ACCPress.com – تازه های حسابداری

آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامين اجتماعي

 • دسته بندی: بخشنامه تامين اجتماعي, سایر قوانین

توضیح سایت:

 ۱-جهت دریافت بخشنامه ۵۰۱۰/۹۵/۱۳۲۳مورخ ۹۵/۴/۱۵(میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاددرسال ۹۵)اینجاکلیک کنید.

۲- بخشنامه شماره ١٧ مورخ ۹۵/۹/۱ امور فنی بیمه شدگان با موضوع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را اینجا ببینید.


آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ۸ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۵ و اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ شورایعالی تأمین‌اجتماعی (اجرا از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵)

ماده ۱‌ـ

 افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ و قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتیکه طبق قوانین فوق‌الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند، با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند با توجه به مقررات این آیین نامه بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند. (به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ عبارت ۳۰ روز جایگزین ۳۶۰ روز شده است)

 .

ماده ۲-

سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیین نامه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین‌اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همچنین بابت حمایت‌‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون برابر تبصره ماده ۸ قانون مجموعاً ۲۶% می‌باشد.

 .

 .

 •   تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده ۹۰ قانون مکلف است ترتیب معاینه پزشکی کلیه متقاضیان بیمه اختیاری را قبل از انعقاد قرارداد بدهد. (عبارت «به موجب ماده ۹۰» به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ حذف شده است)

 .

 •   تبصره ۳- کلیه متقاضیان بیمه اختیاری که در تاریخ تقاضا بیش از ۹ ماه فاصله در پرداخت حق بیمه آنان به هر دلیل به وجود آمده باشند، بدواً مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرند.

 .

 •   تبصره ۴- بیمه‌شدگانی که طبق نظر کمیسیون پزشکی طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از درخواست بیمه اختیاری ازکارافتاده تشخیص داده می‌شوند، نمی‌توانند از حمایت مربوط به ازکارافتادگی بهره‌مند شوند. (عبارت «طبق نظر کمیسیون پزشکی» به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ حذف شده است و عبارت «طبق گواهی پزشک معتمد سازمان جایگزین آن گردیده است)

 .

 

 •   تبصره ۵- چنانچه متقاضی در بدو قرارداد به بیماری یا عارضه خاصی مبتلا باشد در صورتی می‌تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی برخوردار گردد که به بیماری یا عارضه یا نقص عضو دیگری علاوه بر بیماری، عارضه یا نقص عضو اولیه دچار شده باشد.

 .

 

 •   تبصره ۶- متقاضیان بیمه اختیاری و افراد تحت تکفل آنان در استفاده از خدمات درمانی باید بدواً با معرفی سازمان مورد معاینه پزشکی قرار  گیرند. سازمان هیچ گونه تعهدی در قبال درمان بیماری‌هایی که مربوط به قبل از انعقاد قرارداد می‌گردد، نخواهد داشت. کسانی که حداقل ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و کمتر از ۲ سال از تاریخ قطع ارتباط آنان با سازمان گذشته باشد و همچنین کسانی که ۱۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.

.

 ماده ۳ – (اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶)

مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه برای کسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

 .

 •   تبصره ـ از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌گردد، مبنای کسر حق بیمه، بیمه شدگان افزایش می‌یابد.

 .

در هرحال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی بیشتر نخواهد بود.

توضیح سایت :

ماده ٣ آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری اصلاح شد. لطفا اینجا کلیک کنید.

 .

ماده‌ ۴-

 سازمان تأمین ا جتماعی حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ثبت درخواست متقاضی در دفتر شعبه یا نمایندگی مکلف است استحقاق یا عدم استحقاق وی جهت استفاده از بیمه اختیاری را مشخص و مراتب را کتباً به متقاضی اعلام نماید.

 .

ماده ۵-

متقاضی از تاریخ اعلام موافقت سازمان به وی حداکثر ۲۰ روز فرصت دارد جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به شعبه‌ای که تقاضای خود را به آن تسلیم نموده است مراجعه و با امضاء قرارداد حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید. تاریخ شروع بیمه اختیاری حداکثر از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه یا نمایندگی می‌باشد.

 .

ماده ۶-

بیمه شده اختیاری مکلف است، بعد از انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را ماهانه پرداخت نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقده باطل و ادامه بیمه موکول به  ارائه درخواست مجدد و انعقاد قرارداد جدید با رعایت کلیه شرایط مقرر در این آیین نامه خواهد بود. در صورتی که متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نموده باشد مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه اداری مسترد خواهد شد.

 .

 •   تبصره ـ در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده می‌تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

 .

ماده ۷-

 

 شرایط برقراری هر یک از تعهدات مورد قرارداد و میزان آن عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

 .

تعهدات کوتاه مدت (غرامت دستمزد، کمک بارداری و کمک ازدواج و …) در این نوع بیمه (با در نظر گرفتن میزان حق بیمه به مأخذ ۲۶ درصد) مورد تعهد نمی‌باشد.

 .

 •   تبصره ۱- حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی بیمه اختیاری برای مردان و زنان ۵۵ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود. (به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ عبارت «برای مردان و زنان ۵۵ سال» جایگزین عبارت «برای مردان ۴۵ سال و زنان ۴۰ سال» شده است)

 .

در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

 .

 •   تبصره ۲- کلیه بیمه شدگان متقاضی بیمه اختیاری که یکبار در اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه و این آیین نامه قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت نموده باشند، حداکثر تا سه مرتبه مجاز می‌باشند، بدون رعایت شرط سنی و با رعایت سایر مقررات این آیین‌نامه، قرارداد مجدد تنظیم نمایند.

 .

 •   تبصره ۳- کلیه بیمه شدگان متقاضی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود.

 .

ماده ۸-

بیمه شدگان اختیاری که در کارگاههای مشمول قانون تأمین‌اجتماعی یا سایر صندوقهای حمایتی بیمه‌ای اشتغال می‌یابند قرارداد بیمه اختیاری آنان ملغی و ادامه پرداخت بیمه اختیاری منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود.

 .

ماده ۹-

بیمه اختیاری بیمه شدگانی که قبل از اجرای این آیین نامه طبق مقررات آیین‌نامه‌های مصوب ۸/۸/۱۳۶۴ و ۸/۱۰/۱۳۸۰ شورایعالی تأمین اجتماعی و یا به نحوی از انحاء برقرار گردیده است، طبق مقررات این آیین نامه از اول سال ۱۳۸۶ تطبیق و بیمه آنان ادامه می‌یابد.

 .

ماده ۱۰-

 این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۲۶/۶/۸۵ به تصویب شورایعالی تأمین‌اجتماعی رسیده و از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵ قابل اجرا می‌باشد.

 .

 

لینک مرتبط:

شروط لازم برای پوشش بیمه ای افراد بدون سابقه بیمهنسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۰
 • ۹۶۶ نظر
 • آمار : 229,140 بازدید
 • حامد بنی اسدی در ساعت ۲:۳۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۰

  با سلام برای ادامه بیمه اختیاری هر چه مراجعه میکنم باید سوابق بنده را جمع اوری کنند هرروز سر گردانم قبلا در جهاد کشاورزی کرمان ومنابع طبیعی بم وکرمان کار کردم اکنون هرچه مراجعه میکنم به نتیجه نمیرسم از سال ۱۳۶۸ سابقه بیمه دارم نمیدانم چکار کنم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۸:۳۸ ق٫ظ:

  ضمن عرض سلام و آرزوي موفقيت
  لطفا به اين مسير مراجعه و سوابق خود راكنترل و مطابق راهنمايي اين سايت عمل كنيد:
  سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان

  [پاسخ]

  علي قايدي در ساعت ۱:۱۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۱

  با سلام من از اول آذر سال۶۳ تا ۲۹ فروردين ۹۰ با واريز حق بيمه ۲۲سال و ۵۰ ماه بيمه بيكاري و يك سال و نيم بيمه اختياري كه جمعا ۲۷ سال و نيم ميباشد .
  توان پرداخت حق بيمه دو سال و نيم را ندارم .
  آيا تبصره اي براي بازنشستگي وجود دارد؟ در ضمن به علت بيماري قادر به انجام كار نيستم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۲:۴۵ ب٫ظ:

  عرض سلام و آرزوي سلامتي
  لطفا مروري دراين تصويب نامه داشته باشيد:
  تصویب نامه شماره۱۲۰۸۳۳/ت۴۷۲۱۴هـ مورخ ۹۰/۶/۲(آیین‌نامه اجرایی بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور- بازنشستگی بیمه شدگان)

  [پاسخ]

  ندا بلك در ساعت ۳:۳۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۱

  باسلام من ۲سال سابقه بيم حلا رفتم بيمه ادامه بيمه رد كنم ميگند (اختياري) بيكارم ميگند:بيمه مشاغل رد كن ايا با وجود بيكاري من موردي پيش نميايد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۲۱ ب٫ظ:

  با سلام
  همانطوري كه گفته اند الان مي توانيد در قالب بيمه اختياري ادامه بيمه بدهيد(چنانچه شاغل در جايي نباشيد) و بيمه اختياري هم مشمول ضريب و بيمه بيكاري نيست.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  مریم اعلم الهدا در ساعت ۱۲:۴۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  با سلام من مدت سه سال است که بیمه اختیاری پرداخت میکنم و از قبل هم به مدت ۴ سال بیمه بودم با احتساب اینکه سن من الان ۴۹ سال است چند سال دیگر باید بیمه بپردازم تا مشمول قانون بازنشستگی شوم . با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۷:۳۲ ق٫ظ:

  ضمن عرض سلام و احترام
  به نظرم پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بيمه ضروري هست.
  لطفا موضوع را از شعبه بيمه پردازي خود هم استعلام كنيد.
  باتشكر

  [پاسخ]

  پرور بیک زاده در ساعت ۱۲:۳۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام و خسته نباشید
  من ۱۲ سال شاغل بودم و ۱۰ سال بیمه بودم و حدود ۴ سال هست که استفا دادم و حالا میخواهم اقدام کنم برای پرداخت بیمه .در ضمن من ۴۱ سال دارم
  لطفا من را راهنمایی کنید که چکار باید بکنم .با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۹ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۱ ق٫ظ:

  با سلام و احترام
  به نظر مي رسد شرايط همين آيين نامه شامل حال شما باشد.
  براي اين منظور به شعبه تامين اجتماعي درمحدوده محل سكونتتان مراجعه كنيد.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  مصطفی اسماعیل بیگی در ساعت ۰:۳۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  می خواستم بدونم نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان بیمه اختیاری چگونه است،آیا میزان سابقه در مقدار حقوق موثر است؟یاخیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۹:۱۸ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله حقوق بازنشستگي تابعي از دوره و مقدار بيمه پردازي است.

  [پاسخ]

  فرج زاده در ساعت ۱:۵۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام من ۲ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی (اجباری)دارم و میخواهم خود و اعضای خانواده ام را بیمه اختیاری کنم تعرفه هزینه بیمه اختیاری در بیمارستان های دولتی به چه صورت است؟و هزینه ماهیانه بیمه برای سابقه به چه صورت است؟اگر مقدور است تعرفه و هزینه بیمه را برایم ارسال فرمایید> با تشکر فراوان.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۸:۱۶ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده تفاوتي بين بيمه اختياري و اجباري در پرداخت هزينه هاي بيمارستاني نخواهد بود.
  هزينه بيمه هم به اين شرح است:
  ماده ۳ – (اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶)
  مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه برای کسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

  تبصره ـ از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌گردد، مبنای کسر حق بیمه، بیمه شدگان افزایش می‌یابد.

  در هرحال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی بیشتر نخواهد بود.

  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱:۱۱ ب٫ظ:

  دوست گرامی بیمه مشاغل ازاد (خویش فرما) رد کن بیمه اختیاری ماهی ۱۶۳ هزار تومنه بیمه خویش فرما نرخ ۲۰% هستش که میشه ماهی ۱۳۵ هزار تومن

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۴:۵۸ ب٫ظ:

  سلام و تشكر از اينكه در پاسخگويي به سوالات كاربران مشاركت داشتيد.
  بااحترام

  [پاسخ]

  جعفري در ساعت ۱۲:۴۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  بنده از سال ۸۶ تا كنون بصورت گسسته بيمه بوده ام كه در اين مدت ۲ سال بيمه بنده پرداخت نشده است آيا اينجانب مي توانم اين مدت ۲ سال را بصورت يكجا بيمه اختياري پرداخت نمايم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۷ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده تنها آيتمي كه مي توان براي بيمه ي گذشته اقدام كرد، بيمه سربازي است.
  در هر صورت موضوع را از تامين اجتماعي هم استعلام كنيد.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۰:۰۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  سلام خسته نباشید من۳۲سالمه و۲سال سابقه بیمه کارگری دارم ولی الان۴سال است که قطع کرده اند(ماده۱۰۳) .درحال حاظر بیماری ام اس دارم واز طریق بیمه خدمات درمانی داروی سینووکس بصورت رایگان میگیرم.ایا تامین اجتماعی مرا بیمه اختباری میکند؟ ایا مشکلی بابت دارو خواهم داشت؟لطفا کمکم کنید.خدا اجرتون بده

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۵۰ ق٫ظ:

  عرض سلام و احترام
  براي جنابعالي آرزوي سلامتي دارم.
  البته در آيين نامه محدوديتهايي براي بيمه اختياري درنظر گرفته اند ولي مسلما درخواست اوليه بيمه اختياري منعي ندارد و برقراري آن منوط به معاينه پزشكي شده است:
  تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده ۹۰ قانون مکلف است ترتیب معاینه پزشکی کلیه متقاضیان بیمه اختیاری را قبل از انعقاد قرارداد بدهد. (عبارت «به موجب ماده ۹۰» به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ حذف شده است)

  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  مصطفائی در ساعت ۲:۴۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با عرض سلام.پدر من تا قبل از سال ۱۳۷۸و سن ۵۳ سالگی بیمه نبودند بعد از اینکه در یک شرکت مشغول شدند بیمه شدند و تا ۷ یا ۸ سال برایشان بیمه رد شد که متاسفانه ادامه پیدا نکرد وبه دلیل مشکلات مالی به صورت خویش فرما هم نتوانستند بیمه رد کنند که تحت تکفل یکی از فرزندان شدند . ایشان مرداد ۱۳۹۱ فوت کردند و سوال من اینست که آیا مادر ما می تواند از بیمه مستمری بگیرد یا خیر؟ پیشاپیش کمال تشکر را از راهنمایی شما دارم (اگر لطف بفرمایید جواب را به ایمیل بنده هم ارسال فرمایید سپاسگذار خواهم بود)

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۵۷ ق٫ظ:

  عرض سلام واحترام
  چنانچه ایشان درزمان بیمه پردازی فوت میکردند افراد تحت تکفل مشمول مستمری بودند ولی به نظرم الان خیر.
  بازهم موضوع را از شعبه تامین اجتماعی پرس و جو فرمائید تا اطمینان بیشتری کسب کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ذوالفقاری در ساعت ۹:۳۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  سلام باعرض احترام اینجانب قبلا استخدام رسمی بودم و۹سال و۶ماه بیمه ردکردم وبعلت مشکلات خانوادگی وانتقال خانواده به شهسرتان دیگر ترک خدمت نمودم وبعداز۱۵سال مجدداشروع به پرداخت بیمه اختیاری نمودم حال سنم ۵۷سال میباشدمیخواستم بدونم شرایط بازنشستگی من ونحوه دستمزد چطوری میباشد سال ۹۰ هرماه سازمان مراجعه نمودم جواب سربالادادند امسال هم هربارمراجعه میکنم میگویند بخشنامه صادرنشده بااینکه بخشنامه روزنامه رانشانشان دادم گفتنداین قابل قبول نیست بخشنامه برای مااسفندماه میاید من مانده ام چه کارکنم مابده کار آنهاطلبکار حداقل راهی نشانمان دهید که مثل پارسال نشود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۵۱ ق٫ظ:

  عرض سلام و احترام
  آخرین شرایط را دراین مسیر ملاحظه فرمائید:
  شرایط بازنشستگى بیمه شدگان تامین اجتماعى تعیین شد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ذوالفقاری در ساعت ۹:۰۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  سلام خسته نباشیدمشکل ما ازتصویب بازنشستگی نیست مشکل ماازابلاغ آن به سازمانها میباشد سال گذشته هم تصویب شدولی ابلاغ آن صادرنشد امسال هم میگویند اسفندماه مراجعه کنید باتشکر

  [پاسخ]

  یک ایرانی در ساعت ۷:۳۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  با سلام
  من حدود ۷سال شاغل و بیمه بودم.حال مدت یکسال و نیم است که بیکار شده ام.میخواهم برای خودم بیمه رد کنم که بتوانم در آینده مستمری بازنشستگی دریافت کنم. و از آنجا که دختری هستم که تحت پوشش پدرم هستم نیازی به بیمه درمانی ندارم.امابا توجه به اینکه بیکار هستم خواستم بیمه ای را پرداخت کنم که از نظر مالی فشار زیادی را متحمل نشوم.متاسفانه نمیدانم که فرق بیمه مشاغل آزاد با بیمه اختیاری چیست؟و چه مقدار از نظر قیمت با هم تفاوت دارند.متاسفانه اداره تامین اجتماعی شهر ما(ماهشهر)درست پاسخگویی نمیکند و خیلی مبهم پاسخ دادندومتشکر میشوم چنانچه پاسخ دقیقی دریافت نمایم.اینجا میگویند باید میانگین دستمزد یکسال آخر کارم را محاسبه کنند و بر اساس آن مشخص کنند که چقدر باید پرداخت نمایم،که اگر چنین باشد برای من امکانپذیر نخواهد بود.(دستمزد یکسال آخر من بالا بوده).

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۰۷ ق٫ظ:

  با سلام و احترام
  به نظربنده تفاوت و شباهت هایی با هم دارند.
  مثلا هردوبدون ضریب بیمه بیکاری و به تبع مستمری بیکاری هستندولی اینکه نرخها و محاسبات آن چگونه است بحثی تخصصی است که من هم بی اطلاعم.
  به نظرم باتوجه به شرایط شما , مشمول بیمه اختیاری هستید ولی ازقرار مشاغل آزاد بیمه ی کمتری می پردازند.
  مثلا رانندگان مشمول این شرایط هستند وازقرار قسمتی از حق بیمه ی آنها را دولت تقبل می کند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  م ک در ساعت ۱۱:۲۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  سلام می خواستم بپرسم آیا بیمه شدگان اختیاری باید درصدی بابت هزینه های درمان در بیمارستان میلاد بپردازیم؟ چون بیمه اجباری هیچ درصدی دریافت نمی کند!!! ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۱۷ ب٫ظ:

  با سلام واحترام
  به نظرم نباید مابه التفاوتی بپردازید ولی بازهم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حسین اکبری در ساعت ۸:۱۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  سلام می خواستم اطلاعاتی راجب اضافه کردن سابقه ( بیمه سربازی ) بگیرم. راهنمایی متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۹:۲۴ ق٫ظ:

  با سلام و احترام
  چنانچه بمدت دوره سربازی سابقه کار نزد این سازمان داشته باشید متوسط این مدت را به نسبت ۷% می پردازید و این مدت به سابقه ی شما افزوده می شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  امين رازي در ساعت ۵:۴۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  با سلام .ممنون از زحماتتان.
  عرض كنم بنده به مدت سه سال داراي سابقه بيمه مشاغل آزاد مي باشم.اما با توجه به تحقيقي كه كردم ظاهرا مزاياي بيمه اختياري بيشتر از مشاغل مي باشد بنابراين اجازه دادم بيمه ام قطع شود و بلافاصله براي اختياري درخواست دادم. ولي الان مي گويند كه بايد دوباره پزشك معتمد تاييد كنه .در حالي كه در پشت برگه درخواست تبصره ۳ تاكيد شده كه : در صورتي كه ۹ ماه از قطع ارتباط با سازمان گذشته باشد بايد پزشك اعضاي خانواده را ويزيت كند. لطفا علت اين تناقض را بفرماييد.در ضمن مي خواستم بدانم اگر الان من مبلغ بالاتر از حداقل دستمزد را پيشنهاد كنم به نفعم خواهد بود يا خير؟ با سپاس فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۶ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۹ ق٫ظ:

  عرض سلام و ادب
  پاسخگويي به تناقضي كه فرموديد كه بعهده خود سازمان تامين اجتماعي است ولي درخصوص حقوق بالاتر از حداقل پرس و جو كنيد كه براي بيمه اختياري سقفي تعين نشده ؟
  درغير اينصورت بله حقوق بيشتر باعث تعلق مزايايي از قبيل بازنشستگي بيشتردر بيمه اختياري ميشود.
  بااحترام

  [پاسخ]

  وهاب در ساعت ۸:۱۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  سلام هزینه بیمه اختیاری ماهانه الان چقدره ؟
  آیا برای کارگر ساختمانی بیمه خاصی وجود داره یا از بیمه اختیاری باید استفاده کنه؟
  آیا خانواده تحت تکفل هم تحت پوشش قرا میگیره؟
  با سپاس فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۷:۵۹ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  اين مبلغ تابع محاسبات است:
  ماده ۲-

  سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیین نامه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین‌اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همچنین بابت حمایت‌‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون برابر تبصره ماده ۸ قانون مجموعاً ۲۶% می‌باشد.

