگزین عبارت «برای مردان ۴۵ سال و زنان ۴۰ سال» شده است)

 .

در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

 .

 •   تبصره ۲- کلیه بیمه شدگان متقاضی بیمه اختیاری که یکبار در اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه و این آیین نامه قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت نموده باشند، حداکثر تا سه مرتبه مجاز می‌باشند، بدون رعایت شرط سنی و با رعایت سایر مقررات این آیین‌نامه، قرارداد مجدد تنظیم نمایند.

 .

 •   تبصره ۳- کلیه بیمه شدگان متقاضی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود.

 .

ماده ۸-

بیمه شدگان اختیاری که در کارگاههای مشمول قانون تأمین‌اجتماعی یا سایر صندوقهای حمایتی بیمه‌ای اشتغال می‌یابند قرارداد بیمه اختیاری آنان ملغی و ادامه پرداخت بیمه اختیاری منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود.

 .

ماده ۹-

بیمه اختیاری بیمه شدگانی که قبل از اجرای این آیین نامه طبق مقررات آیین‌نامه‌های مصوب ۸/۸/۱۳۶۴ و ۸/۱۰/۱۳۸۰ شورایعالی تأمین اجتماعی و یا به نحوی از انحاء برقرار گردیده است، طبق مقررات این آیین نامه از اول سال ۱۳۸۶ تطبیق و بیمه آنان ادامه می‌یابد.

 .

ماده ۱۰-

 این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۲۶/۶/۸۵ به تصویب شورایعالی تأمین‌اجتماعی رسیده و از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵ قابل اجرا می‌باشد.

 .

 

لینک مرتبط:

شروط لازم برای پوشش بیمه ای افراد بدون سابقه بیمهمحل تبلیغ شما

976 نظرات
 1. حامد بنی اسدی می گوید

  با سلام برای ادامه بیمه اختیاری هر چه مراجعه میکنم باید سوابق بنده را جمع اوری کنند هرروز سر گردانم قبلا در جهاد کشاورزی کرمان ومنابع طبیعی بم وکرمان کار کردم اکنون هرچه مراجعه میکنم به نتیجه نمیرسم از سال ۱۳۶۸ سابقه بیمه دارم نمیدانم چکار کنم.

 2. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام و آرزوي موفقيت
  لطفا به اين مسير مراجعه و سوابق خود راكنترل و مطابق راهنمايي اين سايت عمل كنيد:
  سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان

 3. علي قايدي می گوید

  با سلام من از اول آذر سال۶۳ تا ۲۹ فروردين ۹۰ با واريز حق بيمه ۲۲سال و ۵۰ ماه بيمه بيكاري و يك سال و نيم بيمه اختياري كه جمعا ۲۷ سال و نيم ميباشد .
  توان پرداخت حق بيمه دو سال و نيم را ندارم .
  آيا تبصره اي براي بازنشستگي وجود دارد؟ در ضمن به علت بيماري قادر به انجام كار نيستم

 4. ندا بلك می گوید

  باسلام من ۲سال سابقه بيم حلا رفتم بيمه ادامه بيمه رد كنم ميگند (اختياري) بيكارم ميگند:بيمه مشاغل رد كن ايا با وجود بيكاري من موردي پيش نميايد

 5. مدیر سایت می گوید

  با سلام
  همانطوري كه گفته اند الان مي توانيد در قالب بيمه اختياري ادامه بيمه بدهيد(چنانچه شاغل در جايي نباشيد) و بيمه اختياري هم مشمول ضريب و بيمه بيكاري نيست.
  موفق باشيد.

 6. مریم اعلم الهدا می گوید

  با سلام من مدت سه سال است که بیمه اختیاری پرداخت میکنم و از قبل هم به مدت ۴ سال بیمه بودم با احتساب اینکه سن من الان ۴۹ سال است چند سال دیگر باید بیمه بپردازم تا مشمول قانون بازنشستگی شوم . با تشکر

 7. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام و احترام
  به نظرم پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بيمه ضروري هست.
  لطفا موضوع را از شعبه بيمه پردازي خود هم استعلام كنيد.
  باتشكر

 8. پرور بیک زاده می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من ۱۲ سال شاغل بودم و ۱۰ سال بیمه بودم و حدود ۴ سال هست که استفا دادم و حالا میخواهم اقدام کنم برای پرداخت بیمه .در ضمن من ۴۱ سال دارم
  لطفا من را راهنمایی کنید که چکار باید بکنم .با تشکر

 9. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر مي رسد شرايط همين آيين نامه شامل حال شما باشد.
  براي اين منظور به شعبه تامين اجتماعي درمحدوده محل سكونتتان مراجعه كنيد.
  موفق باشيد.

 10. مصطفی اسماعیل بیگی می گوید

  می خواستم بدونم نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان بیمه اختیاری چگونه است،آیا میزان سابقه در مقدار حقوق موثر است؟یاخیر؟

 11. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله حقوق بازنشستگي تابعي از دوره و مقدار بيمه پردازي است.

 12. فرج زاده می گوید

  با سلام من ۲ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی (اجباری)دارم و میخواهم خود و اعضای خانواده ام را بیمه اختیاری کنم تعرفه هزینه بیمه اختیاری در بیمارستان های دولتی به چه صورت است؟و هزینه ماهیانه بیمه برای سابقه به چه صورت است؟اگر مقدور است تعرفه و هزینه بیمه را برایم ارسال فرمایید> با تشکر فراوان.

 13. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده تفاوتي بين بيمه اختياري و اجباري در پرداخت هزينه هاي بيمارستاني نخواهد بود.
  هزينه بيمه هم به اين شرح است:
  ماده ۳ – (اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶)
  مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه برای کسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

  تبصره ـ از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌گردد، مبنای کسر حق بیمه، بیمه شدگان افزایش می‌یابد.

  در هرحال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی بیشتر نخواهد بود.

  موفق باشيد.

 14. جعفري می گوید

  بنده از سال ۸۶ تا كنون بصورت گسسته بيمه بوده ام كه در اين مدت ۲ سال بيمه بنده پرداخت نشده است آيا اينجانب مي توانم اين مدت ۲ سال را بصورت يكجا بيمه اختياري پرداخت نمايم.

 15. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده تنها آيتمي كه مي توان براي بيمه ي گذشته اقدام كرد، بيمه سربازي است.
  در هر صورت موضوع را از تامين اجتماعي هم استعلام كنيد.
  موفق باشيد.

 16. علی می گوید

  سلام خسته نباشید من۳۲سالمه و۲سال سابقه بیمه کارگری دارم ولی الان۴سال است که قطع کرده اند(ماده۱۰۳) .درحال حاظر بیماری ام اس دارم واز طریق بیمه خدمات درمانی داروی سینووکس بصورت رایگان میگیرم.ایا تامین اجتماعی مرا بیمه اختباری میکند؟ ایا مشکلی بابت دارو خواهم داشت؟لطفا کمکم کنید.خدا اجرتون بده

 17. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  براي جنابعالي آرزوي سلامتي دارم.
  البته در آيين نامه محدوديتهايي براي بيمه اختياري درنظر گرفته اند ولي مسلما درخواست اوليه بيمه اختياري منعي ندارد و برقراري آن منوط به معاينه پزشكي شده است:
  تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده ۹۰ قانون مکلف است ترتیب معاینه پزشکی کلیه متقاضیان بیمه اختیاری را قبل از انعقاد قرارداد بدهد. (عبارت «به موجب ماده ۹۰» به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ حذف شده است)

  موفق باشيد.

 18. مصطفائی می گوید

  با عرض سلام.پدر من تا قبل از سال ۱۳۷۸و سن ۵۳ سالگی بیمه نبودند بعد از اینکه در یک شرکت مشغول شدند بیمه شدند و تا ۷ یا ۸ سال برایشان بیمه رد شد که متاسفانه ادامه پیدا نکرد وبه دلیل مشکلات مالی به صورت خویش فرما هم نتوانستند بیمه رد کنند که تحت تکفل یکی از فرزندان شدند . ایشان مرداد ۱۳۹۱ فوت کردند و سوال من اینست که آیا مادر ما می تواند از بیمه مستمری بگیرد یا خیر؟ پیشاپیش کمال تشکر را از راهنمایی شما دارم (اگر لطف بفرمایید جواب را به ایمیل بنده هم ارسال فرمایید سپاسگذار خواهم بود)

 19. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام واحترام
  چنانچه ایشان درزمان بیمه پردازی فوت میکردند افراد تحت تکفل مشمول مستمری بودند ولی به نظرم الان خیر.
  بازهم موضوع را از شعبه تامین اجتماعی پرس و جو فرمائید تا اطمینان بیشتری کسب کنید.
  موفق باشید.

 20. ذوالفقاری می گوید

  سلام باعرض احترام اینجانب قبلا استخدام رسمی بودم و۹سال و۶ماه بیمه ردکردم وبعلت مشکلات خانوادگی وانتقال خانواده به شهسرتان دیگر ترک خدمت نمودم وبعداز۱۵سال مجدداشروع به پرداخت بیمه اختیاری نمودم حال سنم ۵۷سال میباشدمیخواستم بدونم شرایط بازنشستگی من ونحوه دستمزد چطوری میباشد سال ۹۰ هرماه سازمان مراجعه نمودم جواب سربالادادند امسال هم هربارمراجعه میکنم میگویند بخشنامه صادرنشده بااینکه بخشنامه روزنامه رانشانشان دادم گفتنداین قابل قبول نیست بخشنامه برای مااسفندماه میاید من مانده ام چه کارکنم مابده کار آنهاطلبکار حداقل راهی نشانمان دهید که مثل پارسال نشود

 21. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  آخرین شرایط را دراین مسیر ملاحظه فرمائید:
  شرایط بازنشستگى بیمه شدگان تامین اجتماعى تعیین شد.
  موفق باشید.

 22. ذوالفقاری می گوید

  سلام خسته نباشیدمشکل ما ازتصویب بازنشستگی نیست مشکل ماازابلاغ آن به سازمانها میباشد سال گذشته هم تصویب شدولی ابلاغ آن صادرنشد امسال هم میگویند اسفندماه مراجعه کنید باتشکر

 23. یک ایرانی می گوید

  با سلام
  من حدود ۷سال شاغل و بیمه بودم.حال مدت یکسال و نیم است که بیکار شده ام.میخواهم برای خودم بیمه رد کنم که بتوانم در آینده مستمری بازنشستگی دریافت کنم. و از آنجا که دختری هستم که تحت پوشش پدرم هستم نیازی به بیمه درمانی ندارم.امابا توجه به اینکه بیکار هستم خواستم بیمه ای را پرداخت کنم که از نظر مالی فشار زیادی را متحمل نشوم.متاسفانه نمیدانم که فرق بیمه مشاغل آزاد با بیمه اختیاری چیست؟و چه مقدار از نظر قیمت با هم تفاوت دارند.متاسفانه اداره تامین اجتماعی شهر ما(ماهشهر)درست پاسخگویی نمیکند و خیلی مبهم پاسخ دادندومتشکر میشوم چنانچه پاسخ دقیقی دریافت نمایم.اینجا میگویند باید میانگین دستمزد یکسال آخر کارم را محاسبه کنند و بر اساس آن مشخص کنند که چقدر باید پرداخت نمایم،که اگر چنین باشد برای من امکانپذیر نخواهد بود.(دستمزد یکسال آخر من بالا بوده).

 24. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظربنده تفاوت و شباهت هایی با هم دارند.
  مثلا هردوبدون ضریب بیمه بیکاری و به تبع مستمری بیکاری هستندولی اینکه نرخها و محاسبات آن چگونه است بحثی تخصصی است که من هم بی اطلاعم.
  به نظرم باتوجه به شرایط شما , مشمول بیمه اختیاری هستید ولی ازقرار مشاغل آزاد بیمه ی کمتری می پردازند.
  مثلا رانندگان مشمول این شرایط هستند وازقرار قسمتی از حق بیمه ی آنها را دولت تقبل می کند.
  موفق باشید.

 25. م ک می گوید

  سلام می خواستم بپرسم آیا بیمه شدگان اختیاری باید درصدی بابت هزینه های درمان در بیمارستان میلاد بپردازیم؟ چون بیمه اجباری هیچ درصدی دریافت نمی کند!!! ممنون

 26. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  به نظرم نباید مابه التفاوتی بپردازید ولی بازهم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

 27. حسین اکبری می گوید

  سلام می خواستم اطلاعاتی راجب اضافه کردن سابقه ( بیمه سربازی ) بگیرم. راهنمایی متشکرم

 28. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  چنانچه بمدت دوره سربازی سابقه کار نزد این سازمان داشته باشید متوسط این مدت را به نسبت ۷% می پردازید و این مدت به سابقه ی شما افزوده می شود.
  موفق باشید.

 29. امين رازي می گوید

  با سلام .ممنون از زحماتتان.
  عرض كنم بنده به مدت سه سال داراي سابقه بيمه مشاغل آزاد مي باشم.اما با توجه به تحقيقي كه كردم ظاهرا مزاياي بيمه اختياري بيشتر از مشاغل مي باشد بنابراين اجازه دادم بيمه ام قطع شود و بلافاصله براي اختياري درخواست دادم. ولي الان مي گويند كه بايد دوباره پزشك معتمد تاييد كنه .در حالي كه در پشت برگه درخواست تبصره ۳ تاكيد شده كه : در صورتي كه ۹ ماه از قطع ارتباط با سازمان گذشته باشد بايد پزشك اعضاي خانواده را ويزيت كند. لطفا علت اين تناقض را بفرماييد.در ضمن مي خواستم بدانم اگر الان من مبلغ بالاتر از حداقل دستمزد را پيشنهاد كنم به نفعم خواهد بود يا خير؟ با سپاس فراوان

 30. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  پاسخگويي به تناقضي كه فرموديد كه بعهده خود سازمان تامين اجتماعي است ولي درخصوص حقوق بالاتر از حداقل پرس و جو كنيد كه براي بيمه اختياري سقفي تعين نشده ؟
  درغير اينصورت بله حقوق بيشتر باعث تعلق مزايايي از قبيل بازنشستگي بيشتردر بيمه اختياري ميشود.
  بااحترام

 31. وهاب می گوید

  سلام هزینه بیمه اختیاری ماهانه الان چقدره ؟
  آیا برای کارگر ساختمانی بیمه خاصی وجود داره یا از بیمه اختیاری باید استفاده کنه؟
  آیا خانواده تحت تکفل هم تحت پوشش قرا میگیره؟
  با سپاس فراوان

 32. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين مبلغ تابع محاسبات است:
  ماده ۲-

  سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیین نامه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین‌اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همچنین بابت حمایت‌‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون برابر تبصره ماده ۸ قانون مجموعاً ۲۶% می‌باشد.

  ماده ۳ – (اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶)

  مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه برای کسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

  تبصره ـ از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌گردد، مبنای کسر حق بیمه، بیمه شدگان افزایش می‌یابد.

  در هرحال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی بیشتر نخواهد بود.

  موفق باشيد.

 33. مریم می گوید

  باعرض سلام وخسته نباشید.من آموزگارحق التدریس بودم که درسال۸۹استخدام شدم.باوجود۹سال سابقه درج شده درحکم کارگزینی ، سابقه بیمه من ۴سال میباشد.چگونه می توانم این اختلاف سابقه کاری باسابقه بیمه را درست کنم؟ تشکرمیکنم وآرزوی سلامتی

 34. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما بيمه خدمات درماني بوده ايد؟

 35. مریم می گوید

  باتشکروسپاس فراوان،من بیمه تامین اجتماعی بودم وبنابه درخواست خودم تامین اجتماعی باقی ماندم.

 36. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام مجدد
  اين موضوع ممكن است ازدوموضوع ناشي شده باشد.
  ۱- دوره اي كه كسر سابقه داريد ليست بيمه براي شما ارسال نشده باشد.
  ۲- سوابق شما دريك پرونده و شماره بيمه تجميع نشده باشد.
  به آخرين شعبه اي كه ليست بيمه براي شما ارسال ميشود مراجعه و درخواست تجميع سوابق بدهيد.
  به اين صورت همه ي سابقه ي شما دريك پرونده جمع ميشودواگر دوره مد نظر ليست شما ارسال نشده باشد بايد از طريق بازرسي سازمان پيگيرعدم ارسال ليست باشيد.
  البته به سايت سوابق تامين اجتماعي هم مراجعه داشته باشيدو سوابقتان را كنترل كنيد.
  موفق باشيد.

 37. شبنم د می گوید

  باسلام
  من۴۰ساله هستم و مدرس . حدود ۲سال و ۸ماه سابقه بیمه در سال ۸۲ دارم.اکنون تقاضای بیمه مشاغل آزاد(۱۸%) را داده ام.میخواستم بدانم فرق مزایای بیمه اختیاری با بیمه مشاغل آزاد چیست؟ فرق بیمه ۱۸% با ۱۴% و ۱۶% چیست؟آیا بازنشستگی دریافت میکنم؟ حدودا به چه میزان؟

 38. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  آشنا به تفاوت آنها نيستم ولي درهرصورت مشمول بازنشستگي هستند.
  موفق باشيد.

 39. زهره مقدادی می گوید

  با سلام من ۹ سال سابقه بیمه دارم و می خواهم ادامه بدم خودم واریز کنم ولی هر کس یه مبلغی می گه با ید چی کار کنم

 40. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مرجع نهايي اين موضوع سازمان تامين اجتماعي است.

 41. میثم افتخاری می گوید

  سلام .۲۷ سال سن دارم و رشته مهنسی کشاورزی خوانده ام.تا حالا جز خدمت وظیفه جایی بیمه نشده ام.می خواستم بدانم بنده که اکنون عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستم و میخواهم بيمه تأمين اجتماعي از نوعه خویش فرما بشوم آیا عضو بودن در این سازمان تاثیری در کاهش هزینه بیمه دارد یا خیر؟

 42. رضا می گوید

  سلام
  من مدت ۵ سال تمام سابقه بیمه اجباری دارم حالا می خواهم بیمه را به صورت اختیاری ادامه دهم ایا فرقی بین این بیمه با اجباری هست یا خیر؟ با توجه به اینکه بنده بیمه بیکاری هم درخواست نکردم چون تابه حال با پدرم مشغول کار بودم ونیازی به بیمه بیکاری نذاشتم
  .

 43. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  فرق در نوع خدمات جانبي مثل همان بيمه بيكاري و كمك هزينه ازدواج و…است و اينكه قاعدتا همه سهم بيمه راخودتان مي پردازيد.
  موفق باشيد.

 44. مریم می گوید

  باسلام وخسته نباشید.من بیمه تامین اجتماعی هستم باچه شریطی می توانم نوع بیمه خودرابه خدمات درمانی تغییردهم؟ازلطف شماسپاسگزارم.

 45. مصطفی می گوید

  با سلام خدمت شما

  من ۶الی ۷ سابقه دارم .

  از سال ۸۴ تا سال تا پایان سال ۹۱ بی مه پرداخت نکرده ام .

  ایا میتوانم این چند سال را پا پول پر کنم . اگر میتوانم به ازای هر سال چه قدر باید پول بدهم.

  با تشکر

 46. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر منظور شمابصورت خويش فرمايي است كه خير اما اگر كارفرمايي براي اين مدت بيمه ارسال نكرده با طرح شكايت ميتوانيد ايام گذشته را ضميمه كنيد.
  موفق باشيد.

 47. علی سعادت می گوید

  با سلام و تشکر از زحمایت شما
  بنده از سال ۶۸ تا ۷۴ در اداره ای مشغو ل به کار بوده ام که حق بیمه پرداخت نموده ام و بعد از ۵ سال بیکاری در سال ۷۹ به آموزش و پزورش رفته که در سال ۸۴ به صورت رسمی با سابقه یک سال و نه ماه استخدام شدم وتا کنون حدود ۱۵ سال سابقه بیمه دارم آیا می توانم مدت ۵ سال تاخیر بیمه ام را پرداخت نمایم تا سابقه ام افزایش پیدا کند. ممنون

 48. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  الان تابع بيمه خدمات كشوري هستيد؟

 49. ثريا ايماني می گوید

  با سلام
  من مي خواهم يكي از بستگانم را كه در حدود ۷۰ سال سن دارند بيمه كنم تا بتوانم برايشان دفترچه بگيرم . ايشان به بيماري سختي مبتلا شده اند. آيا ايشان مي توانند بيمه اختياري بشوند. لطفا راهنمايي بفرماييد.

 50. مهدی امینی می گوید

  با سلام من ۱۷ سال سابقه بیمه خدمات درمانی دارم اگر باز خرید شوم و بیمه ام را به خدمات درمانی انتقال دهم می خواستم بدانم مابه التفاوت بیمه من تقریبا چقدر می شود

 51. نوشین می گوید

  با سلام و خسته نباشید مادرم حدودا ۶۴ سال سن دارند ۷ سال بیمه رد شده است آیا ایشان میتوانند از بیمه خویش فرما استفاده کنند با توجه به اینکه مادرم ناراحتی قلبی دارند و شدیدا وابسته بیمارستان میلاد هستندازوقتی این بیمه قطع شده است ایشان برای معاینات به بیمارستان دیگری نمیرود و ما از بابت نگرانیم درضمن از طریق خودم اقدام کردم تحت تکلف خودم بیمه کنم نشد چون مادرم ازدواج کرده بایدتحت پوشش شوهرش باشد و من نتوانستم خواهش میکنم من را راهنمایی کنید آیا راه دیگری هست که من بتوانم مادرم را بیمه تامین اجتماعی کنم از همکاری شما متشگرم

 52. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بايد به شرايط و مندرجات همين آيين نامه تطبيق دهيد.

 53. ادریا می گوید

  با سلام
  من و شوهرم خارج ایران زندگی میکنیم حالا می خواهیم بیاییم ایران وخودمون رو بیمه خویش فرما کنیم؟
  آیا امکانش هست؟
  با تشکر

 54. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درصورتي كه تابع شرايط مندرج دراين آيين نامه باشيد منعي دراستفاده از اين نوع بيمه نيست/
  موفق باشيد.

 55. eli می گوید

  با سلام
  من مدت ۲ سال در دانشگاه دولتی مشغول به کار بودم و بیمه برام رد شده، الان دارم از کارم استعفا میدم و از این ماه دیگه بیمه واسم رد نمی کنن، مدتی طول می کشه تا در جای جدید استخدام بشم و واسم بیمه رد کنن، آیا لازمه خودم این چند ماه فاصله رو پرداخت کنم؟اگه بخوام خودم بدم باید چیکار کنم؟
  با تشکر

 56. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر قصد داريد كه اين دوماه را خودتان پرداخت كنيد لازم است از بيمه اختياري استفاده كنيد.
  موفق باشيد.

 57. امید می گوید

  با سلام وخسته نباشید
  بنده ۵ ماه حق بیمه اجباری پرداخت کردم از اذر ۹۱ تا فروردین ۹۲ واز شرکت بیرون امدم می خواهم به طور اختیاری حق بیمه خود را پرداخت کنم.۲۵ سال سن دارم

  فرق بین بیمه اجباری با اختیاری چیست؟

  لطفا راهنمایی کنید
  باتشکر

 58. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بيمه اختياري بنا به ميل خودتان و رابطه ي خويش فرمايي است لذا مشمول ازكار افتادگي ، بيمه بيكاري و ساير مزايايي كه بيمه اجباري دارد را شامل نمي شود و ازقرار ازبيمه درماني و بازنشستگي برخوردار خواهيد شد.
  موفق باشيد.

 59. امیر می گوید

  سلام

  من سال ۸۵ شرکت خدمات نظافتی ثبت کردم و به عنوان مدیر مشغول بکارم .تا کنون برا بیمه اقدام نکردم سوالم اینه که برای اقدام بیمه صاحبان حرف راهی هست این ۷ سال هم سابقه بشه و حق بیمشو بدم ؟
  ممنون

 60. فرزاد خیاطان می گوید

  با سلام، یکی از همکاران من به خارج از کشور سفر کرده اند و در آن کشور اقامت دارند، ایشان از لیست بیمه خارج شده اند ولی برای بازنشستگی نیاز به ادامه بیمه به صورت اختیاری دارند.
  امکان دارد با وکالتی که به یکی از اقوامشان دادند ایشان بتوانند به صورت جدا گانه به ادامه پرداخت حق بیمه از طرف خودشان بپردازند یا خیر؟
  اگر راهی برای این کار هست لطفا” در اختیار ما بگذارید.
  با تشکر

 61. پریا می گوید

  سلام. میشه بفرمایید کدوم مزایا هست که بیمه اختیاری آنها را ندارد؟ ولی بیمه اجباری دارد

 62. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بيمه بيكاري ، بيمه ازكارافتادگي ، كمك هزينه ازدواج و… در بيمه اختياري نيست.

 63. پریا می گوید

  از پاسختون ممنون. فقط این سه نقطه ای که گذاشتید منو به شک انداخت. بجز این سه مورد که فرمودین چیزای دیگری هم هست؟ و دیگه اینکه آیا محاسبه حقوق مزایای بازنشستگیشون مثل همه؟

 64. مدیر سایت می گوید

  ممكن است موارد ديگري هم باشد كه مشمول مزاياي اجباري نباشدچراكه دراين بيمه (اختياري)رابطه ي كارگر و كارفرمايي وجود ندارد وهدف از تهيه آن استفاده از مزاياي درماني (دفترچه بيمه)و بازنشستگي است.
  بله تفاوتي درنوع محاسبه نيست منتها به نظرم دراين نوع بازنشستگي ، مبنا حداقل حقوق است.

 65. تارا می گوید

  با سلام. من یک خانم خانه دار هستم که قبل از ازدواج دو سال سابقه بیمه اجباری داشته ام. بعد از ازدواج خواستم خودم را بیمه زنان خانه دار کنم ولی مسئول بیمه گفت چون قبلا سابقه بیمه داشته ای نمیتوانی بیمه زنان خانه دار شوی و باید بیمه اختیاری شوی. نرخ بیمه اختیاری که الان دارم پرداخت میکنم سیصد و نود هزار بابت سه ماه است و پرداخت این مبلغ برای من که خانه دارم خیلی سخت است و مجبورم آن را قطع کنم. خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید که آیا راهی هست که من بیمه ارزانتری بپردازم و یا بیمه زنان خانه دار شوم؟

 66. عاطفه نجفی می گوید

  سلام ممکنه شرایط بیمه خویش فرما رو بهم بگید.
  چه مقدار در ماه باید پرداخت بشه.
  من حدود۵ سال سابقه بیمه دارم و شماره بیمه دارم اما می خوام که خویش فرما بیمه کنم
  با توجه به اینکه بیکار هستم می خوام زمان بیکاری بیمه برایم رد شود
  چه کار باید انجام دهم و مبلغ چقدر هست؟؟؟

 67. فرهاد واثقی نوبری می گوید

  باسلام وحسته نباشید اینجانب مدت ۲۰ سال سابقه پرداخت بیمه به (سازمان تامین اجتماعی) را دارم ودر حال حاضر ۵۵ ساله هستم و حدود شش سال هم بیکار میباشم لذا با توجه به مواردفوق ایا امکان بازنشستگی زودترازموعد برای اینجانب میسرمیباشد

 68. داریوش سروی می گوید

  با عرض سلام
  من از سال۱۳۸۲بیمه برای من رد شده و در این طول بعضی سالها یک ماه و یا دوماه کسری داشتم تقریبا ۹ماه کسری دارم چگونه میتوانم این کسری را جبران کنم آیا خودم میتوانم پرداخت کنم

 69. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير براي ايام گذشته نمي توانيد.

 70. فرشته میری می گوید

  با سلام: آیا بیمه شده اختیاری هم میتواند از بیمه درمان تکمیلی استفاده کند. با تشکر

 71. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير

 72. nima می گوید

  با سلا میخواستم بدانم که بیمه اجباری با بیمه اختیاری از نظر حقوق بازنشستگی چه فرقی میکند ؟
  با تشکر.

 73. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هردووابسته به حقوق بيمه پردازي شما هست.

 74. سارا می گوید

  سلام و خسته نباشید!

  من ۳۰ سال سن دارم و ۵ سال هست که در صدا و سیما کارمند برآوردی هستم. بعد از این مدت قصد دارم بیمه بشم (سابقه ی بیمه ندارم).
  به من گفتند اگر بیمه ی مشاغل آراد بشم (خویش فرما)، سازمان نصف حق بیمه را پرداخت می کند.
  آیا اگر تا مدتی که در سازمان هستم خویش فرما بشم، بعدش که از سازمان بیرون آمدم خوش فرما را قطع کرده و بیمه ی شرکتی بشم، این بیمه ی خویش فرما سابقه محسوب میشه برای من؟ یعنی میشه سابقه ی خویش فرما را به بیمه شرکتی وصل کرد؟
  آیا می توان حق بیمه را به صورت کلی و یکجا پرداخت کرد؟ (چه خویش فرما و چه شرکتی)
  با تشکر

 75. ftm می گوید

  با سلام
  پدر م ۵۰ ساله و مادر م ۴۴ ساله هستند و حدود ۱۷ ساله بیمه اختیاری هستند خواستم بپرسم آیا می توانند از شرایط بازنشستگی استفاده کنند یا خیر ؟

 76. بهاره می گوید

  باسلام ،مادر من ۶۲ سالشه می خواستم ببینم میتونه بیمه خویش فرما بشه؟چه شرایطی داره؟

 77. حسين می گوید

  من ۵۲ ساله هستم و مدت ۲۰ سال است كه در نانوايي مشغول به كار هستم كه از اين مدت فقط ۱۵ سال را كارفرما براي من بيمه رد كرده است. سؤال من اين است كه آيا كارفرما يا خودم مي‌توانم اين فاصله را پر كنم تا بتوانم از بازنشستگي استفاده كنم.

 78. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خودتان كه خير اما اگر سوابق مستندي مبني برعدم بيمه توسط كارفرما داشته باشيد و شكايت كنيد وي را ملزم به پرداخت ميكنند.

 79. زهرا می گوید

  سلام
  ۸ سال توی یک آموزشگاه کامپیوتر کار کردم و بیمه نبودم
  میخوام ببینم روشی هست که بدون شکایت از کارفرما اون ۸ سال رو پرداخت کنم و جزو سابقه کاریم بیاد
  ممنون

 80. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير

 81. مجتبی می گوید

  سلام بنده حدود ۶ سال سابقه بیمه تامین اجتمایی دارم و جدیدا از شغل قبلیم استعفا دادم و مشکل این هست که من کارت پایان خدمت ندارم یعنی نرفتم ایا میتونم برای ادامه بیمه به صورت خویش فرما اقدام کنم . لطفا راهنمایی نمائید. با تشکر

 82. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  در آيين نامه ذكري دراين خصوص نيامده است.
  براي اطلاع بيشتر به يكي از شعبات سازمان مراجعه كنيد.

 83. مانی می گوید

  سلام
  همسر من بیمه اختیاری می باشد آیا میتواند از مرخصی زایمان استفاده کند؟

 84. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير

 85. داود می گوید

  باسلام:
  میخواستم بپرسم حق بیمه اختیاری را آیا میشود بیشتراز یک ماه بپردازیم.یعنی اگر زمان پرداخت بیش از یک ماه شود ایا بیمه قطع میشود یاخیر باتشکر

 86. نسيم می گوید

  سلام
  من ۵ماه در شركتي مشغول به كار بودم ، ۱ماه ترك كار كردم (بدليل درس خواندن) بعد از دوباره در همان شركت مشغول به كار شدم.اون يك ماه رو بيمه رد نشده.ميخواستم بدونم ميشه الان بعد از ۵ماهي كه دوباره مشغول به كارم بيمه اون يك ماه رو رد كنم؟؟ كه براي بيمه بيكاري گرفتن مشكلي پيش نياد؟؟
  ممنون ميشم اگه پاسخ سوال من رو بدين؟؟

 87. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته اجباري دراين قضيه نيست و اگر مهلت ارسال ليست آن ماه تمام نشده ميتوانيد با توافق باكارفرما ان مارو رد كنيد.
  درغير اينصورت بازهم با توافق ليست معوق بفرستيد.

 88. جعفری می گوید

  آبا یدون داشتن کارت پایان خدمت و رفتن به سربازی میتوان خود را بیمه اخنیاری کرد؟لطفا مدارک لازم جهت بیمه اختیاری را تام ببرید.

 89. شیوا می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  آیا شما دوره ای برای آموزش نحوه ی محاسبه ی بیمه و آموزش قوانین آن سراغ دارید!؟ من بدون گذراندن دوره ای این کار را برای یک شرکت انجام می دهم ولی مایلم کارم کاملا بی نقص شود. در صورت امکان برایم ایمیل بزنید. ممنون

 90. مجید می گوید

  با سلام من در شرکت خصوصی دارای ۱۸ ماه بیمه تامین اجتماعی هستم و از طریق شرکت که مستقر در پارک علم و فناوری است بیمه تکمیلی سامان شدیم و همه هزینه بیمه تکمیلی را یکجا پرداخت کردیم. حال قرار داد شرکت تمام شده و من می خواستم بیمه اختیاری شوم آیا بیمه تکمیل درمان سامان من که تا اول مهر ۹۳ اعتبار دارد را می توانم استفاده کنم؟یا به علت اینکه بیمه خودم را می خواهم اختیاری کنم دیگه از مزایای تکمیل درمان نمی توان استفاده کنم.

 91. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معمولا رويه بيمه هاي تكميلي پرداخت مازاد هزينه درماني به بيمه گر اول است ، ضمن اينكه اين بيمه هاي بصورت انفرادي كسي را بيمه ي تكميلي نمي كنند لذا به نظر بنده با بيمه اختياري ، بيمه تكميلي شما منتفي است ليكن از قرار مي توانيد الباقي حق بيمه پرداختي را ازبيمه مكمل برگشت كنيد.
  درهرصورت پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 92. هیمن عسگری می گوید

  با سلام وخسته نباشیدمن حدود ۲ سال سابقه بیمه البته در سال ۸۲ و۸۳ دارم الان بخواهم خودم را بیمه اختیاری کنم اگر اصلا نخواهم از بیمه درمان ان استفاده کنم ایا هزینه بیمه ام تغییر می کند وآیا اگر بعدا یروم سر کار جزئ سوابق بیمه ای من محسوب می شود یا نه؟

 93. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده اين بيمه مشمول همه موضوعات آنست.
  بله به عنوان سابقه درخصوص بازنشستگي تلقي خواهد شد.

 94. hکبر داوودی می گوید

  با عرض سلام
  ببخشید من یک سوال داشتم
  من در یک شرکتی کار میکردم ولی شرکت مربوطه به دلیل مشکل داشتن با بیمه، پول را نقدا به ما میداد و ما میرفتیم بیمه و برای خودمان بعنوان بیمه اختیاری بیمه رد میکردیم. از شما میخواستم بپرسم که آیا این مدتی(۲۳ ماه) که من بیمه اختیاری رد کرده ام جز سابقه کارم هم محسوب میشود؟لطفا با ذکر منبع موثق(مثلا ماده فلان قانون تامین اجتماعی…) مرا راهنمایی فرمایید.
  چون در یک سازمان دولتی قبول شده ام و این ۲۳ ماه بیمه اختیاری بنده را برای تایین طبقه و گروه نپذیرفته اند و میگویند فقط در بازنشستگی تاثیر دارد. آیا این درست است؟اگراینگونه باشد که بیمه اختیاری اصلا فایده ندارد.
  ممنون و متشکر از شما

 95. گ ع می گوید

  سلام
  خانم با سابقه ۱۸سال بيمه تامين اجتماعي بيكار شده و تا مهر۹۳ برايش بيمه بيكاري تعلق گرفته است.وقتي بيمه بيكاريش تمام شود كل سابقه حدود ۲۳ سال مي شود. (۱۸سال سابقه+حدود ۳ سال بيمه بيكاري)
  حالا اگر بخواهد بيمه اختياري را از پايان مهر۹۳ شروع كند شرايطش را ممكن است بگوييد؟ اگر ۲سال اختياري پرداخت كند آيا با ۲۵ سال مي تواند بازنشست شود؟(۳۰ روز حقوق)
  حق بيمه اختياري كه بايد پرداخت كند چقدراست؟
  این خانم درحال حاضر ۵۱سال دارند.
  خيلي متشكرم.

 96. الهام می گوید

  سلام
  خدا قوت
  از اینکه وقت میگذارید و پاسخ میدید ازتون تشکر می کنم
  مطالب بالا رو مطالعه کردم ظاهرا به جز خدمات جانبی بیمه اجباری تامین اجتماعی مثل ( کمک هزیه ازدواج ، بیمه بیکاری ، کمک بارداری و از کار افتادگی ) تفاوت دیگه ای بین دو بیمه اجباری و خویش فرما وجود نداره
  آیا این مطلب درسته ؟

 97. مریم امیدوار می گوید

  سلام خانمی هستم با ۱۸ سال پرداخت حق بیمه و ۳ سال بیمه بیکاری و سن ۴۲ سال ایا میتوانم درخواست بازنشستگی با ۲۱ سال سابقه بدهم و باتوجه به اینکه حقوق زمان کارم حداقل دستمزد بوده درصورتیکه با بازنشتگی موافقت شود ایا حقوقم از حداقل دستمزد پایین تر خواهد بود

 98. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به نظر بنده امكان درخواست داريد ولي مستمري شما كمتر از حداقل نخواهد بود.
  درهرصورت پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 99. بهاره احمدپور می گوید

  با سلام .خانمی هستم ۲۷ ساله متاهلم سابقه بیمه هم ندارم میخواستم بدونم میتونم خودمو بیمه خویش فرما کنم بیمه درمانی نیازی ندارم برای بازنشتگی میخوام بیمه بشم ؟

 100. محمد می گوید

  سلام من یک دانشجو کارشناسی هستم وخدمت سربازی ندارم ایا میتوانم خودم را بیمه کنم؟باتشکر

 101. مهدی می گوید

  ایا کسی که بیمه تکمیلی دریافت میکند میتواند بیمه تکمیلی شود توضیح دهید

 102. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  توضيح بيشتري درخصوص سوالتان بفرمائيد.