  ماده ۳ – (اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶)

  مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه برای کسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

  تبصره ـ از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌گردد، مبنای کسر حق بیمه، بیمه شدگان افزایش می‌یابد.

  در هرحال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی بیشتر نخواهد بود.

  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۲:۴۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  باعرض سلام وخسته نباشید.من آموزگارحق التدریس بودم که درسال۸۹استخدام شدم.باوجود۹سال سابقه درج شده درحکم کارگزینی ، سابقه بیمه من ۴سال میباشد.چگونه می توانم این اختلاف سابقه کاری باسابقه بیمه را درست کنم؟ تشکرمیکنم وآرزوی سلامتی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۸:۵۳ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  شما بيمه خدمات درماني بوده ايد؟

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۱۰:۴۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  باتشکروسپاس فراوان،من بیمه تامین اجتماعی بودم وبنابه درخواست خودم تامین اجتماعی باقی ماندم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۷:۳۰ ق٫ظ:

  عرض سلام مجدد
  اين موضوع ممكن است ازدوموضوع ناشي شده باشد.
  ۱- دوره اي كه كسر سابقه داريد ليست بيمه براي شما ارسال نشده باشد.
  ۲- سوابق شما دريك پرونده و شماره بيمه تجميع نشده باشد.
  به آخرين شعبه اي كه ليست بيمه براي شما ارسال ميشود مراجعه و درخواست تجميع سوابق بدهيد.
  به اين صورت همه ي سابقه ي شما دريك پرونده جمع ميشودواگر دوره مد نظر ليست شما ارسال نشده باشد بايد از طريق بازرسي سازمان پيگيرعدم ارسال ليست باشيد.
  البته به سايت سوابق تامين اجتماعي هم مراجعه داشته باشيدو سوابقتان را كنترل كنيد.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  شبنم د در ساعت ۰:۱۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  باسلام
  من۴۰ساله هستم و مدرس . حدود ۲سال و ۸ماه سابقه بیمه در سال ۸۲ دارم.اکنون تقاضای بیمه مشاغل آزاد(۱۸%) را داده ام.میخواستم بدانم فرق مزایای بیمه اختیاری با بیمه مشاغل آزاد چیست؟ فرق بیمه ۱۸% با ۱۴% و ۱۶% چیست؟آیا بازنشستگی دریافت میکنم؟ حدودا به چه میزان؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۳ ق٫ظ:

  با سلام واحترام
  آشنا به تفاوت آنها نيستم ولي درهرصورت مشمول بازنشستگي هستند.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  زهره مقدادی در ساعت ۳:۰۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  با سلام من ۹ سال سابقه بیمه دارم و می خواهم ادامه بدم خودم واریز کنم ولی هر کس یه مبلغی می گه با ید چی کار کنم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۶ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۶ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  مرجع نهايي اين موضوع سازمان تامين اجتماعي است.

  [پاسخ]

  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  سلام .۲۷ سال سن دارم و رشته مهنسی کشاورزی خوانده ام.تا حالا جز خدمت وظیفه جایی بیمه نشده ام.می خواستم بدانم بنده که اکنون عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستم و میخواهم بيمه تأمين اجتماعي از نوعه خویش فرما بشوم آیا عضو بودن در این سازمان تاثیری در کاهش هزینه بیمه دارد یا خیر؟

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۰:۵۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  سلام
  من مدت ۵ سال تمام سابقه بیمه اجباری دارم حالا می خواهم بیمه را به صورت اختیاری ادامه دهم ایا فرقی بین این بیمه با اجباری هست یا خیر؟ با توجه به اینکه بنده بیمه بیکاری هم درخواست نکردم چون تابه حال با پدرم مشغول کار بودم ونیازی به بیمه بیکاری نذاشتم
  .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۱ ۹:۲۲ ق٫ظ:

  باسلام واحترام
  فرق در نوع خدمات جانبي مثل همان بيمه بيكاري و كمك هزينه ازدواج و…است و اينكه قاعدتا همه سهم بيمه راخودتان مي پردازيد.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۹:۵۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  باسلام وخسته نباشید.من بیمه تامین اجتماعی هستم باچه شریطی می توانم نوع بیمه خودرابه خدمات درمانی تغییردهم؟ازلطف شماسپاسگزارم.

  [پاسخ]

  مصطفی در ساعت ۲:۳۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  با سلام خدمت شما

  من ۶الی ۷ سابقه دارم .

  از سال ۸۴ تا سال تا پایان سال ۹۱ بی مه پرداخت نکرده ام .

  ایا میتوانم این چند سال را پا پول پر کنم . اگر میتوانم به ازای هر سال چه قدر باید پول بدهم.

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۷:۵۰ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  اگر منظور شمابصورت خويش فرمايي است كه خير اما اگر كارفرمايي براي اين مدت بيمه ارسال نكرده با طرح شكايت ميتوانيد ايام گذشته را ضميمه كنيد.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  علی سعادت در ساعت ۶:۴۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  با سلام و تشکر از زحمایت شما
  بنده از سال ۶۸ تا ۷۴ در اداره ای مشغو ل به کار بوده ام که حق بیمه پرداخت نموده ام و بعد از ۵ سال بیکاری در سال ۷۹ به آموزش و پزورش رفته که در سال ۸۴ به صورت رسمی با سابقه یک سال و نه ماه استخدام شدم وتا کنون حدود ۱۵ سال سابقه بیمه دارم آیا می توانم مدت ۵ سال تاخیر بیمه ام را پرداخت نمایم تا سابقه ام افزایش پیدا کند. ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۸:۲۵ ق٫ظ:

  با سلام و احترام
  الان تابع بيمه خدمات كشوري هستيد؟

  [پاسخ]

  ثريا ايماني در ساعت ۱۰:۵۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام
  من مي خواهم يكي از بستگانم را كه در حدود ۷۰ سال سن دارند بيمه كنم تا بتوانم برايشان دفترچه بگيرم . ايشان به بيماري سختي مبتلا شده اند. آيا ايشان مي توانند بيمه اختياري بشوند. لطفا راهنمايي بفرماييد.

  [پاسخ]

  رضا پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۵:۴۳ ق٫ظ:

  با سلام و خسته نباشید. سوابق بیمه من از ابتدا:
  از سال ۷۲ تا ۷۸ (حدود ۷ سال) بیمه اجباری
  از سال ۷۹ تا ۸۳ (حدود ۵ سال) وقفه و عدم پرداخت بیمه
  از سال ۸۴ تا ۹۰ (حدود ۷ سال) بیمه اختیاری
  از سال ۹۱ تا حالا(حدود ۳ سال) بیمه اجباری
  حدودا ۱۷ سال سابقه که بیش از ۱۰ سال آخر بدون وقفه بوده و کارگاهی که در حال حاضر من در آن مشغول هستم و بیمه اجباری من رد میشود تا ۲ ماه دیگه باید از آنجا استعفا دهم و بلافاصله درخواست بیمه اختیاری میکنم. حال سوال من از شما بزرگوار اینست که آیا معاینات پزشکی مجددا باید انجام شود؟ (با توجه به اینکه از ابتدا در پرونده بیمه من ۳۰ درصد از کارافتادگی بابت چشم ثبت شده. آیا این موضوع موثر است؟)
  با تشکر فراوان از شما مشاور صبور و با حوصله.

  [پاسخ]

  مهدی امینی در ساعت ۸:۵۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام من ۱۷ سال سابقه بیمه خدمات درمانی دارم اگر باز خرید شوم و بیمه ام را به خدمات درمانی انتقال دهم می خواستم بدانم مابه التفاوت بیمه من تقریبا چقدر می شود

  [پاسخ]

  نوشین در ساعت ۴:۵۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباشید مادرم حدودا ۶۴ سال سن دارند ۷ سال بیمه رد شده است آیا ایشان میتوانند از بیمه خویش فرما استفاده کنند با توجه به اینکه مادرم ناراحتی قلبی دارند و شدیدا وابسته بیمارستان میلاد هستندازوقتی این بیمه قطع شده است ایشان برای معاینات به بیمارستان دیگری نمیرود و ما از بابت نگرانیم درضمن از طریق خودم اقدام کردم تحت تکلف خودم بیمه کنم نشد چون مادرم ازدواج کرده بایدتحت پوشش شوهرش باشد و من نتوانستم خواهش میکنم من را راهنمایی کنید آیا راه دیگری هست که من بتوانم مادرم را بیمه تامین اجتماعی کنم از همکاری شما متشگرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۴۹ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  بايد به شرايط و مندرجات همين آيين نامه تطبيق دهيد.

  [پاسخ]

  ادریا در ساعت ۲:۳۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام
  من و شوهرم خارج ایران زندگی میکنیم حالا می خواهیم بیاییم ایران وخودمون رو بیمه خویش فرما کنیم؟
  آیا امکانش هست؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۶ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  درصورتي كه تابع شرايط مندرج دراين آيين نامه باشيد منعي دراستفاده از اين نوع بيمه نيست/
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  eli در ساعت ۲:۲۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام
  من مدت ۲ سال در دانشگاه دولتی مشغول به کار بودم و بیمه برام رد شده، الان دارم از کارم استعفا میدم و از این ماه دیگه بیمه واسم رد نمی کنن، مدتی طول می کشه تا در جای جدید استخدام بشم و واسم بیمه رد کنن، آیا لازمه خودم این چند ماه فاصله رو پرداخت کنم؟اگه بخوام خودم بدم باید چیکار کنم؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۴۶ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  اگر قصد داريد كه اين دوماه را خودتان پرداخت كنيد لازم است از بيمه اختياري استفاده كنيد.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  امید در ساعت ۱۱:۵۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام وخسته نباشید
  بنده ۵ ماه حق بیمه اجباری پرداخت کردم از اذر ۹۱ تا فروردین ۹۲ واز شرکت بیرون امدم می خواهم به طور اختیاری حق بیمه خود را پرداخت کنم.۲۵ سال سن دارم

  فرق بین بیمه اجباری با اختیاری چیست؟

  لطفا راهنمایی کنید
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۲۴ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  بيمه اختياري بنا به ميل خودتان و رابطه ي خويش فرمايي است لذا مشمول ازكار افتادگي ، بيمه بيكاري و ساير مزايايي كه بيمه اجباري دارد را شامل نمي شود و ازقرار ازبيمه درماني و بازنشستگي برخوردار خواهيد شد.
  موفق باشيد.

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۰:۳۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام

  من سال ۸۵ شرکت خدمات نظافتی ثبت کردم و به عنوان مدیر مشغول بکارم .تا کنون برا بیمه اقدام نکردم سوالم اینه که برای اقدام بیمه صاحبان حرف راهی هست این ۷ سال هم سابقه بشه و حق بیمشو بدم ؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۹ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  به اين مسير مراجعه كنيد:
  بخشنامه ۹مشترک فنی ودرآمد(بیمه کارفرمایان صنفی(اشخاص حقیقی)و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی)

  [پاسخ]

  فرزاد خیاطان در ساعت ۱۲:۴۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  با سلام، یکی از همکاران من به خارج از کشور سفر کرده اند و در آن کشور اقامت دارند، ایشان از لیست بیمه خارج شده اند ولی برای بازنشستگی نیاز به ادامه بیمه به صورت اختیاری دارند.
  امکان دارد با وکالتی که به یکی از اقوامشان دادند ایشان بتوانند به صورت جدا گانه به ادامه پرداخت حق بیمه از طرف خودشان بپردازند یا خیر؟
  اگر راهی برای این کار هست لطفا” در اختیار ما بگذارید.
  با تشکر

  [پاسخ]

  پریا در ساعت ۶:۴۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  سلام. میشه بفرمایید کدوم مزایا هست که بیمه اختیاری آنها را ندارد؟ ولی بیمه اجباری دارد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۴ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بيمه بيكاري ، بيمه ازكارافتادگي ، كمك هزينه ازدواج و… در بيمه اختياري نيست.

  [پاسخ]

  پریا در ساعت ۸:۰۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  از پاسختون ممنون. فقط این سه نقطه ای که گذاشتید منو به شک انداخت. بجز این سه مورد که فرمودین چیزای دیگری هم هست؟ و دیگه اینکه آیا محاسبه حقوق مزایای بازنشستگیشون مثل همه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲ام, ۱۳۹۲ ۹:۵۰ ب٫ظ:

  ممكن است موارد ديگري هم باشد كه مشمول مزاياي اجباري نباشدچراكه دراين بيمه (اختياري)رابطه ي كارگر و كارفرمايي وجود ندارد وهدف از تهيه آن استفاده از مزاياي درماني (دفترچه بيمه)و بازنشستگي است.
  بله تفاوتي درنوع محاسبه نيست منتها به نظرم دراين نوع بازنشستگي ، مبنا حداقل حقوق است.

  [پاسخ]

  تارا در ساعت ۴:۳۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با سلام. من یک خانم خانه دار هستم که قبل از ازدواج دو سال سابقه بیمه اجباری داشته ام. بعد از ازدواج خواستم خودم را بیمه زنان خانه دار کنم ولی مسئول بیمه گفت چون قبلا سابقه بیمه داشته ای نمیتوانی بیمه زنان خانه دار شوی و باید بیمه اختیاری شوی. نرخ بیمه اختیاری که الان دارم پرداخت میکنم سیصد و نود هزار بابت سه ماه است و پرداخت این مبلغ برای من که خانه دارم خیلی سخت است و مجبورم آن را قطع کنم. خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید که آیا راهی هست که من بیمه ارزانتری بپردازم و یا بیمه زنان خانه دار شوم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۴:۴۳ ب٫ظ:

  شما چرا رفتین سراغ بیمه اختیاری بیمه اختیاری برای کسانی خوب هستی که ۴ نفر هستن یعنی میخان ۴ تا دفتر چه بگیرن در بیمه اختیاری هزینه در مان کسر نمیشه ولی ثابت شما اگه یک نفر هستین به اون کارمند بیمه بگو میخام بیمه خویش فرما بشم (مشاغل آزاد) هم میگن که نرخ ۲۰% هستش که میشه ماهی ۱۳۵ هزار تومن ولی اگه شما چند نفر تحت پوشش خودتون هستش بیمه مشاغل بدرد تون نمیخوره چون بابت هردفترچه درمانی که میدن ماهی ۲۱ هزار تومن بابت هر نفر کم میکنن کسانی که تعدادشون بالاست بهتر بیمه اختیاری بشن چون ماهی ۱۶۳ هزار تومن کم میکنه وبرای صدور دفترچه محدودیتی نداره چه ۱ دفترچه چه ۵ تا همون مبلغ رو میگیره . ولی اگه میخای بیمه کمتر بدی برو فنی حرفه ای کارت مهارت قالی بافی بگیر بعد برو بیمه بگو قالی باف هستم حق بیمه اش هم ۱۴ % هستش که میشه فقط ۷% را شما میدید که میشه ۵۳ هزار تومن و ۷% بقیه رو دولت میده ولی وقتی بیمه شدی یه دار قالی باید تهیه کنی و هروز ببافی (البته اگه میتونید فرش ببافید) مامور بیمه هر ۶ ماه یا سالی یک بار میاد اون دار قالی را نگاه میکنه و تایید میکننه اگه اینکارو نکنی سهمیه قطع و بیمه نمیکنن .اینطوری هم فرش باف میشی اون فرش را میفروشی پول بیمه رو هم در میاوری که راه سختی هستش واقعا. یا باید همون مبلغ بالارو بدی یا یه جا کار کنی بیمه ات رد بشه یا کلا قید بیمه را بزن

  [پاسخ]

  عاطفه نجفی در ساعت ۷:۵۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  سلام ممکنه شرایط بیمه خویش فرما رو بهم بگید.
  چه مقدار در ماه باید پرداخت بشه.
  من حدود۵ سال سابقه بیمه دارم و شماره بیمه دارم اما می خوام که خویش فرما بیمه کنم
  با توجه به اینکه بیکار هستم می خوام زمان بیکاری بیمه برایم رد شود
  چه کار باید انجام دهم و مبلغ چقدر هست؟؟؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۴:۴۷ ب٫ظ:

  هیچی یه در خواست میدی به شعبه ماهی ۱۳۵ هزار تومنم میدی برات سابقه رد میشه .

  [پاسخ]

  فرهاد واثقی نوبری در ساعت ۷:۱۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  باسلام وحسته نباشید اینجانب مدت ۲۰ سال سابقه پرداخت بیمه به (سازمان تامین اجتماعی) را دارم ودر حال حاضر ۵۵ ساله هستم و حدود شش سال هم بیکار میباشم لذا با توجه به مواردفوق ایا امکان بازنشستگی زودترازموعد برای اینجانب میسرمیباشد

  [پاسخ]

  داریوش سروی در ساعت ۱۱:۵۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با عرض سلام
  من از سال۱۳۸۲بیمه برای من رد شده و در این طول بعضی سالها یک ماه و یا دوماه کسری داشتم تقریبا ۹ماه کسری دارم چگونه میتوانم این کسری را جبران کنم آیا خودم میتوانم پرداخت کنم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱ام, ۱۳۹۲ ۷:۴۹ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  خير براي ايام گذشته نمي توانيد.

  [پاسخ]

  فرشته میری در ساعت ۱۰:۵۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام: آیا بیمه شده اختیاری هم میتواند از بیمه درمان تکمیلی استفاده کند. با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۳ام, ۱۳۹۲ ۷:۳۵ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  خير

  [پاسخ]

  nima در ساعت ۳:۱۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلا میخواستم بدانم که بیمه اجباری با بیمه اختیاری از نظر حقوق بازنشستگی چه فرقی میکند ؟
  با تشکر.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۲ ۷:۴۹ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  هردووابسته به حقوق بيمه پردازي شما هست.

  [پاسخ]

  سارا در ساعت ۶:۵۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  سلام و خسته نباشید!

  من ۳۰ سال سن دارم و ۵ سال هست که در صدا و سیما کارمند برآوردی هستم. بعد از این مدت قصد دارم بیمه بشم (سابقه ی بیمه ندارم).
  به من گفتند اگر بیمه ی مشاغل آراد بشم (خویش فرما)، سازمان نصف حق بیمه را پرداخت می کند.
  آیا اگر تا مدتی که در سازمان هستم خویش فرما بشم، بعدش که از سازمان بیرون آمدم خوش فرما را قطع کرده و بیمه ی شرکتی بشم، این بیمه ی خویش فرما سابقه محسوب میشه برای من؟ یعنی میشه سابقه ی خویش فرما را به بیمه شرکتی وصل کرد؟
  آیا می توان حق بیمه را به صورت کلی و یکجا پرداخت کرد؟ (چه خویش فرما و چه شرکتی)
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱:۲۵ ب٫ظ:

  کاربر گرامی شما هرجا کار کنید بیمه رو هم به صورت چه خویش فرما و چه اختیاری بریزین فرقی نمیکنه بعدشم که رفتین در شرکتی کار کردین موردی نداره شما شماره بیمه تون رو میدین براتون بیمه رد میشه . بله بیمه خویش فرما چرا نباید سابقه محسوب نشه .