 103. پریسا می گوید

  سلام. من و همسرم از بیمه خوش فرما استفاده کرده و ثبت کردیم. این پرداختی بیمه به دستگاه شتاب بانک رفاه به چه شماره حسابی باید واریز کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا اینترنتی هم مقدور است پرداخت کنیم؟ آخه زمان پرداخت سری دوم رسیده و یادمان نیست برای پرداخت اول چه کردیم

 104. مهرشاد می گوید

  سلام
  آياكسى كه داراى بيمه اختيارى است وليكن دريكسال آخربيمه اجبارى داشته ونامه عدم نيازدريافت كرده است ميتواندازبيمه بيكارى وحقوق آن استفاده نمايد ونيز سوابق بيمه اختيارى راجزوسنوات محاسبه ميكنند؟
  باتشكر

 105. مهرداد می گوید

  سلام.بنده بیمه اختیاری با نرخ ۲۶درصد هستم.ایا هنگام باز نشستگی حقوق باز نشستگی بنده با حقوق بازنشستگی یک فرد که بیمه حرف مشاغل یا کار فرمایی با در صد پایین تر است برابر هست یا چون بنده درصد بیشتری از حداقل دستمزد میدهم حقوقم بیشتر هست؟؟؟؟؟

 106. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به همان سقفي كه براساس آن حق بيمه مي پردازيد ، حقوق بازنشستگي برقرار ميشود ليكن بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 107. علی می گوید

  سلام بنده ۳۰ سالمه میخوام بیمه تامین اجتماعی شوم(بیمه خویش فرما) ولی مراجعه کردم گفتن که چون کارت پایان خدمت شما معافیت کفالت است نمی توانین .میخواستم راهنمایی کنین.ممنون

 108. Sadaf T می گوید

  باسلام
  من قبلا هیچگونه سابقه بیمه نداشتم
  چهارماه هست ک در یک شرکت خصوصی مشغول بکارم اول قول بهم داده بودن اما الان میگن امکانش نیست
  میخواستم بپرسم خودم میتونم پرداخت کنم ؟ در

 109. بهزاد می گوید

  سلام .من ۲۲ سال سابقه کارمند رسمی بانک را دارم…بنا به دلایلی اخراج شدم…به صورت گسسته در چند شرکت بیمه تامین اجتماعی به مدت دو سال شدم…اکنون هیچ بیمه ای ندارم…چطور میتوانم بیمه ام را به صورت شخصی واریز کنم تا به بازنشستگی برسم؟

 110. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ازقرار بانكهاصندوق هاي بيمه خاص خودشان را دارندلذا ابتدا مي بايست درصورت موافقت سازمان تامين اجتماعي و بيمه محل كارقبلي تان ، اين سوابق را (احتمالا با پرداخت مابه التفاوت ) به تامين اجتماعي منتقل كنيد و سپس از بيمه خويش فرماي اين سازمان استفاده كنيد.

 111. محمد می گوید

  با سلام.هشت سال سابقه بیمه دارم و اکنون تقاضای بیمه اختیاری دادم و فاصله ای هم بین این دو مرحله نیفتاده است.آیا من هم مشمول انجام معاینات پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه تامین اجتماعی با توجه به قوانین سازمان هستم یا خیر؟با تشکر.

 112. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  تبصره ۳- کلیه متقاضیان بیمه اختیاری که در تاریخ تقاضا بیش از ۹ ماه فاصله در پرداخت حق بیمه آنان به هر دلیل به وجود آمده باشند، بدواً مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرند.

 113. سمیه می گوید

  پدر من حدود ۱۸ سال است که سابقه بیمه دارد و دوسال هم بیمه بیکاری گرفته است یعنی کلا حدود ۲۰ سال .اکنون خود را بیمه اختیاری نموده است اما از انجایی که راننده خطی است و توانایی کار کردن مداوم را بخاطر فشار عصبی و عصبانی شدن را نداردو میزان بدهی بالاکه بابت خرید قسطی ماشین در ماه را می پردازد نمیتواند حق بیمه خود را پرداخت کند.راهی برای بازنشستگی او هست؟خواهشا جواب دهید

 114. فرناز می گوید

  با سلام و تشکر از راهنماییهای خوبتون..در مورد بیمه خود اختیاری میخواستم بدونم آیا امکان بازخریدی هم وجود داره یا نه ؟ و اینکه با انصراف از بیمه خود اختیاری تمام مبالغ پرداختی قابل مسترد هست یا نه؟

 115. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر این بیمه صرفا درمانی و برای بازنشستگی است وبازخریدی و استرداد ندارد.

 116. ا.گ می گوید

  برای استخدام در شرکتی رفتم ولی مدیران شدکت بیان کردند که پول بیمه را به کارمندان میدهند تا خود کارمندان خودشون رو بیمه کنند و دلیلش رو هم فاطی نشدن در کارهای بینه بیان کردند لطفا مرا راهنمایی کنید فرق این بیمه ها چیه و ایا مشکلی پیش نمیاد دلیل این کار کارفرما چیست؟ با تشکر

 117. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنين چيزي مرسوم نيست بلكه بموجب قانون وظيفه بيمه كردن پرسنل بعهده كارفرماست وصرفا بحث هزينه مطرح نيست.

 118. ا.گ می گوید

  با سلام
  اگر ممکنه موضوع رو کمی تشریح کنین. یعنی از نظر شما کار در چنین شرکتی بعنوان کارمند در ان شرکت مشکل قانونی پیش میاورد؟ایا این موضوع به معنای عدم ثبت شرکت میباشد؟ مسئولیتی که بیمه برا کار فرما بوجود میاورد چیست؟متاسفانه من اطلاعی در مورد این مسائل حقوقی ندارم لطفا بیشر راهنمایی کنین؟
  با تشکر

 119. مدیر سایت می گوید

  بنا به قانون تامين اجتماعي ، كارفرما اجبارا مي بايست كاركناني را كه به كار مي گمارد بيمه كند و با ارجاع آنها به بيمه اختياري ، مسئوليت وي سلب نمي شود:
  ماده‌ ۴-
  مشمولین‌ این‌ قانون‌ عبارتند از:
  الف‌ ـ افرادی‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ کار می‌کنند.

 120. ع.د می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده هفت سال سابقه بیمه اجباری دارم و الان نزدیک به هشت ماه است بیمه بیکاری دریافت میکنم
  الان توانسته ام یک خط تاکسی زرد خریداری و پروانه استفاده از ان را بگیرم . در زمان تکمیل مدارک به من گفته شد که بعد از اخذ کارنامه تاکسیرانی سه ماه بعد باید خودم را بیمه کنم
  سوال من این است که:
  ۱.بیمه ای که از طریق تاکسیرانی با پرداخت حق بیمه ۱۷٪ اجباری است یا اختیاری؟
  ۲.در صورت پرداخت نکردن مشکلی پیش میاید؟
  ۳.میتوانم از بیمه بیکاریم که مدت یکسال است همچنان به عنوان حق بیمه استفاده کنم یا با پرداخت بیمه از طریق تاکسیرانی خود به خود قطع میشود؟
  ۴.میزان حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری در مقایسه با بیمه اجباری با پرداخت همین حق بیمه بعد از بازنشستگی یکی است یا نه؟
  با تشکر فر اوران

 121. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- به نظرم اجباريست.
  ۲- وابسته به سوال يك است.
  ۳-ممكن است خود بخود قطع نشود ولي به هرحال مشغول بكارشده ايد ومكلف به اعلام آن هستيد.(مراجعه به متن قانون)
  ۴-بيمه هاي اختياري معمولا با حداقل حقوق سالانه مشمول بازنشستگي هستند.
  درهرصورت پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 122. افسانه می گوید

  باسلام و احترام من ۲۰ سال سابقه بيمه تامين اجتماعي دارم و ۴۱ سال سن دارم با توجه به مشكلات خانوادگي مجبورم بازنشسته شوم آيا ميتوانم حق بيمه به مدت دو سال پرداخت كنم تا ۴۲ ساله شوم و با بيست سال بازنشسته شوم يا خير و آيا راه ديگري هست يا خير خيلي ممنون

 123. آیدین می گوید

  با سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم فرق بیمه اختیاری و بیمه ای که کارفرما انجام میده چیه؟
  باهم فرق دارن در مزایا یا در بازنشستگی و… یا نه
  ممنون

 124. حسین می گوید

  با سلام خدمت دوستان عزیز
  من نزدیک دو سال بیمه اختیای رد می کنم می خواستم ببینم که ایا راهی داره که بیمه درمانی را باطل کنم چون خدا وکیل از بس که هر ماه بتید برم و دفترچه را مهر بزنم خسته شدم در ضمن من بعد از دو سال یک.چهارم همون دفترچه اولی را هم تمام نکردم یعنی به دردم نخورده اگه برای ابطال راهی نیس میشه بیمه اختیاری را به بیمه مشاغل ازاد که در ان بیمه درمانی اختیاری است تبدیل کنم با تشکر فراوان.

 125. مریم می گوید

  با سلام
  بنده خانمی هستم ۲۷ ساله بدون سابقه بیمه آیا بنده می توانم برای خودم بیمه خویش فرما رد کنم در ضمن تمایلی به بیمه زنان خانه دار ندارم و می خواهم خویش فرما شوم در ضمن دو سال کار کردم ولی کارفرما برایم بیمه رد نکرده و تمایلی هم به شکایت ندارم. در ضمن تمام نظرات را خواندم اما شما به پرسش افرادی که بدون سابقه می خواستند بیمه شوند پاسخ نداده بودید خواهشا جواب مرا بدهید

 126. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درهرصورت نياز هست كه به نوعي شاغل تلقي شويد. حال چه اجباري و چه اختياري.
  لطفا اين مسيرها را مروركنيد وترجيحا پرس و جوي بيشتري از يكي از شعبات تامين اجتماعي بفرمائيد:
  دانستنی هایی درباره شرایط بیمه حرف و مشاغل آزاد
  ادامه بیمه‌پردازی به صورت اختیاری چگونه است؟

 127. غزل می گوید

  باسلام و تشکر
  من خانمی هستم . در سال ۷۵ در یک سازمان دولتی مشغول بکار شدم مدت ۳ ماه اول بیمه من را رد کردند و چهار سال و هفت ماه بعد تا سال ۸۰ قرارداد ۱۷۵ ساعتی ثابت کاری با من منعقد شد و بیمه من نیز رد نشده و بعد از سال ۸۰ دوباره بیمه من رد شده ۱۳ سال آیا من در ۲۰ سالگی می توانم تقاضای بازنشستگی کرده و بابت ۴ سالی که این سازمان بیمه من را رد نکرده است با توجه به موجود بودن قرارداد و سوابق مالی از این سازمان شکایت کرده و مطالبه سوابق ۴ ساله را بنمایم .

 128. پهلوان می گوید

  سلام خسته نباشید من ۴ سال بیمه د ارم الان میخوام از طریق دفترچه تاکسیرانی بقیه سوابقمو ادامه بدم باید چیکار کنم ؟ ممنون از راهنماییتون

 129. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  قرارداد ساعي هم مشمول بيمه بوده لذا ابتدا پيگير ارسال ليست اين دوره باشيد تاسوابق شما تجميع شود.

 130. مینا می گوید

  با احترام. من شنیدم کسی که سابقه بیمه داشته باشه نمیتونه به استخدام ادارات دولتی دربیاد. این چقدر صحت داره؟؟ خواهش میکنم زود جوابمو بدین

 131. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  به نظر بنده اين موضوع بصورت كلي مصداق ندارد مگر اينكه اداره اي اين فرض را دراستخدام خود استثنا كرده باشد.
  البته استخدامهاي دولتي بيشتر به اين موضوع تاكيد دارند كه فرد مستخدم ، دراستخدام سازمان دولتي ديگري نباشد.

 132. ندا می گوید

  با سلام

  من تا این ماه حدود ۷ سال بیمه بوده ام با چند ماه عدم پرداخت بیمه در سالهای قبل. الان بدلیل درخواست مرخصی بدون حقوق میخوام درخواست بیمه اختیاری کنم. برای درخواست شروع بیمه از اول مهرماه امسال آیا از الان میتونم اقدام کنم؟ از مرحله درخواست تا تائید حدودا چقدر طول میکشد؟
  در صورتیکه من مسافرت باشم آیا فرد دیگری میتواند پیگیر کارهای من باشد

  با تشکر

 133. سیفی می گوید

  با سلام
  حدود ۹ سال سابقه بیمه دارم یکسال از آخرین پرداخت بیمه من میگذرد درخواست ادامه بیمه خویش فرما کردهام و ساکن غرب تهران هستم.
  در صورت امکان لطف بفرمایید لیست مراکزی که در تهران معاینات پزشکی و آزمایشات قبل از گرفتن دفترچه درمانی را انجام می دهند اراِیه کنیدهنگام مراجعه به شعبه تامین اجتماعی همراه معرفی نامه انجام معاینات یه کاغذ |اره با ۴ تا ادرس به من دادند که دو تا از آدرس ها رو خودشان خط خطی کرده بودن سومی هم گفتن دیگه معاینات رو انجام نمیدن . ۳۰ مرداد ۹۳

 134. محمد می گوید

  سلام
  من از سال ۸۶ جواز كسب از اتحاديه دارم البته ديگه كار نميكنم ولي جواز رو باطل نكردم الان ميتونم خودمو بيمه مشاغل آزاد كنم/بازديد و… داره؟ تفاوتش با بيمه خويش فرما چقدره؟

 135. زهرا رضائی می گوید

  با سلام
  بیمه اختیاری هستم می خواهم درخواست کنم که پرداختی سوابق بیمه اختیاری را تامین اجتماعی به من ارجاع دهد آیا این کار را می کنند و یا اینکه در صورت قطع حق بیمه سنوات دریافتی را به حساب خودشان بر می دارند

 136. محمد می گوید

  سلام
  بيمه مشاغل آزاد (با ماهيت اختياري) به نظر شما براي من كه مجردم ۱۲ درصدي بهتره يا ۱۸ درصدي؟ من خدمات درماني ايرانيان هم از سال ۹۰ هستم ميتونم سوابق خدمات درماني رو هم تاثير بدم در تامين اجتماعي؟

 137. اشکان می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید
  فردی دارای حدودا ۲۸ سال سابقه پرداخت بیمه از سال ۸۱ لغایت ۸۴ در کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول بکار بوده و بعلت پرداخت حق بیمه بصورت اختیاری از کارفرما درخواست عدم واریز حق بیمه بصورت اجباری را نموه بود . حال پس از گذشت قریب به ۱۰ سال که حسابرسی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ صورت گرفته است شرکت بدلیل عدم پرداخت حق بیمه این فرد بصورت اجباری به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شناخته شده و سازمان حق بیمه سال های مذکور این فرد را از شرکت مطالبه نموده است (در صورتی که حق بیمه توسط کارمند فوق اذکر بصورت اختیاری پرداخت شده است) .علیرغم مراجعات پیاپی بنده به سازمان از دریافت پاسخی قانع کننده از سوی مسئولین عاجز مانده ایم . خواهشمند است راهنمایی فرمایید

 138. محراب غمکینی می گوید

  سلام خواهش میکنم راهنماییم کنید.یک شرکت پیمانکاری قراربود برام بیمه رد کند ولی در سال ۹۲ نه ماه رد نکرده حالا میخواهم آن ۹ ماه را بخرم خواهش میکنم راهنمایی کنید

 139. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  براي مدت ماقبل قابل خريد نيست مگر اينكه كارفرماقبول كند كه مدت قبلي را با شما كاركرد داشته و بيمه رد نكرده است.

 140. حامد می گوید

  با سلام.
  چرا با توجه به اینکه دستور افزایش جمعیت داده اند.ولی برای خانمهایی که بیمه اختیاری شده اند…کمک هزینه دوره بارداری و زایمان تعلق نمیگیرد…خواهشمند است.راهنماییم کنید.ایا میتوان کمک هزینه را گرفت یا خیر…

 141. مهدی می گوید

  دوست گرامی بیمه مشاغل ازاد (خویش فرما) رد کن بیمه اختیاری ماهی ۱۶۳ هزار تومنه بیمه خویش فرما نرخ ۲۰% هستش که میشه ماهی ۱۳۵ هزار تومن

 142. مهدی می گوید

  کاربر گرامی شما هرجا کار کنید بیمه رو هم به صورت چه خویش فرما و چه اختیاری بریزین فرقی نمیکنه بعدشم که رفتین در شرکتی کار کردین موردی نداره شما شماره بیمه تون رو میدین براتون بیمه رد میشه . بله بیمه خویش فرما چرا نباید سابقه محسوب نشه .

 143. مهدی می گوید

  کابر گرامی شما نمیتوانید بیمه اختیاری بشوید چون نه سابقه ای دارید نه کارت پایان خدمت ولی اشکالی نداره شما میتوانید بیمه خویش فرما یا همون مشاغل ازاد بشین که نرخ حق بیمه هم ۲۰% مدارک لازم هم شناسنامه و کارت ملی ۲ قطعه عکس هستش که به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی محل سکونت تان بروید بیمه میکنند . من هم همین طوری بیمه شدم

 144. مهدی می گوید

  بله میتونید بیمه خویش فرما بشین بیمه در مان ماهی ۲۱ هزار تومنه .

 145. مهدی می گوید

  شما برای پرداخت ۲ راه دارین راه اول اینکه برین کارگزاری بیمه و قبض پرداخت رو براتون صادر کنن و بعد اون قبض شناسه قبض داره انو میزنین پرداخت میشه . راه دوم اینکه بریم شعبه تامین اجتماعی درخواست پسورد بدین بگین میخواین لیست حق بیمه رو خودتون رد کنید که در اینصورت میرید تو سایت https://samt.tamin.ir/
  و نام کاربری میشه کد ملی شما و پسورد رو هم باید از شعبه بگیرین بعد لیس حق بیمه رو خودتون هر چند ماه که دوست دارین میتونین بزنین از ۱ ماه تا ۱۲ ماه میزنن بعد همون جا بهتون شناسه قبض میده همون اینترنتی هم میتونین شناسه قبض رو بزنن وبعد مبلغ رو بزنید و پرداخت میشه بعد از پرداخت ۷۲ ساعت کاری طول میکشه تا سابقه حق بیمه شما ثبت بشه بعد میرید تو سایتhttp://savabegh.tamin.ir/
  اونجا سوابق شما نشان داده میشه که چه ماه های از سال رو بیمه رد کردین بعد میرین دفاتر کارگزاری بیمه دفترچه های شمارو مهر اعتبار میزنن . خیلی ساده هستش

 146. مهدی می گوید

  دوست گرامی بیمه های اجباری نرخ شان ۳۰% هست که دولت ۲% هم کمک میکنه میشه ۳۲% معلومه که بیمه اجباری بازنشستگی بالاتری داره بیمه مشاغل اخرینش ۲۰ % هست بیمه اختیاری نرخ ۲۶% هست شما نگران بازنشستگی نباش حقوق بازنشستگی رو ۵ سال مانده بازنشست بشی تعین میشه . اون موقع میتونی با در خواست کتبی حق بیمه تو ببری بالا

 147. مهدی می گوید

  دوست گرامی شما رفتین بیمه حتما از کارمندی که مسئول بیمه های اختیاری و خویش فرما هستش برو . منم شرایط شما رو داشتم بیمه شدم بگو بیمه مشاغل ازاد . همون خویش فرما میخام اگه از کارت سئوال کردن بگو کارگر ساختمانی هستم خودم برای خودم کار میکنم .

 148. مهدی می گوید

  بله بیمه مشاغل ازاد نرخ ۲۰% رد کن میشه ماهی ۱۳۵ هزار تومن . شما اگه بچه و همسر دارین به نفع شما نیست بیایی مشاغل چون هزینه درمان ازت برای هر دفترچه ۲۱ هزار تومن میگیرن بابت هرماه فکر نکنم راهی باشه تا از درمان استعفا بدی .

 149. مهدی می گوید

  کار زیاد مهم نیست اگه در مورد کار ازت سئوال کردن بگو کار در منزل اجام میدم یا مغازه دار هستم اینارو بگو

 150. مهدی می گوید

  نه دوست گرامی بیمه مشاغل ازاد ۲۰% بازدید هیچی نداره فقط برو در خواست بده بیمه مشاغل همون خویش فرما هستش .

 151. مهدی می گوید

  ببین ۱۲ % و ۱۶ % درصد در صورتی شما میتونین بشین که از شغل شما مدرک ارائه بدین مثل بگین من کارگر ساختمانی هستم کارت مهارت فنی هم باید داشته باشی که نرخ ان ۱۴ % که ۷% شما شما میدین و بقیشو دولت . در مورد نرخ ۱۶ % هم معمولا باید بری تاکسرانی نامه بیاری بگی من تاکسیران هستم یا وانت بار دارم . شما فقط میتونید ۱۸% رو پرداخت کنید

 152. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از اينكه در پاسخگويي به سوالات كاربران مشاركت داشتيد.
  بااحترام

 153. فرزانه می گوید

  باسلام ببخشید شوهر من بیمه رانندگان است قبل هم خیاط بوده وکارفرما بیمه رد میکرده حالا میخواییم بیمه تکمیلی رد کنیم چقدر باید هزینه کنیم شامل چه چیزهایی میشه

 154. لیلا می گوید

  با سلام من مدت ۱۰ سال سابقه بیمه دارم و می خواهم از شغلی که دارم استفا بدهم. آیا این امکان وجود دارد که همسر من بیمه ام را از طریق کارگاهشان به صورت اجباری ادامه بدهد .

 155. احسان می گوید

  سلام دوست گرامی
  من جوانی هستم ۲۸ ساله. نزد کارفرما و کل سابقه من فقط ۳ ماه هست با توجه به اینکه من شغل لاستیک سازی دارم کارم شخصی و خصوصی شده که مربوط به خودم هست از چه بیمه ای میتوانم استفاده کنم که در بازنشستگی به مشکل بر خورد نکنم
  البته ما سه برادر هستیم که با هم کار میکنیم و تحت هیچ. بیمه ای نیستیم و پروانه کسب هم نداریم
  اگه لطف کنید که نوع بیمه و مبلغ آن را هم ذکر نمایید

  با تشکر

 156. مهدی می گوید

  شما چرا رفتین سراغ بیمه اختیاری بیمه اختیاری برای کسانی خوب هستی که ۴ نفر هستن یعنی میخان ۴ تا دفتر چه بگیرن در بیمه اختیاری هزینه در مان کسر نمیشه ولی ثابت شما اگه یک نفر هستین به اون کارمند بیمه بگو میخام بیمه خویش فرما بشم (مشاغل آزاد) هم میگن که نرخ ۲۰% هستش که میشه ماهی ۱۳۵ هزار تومن ولی اگه شما چند نفر تحت پوشش خودتون هستش بیمه مشاغل بدرد تون نمیخوره چون بابت هردفترچه درمانی که میدن ماهی ۲۱ هزار تومن بابت هر نفر کم میکنن کسانی که تعدادشون بالاست بهتر بیمه اختیاری بشن چون ماهی ۱۶۳ هزار تومن کم میکنه وبرای صدور دفترچه محدودیتی نداره چه ۱ دفترچه چه ۵ تا همون مبلغ رو میگیره . ولی اگه میخای بیمه کمتر بدی برو فنی حرفه ای کارت مهارت قالی بافی بگیر بعد برو بیمه بگو قالی باف هستم حق بیمه اش هم ۱۴ % هستش که میشه فقط ۷% را شما میدید که میشه ۵۳ هزار تومن و ۷% بقیه رو دولت میده ولی وقتی بیمه شدی یه دار قالی باید تهیه کنی و هروز ببافی (البته اگه میتونید فرش ببافید) مامور بیمه هر ۶ ماه یا سالی یک بار میاد اون دار قالی را نگاه میکنه و تایید میکننه اگه اینکارو نکنی سهمیه قطع و بیمه نمیکنن .اینطوری هم فرش باف میشی اون فرش را میفروشی پول بیمه رو هم در میاوری که راه سختی هستش واقعا. یا باید همون مبلغ بالارو بدی یا یه جا کار کنی بیمه ات رد بشه یا کلا قید بیمه را بزن

 157. مهدی می گوید

  هیچی یه در خواست میدی به شعبه ماهی ۱۳۵ هزار تومنم میدی برات سابقه رد میشه .

 158. مهدی می گوید

  ۶۲ سال خیلی زیاده نه تامین اجتماعی بیمه نمیکنه شرط سنی برای مردان حداکثر ۵۰ سال و زنان ۴۵ سال هستش نه ۶۲ سال . شما میتونید از بیمه عمر استفاده کنید .

 159. مهدی می گوید

  دوست عزیز برای بیمه خویش فرما نیازی به کارت پایان خدمت نیستش مدارک جهت بیمه شدن خویش فرما کارت ملی شناسنامه ۲ قطعه عکس هستش .

 160. مهدی می گوید

  شما بیمه اختیاری رو میتونید یک ساله پرداخت کنید هیچ اشکالی هم نداره بیمه در صورتی قطع میشه که ۹ ماه بیمه اصلا پرداخت نکنی انوقت قطع میشه . اگرم بیمه میخای ۱ ساله رد کنی اون سالی که توش هستیم رو میتونید رد کنی یعنی امسال سال ۱۳۹۳ هستش شما فقط میتونید سال که توش هستیم رو رد کنی سال بعد رو نمیتونی رد کنی

 161. مهدی می گوید

  دوست عزیز شما وقتی ماشین میخری میگی من فرمان این ماشین رو نمیخام ولی خود ماشین رو میخام . اینکه نمیشه بیمه بشی ولی دفترچه نداشته باشی . شما اگه یک نفر هستی و مجرد هستی برو بگو بیمه مشاغل میخام که هزینه اش کمتر از بیمه اختیاری هستش ولی اگر متاهل هستی باید بیمه اختیاری بریزی

 162. مهدی می گوید

  خوب بله شما بیمه میشی که بازنشست بشی دیگه اون ۲۳ ماه هم سابقه بیمه محسوب هستش اون سازمان دولتی که در انجا کار میکنی اگه اون سازمان برای کارمنداش و پرسنلش از بیمه تامین اجتماعی استفاده میکنه خیلی راحت تره و شما فقط شماره بیمه همون بیمه اختیاری تون رو میدید اون سازمان ادامه اش رو برای شما در همون تامین اجتماعی میریزه ولی اگر شما در ارگان خواصی کار میکنید مثل بازنشسته های صندوق کشوری اینجا کار یه زره سخت میشه کلی باید دوندگی کنی تا اون ۲۳ ماه رو بیاری ادامه بیمه اون سازمان کنی همچنین بیمه های لشگری مثل نظامی ها هم همینطور هست باید اون ۲۳ ماه تون رو شعبه پولشو بده به اون صندوق بازنشتگی که هستین البته اگه لشگری یا کشوری باشه . اگه تامین اجتماعی باشه که خیلی راحت تره . الان بعضی شغل های دولتی دارن از صندوق تامین اجتماعی استفاده میکنن .

 163. مهدی می گوید

  بیمه خویش فرما و اختیاری فقط بازنشستگی و از کارافتادگی کلی و جزئی و هزینه کفن و دفن رو میده هزیه ازدواج ، بیمه بیکاری ، کمک بارداری برای بیمه های اجباری هستش شما وقتی خودتون بیمه میریزید میخاین بعدن نریزید بعد بیمه بیکاری بگیرین . بیمه بیکاری فقط برای مشاغل اجباری هستش که کارفرما بیمه شما رو میریزه

 164. مهدی می گوید

  ادارات دولتی معملا پارتی میخاد به سابقه ربطی نداره

 165. مهدی می گوید

  یه جا هستش سمت چهاردنگه خیابان فارسیان درمانگاه مفتح اونجا هم معاینات تامین اجتماعی رو انجام میده روز های زوج ساعت ۸ تا ۱۰ صبح هستش ولی فکر کنم به مسیرت دور باشه .

 166. مهدی می گوید

  بیمه اختیاری اصلا کمک هزینه بارداری و ازدواج نداره اینایی که شما گفتی فقط برای بیمه اجباری نه اختیاری.

 167. مهدی می گوید

  بیمه تکمیلی بدرد نمیخوره بهتر بیمه تامین اجتماعی بشه که باز نشستگی هم داره . بره شعبه محل سکونت بگه بیمه مشاغل میخام بعد ۳ ماه باید بیاد به بیمه اختیاری چون برای بیمه اختیاری باید ۳۰ روز سابقه پرداخت بیمه داشته باشی چون شوهر شما سابقه ای نداره بهتر مشاغل براش در ست بشه و چون متاهل هستش بیمه مشاغل بدردش نمیخوره چون هزینه درمان داره و ول بالای باید بده باید بیمه اختیاری هزینه درمانش ثابت هرچنتا دفترچه بگیره هیچ محدودیتی نداره

 168. مهدی می گوید

  بله فکر کنم بشه بیمه را از کارگاه بده ولی باید کارگاه برای خودتان باشد چون کارگاه برای کسی دیگه باشه فکر نکنم دیگران قبول کنن . بعد شوهر شما بیمه داره نیازی به بیمه ندارید

 169. مهدی می گوید

  دوست گرامی چون شما هیچ سابقه ای ندارید برید بیمه خویش فرما بریزید ماهی ۱۳۵ هزار تومنه اگه شما متاهل هستین بیمه مشاغل بدرد شما نمیخوره با همون ۳ ماه سابقه ای که دارین میتونین بیمه اختیاری بریزین چون در بیمه اختیاری هزینه ای بابت درمان نداره ولی قیمتش ۱۶۰ تومنه که بیشتر کسانی که ۲ یا ۴ نفر هستن خوبه چون پول دفترچه نمیدی .
  ونیازی به جواز کسب هم نیستش فقط مدارکی مثل کارت ملی شناسنامه و عکس اگرم کارت پایان خدمتی دارین ببرین بیمه میشین

 170. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از لطف و پاسخگويي شما

 171. امیر می گوید

  سلام من حدود ۱۰ سال سابق کار در شرکتهای خصوصی را دارم والان ۴۳ سالم هست الان حدود ۲ سال که بیکار شده ام می خواستم ببینم بیمه خویش فرمامناسب من هست .یا خیر؟ وچند سال باید این بیمه را پرداخت کنم تا بازنشسته شوم وماهی چند؟

 172. سیروس ایمانی صوفیان می گوید

  با سلام لطفا بفرماییدباز نشستکی مشاغل آزاد تامین اجتماعی بعد از چند سال است. باتشکر

 173. احد لطیفی صوفیانی می گوید

  با سلام لطفا بفرمایید باز نشستگی استاد کار درب و پنجره سازی آلومینیوم بعد از چند سال است.با تشکر

 174. محبوبه می گوید

  با سلام اینجانب به مدت ۱۹ سال شاغل بوده و بیمه تامین اجتماعی بوده ام اکنون بدلیل ترک خدمت تمایل به پرداخت مابقی بیمه بصورت اختیاری دارم سوال من این است که مبلغ بیمه ای که باید پرداخت کنم بر اساس کدام ماهها یا سالها است ؟
  و آیا میتوانم تقاضای افزایش بیمه کنم؟

 175. احمد می گوید

  با سلام
  بنده ۳۵سال دارم و متاهلم
  حدود دو سال سابقه بیمه از شرکت هایی که قبلا با آن کار میکردم دارم
  میخاستم بدانم:
  ۱-چگونه و به ارزانترین شکل بیمه خود را ادامه دهم
  ۲-آیا مزایای بیمه عادی خوشفرما با ماده ۸۰ فرق دارد؟
  ۳-دو سال سربازی با چه روش و هزینه ای به سابقه من اضافه میشود
  ۴-من سه ماه سابقه بیمه درام که در هوا معلق است (به گفته صاحب کار قبلی مان به خاطر عدم پرداخت جرایم بیمه ای از طرف ایشان ،این اتفاق افتاده و هر بار که میبینمش وعده سرخرمن میدهند) چه کنم آن سه ماه هم اضافه سوابق قبلی ام شود

 176. مهدی می گوید

  دوست گرامی ارزان ترین شکل ممکن بیمه بستگی داره که شما متاهل هستین یا مجرد اگه مجرد فقط خودت باشی بیمه مشاغل آزاد یا همون خویش فرما هستش که میشه ماهی ۱۳۵ هزار تومن اگه متاهل هستش بچه هم داری بیمه اختیاری ماهی ۱۶۳ هزار تومن اینا ارزانترین بیمه ها هستش مگر اینکه جایی کار کنی تا کارفرما بیمه ات کنه یا اینکه بری وانت یا تاکسی بخری بشی بیمه تاکسیرانی یا بیمه کارگران ساختمانی ماهی ۵۰ هزار تومنه که بهت پیشناد نمیکنم خیلی مراحل اداریش پیچیده هستش فکر نکنم کسی رو بیمه کنه و پارتی میخان .
  مزایی بیمه خویش فرما هیچ فرقی نداره بازنشستگی شون بستگی به بیمه پردازی داره فقط بیمه بیکاری و کمک هزینه ازدواج نداره وگرنه با بقیه بیمه ها یکی هستش.
  ۲ سال سربازی شما فکر کنم برای هر یک سال ۵۰۰ هزار تومن برای شما اب بخوره حالا کمتر یا بیشتر شو نمیدونم بهت پیشنهاد میکنم سریع اون ۲ سال سربازی رو بیاری رو سابقه ات تا قانون عوض نشده اگه هم اون ۲ سال جبهه بودی که اصلا ازت پولی نمیگیرن و اون ۲ سال که جبهه بودی سختیه کار برات محسوب میشه کارت پایان خدمت هم باید هوشمند باشه و اگه خدمتت تو جبهه نبوده باشی نزدیک ۱ میلیون خرج کن میاد روی سوابق تامین اجتماعی شما.

  اون ۳ ماه سابقه ای هم که داری خودت داری میگی رو هوا معلق هستش اگه صاحب کار تا اون پولو نده برای شما سابقه محسوب نمیشه من به شما پیشنهاد میکنم قید اون ۳ ماه رو بزن فکر نکنم اون ۳ ماهه شما برگرده

 177. مهدی می گوید

  سلام شما هم میتونید اختیاری هم مشاغل رد کنی بیمه اختیاری ماهی ۱۶۳ هزار تومنه بیمه مشاغل ازاد ماهی ۱۳۵ هزار تومنه بیمه شما به ماه سال ربطی نداره بر اساس دستمزد وزارت کار سالانه هستش الان دستمزد وزارت کار ماهی ۶۰۰ هزار تومنه .
  من منظور شما رو نفهمید چیه تقاضای افزایش بیمه برای چی یعنی میخواهید با حقوق بالا بازنشست بشید . حقوق مستمری بازنشستگی شمارو ۵ سال اخر که منده بازنشست بشی تعیین میکنه اون موقع میتونی بری شعبه در خواست بدین که من میخام حق بیمه بالای بدم که از ماهی ۱۸۰ هزار به بالا شما هرچقدر پول به تامین اجتماعی بدین (اونا نه نمیگن . بودجه اشون کم شده شما اگه ماهی ۱۰ میلیون هم بخای به تامین اجتماعی پول بدی اونا نه نمیگن کیه که از پول بدش بیاد )

 178. مهدی می گوید

  حقوق بازنشستگی شما به ۵ سال اخر که مونده بازنشست بشی بستگی داره . اگرم منظور شما به سختی کار هستش که نمیدونم به استاد کار درب و پنجره سختی کار بدن یا نه که اون رو باید مامور بیمه باید تشخیص بده .
  (سئوالت واضح نبود)

 179. مهدی می گوید

  تمام بیمه ها برای مردان باید ۳۰ یعنی ۱۰۹۵۰ روز سابقه پرداخت بیمه داشته باشن و زنان ۲۵ سال بیمه پرداخت کنن بازنشست میشن .

 180. مدیر سایت می گوید

  با سلام و تشکر از لطف و پاسخگویی شما

 181. ناهید ستوده می گوید

  من ۳الی ۴ سال بیمه خویش فرما بوده ام ولی کلیه مدارک من دال بربیمه بودنم گمشده است حال چگونه میتوانم سوابق بیمه ای خویش فرما ی خود را پیدا کنم

 182. هدایت می گوید

  شما میتونین بیمه خویش فرما (یا همون مشاغل آزاد) بشین الانم واسه خدمات درمانی بیمه سلامت اومده که رایگانم هستش اینجوری هزینش کمتره و سابقه هم واستون رد میشه

 183. هدایت می گوید

  من خودم ۷ سال سابقه بیمه اجباری دارم و چند ماهه که اقدام به پرداخت بیمه اختیاری کردم حالا میخواستم ببینم اگه بخوام از بیمه مشاغل آزاد استفاده کنم که طبعا خدمات درمانی نداره و بعدا دوباره حالا به هر دلیلی مثلا ازدواج و… بخوام بیمه اختیاری که شامل خدمات درمانی هستش بشم مراحل پزشکی و دنگ و فنگ دیگه ای که نداره؟
  ممنون از راهنماییهاتون

 184. رضا می گوید

  با سلام
  من به صورت حق التدریسی در دانشگاه مشغول تدریس هستم و از ۳۶۰ روز سال حدود ۶۰ روز حق بیمه برایم از طرف دانشگاه پرداخت می گردد. آیا من امکان دریافت دفترچه بیمه رو دارم؟ البته من قبلا به مدت هفت سال بیمه بودم.

 185. مریم می گوید

  سلام.من ۵سال سابقه بیمه اجباری دارم حالا میخوام خودم بیمه اختیاری کنم در فرمی که از بیمه گرفتم در یکی از بندهای اون نوشته بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگیو فوت با‍ برداخت ۲۰ درصد ۱۸درصد سهم

 186. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله مي توانيد ولي مهلت (تامين اعتبار) دفترچه را كم مي زنند.

 187. مسعود می گوید

  سلام بنده سال های گذشته رو بصورت پراکنده در شرکت و کارگاه های مختلف شاغل بوده ام اما بیمه نداشتم.آیا میشه الان سابقه بیمه رو جمع آوری کنم؟

 188. فرناز می گوید

  سلام من تا به حال بیمه نبودم و می خواهم در باره ی بیمه تامین اجتماعی به صورت آزاد و هزینه آن سوال کنم که هزینه آن به چه صورت است و هر ماه باید هزینه به حساب بریزیم و چه مبلغ باید بریزم. متشکرم

 189. سمانه می گوید

  سلام…در سابقه بیمه من یک وقفه یکماهه پیش آمده بدلیل استعفا از محل کار قبلی و شاغل شدن در محل کار جدید…برای آن یکماه وقفه چه کاری انجام بدهم؟؟؟؟
  ممنون

 190. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  كار خاصي نمي توانيد انجام دهيد.