  [پاسخ]

  ftm در ساعت ۱۲:۴۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  پدر م ۵۰ ساله و مادر م ۴۴ ساله هستند و حدود ۱۷ ساله بیمه اختیاری هستند خواستم بپرسم آیا می توانند از شرایط بازنشستگی استفاده کنند یا خیر ؟

  [پاسخ]

  بهاره در ساعت ۷:۱۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  باسلام ،مادر من ۶۲ سالشه می خواستم ببینم میتونه بیمه خویش فرما بشه؟چه شرایطی داره؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۴:۵۱ ب٫ظ:

  ۶۲ سال خیلی زیاده نه تامین اجتماعی بیمه نمیکنه شرط سنی برای مردان حداکثر ۵۰ سال و زنان ۴۵ سال هستش نه ۶۲ سال . شما میتونید از بیمه عمر استفاده کنید .

  [پاسخ]

  حسين در ساعت ۱۲:۲۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  من ۵۲ ساله هستم و مدت ۲۰ سال است كه در نانوايي مشغول به كار هستم كه از اين مدت فقط ۱۵ سال را كارفرما براي من بيمه رد كرده است. سؤال من اين است كه آيا كارفرما يا خودم مي‌توانم اين فاصله را پر كنم تا بتوانم از بازنشستگي استفاده كنم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲۶ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۳۸ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  خودتان كه خير اما اگر سوابق مستندي مبني برعدم بيمه توسط كارفرما داشته باشيد و شكايت كنيد وي را ملزم به پرداخت ميكنند.

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۹:۱۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  سلام
  ۸ سال توی یک آموزشگاه کامپیوتر کار کردم و بیمه نبودم
  میخوام ببینم روشی هست که بدون شکایت از کارفرما اون ۸ سال رو پرداخت کنم و جزو سابقه کاریم بیاد
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱ام, ۱۳۹۲ ۱:۴۴ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  خير

  [پاسخ]

  مجتبی در ساعت ۰:۲۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  سلام بنده حدود ۶ سال سابقه بیمه تامین اجتمایی دارم و جدیدا از شغل قبلیم استعفا دادم و مشکل این هست که من کارت پایان خدمت ندارم یعنی نرفتم ایا میتونم برای ادامه بیمه به صورت خویش فرما اقدام کنم . لطفا راهنمایی نمائید. با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۸ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  در آيين نامه ذكري دراين خصوص نيامده است.
  براي اطلاع بيشتر به يكي از شعبات سازمان مراجعه كنيد.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۴:۵۳ ب٫ظ:

  دوست عزیز برای بیمه خویش فرما نیازی به کارت پایان خدمت نیستش مدارک جهت بیمه شدن خویش فرما کارت ملی شناسنامه ۲ قطعه عکس هستش .

  [پاسخ]

  مانی در ساعت ۵:۰۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  سلام
  همسر من بیمه اختیاری می باشد آیا میتواند از مرخصی زایمان استفاده کند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۰ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  خير

  [پاسخ]

  داود در ساعت ۴:۵۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  باسلام:
  میخواستم بپرسم حق بیمه اختیاری را آیا میشود بیشتراز یک ماه بپردازیم.یعنی اگر زمان پرداخت بیش از یک ماه شود ایا بیمه قطع میشود یاخیر باتشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۴:۵۶ ب٫ظ:

  شما بیمه اختیاری رو میتونید یک ساله پرداخت کنید هیچ اشکالی هم نداره بیمه در صورتی قطع میشه که ۹ ماه بیمه اصلا پرداخت نکنی انوقت قطع میشه . اگرم بیمه میخای ۱ ساله رد کنی اون سالی که توش هستیم رو میتونید رد کنی یعنی امسال سال ۱۳۹۳ هستش شما فقط میتونید سال که توش هستیم رو رد کنی سال بعد رو نمیتونی رد کنی

  [پاسخ]

  نسيم در ساعت ۱۲:۰۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  سلام
  من ۵ماه در شركتي مشغول به كار بودم ، ۱ماه ترك كار كردم (بدليل درس خواندن) بعد از دوباره در همان شركت مشغول به كار شدم.اون يك ماه رو بيمه رد نشده.ميخواستم بدونم ميشه الان بعد از ۵ماهي كه دوباره مشغول به كارم بيمه اون يك ماه رو رد كنم؟؟ كه براي بيمه بيكاري گرفتن مشكلي پيش نياد؟؟
  ممنون ميشم اگه پاسخ سوال من رو بدين؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۵:۳۹ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  البته اجباري دراين قضيه نيست و اگر مهلت ارسال ليست آن ماه تمام نشده ميتوانيد با توافق باكارفرما ان مارو رد كنيد.
  درغير اينصورت بازهم با توافق ليست معوق بفرستيد.

  [پاسخ]

  جعفری در ساعت ۱۱:۴۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  آبا یدون داشتن کارت پایان خدمت و رفتن به سربازی میتوان خود را بیمه اخنیاری کرد؟لطفا مدارک لازم جهت بیمه اختیاری را تام ببرید.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱:۲۹ ب٫ظ:

  کابر گرامی شما نمیتوانید بیمه اختیاری بشوید چون نه سابقه ای دارید نه کارت پایان خدمت ولی اشکالی نداره شما میتوانید بیمه خویش فرما یا همون مشاغل ازاد بشین که نرخ حق بیمه هم ۲۰% مدارک لازم هم شناسنامه و کارت ملی ۲ قطعه عکس هستش که به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی محل سکونت تان بروید بیمه میکنند . من هم همین طوری بیمه شدم

  [پاسخ]

  شیوا در ساعت ۹:۳۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباشید
  آیا شما دوره ای برای آموزش نحوه ی محاسبه ی بیمه و آموزش قوانین آن سراغ دارید!؟ من بدون گذراندن دوره ای این کار را برای یک شرکت انجام می دهم ولی مایلم کارم کاملا بی نقص شود. در صورت امکان برایم ایمیل بزنید. ممنون

  [پاسخ]

  مجید در ساعت ۱۲:۵۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام من در شرکت خصوصی دارای ۱۸ ماه بیمه تامین اجتماعی هستم و از طریق شرکت که مستقر در پارک علم و فناوری است بیمه تکمیلی سامان شدیم و همه هزینه بیمه تکمیلی را یکجا پرداخت کردیم. حال قرار داد شرکت تمام شده و من می خواستم بیمه اختیاری شوم آیا بیمه تکمیل درمان سامان من که تا اول مهر ۹۳ اعتبار دارد را می توانم استفاده کنم؟یا به علت اینکه بیمه خودم را می خواهم اختیاری کنم دیگه از مزایای تکمیل درمان نمی توان استفاده کنم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۳۴ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  معمولا رويه بيمه هاي تكميلي پرداخت مازاد هزينه درماني به بيمه گر اول است ، ضمن اينكه اين بيمه هاي بصورت انفرادي كسي را بيمه ي تكميلي نمي كنند لذا به نظر بنده با بيمه اختياري ، بيمه تكميلي شما منتفي است ليكن از قرار مي توانيد الباقي حق بيمه پرداختي را ازبيمه مكمل برگشت كنيد.
  درهرصورت پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

  [پاسخ]

  هیمن عسگری در ساعت ۳:۵۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام وخسته نباشیدمن حدود ۲ سال سابقه بیمه البته در سال ۸۲ و۸۳ دارم الان بخواهم خودم را بیمه اختیاری کنم اگر اصلا نخواهم از بیمه درمان ان استفاده کنم ایا هزینه بیمه ام تغییر می کند وآیا اگر بعدا یروم سر کار جزئ سوابق بیمه ای من محسوب می شود یا نه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۴ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۰ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده اين بيمه مشمول همه موضوعات آنست.
  بله به عنوان سابقه درخصوص بازنشستگي تلقي خواهد شد.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۵:۰۰ ب٫ظ:

  دوست عزیز شما وقتی ماشین میخری میگی من فرمان این ماشین رو نمیخام ولی خود ماشین رو میخام . اینکه نمیشه بیمه بشی ولی دفترچه نداشته باشی . شما اگه یک نفر هستی و مجرد هستی برو بگو بیمه مشاغل میخام که هزینه اش کمتر از بیمه اختیاری هستش ولی اگر متاهل هستی باید بیمه اختیاری بریزی

  [پاسخ]

  hکبر داوودی در ساعت ۱۰:۰۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با عرض سلام
  ببخشید من یک سوال داشتم
  من در یک شرکتی کار میکردم ولی شرکت مربوطه به دلیل مشکل داشتن با بیمه، پول را نقدا به ما میداد و ما میرفتیم بیمه و برای خودمان بعنوان بیمه اختیاری بیمه رد میکردیم. از شما میخواستم بپرسم که آیا این مدتی(۲۳ ماه) که من بیمه اختیاری رد کرده ام جز سابقه کارم هم محسوب میشود؟لطفا با ذکر منبع موثق(مثلا ماده فلان قانون تامین اجتماعی…) مرا راهنمایی فرمایید.
  چون در یک سازمان دولتی قبول شده ام و این ۲۳ ماه بیمه اختیاری بنده را برای تایین طبقه و گروه نپذیرفته اند و میگویند فقط در بازنشستگی تاثیر دارد. آیا این درست است؟اگراینگونه باشد که بیمه اختیاری اصلا فایده ندارد.
  ممنون و متشکر از شما

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۵:۰۶ ب٫ظ:

  خوب بله شما بیمه میشی که بازنشست بشی دیگه اون ۲۳ ماه هم سابقه بیمه محسوب هستش اون سازمان دولتی که در انجا کار میکنی اگه اون سازمان برای کارمنداش و پرسنلش از بیمه تامین اجتماعی استفاده میکنه خیلی راحت تره و شما فقط شماره بیمه همون بیمه اختیاری تون رو میدید اون سازمان ادامه اش رو برای شما در همون تامین اجتماعی میریزه ولی اگر شما در ارگان خواصی کار میکنید مثل بازنشسته های صندوق کشوری اینجا کار یه زره سخت میشه کلی باید دوندگی کنی تا اون ۲۳ ماه رو بیاری ادامه بیمه اون سازمان کنی همچنین بیمه های لشگری مثل نظامی ها هم همینطور هست باید اون ۲۳ ماه تون رو شعبه پولشو بده به اون صندوق بازنشتگی که هستین البته اگه لشگری یا کشوری باشه . اگه تامین اجتماعی باشه که خیلی راحت تره . الان بعضی شغل های دولتی دارن از صندوق تامین اجتماعی استفاده میکنن .

  [پاسخ]

  گ ع در ساعت ۱۲:۱۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام
  خانم با سابقه ۱۸سال بيمه تامين اجتماعي بيكار شده و تا مهر۹۳ برايش بيمه بيكاري تعلق گرفته است.وقتي بيمه بيكاريش تمام شود كل سابقه حدود ۲۳ سال مي شود. (۱۸سال سابقه+حدود ۳ سال بيمه بيكاري)
  حالا اگر بخواهد بيمه اختياري را از پايان مهر۹۳ شروع كند شرايطش را ممكن است بگوييد؟ اگر ۲سال اختياري پرداخت كند آيا با ۲۵ سال مي تواند بازنشست شود؟(۳۰ روز حقوق)
  حق بيمه اختياري كه بايد پرداخت كند چقدراست؟
  این خانم درحال حاضر ۵۱سال دارند.
  خيلي متشكرم.

  [پاسخ]

  الهام در ساعت ۴:۴۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام
  خدا قوت
  از اینکه وقت میگذارید و پاسخ میدید ازتون تشکر می کنم
  مطالب بالا رو مطالعه کردم ظاهرا به جز خدمات جانبی بیمه اجباری تامین اجتماعی مثل ( کمک هزیه ازدواج ، بیمه بیکاری ، کمک بارداری و از کار افتادگی ) تفاوت دیگه ای بین دو بیمه اجباری و خویش فرما وجود نداره
  آیا این مطلب درسته ؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۵:۱۰ ب٫ظ:

  بیمه خویش فرما و اختیاری فقط بازنشستگی و از کارافتادگی کلی و جزئی و هزینه کفن و دفن رو میده هزیه ازدواج ، بیمه بیکاری ، کمک بارداری برای بیمه های اجباری هستش شما وقتی خودتون بیمه میریزید میخاین بعدن نریزید بعد بیمه بیکاری بگیرین . بیمه بیکاری فقط برای مشاغل اجباری هستش که کارفرما بیمه شما رو میریزه

  [پاسخ]

  مریم امیدوار در ساعت ۳:۲۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام خانمی هستم با ۱۸ سال پرداخت حق بیمه و ۳ سال بیمه بیکاری و سن ۴۲ سال ایا میتوانم درخواست بازنشستگی با ۲۱ سال سابقه بدهم و باتوجه به اینکه حقوق زمان کارم حداقل دستمزد بوده درصورتیکه با بازنشتگی موافقت شود ایا حقوقم از حداقل دستمزد پایین تر خواهد بود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۲ ۹:۱۹ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله به نظر بنده امكان درخواست داريد ولي مستمري شما كمتر از حداقل نخواهد بود.
  درهرصورت پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

  [پاسخ]

  بهاره احمدپور در ساعت ۹:۵۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام .خانمی هستم ۲۷ ساله متاهلم سابقه بیمه هم ندارم میخواستم بدونم میتونم خودمو بیمه خویش فرما کنم بیمه درمانی نیازی ندارم برای بازنشتگی میخوام بیمه بشم ؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱:۳۴ ب٫ظ:

  بله میتونید بیمه خویش فرما بشین بیمه در مان ماهی ۲۱ هزار تومنه .

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۰:۱۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام من یک دانشجو کارشناسی هستم وخدمت سربازی ندارم ایا میتوانم خودم را بیمه کنم؟باتشکر

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۵:۰۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  ایا کسی که بیمه تکمیلی دریافت میکند میتواند بیمه تکمیلی شود توضیح دهید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۳ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  توضيح بيشتري درخصوص سوالتان بفرمائيد.

  [پاسخ]

  پریسا در ساعت ۴:۲۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام. من و همسرم از بیمه خوش فرما استفاده کرده و ثبت کردیم. این پرداختی بیمه به دستگاه شتاب بانک رفاه به چه شماره حسابی باید واریز کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا اینترنتی هم مقدور است پرداخت کنیم؟ آخه زمان پرداخت سری دوم رسیده و یادمان نیست برای پرداخت اول چه کردیم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱:۴۰ ب٫ظ:

  شما برای پرداخت ۲ راه دارین راه اول اینکه برین کارگزاری بیمه و قبض پرداخت رو براتون صادر کنن و بعد اون قبض شناسه قبض داره انو میزنین پرداخت میشه . راه دوم اینکه بریم شعبه تامین اجتماعی درخواست پسورد بدین بگین میخواین لیست حق بیمه رو خودتون رد کنید که در اینصورت میرید تو سایت https://samt.tamin.ir/
  و نام کاربری میشه کد ملی شما و پسورد رو هم باید از شعبه بگیرین بعد لیس حق بیمه رو خودتون هر چند ماه که دوست دارین میتونین بزنین از ۱ ماه تا ۱۲ ماه میزنن بعد همون جا بهتون شناسه قبض میده همون اینترنتی هم میتونین شناسه قبض رو بزنن وبعد مبلغ رو بزنید و پرداخت میشه بعد از پرداخت ۷۲ ساعت کاری طول میکشه تا سابقه حق بیمه شما ثبت بشه بعد میرید تو سایتhttp://savabegh.tamin.ir/
  اونجا سوابق شما نشان داده میشه که چه ماه های از سال رو بیمه رد کردین بعد میرین دفاتر کارگزاری بیمه دفترچه های شمارو مهر اعتبار میزنن . خیلی ساده هستش

  [پاسخ]

  مهرشاد در ساعت ۹:۵۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام
  آياكسى كه داراى بيمه اختيارى است وليكن دريكسال آخربيمه اجبارى داشته ونامه عدم نيازدريافت كرده است ميتواندازبيمه بيكارى وحقوق آن استفاده نمايد ونيز سوابق بيمه اختيارى راجزوسنوات محاسبه ميكنند؟
  باتشكر

  [پاسخ]

  مهرداد در ساعت ۱:۲۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام.بنده بیمه اختیاری با نرخ ۲۶درصد هستم.ایا هنگام باز نشستگی حقوق باز نشستگی بنده با حقوق بازنشستگی یک فرد که بیمه حرف مشاغل یا کار فرمایی با در صد پایین تر است برابر هست یا چون بنده درصد بیشتری از حداقل دستمزد میدهم حقوقم بیشتر هست؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۸:۱۲ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  به همان سقفي كه براساس آن حق بيمه مي پردازيد ، حقوق بازنشستگي برقرار ميشود ليكن بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱:۴۴ ب٫ظ:

  دوست گرامی بیمه های اجباری نرخ شان ۳۰% هست که دولت ۲% هم کمک میکنه میشه ۳۲% معلومه که بیمه اجباری بازنشستگی بالاتری داره بیمه مشاغل اخرینش ۲۰ % هست بیمه اختیاری نرخ ۲۶% هست شما نگران بازنشستگی نباش حقوق بازنشستگی رو ۵ سال مانده بازنشست بشی تعین میشه . اون موقع میتونی با در خواست کتبی حق بیمه تو ببری بالا

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱:۴۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام بنده ۳۰ سالمه میخوام بیمه تامین اجتماعی شوم(بیمه خویش فرما) ولی مراجعه کردم گفتن که چون کارت پایان خدمت شما معافیت کفالت است نمی توانین .میخواستم راهنمایی کنین.ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱:۴۷ ب٫ظ:

  دوست گرامی شما رفتین بیمه حتما از کارمندی که مسئول بیمه های اختیاری و خویش فرما هستش برو . منم شرایط شما رو داشتم بیمه شدم بگو بیمه مشاغل ازاد . همون خویش فرما میخام اگه از کارت سئوال کردن بگو کارگر ساختمانی هستم خودم برای خودم کار میکنم .

  [پاسخ]

  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  باسلام
  من قبلا هیچگونه سابقه بیمه نداشتم
  چهارماه هست ک در یک شرکت خصوصی مشغول بکارم اول قول بهم داده بودن اما الان میگن امکانش نیست
  میخواستم بپرسم خودم میتونم پرداخت کنم ؟ در

  [پاسخ]

  بهزاد در ساعت ۶:۳۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام .من ۲۲ سال سابقه کارمند رسمی بانک را دارم…بنا به دلایلی اخراج شدم…به صورت گسسته در چند شرکت بیمه تامین اجتماعی به مدت دو سال شدم…اکنون هیچ بیمه ای ندارم…چطور میتوانم بیمه ام را به صورت شخصی واریز کنم تا به بازنشستگی برسم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۳ ۹:۲۶ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  ازقرار بانكهاصندوق هاي بيمه خاص خودشان را دارندلذا ابتدا مي بايست درصورت موافقت سازمان تامين اجتماعي و بيمه محل كارقبلي تان ، اين سوابق را (احتمالا با پرداخت مابه التفاوت ) به تامين اجتماعي منتقل كنيد و سپس از بيمه خويش فرماي اين سازمان استفاده كنيد.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۴:۴۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام.هشت سال سابقه بیمه دارم و اکنون تقاضای بیمه اختیاری دادم و فاصله ای هم بین این دو مرحله نیفتاده است.آیا من هم مشمول انجام معاینات پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه تامین اجتماعی با توجه به قوانین سازمان هستم یا خیر؟با تشکر.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۵:۱۰ ب٫ظ:

  با سلام و احترام
  تبصره ۳- کلیه متقاضیان بیمه اختیاری که در تاریخ تقاضا بیش از ۹ ماه فاصله در پرداخت حق بیمه آنان به هر دلیل به وجود آمده باشند، بدواً مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرند.

  [پاسخ]

  سمیه در ساعت ۱۰:۲۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  پدر من حدود ۱۸ سال است که سابقه بیمه دارد و دوسال هم بیمه بیکاری گرفته است یعنی کلا حدود ۲۰ سال .اکنون خود را بیمه اختیاری نموده است اما از انجایی که راننده خطی است و توانایی کار کردن مداوم را بخاطر فشار عصبی و عصبانی شدن را نداردو میزان بدهی بالاکه بابت خرید قسطی ماشین در ماه را می پردازد نمیتواند حق بیمه خود را پرداخت کند.راهی برای بازنشستگی او هست؟خواهشا جواب دهید

  [پاسخ]

  فرناز در ساعت ۴:۲۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با سلام و تشکر از راهنماییهای خوبتون..در مورد بیمه خود اختیاری میخواستم بدونم آیا امکان بازخریدی هم وجود داره یا نه ؟ و اینکه با انصراف از بیمه خود اختیاری تمام مبالغ پرداختی قابل مسترد هست یا نه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۹ام, ۱۳۹۳ ۷:۴۰ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  خیر این بیمه صرفا درمانی و برای بازنشستگی است وبازخریدی و استرداد ندارد.

  [پاسخ]

  ا.گ در ساعت ۳:۴۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  برای استخدام در شرکتی رفتم ولی مدیران شدکت بیان کردند که پول بیمه را به کارمندان میدهند تا خود کارمندان خودشون رو بیمه کنند و دلیلش رو هم فاطی نشدن در کارهای بینه بیان کردند لطفا مرا راهنمایی کنید فرق این بیمه ها چیه و ایا مشکلی پیش نمیاد دلیل این کار کارفرما چیست؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۸:۵۶ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  چنين چيزي مرسوم نيست بلكه بموجب قانون وظيفه بيمه كردن پرسنل بعهده كارفرماست وصرفا بحث هزينه مطرح نيست.

  [پاسخ]

  ا.گ در ساعت ۱۲:۳۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با سلام
  اگر ممکنه موضوع رو کمی تشریح کنین. یعنی از نظر شما کار در چنین شرکتی بعنوان کارمند در ان شرکت مشکل قانونی پیش میاورد؟ایا این موضوع به معنای عدم ثبت شرکت میباشد؟ مسئولیتی که بیمه برا کار فرما بوجود میاورد چیست؟متاسفانه من اطلاعی در مورد این مسائل حقوقی ندارم لطفا بیشر راهنمایی کنین؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۵:۳۲ ب٫ظ:

  بنا به قانون تامين اجتماعي ، كارفرما اجبارا مي بايست كاركناني را كه به كار مي گمارد بيمه كند و با ارجاع آنها به بيمه اختياري ، مسئوليت وي سلب نمي شود:
  ماده‌ ۴-
  مشمولین‌ این‌ قانون‌ عبارتند از:
  الف‌ ـ افرادی‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ کار می‌کنند.

  [پاسخ]

  ع.د در ساعت ۵:۴۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده هفت سال سابقه بیمه اجباری دارم و الان نزدیک به هشت ماه است بیمه بیکاری دریافت میکنم
  الان توانسته ام یک خط تاکسی زرد خریداری و پروانه استفاده از ان را بگیرم . در زمان تکمیل مدارک به من گفته شد که بعد از اخذ کارنامه تاکسیرانی سه ماه بعد باید خودم را بیمه کنم
  سوال من این است که:
  ۱.بیمه ای که از طریق تاکسیرانی با پرداخت حق بیمه ۱۷٪ اجباری است یا اختیاری؟
  ۲.در صورت پرداخت نکردن مشکلی پیش میاید؟
  ۳.میتوانم از بیمه بیکاریم که مدت یکسال است همچنان به عنوان حق بیمه استفاده کنم یا با پرداخت بیمه از طریق تاکسیرانی خود به خود قطع میشود؟
  ۴.میزان حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری در مقایسه با بیمه اجباری با پرداخت همین حق بیمه بعد از بازنشستگی یکی است یا نه؟
  با تشکر فر اوران

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۳ ۵:۱۹ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  ۱- به نظرم اجباريست.
  ۲- وابسته به سوال يك است.
  ۳-ممكن است خود بخود قطع نشود ولي به هرحال مشغول بكارشده ايد ومكلف به اعلام آن هستيد.(مراجعه به متن قانون)
  ۴-بيمه هاي اختياري معمولا با حداقل حقوق سالانه مشمول بازنشستگي هستند.
  درهرصورت پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

  [پاسخ]

  افسانه در ساعت ۲:۳۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  باسلام و احترام من ۲۰ سال سابقه بيمه تامين اجتماعي دارم و ۴۱ سال سن دارم با توجه به مشكلات خانوادگي مجبورم بازنشسته شوم آيا ميتوانم حق بيمه به مدت دو سال پرداخت كنم تا ۴۲ ساله شوم و با بيست سال بازنشسته شوم يا خير و آيا راه ديگري هست يا خير خيلي ممنون

  [پاسخ]

  آیدین در ساعت ۷:۳۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم فرق بیمه اختیاری و بیمه ای که کارفرما انجام میده چیه؟
  باهم فرق دارن در مزایا یا در بازنشستگی و… یا نه
  ممنون

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۱:۳۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  با سلام خدمت دوستان عزیز
  من نزدیک دو سال بیمه اختیای رد می کنم می خواستم ببینم که ایا راهی داره که بیمه درمانی را باطل کنم چون خدا وکیل از بس که هر ماه بتید برم و دفترچه را مهر بزنم خسته شدم در ضمن من بعد از دو سال یک.چهارم همون دفترچه اولی را هم تمام نکردم یعنی به دردم نخورده اگه برای ابطال راهی نیس میشه بیمه اختیاری را به بیمه مشاغل ازاد که در ان بیمه درمانی اختیاری است تبدیل کنم با تشکر فراوان.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱:۵۱ ب٫ظ:

  بله بیمه مشاغل ازاد نرخ ۲۰% رد کن میشه ماهی ۱۳۵ هزار تومن . شما اگه بچه و همسر دارین به نفع شما نیست بیایی مشاغل چون هزینه درمان ازت برای هر دفترچه ۲۱ هزار تومن میگیرن بابت هرماه فکر نکنم راهی باشه تا از درمان استعفا بدی .

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۱۰:۵۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  با سلام
  بنده خانمی هستم ۲۷ ساله بدون سابقه بیمه آیا بنده می توانم برای خودم بیمه خویش فرما رد کنم در ضمن تمایلی به بیمه زنان خانه دار ندارم و می خواهم خویش فرما شوم در ضمن دو سال کار کردم ولی کارفرما برایم بیمه رد نکرده و تمایلی هم به شکایت ندارم. در ضمن تمام نظرات را خواندم اما شما به پرسش افرادی که بدون سابقه می خواستند بیمه شوند پاسخ نداده بودید خواهشا جواب مرا بدهید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۹:۵۳ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  درهرصورت نياز هست كه به نوعي شاغل تلقي شويد. حال چه اجباري و چه اختياري.
  لطفا اين مسيرها را مروركنيد وترجيحا پرس و جوي بيشتري از يكي از شعبات تامين اجتماعي بفرمائيد:
  دانستنی هایی درباره شرایط بیمه حرف و مشاغل آزاد
  ادامه بیمه‌پردازی به صورت اختیاری چگونه است؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱:۵۳ ب٫ظ:

  کار زیاد مهم نیست اگه در مورد کار ازت سئوال کردن بگو کار در منزل اجام میدم یا مغازه دار هستم اینارو بگو

  [پاسخ]

  غزل در ساعت ۲:۵۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  باسلام و تشکر
  من خانمی هستم . در سال ۷۵ در یک سازمان دولتی مشغول بکار شدم مدت ۳ ماه اول بیمه من را رد کردند و چهار سال و هفت ماه بعد تا سال ۸۰ قرارداد ۱۷۵ ساعتی ثابت کاری با من منعقد شد و بیمه من نیز رد نشده و بعد از سال ۸۰ دوباره بیمه من رد شده ۱۳ سال آیا من در ۲۰ سالگی می توانم تقاضای بازنشستگی کرده و بابت ۴ سالی که این سازمان بیمه من را رد نکرده است با توجه به موجود بودن قرارداد و سوابق مالی از این سازمان شکایت کرده و مطالبه سوابق ۴ ساله را بنمایم .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱:۱۰ ق٫ظ:

  با سلام و احترام
  قرارداد ساعي هم مشمول بيمه بوده لذا ابتدا پيگير ارسال ليست اين دوره باشيد تاسوابق شما تجميع شود.

  [پاسخ]

  پهلوان در ساعت ۱:۱۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  سلام خسته نباشید من ۴ سال بیمه د ارم الان میخوام از طریق دفترچه تاکسیرانی بقیه سوابقمو ادامه بدم باید چیکار کنم ؟ ممنون از راهنماییتون

  [پاسخ]

  مینا در ساعت ۹:۰۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  با احترام. من شنیدم کسی که سابقه بیمه داشته باشه نمیتونه به استخدام ادارات دولتی دربیاد. این چقدر صحت داره؟؟ خواهش میکنم زود جوابمو بدین

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۳ ۹:۵۸ ب٫ظ:

  با سلام واحترام
  به نظر بنده اين موضوع بصورت كلي مصداق ندارد مگر اينكه اداره اي اين فرض را دراستخدام خود استثنا كرده باشد.
  البته استخدامهاي دولتي بيشتر به اين موضوع تاكيد دارند كه فرد مستخدم ، دراستخدام سازمان دولتي ديگري نباشد.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۵:۲۱ ب٫ظ:

  ادارات دولتی معملا پارتی میخاد به سابقه ربطی نداره

  [پاسخ]

  ندا در ساعت ۱:۵۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  با سلام

  من تا این ماه حدود ۷ سال بیمه بوده ام با چند ماه عدم پرداخت بیمه در سالهای قبل. الان بدلیل درخواست مرخصی بدون حقوق میخوام درخواست بیمه اختیاری کنم. برای درخواست شروع بیمه از اول مهرماه امسال آیا از الان میتونم اقدام کنم؟ از مرحله درخواست تا تائید حدودا چقدر طول میکشد؟
  در صورتیکه من مسافرت باشم آیا فرد دیگری میتواند پیگیر کارهای من باشد

  با تشکر

  [پاسخ]

  سیفی در ساعت ۱:۰۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  با سلام
  حدود ۹ سال سابقه بیمه دارم یکسال از آخرین پرداخت بیمه من میگذرد درخواست ادامه بیمه خویش فرما کردهام و ساکن غرب تهران هستم.
  در صورت امکان لطف بفرمایید لیست مراکزی که در تهران معاینات پزشکی و آزمایشات قبل از گرفتن دفترچه درمانی را انجام می دهند اراِیه کنیدهنگام مراجعه به شعبه تامین اجتماعی همراه معرفی نامه انجام معاینات یه کاغذ |اره با ۴ تا ادرس به من دادند که دو تا از آدرس ها رو خودشان خط خطی کرده بودن سومی هم گفتن دیگه معاینات رو انجام نمیدن . ۳۰ مرداد ۹۳

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۵:۲۴ ب٫ظ:

  یه جا هستش سمت چهاردنگه خیابان فارسیان درمانگاه مفتح اونجا هم معاینات تامین اجتماعی رو انجام میده روز های زوج ساعت ۸ تا ۱۰ صبح هستش ولی فکر کنم به مسیرت دور باشه .

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱:۲۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  سلام
  من از سال ۸۶ جواز كسب از اتحاديه دارم البته ديگه كار نميكنم ولي جواز رو باطل نكردم الان ميتونم خودمو بيمه مشاغل آزاد كنم/بازديد و… داره؟ تفاوتش با بيمه خويش فرما چقدره؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱:۵۶ ب٫ظ:

  نه دوست گرامی بیمه مشاغل ازاد ۲۰% بازدید هیچی نداره فقط برو در خواست بده بیمه مشاغل همون خویش فرما هستش .

  [پاسخ]

  زهرا رضائی در ساعت ۳:۲۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  با سلام
  بیمه اختیاری هستم می خواهم درخواست کنم که پرداختی سوابق بیمه اختیاری را تامین اجتماعی به من ارجاع دهد آیا این کار را می کنند و یا اینکه در صورت قطع حق بیمه سنوات دریافتی را به حساب خودشان بر می دارند

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۱:۴۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  سلام
  بيمه مشاغل آزاد (با ماهيت اختياري) به نظر شما براي من كه مجردم ۱۲ درصدي بهتره يا ۱۸ درصدي؟ من خدمات درماني ايرانيان هم از سال ۹۰ هستم ميتونم سوابق خدمات درماني رو هم تاثير بدم در تامين اجتماعي؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱:۵۹ ب٫ظ:

  ببین ۱۲ % و ۱۶ % درصد در صورتی شما میتونین بشین که از شغل شما مدرک ارائه بدین مثل بگین من کارگر ساختمانی هستم کارت مهارت فنی هم باید داشته باشی که نرخ ان ۱۴ % که ۷% شما شما میدین و بقیشو دولت . در مورد نرخ ۱۶ % هم معمولا باید بری تاکسرانی نامه بیاری بگی من تاکسیران هستم یا وانت بار دارم . شما فقط میتونید ۱۸% رو پرداخت کنید

  [پاسخ]

  اشکان در ساعت ۳:۴۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  با سلام و عرض خسته نباشید
  فردی دارای حدودا ۲۸ سال سابقه پرداخت بیمه از سال ۸۱ لغایت ۸۴ در کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول بکار بوده و بعلت پرداخت حق بیمه بصورت اختیاری از کارفرما درخواست عدم واریز حق بیمه بصورت اجباری را نموه بود . حال پس از گذشت قریب به ۱۰ سال که حسابرسی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ صورت گرفته است شرکت بدلیل عدم پرداخت حق بیمه این فرد بصورت اجباری به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شناخته شده و سازمان حق بیمه سال های مذکور این فرد را از شرکت مطالبه نموده است (در صورتی که حق بیمه توسط کارمند فوق اذکر بصورت اختیاری پرداخت شده است) .علیرغم مراجعات پیاپی بنده به سازمان از دریافت پاسخی قانع کننده از سوی مسئولین عاجز مانده ایم . خواهشمند است راهنمایی فرمایید

  [پاسخ]

  محراب غمکینی در ساعت ۱۱:۲۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  سلام خواهش میکنم راهنماییم کنید.یک شرکت پیمانکاری قراربود برام بیمه رد کند ولی در سال ۹۲ نه ماه رد نکرده حالا میخواهم آن ۹ ماه را بخرم خواهش میکنم راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۳ ۷:۰۴ ب٫ظ:

  با سلام واحترام
  براي مدت ماقبل قابل خريد نيست مگر اينكه كارفرماقبول كند كه مدت قبلي را با شما كاركرد داشته و بيمه رد نكرده است.

  [پاسخ]

  حامد در ساعت ۵:۰۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  با سلام.
  چرا با توجه به اینکه دستور افزایش جمعیت داده اند.ولی برای خانمهایی که بیمه اختیاری شده اند…کمک هزینه دوره بارداری و زایمان تعلق نمیگیرد…خواهشمند است.راهنماییم کنید.ایا میتوان کمک هزینه را گرفت یا خیر…

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۵:۲۷ ب٫ظ:

  بیمه اختیاری اصلا کمک هزینه بارداری و ازدواج نداره اینایی که شما گفتی فقط برای بیمه اجباری نه اختیاری.

  [پاسخ]

  فرزانه در ساعت ۱۰:۱۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  باسلام ببخشید شوهر من بیمه رانندگان است قبل هم خیاط بوده وکارفرما بیمه رد میکرده حالا میخواییم بیمه تکمیلی رد کنیم چقدر باید هزینه کنیم شامل چه چیزهایی میشه

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۵:۲۹ ب٫ظ:

  بیمه تکمیلی بدرد نمیخوره بهتر بیمه تامین اجتماعی بشه که باز نشستگی هم داره . بره شعبه محل سکونت بگه بیمه مشاغل میخام بعد ۳ ماه باید بیاد به بیمه اختیاری چون برای بیمه اختیاری باید ۳۰ روز سابقه پرداخت بیمه داشته باشی چون شوهر شما سابقه ای نداره بهتر مشاغل براش در ست بشه و چون متاهل هستش بیمه مشاغل بدردش نمیخوره چون هزینه درمان داره و ول بالای باید بده باید بیمه اختیاری هزینه درمانش ثابت هرچنتا دفترچه بگیره هیچ محدودیتی نداره

  [پاسخ]

  لیلا در ساعت ۱۱:۳۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  با سلام من مدت ۱۰ سال سابقه بیمه دارم و می خواهم از شغلی که دارم استفا بدهم. آیا این امکان وجود دارد که همسر من بیمه ام را از طریق کارگاهشان به صورت اجباری ادامه بدهد .

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۵:۳۲ ب٫ظ:

  بله فکر کنم بشه بیمه را از کارگاه بده ولی باید کارگاه برای خودتان باشد چون کارگاه برای کسی دیگه باشه فکر نکنم دیگران قبول کنن . بعد شوهر شما بیمه داره نیازی به بیمه ندارید

  [پاسخ]

  احسان در ساعت ۸:۳۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  سلام دوست گرامی
  من جوانی هستم ۲۸ ساله. نزد کارفرما و کل سابقه من فقط ۳ ماه هست با توجه به اینکه من شغل لاستیک سازی دارم کارم شخصی و خصوصی شده که مربوط به خودم هست از چه بیمه ای میتوانم استفاده کنم که در بازنشستگی به مشکل بر خورد نکنم
  البته ما سه برادر هستیم که با هم کار میکنیم و تحت هیچ. بیمه ای نیستیم و پروانه کسب هم نداریم
  اگه لطف کنید که نوع بیمه و مبلغ آن را هم ذکر نمایید

  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۵:۳۶ ب٫ظ:

  دوست گرامی چون شما هیچ سابقه ای ندارید برید بیمه خویش فرما بریزید ماهی ۱۳۵ هزار تومنه اگه شما متاهل هستین بیمه مشاغل بدرد شما نمیخوره با همون ۳ ماه سابقه ای که دارین میتونین بیمه اختیاری بریزین چون در بیمه اختیاری هزینه ای بابت درمان نداره ولی قیمتش ۱۶۰ تومنه که بیشتر کسانی که ۲ یا ۴ نفر هستن خوبه چون پول دفترچه نمیدی .
  ونیازی به جواز کسب هم نیستش فقط مدارکی مثل کارت ملی شناسنامه و عکس اگرم کارت پایان خدمتی دارین ببرین بیمه میشین

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۳ ۸:۰۴ ب٫ظ:

  سلام و تشكر از لطف و پاسخگويي شما

  [پاسخ]

  هدایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۶:۴۴ ب٫ظ:

  شما میتونین بیمه خویش فرما (یا همون مشاغل آزاد) بشین الانم واسه خدمات درمانی بیمه سلامت اومده که رایگانم هستش اینجوری هزینش کمتره و سابقه هم واستون رد میشه

  امیر در ساعت ۲:۰۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  سلام من حدود ۱۰ سال سابق کار در شرکتهای خصوصی را دارم والان ۴۳ سالم هست الان حدود ۲ سال که بیکار شده ام می خواستم ببینم بیمه خویش فرمامناسب من هست .یا خیر؟ وچند سال باید این بیمه را پرداخت کنم تا بازنشسته شوم وماهی چند؟

  [پاسخ]

  سیروس ایمانی صوفیان در ساعت ۵:۵۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  با سلام لطفا بفرماییدباز نشستکی مشاغل آزاد تامین اجتماعی بعد از چند سال است. باتشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۹:۴۰ ب٫ظ:

  تمام بیمه ها برای مردان باید ۳۰ یعنی ۱۰۹۵۰ روز سابقه پرداخت بیمه داشته باشن و زنان ۲۵ سال بیمه پرداخت کنن بازنشست میشن .