 191. حسین می گوید

  سلام من ۳ ساله بیمه مشاغل ازاد تامین اجتمای بودم البته بدون دفترچه درمانی قرارداد داشتم ولی الا ۲ ماه دفترچه گرفتم ولی الان پشیمانم چون درمانگاه تامین اجتمای از ما هزینه ویزیت ودارو میگیره میخواستم قراردادم قعط کنم و دوباره بدون درمان بگیرم ایا به نظره شما این کار خوب هست در ضمن میخواستم بدونم میشود مشاغل ازاد را به اختیاری تبدیل کرد و دفترچه گرفت ممنون

 192. مهرداد می گوید

  سلام و خسته نباشید.بنده بیمه اختیاری با نرخ ۲۶٪هستم.قصد تغییر بیمه به حرف مشاغل ازاد خود اظهاری با نرخ ۲۰درصد دارم.ایا معاینات دوباره باید انجام بدهم؟شماره بیمه تغییر میکند؟پدر من تحت تکفل من بیمه درمانی بوده .ایا برای درمان پدرم مراحل باید مجدد طی شود؟مجرد هستم.در ضمن اقای مهدی ۲۰درصد حرف مشاغل که ۱۸٪سهم بیمه شده هست با در نظر گرفتن حقوق ۶۲۹۰۰۰تومان میشود ماهی۱۱۳۲۲۰تومان نه ۱۳۵هزار تومان!!!!

 193. حسین می گوید

  سلام دوباره ببخشید یه سوال دیگه داشتم اینکه بیمه مشاغل ازاد مشمول بیمه بیکاری یا از کار افتادگی میشود یا مثل بیمه اختیاری شامل این موارد نمیشود ممنون

 194. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله اين بيمه همه شامل مزاياي بيمه بيكاري و ازكارافتادگي نمي شود.

 195. معصومه می گوید

  سلام
  من ٢سال سابقه بیمه اجباری دارم و الان ٢سال است که بیمه ام به خاطر ترک کارم قطع شده.می خواستم بدونم ایا الان بخواهم بیمه شوم باید خویش فرما شوم؟و اینکه من می توانم این ٢سال که بیمه نبوده ام را یکجا پرداخت کنم؟

 196. سمانه می گوید

  باسلام
  من مربی حق التدریس فنی و حرفه ای هستم حق بیمه ام به طور کامل پرداخت نمی شود بطور میانگین در ماه ۱۵ روز بیمه دارم. آیا امکان پرداخت مابقی آن بطور آزاد و با کمترین هزینه وجود دارد؟ بهترین کاری که میتوانم در این زمینه انجام دهم تا حق بیمه ام کامل پرداخت شود چیست؟

  باتشکر

 197. مسعود می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  پدرم ۴۳ سال سن دارد و ۲۰ سال سابقه ی بیمه ی اجباری دارد سال گذشته سه ماه خودش را بیمه ی اختیاری کرد و دیگه حق بیمه را نپرداخت و قطع شد حالا میخواستم بپرسم میتواند باز نشسته شود و یا این که ۱۰ سال باقیمانده را یک جا پرداخت کند و باز نشسته شود ؟

 198. مصطفی مهدوی می گوید

  با سلام من ۳۰سال دارم وبیکارم میخواستم خودمو بیمه بازنشستگی , فوت , وازکارافتادیگی کنم کدام بیمه بهترو ارزانتراست اختیاری یا خویش فرما و اگر بعدآ ازدواج کنم می توانم خانواده ام را هم تحت پوشش قراردهم لطفآ راهنمایی کنید با تشکر جواب را به همین ایمیل برام بفرستید

 199. مهدی می گوید

  بله اقا مهرداد شما درست میگید ۱۸ دصد میشه ۱۱۳۲۲۰ تومان ولی این پول برای بازنشستگی و از کار افتادگی هستش ماهی ۱۳۵ تومن پول دفترچه بیمه رو هم حساب کردن که پول هزینه درمان ماهی ۲۱۵۰۰۰ ریال هستش برای هر نفر . که جمعا ماهی ۱۳۵ توئمن میشه دوست عزیز .
  بله شما اقا بیایین تغییر بیمه بدین باید دوباره معاینات پزشکی رو انجام بدین . شماره بیمه شما تا اخرین روزی که بازنشست بشی باشما هستش و هیچ وقت تغییری نمیکنه شعبه از روی شماره بیمه میفهمه که شما چقدر سوابق دارین اگه تغییر کنه نمیشه شماره بیمه مثل کد ملی میمونه هیچ وقت تغییر نمیکنه وقتی بازنشست شدی تغییر میکنه و میشه شماره مستمری.
  پدر شما تحت تکلف شما هستش و من نمیدونم بجز خودتون و پدرتون کسی دیگه هم تحت تکلف شما هستش یانه . ولی به نفع شما نیست که بخای بیایی بیمه خویش فرما بشی به خاطر اینکه پدر شما زیر نظر شما هستش و دفترچه های بیمه خویش فرما مشمول فرانشیز هستند یعنی اگه شما بخای در بیمارستان دولت بستری بشی ۳۰ % هزینه رو ازتون میگیرن که این زیاد خوب نیست و شما تو بیمه خویش فرما ماهی ۱۵۳ هزار تومن باید پول بدی چون پدرتم زیر نظر شماست ولی تو بیمه اختیاری شما داری ماهی ۱۶۳ هزار تومن میدی ثابت هستش و چه ۱ دفترچه بیمه داشته باشی چه ۵ تا دفتر چه بیمه همون مبلغ رو از شما میگیرن یعنی تو بیمه اختیاری هزینه درمان ثابت زیاد مهم نیست و از همه بهتر تو بیمه اختیاری شما مشمول فرانشیز نیستید و هزینه پروتز و اروتز بلامانع هستش و لی تو خویش فرما یا همون مشاغل ازاد هیزینه پروتز و اروتز نداره . (شما همون بیمه اختیاری بریزی به نفع شما ست )

 200. مهدی می گوید

  اقا مهرداد اون ۱۸% رو بر اساس دستمزد ماهی ۶۰۸۹۱۰۰ ریال محاثبه میکنن . یعنی دستمزد کارگر ساده وزارت کار

 201. مهدی می گوید

  بله شما میتونید مشاغل ازاد رو به اختیاری تبدیل کنی

 202. مهدی می گوید

  فرناز خانوم به این سئوال شما در بالا من جواب دادم

 203. مهدی می گوید

  خوب اگه اون جاهای که کار کردین برای شما بیمه ای نزد تامین اجتماعی رد نکردن سابقه ای شما ندارین

 204. مهدی می گوید

  خوب بله همین هست دیگر ۱۸% سهم شماست ۲% سهم دولت هم بازنشستگی و هم از کارافتادگی دارد

 205. مهدی می گوید

  شما از هر بیمه ای که بخواهید برید بیمه ای دیگر باید معاینات رو انجام بدین . بیمه مشاغل ازاد یا همون خویش فرما ازتون هزینه دفترچه میگیرن .

 206. مهدی می گوید

  شما در همون شعبه ای که بیمه بودین مدارک کارت ملی و شناسنامه خودتون رو ببرین کارمند شعبه از روی کدملی شما تمام سوابق شمارو بهتون میگه و شماره بیمه تون رو هم ازشون بگیرین انوقت میتونید از طریق اینترنت هم سوابق خودتون رو جمع کنید .

 207. مهدی می گوید

  سلام اون ۲ سالی رو که سابقه ای برای شما ثبت نشده و قبلش ۲ سال سابقه داشتی . اون ۲ سال دیگه شما نمیتونی بریزی و از روزی که تقاضا دادی به شعبه شما میتونید بیمه بریزید قبلش رو نمیشه ولی اون ۲ سال خالی رو هنگام بازنشستگی تون که کم اومد بیمه یه پولی بابت اون ۲ سال خالی بودن شما ازتون میگیره و شمارو بازنشست میکنه
  یعنی اون ۲ سال شما در هنگام بازنشستگی میتونید پولشون بدید نه الان .

 208. مدیر سایت می گوید

  تشكر از لطف و پاسخگويي آقا مهدي دارم.

 209. مهدی می گوید

  اقا مسعود سن بازنشستگی ۵۰ سال تمام میباشد ۴۳ فکر نکم بازنشسته بشه
  باید تا ۵۰ سال تمام صبر کنه بعد اونوقت بیمه تصمیم میگیره که پولو یکجا بگیره یانه

 210. مهدی می گوید

  اقا مصطفی شما با مدارک شناسنامه و کارت ملی و ۲ قطعه عکس و کپی این مدارک به نزدیک ترین شعبه بیمه تامین اجتماعی بروید خودتونو بیمه کنید نرخ حق بیمه ۱۸% هستش که میشه ماهی ۱۳۵ هزار تومن بله از کارافتادگی و بازنشستگی هم داره همسرتونو هم میتونید بیمه کنید . اگه همسرتونو هم بیمه کردین ماهی ۲۱۵۰۰۰ریال بابت هر دفترچه ماهانه میگیرن.
  تقاضای بیمه خویش فرما یا همون مشاغل آزاد بدین شما چون سابقه پرداخت بیمه ندارین نمیتونی بیمه اختیاری بشی بیمه اختیاری ۱ ماه سابقه پرداخت بیمه میخاد ولی بیمه مشاغل ازاد هیچ سابقه ای نمیخاد .

 211. مهدی می گوید

  خیلی ممنون از لطف شما جناب مدیر .

 212. مهدی می گوید

  شما میتونی شکایت کنید تا حق بیمه شما کامل پرداخت شود . در غیر اینصورت باید بیمه را خودتان به صورت ازاد باید پرداخت کنید .

 213. محمدرضا می گوید

  سلام .خسته نباشید.من ۳۳ماه هست بیمه متوالی دارم ۹ماهش از طریق کارفرما کارخانه و ۲۴ماه هم از طریق مشاغل آزاد.ازدواج کردم کمک هزینه ازدواج به من تعلق میگیرد؟من که بیمه میریزم و کارفرمای خومم

 214. م -فیاضی می گوید

  با سلام .برادر من ۲۵ سال دارد وکارت پایان خدمت ندارد. می خواستم ببینم که می تواند خود را بیمه تامین اجتماعی کند و ماهیانه چقدر باید پرداخت کند؟

 215. م.نظری می گوید

  با سلام و احترام .بنده چهار سال سابقه بیمه اختیاری (مشاغل ازاد)دارم.ایا با استخدام در یک شرکت،شرکت مورد نظر بیمه کند ان چهار سال جز سابقه کاری محسوب میشود

 216. شری می گوید

  اگر کسی دفترچه بیمه تامین اجتماعی از سر کارش داشته باشه و از طریق پدرش دفترچه ارتش هم داشته باشه می تونه دفترچه تامین اجتماعیش رو باطل کنه ؟ و فقط از دفترچه ارتشش استفاده کنه ؟

 217. مهدی می گوید

  اگه الان بیمه را خودت میریزی یعنی خویش فرما میریزی کمک هزینه ازدواج نداره .
  کمک هزینه ازدواج فقط برای بیمه های اجباری هستش بیمه های خویش فرما ندارن
  بازم از شعبه تامین اجتماعی بپرس یا با ۱۴۲ زنگ بزن اونا بهتر راهنمایی میکنن

 218. مهدی می گوید

  بله میتوانید به نزدیک ترین محل شعبه تامین اجتماعی برود مدارک شنا سنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس هم ببرد . قیمتش هم ماهی۱۳۵ هزار تومنه .

 219. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  الزامي براي شركت شما دراين خصوص نيست بلكه بسته به ضوابط شركت جديد مي تواند قبول يا آنرا رد كند.

 220. سید جمال می گوید

  سلام اگه کسی بیمه بریزه به صورت ازاد ۱ ساله بریزه بعدش شرکت هم میتونه براش بیمه بریزه یا نمیتونه بیمه رد کنه شرکت تا اون ۱ سال تموم بشه .

 221. مهدی می گوید

  سلام شما اگه خودتون سر کار میرید و دفترچه دارین دیگه نمیتونید بیمه پدر بشین . مگر اینکه دیگه شاغل نباشین یا اگرم جایی کار میکنید اونجا براتون بیمه رد نکنه تا بیمه پدر تون بشین .
  در مورد دفترچه وقتی شما جایی کار میکنین و کارفرما شما رو بیمه کرده دیگه شما نمیتونید برید بگین دفترچه رو نمیخام میخام زیر نظر بابام دفترچه داشته باشم . نه نمیشه .

 222. مهدی می گوید

  اون ۴ سال شما سوابق محسوب میشه و از نظر بازنشستگی قابل قبول هستش و مشکلی نداره اگرم جایی کار میکنید مثلا شما ۳ ماه اول سال ۹۳ رو بیمه مشاغل یا اختیاری خودتون ریختین ولی تابستون رفتین سر کار یعنی از ماه تیر و مرداد و شهریور و… شما سر کار هستین کارفرما میتونه از تابستون تا ۲۹ اسفند همون سال بیمه براتون بریزه ولی ۳ ماه اول سال رو شما خودتون پر کردین و سوابق هستش .

 223. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از توضيحات جنابعالي

 224. کاظمی می گوید

  سلام میخواستم بدونم اگر مامور بیمه بیاد تو مغازه اسم یکی از همسایه هارو رد کنه اشتباهی بجای کارگر چیکار باید بکنیم که جریمه نیاد برای مغازه ممنون میشم راهنمایی کنید

 225. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  فردي كه اسم آن يادداشت شده در همان لحظه به اين موضوع اشاره نكرده؟
  درهرصورت بايستي باايشان به تامين اجتماعي مراجعه كنيد.

 226. مریم می گوید

  با سلام اینجانب مدرس حق التدریس دانشگاه هستم ۳۰ساله و تحت کفالت پدرم بیمه تامین اجتماعی هستم و دفترچه دارم ولی خودم هیچ سابقه پرداخت بیمه ندارم و میخواهم خودم را بیمه کرده و از بازنشستگی و از کارافتادگی و.. در اینده برخوردار شوم میشه راهنماییم کنید متشکرم

 227. baran می گوید

  با سلام وخسته نباشید
  برای من ازسال ۷۸ تشخیص بیماری ام اس دادن مشکلی با بیماری خود نداشتم و ازسال ۸۴ مشغول بکار شدم وبیمه هستم اکنون بیماری من پیشرفت کرده ودیگر قادر به کار نیستم آیا با توجه به سابقه بیمه میتوانم ازکارافتادگی بگیرم؟

 228. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين مسير را مرورفرمائيد:
  اينجا

 229. سارا می گوید

  با سلام

  من در یک شرکت مشغول به کار بودم، بعد از اتمام قرارداد سه ماهه ام ( آخره شهریور) قرارداده جدید و امضا نکردم، شرکت پوله بیمه دو ماهه من و پرداخت کرده ( تا آخره آبان) ولی تمام حق بیمه رو از مطالباتم کسر کرده ( ماهی ۱۸۰ هزار تومان). من از دوستی شنیدم که کارفرمای قبلی باید تا سه ماه اگه من کار پیدا نکردم برای من بیمه رو رد کنه یعنی مثله قبل من فقط ۷ درصده حقوقمو بدم برای بیمه. این درسته؟

  با تشکر

 230. حقیقی می گوید

  سلام
  همسر من قبل از زایمان ۶ ماه بیمه مشاغل آزاد دارد، آیا الآن. که وضع حمل کرده میتونه از مزایای بیمه استفاده کنه؟ مثل حقوق یا هر چیز دیگری
  ممنونم

 231. fz می گوید

  سلام خدمت ادمین محترم
  یه سوال داشتم
  من سابقه کار ندارم
  تصمیم گرفتم خودمو بیمه کنم
  بین بیمه خویش فرما و زنان خانه دار مردد هستم
  برای بیمه خویش فرما میدونم باید سابقه ی بیمه داشته باشم
  اگه بیمه مو بدم برام یه شرکت رد کنه
  خویش فرما بهتره زنان خانه دار
  البته قسمت درمان برام مهم نیس چون تحت تکلف پدر هستم
  بیشتر سایقه کار برام اهمیت داره
  ممنون میشم راهنماییم کنید.

 232. حسن می گوید

  با عرض سلام خدمت شما
  من قبلا بیمه اجباری داشتم ولی الان شغلم کشاورزی است و زمینهای کشاورزی را هم اجاره کرده‌ام باید الان برای ادامه بیمه باید چه کار کنم با تشکر

 233. پرتو می گوید

  باسلام،من تا پایان دی امسال ۵سال سابقه بیمه قالیبافی کسب میکنم اما درطول این مدت قالیبافی نمیکردم وچون ازخانواده مذهبی هستم پرسیدم که آیا این حقوقی که من درآینده میگیرم حلال هست یا نه که گفتند چون قالیبافیک نمیکنم ولی دارم بابت استفاده کردن ازامتیازش حق بیمه کمتری میپردازم حقوقی که در زمان بازنشستگی میگیرم اشکال دارد وحرام است،واز سابقه آن هم چون حق بیمه کمتری دادم از نظر شرعی اشکال دارد استفاده کنم حال سوالم اینست که ایا من میتوانم این پنج سال سابقه را کاملا کنسل کنم ودوباره از نو بیمه خانه داری کنم چون اداره میگه بخواهید نخوابید این سابقه همراه شماست چون ثبت شده است؟ وسوال مهمتر اینکه اگر من بخواهم بیمه خانه داری کنم آیا میتوانم با تبدیل این پنج سال سابقه بیمه قالیبافی به بیمه خانه داری و دآدن مابعدالتفاوت این دوبیمه خودم روبیمه کنم؟چون اگر مابعدالتفاوت این پنج سالی که قبلا قالیبافی بوده والان تبدیل به خانه داری شده را ندهم باز هم حقوق بازنشتگی من ازنظرا شرعی اشکال دارد،لطفا راهنمایی کنید.

 234. مهدی می گوید

  سلام بیمه مشاغل ازاد کمک هزینه بارداری و پروتز و اروتز این چیزارو نداره

 235. مهدی می گوید

  با مدارک شناسایی مراجعه کنید به شعبه بیمه میشید . بدون هیچ گونه سابقه پرداخت بیمه .

 236. حسین می گوید

  من ۲۳ سال کارمند رسمی علوم پزشکی بوده ام اکنون اخراج شدم میشه سابقه ام به تامین اجتماعی تبدیل کنم ویاپرداخت ادامه بیمه بازنشست تامین اجتماعی بشوم

 237. ناهید خانزاده می گوید

  با عرض سلام
  من ۵۰ سال سن دارم. جایی مشغول نیستم. هفت سال و نیم سابقه کار در بانک دارم (بصورت رسمی). از چه نوع بیمه ای میتوانم استفاده کنم؟ آیا میتوانم سوابق بانک را به تامین اجتماعی منتقل کنم؟
  با سپاس

 238. محمد می گوید

  تا پایان آذر ماه قراردادم در یک شرکت به پایان می رسد و می خواهم که خودم را بیمه اختیاری کنم سنم ۵۹ سال است چه مقدار ماهانه باید برای بیمه پرداخت کنم آیا ملاک پرداخت بیمه میانگین پرداخت سال آخر است یا ۵ سال آخر. من حدود ۲۱ سال بیمه پرداخت کرده ام.

 239. سعید چیره دست می گوید

  با سلام میخواستم بپرسم من کارمند بانک هستم و با خانومم دچار مشکل شدم ایا میتونم به بیمه بگم که برای خانمم دفترچه صادر نکنه؟

 240. مهدی می گوید

  شما وقتی بازنشست شدیدی حقوق ۵ سال تان را میتوانید صرف امور خیریه کنید انوقت حلا میشود نیازی به کنسل کردن نیست چون کنسل نمیشه
  حقوق بگیر شدی ۵ سال حقوق تو بده کمیته امداد حلال میشه

 241. مهدی می گوید

  یه راه دیگه هم هست اینکه شما ماوتفاوت اون ۵ سال رو به نرخ روز حساب کنید و صرف امور خیریه کنید که میشه ۵ سال یعنی ۶۰ ماه ماهی هم ۱۰۰ هزار تومنم در نظر بگیریم میشه ۶ میلیون تومن . شما ۶ میلیون بدین حلال میشه و اون ۵ سال مشکلی نداره میتونید استفاده کنید ازش یا اینکه صبر کنید تا بازنشست شدید حقوق ۵ سال تون رو صرف خیریه کنید .

 242. داود می گوید

  باسلام. در صورت عدم واریز حق بیمه بیمه اختیاری بیش از یک ماه چه اتفاقی خواهد افتاد ? باتشکر

 243. حسام می گوید

  با سلام. ٢٨ سال سابقه بيمه دارم. و تو اين ٢٨ سال حداقل حقوق تو ليست بيمه رد ميكردم. ميخواستم بدونم براي بالا بردن حقوق بازنشستگي ميتونم حقوقممو تو ليست بيمه بالا ببرم. و تا چه مبلغ ميتونم بالا ببرم. چون شنيدم مبناي پرداخت حقوق بر اساس دريافتي ٢ سال آخر سايقه بيمه است. ممنون مسم اگه راهنمايي كنيد.

 244. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله مبنا همین دو سال است ولی به شرطی که حقوق شما بطور غیر معمول افزایش پیدا نکرده باشدوالا ۵سال ملاک است.

 245. علی فنایی می گوید

  سلام من در سال ۱۳۷۸ اخدمتم پایان یافته و آن هم در منطقه خطرناک بودم و از ۴ سال پیش بیمه تامین اجتماعی شدم .حال از شما عزیزان درخواست دارم که آیا بنده برای گرفتن بیمه ۲سال خدمتم پول باید بپردازم یا اینکه جزو افرادی هستم که دو سال خدمتم بدون پرداخت پول به بیمه ام افزوده خواهد شد؟

 246. sara می گوید

  سلام
  بیمه اجباری که از طرف شرکت داشتم از نظر مزایا چه تفاوتی با بیمه اختیاری خواهد داشت ؟ کدام بهتر است ؟ اگر بخواهم بیمه را ادامه بدهم بیمه مشاغل آزاد بهتر است یا اختیاری؟

 247. فروزان می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم
  با سلام وخسته نباشید.مادرم ده سال است که بیمه قالیبافان میریزه.دیگر توان کار کردن ندارد و میخواهد خود را باز خرید کند ایا میشود خود را بازخرید کند؟؟؟؟؟و یا ده ساله باز نشسته شود؟

 248. حسین می گوید

  سلام خدمت مدیریت محترم سایت یه سئوال داشتم چرا بازنشسته های کشوری حقوق ۱/۵ میلیون تومان میگیرند ولی بازنشسته های تامین اجتماعی همشون ۱ میلیون .
  من الان کلی بازنشسته تامیین اجتماعی میشناسم که همشون حتی۱ میلیون هم نمیگیرن همشون هم ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کردن بیمه اجباری بودند و بیمهاختیاری ولی ۱ میلیون هم نمیگیرن
  بازنشسته کشوری میشناسم با ۲۵ سال سابقه بازنشست شده ۱میلیون ۷۵۰ هزار تومن حقوقشه .
  چرا اینطوری برای چی تامیین اجتماعی انقدر کم میدن .

 249. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ازقوانین خدمات کشوری بی اطلاعم ولی در تامین اجتماعی حقوق دوسال یا ۵سال آخر ملاک بازنشستگی است.

 250. حسین می گوید

  آقای مدیر ببخشید . فردی با۳۰ سال سابقه برمبنای ۲ سال اخر با دستمزد ۶۲۹ هزار تومن با نرخ حق بیمه ۲۰% مشاغل ازاد بیمه نزد تامین اجتماعی واریز بکنه مثلا در همین سال ۹۳ با حقوق چند هزار تومنی بازنشست میشه میتونید رقم حقوق رو بگید چقدر میشه
  ممنون میشم اگه بگید محاثبه حقوق یه چیزی سخته شما اگه بگید با حقوق چقدر میشه ممنون میشم

 251. مهدی می گوید

  بیمه اختیاری بهتره تو هزینه درمان فرانشیز نداره . ولی بیمه مشاغل ازاد فرانشیز داره . از نظر بازنشستگی هم ۲ یا ۵ سال اخر مهمه .

 252. مهدی می گوید

  معمولا کسانی که در جبهه حضور داشتند پولی نمیدن از بقیه فکر کنم پول بگیرن ولی اونقد نمیگیرن شما به شعبه مراجعه کن اونجا بهتر راهنمایی میکنند

 253. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته بانكها تابع قوانين بيمه اي خاص خود هستند ولي درشرايط عادي خير چون تحت تكفل شما محسوب ميشوند.

 254. مسعود جوادی می گوید

  سلام.من۴۴سال دارم-۱۲سال درشرکت واحدتهران و۸سال راننده اتوبوس درون شهری مشغول می باشم.۲سال بیمه سربازیم راخریدم.۱-آیابیمه رانندگان جزومشاغال سختی وزیان آوراست۲-آیامی توانم بازنشته شوم۳-چگونه حداقل حوققم رابهحقوق مکفی تبدیل کنم؟۴بیمه اینجانب به چه صورت محاسبه می گردد؟ باتشکر

 255. ایرج عزیزی می گوید

  با سلام ایا بیمه شدگان اختیاری میتوانند حق بیمه را یکماه پرداخت کنند

 256. فاطیما می گوید

  باسلام من بیمه۱۲ درصدخانه داری هستم ومیدانم که حقوق بازنشستگی هرسه نوع بیمه خانه داری ۱۲ و۱۴ و۱۸درصد یکی هست مگراینکه یکی به جای. بیست سال، بیست وپنج سال حق بیمه بپردازد که بتواند حقوق بازنشستگی بیشتری نسبت به بیمهری خانه داری بیست سال دریافت کند حال سوالم اینست که ایا راهی دربیمه خانه داری وجود دارد که من درپایان بیست سال حقوق بیشتری دریافت کنم؟؟؟ مانند بعضی بیمه که مبنای حقوقشان میانگین آخرین حقوق درپایان ۲سال یا۵سال آخر میباشد آیا دربیمه خانه داری میتوان در سالهای آخر حق بیمه بیشتری جهت دریافت حقوقتی بازنشستگی بیشتر پرداخت کرد؟؟

 257. هوشنگ می گوید

  سلام من در بیمه ی خدمات درمانی بیمه بودم که بد از خدمت سربازی بیمه دیگر شامل حال بنده در کنار خانواده نشد با توجه ک درسربازی دو سال بیمه بودم الان ۲۳ سالمه میتونم خودمو بیمه اختیاری کنم یا باز سوابق بیمه میخواد؟ممنون

 258. مهدی می گوید

  بله شما میتوانید ۱ ماهه پرداخت کنید ولی دفتر چه تان هم همان ۱ ماه اعتبار میخورد برای اینکه بتوانید ۱ ماهه پرداخت کنید http://www.samt.tamin.ir به این سایت بروید یوزرنیم هم کدملی شما میشه ولی پسورد رو باید از شعبه ای که بیمه هستین پسورد بگیرین بعد میتونید بنویسید ۱ ماهه خیلی راحت براتون فیش حق بیمه ماهه صادر میشه

 259. مهدی می گوید

  شما حقوق شما رو ۲ سال اخر بازنشستگی تایین میکنه .

 260. مهدی می گوید

  مادر شما چند ساله است

 261. مهران می گوید

  با سلام آیا سوابق بیمه اختیاری قابل انتقال به بیمه خدمات درمانی هستند؟اگر مشغول به کار شده و رسمی شویم.
  با سپاس

 262. رزیتا می گوید

  با سلام ، من میخوام برای بیمه قالی بافی اقدام کنم ، اما اداره تامین اجتماعی شهر ما می گویند فعلا بیمه قالی بافان لغو شده، آیا صحت داره ؟

 263. مهتاب اشوری می گوید

  با درود من چند سال است بیمه مشاغل ازاد هستم حق بیمه خود را سه ماه به سه ماه پرداخت می کنم اما به علت شکل مالی ۷ روز حق بیمه را دیر پرداخت کردم الان قراردادم فسخ میشود یا نه اگر بله این خیلی بده حداقل ۱۵ دروز بعد مهلت مقرر فرصت دهید چون واقعا قرار داد جدید و کاغذ بازیش در بیمه چند روز کار را هدر میدهد جز هدر دادن وقت کار اداریش زیاده این رو بررسی کنید و فصت ۱۵ روزه بدهید نه فورا باطل کنید

 264. حسین می گوید

  مینای محاسبه حقوق بازنشستگی برای کسانی که بیمه خود اختیاری هستنذ چیست ؟ آیا میانگین حقوق یکسال آخر را میگیرند یا میانگین حقوق ۲ سال آخر را مبنا قرار میدهند ؟

 265. لیلی می گوید

  با سلام، همسر من تو مغازه پدرش کار می کنه و به عنوان کارگر مغازه،بیش از ۱۰ ساله که بیمه اجباری پرداخت می کنه بعد از فوت پدرش و کارهای مربوط به انحصار وراثت جواز مغازه به نام وراث شده که همسرم یکی از آنهاست. با توجه به اینکه خودش هم یکی از شرکاست حالا باید بیمه اجباری خود را ادامه دهد یا بیمه اختیاری شود؟ و اگر بیمه اختیاری، سالهایی که بیمه اجباری پرداخت کرده چه می شود؟ با تشکر

 266. مهدی می گوید

  نه اقا هوشنگ شما هیچی نمیخاد با مدارک شناسایی برین بیمه بیمه میکنن شما نیازی به سوابق نیست . بیمه مشاغل ازاد فقط شناسنامه و کارت ملی و ۲ قطعه عکس میخاد . بیمه اختیاری باید ۳۰ روز سابقه بیمه داشته باشی که اونم شما ۲ سال سرباز بودی میتونید با همون کارت پایان خدمت بیمه بشی . اگه شما فقط خودتون هستین و افراد تحت تکلف ندارین میتوانید در خواست بیمه مشاغل ازاد یا خویش فرما بدین که هزینه اش برای یک نفر ارزون تر میفوته . بیمه اختیاری برای کسانی خوبه که بیشتر از ۲ نفر هستن چون هزینه درمان بیمه اختیاری رایگان .
  به شعبه مراجعه کنید

 267. مهدی می گوید

  کلا ۳ حالت هستش بیمه مستمری تامین اجتماعی . بیمه خدمات کشوری . بیمه لشگری که نظامیان هستش .
  مثلا شما ۲ سال بیمه اختیاری بودین بعد از ۲ سال رفتین تو نظام و بیمه لشگری شدین .اون سوابق ۲ ساله بیمه اختیاری تون رو میتونید با طی کردن یک سری مراحل و پروسه اداری میارید رو سوابق بیمه لشگری .
  (شما بیمه بریزین جای دوری نمیره)

 268. مهدی می گوید

  برای اطلاعات بیشتر با ۱۴۲ سازمان تامین اجتماعی زنگ بزنید . بیمه قالی بافی و بیمه کارگران ساختمانی به مشکل سهمیه دارن که تو بودجه امسال هیچ سهمیه ای بابت بیمه قالی بافی و کارگران ساختمانی ندادن
  کلا این نوع بیمه ها مشکل دارن و ادم به سختی میتونه بیمه اینطوری بشه

 269. مهدی می گوید

  ببینید حق بیمه مهلت مقرر داره که روی قبض تامین اجتماعی درج شدن باید قبل از اینکه مهلت پرداخت تموم بشه پرداخت کرد .

 270. مدیر سایت می گوید

  سلام
  لازم بود از زحمات و حضور جنابعالي دراين پست و پاسخگويي به سوالات كاربران مجددا” تشكر و سپاسگزاري كنم.
  بااحترام

 271. مهدی می گوید

  خواهش میکنم جناب مدیر من هر سئوال رو که بدونم تا اون جا که بتونم جواب میدم

 272. مهدی می گوید

  کاربر گرامی . اون سال هایی که همسر شما بیمه اجباری داشته اند که سر جاشه و از نظر بازنشستگی قابل قبول هست و هیچ مشکلی از اون بابت وجود نداره . واما در خصوص بیمه اجباری ببنید بیمه اجباری یعنی اینکه کسی برای شما بیمه میریزد و شما تحت نظر کارفرما باشید . حالا اگه جواز کسب به نام چند نفر هست باید اون تمام وراث بیمه رد کنن که فکر نکنم بشه . همسر شما میتونه بره شعبه درخواست بیمه اختیاری بده .
  ازنظر بازنشستگی فرقی باهم ندارند بیمه اجباری و اختیاری .

 273. مهدی می گوید

  جناب مدیر یکی از من یه سئوال پرسید ولی من جوابشو نمیدونم . شما اگه میدونید بگید
  اگه کسی مدت ۳۰ سال بیمه اختیاری یا مشاغل ازاد بریزه وقتی ۳۰ سال مدت بیمه پردازیش تموم شد بهش پاداش بازنشستگی تعلق میگیره یا نه . یا اینکه پاداش بازنشستگی برای افراد هستش که بیمه اجباری هستند .
  مبلغ پاداش بازنشستگی چقدر هستش چند میلیون میدن .
  ممنون

 274. رضائی می گوید

  با سلام وتشکر از شما بابت راهنماییهاتون.سوالی داشتم .من خانمی ۳۴ ساله هستم.۸سال و نیم دارای سابقه بیمه اجباری تامین اجتماعی و یک سال و نیم بیمه بیکاری دارم که جمعا ۱۰ سال میشود.میخواستم بدونم من چند سال باید بیمه پرداخت کنم تا بتونم مستمری بازنشستگی بگیرم؟آیا بیمه زنان خانه دار بهتر است استفاده کنم یا بیمه اختیاری؟آیا با پرداخت ۱۰ سال بیمه زنان خانه دار و سن ۴۴ سالگی میتونم با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوم؟ممنون میشم جواب بدین.

 275. احسان می گوید

  ۱-آیا کارفرما می تواند شخصی را بدون کارکردن بیمه کند؟
  ۲-گر جواب خیر است آیا چنین کند ( یعنی شخصی را بدون کارکردن بیمه کند- یعنی هر ماه اسم آن شخص در لیست بیمه باشد و ۳۰ درصد حق بیمه را خود آن شخص به کارفرما پرداخت نماید) برای کارفرما جرم دارد؟
  ۳- جرمش چیست؟

 276. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دروهله ي اول به نظر مي رسد اين پاداش براي بيمه اجباري مفهوم داشته باشد ولي اطلاع دقيقي ندارم.
  باتشكر

 277. شيوا می گوید

  سلام.
  با توجه به پاسخ هاي شما مدير و مهدي عزيز تقريبا جواب سوال هام رو گرفتم. من ٣٥ ماه بيمه اجباري از سوي كارفرما هستم و الان جايي كه قراره برم كار كنم من رو بيمه نميكنه. مي خوام خودم بيمه كنم يا اختياري ١٦٥ يا مشاغل ١٣٥. فقط يه چيزي رو نفهميدم. اينكه در پاسخ به كاربرها به عده اي گفتيد كه بيمه مشاغل مثل اختياري از كارافتادگي نداره، يه جا گفتيد داره. يعني چي؟ يا من اشتباه متوجه شدم؟
  آيا بيمه اختياري و مشاغل هر كدام داراي بيمه بازنشستگي، فوت، از كارافتادگي پيش از بازنشستگي هستند؟
  يه خواهش ديگه. شما كه اينقدر خوب توضيح ميدين، به پيشنهادم يه متن كوتاه تهيه كنيد به زبان ساده در رابطه با تفاوت ها و مزايا و يا برتري بيمه هاي اجباري و اختياري و مشاغل نسبت به يكديگر با تعهداتشون و سطح پوششون و درصد بيمه هر كدومشون در صورت فوت و بازنشستگي و از كارافتادگي و از نظر درماني. البته اين توضيحات در سايتهاي مختلف اومده اما نوع نگارش و زبانشان ابهام برانگيزه.
  متشكر.

 278. مهدی می گوید

  سلام . بیمه زنان خانه دار بهتر است مبنای کسر حق بیمه اش کمتر میباشد . در خصوص بازنشستگی بهتر شما به شعبه مراجعه کنید اونجا اطلاعات دقیق تری بهتون میدن یا با شماره ۱۴۲ تامیین اجتماعی زنگ بزنید

 279. مهدی می گوید

  با سلام به شما خانوم شیوا . بله بیمه مشاغل کلا ۳ دسته هستند۱- بیمه با نرخ ۱۴ درصد که بیمه بازنشستگی و فوت بعداز بازنشستگی . ۲-بیمه بازنشستگی و فوت قبل وبعد از بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۶درصد . ۳-بیمه بازنشستگی ،از کار افتادگی و فوت بانرخ ۲۰درصد . که نرخ ۲۰صد کامل ترینشون هستش شما میتونید هرکدوم که خواستید برین بیمه بشین از این ۳ موردی که گفتم اما نرخ ۲۰ درصد بیمه بشین که تو قرار دادشم از کارفتادگی کلی و جزئی هم داره . ولی بیمه های مشاغل ازاد از نظر حقوق بازنشستگی فرقی نمیکنه با بیمه اختیاری . فقط بیمه اختیاری فرانشیز درمان داره که در موقع بستری باید ۱۰درصد هزینه رو به بیمارستان پرداخت کرد و در موقع سرپایی ۳۰ درصد هزینه به عهد شماست ولی در بیمه اختیاری فرانشیز نداره هزینه پروتز و اروتز بلامانع هستش . فرق بیمه مشاغل ازاد و اختیاری فقط تو هزینه های درمان هستش وگرنه بیمه ۲۰ درصد مشاغل با بیمه اختیاری باهم تفاوتی ندارند از لحاظ بازنشستگی یا از کارافتادگی. شما اگه سرپرست نیستید و فقط قرار خودتون بیمه بشید و خودتون فقط دفترچه درمان داشته باشید براتون بیمه مشاغل بهتر ولی اگه سرپرست هستید و قرار بیشتر از ۱ دونه دفترچه درمان داشته باشین بهتر بیمه اختیاری بشین که هزینه درمان در بیمه اختیاری کمتر هستش .
  امید وارد جواب سئوال تون رو گرفته باشین اگه بازن سئوالی داشتن همینجا مطرح کنید اگه کمکی از دستم بربیاد انجام میدم
  روزخوش

 280. شيوا می گوید

  سوال ديگه من اين هست كه اين كه گفتيد مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي ٥ سال آخر هست اگر كسي سال ها بيمه مشاغل باشه اما فقط ٥ سال آخر بيمه كارفرما باشه باز هم از حقوق و مزاياي بيمه كارفرما بعد از بازنشستگي ميتونه بهره ببره؟
  مرسي

 281. lmm می گوید

  با تشکر از مدیر سایت و آقا مهدی بخاطر پاسخگویی البته به بعضی موارد پاسخی داده نشده اما بازهم جای تشکر دارد. من سوالات زیادی داشتم که از طریق پاسخ های شما به جواب رسیدم.