  [پاسخ]

  احد لطیفی صوفیانی در ساعت ۶:۰۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  با سلام لطفا بفرمایید باز نشستگی استاد کار درب و پنجره سازی آلومینیوم بعد از چند سال است.با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۹:۳۸ ب٫ظ:

  حقوق بازنشستگی شما به ۵ سال اخر که مونده بازنشست بشی بستگی داره . اگرم منظور شما به سختی کار هستش که نمیدونم به استاد کار درب و پنجره سختی کار بدن یا نه که اون رو باید مامور بیمه باید تشخیص بده .
  (سئوالت واضح نبود)

  [پاسخ]

  محبوبه در ساعت ۸:۱۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  با سلام اینجانب به مدت ۱۹ سال شاغل بوده و بیمه تامین اجتماعی بوده ام اکنون بدلیل ترک خدمت تمایل به پرداخت مابقی بیمه بصورت اختیاری دارم سوال من این است که مبلغ بیمه ای که باید پرداخت کنم بر اساس کدام ماهها یا سالها است ؟
  و آیا میتوانم تقاضای افزایش بیمه کنم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۹:۳۵ ب٫ظ:

  سلام شما هم میتونید اختیاری هم مشاغل رد کنی بیمه اختیاری ماهی ۱۶۳ هزار تومنه بیمه مشاغل ازاد ماهی ۱۳۵ هزار تومنه بیمه شما به ماه سال ربطی نداره بر اساس دستمزد وزارت کار سالانه هستش الان دستمزد وزارت کار ماهی ۶۰۰ هزار تومنه .
  من منظور شما رو نفهمید چیه تقاضای افزایش بیمه برای چی یعنی میخواهید با حقوق بالا بازنشست بشید . حقوق مستمری بازنشستگی شمارو ۵ سال اخر که منده بازنشست بشی تعیین میکنه اون موقع میتونی بری شعبه در خواست بدین که من میخام حق بیمه بالای بدم که از ماهی ۱۸۰ هزار به بالا شما هرچقدر پول به تامین اجتماعی بدین (اونا نه نمیگن . بودجه اشون کم شده شما اگه ماهی ۱۰ میلیون هم بخای به تامین اجتماعی پول بدی اونا نه نمیگن کیه که از پول بدش بیاد )

  [پاسخ]

  احمد در ساعت ۰:۵۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  با سلام
  بنده ۳۵سال دارم و متاهلم
  حدود دو سال سابقه بیمه از شرکت هایی که قبلا با آن کار میکردم دارم
  میخاستم بدانم:
  ۱-چگونه و به ارزانترین شکل بیمه خود را ادامه دهم
  ۲-آیا مزایای بیمه عادی خوشفرما با ماده ۸۰ فرق دارد؟
  ۳-دو سال سربازی با چه روش و هزینه ای به سابقه من اضافه میشود
  ۴-من سه ماه سابقه بیمه درام که در هوا معلق است (به گفته صاحب کار قبلی مان به خاطر عدم پرداخت جرایم بیمه ای از طرف ایشان ،این اتفاق افتاده و هر بار که میبینمش وعده سرخرمن میدهند) چه کنم آن سه ماه هم اضافه سوابق قبلی ام شود

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۹:۲۶ ب٫ظ:

  دوست گرامی ارزان ترین شکل ممکن بیمه بستگی داره که شما متاهل هستین یا مجرد اگه مجرد فقط خودت باشی بیمه مشاغل آزاد یا همون خویش فرما هستش که میشه ماهی ۱۳۵ هزار تومن اگه متاهل هستش بچه هم داری بیمه اختیاری ماهی ۱۶۳ هزار تومن اینا ارزانترین بیمه ها هستش مگر اینکه جایی کار کنی تا کارفرما بیمه ات کنه یا اینکه بری وانت یا تاکسی بخری بشی بیمه تاکسیرانی یا بیمه کارگران ساختمانی ماهی ۵۰ هزار تومنه که بهت پیشناد نمیکنم خیلی مراحل اداریش پیچیده هستش فکر نکنم کسی رو بیمه کنه و پارتی میخان .
  مزایی بیمه خویش فرما هیچ فرقی نداره بازنشستگی شون بستگی به بیمه پردازی داره فقط بیمه بیکاری و کمک هزینه ازدواج نداره وگرنه با بقیه بیمه ها یکی هستش.
  ۲ سال سربازی شما فکر کنم برای هر یک سال ۵۰۰ هزار تومن برای شما اب بخوره حالا کمتر یا بیشتر شو نمیدونم بهت پیشنهاد میکنم سریع اون ۲ سال سربازی رو بیاری رو سابقه ات تا قانون عوض نشده اگه هم اون ۲ سال جبهه بودی که اصلا ازت پولی نمیگیرن و اون ۲ سال که جبهه بودی سختیه کار برات محسوب میشه کارت پایان خدمت هم باید هوشمند باشه و اگه خدمتت تو جبهه نبوده باشی نزدیک ۱ میلیون خرج کن میاد روی سوابق تامین اجتماعی شما.

  اون ۳ ماه سابقه ای هم که داری خودت داری میگی رو هوا معلق هستش اگه صاحب کار تا اون پولو نده برای شما سابقه محسوب نمیشه من به شما پیشنهاد میکنم قید اون ۳ ماه رو بزن فکر نکنم اون ۳ ماهه شما برگرده

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۰:۵۳ ق٫ظ:

  با سلام و تشکر از لطف و پاسخگویی شما

  [پاسخ]

  ناهید ستوده در ساعت ۱۲:۴۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  من ۳الی ۴ سال بیمه خویش فرما بوده ام ولی کلیه مدارک من دال بربیمه بودنم گمشده است حال چگونه میتوانم سوابق بیمه ای خویش فرما ی خود را پیدا کنم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۳ ۱:۵۷ ب٫ظ:

  شما در همون شعبه ای که بیمه بودین مدارک کارت ملی و شناسنامه خودتون رو ببرین کارمند شعبه از روی کدملی شما تمام سوابق شمارو بهتون میگه و شماره بیمه تون رو هم ازشون بگیرین انوقت میتونید از طریق اینترنت هم سوابق خودتون رو جمع کنید .

  [پاسخ]

  هدایت در ساعت ۶:۵۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  من خودم ۷ سال سابقه بیمه اجباری دارم و چند ماهه که اقدام به پرداخت بیمه اختیاری کردم حالا میخواستم ببینم اگه بخوام از بیمه مشاغل آزاد استفاده کنم که طبعا خدمات درمانی نداره و بعدا دوباره حالا به هر دلیلی مثلا ازدواج و… بخوام بیمه اختیاری که شامل خدمات درمانی هستش بشم مراحل پزشکی و دنگ و فنگ دیگه ای که نداره؟
  ممنون از راهنماییهاتون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۳ ۱:۵۴ ب٫ظ:

  شما از هر بیمه ای که بخواهید برید بیمه ای دیگر باید معاینات رو انجام بدین . بیمه مشاغل ازاد یا همون خویش فرما ازتون هزینه دفترچه میگیرن .

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱۰:۳۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  با سلام
  من به صورت حق التدریسی در دانشگاه مشغول تدریس هستم و از ۳۶۰ روز سال حدود ۶۰ روز حق بیمه برایم از طرف دانشگاه پرداخت می گردد. آیا من امکان دریافت دفترچه بیمه رو دارم؟ البته من قبلا به مدت هفت سال بیمه بودم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۶ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله مي توانيد ولي مهلت (تامين اعتبار) دفترچه را كم مي زنند.

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۲:۰۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  سلام.من ۵سال سابقه بیمه اجباری دارم حالا میخوام خودم بیمه اختیاری کنم در فرمی که از بیمه گرفتم در یکی از بندهای اون نوشته بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگیو فوت با‍ برداخت ۲۰ درصد ۱۸درصد سهم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۳ ۱:۵۲ ب٫ظ:

  خوب بله همین هست دیگر ۱۸% سهم شماست ۲% سهم دولت هم بازنشستگی و هم از کارافتادگی دارد

  [پاسخ]

  مسعود در ساعت ۴:۳۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  سلام بنده سال های گذشته رو بصورت پراکنده در شرکت و کارگاه های مختلف شاغل بوده ام اما بیمه نداشتم.آیا میشه الان سابقه بیمه رو جمع آوری کنم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۳ ۱:۵۰ ب٫ظ:

  خوب اگه اون جاهای که کار کردین برای شما بیمه ای نزد تامین اجتماعی رد نکردن سابقه ای شما ندارین

  [پاسخ]

  فرناز در ساعت ۵:۰۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  سلام من تا به حال بیمه نبودم و می خواهم در باره ی بیمه تامین اجتماعی به صورت آزاد و هزینه آن سوال کنم که هزینه آن به چه صورت است و هر ماه باید هزینه به حساب بریزیم و چه مبلغ باید بریزم. متشکرم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۳ ۱:۵۰ ب٫ظ:

  فرناز خانوم به این سئوال شما در بالا من جواب دادم

  [پاسخ]

  سمانه در ساعت ۱:۲۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  سلام…در سابقه بیمه من یک وقفه یکماهه پیش آمده بدلیل استعفا از محل کار قبلی و شاغل شدن در محل کار جدید…برای آن یکماه وقفه چه کاری انجام بدهم؟؟؟؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲۷ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۰۲ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  كار خاصي نمي توانيد انجام دهيد.

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۱۲:۵۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  سلام من ۳ ساله بیمه مشاغل ازاد تامین اجتمای بودم البته بدون دفترچه درمانی قرارداد داشتم ولی الا ۲ ماه دفترچه گرفتم ولی الان پشیمانم چون درمانگاه تامین اجتمای از ما هزینه ویزیت ودارو میگیره میخواستم قراردادم قعط کنم و دوباره بدون درمان بگیرم ایا به نظره شما این کار خوب هست در ضمن میخواستم بدونم میشود مشاغل ازاد را به اختیاری تبدیل کرد و دفترچه گرفت ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۳ ۱:۴۹ ب٫ظ:

  بله شما میتونید مشاغل ازاد رو به اختیاری تبدیل کنی

  [پاسخ]

  مهرداد در ساعت ۱:۴۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  سلام و خسته نباشید.بنده بیمه اختیاری با نرخ ۲۶٪هستم.قصد تغییر بیمه به حرف مشاغل ازاد خود اظهاری با نرخ ۲۰درصد دارم.ایا معاینات دوباره باید انجام بدهم؟شماره بیمه تغییر میکند؟پدر من تحت تکفل من بیمه درمانی بوده .ایا برای درمان پدرم مراحل باید مجدد طی شود؟مجرد هستم.در ضمن اقای مهدی ۲۰درصد حرف مشاغل که ۱۸٪سهم بیمه شده هست با در نظر گرفتن حقوق ۶۲۹۰۰۰تومان میشود ماهی۱۱۳۲۲۰تومان نه ۱۳۵هزار تومان!!!!

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۳ ۱:۴۳ ب٫ظ:

  بله اقا مهرداد شما درست میگید ۱۸ دصد میشه ۱۱۳۲۲۰ تومان ولی این پول برای بازنشستگی و از کار افتادگی هستش ماهی ۱۳۵ تومن پول دفترچه بیمه رو هم حساب کردن که پول هزینه درمان ماهی ۲۱۵۰۰۰ ریال هستش برای هر نفر . که جمعا ماهی ۱۳۵ توئمن میشه دوست عزیز .
  بله شما اقا بیایین تغییر بیمه بدین باید دوباره معاینات پزشکی رو انجام بدین . شماره بیمه شما تا اخرین روزی که بازنشست بشی باشما هستش و هیچ وقت تغییری نمیکنه شعبه از روی شماره بیمه میفهمه که شما چقدر سوابق دارین اگه تغییر کنه نمیشه شماره بیمه مثل کد ملی میمونه هیچ وقت تغییر نمیکنه وقتی بازنشست شدی تغییر میکنه و میشه شماره مستمری.
  پدر شما تحت تکلف شما هستش و من نمیدونم بجز خودتون و پدرتون کسی دیگه هم تحت تکلف شما هستش یانه . ولی به نفع شما نیست که بخای بیایی بیمه خویش فرما بشی به خاطر اینکه پدر شما زیر نظر شما هستش و دفترچه های بیمه خویش فرما مشمول فرانشیز هستند یعنی اگه شما بخای در بیمارستان دولت بستری بشی ۳۰ % هزینه رو ازتون میگیرن که این زیاد خوب نیست و شما تو بیمه خویش فرما ماهی ۱۵۳ هزار تومن باید پول بدی چون پدرتم زیر نظر شماست ولی تو بیمه اختیاری شما داری ماهی ۱۶۳ هزار تومن میدی ثابت هستش و چه ۱ دفترچه بیمه داشته باشی چه ۵ تا دفتر چه بیمه همون مبلغ رو از شما میگیرن یعنی تو بیمه اختیاری هزینه درمان ثابت زیاد مهم نیست و از همه بهتر تو بیمه اختیاری شما مشمول فرانشیز نیستید و هزینه پروتز و اروتز بلامانع هستش و لی تو خویش فرما یا همون مشاغل ازاد هیزینه پروتز و اروتز نداره . (شما همون بیمه اختیاری بریزی به نفع شما ست )

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۳ ۱:۴۷ ب٫ظ:

  اقا مهرداد اون ۱۸% رو بر اساس دستمزد ماهی ۶۰۸۹۱۰۰ ریال محاثبه میکنن . یعنی دستمزد کارگر ساده وزارت کار

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۱۰:۲۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  سلام دوباره ببخشید یه سوال دیگه داشتم اینکه بیمه مشاغل ازاد مشمول بیمه بیکاری یا از کار افتادگی میشود یا مثل بیمه اختیاری شامل این موارد نمیشود ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۵۰ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله اين بيمه همه شامل مزاياي بيمه بيكاري و ازكارافتادگي نمي شود.

  [پاسخ]

  معصومه در ساعت ۱۲:۲۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  سلام
  من ٢سال سابقه بیمه اجباری دارم و الان ٢سال است که بیمه ام به خاطر ترک کارم قطع شده.می خواستم بدونم ایا الان بخواهم بیمه شوم باید خویش فرما شوم؟و اینکه من می توانم این ٢سال که بیمه نبوده ام را یکجا پرداخت کنم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۳ ۲:۰۲ ب٫ظ:

  سلام اون ۲ سالی رو که سابقه ای برای شما ثبت نشده و قبلش ۲ سال سابقه داشتی . اون ۲ سال دیگه شما نمیتونی بریزی و از روزی که تقاضا دادی به شعبه شما میتونید بیمه بریزید قبلش رو نمیشه ولی اون ۲ سال خالی رو هنگام بازنشستگی تون که کم اومد بیمه یه پولی بابت اون ۲ سال خالی بودن شما ازتون میگیره و شمارو بازنشست میکنه
  یعنی اون ۲ سال شما در هنگام بازنشستگی میتونید پولشون بدید نه الان .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۰ ب٫ظ:

  تشكر از لطف و پاسخگويي آقا مهدي دارم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۴ام, ۱۳۹۳ ۱:۱۷ ب٫ظ:

  خیلی ممنون از لطف شما جناب مدیر .

  سمانه در ساعت ۶:۱۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  باسلام
  من مربی حق التدریس فنی و حرفه ای هستم حق بیمه ام به طور کامل پرداخت نمی شود بطور میانگین در ماه ۱۵ روز بیمه دارم. آیا امکان پرداخت مابقی آن بطور آزاد و با کمترین هزینه وجود دارد؟ بهترین کاری که میتوانم در این زمینه انجام دهم تا حق بیمه ام کامل پرداخت شود چیست؟

  باتشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۴ام, ۱۳۹۳ ۱:۱۹ ب٫ظ:

  شما میتونی شکایت کنید تا حق بیمه شما کامل پرداخت شود . در غیر اینصورت باید بیمه را خودتان به صورت ازاد باید پرداخت کنید .

  [پاسخ]

  مسعود در ساعت ۶:۲۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید
  پدرم ۴۳ سال سن دارد و ۲۰ سال سابقه ی بیمه ی اجباری دارد سال گذشته سه ماه خودش را بیمه ی اختیاری کرد و دیگه حق بیمه را نپرداخت و قطع شد حالا میخواستم بپرسم میتواند باز نشسته شود و یا این که ۱۰ سال باقیمانده را یک جا پرداخت کند و باز نشسته شود ؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۴ام, ۱۳۹۳ ۱:۱۰ ب٫ظ:

  اقا مسعود سن بازنشستگی ۵۰ سال تمام میباشد ۴۳ فکر نکم بازنشسته بشه
  باید تا ۵۰ سال تمام صبر کنه بعد اونوقت بیمه تصمیم میگیره که پولو یکجا بگیره یانه

  [پاسخ]

  مصطفی مهدوی در ساعت ۱۰:۴۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با سلام من ۳۰سال دارم وبیکارم میخواستم خودمو بیمه بازنشستگی , فوت , وازکارافتادیگی کنم کدام بیمه بهترو ارزانتراست اختیاری یا خویش فرما و اگر بعدآ ازدواج کنم می توانم خانواده ام را هم تحت پوشش قراردهم لطفآ راهنمایی کنید با تشکر جواب را به همین ایمیل برام بفرستید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۴ام, ۱۳۹۳ ۱:۱۶ ب٫ظ:

  اقا مصطفی شما با مدارک شناسنامه و کارت ملی و ۲ قطعه عکس و کپی این مدارک به نزدیک ترین شعبه بیمه تامین اجتماعی بروید خودتونو بیمه کنید نرخ حق بیمه ۱۸% هستش که میشه ماهی ۱۳۵ هزار تومن بله از کارافتادگی و بازنشستگی هم داره همسرتونو هم میتونید بیمه کنید . اگه همسرتونو هم بیمه کردین ماهی ۲۱۵۰۰۰ریال بابت هر دفترچه ماهانه میگیرن.
  تقاضای بیمه خویش فرما یا همون مشاغل آزاد بدین شما چون سابقه پرداخت بیمه ندارین نمیتونی بیمه اختیاری بشی بیمه اختیاری ۱ ماه سابقه پرداخت بیمه میخاد ولی بیمه مشاغل ازاد هیچ سابقه ای نمیخاد .

  [پاسخ]

  محمدرضا در ساعت ۸:۵۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  سلام .خسته نباشید.من ۳۳ماه هست بیمه متوالی دارم ۹ماهش از طریق کارفرما کارخانه و ۲۴ماه هم از طریق مشاغل آزاد.ازدواج کردم کمک هزینه ازدواج به من تعلق میگیرد؟من که بیمه میریزم و کارفرمای خومم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۳ ۵:۲۱ ب٫ظ:

  اگه الان بیمه را خودت میریزی یعنی خویش فرما میریزی کمک هزینه ازدواج نداره .
  کمک هزینه ازدواج فقط برای بیمه های اجباری هستش بیمه های خویش فرما ندارن
  بازم از شعبه تامین اجتماعی بپرس یا با ۱۴۲ زنگ بزن اونا بهتر راهنمایی میکنن

  [پاسخ]

  م -فیاضی در ساعت ۲:۳۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با سلام .برادر من ۲۵ سال دارد وکارت پایان خدمت ندارد. می خواستم ببینم که می تواند خود را بیمه تامین اجتماعی کند و ماهیانه چقدر باید پرداخت کند؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۳ ۵:۲۲ ب٫ظ:

  بله میتوانید به نزدیک ترین محل شعبه تامین اجتماعی برود مدارک شنا سنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس هم ببرد . قیمتش هم ماهی۱۳۵ هزار تومنه .