 282. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از اظهار لطف شما

 283. نیما می گوید

  سلام.من نرخ بیمه ۱۴% (مشاغل آزاد) رو انتخاب کردم..آیا به اون از کارافتادگی جزئی تعلق میگیره؟ ۱۲ یا ۱۴ یا ۱۸ درصد روی میزان حقوق بازنشستگی تاثیر دارن؟

 284. مهدی می گوید

  بله . مبنای حقوق بازنشستگی ۵ سال اخر هستش .
  بستگی اگه کارفرما شما رو با دستمزد روزانه مثلا۳۰ هزار تومن بیمه کنه میشه ماهی ۹۰۰ هزار تومن که بازنشستگی خوبی میشه ولی اگه دستمزد روزی ۲۰ هزار تومن وزارت کار باشه اونم خوبه بازم بازنشستگی شما بالا هستش .
  هرچی دستمزد روزانه شما بالاتر از وزارت کار رد بشه برای شما بازنشستگی شما هم بالاتر میشه

 285. مهدی می گوید

  نرخ ۱۴% از کار افتادگی نداره فقط بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی داره . فقط برای ۱۸ % از کار افتادگی کلی و جزئی داره
  شما اگه از کار افتادگی هم میخاین باید قرار داد ۱۸% با تامیین اجتماعی ببندی
  ۱۸ % رو شما میدی و ۲% رو هم دولت میده که کلا میشه ۲۰%
  بهتر شما قرار داد ۲۰% ببندی چون از کارافتادگی هم داره بهتر هستش
  از لحاظ حقوق بازنشستگی فرقی نمیکنه که ۱۴% باشی یا ۱۶% یا ۱۸% یا ۲۶% از لحاظ حقوق بازنشستگی یکسان هستش فقط اون دذر صد پایین ها از کارفتادگی تعلق نمیگیره .

 286. نیما می گوید

  ممنون از شما..فقط یه چندتا سوال دیگه دارم ممنون میشم راهنمایی کنید! تغییر از ۱۴ به ۱۸ درصد زمانبر هست؟؟؟ و اگر من وارد شرکتی بشم و اون شرکت منو بیمه کنه بوسیله اون شرکت بیمه از کارافتادگی هم میشم(طبق قانون بیمه)یا اینکه اون شرکت هم همین ۱۴ درصد من رو برام ادامه میده)؟؟و وقتی اون شرکت من رو بیمه کرد خود به خود به بیمه مشاغل آزاد من اضافه میشه یا باید برم و از مشاغل آزاد انصراف بدم(چون میدونید که تا ۳بار بیشتر نمیشه انصراف داد)؟؟؟ ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید….

 287. نیما می گوید

  با عرض معذرت..اگر من از ۱۴ به ۱۸یا همون ۲۰درصد بیمه ام رو تغییر بدم آیا به معنی انصراف و قرارداد دوباره است یا نه؟؟؟و اون سوال شرکت ها رو هم راهنمایی کنید بسیااار ممنون میشم؟با تشکر

 288. مهدی می گوید

  سلام اقا نیما شما اگه بخواهید از قرار داد ۱۴% برین به ۲۰% شما میرین اول شعبه یه در خواست میدین بعد اونا قرار داد رو تنظیم میکنن ۳ روز طول میکشه تا قرار داد جدید برای شما ببندن بعد ۳ روز دوباره میرین بیمه قرار داد جدید تون رو تحویل میگیرین و بیمه شما میشه ۱۸ % مراحل اداریش زیاد پیچیده نیستش .
  اگرم رفتی شرکت یا جایی کار کردی شماره بیمه تون رو میدین به کارفرما اونا بیمه اجباری براتون میریزن . بیمه اجباری همه چیز داره از کار افتادگی هم داره ولی اگه شما بیمه اجباری قرارداد بیمه مشاغل ازاد شما به صورت کامل فسخ میشه و اگه از شرکت بیایید بیرون باید دوباره برین تامین اجتماعی در خواست قرار داد جدید بدین . اگرم شما ۹ ماه بیشتر بیمه پرداخت نکنین اول باید برین کمسیون پزشکی کلی معاینات رو انجام بدی بعد از انجام معاینات با شما قرار داد میبندن . معمولا هم کمسیون پزشکی ۲ ماه یا ۳ ماه باید صبر کنید .
  اگه شما بیمه ۱۴ % رو قطع نکرده باشه و بیمه پردازی میکنید فقط ۲ بار باید برین شعبه تا با شما قرار داد جدید ببندن

 289. مهدی می گوید

  کارفرما ادامه بیمه مشاغل ازاد رو نمیریزه اونا خودشون بیمه اجباری هستن .
  اگرم در شرکتی مشغول به کار شدین دقت کنید اون شرکت چطوری بیمه رد میکنه چون بعضی شرکت ها فقط روز هایی که شما در شرکت کار میکنید بیمه در نظر میگیرن و برای روز های تعطیل یا میرین مرخصی بیمه رد نمیکنن من از این جور شرکت ها زیاد دیدم که اگه برای شما بیمه رد کردن حتما سوابق تون رو از اینترنت بگیرین ببینید بیمه کامل ماه رو ریختن یا نه چون اگه بیمه کامل رو رد نکنن شما بعد ها در موقع بازنشستگی دچار مشکل میشین .

 290. مریم میرزایی سقرلو می گوید

  با سلام و احترام
  من ۱۳ سال سابقه بیمه دارم ا. پس از این می خواهم بیمه اختیاری باشم تا بتوانم بعد از تکمیل شدن سابقه بیمه ام بازنشسته شوم. در حال حاضر ۴۳ سال دارم. چند سال باید حق بیمه پرداخت کنم تا بتوانم با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوم؟ حق بیمه اختیاری من چقدر است؟

 291. فاطیما می گوید

  برای افزایش حقوق بازنشستگی درمورد بیمه خانه داری چه باید کرد؟؟؟

 292. مهدی می گوید

  برین شعبه در خواست افزایش دستمزد رو زانه بدهید .
  الان کمترین دستمزد روزانه ۲۰ هزار تومن هستش در خواست بدین که دستمزد شما رو ببرن بالاتر مثلا دستمزد روزانه تون رو ۳۰ هزار تومن کنید . که میشه ماهی ۹۰۰ هزار از این مبلغ ۹۰۰ هزار تومن در صدی رو کم میکنن برای حق بیمه مثلا ۱۸%

 293. مهدی می گوید

  سوابق ۱۳ سال کم هستش برای بازنشستگی و سن شما هم ۴۳ هست برای اینکه ۲۰ روز حقوق داشته باشین باید حداقل ۲۰ سال رو داشته باشین . حق بیمه اختیاری الان ماهی ۱۶۳۰۰۰۰ریال هستش . ولی اگه شما سرپرست نیستید و خودتون قرار بیمه باشید برین بیمه مشاغل ازاد که هزینه شما کمتر میشه

 294. نیما می گوید

  خیلی ممنون مهدی جان…گفتم قرار دادو فسخ نکنن، که میگی میکنن و این بده چون تا سه بار بیشتر نمیشه!میذارم رفتم شرکتی چیزی اونجا حداقل فسخ بشه بهتره…والا با این بیکاری دیگه شرکتا سوء استفاده میکنن ما هم که بیکار چاره ای جز قبول شرایطشون نداریم…بازم ممنون مهدی جان خیلی کمک کردی

 295. saeed می گوید

  باسلام خسته نباشی من پنج سال بیمه قالی بافی می ریزم والان مشغول قالی بافی هستم دیگه چشام ضیعف شده دکتر رفتم دیگه قالی نباف ایا میتونم خودم کارافتاده کنم اگر کارافتاده کنم چقدرمستمری بهم تعلق می گیره باتشکر

 296. فاطمه می گوید

  باسلام، من شش سال سابقه بیمه قالیبافی دارم اگر بخواهم بیمه رو کنسل کنم آیا پولی که در این شش سال پرداخت کردم را میتوانم پس بگیرم؟؟من شنیده‌ام که اگر بیایند برای بازدید قالی وببینند که نبافته ایم بیمه آنرا کنسل میکنند،وچون خودشان بیمه قالیبافی رو کنسل میکنند ما میتوانیم پول آنرا پس بگیریم، شما چیزی میدانید،؟؟لطفا راهنمایی کنید.

 297. مهدی می گوید

  شما باید برین شعبه این موضوع رو در میون بزارین با اون ها بعد اونا شما رو میفرستن کمسیون پزشکی در کمسیون پزشکی دکتر های متخصص بعد از طی انجام دادن یک سری ازمایشات تصمیم میگیرن که ایا واقعا شما از کارافتاده هستین یا نه یا چند در صد باید به شما از کارافتادگی بدن . طبق اون در صدی که به شما ازکارافتادگی دادن طبق اون در صد به شما مستمری میدن .

 298. تقی نجاتی می گوید

  سلام وخسته نباشید به شما اینجانب تقریبا ۲۵سال سابقه بیمه اختیاری دارم سنم ۴۷سال است چه جوری میشه بازنشسته بشم دیگه به علت بیماری دیابت و قلبم نمیتونم کار کنم وبیمه را ادامه بدم لطفا راهنمایی فرمایید ممنون تقی نجاتی

 299. MARYAAAAM می گوید

  سلام
  من دختری هستم ۲۸ ساله که به بیماری تالاسمی ماژور مبتلا میباشم پدرم کارمند مخابران هست و بیمه تامین اجتماعی هستیم در حال حاضر قصد ازدواج دارم شخصی که باهاش میخوام ازدواج کنم بیمه تامین اجتماعی هست فقط از نوع داشتن بازنشستگی نه داشتن دفترچه بیمه و من هم میخوام بیمه پدرم بمونم و دفترچه بیمه تامین اجتماعی خاص خودم را داشته باشم آیا با داشتن شرایط خاص خودم امکانش هست عقد دایم کنم و بیمه پدرم بمونم>؟ چون برادرم که ۳۰ سالش و شرایط من رو داره با گرفتن از کارافتادگی بیمه پدرم مونده هنوز
  ممنون از جوابتون پیشاپیش

 300. مهدی می گوید

  سلام . شما باید ۳۰ سال رو داشته باشین . اگر نه باید تا ۶۰ سالگی وایسین تا اون ۲۵ سال رو به شما بدن شما فقط ۵ سال دارین مدت خدمت سربازی رو هم برین بیارین روی سوابق . اگرم مشکل بیماری شماست . شما باید برین شعبه در خواست ازکارفتادگی بدین کمسیون کنن شمارو تا نظر کمسیون چی باشه که شما رو باید ازکارافتاده کند یا نه . اگه از کارافتاده نکنند شما باید اون ۵ سال رو کامل کنید .
  شما حتما به شعبه برین اونجا بهتر راهنمایی میکنند

 301. عباسي می گوید

  سلام
  من مدت ٢٠ سال است كه بيمه مشاغل ازاد دارم براي بالا بردن پايه حقوق به يكي از مراكز تامين اجتماعي مراجعه كردم در جواب گفتند هر ٢ سال يكبار ميتوانم ١٠ درصد اضافه كنم لطفا براي من توضيح دهيد درست به من گفتند يا نه . با تشكر

 302. مهدی می گوید

  با سلام به شما کاربر گرامی ضمن ارزوی سلامتی برای شما و خانواده محترمتان .
  کارگزاری های که دفترچه ها رو مهر اعتبار میزنن برای شناسنامه دختر که بالای ۱۵ سال سن دارد شناسنامه دختر رو صفحات دوم را نگاه میکنن اگر ازدواج کرده باشه کارگزاری دیگه مهر اعتبار نمیزنه تا وقتی شما مجرد هستین و اسم همسر در شناسنامه شما نیومده شما میتونیدبیمه پدر باشین وقتی اسم همسر شما اومد در شناسنامه دیگه به هیچ وجه کارگزاری مهر اعتبار نمیزنه مگراینکه اون شخص طلاق دائم بگیره و نامه رسمی از داداگاه داشته باشه تا بتونه دوباره بیمه پدر یا مادر بشه .
  کاربر گرامی بیمه ماهی ۲۱هزار تومن هستش و به جزء تامیین اجتماعی بیمه های خدمات در مانی هستن مثل بیمه سلامت که میتونید برین تو سایت بیمه سلامت با اون بیمه وقیمتش هم اشنا بشین که فکر میکنم سالانه مبلغ ۳۰۰ هزار تومن باشه اگه اشتباه نکرده باشم بازم در این خصوص بیمه سلامت و خدمات درمانی پرسجو کنید یا به دفاتر دفتر پیش خوان دولت مراجعه کنید اونا بیمه خدمات درمانی بشین
  با ارزوی خوشبختی و سلامتی برای شما .

 303. سيداحمدرضاجعفري می گوید

  با سلام احتراما اينجانب كارمند شركت مخابرات هستم و۵ سال است كه از دولنت به خصوصي تبديل شده با توجه به اينكه ۲۶ سال خدمت وحق بيمه كامل پرداخت نمودم و۵۰ سال سن دارم خواهشمند اينجانبرا راهنمايي نماييد چگونه مي توانم بازنشستگي پيش از موعد بگيرم يا اينكه بقيه خدمت را چگونه ميتوانم حق بيمه پرداخت نمايم چون قادر به انجام وظايف محوله از لحاظ شرعي وقانوني نمي باشم

 304. فاطمه می گوید

  باسلام، من شش سال سابقه بیمه قالیبافی دارم اگر بخواهم بیمه رو کنسل کنم آیا پولی که در این شش سال پرداخت کردم را میتوانم پس بگیرم؟؟من شنیده‌ام که اگر بیایند برای بازدید قالی وببینند که نبافته ایم بیمه آنرا کنسل میکنند،وچون خودشان بیمه قالیبافی رو کنسل میکنند ما میتوانیم پول آنرا پس بگیریم، شما چیزی میدانید،؟؟لطفا راهنمایی کنید.
  [پاسخ]

 305. زهرا می گوید

  سلام، من پنج سال هست که بیمه خانه داری هستم حال سوالم اینست که برای درخواست افزایش دستمزد روزانه بهتر است الان اقدام کنم یا ۲یا۵سال آخریک که حق بیمه میپردازم؟ آیا فرقی دارد الان اقدام کنم یا ۲یا۵سال آخر؟

 306. سروش می گوید

  سلام ۲۵ سال سابقه پرداخت بیمه دارم حق بیمه۹ سال آخر را بدلیل رکود کاری بصورت خویش فرما وبا حداقل حقوق واریز کردم
  دوسال هم خدمت سربازی دارم حالا که در شرکتی با حقوق دونیم میلیون تومن مشغول کار شدم تامین اجتمائی محل مخالفت کرده وحتی کارشناسان بازرسی آنها مدعی هستند لیست بیمه شما نباید بیشتر از نه صد تومان باشد چکار کنم

 307. مهدی می گوید

  بله درست گفتند هر ۲ سال فقط یکبار میتوانید ۱۰% اضافه کنید .

 308. مهدی می گوید

  سلام به شما . من نمیدونم بیمه های مخابرات کشوری رد میشه یا تامیین اجتماعی .
  اگه شما حق بیمه عقب افتاده دارین باید پرداخت کنید تا بازنشست بشین اگه حق بیمه عقب افتاده ندارین که نمیشه . بعد شما بهتر هستش که ۳۰ رو کامل کنید در غیر اینصورت حقوق ۲۶ روز به شما تعلق میگیره که مبلغ کمی هستش .
  مدت خدمت سربازی رو هم بیارین روی سوابق .

 309. مهدی می گوید

  با سلام به شما. خیر پولی که به صندوق تامین اجتماعی واریز میشه به هیچ وجه قابل بازگشت نیست . اون ۶ سالی که بیمه دادین خوب ۶ سال سوابق سرجاش هستش و از نظر بازنشستگی معتبر . اما پولی نمیتونی بگیری . اگرم کارمند تامین اجتماعی برای بازدید بیاد و ببینه که شما قالی نمیبافی بیمه شما رو کنسل میکنه و دیگه نمیتونی بیمه بریزی نه اینکه برین پول بگیرین .

 310. مهدی می گوید

  برای افزایش حقوق بازنشستگی ۵ سال اخر مهمه شما از ۵ سال اخر بریزی بهتره . برای افزایش دستمزد روزانه هر ۲ سال یکبار میزان۱۰% میتوانید در خواست افزایش بدین

 311. سادات می گوید

  من خانمی هستم ۴۸ ساله با ۲۰ سال و چند ماه سابقه بیمه حال می خواهم خود را بازنشسته کنم و سازمان ما تابع قانون کار نیست.
  -برای تکمیل ۳۰ سال سابقه بیمه، ماهی چقدر به تامین اجتماعی باید پرداخت کنم
  – اگر شرط دیگری هم دارد لطفا بفرمایید.

 312. المیرا می گوید

  سلام، ببخشید اگر من امسال با۵۵سال سن وبا بیمه خانه داری بازنشست شوم با توجه به اینکه بیمه بازنشستگی من حداقل حقوق کارگری هست ودستمزد روزانه ام ۲۰۲۹۷۰هزار ریال است آیا به من حداقل حقوق کارگری رو به طور کامل میدهند یا چون ۲۰ سال سابقه دارم آنرا. ضربدر ۲۰ میکنند که حاصل ضرب آن کمتر از حداقل حقوق کارگری میشود رابه من میدهند؟لطفا راهنمایی کنید.

 313. فرشته می گوید

  باسلام وتشكر از پاسخگويي خوب و دقيق شما
  من از سال ٧٦برام بيمه اجباري رد شده ،ولي در سال ٨٨ بدليل منحل شدن شركت نزديك دو سال و شش ماه بيمه بيكاري گرفتم و بعد از تموم شدن مدت بيمه بيكاري بلا فاصله خودم بيمه اختياري براي خودم رد كردم تا به الان، در حال حاضر من يكماهه باردارم سوالي كه دارم اينه كه من ميتونم بيمه خودم رو از طريق شركت يكي از دوستان بپردازم كه در اون صورت بيمه اجباري ميشه كه من بتونم از كمك هزينه بارداري بعد از هشت ماه استفاده كنم ؟ ايا زماني كه من به بيمه اعلام كنم كه نوع بيمه رو ميخوام عوض كنم بايد حتما ازمايشات قبل اون رو انجام بدم؟

 314. کریمی می گوید

  ۱-من شوهرم بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد ۱۸% میباشد و من هم تحت پوشش ایشان هستم حال اگر من هم بیمه زنان خانه دار ۱۲% شوم چند ساله بازنشست میشوم و میزان دریافت بازنشستگی چند روز حقوق میباشد؟؟
  ۲- در صورتیکه مرد و زن هر دو بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد باشند در حالیکه مرد فوت کند مستمری به زنی که خودش سابقه بیمه و بازنشستگی دارد تعلق میگیرد؟؟
  ۳-در صورتیکه زنی ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشد وسن او هم ۵۲ سال باشد در ضمن مستمری بگیر همسرش هم هست میتواند بازنشسته شود یا نه در صورت بازنشستگی چند روز حقوق دریافت میکند؟؟

 315. کریمی می گوید

  با سلام
  تفاوت بیمه مشاغل با بیمه اختیاری چیست؟؟شوهرم شغلشون آزاده میخواهد بیمه شود بیمه مشاغل بهتر است یا بیمه اختیاری؟؟چون بیمه سلامت هم هستیم دفترچه بیمه هم نمیخواهیم.هر دو بیمه شامل مستمری در صورت فوت و بازنشستگی هست؟؟

 316. مهدی می گوید

  سلام شما مگه در کدام سازمان هستین مگه اون ۲۰ سال رو در تامین اجتماعی پول نریختین اگه ریخته باشین فکر کنم با ۲۰ روز حقوق بازنشسته منن شمارو . اگرم میخاین بیمه بدین ماهی ۱۳۰ هزار تومن در خصوص بازنشستگی تون به شعبه برین و صحبت کنید . قانون بازنشستگی برای خانوم ها اگه سن شون بالای ۴۵ سال باشه و ۲۰ سال سابقه قابل قبول در تامین اجتماعی رو داشته باشن میتونن در خواست بازنشستگی با ۲۰ روز حقوق رو بدن . که با ۲۰ سال سابقه مبلغی حلو حوش ۷۰۰ هزار تومن میدن یعنی کل دریافتی تون میشه . ولی اگه ۳۰ سال رو کامل کنید بیشتر از این میدن

 317. مهدی می گوید

  شما ۲۰ سال رو داشته باشین یه چیزی نزدیک ۷۰۰ هزار تومن میدن کلا . سازمان تامین اجتماعی زیاد حقوق نمیده به کسانی که ۳۰ سال سابقه پرداخت دارن داره ۹۷۵ هزار تومن میدن به ۲۰ سال نزدیک ۷۰۰ هزار تومن . اگه میخاین حقوق بازنشستگی تون بالاتر از این باشه باید دستمزد روزانه تون رو ببرین بالاتر . هرچی دستمزد روزانه بالاتر باشه حقوق بهتره وگرنه با این دستمزد همون حقوق رو که گفتم رو میدن
  حال باز به شعبه مراجعه کنید بهتره

 318. مهدی می گوید

  بله بیمه اجباری فقط کمک هزینه بارداری رو داره . شما اگه بخاین بیمه تون رو عوض کنید اگه از مدت بیمه پردازی شما ۹ ماه بیشتر فاصله نیفتاده باشه نیازی به ازمایشات نیستش .

 319. نیما می گوید

  سلام از سایت خوب و . .زحمات شما مدیر سایت وخصوصا اقا مهدی

  من ۳۶ سالمه ومتاهلم . ۲ سال بیمه اجباری داشتم.. الان میخام خودم رو بیمه خویش فرما کنم …هدفم اینه که هم سنوات واسم رد شه هم یه حقوق بازنشستگی خوبی داشته باشم ..اگه الان من خودم رو با حداکثر دستمزد بیمه اختیاری کنم باید کلی پول بابت حق بیمه بدم تا بازنشستگی که منطقی نیست….سوالم اینه اگه خودم رو با حداقل دستمزد بیمه کنم .. راهی هست که بتونم تو ۵ سال اخر حداکثر حقوق رو واسه خودم رد کنم ؟باید چیکار کنم؟

 320. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ضمن تشكر از شما ؛ بنده هم از لطف و همراهي ايشان سپاسگزارم.

 321. مهدی می گوید

  با سلام به شما . بله شما میتوانید بیمه ۱۲% بشوید و من نمیدونم سن شما چند سال هستش اما زنان با دارا بودن ۲۵ سال سابقه پرداخت و سن ۴۵ سال میتوانند بازنشست بشن .
  سئوال دوم شما . خیر هر مرد یا هر زن فقط میتواند یک مستمری داشته باشد سازمان به یک نفر ۲ بار مستمری نمیدهد . مثلا شما اگه در حال بیمه پردازی هستین شوهر شما بازنشسته اما شما بازنشسته نشدین شما میتوانید فقط حقوق همسرتان را بگیرین دیگه به خود شما حقوقی نمیدن.
  سئوال سوم شما هم اگه ۱۰ سال سابقه پرداخت داشته باشین و سن ۵۲ سال میتوانید مستمری خودتان را بگیرین . برای ۱۰ سال مبلغی نزدیک ۳۵۰ هزار تومن ماهیانه میدن . اما به یاد داشته باشین دیگه شما نمیتوانید مستمری همسرتان را بگیرین و خودتون مستقل برای خودتون بیمه میشن و حقوق دارین .
  باز در این خصوص باید به شعبه مراجعه کنید .

 322. مهدی می گوید

  با سلام به شما تفاوت بیمه مشاغل ازاد و اختیاری فقط در هزینه درمان هستش در مورد بازنشستگی حقوقشان یکسان میباشد . اما شما که ۲ نفر هستین باید بیمه اختیاری بشین چون در بیمه مشاغل ازاد هزینه درمان به صورت جداگانه هستش یا میتوانید بیمه مشاغل ازاد بشن و از درمان انصراف بدن که دفترچه تامین اجتماعی ندارین فقط پول بابت بازنشستگی میتونن واریز کنن
  هر دوبیمه از لحاظ کارافتادگی فوت و بازنشستگی یکسان هستش در صورتی که بیمه مشاغل ازاد ۱۸% رو انتخاب کنن چون زیر ۱۸% مشاغل ازاد ازکارافتادگی نداره ولی همه اینها از لحاظ بازنشستگی یکسان هستند .

 323. مهدی می گوید

  با سلام به شما و ضمن تشکر از جناب مدیر محترم
  شما میتوانید هر ۲ سال یکبار میزان ۱۰% دستمزد روزانه تون رو بالا ببرین تا حقوق بازنشستگی بالاتری داشته باشین . و در مورد حقوق بازنشستگی بهتر هستش که ۵ سال اخر که مانده شما بازنشست شوید دستمزد بالاتر از وزارت کار رو پرداخت کنید که الان دسمزد روزانه ۲۰۲/۹۷۰ریال هستش .
  باز در خصوص بازنشستگی بهتر هستش یا با شماره ۱۴۲ سازمان تامین اجتماعی زنگ بزنید(فقط اگه خواستین زنگ بزنید از تلفن ثابت شماره رو بگیرین) یا به شعبه محل سکونت تان مراجعه کنید

 324. مهدی می گوید

  ببخشید من یه چیز رو یادم رفت بگم . دوست عزیز شما متاهل هستین و ۲ نفر هستین اگه بچه هم داشته باشین بیمه مشاغل ازاد یا همون خویش فرما بدرد شما نمیخوره چون باید هزینه درمان بالاتری رو بپردازین و دفترچه درمانش هم فرانشیز داره برای افراد متاهل و دارای فرزند بهتره که بیمه اختیاری باشن که درمانش هم فرانشیز نداره پروتوز و اروتز هم بالامانع هستش درمان بیمه اختیاری بهتر از خویش فرما هستش . پیشنهاد بنده اینکه شما برین به بیمه اختیاری
  در مورد بازنشستگی هم ۵ سال اخر مهم هستش .

 325. زهرا مرادی32 می گوید

  با سلام و خسته نباشید.من ۴۴ سال دارم و سرپرست خانواده محسوب میشم وبه مدت ۶ سال و ۸ ماه در شرکت خصوصی شاغل و بیمه یبوده ام.چند روزی است که بیکار شده ام.اگر بخواهم خود را بیمه؟ کنم دقیقا هزینه اش ماهی چقدر میشود .آخرین حقوق دریافتی من ۷۰۰ هزار تومان بوده است.بیمه اختیاری یا خویش فرما چه فرقی با هم دارن و برای اینکه بتونم از مزایای بیشتری(مثل سنوات و عیدی و باز نشستگی) برخوردار بشم کدوم بهتره.وآیا با قطع آن میشه بیمه بیکاری دریافت کرد؟

 326. الهام می گوید

  باسلام، من ۴سال هست که بیمه خانه داری هستم که اگراشتباه نکنم بیمه خانه داری جز بیمه مشاغل آزاد محسوب میشود وشوهرم هم ۶ سال هست که خودرو بیمه مشاغل آزاد نموده،حال سوال من اینست که من وشوهرم با وجود اینکه هرکدام جدا خود روبیمه کرده‌ایم اگر خدای ناکرده شوهرمن فوت کند آیا حق بیمه او کاملاً ازبین میرود یا من میتوانم حقوق بازنشستگی اورا دریافت کنم وبه پرداختن حق بیمه خود هم ادامه دهم؟؟ضمنا ما فرزندی هم نداریم، لطفا راهنمایی کنید.

 327. الیاس می گوید

  با سلام واحترام
  میحواستم بدونم ۲سال خدمت سربازی رو میشه روی بیمه اضافه کرد با تشکر از سایت خوبتون ممنون میشم جواب بدین

 328. اسماعیل قلی پور می گوید

  سلام میخواستم بدونم بعد از اینکه بیمه قالیبافی را حذف کردم و بیمه اختیاری رو ادامه دادم آیا بیمه قالیبافی جز سابقه من حساب میشود یا نه ؟ ممنون

 329. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  بله بايستي الان بيمه پرداز باشيد و با كارت پايان خدمت و دفترچه بيمه خود به شعبه ي بيمه مراجعه كنيد.

 330. مهدی می گوید

  سلام. شما چون سرپرست خانواده هستین باید بیمه اختیاری بشین.
  دقیقا شما باید میگفتین که چنتا بچه و چند سال دارن اگه پسر بالای ۱۸ سال دارین که نیاز نیست دفترچه داشته باشه و دختر که ازدواج کرده باشه شما دیگه سرپرست نیستین ولی اگه پسر زیر ۱۸ سال دارین و دختر شما ازدواج نکرده شما سرپرست هستین وانا باید زیر نظر شما بیمه باشن البته درصورتی بیمه اینارو زیر نظر شما بیمه میکنه که همسر شما در قید حیات نباشن . اگه همسر شما در قید حیات باشن بیمه فقط شما رو بیمه میکنه و فقط به خود شما دفترچه میده نه به اونا . بیمه اختیاری و مشاغل ازاد از نظر بازنشستگی فرقی ندارن فقط هزینه ها درمان بیمه مشاغل ازاد برای کسانی که ۲ تا بیشتر دفترچه میخان زیاد تر میشه بیمه اختیاری هم هزینه اش ماهی ۱۶۳ هزار تومنه دفترچه درمان هم تا ۴ یا ۵ تا میدون بدونه اینکه هزینه ای گرفته بشه اما بیمه مشاغل ماهی ۱۳۰ هزار تومنه که برای یک نفره اگه ۲ یا سه نفر باشی برای هرنفر ۲۱ هزار تومن هزینه دفترچه میگیرن .
  به شعبه مراجعه کنید

 331. مهدی می گوید

  باسلام . سازمان تامین اجتماعی فقط به هر کد ملی فقط یک مستمری میده یعنی شما نمیتوانید هم بازنشستگی شوهرتونو بگیرین هم مال خودتونو . شوهر شما اگه ۱۰ سال سوابق داشته باشه و اگه اتفاقی بیفته مستمری این ۱۰ سال رو به شما میدن واگه زیر ۱۰ سال داشته باشه نمیدن مگر ماوتفاوت ۱۰ سال رو بدین تا سوابقش به ۱۰ برسه . واگه شما مستمری همسرتون رو بگیرین دیگه ادامه دادن بیمه شما بدرد نمیخوره چون به شما دیگه مستمری نمیدن چون کد ملی شما میره جزو مستمری بگیران و دیگه بیمه پردازی نمیتونید انجام بدین
  اگرم بیمه پردازی انجام بدین بیمه فقط شما میتوانید یا بیمه خودتونو بگیرین یا همسرتونو ققط یکی شو . هردوشو نمیدن .
  روز خوش

 332. مهدی می گوید

  بله محسوب میشه و از نظر بازنشستگی بیمه قالی بافی معتبر هستش .

 333. الهه می گوید

  سلام، خواستم بدونم برای منی که خانم هستم جهت دریافت حقوق بازنشستگی خانه داری باید ۵۵ سالم تمام شود که اجازه برداشت داشته باشم یا به محض واردشدن به سن۵۵ میتوانم برای دریافت حقوق بازنشستگی. اقدام کنم؟؟

 334. امير می گوید

  با سلام من در يك موسسه اي به صورت ساعتي كا رميكنم بيمه ام ناقص پرداخت ميشود ايا ميشود بقيه را خود پرداخت كنم چگونه ممنون ميشوم راهنمايكنيد.

 335. سحر می گوید

  سلام، من تا پایان سال سابقه۵سال بیمه خانه داری رو دارم واخرین هزینه ایی که به عنوان حق بیمه پرداخت کردم ۲۱۶ هزارتومن بابت سه ماه حق بیمه بود حال سوالم اینست که اگر من بخواهم درخواست افزایش دستمزد روزانه بدهم که اگر اشتباه نکنم هر دو سال میشود ۱۰درصد درخواست افزایش حقوق داد،حال من اگر این درخواست رابدهم یعنی به جای این ۲۱۶ هزارتومن بابت سه ماه با درخواست افزایش دستمزد روزانه چقدر باید پرداخت کنم؟؟ چون هزینه اش برام مهم هست نمیدونم از پسش برمیام یا نه، لطف راهنمایی کنید.

 336. م-مرادی می گوید

  باسلام.اینجانب خانمی۳۸ساله هستم که سابقه ۱۳/۵سال بیمه تامین اجتماعی دارم .ازاین مدت ۱۲سال اخر بیمه ام جز بیمه مشاغل سخت بوده ام.اما به دلایل خانوادگی دیگر نمتوانم ادامه کار بدهم ازطرفی میخواهم در اینده حقوق بازنشستگی داشته باشم.لطفا مرا راهنمایی کنید چه نوع بیمه وچند سال باید پرداخت کنم که حداقل حقوق تامین اجتماعی در بازنشستگی شامل حالم بشه.پیشاپیش از شما ممنونم

 337. مهدی می گوید

  سلام. شما چند سال سابقه پرداخت بیمه دارین

 338. مهدی می گوید

  بله شما باید بیمه اختیاری یا مشاغل ازاد برین بیمه بشین . شما نمیتونید بیمه موسسه رو بدین باید بیمه اختیاری بشی

 339. مهدی می گوید

  سلام ببینید دستمزد روزانه الان روزی ۲۰/۲۹۷۰ریال هستش شما این دستمزد رو به میزان ۱۰ درصد هر دوسال یک بار میتوانید ببرین بالا تا حقوق بازنشستگی بهتری داشته باشین البته حقوق بازنشستگی رو ۵ سال اخر تعیین میکنه .
  مثلا اگه دستمزد روزی ۳۰ هزار تومن درخواست بدین میشه ماهی ۹۰۰ هزار تومن از این ۹۰۰ هزار تومن حالا نمیدونم درصد کسر حق بیمه شما چند درصد هستش اگه ۱۸ درصد از این مبلغ ۹۰۰ هزار تومن ۱۸ % کم میکنن که میشه ۱۶۲ هزار تومن .
  لطفا به شعبه مراجعه کنید .

 340. مهدی می گوید

  ۷ سال دیگر سابقه شما به ۲۰ سال میرسد البته اگه بیمه رو ادامه بدین و در سن ۴۵ سالگی میتوانید درخواست بازنشستگی با ۲۰ روز حقوق رو بدین که حقوق کمی میشه و یااینکه میتوانید بیمه پردازی رو ادامه بدین تا به ۳۰ سال برسه و حقوق بالاتری رو داشته باشین . شما هم میتوانید بیمه مشاغل ازاد بشین هم اختیاری.
  دراین خصوص باید به شعبه مراجعه کنید

 341. سوده می گوید

  سلام، شما فرمودید که تامین اجتماعی به زن وشوهری که هردو بیمه تامین اجتماعی هستند درصورت فوت یکی از آنها فقط به یک نفر مستمری میدهد،حال سوال من اینست، ۱)آیا اگر من وشوهرم هرکدام به سن دریافت حقوق بازنشستگی تامین که رسیدیم درصورت حیات، هرکدام میتوانیم جدا حقوق خود را دریافت کنیم؟ ۲)منو دو دختر مجرد دارم آیا بعدازفوت من وشوهرم هریک ازدخترها میتوانند برای هریک از حقوق من وشوهرم اقدام کنند،یعنی حقوق شوهرم را یکی ازدخترها دریافت کند وحقوق. مرا دختر دیگرم بگیرد؟

 342. حسین می گوید

  سلام.من سه سال است ک بیمه کارگر ساختمانی ام از طریق کارت محارت رشته کاشی کاری. اگر در بخشی شروع ب کار کنم(کاشیکاری) و در انجا ب اجبار باید بیمه شوم از طریق همان شرکت لتمه ای ب بیمم نمیخوره یا اینکه بعدا اگر از انجا خارج شدم میتوانم باز مجددا بیممو خودم بریزم لطفا راهنماییم کنید متشکرم

 343. حسین می گوید

  سلام مججد و خسته نباشید. یا اینکه میشه هم بیممو خودم واریز کنم و هم از طریق اون شرکت بیمه باشم سر در گمی عجیبی گرفتم لطفا راهنماییم کنید با تشکر از این سایت خوبتون

 344. مهدی می گوید

  سلام. جواب سئوال ۱ بله هرکدام حقوق خودشان را میگیرند شوهرتان حقوق خودش و شما هم حقوق خودتان را میگیرید ولی در صورت فوت حقوق شما رو به همسر نمیدن و در صورت فوت همسر حقوق همسر را به شما. هرکی فقط یک مستمری میگیره .
  سئوال دوم . بله دختر مادامی که ازدواج رسمی نکنه اسمی در شناسنامه اش نیاد بیمه مادر پدر هستش و درصورت فوت هریک به هر دو دختر مجرد حقوق مستمری میدن . به شرطی که ازدواج نکنن اگه ازدواج کنن هیچیزی تعلق نمیگیره مگراینکه دوباره طلاق رسمی بگیرند و نامه ازدادگاه ببرند تا دوباره بیمه پدر مادر بشن .

 345. مهدی می گوید

  سلام و درود به شما اقا حسین . ماه های سال ۳۶۵ روز هست و هر ما ۳۰ روز وقتی شما ۳۰ روز ماه رو کامل بیمه رد کنید چطوری شرکت دوباره برای همون ماه بیمه بریزه یعنی ماه ۳۰ روزهست تو یک ماه ۶۰ روز بیمه رد بشه . نه دوست عزیز نمیشه . اگه شما ماه فروردین . اردیبهشت. خرداد رو خودتون بیمه رد کردین ۹۰ روز رو کامل کردین حالا مونده ماهی های تیر مرداد و شهریور . حال شرکت فقط میتونه ماه های تیر ماه و ماهی های بعد از ان را رد کند ماهی های که بیمه رد بشه سوخته میشه و تمام میشه پروردنش میره ماه های بعد اگه ماه های بعد رو هم شما رد کنید شرکت دیگه نمیتونه رد کنه .
  روز خوش

 346. سوده می گوید

  سلام، من بیمه خانه داری هستم ودرسن ۵۳ سالگی دارای بیست سال سابقه خانه داری میشوم آیا دراین سن با اینکه دوسال مانده به ۵۵سالگی میتوانم برای دریافت بازنشستگی اقدام کنم؟؟یا حتما خانمها باید تا ۵۵سالگی صبرکنند؟

 347. حسین می گوید

  سلام مجدد .
  لطفا توضیح بدین سردر گم شدم ایا منکه بیمه کارگر ساختمانیم بخام ی جا دیگهبیمه بشم شرایطش چیه.ایا باید بیمه کارگر ساختمانیو قط کنم و بعدش میشه مججدا شروع کنم؟؟؟؟؟ ی شرکت میخام کار کنم میگن باید بیمت کنیم چاره ای نداره کارشم تو حوضه شغلی خودمه کاشیکاری لطفا راهنماییم کنین. ادمین محترم یا اقا مهدی لطفا راهنمایی کنید

 348. یحیی می گوید

  سلام ..بنده ۸۰.۱۰.۱ تا۸۲.۷.۲ خدمت سربازی رفتم (تهران) ۱۱ ماه بعد در یک کارگاه سخت زیان اور به مدت ۴ ماه مشفول کار شدم بعد ۱۶ ماه ترک کار در کارگاه معمولی به مدت ۱۱ ماه مشغول کار شدم و مجددا به کارگاه اولی برگشتم تاحالا ادامه دارد . ایا خدمت سربازی من به بیمه چسبیده و کار سخت زیان اور محسوب می شود و چطور خدمت سربازی به بیمه وصل میشه ؟ با تشکر

 349. رضا می گوید

  باسلام
  من۸سال بیمه اجباری بودم بعدمغازه ای زدم به مدت ۷ماه وشغلم کابینت سازی بودمتاسفانه سال ۸۶حادثه ای درکارگاه رخ داد وکمیسیون هم رفتم و۴۵درصدازکارافتادگی دادندولی گفتند چون بیمه شماخویش فرمایی هیچ گونه مزایایی برای من درنظرنگرفتندنه استعلاجی نه غرامت نه ازکارافتادگی ایا قبلا که کارگربودم برای من فایده ای نداشت ایا ملاک همان ۷ماه بیمه خویش فرمایی بنده بوده و ان ۸سال بی فایده بوده درضمن من از بیماری استئومیلیت مزمن رنج میبرم وهمین امسال هم عمل کردم ولی چون استخوان پای راستم نازک میباشدونمیتوان عمل استخوان برداری کرد ودکترگفته فشارنیاوروباوجودی که الان از ان کاربیرون امده و۳سالی است مشغول به کاردرشرکت ایزوگام هستم یک راهنمایی بکنید

 350. افسانه می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  بنده به مدت ۷ سال سابقه بیمه از طرف کارفرما را دارم و الان به دلیل شرایط تاهل قادر به ادامه کار کردن نیستم و می خواهم از این به بعد خود را بیمه زنان خانه دار کنم ، این سوال برای من پیش آمده که بیمه زنان خانوارم در ادامه ۷ سابقه بیمه ای که داشتم محاسبه می شود یا اینکه ۷ سال سابقه بیمه من از بین می ره و مجدد از ابتدا بیمه زنان خانه دار برایم محاسبه میشود؟

 351. مهدی می گوید

  بله باید ۵۵ سال داشته باشین البته در این خصوص به شعبه مراجعه کنید

 352. مهدی می گوید

  سلام اقا حسین . ببینید شما اگه یه جای کار کار کنید اون شرکت برای شما بیمه رد کنه اوتوماتیک بیمه کارگر ساختمانی شما رو شعبه قطع میکنه و شما فقط بیمه شرکت هستین . و اگه بخواین دوباره بیمه کارگر ساختمانی بشین خیلی سخته و دوباره شما میرین تو نوبت سهمیه و کارتونو باید ببینن و…
  اگه اون شرکت مدت زیادی برای همیشه میخای کار کنی خوب خوبه بزار شرکت برای شما بیمه رد کنه .اگه نه مدت کوتاه قرار کار کنی بعدش ول کنی دوباره پس یه جوری کار کن که بیمه نشی شماره بیمه تو نده به شرکت انوقت نمیتونن برات بیمه رد کنن و اگه رد نکنن بیمه کارگر ساختمانیت قطع نمیشه .
  چون یاباید شرکت برات رد کنه یا باید خودت . فقط یکشو.

 353. مهدی می گوید

  سلام . مدت خدمت سربازی شما اول باید کارت پایان خدمت شما باید هوشمند باشه بعد با مدارک برین شعبه انوقت راهنمایی میکنن شما رو که باید چیکار کنید کار سختی نیست .
  در مدت سختی کار باید به شعبه بگین تا یه مامور از شعبه بفرستن کار شمارو ببینه و تایید کنه سخت و زیان اور هستش تا به شما سختی کار بدن
  به شعبه مراجعه کنید

 354. مهدی می گوید

  باسلام و ارزوی سلامت برای شما .
  شما ۸ سال بیمه اجباری بودید بعد بیمه خویش فرما بودید . درموقع بیمه خویش فرما برای شما حادثع پیش اومده اگه تو مدت اون حادثه ای که اتفاق افتاده شما دیگه بیمه اجباری نبودید بیمه اجباری شما تموم شده بود و شما بیمه مشاغل بودین . اما بیمه مشاغل ازکارافتادگی هم داره نرخ ۱۸% مشاغل ازاد از کارافتادگی داره . حال نمیدونم شما نرخ ۱۸% مشاغل ازاد رو پرداخت کردین یا کمتر اگه کمتراز۱۸% بوده بیمه مشاغل ازاد از کارافتادگی تو قررداد نداره .
  لطفا بگین بیمه خویش فرمایی شما چند درصد بوده .

 355. مهدی می گوید

  سلام . اون مدت سابقه بیمه ۷ ساله شما سرجاش هستش بیمه ادامه اون رو میده . همون شماره بیمه ای که داشتین رو میدین بیمه خانه داری میشین .
  شماره بیمه مثل کدملی میمونه برای هر شخص فقط یک بار صادر میشه تا مدت بازنشستگیش و طبق اون شماره بیمه سوابق جمع میشه .
  شماره بیمه تون رو میدین به شعبه ادامه اون ۷ سال رو براتون میزنه .

 356. فریده امیری می گوید

  با سلام و خسته نباشید .من حقوق بازنشستگی پدرم را میگرفتم ازدواج کردم و جدا شدم ایا دوباره میتوانم حقوق را به جریان بیاندازم

 357. جواد علیزاده می گوید

  با سلام
  من تا چند ماه پیش راننده کامیون بودم و بیمه تامین اجتماعی ام را تحت عنوان راننده خود پرداز پرداخت می کردم. به دلیل مشکل مریضی فشار خون و دیابت نتونستم کارم را ادامه دهم. در حال حاضر تامین اجتماعی قبول نمی کند که بیمه ام را مثل قبل پرداخت کنم. آیا راهی وجود ندارد که بتوانم بازنشست شوم یا اینکه بیمه خود را مثل قبل پرداخت کنم؟ در حال حاضر سابقه ۲۶ سال پرداخت بیمه را دارم.
  آیا بین حقوق بازنشستگی مربوط به راننده خود پرداز و بیمه اختیاری، اختلاف وجود دارد؟ این اختلاف چقدر است؟
  با تشکر

 358. مهدی می گوید

  سلام باید گواهی رسمی طلاق ازدادگاه رو داشته باشین و بامدارک شناسایی به شعبه مراجعه کنید . تا ببینید نظر اون ها چیه

 359. جم می گوید

  خانم محترم برید تامین اجتماعی محل زندگی خودواعلام کنید که من قالیباف نیستم ومیخوام مابه التفاوت حق بیمه ام راپرداخت کنم تازه ان موقع حلال میشه چون سنوات شما تواین چند سال کهحق بیمه کمتری میدادیدوشماقالیباف نبودید نصف ان راحساب میکردند

 360. حسین می گوید

  سلام
  من از سال ۸۶ عضو هیات مدیره یک شرکت هستم و از قبل از اون هم در خود شرکت مشغول به کار بودم. میخوام بدونم میشه سالهایی که گذشته رو خودم رو بیمه کنم؟ در واقع من نیاز دارم که سابقه شغلی خودم رو با مدرکی نشون بدم که اونجوری که من متوجه شدم برای اثبات این سابقه باید براش بیمه رد شده باشه که متاسفانه من خودم رو بیمه نکرده بودم. ممنون میشم اگه بگید چکار میتونم بکنم

 361. جم می گوید

  اقاسروش اگه تامین اجتماعی بخواد باحقوق ۲میلیون نیم شماحق بیمه بگیره بامصوبات وقوانین انها جور درنمیادچون حداقل و حداکثرحقوق راوزارت کاربرای انها تعین میکنه من حاضرم باحقوق ۵میلیون تومان دستمزدبیمه راردکنم بااینکه بیمه اختیاری و۲۶سال سابقه دارم .قانون نمیگذاره

 362. مهدی می گوید

  سلام شما خودتون گفتید که بیمه نکردید اگه بیمه نبودید سال هایی که گذشته رو دیگه نمیشه کاری کرد چون بیمه نبودین .اگه بیمه بودین و بیمه رو رد نمیکردین میشد عقب افتاده بیمه دارین که درموقع بازنشستگی ازتون میگرفتن .

 363. جم می گوید

  باعرض پوزش ازاقامهرداد. حسین اقادرشرکتی که کارمیکردید وحقوق بگیربودیدوانشرکت تمام لیست های حقوق رادربایگانی موجود دارد البته همه این بستگی دارد که شمابه سازمان تامین اجتماعی مدرک قابل قبول نشان دهید نه اینکه فقط ادعا داشته باشید که شماچندسالدران شرکت کارمیکردید اگه روحرف کسی تامین اجتماعی بخواهد برایش سابقه بفروشداکثر مردم انجام میدهند.پس برویدباشرکت صحبت کنید که باشماهمکاری کند

 364. جم می گوید

  اقاجواداگه سن تان را میگفتیدبهترراهنماییتان میکردم بهرحال شما که راننده کامیون هستید لابدگواهنیامه پایه یک داریداگه اینطوره شغلتان جز مشاغل سخت بحساب میاید وبا۲۵سال سابقه بازنشسته میشوید اگه غیرازاینه شما دیگه به انتهای بیمه پردازی رسیدید فورا خودتان رابیمه اختیاری کنیدتا۳۰سال سابقه تکمیل شود هرچه عقب بندازید بضررتان میباشدبااین سابقه درهنگام بازنشستگی با۲۶روزحقوق بازنشسته میشوید

 365. زهرا می گوید

  سلام
  بابام توی یک مغازه ی خواروبار فروشی مشغول به کار بود که داداشم ایشون رو بیمه کرده بودن،بعدها به دلیل مشکلاتی ک برامون پیش اومد بابام دچار افسردگی شدید شد و از کار افتاده شد،حالا بعد از گذشت چند سال بیمه از ما آزمایشات قبل از استخدام رو میخواد در صورتی ک خودشون اون موقع از ما چیزی نخواستن و ما چیزی الان در دستمون نداریم،ما چیکار میتونیم بکنیم این مصوبه به درد ما هم میخوره یا نه؟لطفا راهنماییمون کنیم بدجور کارمون گیره.منتظر جوابتون میمونم.

 366. مهرزاد می گوید

  سلام
  می‌خواستم بدانم اگر بخواهم بامدرک فوق لیسانس خودم را بیمه خویش فرما کنم، فقط بیمه بازنشستگی، نه درمان و … ، ماهانه هزینه‌اش چقدر است؟

 367. نسیم می گوید

  باسلام، من پنج سال بیمه خانه داری هستم، وسنم چهل ساله، حال سوالم اینست که من حتما باید ۵۵ ساله شوم تا مستمری بگیرم؟ آیا هیچ. راهی نیست که من زودتر حق برداشت مستمری رو داشته باشم؟

 368. راحله می گوید

  باسلام، من یک. دختر. مجردم، پدرم فوت کرده،وضمنا. بیمه خانه داری. ۱۲. درصد هستم و به علت اینکه هزینه اش زیاد میشد از خدمات. درمانی استفاده. نکردم، برادر م هم یکماه هست که کارمند تامین اجتماعی. شده است،حال سوالم. اینست. که من. میتوانم زیر مجموعه. برادرم قرار. بگیرم وتحت پوسش او هم از خدمات درمانی بیمه تامین. اجتماعی. وهم زیر مجموعه بیمه تکمیلیش شوم؟؟آیا دراینصورت برادرم چون من تحت تکلفش قرار گرفته ام حق بیمه کمتری نسبت. به اینکه من خودم، خودم را بیمه میکردم پرداخت میکند؟؟؟

 369. مهدی می گوید

  سلام . آزمایشات قبل از استخدام دست اداره بیمه در پرونده پدرتن در بایگانی تامین اجتماعی هستش. ازمایشات قبل از استخدام رو که به شما نمیدن این ازمایشات همیشه دست شعبه نگه داری میشن .
  حال من نمیدونم چرا اداره بیمه گفتن ازمایشات قبل از استخدام رو بیارین . اینا همه دسته بایگانی هستش

 370. مهدی می گوید

  سلام سازمان تامین اجتماعی زیاد با مدارک کاری ندارن شما برای بیمه شدن باید شغل داشته باشی اگه نداشته باشی باید از بیمه زنان خانه دار استفاده کنی که هزینه اش ماهی ۱۳۰ هزار تومنه که بعد از عید این مبلغ بیشتر هم میشه. حال اگه از درمان انصراف بدین مبلغش کمتر هم میشه

 371. مهدی می گوید

  سلام.برای دریافت مستمری باید ۱۰ سال رو داشته باشین که حداقل حقوق ۱۰ روز رو بهتون بدن . چون سازمان به کسی حقوق ۵ روز نمیده .

 372. مهدی می گوید

  سلام .شما باید بگین مادر تان در قید حیات هستن یا خیر . اما فکر نکنم برادر تان بتواند شمارو تحت تکلف خودش قرار دهد برادرتان فقط میتواند همسر یا فرزندش را بیمه کند .
  درضمن اگرم هم شما زیر نظر برادرتان بیمه شوین بیمه خانه داری شما که برای بازنشستگی هستش قطع میشه و فقط میتوانید از برادرتان دفترچه خدمات درمانی بگیرین نه برای بازنشستگی . .
  برای بازنشست شدن شما یا باید سرکار برین کسی برای شما بیمه بریزه یا باید خودتان بریزین تا برایتان سوابق محسوب بشه .
  برادرتان نمیتواند شما را بیمه کند .

 373. مهدی می گوید

  هرشخصی که قبل از بیمه پردازی رو شروع کنه چه بیمه اش اختیاری باشه چه مشاغل ازاد چه اجباری فرقی نمیکنه ازش ازمایشات مثل خون بینایی شنوایی و… رو توسط پزشک تامین اجتماعی انجام میده و نتیجه این ازمایشات در بایگانی شعبه در پرونده نگه داری میشه .
  پدر شما حتما قبل از بیمه پردازی ازمایشات رو انجام دادن چون کسی نمیتونه بدونه ازمایش بیمه بشه این قانون هستش .

 374. جم می گوید

  زهراخانم سئوالتان مبهمه یکی اینکه پدرتان مستمربگیر شد وتاکمسیون پزشکی مدارک پزشکی رانبینندوازمایشات راانجام نداده باشه مستمربگیرنمیکنه ودراین موردخیلی سخت گیری میکنند.بعدازکدام مصوبه میگویید دوباره سئولتان راواضع توضییح دهید

 375. جم می گوید

  ضمن عرض سلام به مدیریت محترم واقای مهدی. اگردرسئوال های بیمه ای به مشکل برخوردیدمیتوانم کمکتان کنم البته درمورد بیمه های کشاورزی قالیبافی.مشاغل ازاد.اجباری.اختیاری ورانندگان باشد

 376. جم می گوید

  راحله خانم درقانون مصوبه ایی برای بیمه کردن خواهروبرادروجودندارد برادریاخواهر نمیتوانندهمدیگررازیرپوشش بیمه خودکنندفقط پدرومادرانهم سنشان از۶۰بیشترباشدهمیطورکه برادرشمانمیتواندبیمه تان کندشماهم نمیتوانیدبرادرتان راپوشش بیمه ای کنیدشماهمین بیمه خانه داری راادامه دهیددرست است که مبلغ بیمه بالاست درعوض هنگام بازنشستگی حقوقتان بنسبت بالامیرودچشم بهم زدی تمام میشود

 377. علی می گوید

  سلام مرداد ۹۳ کارت مهارت درجه ۳ فنی حرفه ای کارگران ساختمانی گرفتم رفتم اداره بیمه ولی جوابی نمیدن میگن سهمیه نیست بیمه ازادم نمیتونم رد کنم پس چطوری بیمه بشم ؟ لطفا راهنمای کنید

 378. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از حضور شما
  لطفا در صورت اطلاع به سوالات مرتبط پاسخ بفرمائيد.
  ضمنا لطف كنيد و از گزينه پاسخ كه درانتهاي هرسوال مشاهده ميشود استفاده كنيد تا پاسخ شما مشخص باشد.
  بااحترام

 379. ب.ترابی می گوید

  باعرض سلام
  آیا بیمه شدگان اختیاری حق استفاده از بیمه بیکاری را دارند. با توجه به اینکه من قبلاً بیمه اجباری بودم و با سه سال سابقه بیمه به من بیمه بیکاری تعلق گرفت. میخواهم بدانم حال که بیمه اختیاری هستم و از بیمه بیکاری من دوسال میگذرد و در این دو سال بیمه اختیاری بودم آیا باز هم بیمه بیکاری مشمول اینجانب میباشد. اگر بله لطفا شرایطش را بگویید و اگر نه دلیلش را بگویید متشکرم

 380. مهدی می گوید

  سلام. بیمه کارگران ساختمانی به مشکل برخورده برای رفع ایرادات به شورای نگهبان داده شده. مشکل این نوع بیمه مشکل اعتبارات هستش . باید دید در سال۹۴ چقدر سهمیه میدن و چطوری میشه .
  شما میتونید از بیمه مشاغل ازاد بانرخ۱۴% پرداخت کنید که ۲ دصد به عهده دولت هست ۱۲ درصد رو هم شما میدین ولی از کارافتادگی نداره فقط بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی .

 381. مهدی می گوید

  سلام بیمه اختیاری بیمه بیکاری نداره . بیمه بیکاری فقط برای بیمه اجباری هستش.
  بیمه ی بیکاری یه مهلتی داره که شعبه میگه چه مدتی میدن و بعد از اون مدت بیمه قعطع میشه و موقعی که قعطع شد دیگه هیچ بیمه بیکاری به شما نمیدن و فقط شما میتونید بیمه اختیاری را بریزین .

 382. مهدی می گوید

  با سلام. شما لطف دارین

 383. کارگر می گوید

  سلام
  بنده از سال ۸۹ ۳ ماه بیمه اجباری دارم و دارای شماره بیمه آیا میتوانم این مدت ۵ سال رو خودم به صورت اختیاری بیمه رد کنم

 384. مینا می گوید

  سلام،از مرداد۹۳ بیمه اجباری تامین اجتماعی اصلی هستم و فاقدافراد تحت تکفل ام.خودسرپرستم و زیر۳۵ سالم. بنا به دلایلی قصددارم استعفادهم،و باقی بیمه راتازمان بازنشستگی برای روز مبادا خودم پرداخت کنم.لطفا راه راهنمایی کنیدکه چه بکنم؟ممنونم.

 385. مهدی می گوید

  سلام از سال ۸۹ تا به حال ۵ سال گذشته و شما ۵ سال بیمه رد نکردین واین مدتی که بیمه رد نکردین دیگه تمام شده و دیگه شما الان نمیتونید بیمه این ۵ سال رو رد کنید این ۵ سال میمونه زمانی که شما درخواست بازنشستگی دادین اون موقع حساب میکنند و به نرخ همون سال یکجا ازتون میگیرن . شما فقط میتونید از سال ۹۴ درخواست بیمه بدین و بریزین

 386. مهدی ش می گوید

  باسلام و خسته نباشید . من حدود ۶ سال در یک کارگاه عکاسی که جواز به نام مادرم بود بیمه اجباری بودم از اونجاکه همه کاره کارگاه خودم بودم حق بیمه کارفرما و کاگر رو پرداخت میکردم، چون مبلغش بالا شده بود حدود ماهی ۲۰۰۰۰۰۰ تومان – از برج ۵ نود و سه ترک کار زدم حالا از خدمتتون چند تا سوال دارم : ۱ – میتونم بیمه دیگه ای بشم که هزینش برام کمتر باشه و بازنشستگی داشته باشه . ( مدرکی فنی بنایی رو هم دارم )
  ۲- آیا الان میتونم با طرح شکایت از کارفرما ( مادرم ) درخواست حقوق بیمه بیکاری کنم با اینکه چند ماه قبل ترک کار از طریق سایت بیمه انجام شده و بازرسی هم شده .
  ۳ – به نظر شما چون میگن این بیمه کاملیه آیا من این بیمه سابقم رو ادامه بدم اگه ادامه بدم باید دوباره از اول مراحل بیمه شدن رو انجام بدم یا نه یا برم بیمه خود اختیاری کنم
  ۴ – با اینکه امتیاز یه تاکسی خطی رو دارم پیشنهاد میدید که خودم رو بیمه رانندگان کنم یا نه
  با تشکر – ببخشید که زیاد سوال پرسیدم

 387. ابوالفضل می گوید

  سلام. پدر من از سال ۶۵ شروع به پردخت بیمه (خوداشتغالی) کرده است و تا به امروز طی چند دوره متوقف شده در حال حاضر از سال ۹۰ تا به امروز حق بیمه اختیاری پرداخت کرده در ضمن سن پدرم تا پایان سال ۹۴ شصت سالش تمام میشه . در مجموع ۱۴ سال حق بیمه پرداخت کرده به علاوه ۲ سال خدمت . در ضمن آخرین حق بیمه پرداختی ۱۶۰ تومان بوده. حقوق بازنشستگی تقریبا چقدر میشه؟

 388. جم می گوید

  اقای محترم .راهی برای خریدوقفه جهت سابقه دربیمه وجودندارد

 389. نوباغی می گوید

  باسلام
  آیا اگر کسی در مدت ۳۰ سال سابقه کاز از بیمه بیکاری استفاده نکند در زمان بازنشستگی مزایای شاملش میشود یا نه؟
  باتشکر

 390. م.ش می گوید

  سلام. من تا آخر سال ۹۳ بیمه ام از طرف شرکتی که کار می کنم پرداخت شده و از فروردین ۹۴ می خوام به صورت اختیاری حق بیمه را پرداخت کنم و حدود ۵ سال سابقه کار دارم لطفا راهنمایی نمایید که آیا می توانم به صورت اختیاری پرداخت کنم و یا درصورت ممکن شدن پروسه اداری این کار زمان بر است و وفقه در بیمه ام ایجاد میشود یا خیر؟

 391. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير مزاياي خاصي ندارد.

 392. رویا می گوید

  سلام.پدر بنده متولد ۱۳۴۶هستن.۲۶سال و۳ماه سابقه ی بیمه دارند.۹سال و۸ماه در شرکتی مشغول بودنو درحال حاضر در همانجا مشغول به کارند و۲سال آن خدمت سربازی وبقیه بصورت مشاغل آزاد می باشد.
  چند وقت بعد بازنشسته خواهند شد؟
  چند سال میتواند از بیمه ی بیکاری استفاده کند؟

 393. سامره می گوید

  باسلام، من شش سال هست که بیمه خانه داری ۱۲درصد هستم واگراشتباه نکنم میزان حقوق بازنشستگی برای بیمه خانه داری حداقل حقوق کارگری است، ولی من میخواهم میزان حقوق بازنشستگیم بیشتر باشد که اگر اشتباه نکنم باید هردوسال درخواست افزایش. دستمزد روزانه بدهم یا اینکه پنج سال آخر درخواست بدهم،حال سوالم اینست که ۱)من که وضعیت مالیم خوب هست بهتر است هردوسال این درخواست روبدهم یا پنج سال آخر؟ ۲)آیا. اگر هردوسال این درخواست. افزایش. دستمزد روزانه را بدهم در موقع بازنشستگی حقوق بیشتری دریافت میکنم تا نسبت به اینکه فقط پنج سال آخر این درخواست روبدهم؟ ۳)بیشترین درخواست افزایش دستمزد روزانه برای کسی که بیمه خانه داری هست چقدر میتواند باشد؟ ۴) اگردرخواست بیشترین دستمزد روزانه رو بدهم درحال حاضر چقدر ماهانه باید واریز کنم؟

 394. مهدی می گوید

  سلام عید شما مبارک. یه سئوالی داشتم چرا لیست فروردین. اردیبهشت و خرداد یعنی لیست ۳ ماهه بیمه اختیاری رو برای کسی از طریق اینترنت میخام لیست رو رد کنم اما فیش ۳ ماهه میزنم بعد چند دقیقه میزنه عدم صدور فیش ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۴ رو میخام بگیرم پیغام خطای(تا وصول گردش حساب امکان صدور برگه پرداخت وجود ندارد.لطفا به شعبه مراجعه نماييد.) این پیغام رو میده امروز ۱۳۹۳/۱/۲ هستش ولی لیست رو نمیده چه تاریخ باید لیست رو تنظیم کنم تا صدور کنه .
  مرسی

 395. مهدی می گوید

  ببخشید اصلاح میکنم امروز تاریخ۱۳۹۴/۱/۲ هستش لیست رو صادر نمیکنه .

 396. مهدی می گوید

  سلام پدر شما ۴۸ سال سن دارند برای بازنشستگی ۵۰ سال تمام باید داشته باشند . و ۴ سال باید بیمه بریزند و ۳۰ سال سابقه باید تکمیل بشه .
  به شعبه مراجعه کنید

 397. مهدی می گوید

  سلام. باید هر ۲ سال ۱۰ درصد میتوانید درخواست افزایش دستمزد روزانه بدهید . دستمزد روزانه سال ۱۳۹۴ ۲۳۷۴۷۵ ریال تعیین شده . شما بگین چند سال سابقه بیمه دارین .
  به شعبه مراجعه کنید و موضوع افزایش دستمزد رو با شعبه درمیان بزارین تا نظر شعبه چی باشه .

 398. مهدی می گوید

  بله میتوانید به صورت اختیاری بیمه بریزین با مدارک شناسایی به شعبه محل سکونت تان مراجعه کنید

 399. مهدی می گوید

  بله خودتان هم میتوانید بیمه بریزین با مدارک شناسای به شعبه تامیین اجتماعی مراجعه کنید و در خواست بیمه مشاغل ازاد زنان خانه دار بدین

 400. مهدی می گوید

  سلام. اگه امتیاز تاکسی خط به نام خودتان هست بیمه تان را از طریق تاکسیرانی ادامه بدین .
  در مورد بیمه بیکاری یکسری مراحل داره که باید از طریق اداره کار پیگیری کنید که من بی اطلاع هستم در مورد بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه کن .

 401. مهدی می گوید

  سلام حقوق بازنشستگی دقیق نمیتونم بگم چقدر میشه چون یکسری فرمول داره که حق بیمه هایی که پرداخت کرده ماهانه چقدر بوده و همسر داره و فرزند تحت تکلف داره اگه اینارو داشته باشه حقوق بالاتر میشه و حقوق سالانه با تورم محاثبه و زیاد میشه
  شاید نزدیک ۵۰۰ هزار تومن بدن . باز به شعبه مراجعه کنید اطلاعات دقیق ترو اونا بهتر میدن و رقم دقیق حقوق رو

 402. سامره می گوید

  باسلام، من بیمه قالیبافی هستم ومیدانید که بیمه قالیبافی جز مشاغل سخت محسوب میشود حال سوالم اینست که ایا من که بیمه قالیبافی هستم میتوانم درخواست افزایش دستمزد روزانه بدهم؟

 403. محمد می گوید

  با سلام وخسته نباشید ..من ۳۵ سال دارم و ۱۰ سال سابقه بیمه .در حال حاظر بیمه مشاغل ازاد پرداخت میکنم.ایا امکان بار خرید بیمه را دارم

 404. فاطمه حیدری می گوید

  سلام و سال نو مبارک باشد
  یه سوالی داشتم.خواهشمند است راهنمایی بفرمایید.به شعبه هم مراجعه نمودم.متوجه نشدم.خواهشا کمک نمایید. چه زمانی باید درخواست بازنشستگی بدهم.
  متولد ۱۳۵۶/۱۲/۱۱ هستم…
  از ۱۰ بهمن ۷۲ تا ۴ تیر ۱۳۸۵ بیمه یک شرکت ریسندگی با مشاغل سخت و زیان اور بودم.(یعنی ۱۲ سال و ۴ ماه و ۲۵ روز)
  از ۴ تیر ۱۳۸۵ تا ۴ مرداد ۱۳۸۷ بیمه بیکاری رفتم. (یعنی ۲۶ ماه)
  از ۴ مرداد ۱۳۸۷ تا ۴ مرداد ۱۳۸۸ بیمه اختیاری پرداخت کردم(یعنی یک سال)
  از ۴ مرداد ۱۳۸۸ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ بیمه یک شرکت شدم.که با توجه به کار ان جز سخت وزیان اور حساب نمیشد.
  سپس از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۸ تا ۱۳۹۲/۱۲/۶به مدت ۱۰ ماه بیمه بیکاری رفتم
  و از ۱۳۹۲/۱۲/۶ تا به امروز بیمه اختیاری پرداخت میکنم .
  خواهشمند است راهنمایی بفرمایید چه زمان باید در خواست بازنستگی بدهم و از همه مهمتر الان که بیمه اختیاری با حداقل حقوق پرداخت میکنم ایا میتوانم حق بیمه بیشتری پرداخت کنم تا حقوق بازنشستگی بیشتر شود
  به خدا از شما ممنون میشم کامل و روشن راهنمایی بفرملیید

 405. مهدی می گوید

  معمولا بیمه قالی بافی دستمزد را شعبه تعین میکند و در بیمه قالی بافی فکر نمیکنم زیاد بشه دستمزد را بالابرد حال به شعبه مراجعه کنید و از ان ها بپرسین

 406. مهدی می گوید

  سلام. شما ۳۵ سال سن دارین و ۱۰ سال هست که بیمه پرداخت میکنید یعنی در سن ۲۵ سالگی بیمه شدین اگه قبل از سن ۲۵ سالگی تون شما در هیچ جا بیمه ای نبودین و از سن ۲۵ سالگی بیمه پردازی میکنید یعنی شما حق بیمه عقب افتاده ندارین و نمیتوانید سابقه تان را بالا ببرین .
  اگر هم بیمه عقب افتاده داشته باشین از سن ۵۰ سال بهبعد که در خواست بازنشستگی دادین اون موقع حساب میشه.

 407. مهدی می گوید

  سلام برای بازنشستگی خانوم ها ۲۵ سال سابقه و ۴۵ سال سن تمام نیاز هستش تا بازنشست بشین سن زیر ۴۵ امکان بازنشستگی ندارد .

 408. فاطمه حیدری می گوید

  جناب اقای مهدی
  به نظر شما من الان چقدر سابقه دارم.پس اون ۱۲ سالی که جز سخت و زیان اور حساب هست.با این احتساب چقدر سابقه کار دارم.ایا ادامه بیمه اختیاری من به نفع من هست.چون شما گفتید ۲۵ سال سابقه کار

 409. مهدی می گوید

  باسلام. شما گفتین متولد سال ۵۶ هستین و در سال ۷۲ بیمه شدین یعنی شما در سال ۷۲ ۱۶ سال سن داشتین یعنی شعبه برای شما در سن ۱۶ سالگی شماره بیمه صادر کرده و شما بیمه شدین ولی معمولا همه تا قبل از سن ۱۸ سالگی بیمه پدر و مادر هستن و شعبه افراد زیر ۱۸ سال رو بیمه نمیکنند. چطور شما در اون سن سابقه کار دارین .
  در مورد سختی کار باید شعبه سختی کارو تایید کنه یعنی شعبه یک مامور میفرستن به اون کارگاه یا کارخانه و سختی کار رو تایید میکنند. سن شما الان نزدیک ۳۸ سال هست . اگه واقعا شما این همه سابقه کاری که گفتین یعنی حدود۲۱ سال سابقه کار دارین . شما باید بیمه پردازی رو ادامه بدین تا سن شما به ۴۵ سال تمام نرسه سازمان شما بازنشست نمیکنه چون سن بازنشستگی برای زنان ۴۵ سال تمام و مردان ۵۰ سال هست شما باید در سن ۴۵ سالگی سوابق رو حدقل به ۲۵ سال برسونید اگه میتوانید بیشتر از ۲۵ سال سابقه جمع کنید خیلی بهتر هستش . اگر سرپرست خانواده نیستین و فقط خودتون بیمه هستین کسی تحت پوشش شما نیست میتوانید از بیمه اختیاری به بیمه مشاغل ازاد برین تا هزینه کمتری به بیمه بدین برای حقوق بازنشستگی دستمزد روزانه مهم هست .
  و شما به شعبه مراجعه کنید. اگر هم سئوالی داشتین در همینجا مطرح کنید بنده تا اونجایی که بتونم جواب میدم.

 410. مهدی می گوید

  ببخشید شما این سوابقی که گفتین از سال ۷۲ تا به الان شعبه هم این سوابق رو تایید میکنه و از سایت https://savabegh.tamin.ir/savabegh/login.htm سوابق کاری شما تمام ۲۱ سال قابل نمایش هست باید این ۲۱ سال سابقه شما از طرف شعبه قابل قبول و تایید شده باشه . شما حداقل باید ۷ سال دیگه بیمه پردازی رو ادامه بدین تا سن تون به ۴۵ سال تمام برسه و اگه بیمه پردازی تون رو تا اون مو قع قطع نکنید تا ۴۵ سالگی حدود ۲۸ سال سابقه کار بازنشست میشین .

 411. حسام می گوید

  با سلام آیا فرزندی که بیمه مستمری پدر را استفاده میکند با انجام بیمه اختیاری ،بیمه مستمریه وی قطع می شود؟؟؟و حقوق مستمری که تا قبل بیمه اختیاری دریافت می نموده قطع می شود؟

 412. فاطمه می گوید

  سلام
  پدر من در نانوایی با عنوان شاطر و با احتساب سختی کار ۳۴٫۵ ساله بازنشست میشه.
  میتونه همون کارگاه نانوایی رو اجاره کنه و به کارش ادامه بده؟ اگه آره اجاره نامه شرایط خاصی داره؟
  اگر نه،کارگاه نانوایی دیگه رو چطور؟

  اگه کارفرمای ۳ دانگ از نانوایی دیگه بشه میتونه به کار در شغل و مکان فعلیش ادامه بده؟
  در نهایت چه کار میتونه بکنه تا به کارش ادامه بده آخه با حقوق بازنشستگی زندگی یک خانواده ۲ نفره نمی چرخه.چه برسه به کسی که ۴ فرزند دانشجو داره و جهیزیه و اجاره و . . .

  با تشکر فراوان از سایت خوبتون

 413. مهدی می گوید

  سلام شما باید بگین اون فرزندی که مستمری بیمه پدر را میگیرد چند سالش هست اگر زیر ۱۸ سال باشه که اصلا شعبه افراد زیر ۱۸ سال رو بیمه نمیکنه باید بیمه پدر مادر باشن . اگر بالای ۱۸ سال باشه بیمه مستمری پدر مادر باشه در خواست بیمه اختیاری بده از بیمه پدر جدا میشه و فقط خودش بیمه میشه و اسمش از لیست مستمری پدر حذف میشه

 414. مهدی می گوید

  باسلام به شما . کی و کدام قانون نوشته که بازنشسته نمیتونه کار کنه و فقط باید حقوق بازنشستگی بگیره .
  بله پدر شما میتونه توی همون نانوایی کار کنه سازمان کاری به کسی که بازنشسته شده نداره هیچ شرایطی نداره و پدر شما هر جا و هر نوع کار را میتواند انجام بده مانعی ندارد .

 415. فاطمه حیدری می گوید

  با سلام و تشکر و قدر دانی از جناب اقای مهدی به خاطر جواب دادن سوالم.
  فقط یک سوال
  متاسفانه اون ۱۲ سالی که در شرکت ریسندگی کار میکردم همان سال شرکت تعطیل و بسته شده است.فقط یک شناسنامه کار از ان سالها دارم که عنوان شغلی من را نوشته هست.حالا چطور من سختی کارم را تایید کنم.در ضمن حضرتعالی سابقه کارم را بدون سختی کار محاسبه نمودید.که اگر این ۱۲ سال تایید بشه با ضریب ۱.۵
  جمعا حدود ۲۷ سال میشه.ایا بیمه پردازی را تا سن ۴۵ سالگی ادامه بدهم.

 416. سامره می گوید

  اگر کسی امسال باسابقه۲۰سال بیمه وعنوان بیمه خانه داری بازنشست شود کلا ماهانه چقدر حقوق بازنشستگی میگیرد؟

 417. مدیر سایت می گوید

  بنده هم به جناب آقاي مهدي سلام عرض ميكنم و ازپاسخها و مشاركت ايشان دراين پست تشكر و قدرداني ميكنم.

 418. مهدی می گوید

  با سلام مجدد به شما و تشکر از مدیر محترم سایت .
  برای سختی کار توضیح قطعی نمیشه داد اینجا سختی کار رو فقط کارشناسان شعبه باید به شما بگن شما باید به شعبه مراجعه کنید و بگین سختی کار تایید میشه یا بیمه پردازی رو ادامه بدم یا نه اگرم سابقه الان ۲۷ سال هم باشه بازم شما فکر نکنم بازنشست بشین چون سن شما زیر ۴۵ سال هستش اگه سابقه ۲۷ سال هم بشه شما باز چند سال صبر کنید تا سن شما ۴۵ سال تمام بشود تا اون ۲۷ سال بیمه رو به شما بدن.