  [پاسخ]

  م.نظری در ساعت ۱۰:۴۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با سلام و احترام .بنده چهار سال سابقه بیمه اختیاری (مشاغل ازاد)دارم.ایا با استخدام در یک شرکت،شرکت مورد نظر بیمه کند ان چهار سال جز سابقه کاری محسوب میشود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۳ ۰:۰۰ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  الزامي براي شركت شما دراين خصوص نيست بلكه بسته به ضوابط شركت جديد مي تواند قبول يا آنرا رد كند.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۳ ۳:۰۵ ب٫ظ:

  اون ۴ سال شما سوابق محسوب میشه و از نظر بازنشستگی قابل قبول هستش و مشکلی نداره اگرم جایی کار میکنید مثلا شما ۳ ماه اول سال ۹۳ رو بیمه مشاغل یا اختیاری خودتون ریختین ولی تابستون رفتین سر کار یعنی از ماه تیر و مرداد و شهریور و… شما سر کار هستین کارفرما میتونه از تابستون تا ۲۹ اسفند همون سال بیمه براتون بریزه ولی ۳ ماه اول سال رو شما خودتون پر کردین و سوابق هستش .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۳ ب٫ظ:

  سلام و تشكر از توضيحات جنابعالي

  شری در ساعت ۲:۳۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  اگر کسی دفترچه بیمه تامین اجتماعی از سر کارش داشته باشه و از طریق پدرش دفترچه ارتش هم داشته باشه می تونه دفترچه تامین اجتماعیش رو باطل کنه ؟ و فقط از دفترچه ارتشش استفاده کنه ؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۳ ۲:۵۷ ب٫ظ:

  سلام شما اگه خودتون سر کار میرید و دفترچه دارین دیگه نمیتونید بیمه پدر بشین . مگر اینکه دیگه شاغل نباشین یا اگرم جایی کار میکنید اونجا براتون بیمه رد نکنه تا بیمه پدر تون بشین .
  در مورد دفترچه وقتی شما جایی کار میکنین و کارفرما شما رو بیمه کرده دیگه شما نمیتونید برید بگین دفترچه رو نمیخام میخام زیر نظر بابام دفترچه داشته باشم . نه نمیشه .

  [پاسخ]

  سید جمال در ساعت ۲:۵۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  سلام اگه کسی بیمه بریزه به صورت ازاد ۱ ساله بریزه بعدش شرکت هم میتونه براش بیمه بریزه یا نمیتونه بیمه رد کنه شرکت تا اون ۱ سال تموم بشه .

  [پاسخ]

  کاظمی در ساعت ۳:۲۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  سلام میخواستم بدونم اگر مامور بیمه بیاد تو مغازه اسم یکی از همسایه هارو رد کنه اشتباهی بجای کارگر چیکار باید بکنیم که جریمه نیاد برای مغازه ممنون میشم راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۹:۵۴ ب٫ظ:

  با سلام واحترام
  فردي كه اسم آن يادداشت شده در همان لحظه به اين موضوع اشاره نكرده؟
  درهرصورت بايستي باايشان به تامين اجتماعي مراجعه كنيد.

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۱۱:۲۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با سلام اینجانب مدرس حق التدریس دانشگاه هستم ۳۰ساله و تحت کفالت پدرم بیمه تامین اجتماعی هستم و دفترچه دارم ولی خودم هیچ سابقه پرداخت بیمه ندارم و میخواهم خودم را بیمه کرده و از بازنشستگی و از کارافتادگی و.. در اینده برخوردار شوم میشه راهنماییم کنید متشکرم

  [پاسخ]

  baran در ساعت ۵:۴۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با سلام وخسته نباشید
  برای من ازسال ۷۸ تشخیص بیماری ام اس دادن مشکلی با بیماری خود نداشتم و ازسال ۸۴ مشغول بکار شدم وبیمه هستم اکنون بیماری من پیشرفت کرده ودیگر قادر به کار نیستم آیا با توجه به سابقه بیمه میتوانم ازکارافتادگی بگیرم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۰:۳۴ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  اين مسير را مرورفرمائيد:
  اينجا

  [پاسخ]

  سارا در ساعت ۶:۱۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با سلام

  من در یک شرکت مشغول به کار بودم، بعد از اتمام قرارداد سه ماهه ام ( آخره شهریور) قرارداده جدید و امضا نکردم، شرکت پوله بیمه دو ماهه من و پرداخت کرده ( تا آخره آبان) ولی تمام حق بیمه رو از مطالباتم کسر کرده ( ماهی ۱۸۰ هزار تومان). من از دوستی شنیدم که کارفرمای قبلی باید تا سه ماه اگه من کار پیدا نکردم برای من بیمه رو رد کنه یعنی مثله قبل من فقط ۷ درصده حقوقمو بدم برای بیمه. این درسته؟

  با تشکر

  [پاسخ]

  حقیقی در ساعت ۹:۵۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  سلام
  همسر من قبل از زایمان ۶ ماه بیمه مشاغل آزاد دارد، آیا الآن. که وضع حمل کرده میتونه از مزایای بیمه استفاده کنه؟ مثل حقوق یا هر چیز دیگری
  ممنونم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۸:۵۱ ب٫ظ:

  سلام بیمه مشاغل ازاد کمک هزینه بارداری و پروتز و اروتز این چیزارو نداره

  [پاسخ]

  fz در ساعت ۱:۱۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  سلام خدمت ادمین محترم
  یه سوال داشتم
  من سابقه کار ندارم
  تصمیم گرفتم خودمو بیمه کنم
  بین بیمه خویش فرما و زنان خانه دار مردد هستم
  برای بیمه خویش فرما میدونم باید سابقه ی بیمه داشته باشم
  اگه بیمه مو بدم برام یه شرکت رد کنه
  خویش فرما بهتره زنان خانه دار
  البته قسمت درمان برام مهم نیس چون تحت تکلف پدر هستم
  بیشتر سایقه کار برام اهمیت داره
  ممنون میشم راهنماییم کنید.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۸:۵۲ ب٫ظ:

  با مدارک شناسایی مراجعه کنید به شعبه بیمه میشید . بدون هیچ گونه سابقه پرداخت بیمه .

  [پاسخ]

  حسن در ساعت ۱۰:۳۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با عرض سلام خدمت شما
  من قبلا بیمه اجباری داشتم ولی الان شغلم کشاورزی است و زمینهای کشاورزی را هم اجاره کرده‌ام باید الان برای ادامه بیمه باید چه کار کنم با تشکر

  [پاسخ]

  پرتو در ساعت ۲:۲۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  باسلام،من تا پایان دی امسال ۵سال سابقه بیمه قالیبافی کسب میکنم اما درطول این مدت قالیبافی نمیکردم وچون ازخانواده مذهبی هستم پرسیدم که آیا این حقوقی که من درآینده میگیرم حلال هست یا نه که گفتند چون قالیبافیک نمیکنم ولی دارم بابت استفاده کردن ازامتیازش حق بیمه کمتری میپردازم حقوقی که در زمان بازنشستگی میگیرم اشکال دارد وحرام است،واز سابقه آن هم چون حق بیمه کمتری دادم از نظر شرعی اشکال دارد استفاده کنم حال سوالم اینست که ایا من میتوانم این پنج سال سابقه را کاملا کنسل کنم ودوباره از نو بیمه خانه داری کنم چون اداره میگه بخواهید نخوابید این سابقه همراه شماست چون ثبت شده است؟ وسوال مهمتر اینکه اگر من بخواهم بیمه خانه داری کنم آیا میتوانم با تبدیل این پنج سال سابقه بیمه قالیبافی به بیمه خانه داری و دآدن مابعدالتفاوت این دوبیمه خودم روبیمه کنم؟چون اگر مابعدالتفاوت این پنج سالی که قبلا قالیبافی بوده والان تبدیل به خانه داری شده را ندهم باز هم حقوق بازنشتگی من ازنظرا شرعی اشکال دارد،لطفا راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۶:۵۱ ب٫ظ:

  شما وقتی بازنشست شدیدی حقوق ۵ سال تان را میتوانید صرف امور خیریه کنید انوقت حلا میشود نیازی به کنسل کردن نیست چون کنسل نمیشه
  حقوق بگیر شدی ۵ سال حقوق تو بده کمیته امداد حلال میشه

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۶:۵۶ ب٫ظ:

  یه راه دیگه هم هست اینکه شما ماوتفاوت اون ۵ سال رو به نرخ روز حساب کنید و صرف امور خیریه کنید که میشه ۵ سال یعنی ۶۰ ماه ماهی هم ۱۰۰ هزار تومنم در نظر بگیریم میشه ۶ میلیون تومن . شما ۶ میلیون بدین حلال میشه و اون ۵ سال مشکلی نداره میتونید استفاده کنید ازش یا اینکه صبر کنید تا بازنشست شدید حقوق ۵ سال تون رو صرف خیریه کنید .

  [پاسخ]

  جم پاسخ در تاريخ اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۲۹ ب٫ظ:

  خانم محترم برید تامین اجتماعی محل زندگی خودواعلام کنید که من قالیباف نیستم ومیخوام مابه التفاوت حق بیمه ام راپرداخت کنم تازه ان موقع حلال میشه چون سنوات شما تواین چند سال کهحق بیمه کمتری میدادیدوشماقالیباف نبودید نصف ان راحساب میکردند

  [پاسخ]

  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  من ۲۳ سال کارمند رسمی علوم پزشکی بوده ام اکنون اخراج شدم میشه سابقه ام به تامین اجتماعی تبدیل کنم ویاپرداخت ادامه بیمه بازنشست تامین اجتماعی بشوم

  [پاسخ]

  ناهید خانزاده در ساعت ۱:۲۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با عرض سلام
  من ۵۰ سال سن دارم. جایی مشغول نیستم. هفت سال و نیم سابقه کار در بانک دارم (بصورت رسمی). از چه نوع بیمه ای میتوانم استفاده کنم؟ آیا میتوانم سوابق بانک را به تامین اجتماعی منتقل کنم؟
  با سپاس

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۵:۰۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  تا پایان آذر ماه قراردادم در یک شرکت به پایان می رسد و می خواهم که خودم را بیمه اختیاری کنم سنم ۵۹ سال است چه مقدار ماهانه باید برای بیمه پرداخت کنم آیا ملاک پرداخت بیمه میانگین پرداخت سال آخر است یا ۵ سال آخر. من حدود ۲۱ سال بیمه پرداخت کرده ام.

  [پاسخ]

  سعید چیره دست در ساعت ۲:۲۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با سلام میخواستم بپرسم من کارمند بانک هستم و با خانومم دچار مشکل شدم ایا میتونم به بیمه بگم که برای خانمم دفترچه صادر نکنه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱ام, ۱۳۹۳ ۵:۴۸ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  البته بانكها تابع قوانين بيمه اي خاص خود هستند ولي درشرايط عادي خير چون تحت تكفل شما محسوب ميشوند.

  [پاسخ]

  داود در ساعت ۷:۰۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  باسلام. در صورت عدم واریز حق بیمه بیمه اختیاری بیش از یک ماه چه اتفاقی خواهد افتاد ? باتشکر

  [پاسخ]

  حسام در ساعت ۸:۳۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با سلام. ٢٨ سال سابقه بيمه دارم. و تو اين ٢٨ سال حداقل حقوق تو ليست بيمه رد ميكردم. ميخواستم بدونم براي بالا بردن حقوق بازنشستگي ميتونم حقوقممو تو ليست بيمه بالا ببرم. و تا چه مبلغ ميتونم بالا ببرم. چون شنيدم مبناي پرداخت حقوق بر اساس دريافتي ٢ سال آخر سايقه بيمه است. ممنون مسم اگه راهنمايي كنيد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۸:۵۷ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بله مبنا همین دو سال است ولی به شرطی که حقوق شما بطور غیر معمول افزایش پیدا نکرده باشدوالا ۵سال ملاک است.

  [پاسخ]

  علی فنایی در ساعت ۱:۳۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  سلام من در سال ۱۳۷۸ اخدمتم پایان یافته و آن هم در منطقه خطرناک بودم و از ۴ سال پیش بیمه تامین اجتماعی شدم .حال از شما عزیزان درخواست دارم که آیا بنده برای گرفتن بیمه ۲سال خدمتم پول باید بپردازم یا اینکه جزو افرادی هستم که دو سال خدمتم بدون پرداخت پول به بیمه ام افزوده خواهد شد؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱ام, ۱۳۹۳ ۴:۱۴ ب٫ظ:

  معمولا کسانی که در جبهه حضور داشتند پولی نمیدن از بقیه فکر کنم پول بگیرن ولی اونقد نمیگیرن شما به شعبه مراجعه کن اونجا بهتر راهنمایی میکنند

  [پاسخ]

  sara در ساعت ۴:۲۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  سلام
  بیمه اجباری که از طرف شرکت داشتم از نظر مزایا چه تفاوتی با بیمه اختیاری خواهد داشت ؟ کدام بهتر است ؟ اگر بخواهم بیمه را ادامه بدهم بیمه مشاغل آزاد بهتر است یا اختیاری؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱ام, ۱۳۹۳ ۴:۱۲ ب٫ظ:

  بیمه اختیاری بهتره تو هزینه درمان فرانشیز نداره . ولی بیمه مشاغل ازاد فرانشیز داره . از نظر بازنشستگی هم ۲ یا ۵ سال اخر مهمه .

  [پاسخ]

  فروزان در ساعت ۴:۳۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  بسم الله الرحمن الرحیم
  با سلام وخسته نباشید.مادرم ده سال است که بیمه قالیبافان میریزه.دیگر توان کار کردن ندارد و میخواهد خود را باز خرید کند ایا میشود خود را بازخرید کند؟؟؟؟؟و یا ده ساله باز نشسته شود؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۶ام, ۱۳۹۳ ۲:۰۰ ب٫ظ:

  مادر شما چند ساله است

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۹:۵۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  سلام خدمت مدیریت محترم سایت یه سئوال داشتم چرا بازنشسته های کشوری حقوق ۱/۵ میلیون تومان میگیرند ولی بازنشسته های تامین اجتماعی همشون ۱ میلیون .
  من الان کلی بازنشسته تامیین اجتماعی میشناسم که همشون حتی۱ میلیون هم نمیگیرن همشون هم ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کردن بیمه اجباری بودند و بیمهاختیاری ولی ۱ میلیون هم نمیگیرن
  بازنشسته کشوری میشناسم با ۲۵ سال سابقه بازنشست شده ۱میلیون ۷۵۰ هزار تومن حقوقشه .
  چرا اینطوری برای چی تامیین اجتماعی انقدر کم میدن .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۵ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  ازقوانین خدمات کشوری بی اطلاعم ولی در تامین اجتماعی حقوق دوسال یا ۵سال آخر ملاک بازنشستگی است.

  [پاسخ]

  حسین پاسخ در تاريخ دی ۱ام, ۱۳۹۳ ۴:۰۸ ب٫ظ:

  آقای مدیر ببخشید . فردی با۳۰ سال سابقه برمبنای ۲ سال اخر با دستمزد ۶۲۹ هزار تومن با نرخ حق بیمه ۲۰% مشاغل ازاد بیمه نزد تامین اجتماعی واریز بکنه مثلا در همین سال ۹۳ با حقوق چند هزار تومنی بازنشست میشه میتونید رقم حقوق رو بگید چقدر میشه
  ممنون میشم اگه بگید محاثبه حقوق یه چیزی سخته شما اگه بگید با حقوق چقدر میشه ممنون میشم

  [پاسخ]

  مسعود جوادی در ساعت ۹:۱۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام.من۴۴سال دارم-۱۲سال درشرکت واحدتهران و۸سال راننده اتوبوس درون شهری مشغول می باشم.۲سال بیمه سربازیم راخریدم.۱-آیابیمه رانندگان جزومشاغال سختی وزیان آوراست۲-آیامی توانم بازنشته شوم۳-چگونه حداقل حوققم رابهحقوق مکفی تبدیل کنم؟۴بیمه اینجانب به چه صورت محاسبه می گردد؟ باتشکر

  [پاسخ]

  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام ایا بیمه شدگان اختیاری میتوانند حق بیمه را یکماه پرداخت کنند

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۶ام, ۱۳۹۳ ۱:۵۲ ب٫ظ:

  بله شما میتوانید ۱ ماهه پرداخت کنید ولی دفتر چه تان هم همان ۱ ماه اعتبار میخورد برای اینکه بتوانید ۱ ماهه پرداخت کنید http://www.samt.tamin.ir به این سایت بروید یوزرنیم هم کدملی شما میشه ولی پسورد رو باید از شعبه ای که بیمه هستین پسورد بگیرین بعد میتونید بنویسید ۱ ماهه خیلی راحت براتون فیش حق بیمه ماهه صادر میشه

  [پاسخ]

  فاطیما در ساعت ۲:۰۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  باسلام من بیمه۱۲ درصدخانه داری هستم ومیدانم که حقوق بازنشستگی هرسه نوع بیمه خانه داری ۱۲ و۱۴ و۱۸درصد یکی هست مگراینکه یکی به جای. بیست سال، بیست وپنج سال حق بیمه بپردازد که بتواند حقوق بازنشستگی بیشتری نسبت به بیمهری خانه داری بیست سال دریافت کند حال سوالم اینست که ایا راهی دربیمه خانه داری وجود دارد که من درپایان بیست سال حقوق بیشتری دریافت کنم؟؟؟ مانند بعضی بیمه که مبنای حقوقشان میانگین آخرین حقوق درپایان ۲سال یا۵سال آخر میباشد آیا دربیمه خانه داری میتوان در سالهای آخر حق بیمه بیشتری جهت دریافت حقوقتی بازنشستگی بیشتر پرداخت کرد؟؟

  [پاسخ]

  هوشنگ در ساعت ۱۲:۵۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام من در بیمه ی خدمات درمانی بیمه بودم که بد از خدمت سربازی بیمه دیگر شامل حال بنده در کنار خانواده نشد با توجه ک درسربازی دو سال بیمه بودم الان ۲۳ سالمه میتونم خودمو بیمه اختیاری کنم یا باز سوابق بیمه میخواد؟ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۸ام, ۱۳۹۳ ۳:۲۲ ب٫ظ:

  نه اقا هوشنگ شما هیچی نمیخاد با مدارک شناسایی برین بیمه بیمه میکنن شما نیازی به سوابق نیست . بیمه مشاغل ازاد فقط شناسنامه و کارت ملی و ۲ قطعه عکس میخاد . بیمه اختیاری باید ۳۰ روز سابقه بیمه داشته باشی که اونم شما ۲ سال سرباز بودی میتونید با همون کارت پایان خدمت بیمه بشی . اگه شما فقط خودتون هستین و افراد تحت تکلف ندارین میتوانید در خواست بیمه مشاغل ازاد یا خویش فرما بدین که هزینه اش برای یک نفر ارزون تر میفوته . بیمه اختیاری برای کسانی خوبه که بیشتر از ۲ نفر هستن چون هزینه درمان بیمه اختیاری رایگان .
  به شعبه مراجعه کنید

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۱:۵۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  شما حقوق شما رو ۲ سال اخر بازنشستگی تایین میکنه .