 419. مهدی می گوید

  سلام. نمیشه دقیق اینجا گفت که چقدر ماهانه میگیری مستمری به خیلی چیزا بستگی دارد اما حدود ۷۰۰ هزار تومن شاید بیشتر هم بدن .

 420. مهكامه می گوید

  سلام بر شما
  من از سن ٢١ سالگي به مدت ٦ سال بيمه اجباري داشتم سه سال وقفه داشتم وپرداخت نكردم از ٩٠ تا ٩٣ هم بيمه گليم بافي داشتم الان خارج از كشور زندگي ميكنم و ميخوام بيمه ايرانيان خارج از كشور رو پرداخت كنم الان ٣٤ سالمه اون سه سالي كه سابقه نداشتم رو ميتونم اخر سر وقتي نزديك سي سال شد سابقه ام اختلافشو بدم با توجه به اينكه شرط بازنشتگي اين بيمه *داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان.

 421. ریحانه می گوید

  باسلام، میخواستم بدونم که این حق سنوات چیه؟واین برای منی که با بیمه خانه داری بازنشست میشوم وحقوقمان حداقل حقوق کارگری درنظرگرفته میشود هم چیزی، بعنوان حق سنوات تعلق میگیرد یانه فقط به قشرکارگر تعلق می‌گیرد؟؟ باتشکر

 422. فاطمه می گوید

  بسیار ممنون از پاسختان
  اما یکی از دوستان پدرم با شرایط تقریبا مشابه بعد از بازنشستگی با احتساب سختی کار ،بازرس بعد از بازرسی بازنشستگی وی را لغو کرده و گفته بود چون توانایی کار داری و جای یک کارگر را پر کردی مستمری قطع میشه.بعد از کلی منت و خواهش و تعهد مبنی بر اینکه دیگه کار نمیکنه مستمریش رو قطع نکردند!از شعبه هم پرسیدم گفتن نباید کار کنه یا حداقل بازرس نباید کارکرد وی را تایید کنه.
  از اداره کل هم پرسیدم پاسخی مشابه دادن.
  واقعا ظلمه.تو این وضع اقتصادی.اگه راهکاری هست لطفا ذکر بفرمایید.
  با سپاس

 423. محمد می گوید

  سلام اینجانب برای ثبت نام بیمه اقدام کردم پزشکهای بیمه به علت معلولیت جسمی حرکتی در کمسیون ۶۶درصد از کار افتادگی نوشتن ونزدیک ۱ساله بیمه واریز کردم میخواستم بدونم این ۶۶درصد کار افتادگی با چند سال سابقه میتوانند بازنشته بشوند یا بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنم؟ایا این ۶۶درصد که از اول تو پرونده نوشتن مشکل ایجاد میکند؟

 424. مهدی می گوید

  سلام جناب مدیر یه سئوالی داشتم برای دریافیش حق بیمه از سایت https://samt.tamin.ir/portal/login?service=https%3A%2F%2Fsamt.tamin.ir%2Fportal%2Fj_acegi_cas_security_check%3Bjsessionid%3DbAoJ41c85ygsjWFQ0HbwQwYn.node4
  برای بیمه اختیاری و مشاغل ازاد من در خواست دریافت فیش حق بیمه کردم از ۱ ماه زدم تا ۱۲ ماهه اما همش اخطار تا وصل گردش حساب امکان صدور برگه پرداخت وجود ندارد . همش این اخطار رو میده . به شعبه هم گفتم اما اونا هم جوابی ندادن شما علتش رو نمیدونید . مرسی

 425. پیمان می گوید

  با سلام .از تاریخ ۱۵-۰۸-۹۳ ترک کار خوردم میخوام خودم رو بیمه خویش فرما بکنم آیا میتوانم این ۶ ماه از دست رفته رو هم با پرداخت حق بیمه به سابقه ام اضافه کنم ؟در ضمن حدود ۵ سال سابقه بیمه دارم .با تشکر

 426. مدیر سایت می گوید

  سلام جناب مهدي
  وقت بخير و تشكر مجدد
  خير متاسفانه اطلاعاتي در اين خصوص ندارم.

 427. مهدی می گوید

  سلام بله میتونید بیمه خویش فرما بشین . در مورد این ۶ ماه از دست رفته به شعبه مراجعه کنید و ببینید فیش حق بیمه بابت این ۶ ماه عقب افتاده بهتون میدن اگه ندادن و نشد میره موقع بازنشستگی باهاتون حساب میکنن و اون موقع پولشو میگیرن .

 428. جم می گوید

  باسلام وتبریک سال نو اقا مهدی این ایشون قبلا به چه نحوی حق بیمه راپرداخت میکردند درصورت داشتن رمز اینترنتی یکبارازسایت تامین اجتماعی وبرگه پرداخت بیمه شدگان خاص را برای یک ماه درخواست نماید .ومطمئن شود اخرین پرداختیتان بیش از۳ماه به تعویق نیوفتاده درهرصورت شعبه باید جواب شما رابدهد که مشکل ازکجاست وحتما بایدجواب بگیریدچون وظیفه شغلی شان میباشد

 429. جم می گوید

  حق سنوات .شخصی برای یک شرکت مثلا ۱۵سال کارکرده ومیخواهد خودرابازخریدکند درازای هرسال یک ماه واخرین حقوق دریافتی سال رامحاسبه میکنند وبه ان شخص پرداخت میکنند وچون خودتان کارفرماهستید بهشما ارتباط پیدا نمیکند موفق باشید

 430. جم می گوید

  ضمن عرض تبریک سال نو به مدیرمحترم سایت واقامهدی.. طبق قانون معلولان جسمی وحرکتی با۱۵سال بیمه پردازی بازنشسته خواهند شد.وهیچ گونه مشکلی نیست

 431. مهدی می گوید

  باسلام به شما و تبریک سال نو. بله من رمز اینترنتی و دارم و از ماه تا ۱۲ ماه رو امتحان کردم اما فیش رو عدم صدور زد هیچ رقم فیش حق بیمه صادر نکرد اخطار . تا وصول اخرین گردش حساب امکان صدور برگه پرداخت وجود ندارد همش همین اخطار رو میداد فایده ای نداشت و به عبه مراجعه کردم و موضوع رو درمیون گذاشتم اونا هم یه جواب دندان شکن داندن که من واقعا قانع شدم گفتن مگه ایران اینترنت هم داره که میخای ازش فیش حق بیمه بگیری هیچی دیگه من واقعا قانع شدم . و رفتم از کارگزاری فیش گرفتم .

 432. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام ، تبريك و تشكر حضور شما

 433. جم می گوید

  خانم محترم طبق قانون تامین اجتماعی بازنشسته ومستمربگیران نمیتوانند دوباره بکارمشغول شوند درست است مستمری ان شخص قطع که میشود هیچ باید دوباره حق بیمه خودش راپرداخت کنند .ولی این قانون زیاد رعایت نمیشود اکثر بازنشسته ها بدون اینکه شناسایی شوند کارمیکنند که حق هم دارندان دوست پدرتان راحتما ان بازرس میشناختش معمولا ازجایی که بازنشسته میشوند دورباشند

 434. جم می گوید

  خریدسابقه بیمه درقانون وجود نداردوبشرطی که ان ۳سال راپرمیکردید درسن ۵۱سالگی بازنشسته میشدید ولی بااین شرایط سنتان ۵۴میرسد وبخواهید ازحالا ادامه دهید اگر ادامه ندید ۱۰سال راداریدکه در۵۵سالگی باحقوق۱۰روزدرماه بازنشسته شوید وفرقی بابیمه های مشاغل ازاد واختیاری ندارد

 435. هانیه می گوید

  سلام من۲۲ سالمه متاهل هستم میخوام خودموبیمه کنم که هم ازدفترچه استفاد ه کنم هم بعد۲۰/۲۵ سال بازنشستگی داشته باشم و هم اگرسرکاررفتم سابقه حساب بشه یا بااون ادامه بدم ممنون میشم راهنمایی کامل بکنید کجابرم وچه بیمه ای بکنم و… ممنون

 436. مهدی می گوید

  وکیل متقاضی با ارائه وکالتنامه قانونی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی کشور) و یا وکالتنامه ای که به تأیید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی رسیده باشد، می تواند نسبت به ارائه تقاضا، انعقاد قرار دادو پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام کند.

 437. مهدی می گوید

  سلام شما نگفته بودین که پدرتون با سختی کار و ازکارافتادگی میخاد بازنشست بشه اون در شرایطی هستش که بازنشستگی با سختکی کار باشه نه کسی که ۳۰ سال سابقه کار داره کسی که ۳۰ سال سابقه بیمه داره میتونه کار کنه مشکلی نداره .

 438. مهدی می گوید

  سلام بیمه مشاغل ازاد بانرخ ۲۰ % بریزین خیلی خوبه هزینه اش ماهانه با هزینه درمان برای یک نفر در سال ۹۴ ۱۵۴ هزار تومن هستش . به شعبه محل سکونت تان درخواست بیمه بدهید

 439. صادق صبوری می گوید

  سلام من ۲۸ سالمه حدود ۲ سال سابقه بیمه داشتم درشرکت داروسازی و حدود ۲سال بیکار بودم و بیمه نداشتم الان در شرکتی خصوصی مشغول به کار هستم میخوام بیمه اختیاری بشم و آیا میشود ۲ سال وقفه را جبران کنم با پرداخت هزینه و آیا جزو سابقه بازنشستگی محسوب میشود ممنون

 440. حمید می گوید

  باسلام. اینجانب مدت هشت ماه دریک شرکت درپارس جنوبی کارمیکردم و بیمه اجباری تامین اجتماعی وبیمه تکمیلی ا;طرف شرکت برای من پرداخت شد اما بدلیل بیماری قلبی که بطور ناگهانی در دوران مرخصی برای من پیش آمد از اواخربهمن ماه ۹۲ بستری شدم وتاپایان اردیبهشت سال ۹۳ بنابه دستور چندین پزشک باتایید کمسیون تامین اجتماعی در شهر محل سکونت جمعا۱۳۳ روز را تایید کردن.اما من تا‏ الان هم نتوانسته ام پرونده ام رابه کنگان ببرم آیا حقی برای من هنوز قابل پیگیری هست؟مدارک درپاکت پلمپ شده هستن.توضیح اینکه فقط مادر پیری دارم ودیگه هیچکس،تا الان هم به دلیل ناتوانی از بیماری نتونستم اقدامی کنم فاصله بین شهرسکونتم ومحل کارم خیلی زیاده،مشکل شدید مالی هم داریم..لطفا راهنمایی ام کنید .خداوند توفیقتان دهد سپاسگذارم که وقت گذاشتید

 441. مهدی می گوید

  سلام. بله شما میتوانید بیمه اختیاری بشوید اون وقفه ۲ ساله ای که پرداخت نکردین زمان بازنشستگی یعنی سن ۵۰ سال به بعد میتوانید تمامی وقفه های ایجاد شده را پرداخت کنید الان اون ۲ سالی که پرداخت نکردین رو نمیشه خرید .
  حال سئوالی اگه بود من درختمتم

 442. مهدی می گوید

  باسلام به شما در این خصوص من اطلاعاتی ندارم. و بهتر هست که موضوع را از خود شعبه پیگیری کنید بهتر هستش.

 443. پرستو می گوید

  سلام
  پدر من ۵۹ ساله باحدود ۲۰ سال حق بیمه اجباری است و الان هم کار میکنه
  آیا برای اینکه سی روز کامل حقوق بازنشستگی بگیره میتونه خودش یا از طریق کارش پرداخت بیمه رو تا ده سال دیگه ادامه بده یا اجبارا در ۶۰ سالگی
  باید بازنشست شود

 444. محمد می گوید

  سلام. من از سه سال پیش تا الان پیش یک نفر کار میکنم و شرکت دوربین هستش هرسال با وعده های دروغ منو نگه داشته و هرسال میگذره و بیمه نمیکنه و من از تمام زندگیم عقب افتادم و حال با اوردن کارگر به دلیل رفتن من به دانشگاه حقوق من را قطع کرده و میگه درصدی شدی اما با حضور هر کارگر در کنار من کسر قیمت دست مزد میکند مثلا اگه ۴۵، باشه با حضور یک کارگر ۳۰ میشود با اینکه خود کارگر جدید حقوق ماهیانه دارد چگونه حق بیمه و حق خورده شده خود را دریافت کنم. لازم به ذکر است که با امدن کارگران جدید تعداد نصب را از من کم کرده و کار کمتر میدهد. تا

 445. مهدی می گوید

  سلام. فکر نکنم بیشتر از ۶۰ سال بتونه بیمه پردازی رو ادامه بده پدر شما میتونه ۶۰ سال تمام بازنشست بشه

 446. مهدی می گوید

  سلام شما باید به وازت کار از کارفرما شکایت کنید و تمام حق و حقوق تان را بگیرید .
  به وزارت کار محل سکونت تان بروید

 447. ايمان می گوید

  با عرض درود و سپاس فروان
  من يك مرد سي ساله متاهل هستم كه تاكنون هيچگونه سوابق بيمه اي نداشته ام.
  من در بازار كار مي كنم و كارفرماي من هم بنا به علل و عواملي قادر به رد كردن حق بيمه من نيست.
  از اين رو ميخواهم بدونم آيا ميشه شخصا خودم رو بيمه كنم؟اون هم بيمه خويش فرما؟
  آيا نداشتن هيچگونه سوابق بيمه اي و كار حرفه اي مانعي ايجاد نخواهد كرد.
  آيا مي تونم شغلم رو دانشجو اعلام كنم چون في الواقع هستم يا اصولا براي بيمه خويش فرما حتما بايد در جايي شاغل بود؟
  ممنون ميشم بنده رو راهنمايي كنيد و بفرماييد براي بيمه خويش فرما بايد به طور دقيق و صحيح چه اقداماتي انجام بدم.
  پيشاپيش از صبر و شكيبايي شما سپاسگزار هستم.

 448. مهدی می گوید

  با سلام به شما بله شما میتوانید بیمه خوش فرما یا همون مشاغل ازاد بشین بدونه هیچ سابقه ای اگه در مورد کار از شما سئوال کردن بگین من کارگر فصلی یا همون ساختمانی هستم .
  اگه سئوالی بود بگین

 449. ايمان می گوید

  از توجه شما سپاسگزارم
  در مورد شغل ميتونم بگم كه من تكنيسين شبكه هستم و به صورت پروژه اي كار مي كنم و بعد از اتمام كار منتظر پروژه بعدي مي مونم؟آيا در اين مورد از من سند و مدركي خواهند خواست؟
  و براي بيمه خويش فرما دقيقا بايد به كجا مراجعه كنم من سمت غرب تهران هستم و به صورت تقريبي در ابتدا مي بايست چقدر هزينه كنم؟
  از راهنمايي تون خيلي سپاسگزارم

 450. زهرا می گوید

  با سلام
  بنده حدود ۴سال بيمه شركتي بودم والان حدود ۳ سال بيمه قالي بافي ؛اكنون باردارم ونمي توانم به بافت تابلو فرش ادامه دهم ايا به بنده مزاياي بارداري وزايمان تعلق مي گيرد لطفا مرا راهنمايي كنيد؟

 451. سعید می گوید

  باسلام.ببخشد من میخوام به عنوان خادم مسجد بیمه بشم ولی من کارت پایان خدمت ندارم ایا میتونم بیمه بشم

 452. مهدی می گوید

  با سلام به شما دوست عزیز. ببینید اگه کارتونو زیاد بالا تر بگین احتمالا بهتون بگن برو کارفرما بیمت کنه چون سابقه ای هم نداری به خاطر اون . بیشتر هم سعی کنید نگین که من مغازه دارم چون شاید بهتون بگه برو جواز کسب بیار . اما یا بگو کارگر ساختمانی هستم یا دوربین مدار بسته نصب میکنم اما یه جوری بگو که مغازه نداشته باشی وگرنه ممکنه جواز کسب ازت بخاد . حتما هم به اون کارمند که مسئول بیمه های مشاغل ازاد هستش مراجعه کن. اقا ایمان شما به من نگفتین تعداد شما چند نفر هست اگه بچه هم داشه باشی بیمه مشاغل ازاد بدرد نمیخوره یعنی هزینه ات میره بالا چون هزینه درمان بیمه مشاغل جدا حساب میشه . یعنی شما باید تو بیمه مشاغل ازاد۶ ماه سابقه بیمه داشته باشین بعد برای شما بیمه اختیاری بهتر برای بیمه اختیاری حداقل ۳۰ روز سابقه رو نیاز هستش . الان بیمه اختیاری ماهانه ۱۹۱ هزار تومنه به تعداد هم ربطی نداره چه ۱ نفر چه ۵ نفر فرقی نمیکنه اما بیمه مشاغل ازاد برای ۱نفر با هزینه درمان ماهی ۱۵۳ هزار تومنه که تعداد بره بالا به این مبلغ برای هرنفر ماهانه ۲۱۵۰۰۰ ریال اضافه کن . اما این دونوع بیمه از لحاظ حقوق بازنشستگی یکی هستن و فقط مزایای درمانی فرق میکنه که چندان مهم نیستش .
  برای بیمه شدن هم به نزدیک ترین شعبه تامین اجتماعی محل سکونتان بروین تو گوگل بگردین نزدیک ترین شعبه به غرب تهران کدام شعبه تامین اجتماعی هستش . کار زیاد مشکلی نیست فقط چند باری باید برین شعبه .
  فقط اگه رفتین حتما حتما بگین بیمه مشاغل ازاد یا همون خویش فرما چون بگین اختیاری نمیشه تو بیمه اختیاری باید سابقه داشته باشی.
  اگه سئوالی بود بگین من درختمتم

 453. مهدی می گوید

  با سلام به شما بنده اطلاعاتی در این موضوع ندارم بهتر هستش که موضوع رو با شعبه در میون بزارین ببینید چه تصمیمی میگیرند. اگه قالی بافته نشه سهمیه شما قطع میشه اگه میتونید بدین یکی ببافه تا مشکلی نداشته باشین اگه امکان اینو ندارین که کسی برای شما قالی رو ببافه به شعبه بگین تا ببینید برایتان چه تصمیمی میگیرد.

 454. مهدی می گوید

  سلام .خادمان مساجد رو سازمان اوقاف فکر میکنم لیست بیمه شونو رد میکنه .اینکه برای شما بیمه خادمین بشین باید در مورد شما سازمان اوقاف تصمیم بگیره که شمارو جزو لیستشون رد کنه یا نه. موضوع رو با اونا در میون بزارین ببینید چه تصمیمی میگیرند.

 455. مهدی می گوید

  با سلام. سپوالی از خدمت مدیر محترم سایت داشتم.
  کاگزاری های سازمان تامین اجتماعی خصوصی هستند یا خیر؟ نحوه جذب نیرو کارگزاری های تامین اجتماعی چطوری هست.
  اگه کسی اطلاعاتی داره بگه تا ما هم بدونیم. ممنون

 456. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام حضور جنابعالي
  ضمن تشكر مجدد از مشاركت شما ؛ خاطرم هست كه در مقطعي سازمان تامين اجتماعي با انتشار اطلاعيه دراين خصوص فراخوان داشت و پس از آزمون كارگزاري هارا به برخي افراد واگذار كرد.

 457. ايمان می گوید

  جناب مهدي عزيز و گرامي
  بي اندازه سپاسگزارم كه با چنين دقت و ظرافتي به بنده توجه مي فرماييد.
  واقعيت اين هست كه من يك فوق ديپلم كامپيوتر دارم و يك ليسانس روانشناسي باليني و الان هم دارم براي باليني فوق رو مي گذرونم جايي هم كه كار مي كنم پيش يك تاجر هست كه كم و بيش به صورت پاره وقت اونجا كار مي كنم و از اول قرار بر عدم بيمه بود چون در عير اين صورت كار رو بهم نميدادن و من هم به اين شغل نياز داشتم.من فرزندي ندارم و همسرم هم خودش بيمه هست و كار ميكنه.من با توجه به شرايط فعلي ختي بعد از اتمام درسم هم هر كجا مشغول به كار درمان هم بشم بيمه ام نخواهند كرد پس گزينه منطقي براي من همون بيمه مشاغل آزاد يا خويش فرماست.فقط مترجه فرمايش شما در باب اون شش ماه سابقه بيمه تشدم من هيچ سابقه اي ندارم يا اينكه مراد شما اين بود كه بعد از پرداهت شش ماه حق بيمه ميتونم از مزاياي بيمه درماني استفاده كنمدر مورد شغل هم ميگم توي كار نصب دوربين مدار بسته هستم و به صورت آزاد هم كار مي كنم.اقداماتي كه شما فرموديد رو انجام خواهم داد و اگر نياز بود باز هم از دانش شما بهره مي برم.باز هم خيلي خيلي از شما سپاسگزارم و براتون بهترينهارو آرزو مي كنم.

 458. سعید می گوید

  مهدي جان منظرمن اينكه ايا كارت پایان خدمت هم میخواد چون از اوقاف نامه بردم بیمه و بیمه هم نامه معرفی داده به کمیسیون پزشکی بیمه هم گفت باید کارت پایان خدمت جز مدارکت باشه حالا من نمیدونم کمیسیون پزشکی کارت پایان خدمتو واسه چی میخواد چون من ندارم

 459. مهدی می گوید

  بله کمسیون پزشکی معمولا بعضی هاشون میپرسن میگن خدمت رفتی یانه؟. بعضی هاشون نگاه میکنن بعضی فقط با پرسش از خودت میگن که وضعیت خدمتت چیه. حال من نمیدونم که اگه بگی خدمت نرفتم چیکار میکنن من تجربه اش را نداشته ام. ببین کارت پایان خدمت بقیه افراد رو تو کمسیون نگاه میکنن یا نه اگه نگاه نکردن فقط پرسیدن خوب بگو من رفتم خدمت . کارت پایان خدمت تو پرورنده سازمان تامین اجتماعی نمیزنن کپی شو. اما خوب باید باشه.

 460. مهرابی می گوید

  سلام
  بیمه کارگری مشمول مرخصی زایمان هم میشود یا خیر؟

 461. مهدی می گوید

  با سلام مجدد به اقای مدیر .
  بیمه مشاغل ازاد با نرخ حق بیمه ۲۰ درصد (۲درصد سهم دولت) ۱۸ درصد سهم بیمه شده . این نوع بیمه فوت قبل از بازنشستگی و بعد از بازنشستگی رو داره . چون تو قرارد فقط نوشته فوت . حال قبل از بازنشستگی و بعد از بازنشستگی رو داره . ممنون

 462. بهاره می گوید

  من مدت ۸ الی ۹ سال است مه بیمه پرداخت کردم و الان می خواهم انصراف بدم می تونم پول این مدت که دادم پس بگیرم

 463. محمد می گوید

  سلام من بیمه اختیاری پرداخت میکنم ایا در صورت فوت در صورتی که مثلا ۱۰ سال بیمه اختیاری پرداخت کنی به همسر یا بازماندگان خودم مستمری ۳۰ روز پرداخت میشود .

 464. مهدی می گوید

  خیر

 465. مهدی می گوید

  بیمه هیچ پولی به کسی نمیده مگر بازنشست بشه حقوق مستمری بگیرین .

 466. مهدی می گوید

  سلام. حقوق ۳۰ روز رو نمیدن چون سابقه تان کمتر از ۳۰ سال هستش . اما حداقل حقوق وزارت کار رو میدن یعنی کمتر از ۷۰۰ هزار تومن نمیدن حدود همین مبلغ شایدم بیشترشو بدن .

 467. علی می گوید

  سلام

  من بیمه مشاغل ازاد هستم. میتو نم تبدیل به اختیاری کنم ؟ اگر اره ایا دوباره معاینه پزشکی باید انجام بشه؟

  ممنون

 468. محمد می گوید

  سلام و خسته نباشید ؛ من تازه میخوام بیمه اختیاری پرداخت کنم حداقل و حداکثر مبلغ پرداختی چقدره ؟و کدام رو پرداخت کنم بهتره ؟و چند سال باید پرداخت کنم که بازنشته بشم . ؟ و دومین سوال اگر که الان حداقل رو پرداخت کنم و سالهای اخر رو حداکثر پرداخت کنم بهتره ؟ حقوقشان چقدر تفاوت داره در پایان ؟

 469. مهدی می گوید

  سلام . اگه شما در حال بیمه پردازی هستین و از مدت پرداخت بیمه تون ۹ ماه نگذشته باشه و بیمه پرداز هستین فقط با شما قرار داد بسته میشه. نیازی به کمسیون پزشکی نیست . اما ۹ ماه بیشتر بیمه پرداخت نکرده باشین باید کمسیون بشین

 470. مهدی می گوید

  خواهش میکنم شمات با مدارک شناسایی برین شعبه بیمه مخیشین سابقه بیمه نیازی نیست اون برای بیمه اختیاری هست که شما گفتن همسرم بیمه خودش داره بچه هم ندارم نیازی نیست بری به بیمه اختیاری همون بیمه مشاغل ازاد نرخ ۲۰ در صد رو تقاضا کن . اگه سئوالی داشتی اینجا نگو پایین همین صفحه پرسش جدید بکن.

 471. مهدی می گوید

  سلام من خیلی به این سئوال جواب دادم سئوالات بالاتر را مطالعه کن به جواب میرسین . شما باید برای بیمه اختیاری باید ۳۰ روز سابقه داشته باشین در غیر این صورت باید بیمه مشاغل ازاد بشین. برای حقوق بازنشستگی ۲ سال اخر دستمزد مبانای کسر حق بیمه مهمه .به شعبه مراجعه کنید

 472. رضا می گوید

  با سلام و خسته نباشید. سوابق بیمه من از ابتدا:
  از سال ۷۲ تا ۷۸ (حدود ۷ سال) بیمه اجباری
  از سال ۷۹ تا ۸۳ (حدود ۵ سال) وقفه و عدم پرداخت بیمه
  از سال ۸۴ تا ۹۰ (حدود ۷ سال) بیمه اختیاری
  از سال ۹۱ تا حالا(حدود ۳ سال) بیمه اجباری
  حدودا ۱۷ سال سابقه که بیش از ۱۰ سال آخر بدون وقفه بوده و کارگاهی که در حال حاضر من در آن مشغول هستم و بیمه اجباری من رد میشود تا ۲ ماه دیگه باید از آنجا استعفا دهم و بلافاصله درخواست بیمه اختیاری میکنم. حال سوال من از شما بزرگوار اینست که آیا معاینات پزشکی مجددا باید انجام شود؟ (با توجه به اینکه از ابتدا در پرونده بیمه من ۳۰ درصد از کارافتادگی بابت چشم ثبت شده. آیا این موضوع موثر است؟)
  با تشکر فراوان از شما مشاور صبور و با حوصله.

 473. شایان می گوید

  با سلام و خسته نباشید .خیلی ممنون از وقتی که می زارید. من کارت معافیت بند روانپزشکی دارم.در حال حاضر تو مغازه پدرم کار میکنم. به پدرم گفتم منو بیمه کنه نکرد.گف مامور بیمه میاد واسه بازدید یه ثانیه بری بیرون دردسر میشه واست.تو کامنتا خوندم نوشته بودین برای بیمه خویش فرما باید کارت خدمت باشه و من باید بیمه از نوع مشاغل ازاد بکنم. سوال من اینه اگه پدر من یه چن ماه منو اینجا بیمه کنه من میتونم خودمو بیمه خویش فرما بکنم ؟؟ ویه سوال دیگه اایا فرقی بین بیمه خویش فرما و مشاغل ازاد وجود داره؟؟ کلا بهترین بیمه واسه کسی که معافیت گرفته چیه ؟؟ ببخشید خیلی پرسیدم. خیلی نگرانم تورو خدا جواب کامل بدین.خیلی به راهنمایی احتیاج دارم.

 474. علی می گوید

  من نزدیک به ۲۸سال سابقه خدمت در تامین اجتماعی دارم ودوسال است هیچ بیمهای ندارم الان هم اکر ازطریق بیمه اختیاری اقدام کنم آیا میانگین ۳۶۰ روزسال حساب میشود یا بابت دوسال فاصله افزایشهای دو سال هم منظور میشود اگر افزایشها منظور نشودبیمه شده ضررمیکند چون دراستانه بازنشستگی می باشد

 475. ریحانه می گوید

  باسلام، آیا به من که بیمه خانه داری هستم و میزان بازنشستگیم. حداقل کارگری درنظرگرفته میشود موقع. حساب کردن حقوق. بازنشستگیم. مسائلی. مانند حق مسکن ومیزان. عایله مندی. وپایه سنوات روزانه وغیره درمورد بیمه خانه داری حساب میگردد یا فقط پایه حقوق. درنظرگرفته میشود وداده میشود؟؟

 476. ناصر می گوید

  با سلام وخسته نباشید بیمه اینجانب خوداختیاری میباشد ووالده تحت تکفل من میباشند آیا درصورت عمل جراحی یکی از والده خود در بیمارستان تامین اجتماعی هزینه ای هم برای عمل باید پرداخت نماییم؟

 477. مهدی می گوید

  با سلام به شما کاربر گرامی. بیمه خویش فرما همون مشاغل ازاد هستش با مدارک شناسایی و دو قطعه عکس برین شعبه تامین اجتماعی محل سکونت تان درخواست بیمه مشاغل ازاد یا خویش فرما بدین. نیازی به سابقه بیمه ندارید سابقه بیمه برای بمه اختیاری هستش . شما باید بیمه مشاغل ازاد بشین.

 478. مهدی می گوید

  سلام برای حقوق بازنشستگی دستمزد ۲ سال اخر یا ۵ سال اخر مهم هستش .
  از شعبه سئوال کنید

 479. مهدی می گوید

  سلام حقوق بازنشستگی تمام بیمه شده سنوات و حق مسکن خیلی چیز های دیگه رو داره .

 480. مهدی می گوید

  سلام . فکر نکنم اگر برای عمل هزینه ای بدین به شرط اینکه بیمارستان تامین اجتماعی عمل کنه و دفترچه کسی که تحت تکلف شماست باید اعتبار داشته باشه .

 481. مینا می گوید

  با سللم
  من حدود ۶ سال سابقه بیمه دارم و در شرکتی که کار میکنم تا آخر اردیبهشت ۹۴ بیمه هستم و از اول خرداد میخوام در شرکت خودم کار کنم. میخواستم بدونم چه بیمه ای رو برای من پیشنهاد میکنید؟ هزینه اش چقدر است؟ و آیا نیاز به معاینه پزشکی دارد؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 482. مهدی می گوید

  سلام. شما گفتین در شرکت خودم منظورتان چیست از شرکت خودم . منظور شما اینکه خودتان شرکت دارین .
  اگه از شرکت بیایین بیرون در نتیجه باید بیمه تان را خویش فرما یا مشاغل ازاد رد کنید.اگه سرپرست هستین باید بیمه اختیاری رد کنید . اگه از مدت بیمه پردازی ۹ ماه نگذشته باشه و بیمه پرداز باشین نیازی به کمسیون پزشکی نیست

 483. سعید می گوید

  با سلام.بنده سابقه بیمه ندارم.آیا بدون جواز کسب هم میشه بیمه اختیاری بشم؟ممنون

 484. مهدی می گوید

  بله. با مدارک شناسایی برین شعبه محل سکونتان در خواست بیمه مشاغل ازاد بدین

 485. پویه گودرزی می گوید

  با سلام

  من مربی رسمی ومدرک دار بدن سازی هستم . و در باشگاه زنانه مشغول به کار هستم . مدیر باشگاه از بیمه کردن به این بهانه که مربی خویش فرما باید بیمه نماید ؟ از این وظیفه سر باز میزند و متاسفانه بازرسی هم در این دو سالی که من مشغولم برای تهیه گزارش به باشگاهم سر نزده . لطفا راهنمائی فرمائید .

 486. مهدی می گوید

  سلام . شما ۲ راه دارین یا باید خویش فرما خودتونو بیمه کنید و چون خانوم هستین زیر نظر بیمه زنان خانه دار شاید بزنن شما رو که ماهی ۱۵۳ هزار تومنه حق بیمه اش همون خویش فرما یا مشاغل ازاد هستش. اگه مدیر باشگاه شما رو بیمه نمیکنه باید از دستش شکایت کنید تا رسیدگی بشه باید نزد اداره کار از کارفرماتون شکایت کنید . مدیر باشگاه با جواز کسب اون باشگاه میتونه شمارو بیمه بکنه. اما شکایت هم بکنید از دستش فکر نکنم دیگه ازجازه بده شما اونجا کارکنیدو ممکنه کارتونو از دست بدین. و همون باید بیمه مشاغل ازاد بشین بهتر دردسرشم کمتر فقط یکم باید پولو خودتون بدین ماهی ۱۵۰ تومن .

 487. سارا می گوید

  با سلام و عرض ارادت

  همسر بنده ۴۰ ساله است و ۲ سال سابقه ی بیمه دارد , وقتی او ۶۰ ساله شود , با سابقه ی زیر ۲۵ سال و با حداقل مستمری بازنشست میشود , برای رفع این مشکل چه پیشنهادی دارید ؟

  ممنونم

 488. مهدی می گوید

  سلام کاری نمیشه کرد چون همسر شما دیر بیمه شده اگه میخواهین در ۶۰ سالگی با بالاترین مستمری بازنشست بشین باید دستمزد روزانه شما از دستمزد وزارت کار بالاتر باشه تا حقوق بیشتری بگیرین.

 489. محمد می گوید

  با سلام
  من از تاريخ ۱/۶/۹۱ تا ۳۰/۱۲/۹۱ بمدت ۷ ماه در اژانس هواپيمائي مشغول بكار بودم وغير اختياري بيكار شدم.بمدت ۸ماه.ايا بيمه بيكاري شامل من ميشود .۲۰ سال هم سابقه بيمه دارم.

 490. مصطفی جمشیدی می گوید

  با سلام و ادب
  اینجانب قصد دارم برای فرزند خودم به صورت آزاد بیمه پرداخت کنم. حداقل سن جهت پرداخت حق بیمه چندسال میباشد؟
  با تشکر

 491. عبدالحسین احمدی می گوید

  با سلام بنده ۱۹ساله که بیمه دارم در۲شهر الان در حدود ۵سالی بیمه پرداخت نکردم ایا میتونم دوباره بیمه بشم

 492. عبدالحسین احمدی می گوید

  با سلام بنده ۱۹ساله که بیمه دارم در۲شهر الان در حدود ۵سالی بیمه پرداخت نکردم ایا میتونم دوباره بیمه بشم درضمن من۵۷سال دارم ایا ان بیمه برای من لحاظ میشد متشکرم

 493. محمودی می گوید

  با عرض سلام
  اینجانب خانمی هستم متولد ۱۳۵۶ از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۶ در یکی از ارگانهای دولتی کار می کردم و حق بیمه برایم رد میشده است و بعد از سال ۸۶ به مدت دو سال و نیم بیمه کاری به من پرداخت شد و پس از آن دقیقا از فردای همان روز یعنی سال ۸۹ تا کنون بیمه خویش فرما پرداخت می‌کنم.
  لطفا سوالاتم را در مورد بازنشستگی پاسخ دهید
  ۱ – تا چند سالگی باید بیمه خویش فرما رد کنم تا بازنشسته شوم
  ۲ – من نیاز به دفترچه بیمه ندارم چون از طرف همسرم دفترچه بیمه داریم (البته نوع بیمه ایشان نیروهای مسلح است) حداقل حق بیمه اختیاری که باید پرداخت کنم چقدر است؟
  ۳ – آیا پرداخت حداکثری حق بیمه، تاثیری در میزان حقوق بازنشستگی دارد یا نه؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید.

 494. مهدی می گوید

  با سلام به شما دوست عزیز. شما باید میگفتین که خودتون بیمه هستین یا نه اگه هستین زیر نظر کدوم سازمان اگه زیر نظر تامین اجتماعی هستین میتونین با پرداخته حق سرانه درمان ماهی ۲۲ هزار تومن فرزندتون رو زیر نظر تامین اجتماعی بیمه کنید اگه خودتون بیمه نیستین و اصلا سابقه ای ندارین باید بیمه اختیاری تامین اجتماعی بشین که هزینه اش ماهی ۱۹۱ هزار تومنه که کله اعضای خانواده بیمه میشین و شما هم حقوق مستمری بعد از ۳۰ سال پرداخت حق بیمه بهتون میدن .
  اگه نمیخاین این هزینه هارو بکنین باید از بیمه های مثل سلامت بیمه ایرانیان بیمه پارسیان استفاده کنید که اینم بازنشستگی نداره فقط دفترچه درمان هستش و هزینه اش هم فکر کنم سالانه ۳۰۰ هزار تومنه .
  اما شما تو تامین اجتماعی بیمه بشین هم خودتون از خدمات بازنشستگی. از کارافتادگی و فوت رو دارین و تمام اعضای خانواده دفترچه درمان میگیرن .
  حال اگه سئوالی بود من درخدمتم .

 495. مهدی می گوید

  باسلام به شما. خانوم ها برای بازنشستگی باید ۲۵ سال سابقه حق بیمه رو پرداخت کنن و سن شون هم باید ۴۵ سال تمام باشه در غیر اینصورت بازنشست نمیشن .
  شما میتونید از دفترچه درمان انصراف بدین و فقط حق بیمه رو برای بازنشستگی پرداخت کنید برای حقوق بازنشستگی ۵ سال اخر که مانده شما بازنشست بشین مهمه و باید دستمزد روزانه تون رو افزایش بدین تا حقوق بازنشستگی بیشتری داشته باشین .
  اگر سئوالی داشتین من درخدمتم

 496. حسین می گوید

  با عرض سلام و تشکر از شما و سایت خوبتون که واقعا من کمتر سایتی در زمینه تامین اجتماعی را دیدم که به این خوبی جواب مخاطبین را بدهد. در ضمن من یک سوال داشتم که هر جا مراجعه کردم پاسخ درست و حسابی نگرفتم و ژآن این هستش که من سه چهار ماه پیش خودم رو بیمه اختیاری کردم ولی متاسفانه مبلغ پیشنهادی ام رو بالا گفتم و حالا میخوام مبلغ را کم کنم و نمیخوام دوباره آزمایشات پزشکی و غیره را انجام بدم باید چکار کنم با تشکر از راهنمایی شما

 497. وحیده می گوید

  با سلام
  ینده از سال ۹۰ تا ۹۴ در یکی از سازمانها مشغول به کار بودم و جدیدا به بیماریم به کمسیون پزشکی تامین اجتماعی مراجعه کردم که از کار افتادگی کلی گرفتم .
  میخواستم ببینم با توجه به اینکه بنده ۴ سال حق بیمه داشتم مستمری که تعلق میگیره چقدر هست؟ به چه نحوی محاسبه میشه؟

 498. مهدی می گوید

  با سلام به شما. منظورتون رو از مبلغ پیشنهادی بالا گفتم رو من نفهمیدم . ببینید شما باید بگین مجرد هستین یا متاهل اگر متاهل هستین چند نفر تحت تکلف شما هستند و چند سال دارین و چند سال بیمه پرداز بودین.
  اگر مجرد و بیمه اختیاری دارین پرداخت میکنین الان بیمه اختیاری ماهی ۱۹۱ هزار تومنه که بیمه اختیاری بیشتر برای افراد متاهل خوبه که هزینه دفترچه اش رایگان هستش ولی اگر مجرد هستین خوبه که بیمه مشاغل ازاد یا خویش فرما بشین با درصد حق بیمه ۲۰ درصد .اگه شما بیمه پرداز باشین بیمه تون ۹ ماه بیشتر فاصله نیوفتاده باشه نیازی به کمسیون پزشکی نیستش فقط یه قرداد جدید تنظیم میشه .

 499. حسین می گوید

  با سلام و خسته نباشید و همچنین تشکر از جواب سوالم . منظور من از مبلغ پیشنهادی همون حقوق پایه که مبنای پرداخت حق بیمه ام هست و من الان حدود پنج ماه هست که این حق بیمه را پرداخت کرده ام.
  در ضمن من متاهل و دارای دو فرزند هستم و کلا ۹ سال سابقه بیمه از قبل دارم که البته بعد از سه سال که از کار بیرون اومدم حالا مدت ۵ ماه هست که خودم رابیمه اختیاری کرده ام با تشکر از شما

 500. مهدی می گوید

  باسلام خدمت شما و آرزوی سلامتی . اون موقعی که از کارافتادگی کلی شدین بیمه پرداز بودین یعنی اون تاریخی که از کارافتاده شدین بیمه بودین یا خیر اگه در حال بیمه پردازی باشه که حقوق دستمزد وزارت کار رو باید بدن یعنی ماهی تقریبا ۷۰۰ هزار تومن . اما این مبلغی که گفتم دقیق نیست محاثبه مبلغ یه فرمول پیچیده ای داره که بستگی به نظر شعبه درصد از کارافتادگی جمع میشه و مبلغ مستمری تعین میشه. ممکنه از این مبلغ بیشتر هم بشه ممکنه کمتر هم بشه .

 501. سمیرا می گوید

  با سلام
  من به مدت تقریبا یک سال بیمه اجباری دارم. اما ۲ سال است حق بیمه ای پرداخت نکردم. آیا میتونم بیمه این ۲ سال رو پرداخت کنم و بعد بیمه رو به صورت اختیاری ادامه بدم؟

 502. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قبل از اینکه دوست بزرگوارجناب آقای مهدی پاسخ شما را بدهند , بنده نظر شما را به لینک زیر جلب میکنم:
  اینجا

 503. علی می گوید

  با سلام بنده ۳۱ سالمه و ۶ سال سابقه پرداخت دارم و از طرف یک فروشگاه پوشاک بیمه اجباری هستم بدلیل گران تر شدن حق بیمه (۲۹۶۰۰۰) میخواهم بیمه خویش فرما شوم تا مبلغ حق بیمه کمتر شود آیا بنفع من هست؟ و برای بازنشستگی کدامیک از بیمه ها بهتر است اگر خویش فرما خوب نیست کدام بیمه با در نطر گرفتن حق بیمه و حقوق بازنشستگی بهتر است

 504. مهدی می گوید

  سلام. بیمه اجباری مزایای بیشتری داره اگه میخواهین بیمه خویش فرما بشین هزینه با درفترچه درمان برای یک نفر ماهی ۱۵۳ هزار تومنه البته شما اگه متاهل باشینهزینه اش بالاتر هم میره . در مورد حقوق بازنشستگی . حقوق رو دستمزد روزانه تعیین میکنه که الان دستمزد روزانه بیمه خویش فرما و بیمه اختیاری ماهی ۷۳۰ هزار تومنه که دستمزد وزارت کار هستش .

 505. مهدی می گوید

  مبلغ دستمزد وزارت کار هستش یعنی دستمزد روزانه ۲۳ هزار تومن هستش این دستمزد سالانه توسط وزارت کار تعیین میشه از این دستمزد پاییین تر نمیشه اما کسی که از این دستمزد بالاتر پرداخت کنه حقوق بازنشستگی بالاتری داره .
  شما باید بیمه اختیاری بمونید چون ۴ نفر هستین و بیمه خویش فرما هزینه اتان بالاتر میره مگر اینکه از دفترچه درمان انصراف بدین تا هرینه تان پایین تر بیاد.
  اما اگر همان بیمه اختیاری را پرداخت کنید بهتر.

 506. یاسر هستم می گوید

  سبلم میخ،اهم بدانم من که خدمت نرفتم و شغلم اسانسور هست بیمه میشوم؟؟ایا هزینه بیه منو شرکت اسانسور باید بدهد ؟ایا حق اوناست بدن یا من وموظفن هزینه را بدهند درضمن شما خیلی خوبی میدونستی مرسی متشکرم

 507. علی می گوید

  با سلام دوباره آقای مهدی
  میخواستم نظر شما برای اینکه ادامه بیمه ام خویش فرما بشه و دو سال آخر اجباری بشم بهتر نیست؟ منطورم اینه هزینه پرداخت حق بیمه ام بیاد پایین و حقوق بازنشستگیم کم نشه
  لطف کن در پاسخ مسیر ادامه بیمه ام را با حقوق بازنشستگی خوب و حق بیمه کمتر را مشخص کنید
  در ضمن متاهل هستم
  با تشکر

 508. مهدی می گوید

  سلام خوبی از خودتونه. بیمه شمارو باید اون شرکتی که کار میکنید پرداخت کنه اگه پرداخت نمیکنه میتوانید به اداره کار شکایت کنید . اگر نمیخواهید شکایت کنید باید خودتون بیمه رو بریزین به صورت خویش فرما یا همون مشاغل ازاد . که هزینه اش برای یک نفر ۱۵۳ هزار تومنه ماهانه .

 509. مهدی می گوید

  سلام شما ۳ سال دیگر بیمه را بریزین بازنشست میشین . بله شما برین درخواست بیمه به صورت اختیاری بدین اگه دستمزد روزانه تان را بالاتر از دستمزد وزارت کار پرداخت کنید حقوق بازنشستگی بالاتری میگیرین

 510. مهدی می گوید

  سلام. این مدت ۷ ماه بیمه برای شما پرداخت شده هست اگه بیمه پرداخت شده این ۷ ماه شکایت کنید به مدت کمی بیمه بیکاری به شما میدن

 511. امیر می گوید

  با سلام واحترام.یکی از دوستانم ۴سال و ۶ماه بیمه متوالی دارد.در حال حاضر مجبور است ادامه بیمه اش را خودش طی کند.آیا لازم است دوباره برای معاینه پزشکی برود وکلی دوندگی کند؟

 512. سعیده می گوید

  سلام. من تو یه آموزشگاه درس میدم و میخوام خودمو بیمه کنم. کارفرمام خودش بیمه نیس که منو بیمه کنه. میخواستم بدونم من میتونم خودمو تو همین شغل بیمه کنم ویا باید حتما کارفرما منو بیمه کنه. برام حق بیمه و اینا مهم نیس فقط میخوام تو همین شغل بیمه شم. آیا ممکنه دوستان؟
  و سوال دیگه
  هم این که حق بیمه چه مبلغی هست؟

 513. سعید می گوید

  با سلام
  من مدت ۵ سال سابقه بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح را دارم حالا هم در یک شرکت خصوصی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستم آیا میتوان سوابق خدمات درمانی نیروهای مسلح رو به بیمه تامین اجتماعی تبدیل کنم ؟

 514. مهدی می گوید

  سلام کارفرما میتونه با جواز کسب همون شغل شمارو بیمه کنه ولی معمولا درایران کارفرما ها از این کار مبرا هستند .
  شما میتوانید خودتون بیمه خودتان را بریزین با مدارک شناسایی کارت ملی شناسنامه ۲ قطعه عکس به شعبه تامین اجتماعی محل سکونت تان بروید و در خواست بیمه مشاغل ازاد بدین در مورد شغل پرسیدند بگین زنان خانه دار اگه بگین برای کسی کار میکنم و اون شخص منو بیمه نکرده شعبه هم بهتون میگه برو شکایت کن و کسی که شاغل هست برای کسی کار میکن اون شخص کارفرما باید بیمه کنه ولی شما نگین که من شاغل هستم چون شاید به مشکل بربخورین .
  حق بیمه خویش فرما یا همون مشاغل ازاد برای یک نفر ماهی ۱۵۰ هزار تومنه

 515. مهدی می گوید

  بله میشه اما پروسه اداریش یکم سخته. شما اول باید برین بیمه نیروهای مسلح . سازمان نیرو های مسلح اون مدت سابقه ۵ سال رو باید پولشو واریز کنن به حساب تامین اجتماعی شما برای شما سوابق ایجاد بشه که یه پولی هم جدا از شما میگیرن .
  از شعبه تامین اجتماعی برین اونا بهتر راهنمایی میکنن

 516. مهدی می گوید

  سلام اگه از مدت بیمه پردازی ۹ ماه بگذرد باید کمسیون پزشکی بشین
  یعنی اگه ۹ ماه بیمه پرداخت نکرده باشین باید کمسیون پزشکی بشین

 517. مهدی می گوید

  سلام. حقوق بازنشستگی رو ۵ سال اخر تعیین میکنه یعنی ۵ سال اخر بازنشستگی رو باید دستمزد بالاتری بدین. درمورد اینکه حق بیم هالان بیاد پایین میتونید بیایین بیمه خویش فرما برای یک نفر ماهی ۱۵۰ هزار تومنه اگه میخای هزینه از اینم بیاد پایین تر از دفتر چه درمان انصراف بده میشه ماهی ۱۳۰ هزار تومن اگه میخای هزی از اینم بیاد پایین قرار داد ۱۶ دردصدی ببند که فقط بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی رو داره از کار افتادگی نداره .

 518. علی می گوید

  با سلام
  میخواستم نظر شما برای اینکه ادامه بیمه ام خویش فرما بشه و دو سال آخر اجباری بشم بهتر نیست؟ منطورم اینه هزینه پرداخت حق بیمه ام بیاد پایین و حقوق بازنشستگیم کم نشه
  لطف کن در پاسخ مسیر ادامه بیمه ام را با حقوق بازنشستگی خوب و حق بیمه کمتر را مشخص کنید
  در ضمن متاهل هستم
  با تشکر

 519. مهدی می گوید

  سلام. حقوق بازنشستگی رو ۵ سال اخر تعیین میکنه یعنی ۵ سال اخر بازنشستگی رو باید دستمزد بالاتری بدین. درمورد اینکه حق بیم هالان بیاد پایین میتونید بیایین بیمه خویش فرما برای یک نفر ماهی ۱۵۰ هزار تومنه اگه میخای هزینه از اینم بیاد پایین تر از دفتر چه درمان انصراف بده میشه ماهی ۱۳۰ هزار تومن اگه میخای هزینه از اینم بیاد پایین قرار داد ۱۶ دردصدی ببند که فقط بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی رو داره از کار افتادگی نداره .

 520. حسین می گوید

  با سلام و خسته نباشید. میخواستم بدونم بیمه اختیاری ها هم میتونند هر دو سال یکبار میزان دستمزد و حقوقشان را ۱۰ درصد افزایش بدهند یا خیر؟ با تشکر

 521. بهار می گوید

  سلام
  من توی سازمان آب منطقه ای به صورت پیمانکار فردی مشغول به کار هستم. به من گفتن که یا باید خودت خودتو بیمه کنی یا تعهد کتبی بدی که نمی خوام تا وقتی که اینجا کار می کنم بیمه بشم ! الان من می خوام خودمو بیمه کنم بهترین بیمه واسه من چیه؟ همون مشاغل آزاد؟؟؟‌ و یه سوال دیگه اینکه حداقل حقوق اداره کار واسه کسی که لیسانسه چقدره؟‌
  و آیا حق اولاد و … از حقوق بابام که بازنشست هستن با بیمه شدن من کم میشه؟

 522. بهمن می گوید

  با سلام
  در آذر ۹۳ با ۳۳ سال سابقه بازنشست شدم . بجهت دریافت بیمه اختیاری ، به کانون رفتم و عضو کانون شدم . برای بیمه اختیاری فرمودند آذر ۹۴ مراجعه کنم .سوال اینست که تا آن زمان چه کنم ؟ آیا از راههای دیگری و موسسات دیگر می توانم بیمه اختیاری بگیرم ؟ با تشکر که راهنمایی می فرمائید

 523. مهدی می گوید

  سلام بله میشه

 524. مهدی می گوید

  سلام . بله شما میتونید بیمه مشاغل ازاد بشین . بیمه مشاغل ازاد با دستمزد وزارت کار محاثبه میشه .
  دسمزد وزارت کار الان روزی ۲۳ هزار تومنه که این مبلغ سالانه توسط وزارت کار تصویب میشه به مدرک مربوط نیست . بیمه شدن شما هیچ ربطی به بیمه پدرتون نداره چیزی کم نمیشه .
  شما اگه مجرد هستین نیازی نیست بیمه بشین میتونید زیر نظر پدر تون بیمه باشین .

 525. solmaz reisnia می گوید

  با سلام و تشکر از این که بدون هیچ چشم داشتی به سوالات پاسخ می دهید.
  من چند ماه از طرف یکی از مدارسی که تدریس می کردم بیمه شده ام الان می خواهم بیمه ام را خودم ادامه دهم و چون خانم و ۴۸ ساله هسنم به نظرم نمی توانم خویش فرما ادامه بدهم .من از طرف همسرم دفترچه تامین خدمات دارم که بیمه ی تکمیلی هم هست اگر بیمه ی اختیاری شوم و دفترچه بگیرم دفترچه فعلی من از رده خارج خواهد شد؟
  باز هم از زحماتتان تشکر می کنم

 526. مهدی می گوید

  سلام . من متوجه نشدم . شما گفتین اذر ۹۳ با ۳۳ سال سابقه بازنشست شدم . حالا بیمه اختیاری رو میخاین چیکار . کسی که بازنشست شده که دیگه بیمه نمیکنن دوباره .
  سئوال رو واضح بفرمایید

 527. فریبا می گوید

  سلام…پدر من بیست و یک سال بیمه اجباری داشته و شغلش ازاده ولی الان دیگ توانایی پرداخت بیمه اجباری رو نداره و میخواد بیمش رو به اختباری تغییر بده….سوال من اینه که آیا این تغییر روی حقوق بازنشستگیش تاثیر میذاره یا نه و اگه میذاره چقدر هست….در ضمن سن پدرم پنجاه و پنج ساله….ممنون میشم اگه جواب بدین…باتشکر

 528. مهدی می گوید

  سلام. حقوق بازنشستگی به دستمزد روزانه هستش . پدر شما ۵ سال بیمه بریزه در سن ۶۰ سالگی با ۲۶ سال سابقه بازنشست میشن . ولی الان این ۵ سال اخرو اگه بتونه دستمزد بالاتر الان دستمزد روزانه ۲۳ هزار تومن در روز هستش اگه بالاتر از این پرداخت کنه این ۵ سال رو حقوق بالاتری میگیره .
  بیمه اختیاری ماهی ۱۹۰ هزار تومنه

 529. حامد می گوید

  با سلام من ۶سال حق بیمه داشتم اما یه وقفه ۲ سال افتاد حالا میخوام دوباره بیمه بشوم ایا سوابق قبلی بیمه در بازنشستگی من حساب می شود ؟چطوری ؟باتشکر

 530. ریحانه می گوید

  باسلام، میخواستم بدونم کسی که بیمه خانه داری باشد با بیست سال سابقه باکسیکه بیمه خانه داری باشد با بیست ودوسال سابقه، آیا بازنشستگی این دو به خاطر این دوسال پرداختی بیشتریکی ازاین دو فرق دارد؟؟ضمنا سن هردو ۵۵سال است.

 531. مهدی می گوید

  سلام. بیمه اختیاری ماهی ۱۹۰ هزار تومنه . دفترچه شما هم باطل میشه و فقط بیمه اختیاری و دفترچه تامین اجتماعی دارین .

 532. مهدی می گوید

  سلام . اون ۲ سال رو الان نمیتونی پرداخت کنی میره وقتی سن شما ۵۰ سال تمام شد در خواست بازنشستگی میدی اون موقع عقب افتاده ها به نرخ همون سال از شما میگیرن

 533. مهدی می گوید

  سلام اون ۲ سال تفاوت چندانی ندارد . البته حقوق بازنشستگی رو دستمزد روزانه تعیین میکنه .

 534. فریبا می گوید

  سلام…..پدر من بیست و یک سال سابقه بیمه داره و شغلش آزاده…..الان دیگ توانایی کار نداره چون پنجاه و پنج سالشه….میخواستم بدونم اگ الان از کار فتادگی بزنه….حقوق بازنشستگیش کم میشه نسبت به حالت عادی ک بازنشسته بشه….واگر میشه چقد؟ممنون میشم اگ جواب بدین

 535. ارسلان می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشيد
  من امروز دچار يك خبط و خطا شدم
  من سي ساله و متاهل هستم كه تاكنون هيچ سابقه بيمه اي هم نداشتم
  به يكي شعبات بيمه به منظور بيمه خويش فرما مراجعه كردم و در ابتدا به ساكن نزد مشاور اونجا رفتم و به من گفتند چون شما كارت پايان خدمت داريد از بيمه اختياري استفاده كنيد
  من هم كارهاي اداري رو انجام دادم.چندتا فرم پر كردم و الان هم قراره كه براي معاينه به يكي از مراكز مراجعه كنم.
  من الان متوجه شدم با توجه به اينكه من فرزندي ندارم و همسرم خودش بيمه هست با اين اوصاف با توجه به هزينه ها بيمه اختياري گزينه مناسبي براي من نبوده و من بهتر بود از بيمه مشاغل استفاده مي كردم
  حالا ميخوام بدونم آيا همين الان كه در پروسه كار معاينه عستم ميتونم به حاي اهتياري از بيمه مشاغل آزاد استفاده كنم يا خير؟
  ممنون ميشم منو راهنمايي بفرماييد
  با سپاس

 536. مهدی می گوید

  سلام . از کار افتادگی شرایط خودش را دارد . از کار افتادگی یعنی توانایی انجام کار ندارد یا خدایی نکرده بیماری درک ناکی دارد . یعنی از کار افتادگی درصد داره اگه درصد بالا باشه یعنی حتی توانایی انجام کار های روز مره را ندارد. ۲۱ سال حقوق نسبتا کمی میدن .

 537. مهرناز می گوید

  سلام من ۳ سال کار کردم و اصلا سابقه بیمه ندارم الان میخواهم به صورت اختیاری خودم را بیمه کنم چه مدارکی لازم داره به کجا باید مراجعه کنم ؟ ایا میتونم پول بیمه امسالو از فروردین تدا الان بریزم که سابقه بیمه از اول امسال برام حساب بشه ؟

 538. مهرناز می گوید

  تفاوت مزایای بیمه اجباری و اختیاری چیه ؟؟؟؟

 539. بهار می گوید

  خوب اگه بیمه بشم سابقه کار دارم اگه نشم ندارم! درسته؟

 540. بهار می گوید

  سلام سوالم رو زیر پاسخی که دادین نوشتم ولی یادم اومد توی یکی از جوابا نوشته بودین که وقتی یه مدت از سوال میگذره سوال جدید طرح کنین واسه همین دوباره اینجا می پرسم. شما گفتین که اگه مجرد هستم می تونم بیمه نشم و از بیمه پدرم استفاده کنم ! ولی اینجوری که واسم سابقه کار حساب نمیشه درسته؟ آخه بهم میگن بیمه کن خودتو که جزو سوابق حساب بیاد واست. اگه اینم جواب بدید ممنون میشم

 541. ثريا می گوید

  با عرض سلام و خدا قوت
  بنده از سال ۶۹ تا سال۷۷عضو صندوق تامین اجتماعی بودم(شاغل در شرکت های خصوصی) و از سال ۷۹ باتوجه به محل کارم مشترک صندوق بازنشستگی شدم، ولی از سال ۸۶ بخاطر تجمیع سوابق در یک صندوق،تصمیم به تغییر صندوق گرفتم ودرخواست انتقال کسورات وسوابق خود از بازنشستگی به تامین اجتماعی دادم.علی ایحال باوجود تغییر صندوق هيچ مبلغي از بنده به عنوان مابه التفاوت درخواست نشد و الان که موقع بازنشستگی بنده است متوجه شدم که سوابق بنده از بازنشستگی اخذ نشده است و بنده نمی دانم تکلیفم چیست وبا چه نرخی باید تفاوت پرداخت کنم؟ خواهشمندم راهنمایی م فرمایید.

 542. بهنام می گوید

  با سلام و تشكر از وقتي كه ميگذاريد
  من ۴۲ سال دارم و بدليل مسائل خانوادگي با ۱۸ سال سابقه ميخواهم استعفا بدهم و ديگر قادر به ادامه كار نيستم
  پس از ۵۰ سال حقوق بازنشستگي ميگيرم يا ۶۰ سالگي؟
  ميتوانم بيمه اختياري بشوم؟ حدودا ماهيانه چقدر ميشود؟
  مربي ورزشي هستم و شايد چند شاگرد خصوصي بتوانم بگيرم .آيا اين موضوع در انتخاب نوع بيمه اختياري تاثيري دارد؟
  ميزان حقوق بازنشستگي براي كساني كه بيمه اختياري يا خويش فرما هستند چه مقدار ميباشد؟
  با تشكر فراوان

 543. علی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید. من یک سوال داشتم که راستش از هر کسی پرسیدم یه جوابی شنیدم .لذا خواهش دارم جواب صحیح را شما بفرمایید. من در یک شرکتی کار میکردم که ۹ سال بیمه ام کرده بود و از آنجا بیرون آمدم و بعد از گذشت ۳ سال مجددا خودم را بیمه اختیاری کردم و الان حدود ۵ ماه است که بیمه اختیاری شده ام ولی میزان دستمزد انتخابی خودم را بالا گفته ام. حالا سئوال من از شما اینست که آیا اگر حق بیمه پرداخت نکنم و مجددا قرداد ببندم آیا اولا میتوانم میزان دستمزد انتخابی را حداقل حقوق و دستمزد انتخاب کنم و ثانیا آیا محددا باید معاینه پزشکی بشوم یا نه ؟ با تشکر

 544. مهدی می گوید

  سلام میشه باید شعبه در خواشت بیمه مشاغل ازاد یا خویش فرما بدین . بیمه اختیاری با مشاغل ازاد فرق داره . بیمه اختیاری گرونتر هستش و بیشتر به درد متاهل ها با فرزند میخوره

 545. مهدی می گوید

  سلام. بیمه اجباری مزایای مثل پاداش بازنشستگی داره و بیمه بیکاری داره و… که بیمه اختیاری و مشاغل ازاد این مزایا هارو نداره

 546. مهدی می گوید

  سلام بله شما بیمه پدر باشین سابقه براتون محسوب نمیشه . اما اگه برای پدر شما اتفاقی بیفتد و خدای نکرده در قید حیات نباشن سازمان به شما مستمری پرداخت میکنه . اما تا وقتی سرپرست داشته باشین حقوقی نمیده .
  اگه برای خودتون بیمه بریزین که خودتون بیمه میشین و خودتون بازنشست میشین .

 547. مهدی می گوید

  سلام. شما چند سال دارین و کلا چقدر سوابق قابل قبول در تامین اجتماعی دارین سن خانوم ها باید ۴۵ سال تمام باید باشد سوابق هم ۲۵ سال تا بازنشست بشین . اگر سوابق زیر ۲۵ سال باشد باید مایه التفاوت رو پرداخت کنید تا سوابق شما به ۲۵ سال برسد . اگر شرکت برای شما بیمه رد نکرده میتوانید از شرکت نزد اداره کار شکایت کنید. .
  به شعبه مراجعه کنید

 548. مهدی می گوید

  سلام . به نظر من که شما بیمه رو ادامه بدین اگر ادامه ندین باید سن شما ۶۰ سال بشه تا حقوق بازنشستگی بدن . زیر ۶۰ سال بخاین بازنشست بشین باید سوابقتون رو به ۳۰ سال برسونید .
  بیمه اختیاری ماهی ۱۹۰ هزار تومن. بیمه خویش فرما برای یک نفر ۱۵۰ هزار تومن ماهی.

 549. مهدی می گوید

  سلام دستمزد روزانه الان ۲۳۷۴۷۵ ریال هستش که ماهانه میشه ۷۳۶۱۷۲۵ ریال برای ۳۱ روز . از این دستمزد پایین تر شما نمیتونید بیمه پرداخت کنید این کمترین دستمزد وزارت کار هستش . اگه دستمزد شما از این دستمزد بالا تر هستش میتونید برین شعبه براتون کم کنه و به این دستمزد برسونه البته مانده به نظر تامین اجتماعی من نمیدونم شاید کم نکنن شایدم کم کنن . اگه دستمزد شما روزانه ۲۳۷۴۷۵ ریال هستش که درست هست . مگر اینکه از این بالاتر باشه.
  درمورد معاینه پزشکی اگر ۹ ماه از مدت بیمه پردازی تون نگذشته باشه نیازی به کمیسیون پزشکی ندارید.

 550. Soheila می گوید

  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم از طریق کدوم سایت بفمم در کدوم قسمت از نانوایی بیمه رد شده!!

 551. فریبا می گوید

  سلام خسته نباشید….پدر من ۲۱ سال سابقه بیمه اجباری داره و شغلش آزاده….ولی الان توانایی پرداخت حق بیمه رو نداریم….میخواستم بدونم امکانش هست یک سال از پرداخت بیمه انصراف بدیم و دوباره شروع کنیم به ادامه پرداخت تا بازنشستگی پدرم…اگه این امکان وجود داره باید چه کاریی انجام بدیم….خیلی ممنون میشم پاسخ بدین

 552. مهدی می گوید

  سلام شما میتونید برین شعبه در خواست بیمه مشاغل ازاد بدین و جزو بیمه زنان خانه دار بشین که هزینه اش ماهی ۱۵۰ هزار تومنه و از همون روزی که در خواست بیمه شدن رو میدین از همون روز میتونید بیمه بریزید نه قبلشو

 553. مهدی می گوید

  بله سئوال تون رو پاین بگین اینجا سئوال نکنید چون نمیبینم

 554. مهدی می گوید

  سلام شما میتونید بیمه رو پرداخت نکنید و ۹ ماه بیشتر بیمه پرداخت نشه بعد باید دوباره کمسیون پزشکی انجام بشه.
  ولی بهتر که پرداخت کنید و وقفه ایجاد نکنید

 555. زهره می گوید

  باسلام,من ازطرف پدرم بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح هستم ومیخواهم خودم رابیمه زنان خانه دار کنم بدون اینکه دفترچه تامین اجتماعی دریافت کنم..میخوام بدونم ایا دفترخدمات درمانی پدر من قطع میشه یاخیر؟ و اینکه حقوق بازنشستگی زنان خانه دلر آیا دراینده وزارت کاری محسوب میشود؟تشکر

 556. الی می گوید

  سلام
  من حقوقم ماهی ۶۵۰۰۰۰ تومن هستش! و این در صورتیه که وقتی واسه مصاحبه استخدام رفتم بهم گفتن حقوقت ۷۹۴ هزار تومنه بعدش گفتن اشتباه شده و سنوات نداری و اینا …
  با این حقوق و طبق گفته شما من نمی تونم خودمو بیمه کنم؟؟؟

 557. مهدی می گوید

  سلام وقتی شما بیمه شدین از بیمه پدر تون خارج میشین . و شما جزو بیمه زنان خانه دار محسوب میشید تامین اجتماعی دستمزد مصوب وزارت کار هستش شما میتونید هر ۲ سال یک بار ۱۰ درصد دستمزد روزانه را بالا ببرین تا حقوق بازنشستگی بیشتری داشته باشین.

 558. مهدی می گوید

  https://savabegh.tamin.ir/savabegh/login.htm
  در این سایت شماره بیمه رو شماره ۶ رقم سریال شناسنا مه رو با کد ملی بزنید اون ماهی و سالی که توش بیمه رد شده میزنه مثلا میزنه ۱۳۹۴ تو جدول ماه تیر ۳۱ یعنی تیر ماه ۳۱ روز برای شما بیمه رد شده .

 559. مهدی می گوید

  سلام بله شما میتونید خودتون رو ازاد بیمه کنید جزو بیمه زنان خانه دار . کمترین حقوق باید ۷۳۶ هزار تومن باشه اگه نسبت به حقوق و بیمه اعتراض دارین برین اداره کار از کارفرماتون شکایت کنید .

 560. عسل می گوید

  با سلام من ۳۵ سال دارم ومیخواهم بیمه زنان خانه دار با نرخ ۱۴٪ شوم و همسرم بیمه اجباری دارد آیا درصورت فوت همسرم من میتوانم همزمان از دو مستمری (خودم و همسرم)استفاده کنم ؟اگه نمیشه تکلیف حق بیمه هایی رو که ریختم چی میشه؟ با تشکر

 561. مهدی می گوید

  سلام سازمان به یک نفر ۲ مستمری پرداخت نمیکنه شما فقط یک مستمری دارین . یا شوهرتان را استفاده کنید یا خودتان را ادامه بدین بازنشست بشین .

 562. رضا می گوید

  سلام
  بنده پس از تنظیم قرارداد و پرداخت ۳ماه حق بیمه خویش فرما وهمچنین پس از پرداخت ۳ماه دوم به دلیل عدم توضیح مناسب مسئول دفتر بیمه ( در پرداخت ما به تفاوت ) هنگام پرداخت ۳ماه سوم به جهت اندکی تاخیر پرونده ابنجانب معلق شده و بایستس مجددا درخواست ارائه مینمودم .
  آیا اگر مایل به ادامه نباشم از پرداختهای قبلی حق بیمه مبلغی به ایبجانب عودت داده میشود یا خیر . با کمال تشکر

 563. samaneh می گوید

  با سلام و خسته نباشید. پدر من ۲ سال و نیم بیمه دارند و دو سال هم سربازی رفته اند. الان ایشان ۷۰ ساله هستند. می خواستم بدانم می توانیم بیمه ایشان را بازخرید کنیم؟ اگر می شود چقدر پول می خواهد؟
  با تشکر فراوان از محبت بی دریغ شما

 564. مهدی می گوید

  سلام. شما چون فاصله ۳ ماهه داشتین قرار داد شما لغو شده . شما میتونید قرار داد مجدد ببندید اگه ۹ ماه فاصله بگذارید باید کمسیون پزشکی انجام بشه بعد قرار داد میبندند.
  اون پول هایی که ریختین به هیچ وجه قابل بازگشت نیستند. فقط زمانی که بازنشست شدین بهتون حقوق بازنشستگی میدن . شعبه پول نقد برای کسی که بیمه پرداز هستش نمیده.

 565. شهره می گوید

  با سلام .قانون بیمه بازنشستگی برای پزشکان شاغل در درمانگاه که بیمه برای آنها رد نمیشود و خودشان بخواهند بیمه شوند چگونه است.

 566. مهدی می گوید

  سلام . شما باید میگفتین که پدرر شما در چند سالگی بیمه شده اند اگر پدر شما در سن ۵۰ سالگی و قبل از ۵۰ سالگی بیمه شده شما میتوانید حق بیمه های عقب افتاده را پرداخت کنید تا پدرتان بازنشست شوند. شما اگر ۶ سال حق بیمه عقب افتاده را پرداخت کنید پدرتان بازنشست میشود برای ۶ سال حق بیمه عقب افتاده شعبه کم کم باید ۱۰ میلیون تومان پول پرداخت شود تا سوابق به ۱۰ سال برسد تا بازنشست کند . حقوق ۱۰ سال بیمه فکر کنم حداقل حقوق و دستمزد وزارت کار رو بدن.

 567. آرش ايراني می گوید

  سلام
  سابقه ٥ سال بيمه اجباري دارم ولي محل كارم ماه پيش تعطيل شده است. براي ادامه بيمه به صورت خوبش فرما چه بايد بكنم؟ و چه مدت زمان دارم تا مشمول معاينات و غيره و ذلك نشوم
  سپاس فراوان از توجه و پاسخ شما

 568. مهدی می گوید

  سلام . با پروانه طبابت پزشکی به شعبه تامین اجتماعی مراجعه کنید . از طریق پروانه طبابت بیمه شوید اگر برای بیمارستان ها کار میکنید که باید بیمارستان موظف هستش که بیمه رد کنید اگه نه باید خودتون بیمه رد کنید .

 569. زیتون می گوید

  با سلام
  من بیمه اختیاری واریز می کنم در صورتی که شاغل شوم و از طرف کارفرما بیمه واریز شود آیا من همچنان می توانم بیمه اختیاری الان را بدون قطع کردن ادامه دهم. زیرا شرایط کاری رسمی نیست و به هر دلیلی امکان قطع همکاری وجود دارد. همانطور که مستحضرید در صورت قطع بیمه اختیاری باید مراحل زیادی را طی کنم تا دوباره بتوانم بیمه اختیاری را واریز کنم.
  قبلا از پاسخ به سوال اینجانب سپاسگزارم.

 570. مهدی انتظاری می گوید

  طرح سوال
  با توجه به تغییر شغل و ایجاد وقفه۴ ماهه در پرداخت حق بیمه ، به منظور بیمه خویش فرما مراحل چیست؟

  در صورت اشتغال به کار در یک کارگاه جدید و بیمه تحت کد این کارگاه آیا وجود وقفه ۴ ماهه و عدم اقدام برای بیمه خویش فرما در این بازه زمانی تبعاتی دارد؟
  آیا در پرداخت حق بیمه بیکاری نقشی دارد؟
  لطفا راهنمایی فرمایید.
  با تشکر

 571. sara می گوید

  سلام. دایی بنده دو سال پیش آزمون بیمه کارگری دادند و آزمون کتبی قبول شدند ولی ازمون عملی رد شدند. ضمن اینکه همه ازمایشات لازم رو دادند. حالا اگر ئوباره بخوان برن ازمون بدن باید مجدد ازمون کتبی هم بدن یا نه؟ بعد ایا دوباره باید ازمایشات رو انجام بدن؟
  با تشکر

 572. مهدی می گوید

  سلام. شما با مدارک شناسایی و دفترچه بیمه به شعبه بیمه پردازی تون برین و درخواست بیمه مشاغل ازاد کنید. اگر هم متاهل هستین و بچه دارین درخواست بیمه اختیاری بدین. اگه از مدت بیمه پردازی ۹ ماه نگذشته باشه نیازی به کمسیون پزشکی نداره .

 573. مهدی می گوید

  سلام. شما وقتی بیمه اجباری بشین که نمیتونید بیمه اختیاری بریزین. یک ماه ۳۰ روز هستش این ۳۰ روز رو یا خودتون بیمه بریزین. یا شرکت . اگه مطمئن هستین که شرکت بیمه نمیریزه یا ۳۰ روز ماه رو ۲۰ روز بیمه رد میکنه یا رد نمیکنه بیمه شرکت رو نپذیرین و خودتون بیمه رو ادامه بدین.
  اگه بیمه شرکت بشین و دوباره بخواهین بیمه اختیاری بشین فقط یه قرار داد جدید تنظیم میکنن.

 574. مهدی می گوید

  سلام .وقفه ۴ ماهه ایجاد بشه امکان داره قرار داد شما باطل شده باشه و باید قرار داد جدید تنظیم بشه.
  وقفه ۴ ماهه ایجاد بشه نمیتونید این وقفه رو پرداخت کنید .

 575. مهدی می گوید

  سلام. ببینید شما اگه کارت مهارت کارگری رو هم داشته باشین شعبه سهمیه بیمه کارگری نداره و مدت زیادی شمارو سرگردون میکنند . کسانی هستند که الان ۲ سال دنبال بیمه کارگری هستند ولی بیمه نشدند این بیمه کارگری مشکل قانون داره و برای اصلاح قانون این رو فرستادن به شورای نگهبان. برای بیمه کارگری من کسانی رو دیدن که فقط ثبت نام ازمون رو انجام دادن سرجلسه امتحان هم نرفتن اما قبول شدن. هم عملی هم کتبی بدونه هیچ امتحانی. اما فایده ای نداره چون شعبه کارگر ساختمانی سخت بیمه بیمه کنه و ۱ یا ۲ سالی هست که اصلا کسی رو بیمه نکرده . همچنین بیمه قالی بافی هم همینطور هستش . پیشنهاد من به شما اینکه شما بیمه مشاغل ازاد بشین بهتر وقت شما هم تلف نمیشه.
  اگر خواستین مراحل ثبت نام برای کارت مهارت کارگر ساختمانی رو انجام بدین http://advari.irantvto.ir/ از این سایت مراحل رو انجام بدین . خیلی ها امتحانش رو هم ندادن فقط اینتر نتی کاراش رو انجام دادن و قبول شدن . اما بدرد نمیخوره .

 576. فقیه می گوید

  سلام وقت بخیر خانمی ۲۹ ساله هستم من حدود ۶ سال سابقه بیمه دارم و به خاطر شرایط خانوادگی مجبورم استعفا بدم. می خواستم ببینم چطور بیمه ام رو ادامه بدم و تا چند سال و چه مبلغی باید پرداخت کنم؟

 577. ا.قاسم زاده می گوید

  سلام می خواستم ببینم آیا میشود بیمه اختیاری را به تکمیلی تبدیل کرد؟

 578. مهدی می گوید

  سلام شما میتوناید بیمه زنان خانه دار بشین ماهی ۱۵۰ هزار تومنه. سن خانوم ها برای بازنشستگی ۴۵ سال تمام و ۲۵ سال سابقه شما باید داشته باشین .