  [پاسخ]

  مهران در ساعت ۲:۱۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام آیا سوابق بیمه اختیاری قابل انتقال به بیمه خدمات درمانی هستند؟اگر مشغول به کار شده و رسمی شویم.
  با سپاس

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۸ام, ۱۳۹۳ ۳:۲۵ ب٫ظ:

  کلا ۳ حالت هستش بیمه مستمری تامین اجتماعی . بیمه خدمات کشوری . بیمه لشگری که نظامیان هستش .
  مثلا شما ۲ سال بیمه اختیاری بودین بعد از ۲ سال رفتین تو نظام و بیمه لشگری شدین .اون سوابق ۲ ساله بیمه اختیاری تون رو میتونید با طی کردن یک سری مراحل و پروسه اداری میارید رو سوابق بیمه لشگری .
  (شما بیمه بریزین جای دوری نمیره)

  [پاسخ]

  رزیتا در ساعت ۴:۴۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام ، من میخوام برای بیمه قالی بافی اقدام کنم ، اما اداره تامین اجتماعی شهر ما می گویند فعلا بیمه قالی بافان لغو شده، آیا صحت داره ؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۸ام, ۱۳۹۳ ۳:۲۸ ب٫ظ:

  برای اطلاعات بیشتر با ۱۴۲ سازمان تامین اجتماعی زنگ بزنید . بیمه قالی بافی و بیمه کارگران ساختمانی به مشکل سهمیه دارن که تو بودجه امسال هیچ سهمیه ای بابت بیمه قالی بافی و کارگران ساختمانی ندادن
  کلا این نوع بیمه ها مشکل دارن و ادم به سختی میتونه بیمه اینطوری بشه

  [پاسخ]

  مهتاب اشوری در ساعت ۱۱:۴۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با درود من چند سال است بیمه مشاغل ازاد هستم حق بیمه خود را سه ماه به سه ماه پرداخت می کنم اما به علت شکل مالی ۷ روز حق بیمه را دیر پرداخت کردم الان قراردادم فسخ میشود یا نه اگر بله این خیلی بده حداقل ۱۵ دروز بعد مهلت مقرر فرصت دهید چون واقعا قرار داد جدید و کاغذ بازیش در بیمه چند روز کار را هدر میدهد جز هدر دادن وقت کار اداریش زیاده این رو بررسی کنید و فصت ۱۵ روزه بدهید نه فورا باطل کنید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۸ام, ۱۳۹۳ ۳:۳۰ ب٫ظ:

  ببینید حق بیمه مهلت مقرر داره که روی قبض تامین اجتماعی درج شدن باید قبل از اینکه مهلت پرداخت تموم بشه پرداخت کرد .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۹ام, ۱۳۹۳ ۱:۴۲ ق٫ظ:

  سلام
  لازم بود از زحمات و حضور جنابعالي دراين پست و پاسخگويي به سوالات كاربران مجددا” تشكر و سپاسگزاري كنم.
  بااحترام

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۹ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۱۶ ق٫ظ:

  خواهش میکنم جناب مدیر من هر سئوال رو که بدونم تا اون جا که بتونم جواب میدم

  حسین در ساعت ۱:۴۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  مینای محاسبه حقوق بازنشستگی برای کسانی که بیمه خود اختیاری هستنذ چیست ؟ آیا میانگین حقوق یکسال آخر را میگیرند یا میانگین حقوق ۲ سال آخر را مبنا قرار میدهند ؟

  [پاسخ]

  لیلی در ساعت ۳:۱۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام، همسر من تو مغازه پدرش کار می کنه و به عنوان کارگر مغازه،بیش از ۱۰ ساله که بیمه اجباری پرداخت می کنه بعد از فوت پدرش و کارهای مربوط به انحصار وراثت جواز مغازه به نام وراث شده که همسرم یکی از آنهاست. با توجه به اینکه خودش هم یکی از شرکاست حالا باید بیمه اجباری خود را ادامه دهد یا بیمه اختیاری شود؟ و اگر بیمه اختیاری، سالهایی که بیمه اجباری پرداخت کرده چه می شود؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۹ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۲۱ ق٫ظ:

  کاربر گرامی . اون سال هایی که همسر شما بیمه اجباری داشته اند که سر جاشه و از نظر بازنشستگی قابل قبول هست و هیچ مشکلی از اون بابت وجود نداره . واما در خصوص بیمه اجباری ببنید بیمه اجباری یعنی اینکه کسی برای شما بیمه میریزد و شما تحت نظر کارفرما باشید . حالا اگه جواز کسب به نام چند نفر هست باید اون تمام وراث بیمه رد کنن که فکر نکنم بشه . همسر شما میتونه بره شعبه درخواست بیمه اختیاری بده .
  ازنظر بازنشستگی فرقی باهم ندارند بیمه اجباری و اختیاری .

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۱۰:۲۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  جناب مدیر یکی از من یه سئوال پرسید ولی من جوابشو نمیدونم . شما اگه میدونید بگید
  اگه کسی مدت ۳۰ سال بیمه اختیاری یا مشاغل ازاد بریزه وقتی ۳۰ سال مدت بیمه پردازیش تموم شد بهش پاداش بازنشستگی تعلق میگیره یا نه . یا اینکه پاداش بازنشستگی برای افراد هستش که بیمه اجباری هستند .
  مبلغ پاداش بازنشستگی چقدر هستش چند میلیون میدن .
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۰:۱۶ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  دروهله ي اول به نظر مي رسد اين پاداش براي بيمه اجباري مفهوم داشته باشد ولي اطلاع دقيقي ندارم.
  باتشكر

  [پاسخ]

  رضائی در ساعت ۱۱:۴۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام وتشکر از شما بابت راهنماییهاتون.سوالی داشتم .من خانمی ۳۴ ساله هستم.۸سال و نیم دارای سابقه بیمه اجباری تامین اجتماعی و یک سال و نیم بیمه بیکاری دارم که جمعا ۱۰ سال میشود.میخواستم بدونم من چند سال باید بیمه پرداخت کنم تا بتونم مستمری بازنشستگی بگیرم؟آیا بیمه زنان خانه دار بهتر است استفاده کنم یا بیمه اختیاری؟آیا با پرداخت ۱۰ سال بیمه زنان خانه دار و سن ۴۴ سالگی میتونم با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوم؟ممنون میشم جواب بدین.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۱:۲۱ ب٫ظ:

  سلام . بیمه زنان خانه دار بهتر است مبنای کسر حق بیمه اش کمتر میباشد . در خصوص بازنشستگی بهتر شما به شعبه مراجعه کنید اونجا اطلاعات دقیق تری بهتون میدن یا با شماره ۱۴۲ تامیین اجتماعی زنگ بزنید

  [پاسخ]

  احسان در ساعت ۱۱:۵۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  ۱-آیا کارفرما می تواند شخصی را بدون کارکردن بیمه کند؟
  ۲-گر جواب خیر است آیا چنین کند ( یعنی شخصی را بدون کارکردن بیمه کند- یعنی هر ماه اسم آن شخص در لیست بیمه باشد و ۳۰ درصد حق بیمه را خود آن شخص به کارفرما پرداخت نماید) برای کارفرما جرم دارد؟
  ۳- جرمش چیست؟

  [پاسخ]

  شيوا در ساعت ۱۱:۳۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام.
  با توجه به پاسخ هاي شما مدير و مهدي عزيز تقريبا جواب سوال هام رو گرفتم. من ٣٥ ماه بيمه اجباري از سوي كارفرما هستم و الان جايي كه قراره برم كار كنم من رو بيمه نميكنه. مي خوام خودم بيمه كنم يا اختياري ١٦٥ يا مشاغل ١٣٥. فقط يه چيزي رو نفهميدم. اينكه در پاسخ به كاربرها به عده اي گفتيد كه بيمه مشاغل مثل اختياري از كارافتادگي نداره، يه جا گفتيد داره. يعني چي؟ يا من اشتباه متوجه شدم؟
  آيا بيمه اختياري و مشاغل هر كدام داراي بيمه بازنشستگي، فوت، از كارافتادگي پيش از بازنشستگي هستند؟
  يه خواهش ديگه. شما كه اينقدر خوب توضيح ميدين، به پيشنهادم يه متن كوتاه تهيه كنيد به زبان ساده در رابطه با تفاوت ها و مزايا و يا برتري بيمه هاي اجباري و اختياري و مشاغل نسبت به يكديگر با تعهداتشون و سطح پوششون و درصد بيمه هر كدومشون در صورت فوت و بازنشستگي و از كارافتادگي و از نظر درماني. البته اين توضيحات در سايتهاي مختلف اومده اما نوع نگارش و زبانشان ابهام برانگيزه.
  متشكر.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۷:۰۱ ب٫ظ:

  با سلام به شما خانوم شیوا . بله بیمه مشاغل کلا ۳ دسته هستند۱- بیمه با نرخ ۱۴ درصد که بیمه بازنشستگی و فوت بعداز بازنشستگی . ۲-بیمه بازنشستگی و فوت قبل وبعد از بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۶درصد . ۳-بیمه بازنشستگی ،از کار افتادگی و فوت بانرخ ۲۰درصد . که نرخ ۲۰صد کامل ترینشون هستش شما میتونید هرکدوم که خواستید برین بیمه بشین از این ۳ موردی که گفتم اما نرخ ۲۰ درصد بیمه بشین که تو قرار دادشم از کارفتادگی کلی و جزئی هم داره . ولی بیمه های مشاغل ازاد از نظر حقوق بازنشستگی فرقی نمیکنه با بیمه اختیاری . فقط بیمه اختیاری فرانشیز درمان داره که در موقع بستری باید ۱۰درصد هزینه رو به بیمارستان پرداخت کرد و در موقع سرپایی ۳۰ درصد هزینه به عهد شماست ولی در بیمه اختیاری فرانشیز نداره هزینه پروتز و اروتز بلامانع هستش . فرق بیمه مشاغل ازاد و اختیاری فقط تو هزینه های درمان هستش وگرنه بیمه ۲۰ درصد مشاغل با بیمه اختیاری باهم تفاوتی ندارند از لحاظ بازنشستگی یا از کارافتادگی. شما اگه سرپرست نیستید و فقط قرار خودتون بیمه بشید و خودتون فقط دفترچه درمان داشته باشید براتون بیمه مشاغل بهتر ولی اگه سرپرست هستید و قرار بیشتر از ۱ دونه دفترچه درمان داشته باشین بهتر بیمه اختیاری بشین که هزینه درمان در بیمه اختیاری کمتر هستش .
  امید وارد جواب سئوال تون رو گرفته باشین اگه بازن سئوالی داشتن همینجا مطرح کنید اگه کمکی از دستم بربیاد انجام میدم
  روزخوش

  [پاسخ]

  شيوا پاسخ در تاريخ دی ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۸:۰۸ ب٫ظ:

  سوال ديگه من اين هست كه اين كه گفتيد مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي ٥ سال آخر هست اگر كسي سال ها بيمه مشاغل باشه اما فقط ٥ سال آخر بيمه كارفرما باشه باز هم از حقوق و مزاياي بيمه كارفرما بعد از بازنشستگي ميتونه بهره ببره؟
  مرسي

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۴۵ ق٫ظ:

  بله . مبنای حقوق بازنشستگی ۵ سال اخر هستش .
  بستگی اگه کارفرما شما رو با دستمزد روزانه مثلا۳۰ هزار تومن بیمه کنه میشه ماهی ۹۰۰ هزار تومن که بازنشستگی خوبی میشه ولی اگه دستمزد روزی ۲۰ هزار تومن وزارت کار باشه اونم خوبه بازم بازنشستگی شما بالا هستش .
  هرچی دستمزد روزانه شما بالاتر از وزارت کار رد بشه برای شما بازنشستگی شما هم بالاتر میشه

  [پاسخ]

  lmm در ساعت ۱:۴۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با تشکر از مدیر سایت و آقا مهدی بخاطر پاسخگویی البته به بعضی موارد پاسخی داده نشده اما بازهم جای تشکر دارد. من سوالات زیادی داشتم که از طریق پاسخ های شما به جواب رسیدم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۰:۰۲ ق٫ظ:

  باسلام و تشكر از اظهار لطف شما

  [پاسخ]

  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام.من نرخ بیمه ۱۴% (مشاغل آزاد) رو انتخاب کردم..آیا به اون از کارافتادگی جزئی تعلق میگیره؟ ۱۲ یا ۱۴ یا ۱۸ درصد روی میزان حقوق بازنشستگی تاثیر دارن؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۹:۱۸ ق٫ظ:

  نرخ ۱۴% از کار افتادگی نداره فقط بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی داره . فقط برای ۱۸ % از کار افتادگی کلی و جزئی داره
  شما اگه از کار افتادگی هم میخاین باید قرار داد ۱۸% با تامیین اجتماعی ببندی
  ۱۸ % رو شما میدی و ۲% رو هم دولت میده که کلا میشه ۲۰%
  بهتر شما قرار داد ۲۰% ببندی چون از کارافتادگی هم داره بهتر هستش
  از لحاظ حقوق بازنشستگی فرقی نمیکنه که ۱۴% باشی یا ۱۶% یا ۱۸% یا ۲۶% از لحاظ حقوق بازنشستگی یکسان هستش فقط اون دذر صد پایین ها از کارفتادگی تعلق نمیگیره .

  [پاسخ]

  نیما پاسخ در تاريخ دی ۱۶ام, ۱۳۹۳ ۴:۵۰ ق٫ظ:

  ممنون از شما..فقط یه چندتا سوال دیگه دارم ممنون میشم راهنمایی کنید! تغییر از ۱۴ به ۱۸ درصد زمانبر هست؟؟؟ و اگر من وارد شرکتی بشم و اون شرکت منو بیمه کنه بوسیله اون شرکت بیمه از کارافتادگی هم میشم(طبق قانون بیمه)یا اینکه اون شرکت هم همین ۱۴ درصد من رو برام ادامه میده)؟؟و وقتی اون شرکت من رو بیمه کرد خود به خود به بیمه مشاغل آزاد من اضافه میشه یا باید برم و از مشاغل آزاد انصراف بدم(چون میدونید که تا ۳بار بیشتر نمیشه انصراف داد)؟؟؟ ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید….

  [پاسخ]

  نیما پاسخ در تاريخ دی ۱۶ام, ۱۳۹۳ ۵:۰۳ ق٫ظ:

  با عرض معذرت..اگر من از ۱۴ به ۱۸یا همون ۲۰درصد بیمه ام رو تغییر بدم آیا به معنی انصراف و قرارداد دوباره است یا نه؟؟؟و اون سوال شرکت ها رو هم راهنمایی کنید بسیااار ممنون میشم؟با تشکر

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۲۲ ق٫ظ:

  سلام اقا نیما شما اگه بخواهید از قرار داد ۱۴% برین به ۲۰% شما میرین اول شعبه یه در خواست میدین بعد اونا قرار داد رو تنظیم میکنن ۳ روز طول میکشه تا قرار داد جدید برای شما ببندن بعد ۳ روز دوباره میرین بیمه قرار داد جدید تون رو تحویل میگیرین و بیمه شما میشه ۱۸ % مراحل اداریش زیاد پیچیده نیستش .
  اگرم رفتی شرکت یا جایی کار کردی شماره بیمه تون رو میدین به کارفرما اونا بیمه اجباری براتون میریزن . بیمه اجباری همه چیز داره از کار افتادگی هم داره ولی اگه شما بیمه اجباری قرارداد بیمه مشاغل ازاد شما به صورت کامل فسخ میشه و اگه از شرکت بیایید بیرون باید دوباره برین تامین اجتماعی در خواست قرار داد جدید بدین . اگرم شما ۹ ماه بیشتر بیمه پرداخت نکنین اول باید برین کمسیون پزشکی کلی معاینات رو انجام بدی بعد از انجام معاینات با شما قرار داد میبندن . معمولا هم کمسیون پزشکی ۲ ماه یا ۳ ماه باید صبر کنید .
  اگه شما بیمه ۱۴ % رو قطع نکرده باشه و بیمه پردازی میکنید فقط ۲ بار باید برین شعبه تا با شما قرار داد جدید ببندن

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۲۷ ق٫ظ:

  کارفرما ادامه بیمه مشاغل ازاد رو نمیریزه اونا خودشون بیمه اجباری هستن .
  اگرم در شرکتی مشغول به کار شدین دقت کنید اون شرکت چطوری بیمه رد میکنه چون بعضی شرکت ها فقط روز هایی که شما در شرکت کار میکنید بیمه در نظر میگیرن و برای روز های تعطیل یا میرین مرخصی بیمه رد نمیکنن من از این جور شرکت ها زیاد دیدم که اگه برای شما بیمه رد کردن حتما سوابق تون رو از اینترنت بگیرین ببینید بیمه کامل ماه رو ریختن یا نه چون اگه بیمه کامل رو رد نکنن شما بعد ها در موقع بازنشستگی دچار مشکل میشین .

  نیما پاسخ در تاريخ دی ۲۰ام, ۱۳۹۳ ۴:۴۰ ق٫ظ:

  خیلی ممنون مهدی جان…گفتم قرار دادو فسخ نکنن، که میگی میکنن و این بده چون تا سه بار بیشتر نمیشه!میذارم رفتم شرکتی چیزی اونجا حداقل فسخ بشه بهتره…والا با این بیکاری دیگه شرکتا سوء استفاده میکنن ما هم که بیکار چاره ای جز قبول شرایطشون نداریم…بازم ممنون مهدی جان خیلی کمک کردی

  مریم میرزایی سقرلو در ساعت ۶:۲۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام و احترام
  من ۱۳ سال سابقه بیمه دارم ا. پس از این می خواهم بیمه اختیاری باشم تا بتوانم بعد از تکمیل شدن سابقه بیمه ام بازنشسته شوم. در حال حاضر ۴۳ سال دارم. چند سال باید حق بیمه پرداخت کنم تا بتوانم با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوم؟ حق بیمه اختیاری من چقدر است؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۹:۰۶ ب٫ظ:

  سوابق ۱۳ سال کم هستش برای بازنشستگی و سن شما هم ۴۳ هست برای اینکه ۲۰ روز حقوق داشته باشین باید حداقل ۲۰ سال رو داشته باشین . حق بیمه اختیاری الان ماهی ۱۶۳۰۰۰۰ریال هستش . ولی اگه شما سرپرست نیستید و خودتون قرار بیمه باشید برین بیمه مشاغل ازاد که هزینه شما کمتر میشه

  [پاسخ]

  فاطیما در ساعت ۵:۱۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  برای افزایش حقوق بازنشستگی درمورد بیمه خانه داری چه باید کرد؟؟؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۹:۰۱ ب٫ظ:

  برین شعبه در خواست افزایش دستمزد رو زانه بدهید .
  الان کمترین دستمزد روزانه ۲۰ هزار تومن هستش در خواست بدین که دستمزد شما رو ببرن بالاتر مثلا دستمزد روزانه تون رو ۳۰ هزار تومن کنید . که میشه ماهی ۹۰۰ هزار از این مبلغ ۹۰۰ هزار تومن در صدی رو کم میکنن برای حق بیمه مثلا ۱۸%

  [پاسخ]

  saeed در ساعت ۹:۰۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  باسلام خسته نباشی من پنج سال بیمه قالی بافی می ریزم والان مشغول قالی بافی هستم دیگه چشام ضیعف شده دکتر رفتم دیگه قالی نباف ایا میتونم خودم کارافتاده کنم اگر کارافتاده کنم چقدرمستمری بهم تعلق می گیره باتشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۲۱ام, ۱۳۹۳ ۹:۱۳ ق٫ظ:

  شما باید برین شعبه این موضوع رو در میون بزارین با اون ها بعد اونا شما رو میفرستن کمسیون پزشکی در کمسیون پزشکی دکتر های متخصص بعد از طی انجام دادن یک سری ازمایشات تصمیم میگیرن که ایا واقعا شما از کارافتاده هستین یا نه یا چند در صد باید به شما از کارافتادگی بدن . طبق اون در صدی که به شما ازکارافتادگی دادن طبق اون در صد به شما مستمری میدن .