 579. مهدی می گوید

  سلام . من اولین بار است که همچین چیزی میشنوم . شما بیمه اختیاری که باشین دفترچه بیمه و خدمات درمانی رو دارین و بازنشستگی. بیمه تکمیلی یه جوری بیمه ازاد هستش مثل بیمه سلامت. بیمه پارسیان. که فقط خدمات درمانی دارن نه بازنشستگی.
  شما همون بیمه اختیاری رو ادامه بده.

 580. میترا می گوید

  من پدرم امسال وارد ۵۰ سال شده و سابقه بیمه هم به ۲۷-۲۸ سال رسید البته این سابقه شامل سختی کار و دوران مریضیش نمیشه (سرطان بدخیم روده بزرگ ) چون هر وقت رجوع کرده گفتند سوابق سختی کارتون گم شده و اداره کار رجوع کردند و اونجا هم بهونه سن رو آوردند که باید به ۵۰ سال برسید و سختی کار هیچ تاثیری نداره تا الانم خودش داره بیمه رو میریزه تا اینکه به ۵۰ سال رسیده حالا میگن باید ۳۰ سال سابقه کار داشته باشید چون قوانین عوض شده!!!!!!!!! حتی من هم نمیتونم پدر و مادرم رو زیر شاخه بیمه خودم در بیارم که بتونن دفترچه بگبرند میگند باید ۵۵ مادر و ۶۰ پدر باشه … و در حال حاضر پدر من هم نمیتونه دیگه پول بیمه اختیاری رو پرداخت کنه … چکار باید کرد؟؟؟؟

 581. مهدی می گوید

  سلام. شما نمیتونید پدر و مادرتان را زیر نظر خودتان بگیرید چون بیمه ای که زیر نظر فرزندان باشه فقط بیمه خدمات درمانی یعنی اون ها اگرم زیر نظر شما باشن فقط تحت نظر شما دفترچه دارن نه اینکه بازنشست بشن. برای بازنشستگی پدرتان باید خودش پول واریز کند. شما گفتین ۲۸ سال سابقه ۲ سال کم دارین تا به ۳۰ سال نرسد بازنشست نمیشود . در مورد سختی کار . ببینید سختی کار یک پروسه پیچیده ای دارد که شعبه گفته پرونده گم شده خیلی کار سخت شده. شما نگفتین پدر تان ۲ سال خدمت سربازی را به سوابق بیمه اضافه کردند یا نه اگه خدمت سربازی دارند اون ۲ سال رو اضافه کنند که سوابق به ۳۰ سال برسه اگه سربازی نداره و بیمه اختیاری هم هزینه اش زیاده فقط یک راه هستش پدرتان جزو بیمه های مشاغل ازاد با درصد پایین بشن. که فقط پول بازنشستگی رو بدن نه چیز دیگه ای رو با درصد پایین ماهی ۱۳۰ هزار تومنه که فقط بازنشستگی داره پدرتان ۲ سال بریزد تا سوابق به ۳۰ برسد. چون این ۲ سال رو اگه نریزید سازمان بازنشست نمیکنه.
  شما دنبال بیمه از کارافتادگی برای پدرتان رفتین .

 582. زیتون می گوید

  با سلام
  با تشکر از جوابتون. من منظورم تشریفات اداری و آزمایشات پزشکی بود که در هر مرحله که برای بیمه اختیاری اقدام می کنید باید دوباره انجام بدید. واقعا خسته کننده و هزینه بر هست

 583. جابر می گوید

  باسلام من هفت ساله پیشه یکی ازنرم افزارکارهای جمهوری که خودشم اجاره کرده بودکارکردم وتمام وکمال حقوقم وگرفتم ولی بیمه نکردمن ووهردفعه ماموربیمه روپیچوندیم حالاهفت ماهه ازدواج کردم وحالاپشیمون شدم که چراماموربیمه روپیچوندم حالابایدچیکارکنم بعدازهفت سال سابقه کارم بایدیعنی توسن سی سالگی ازصفرشروع کنم راهنمایی میخوام لطفا

 584. مهدی می گوید

  سلام. کار اشتباهی کردی. شما سوابقی نداری شماره بیمه هم حتما ندارید فکر نکنم بشه کاری .
  باید خودتون بیمه مشاغل بریزین. اگه سربازی رفتین برین در خواست بیمه اختیاری کنید چون متاهل هستین بیمه اختیاری بهتر براتون ماهی ۱۹۱ هزار تومنه.

 585. عسل می گوید

  با سلام.مادر من به دلیل از کارافتادگی پدرم نان آور و سرپرست خانواده است.دارای جواز کسب و فاقد حتی ۱ماه سابقه بیمه.سن ایشون ۴۷ ساله.برای بیمه بازنشستگی ایشون چه کاری میشه انجام داد.ممنون میشم راهنماییم کنید.

 586. مهدی می گوید

  سلام . پدر شما میتواند با جواز کسب هم بیمه شود . به صورت ازاد هم بیمه مشاغل ازاد که با نرخ ۲۰ درصد که ۱۸ درصد رو پرد شما میده و ۲ درصد دولت و بیمه اختیاری با نرخ ۲۶ درصد .
  پدر شما چون سوابقی نداره باید بیمه مشاغل ازاد بشن ماهی ۱۵۰ هزار تومن برای یک نفر بیمه اختیاری ماهی ۱۹۱ هزار تومن حتی تا تو بیمه اختیاری ۴ تا دفترچه درمان میدن و همین مبلغ رو میگیرن پدر شما ۴۷ سال سن دارند بهتر زودتر بیمه بشن اگه سن ایشون ۵۰ سال بشه دیگه سازمان ایشون رو بیمه نمیکنن از از این سن ۴۷ سال ۱۳ سال بیمه بریزن در سن ۶۰ سالگی بازنشست میشن.

 587. سجاد می گوید

  سلام من و همسرم هرکدام می خواهیم بیمه اختیاری رد کنیم سن من ۳۲ و همسرم ۲۶ سال است می خوام بدونم تا چه زمان باید بیمه پرداخت کنیم تا بتوانیم برای بازنشستگی اقدام کنیم؟

 588. رضا می گوید

  سلام باسپاس ازرهنمودهای قانونی جنابعالی .ایاشخصی که ازبیمه بیکاری استفاده میکند میتواند برای امرار معاش زندگی کاردیگری انجام دهد ۲-ایاگرفتن کارت شهری تاکسی بعنوان رانندکمکی باعث قطع بیمه بیکاری می شود۳-ایاباپرداخت بیمه اختیاری یاغیر میتوان حقوق بازنشستگی را افزایش داد سابقه بیمه ام۲۳سال

 589. علی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من ۳۸ سال دارم و فقط یک سال بیمه از طرف یک شرکت برایم ریخته شده و الان ۳ سال است که ق طع شده برای اینکه خود وخانواده ام را بیمه کنم چه نو بیمه ای بکنم و چه کار باید انجام دهم ؛ الان شغل خاصی ندارم عملا بیکار هستم ولی می خواهم خودم حق بیمه را بریزم و دفترچه بیمه درمان و بازنشستگی و…داشته باشم لطفا مرا راهنمایی کنید.

 590. مهدی می گوید

  سلام. سن مردان برای بازنشستگی ۵۰ سال تمام هستش و تا سن ۵۰ سال باید ۳۰ سال سابقه رو داشته باشن . شما ۳۲ سال دارین ولی حق بیمه پرداخت نکرده باشین باید تا ۶۰ سال ادامه بدین تا سوابق تون به ۳۰ سال برسه مگر اینکه قبلا بیمه شده باشین و عقب افتاده داشته باشین اونا رو بدین . خانوم تون هم باید تا ۵۱ سالگی بیمه بریزن سن خانوم برای بازنشستگی ۴۵ سال با ۲۵ سال سابقه هستش .

 591. مهدی می گوید

  سلام. شما بیمه بیکاری میگیرید میتوانید جای دیگه هم کار کنید کار کردن که عیب نیست. اما اگه شعبه بفهمه شما مشغول کار هستین امکان قطع بیمه تون هستش جایی هم کار کردین نگین من بیمه بیکاری میگیرم . بعضی هایی که کارت مهارت ندارند امکان داره تامیین اجتماعی بفرسته فنی حرفه ای برای کسب مهارت فنی و اگه نرین مهارت نگیرین بیمه تونو قطع میکنه ولی برای کسانی هست که از کار اخراج شدن دقیقا اطلاع ندارم . شما میخواهین حقوق بازنشستگی تون زیاد بشه باید ۵ سال اخر تون رو دستمزد مصوب وزارت کارو بالاتر ببرین بالاترین دستمزد رو انتخاب کنید.

 592. kh می گوید

  سلام میخاستم در مورد بیمه شدگان ازطریق مدارک فنی حرفه ای (کارگران ساختمانی) سوال کنم که جریان الکتورنیک شدن بیمه های آن ها چیست و از چه طریقی میتوان این کارکرد؟

 593. مهدی می گوید

  سلام .فعلا همه جا الکترونیک نشده دفترچه های درمان. اگرم منظورت اینکه لیست بیمه رو از طریق اینترنت رد کنید برو به سایت http://www.tamin.ir/ توضیح داده لیست رو رد کنی. من که لیست خواستم رد کنم قبول نکرد رد نکرد.

 594. بهزادچراغ زاده می گوید

  سلام خسته نباشید من ۱۳سال سابقه یبیمه ی مشاغل ازاددارم ۳تافرزند هم دارم سنم هم۵۳سال هستش چون هزینه ی بیمه ی مشاغل ازاد بالاست بهم پیشنهاد شده بیمه ی اختیاری بشم به نظر شمااین کار را انجام بدم یانه؟

 595. مجتبي می گوید

  سلام .خسته نباشين بنده حدود دوازده سال سابقه بيمه اجباري کارگري وکارمندي دارم متاسفانه بنا به دلايلي از تير ماه سال نود وسه بيمه اي براي من واريز نگشته …يکي اينکه من بخوام خودم واريز کنم چه بيمه اي وماهيانه چه مبلغي …دوم اينکه اين دوازده ماه گذشترو چگونه وچه مبلغي پرداخت کنم تا وقفه اي در سابقه بيمه ام ايجاد نشود لطفا راهنمايي بفر ماييد

 596. مهدی می گوید

  سلام. بیمه مشاغل ازاد ماهی ۱۵۰ هزار تومن برای یک نفر . بیمه اختیاری ماهی ۱۹۰ هزار تومن تا ۴ تا دفترچه درمان هم با این هزینه میدن اما بیمه اختیاری برای هرنفر ماهی ۲۱ هزار تومن برای دفترچه هستش . چون شما بچه هم دارین بهتر که بیمه اختیاری بریزین که پول دفترچه زیاد ندین. یا میتونید تو بیمه مشاغل ازاد از هزینه درمان انصراف بدین هزینه تون بیاد پایین که اینکارو نکنید.

 597. مهدی می گوید

  سلام. شما میتونید برین بیمه اختیاری بریزین ماهی ۱۹۰ هزار تومن. وقف رو بعد از سن ۵۰ سالگی میتونید پرداخت کنید. الان نمیشه.

 598. علی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از وقتی که برای پاسخ به سئوالات ما میگذارید. یه سوال فنی در مورد ادامه بیمه اختیاری داشتم که معافیت از معاینه پزشکی میباشد که شرط آنرا دو مورد بیان کرده اند که عبارت است از:۱- از فاصله قطع حق بیمه بیشتر از نه ماه نگذشته باشد.۲- از تاریخ قطع حق بیمه دارای حداقل یکسال پیوسته پرداخت حق بیمه باشید. حال سئوالی که اینجا مطرح میشود اینست که مثلا اگر کسی دارای چند سال سابقه حق بیمه اجباری بطور پیوسته بوده (مثلا ۵ سال) و سپس از شرکت اخراج شده باشد و مثلا بعد از گذشت ۳ سال مجددا خود را بیمه اختیاری کرده باشد و حالا بعد از ۵ ماه که خود را بیمه اختیاری کرده است مجددا حق بیمه پرداخت نکند تا قرادادش لغو شود آیا دوباره برای قرارداد مجدد باید مراحل آزمایش پزشکی که دارای زحمت زیادی است را بگذراند؟ راستش من این سوال را از متخصصین زیادی پرسیده ام و هر کدام جواب متفاوتی داده اند لذا از شما کارشناس محترم که سابقه فراوانی در این زمینه دارید یک مشاوره و راهنمایی دقیق میخواستم . با تشکر فراوان

 599. بهزادچراغ زاده می گوید

  معذرت می خوام بعد اینکه میگن بازنشستگی بیمه ی اختیاری ۳۰ساله است و بیمه ی مشاغل ازاد ۲۰ساله است درسته یانه؟

 600. مهدی می گوید

  این حرف کاملا اشتباه هستش سن بازنشستگی برای مردا ۵۰ سال در این سن باید ۳۰ سال سابقه بیمه داشته باشن چه اختیاری چه اجباری چه مشاغل ازاد فرقی نمیکنه . سن بازنشستگی برای زنان ۲۵ سال سابقه با ۴۵ سال سن تمام هستش شما اگه از ۳۰ سال ۲۹ سال سابقه داشته باشین بازنشست نمیشین باید حتما ۳۰ سال داشته باشین مگر در شرایطی خاص مثل مشاغل زیان اور که زودتر بازنشست کنن.

 601. مهدی می گوید

  سلام. اگه از مدت بیمه پردازی ۹ ماه بگذرد شما باید کمسیون پزشکی بشین اگه قرار داد شما لغو بشه اما ۹ ماه از مدت اخرین پرداخت نگذر فقط شعبه با شما قرار داد جدید میبندد فرقی نمیکنه شما چند سال سابقه داشته باشین اگه ۲۰ سالم داشته باشین ۹ ماه بگذرد هم باید کمسیون پزشکی رو انجام بدین هم یه قرار داد جدید تنظیم میشه.
  اگه شما ۵ ماه از اخرین پرداخت حق بیمه تون گذشته چون زیر ۹ ماه هستش نیازی به کمسیون پزشکی نداره فقط قرار داد
  مدت کمسیون پزکی هم ۳ ماه طول میکشه تا کاراش انجام بشه .

 602. تقواییی می گوید

  با عرض سلام و تشکر بابت زمانی که قرار میدهید.
  با توجه به این که شاغلین در مدارس غیر دولتی فقط برای نه ماه تحصیلی مشمول بیمه میگردند برای ادامه بیمه خود در سه ماهه تابستان چه کاری باید انجام دهند .به این نکته توجه شود که این مساله برای هر سال اتفاق می افتد یعنی نه ماه پرداخت میشود و سه ماه بدون بیمه و دوباره نه ماه …..

 603. رزم یار می گوید

  من دوفرزند دارم که خارج از گشور هستند ایا میتوانم انها را بیمه بازنشستگی کنم من از هردو وکالت دارم سن انها ۳۴و۳۰میباشد

 604. بیژن می گوید

  سلام, من ۵۸ سال دارم, بعد از ۳۰ سال اومدم ایران که از مادر پیر و نا توانم مراقبت کنم . تو این سن پیدا کردن کار استخدامی برای کسی مثل من که زبون فارسی اداری و رسمی رو دیگه بلد نیست غیر ممکن است.تصادفی این صفحه رو در اینترنت پیدا کردم و کامنت های شما ها رو خوندم, آیا با پرداخت حق بیمه میتونم خودم رو بیمه درمانی اختیاری کنم؟
  سپاس فراوان. بیژن

 605. ماهرخ می گوید

  با عرض سلام وخسته نباشيد
  من از سال ۱۳۸۲ تا الان(شهريور۹۴) بيمه تامين اجتماعي بودم وميخوام ترك كار كنم وقصد دارم بيمه ام رو ادامه بدم برا بازنشستگي و…
  ونميخوام از بيمه درماني هم استفاده كنم زير نظر شوهرم بيمه ميشم
  ميشه لطفا راهنمايي كنيد چه نوع بيمه اي خوبه وهزينش ماهيانه چند درمياد
  ممنون

 606. سامان می گوید

  سلام با عرض خسته نباشید به مدیر سایت ممنون سایتتون عالیه
  می خواستم ببینم می شه بیمه رو خرید و زود تر بازنشست شد من ۱۰ سال سابقه کار دارم در حال حاضر

 607. محمد می گوید

  با سلام وخسته نباشید خدمت شما بنده سابقه پرداخت بیمه اجباری به مدت ۲۴ سال و سن ۴۹ سال دارم. با توجه به پایان مدت قراردادم در پایان شهریور ماه تصمیم به استعفا از محل کارم دارم . با توجه به آخرین حقوق دریافتی و اعلام شده در لیست بیمه که معادل دو و نیم میلیون تومان میباشد ، چگونه میتوانم تا زمان بازنشستگی بصورت اختیاری و یا در صورت شاغل شدن بصورت اجباری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشم ؟ ؟ و سوال دوم اینکه آیا با شرایط فوق الذکر امکان تقاضای بازنشستگی را دارم ؟ اگر دارم میزان حقوق دریافتی اینجانب چه میزان خواهد بود ؟ با تشکر از پاسخگویی شما

 608. وجیه فرهادیان می گوید

  با احترام ۸ سال سابقه پرداخت بیمه اجباری برای کارگرم دارم بهترین پیشنهاد برای استفاده از بازنشستگی با داشتن سن ۵۴ سال برای ایشان
  ۱ استفاده از بیمه بیکاری
  ۲ بیمه خویش فرما
  میتواند باشد ؟
  چون کارگاهم را میخواهم تعطیل کنم کارگرم خانم هستن
  ممنون

 609. مهدی می گوید

  سلام. خوب سیاست مدارس جدیدا اینطوری شده که نباید ایجوری باشه. فکر کنم چرا قرار دادی هستین .
  باید اون ۳ ماه رو خودتون بریزین یا پولشو بدین به مدرسه اونا بریزن.

 610. مهدی می گوید

  سلام. بله شما میتوانید . با مدارک شناسایی به شعبه محل سکونت بروید و راهنمایی بخاین

 611. مهدی می گوید

  سلام. شما ۵۸ سال میباشید تو این سن نمیشه بیمه شد مگر اینکه شما کم کم ۸ سال سابقه بیمه رو داشته باشین. یا تو سن های پایین تر قبلا ها تو ایران بیمه شده باشین بعد ولش کرده باشین اینطوری میتونید عقب افتاده تونو بدین . اگه هیچ کدوم رو نداشته باشین در این سن سازمان بیمه نمیشه . سن بیمه شدن برای مردان ۵۰ سال هستش که اگه از ۵۰ سال سن بالاتر باشه باید نسبت به افزایش سن سابقه پرداخت هم داشته باشن.
  شما فقط میتونید بیمه سلامت بشین که فقط دفترچه دارن بازنشستگی نداره.

 612. مهدی می گوید

  سلام. شما میتوانید بیمه مشاغل ازاد بشین. که بدونه دفترچه با نرخ ۲۰ % و ۲ % به عهده دولت که هم بازنشستگی داره هم از کارافتادگی و هم فوت قبل وبعد از بازنشستگی رو داره وکاملترین شون هستش اگه اینو بخاین بدونه دفترچه ماهی ۱۳۲ هزار تومن با دفترچه ماهی ۲۲ هزار تومن به این مبلغ اضافه کن.
  اگه نرخ ۲۰ درصد پایین تر رو انتخاب کنی که نظر من اینکه انتخاب نکن پایین تر از کارا فتادگی نداره و خدایی نکرده اگه اتفاقی بیفته شعبه مسئولیتی در قبال از کارافتادگی نداره . شما نرخ ۲۰ درصد رو انتخاب کن .بهتر.
  روز خوش

 613. مهدی می گوید

  سلام. بله میشه اما تحت شرایط خواص خودش. شما نگفتی چند سالته و از چند سالگی سابقه کار داری تا بهتر بتونم راهنمایی کنم.

 614. مهدی می گوید

  سلام. سن بازنشستگی برای مردان ۵۰ سال با دارا بودن ۳۰ سال سابقه تمام شما ۲۴ سال سابقه دارین و۶ سال شما باید به سابقه تون اضافه کنید و شما باید بیمه اختیاری رو ادامه بدین که هزینه اش ماهی ۱۹۱ هزار تومنه . شما ۵ سال اخر سوابق رو از دستمزد وزارت کار بالاتر پرداخت کنید. اگه ۵ سال اخر شما بالاتر از دستمزد وزارت کار پرداخت بشه حقوق بازنشستگی بالایی دارین. دستمزد امسال روزی ۲۳ هزار تومنه از این دستمزد بالاتر باید باشه تا حقوق هم در زمان بازنشستگی بهتر باشه

 615. مهدی می گوید

  سلام. کارگران شما ۸ سال سابقه دارن کارگاه را شما تعطیل کنید اینا میتوانند تا مدتی از بیمه بیکاری استفاده کنند که هم حقوق میدن و هم فکر کنم جزو سوابق محسوب میشه بیمه بیکاری . که از شعبه بپرسین بهتر

 616. محمدعلی وریک می گوید

  با سلام. من ۳سال بیمه یک شرکت بودم ولی ۵ماه سابقه بیمه رد نشده چه کار بایدکرد

 617. مهدی می گوید

  سلام . به اداره کار برین و شکایت کنید

 618. یا سر شاه حسینی می گوید

  سلام
  پول پرداختن به تامین اجتماعی بزرگترین اشتباه است
  مردم یک حساب و کتاب بانکی بکنید
  منطق خوبی برای این اشتباه نیست
  شاید اتفاقی برایم تا سی سال افتاد!

 619. مهدی می گوید

  دوست عزیز شما هر چقدر هم پول جمع کنید بانک بازم به حقوق تامیین اجتماعی نمیرسه . تامیین اجتماعی سالی ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومن میگیره ولی موقعی که شما بازنشست بشی ماهی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان که سالانه اضافه هم میشه با تورم به صورت ماداملعمر به شما میده . شما این پول رو تو بانک هم بزاری هرچقدر هم بانک سود بالا بده بازم تا ۳۰ سال دیگه نهایتا ۵۰ میلیون جمع کنید پول رو مگه ۵۰ میلیون چقدر میخاد در ماه سود بده تازه سود بانکی هم که سالانه کمش میکنن .
  تامیین اجتماعی حقوق رو فقط به شما میده و همسرتون . اما سود بانکی همسر خودتون. بچه هاتون. یا اگه اینا نباشن فک و فامیلو دوست اشنا رفیقم میتونه پول شما رو برداره اما خوب اگه یه شخص تا ۱۰۰ سالگی زنده بمونه یعنی سود بانکی و زمین و طلا میتونه تا ۱۰۰ ماهانه جواب خرج شمارو بده.
  من خیلی هارو میشناختم که هزاران هکتار زمین باغ خانه سود بانکی داشتن الان ۶۰ سالشونه تنها چیزی که براشون موند حقوق بازنشستگی بود که موندش. نه پول خانه . طلا.
  روز خوش

 620. مدیر سایت می گوید

  جناب آقای مهدی
  باسلام و احترام
  باتوجه به حجم بالای کامنتهای ارسالی کاربران , تعدادی از پاسخهای شما در دیگر پستهای مرتبط با بیمه با تاخیر منتشر شد.
  ازتاخیر بوجود آمده عذرخواهم.
  باتشکر

 621. مهدی می گوید

  سلام. اشکالی نداره . دوست عزیز.

 622. محسن می گوید

  سلام
  من تو یه ساختمان کار میکردم به عنوان کارگر که فقط بیمه ساختمانی کارگران هست که موقع گرفتن پروانه ساخت پرداخت میکنن
  یک ماه پیش حین کار کردن تو ساختمان با فرز تیغه میشکنه و ۳ تا از انکشت هام اسیب شدید میبینه که ۲ تا عمل پیوند انجام دادم
  میخاستم بدونم که دیه میدن یا فقط طول درمانو تامین اجتماعی میده…؟؟؟
  هزینه درمانم جطور؟؟؟؟
  ممنونم….

 623. مهدی می گوید

  سلام. من اطلاع دقیق ندارم در این زمینه. ولی باید دیه بدن. به تامین اجتماعی برین و موضوع رو درمیان بزارین.

 624. محسن می گوید

  ممنون

 625. بهرام می گوید

  با سلام
  من با ۱۲ سال سابقه بیمه و ۳۷ سال سن دچار عفونت قلبی (بیماری اندوکاردیت)شده ام که این عفونت باعث جراحی باز و تعویض دریچه ائورت و جایگزین شدن دریچه فلزی و خارج کردن عفونت از قلب شده و همین بیماری باعث لختگی خون در دست راست وعمل جراحی برروی رگ اصلی دست چپ و جاگزینی رگ مصنوعی شده و همچنین در سال ۸۹ بر اثر کار سخت و سنگین دیسک کم گرفته ام که با جراحی و جاگزینی پروتز در کمر به سر کار برگشته ام.
  میخواستم بهم بگین ایا از کار افتادگی به من تعلق میگیره که بخوام پیگیری کنم یا اینکه هزینه و فقط تلف کردنه؟
  با تشکر از شما

 626. رضا می گوید

  ماده ۳ – (اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶)

  مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه برای کسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

  سلام
  بنده هجده سال سابقه بیمه اجباری و چهل سال سن دارم. می خواستم بدانم اگر بخواهم خودم را بیمه اختیاری نمایم، با توجه به بند بالا و با توجه به اینکه سابقه بیمه بنده بیشتر از ده سال است، آیا حق انتخاب برای تعیین دستمزد روزانه بین حداقل و حداکثر را هنگام درخواست بیمه اختیاری دارم یا اینکه اجبارا میانگین آخرین ۳۶۰ روز پرداختی را بایستی پرداخت نمایم؟
  با تشکر

 627. مهدی می گوید

  باسلام.و ارزوی سلامتی برای شما دوست گرامی. اینجا نمیشه گفت اما فکر کنم بشه ازکارافتادگی گرفت البته چند درصد بهتون ازکارافتادگی بدن بستگی به نظر کمسیون پزشکی داره. شما درخواست ازکارافتادگی به شعبه بدین بعد اونا میفرستن برای ازکارافتادگی . و تو کمسیون میگن که چند درصد به شما میدن.

 628. مهدی می گوید

  سلام. معمولا شعبه دستمزد رو بر مبنای دسمزد وزارت کار تعین میکنه که الان روزی ۲۳ هزار تومن هستش اگه دستمزد شما از این مبلغ پایین تر باشه حقوق بازنشستگی شما خیلی کم میشه .

 629. عماد می گوید

  با سلام
  قصد دارم برای همسرم حق بیمه مربوط به بازنشستگی زنان خانه دار رو به طور ماهیانه پرداخت کنم.میخواستم بدونم اگه اول همسرم رو تحت تکفل خودم بیمه درمان کنم بعد فقط درخواست پرداخت حقوق بازنشستگی بدم از نظر قوانین تامین اجتماعی مشکلی داره؟
  کارمند تامین اجتماعی به من گفت برای دفترچه درمان زنان خانه دار باید ماهی ۴۰ هزار تومن اضافه تر پرداخت کنم.

 630. مهدی می گوید

  سلام. شما نمیتونید که همسر تون رو بیمه کنید بعد تحت تکلف شما دفترچه بگیره همچین چیزی نمیشه بیمه زنان خانه ماهی ۱۵۳ هزار تومن هستش با دفترچه مگراینکه از دفترچه انصراف بدی میشه ۱۳۰ هزار تومن. هزینه دفترچه ماهی ۲۱هزارو۵۰۰ تومن هستش برای یک نفر مگر اینکه از دفترچه انصراف بدین .

 631. محمد می گوید

  با سلام در سایت مشابه گفته بودم که من ۳۰ سال و نیم سابقه دارم وشرکت ما را بازخرید کرده در ۱مرداد ۹۴ ،قرم بیمه بیکاری پر کردم که نظر گمیته مثبت بود ،خواسته من این است که با ۳۵ سال بازنشست شوم و ماگزیمم را در یافت کنم (شغل قبلی ام در ۲سال آخر قائم مقام مدیر عامل بود و مگزیمم حق بیمه را کارفرما پرداخت میکرد)دوستان شما در سایت مشابه گفتند که اگر از بیمه اختیاری استقاده کنی ،اینکار میسر است .بعد سوال کردم که اگر از بیمه ایکاری استفاده کنم ،آیا درصدی را که به کارگران هر سال افزایش می یلبد به حق بیمه بیکاری که سازمان تامیین اجتماعی پرداخت میکند نیز تعلق میگیرد یا نه ؟ که دوستان گفتند این سوال را در این سایت مطزح کنم .(سوابف سوالات بنده در سایت دیگر موجود است )
  خواهشمندم با توجه به زمان کمی که برای تصمیم گیری برایم مانده در ارائه پاسخ و بذل محبت فرمائید.
  با تشکر فراوان از زحمات بی دریغ و بدون توقع کمال تشکر و سپاسگذلری را دارم.
  محمد ساعت ۷و پنجاه دقیقه سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴

 632. محمد می گوید

  شرکت ما را بازخرید کرده در ۱مرداد ۹۴ ،قرم بیمه بیکاری پر کردم که نظر گمیته مثبت بود ،خواسته من این است که با ۳۵ سال بازنشست شوم و ماگزیمم را در یافت کنم (شغل قبلی ام در ۲سال آخر قائم مقام مدیر عامل بود و مگزیمم حق بیمه را کارفرما پرداخت میکرد)دوستان شما در سایت مشابه گفتند که اگر از بیمه اختیاری استقاده کنی ،اینکار میسر است .بعد سوال کردم که اگر از بیمه ایکاری استفاده کنم ،آیا درصدی را که به کارگران هر سال افزایش می یلبد به حق بیمه بیکاری که سازمان تامیین اجتماعی پرداخت میکند نیز تعلق میگیرد یا نه ؟ که دوستان گفتند این سوال را در این سایت مطزح کنم .(سوابف سوالات بنده در سایت دیگر موجود است )
  خواهشمندم با توجه به زمان کمی که برای تصمیم گیری برایم مانده در ارائه پاسخ و بذل محبت فرمائید.
  با تشکر فراوان از زحمات بی دریغ و بدون توقع کمال تشکر و سپاسگذلری را دارم.
  محمد ساعت ۷و پنجاه دقیقه سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴

 633. محمد می گوید

  باسلام آیا درصدی را که به کارگران هر سال افزایش می یلبد به حق بیمه بیکاری که سازمان تامیین اجتماعی پرداخت میکند نیز تعلق میگیرد یا نه ؟ که دوستان گفتند این سوال را در این سایت مطزح کنم .(سوابف سوالات بنده در سایت دیگر موجود است )
  خواهشمندم با توجه به زمان کمی که برای تصمیم گیری برایم مانده در ارائه پاسخ و بذل محبت فرمائید.
  با تشکر فراوان از زحمات بی دریغ و بدون توقع کمال تشکر و سپاسگذلری را دارم.
  محمد ساعت ۷و پنجاه دقیقه سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴

 634. حسن می گوید

  سلام
  قانون خوبی گذاشتید برای بیمه کارگران ساختمانی ولی خواهش میکنم متولیان امر رسیدگی کنند که «۳۵» سال ما باید کار کنیم بعد بازنشسته بشیم !!!؟؟

  این ظلم نیست؟؟؟؟!!!

  اون وقت کارمندهای دولت که کار پشت میزی دارن ۳۰ سال بازنسته بشن الان هم که قانون اومده بتونن کارمندهای دولت با سنوات ۲۰ سال بازنشست بشن

  ما بیچاره ها چه فرقی با کارمندان دولت داریم به خدا تو ۱۲ ماه سال ۶ ماه هم کار نیست که انجام بدیم الان کلا کار ما خوابیده هیچ مزایایی نداریم نه سنوات نه وام نه عیدی نه کوپن کالا هیچ نداریم خواهش میکنم به وضع ماها رسیدگی کنید
  من به عنوان یه کارگر ساختمون اصلا امید به زندگی ندارم ۳۵ سال خیلیه برای بازنشستگیم من الان ۲۵ سالمه یکی از پاهام به خاطر عمل جراحی پارکی منیسک و رباط صلیبی پاره شده و فقط وزنم رو یه پام میندازم موقع کار به نظرتون میتونم ۳۵ سال با این وضعیت ادامه کار بدم؟؟!!
  حداقل قانون بازنشستگی ماها رو اصلاح کنید بشه همون ۳۰ سالی که بقیه بازنست میشن
  ممنونم

 635. الی می گوید

  سلام
  آیا امکانش هست که من بیمه خویش فرما بشم ولی واسه بیمه درمانی از دفترچه ی الانم که بواسطه بابام بیمه شدم استفاده کنم؟

 636. عرفان می گوید

  یک سوال داشتم من ۱۹ سال سابقه سختی کار دارم و ۱.۵سال هم هست که بیمه بیکاری میگیرم اگه خودمو بیمه اختیاری کنم ۲۶درصد کدوم حقوقو باید به عنوان حق بیمه بدم(حقوق بیمه بیکاری یا حقوق سالی که در شرکت کار کردم) واینکه حقوق بازنشستگی من با پرداخت بیمه اختیاری چگونه محاسبه می شود؟ واینکه چند سال باید بیمه اختیاری بریزم تا بازنشست شم لگفا پاسخ دهید

 637. مهدی می گوید

  سلام. اینطوری که من فهمیدم شما میخواهید بیمه پردازی رو ادامه بدین تا حقوق بیشتری دریافت نمایید. الان شما با همین ۳۰ سال هم میتوانید بازنشست شوید. اما خوب اگر ۵ سال دیگر ادامه بدین حقوق بیشتری دارین و خیلی خوب تر هستش . شما نباید از بیمه بیکاری استفاده کنید. شما باید حدالاامکان باید از بیمه اجباری استفاده کنید چون مزایا و پاداش بیشتری داره . شما باید در لیست بیمه که رد میشه برای بیمه اجباری اگه بتوانید دستمزد پایه را بالای ۳۰ هزار تومن روزانه دستمزد بزنید که حقوق بهتریدارید . یعنی دستمزد ماهیانه در لیست بیمه اگه بالای ۹۰۰ هزار تومن باشه در ماه حقوق شما بالاتر هم میره هرچی بیشتر بهتره. اما در بیمه های اختیاری اینطوری نیست که شما هرچقدر دوست دارین دستمزد روزانه افزایش بدین دستمزد بیمه اختیاری روزی ۲۳ هزار تومن هستش که طبق وزارت کار هستش و شما فقط هر ۲ سال یکبار میتوانید ۱۰ درصد به این دستمزد اضافه کنید.
  پس اگه شما در بیمه اجباری بیشترین دستمزد رابزنید هم حقوق بالایی دارین هم موقع بازنشستگی بیمه های اجباری پاداش بیشتر داره .
  اگر سئوالی بود من درختمتم .

 638. مهدی می گوید

  سلام. حق بیمه بیکاری منظور شما حقوق بیمه بیکاری هستش بله حقوق بیمه بیکاری هر ساله افزایش پیدا میکنه .

 639. مهدی می گوید

  سلام. کی گفته کارگران ساختمانی باید ۳۵ سال کارکنن . همه باید ۳۰ سال سابقه بیمه داشته باشن میتونن بازنشست بشن هم کارگر ساختمانی هم دولتی ها کمتر کسی با ۲۰ سال سابقه بازشست میشه تا اونجایی من اطلاع دارم فقط غسال های بهشت زهرا هستند که میتواند با ۲۰ سال سابقه بازنشست بشن. با معدن کار ها. دولتی ها و کارگران همه سال رو داشته باشن میتوانند درخواست بازنشستگی رو بدن ناراحت نباشین .

 640. مهدی می گوید

  سلام شما باید بیمه زنان خانه دار بشین با دفترچه ماهی ۱۵۰ هزار تومنه. شما وقتی بیمه شدی نمیتوانید از دفترچه پدر استفاده کنید چون اسمتون در لیست بیمه پردازی هستش

 641. مهدی می گوید

  سلام. شما باید ۳۰ سال سابقه رو داشته باشین کمتر از ۳۰ سال بستگی به نظر شعبه داره. بیمه اختیاری با دستمزد وازارت کار هستش روزی ۲۳ هزار تومن حقوق اگه سال بریزین ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومن رو میدن شاید بیشتر بشه.

 642. محمد می گوید

  در بیمه اختیاری مگر پرداخت حق بیمه میانگین ۳۶۰ روز آخر نیست؟وهر سال هرچقدر وزارت کار به حقوق کارگران اضافه میکنه به مبلغ پرداختی بیمه اختیاری اضافه نمیشه؟ضمنا من گفته بودم که در ۱مرداد ۹۴ بازخرید شدم و شرکت منحل شد و من چون ۲ سال آخر ارتقائ گرفته بودم (قائم مقام مدیر عامل با مستندات)ماگزیمم حق بیمه برایم رد میشد حدود ۵ میلیون تومان ،ضمنا وقتی من بیکارم مگه میشه بیمه اجباری شد؟ من برای اینکه هنوز ۹۰ روز از باز خریدی ام نگذشته در کارگزاری درخواست بیمه اختیاری کردم که ۳ماه گذشته را پرداخت و بیمه ام متصل شود .ضمنا بیمه ۱۸ گفت چون شما۵۳سال سن و ۳۰سال و نیم سابقه دارید علی الزغم رای مثبت کمیته ،به شما بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد. حال از شما میپرسم اگر شماجای من بودیدچکار میکردید ۶ونیم بعدازظهر۱۹ مهر۹۴ باتشکر لطفا در ارائه پاسخ تسریع فرمایید

 643. رضا می گوید

  با سلام. از زمان بی کار شدن در یک شرکت چند ماه وقت داریم تا برای بیمه اختیاری اقدام نماییم؟

 644. مهدی می گوید

  سلام. من جای شما بودم میرفتم تقاضای بازنشستگی میکردم میرفت . شما دیگه ۳۰ سال پرکردی نیازی به این کاری نداری دیگه . درخواست بازنشستگی بده راحت.

 645. شهرام می گوید

  با عرض سلام . من ۴۸ سال سن دارم و با حتساب خدمت سربازی ۲۳ سال سابقه تامین اجتماعی دارم. آیا دو سال دیگر که به ۵۰ سالگی می رسم می توانم مانده سنوات تا ۳۰ سال را خریداری نموده بازنشسته شوم؟ برای هر سال چه مقدار باید پرداخت کنم؟

 646. محمد می گوی