  [پاسخ]

  فاطمه در ساعت ۹:۴۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  باسلام، من شش سال سابقه بیمه قالیبافی دارم اگر بخواهم بیمه رو کنسل کنم آیا پولی که در این شش سال پرداخت کردم را میتوانم پس بگیرم؟؟من شنیده‌ام که اگر بیایند برای بازدید قالی وببینند که نبافته ایم بیمه آنرا کنسل میکنند،وچون خودشان بیمه قالیبافی رو کنسل میکنند ما میتوانیم پول آنرا پس بگیریم، شما چیزی میدانید،؟؟لطفا راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  تقی نجاتی در ساعت ۷:۳۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام وخسته نباشید به شما اینجانب تقریبا ۲۵سال سابقه بیمه اختیاری دارم سنم ۴۷سال است چه جوری میشه بازنشسته بشم دیگه به علت بیماری دیابت و قلبم نمیتونم کار کنم وبیمه را ادامه بدم لطفا راهنمایی فرمایید ممنون تقی نجاتی

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۲۲ام, ۱۳۹۳ ۲:۳۹ ب٫ظ:

  سلام . شما باید ۳۰ سال رو داشته باشین . اگر نه باید تا ۶۰ سالگی وایسین تا اون ۲۵ سال رو به شما بدن شما فقط ۵ سال دارین مدت خدمت سربازی رو هم برین بیارین روی سوابق . اگرم مشکل بیماری شماست . شما باید برین شعبه در خواست ازکارفتادگی بدین کمسیون کنن شمارو تا نظر کمسیون چی باشه که شما رو باید ازکارافتاده کند یا نه . اگه از کارافتاده نکنند شما باید اون ۵ سال رو کامل کنید .
  شما حتما به شعبه برین اونجا بهتر راهنمایی میکنند

  [پاسخ]

  MARYAAAAM در ساعت ۱:۴۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام
  من دختری هستم ۲۸ ساله که به بیماری تالاسمی ماژور مبتلا میباشم پدرم کارمند مخابران هست و بیمه تامین اجتماعی هستیم در حال حاضر قصد ازدواج دارم شخصی که باهاش میخوام ازدواج کنم بیمه تامین اجتماعی هست فقط از نوع داشتن بازنشستگی نه داشتن دفترچه بیمه و من هم میخوام بیمه پدرم بمونم و دفترچه بیمه تامین اجتماعی خاص خودم را داشته باشم آیا با داشتن شرایط خاص خودم امکانش هست عقد دایم کنم و بیمه پدرم بمونم>؟ چون برادرم که ۳۰ سالش و شرایط من رو داره با گرفتن از کارافتادگی بیمه پدرم مونده هنوز
  ممنون از جوابتون پیشاپیش

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۲۲ام, ۱۳۹۳ ۸:۱۱ ب٫ظ:

  با سلام به شما کاربر گرامی ضمن ارزوی سلامتی برای شما و خانواده محترمتان .
  کارگزاری های که دفترچه ها رو مهر اعتبار میزنن برای شناسنامه دختر که بالای ۱۵ سال سن دارد شناسنامه دختر رو صفحات دوم را نگاه میکنن اگر ازدواج کرده باشه کارگزاری دیگه مهر اعتبار نمیزنه تا وقتی شما مجرد هستین و اسم همسر در شناسنامه شما نیومده شما میتونیدبیمه پدر باشین وقتی اسم همسر شما اومد در شناسنامه دیگه به هیچ وجه کارگزاری مهر اعتبار نمیزنه مگراینکه اون شخص طلاق دائم بگیره و نامه رسمی از داداگاه داشته باشه تا بتونه دوباره بیمه پدر یا مادر بشه .
  کاربر گرامی بیمه ماهی ۲۱هزار تومن هستش و به جزء تامیین اجتماعی بیمه های خدمات در مانی هستن مثل بیمه سلامت که میتونید برین تو سایت بیمه سلامت با اون بیمه وقیمتش هم اشنا بشین که فکر میکنم سالانه مبلغ ۳۰۰ هزار تومن باشه اگه اشتباه نکرده باشم بازم در این خصوص بیمه سلامت و خدمات درمانی پرسجو کنید یا به دفاتر دفتر پیش خوان دولت مراجعه کنید اونا بیمه خدمات درمانی بشین
  با ارزوی خوشبختی و سلامتی برای شما .

  [پاسخ]

  عباسي در ساعت ۷:۵۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام
  من مدت ٢٠ سال است كه بيمه مشاغل ازاد دارم براي بالا بردن پايه حقوق به يكي از مراكز تامين اجتماعي مراجعه كردم در جواب گفتند هر ٢ سال يكبار ميتوانم ١٠ درصد اضافه كنم لطفا براي من توضيح دهيد درست به من گفتند يا نه . با تشكر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۰ ق٫ظ:

  بله درست گفتند هر ۲ سال فقط یکبار میتوانید ۱۰% اضافه کنید .

  [پاسخ]

  سيداحمدرضاجعفري در ساعت ۸:۳۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام احتراما اينجانب كارمند شركت مخابرات هستم و۵ سال است كه از دولنت به خصوصي تبديل شده با توجه به اينكه ۲۶ سال خدمت وحق بيمه كامل پرداخت نمودم و۵۰ سال سن دارم خواهشمند اينجانبرا راهنمايي نماييد چگونه مي توانم بازنشستگي پيش از موعد بگيرم يا اينكه بقيه خدمت را چگونه ميتوانم حق بيمه پرداخت نمايم چون قادر به انجام وظايف محوله از لحاظ شرعي وقانوني نمي باشم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۴ ق٫ظ:

  سلام به شما . من نمیدونم بیمه های مخابرات کشوری رد میشه یا تامیین اجتماعی .
  اگه شما حق بیمه عقب افتاده دارین باید پرداخت کنید تا بازنشست بشین اگه حق بیمه عقب افتاده ندارین که نمیشه . بعد شما بهتر هستش که ۳۰ رو کامل کنید در غیر اینصورت حقوق ۲۶ روز به شما تعلق میگیره که مبلغ کمی هستش .
  مدت خدمت سربازی رو هم بیارین روی سوابق .

  [پاسخ]

  فاطمه در ساعت ۱۰:۴۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  باسلام، من شش سال سابقه بیمه قالیبافی دارم اگر بخواهم بیمه رو کنسل کنم آیا پولی که در این شش سال پرداخت کردم را میتوانم پس بگیرم؟؟من شنیده‌ام که اگر بیایند برای بازدید قالی وببینند که نبافته ایم بیمه آنرا کنسل میکنند،وچون خودشان بیمه قالیبافی رو کنسل میکنند ما میتوانیم پول آنرا پس بگیریم، شما چیزی میدانید،؟؟لطفا راهنمایی کنید.
  [پاسخ]

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۸ ق٫ظ:

  با سلام به شما. خیر پولی که به صندوق تامین اجتماعی واریز میشه به هیچ وجه قابل بازگشت نیست . اون ۶ سالی که بیمه دادین خوب ۶ سال سوابق سرجاش هستش و از نظر بازنشستگی معتبر . اما پولی نمیتونی بگیری . اگرم کارمند تامین اجتماعی برای بازدید بیاد و ببینه که شما قالی نمیبافی بیمه شما رو کنسل میکنه و دیگه نمیتونی بیمه بریزی نه اینکه برین پول بگیرین .

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۰:۲۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام، من پنج سال هست که بیمه خانه داری هستم حال سوالم اینست که برای درخواست افزایش دستمزد روزانه بهتر است الان اقدام کنم یا ۲یا۵سال آخریک که حق بیمه میپردازم؟ آیا فرقی دارد الان اقدام کنم یا ۲یا۵سال آخر؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۰۰ ق٫ظ:

  برای افزایش حقوق بازنشستگی ۵ سال اخر مهمه شما از ۵ سال اخر بریزی بهتره . برای افزایش دستمزد روزانه هر ۲ سال یکبار میزان۱۰% میتوانید در خواست افزایش بدین

  [پاسخ]

  سروش در ساعت ۹:۲۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام ۲۵ سال سابقه پرداخت بیمه دارم حق بیمه۹ سال آخر را بدلیل رکود کاری بصورت خویش فرما وبا حداقل حقوق واریز کردم
  دوسال هم خدمت سربازی دارم حالا که در شرکتی با حقوق دونیم میلیون تومن مشغول کار شدم تامین اجتمائی محل مخالفت کرده وحتی کارشناسان بازرسی آنها مدعی هستند لیست بیمه شما نباید بیشتر از نه صد تومان باشد چکار کنم

  [پاسخ]

  جم پاسخ در تاريخ اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۲:۵۱ ق٫ظ:

  اقاسروش اگه تامین اجتماعی بخواد باحقوق ۲میلیون نیم شماحق بیمه بگیره بامصوبات وقوانین انها جور درنمیادچون حداقل و حداکثرحقوق راوزارت کاربرای انها تعین میکنه من حاضرم باحقوق ۵میلیون تومان دستمزدبیمه راردکنم بااینکه بیمه اختیاری و۲۶سال سابقه دارم .قانون نمیگذاره

  [پاسخ]

  سادات در ساعت ۱:۴۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  من خانمی هستم ۴۸ ساله با ۲۰ سال و چند ماه سابقه بیمه حال می خواهم خود را بازنشسته کنم و سازمان ما تابع قانون کار نیست.
  -برای تکمیل ۳۰ سال سابقه بیمه، ماهی چقدر به تامین اجتماعی باید پرداخت کنم
  – اگر شرط دیگری هم دارد لطفا بفرمایید.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۱۱ ب٫ظ:

  سلام شما مگه در کدام سازمان هستین مگه اون ۲۰ سال رو در تامین اجتماعی پول نریختین اگه ریخته باشین فکر کنم با ۲۰ روز حقوق بازنشسته منن شمارو . اگرم میخاین بیمه بدین ماهی ۱۳۰ هزار تومن در خصوص بازنشستگی تون به شعبه برین و صحبت کنید . قانون بازنشستگی برای خانوم ها اگه سن شون بالای ۴۵ سال باشه و ۲۰ سال سابقه قابل قبول در تامین اجتماعی رو داشته باشن میتونن در خواست بازنشستگی با ۲۰ روز حقوق رو بدن . که با ۲۰ سال سابقه مبلغی حلو حوش ۷۰۰ هزار تومن میدن یعنی کل دریافتی تون میشه . ولی اگه ۳۰ سال رو کامل کنید بیشتر از این میدن

  [پاسخ]

  المیرا در ساعت ۱۰:۵۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام، ببخشید اگر من امسال با۵۵سال سن وبا بیمه خانه داری بازنشست شوم با توجه به اینکه بیمه بازنشستگی من حداقل حقوق کارگری هست ودستمزد روزانه ام ۲۰۲۹۷۰هزار ریال است آیا به من حداقل حقوق کارگری رو به طور کامل میدهند یا چون ۲۰ سال سابقه دارم آنرا. ضربدر ۲۰ میکنند که حاصل ضرب آن کمتر از حداقل حقوق کارگری میشود رابه من میدهند؟لطفا راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۱۵ ب٫ظ:

  شما ۲۰ سال رو داشته باشین یه چیزی نزدیک ۷۰۰ هزار تومن میدن کلا . سازمان تامین اجتماعی زیاد حقوق نمیده به کسانی که ۳۰ سال سابقه پرداخت دارن داره ۹۷۵ هزار تومن میدن به ۲۰ سال نزدیک ۷۰۰ هزار تومن . اگه میخاین حقوق بازنشستگی تون بالاتر از این باشه باید دستمزد روزانه تون رو ببرین بالاتر . هرچی دستمزد روزانه بالاتر باشه حقوق بهتره وگرنه با این دستمزد همون حقوق رو که گفتم رو میدن
  حال باز به شعبه مراجعه کنید بهتره

  [پاسخ]

  فرشته در ساعت ۰:۵۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  باسلام وتشكر از پاسخگويي خوب و دقيق شما
  من از سال ٧٦برام بيمه اجباري رد شده ،ولي در سال ٨٨ بدليل منحل شدن شركت نزديك دو سال و شش ماه بيمه بيكاري گرفتم و بعد از تموم شدن مدت بيمه بيكاري بلا فاصله خودم بيمه اختياري براي خودم رد كردم تا به الان، در حال حاضر من يكماهه باردارم سوالي كه دارم اينه كه من ميتونم بيمه خودم رو از طريق شركت يكي از دوستان بپردازم كه در اون صورت بيمه اجباري ميشه كه من بتونم از كمك هزينه بارداري بعد از هشت ماه استفاده كنم ؟ ايا زماني كه من به بيمه اعلام كنم كه نوع بيمه رو ميخوام عوض كنم بايد حتما ازمايشات قبل اون رو انجام بدم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۱۸ ب٫ظ:

  بله بیمه اجباری فقط کمک هزینه بارداری رو داره . شما اگه بخاین بیمه تون رو عوض کنید اگه از مدت بیمه پردازی شما ۹ ماه بیشتر فاصله نیفتاده باشه نیازی به ازمایشات نیستش .

  [پاسخ]

  کریمی در ساعت ۱۱:۳۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  ۱-من شوهرم بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد ۱۸% میباشد و من هم تحت پوشش ایشان هستم حال اگر من هم بیمه زنان خانه دار ۱۲% شوم چند ساله بازنشست میشوم و میزان دریافت بازنشستگی چند روز حقوق میباشد؟؟
  ۲- در صورتیکه مرد و زن هر دو بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد باشند در حالیکه مرد فوت کند مستمری به زنی که خودش سابقه بیمه و بازنشستگی دارد تعلق میگیرد؟؟
  ۳-در صورتیکه زنی ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشد وسن او هم ۵۲ سال باشد در ضمن مستمری بگیر همسرش هم هست میتواند بازنشسته شود یا نه در صورت بازنشستگی چند روز حقوق دریافت میکند؟؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۳ ۰:۳۲ ق٫ظ:

  با سلام به شما . بله شما میتوانید بیمه ۱۲% بشوید و من نمیدونم سن شما چند سال هستش اما زنان با دارا بودن ۲۵ سال سابقه پرداخت و سن ۴۵ سال میتوانند بازنشست بشن .
  سئوال دوم شما . خیر هر مرد یا هر زن فقط میتواند یک مستمری داشته باشد سازمان به یک نفر ۲ بار مستمری نمیدهد . مثلا شما اگه در حال بیمه پردازی هستین شوهر شما بازنشسته اما شما بازنشسته نشدین شما میتوانید فقط حقوق همسرتان را بگیرین دیگه به خود شما حقوقی نمیدن.
  سئوال سوم شما هم اگه ۱۰ سال سابقه پرداخت داشته باشین و سن ۵۲ سال میتوانید مستمری خودتان را بگیرین . برای ۱۰ سال مبلغی نزدیک ۳۵۰ هزار تومن ماهیانه میدن . اما به یاد داشته باشین دیگه شما نمیتوانید مستمری همسرتان را بگیرین و خودتون مستقل برای خودتون بیمه میشن و حقوق دارین .
  باز در این خصوص باید به شعبه مراجعه کنید .

  [پاسخ]

  کریمی در ساعت ۱۲:۰۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام
  تفاوت بیمه مشاغل با بیمه اختیاری چیست؟؟شوهرم شغلشون آزاده میخواهد بیمه شود بیمه مشاغل بهتر است یا بیمه اختیاری؟؟چون بیمه سلامت هم هستیم دفترچه بیمه هم نمیخواهیم.هر دو بیمه شامل مستمری در صورت فوت و بازنشستگی هست؟؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۳ ۰:۳۶ ق٫ظ:

  با سلام به شما تفاوت بیمه مشاغل ازاد و اختیاری فقط در هزینه درمان هستش در مورد بازنشستگی حقوقشان یکسان میباشد . اما شما که ۲ نفر هستین باید بیمه اختیاری بشین چون در بیمه مشاغل ازاد هزینه درمان به صورت جداگانه هستش یا میتوانید بیمه مشاغل ازاد بشن و از درمان انصراف بدن که دفترچه تامین اجتماعی ندارین فقط پول بابت بازنشستگی میتونن واریز کنن
  هر دوبیمه از لحاظ کارافتادگی فوت و بازنشستگی یکسان هستش در صورتی که بیمه مشاغل ازاد ۱۸% رو انتخاب کنن چون زیر ۱۸% مشاغل ازاد ازکارافتادگی نداره ولی همه اینها از لحاظ بازنشستگی یکسان هستند .

  [پاسخ]

  نیما در ساعت ۱۰:۲۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام از سایت خوب و . .زحمات شما مدیر سایت وخصوصا اقا مهدی

  من ۳۶ سالمه ومتاهلم . ۲ سال بیمه اجباری داشتم.. الان میخام خودم رو بیمه خویش فرما کنم …هدفم اینه که هم سنوات واسم رد شه هم یه حقوق بازنشستگی خوبی داشته باشم ..اگه الان من خودم رو با حداکثر دستمزد بیمه اختیاری کنم باید کلی پول بابت حق بیمه بدم تا بازنشستگی که منطقی نیست….سوالم اینه اگه خودم رو با حداقل دستمزد بیمه کنم .. راهی هست که بتونم تو ۵ سال اخر حداکثر حقوق رو واسه خودم رد کنم ؟باید چیکار کنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۴۷ ب٫ظ:

  با سلام و احترام
  ضمن تشكر از شما ؛ بنده هم از لطف و همراهي ايشان سپاسگزارم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۳ ۰:۴۲ ق٫ظ:

  با سلام به شما و ضمن تشکر از جناب مدیر محترم
  شما میتوانید هر ۲ سال یکبار میزان ۱۰% دستمزد روزانه تون رو بالا ببرین تا حقوق بازنشستگی بالاتری داشته باشین . و در مورد حقوق بازنشستگی بهتر هستش که ۵ سال اخر که مانده شما بازنشست شوید دستمزد بالاتر از وزارت کار رو پرداخت کنید که الان دسمزد روزانه ۲۰۲/۹۷۰ریال هستش .
  باز در خصوص بازنشستگی بهتر هستش یا با شماره ۱۴۲ سازمان تامین اجتماعی زنگ بزنید(فقط اگه خواستین زنگ بزنید از تلفن ثابت شماره رو بگیرین) یا به شعبه محل سکونت تان مراجعه کنید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۳ ۰:۴۷ ق٫ظ:

  ببخشید من یه چیز رو یادم رفت بگم . دوست عزیز شما متاهل هستین و ۲ نفر هستین اگه بچه هم داشته باشین بیمه مشاغل ازاد یا همون خویش فرما بدرد شما نمیخوره چون باید هزینه درمان بالاتری رو بپردازین و دفترچه درمانش هم فرانشیز داره برای افراد متاهل و دارای فرزند بهتره که بیمه اختیاری باشن که درمانش هم فرانشیز نداره پروتوز و اروتز هم بالامانع هستش درمان بیمه اختیاری بهتر از خویش فرما هستش . پیشنهاد بنده اینکه شما برین به بیمه اختیاری
  در مورد بازنشستگی هم ۵ سال اخر مهم هستش .

  [پاسخ]

  زهرا مرادی32 در ساعت ۱۱:۲۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید.من ۴۴ سال دارم و سرپرست خانواده محسوب میشم وبه مدت ۶ سال و ۸ ماه در شرکت خصوصی شاغل و بیمه یبوده ام.چند روزی است که بیکار شده ام.اگر بخواهم خود را بیمه؟ کنم دقیقا هزینه اش ماهی چقدر میشود .آخرین حقوق دریافتی من ۷۰۰ هزار تومان بوده است.بیمه اختیاری یا خویش فرما چه فرقی با هم دارن و برای اینکه بتونم از مزایای بیشتری(مثل سنوات و عیدی و باز نشستگی) برخوردار بشم کدوم بهتره.وآیا با قطع آن میشه بیمه بیکاری دریافت کرد؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۵ام, ۱۳۹۳ ۹:۰۷ ق٫ظ:

  سلام. شما چون سرپرست خانواده هستین باید بیمه اختیاری بشین.
  دقیقا شما باید میگفتین که چنتا بچه و چند سال دارن اگه پسر بالای ۱۸ سال دارین که نیاز نیست دفترچه داشته باشه و دختر که ازدواج کرده باشه شما دیگه سرپرست نیستین ولی اگه پسر زیر ۱۸ سال دارین و دختر شما ازدواج نکرده شما سرپرست هستین وانا باید زیر نظر شما بیمه باشن البته درصورتی بیمه اینارو زیر نظر شما بیمه میکنه که همسر شما در قید حیات نباشن . اگه همسر شما در قید حیات باشن بیمه فقط شما رو بیمه میکنه و فقط به خود شما دفترچه میده نه به اونا . بیمه اختیاری و مشاغل ازاد از نظر بازنشستگی فرقی ندارن فقط هزینه ها درمان بیمه مشاغل ازاد برای کسانی که ۲ تا بیشتر دفترچه میخان زیاد تر میشه بیمه اختیاری هم هزینه اش ماهی ۱۶۳ هزار تومنه دفترچه درمان هم تا ۴ یا ۵ تا میدون بدونه اینکه هزینه ای گرفته بشه اما بیمه مشاغل ماهی ۱۳۰ هزار تومنه که برای یک نفره اگه ۲ یا سه نفر باشی برای هرنفر ۲۱ هزار تومن هزینه دفترچه میگیرن .
  به شعبه مراجعه کنید

  [پاسخ]

  الهام در ساعت ۴:۰۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  باسلام، من ۴سال هست که بیمه خانه داری هستم که اگراشتباه نکنم بیمه خانه داری جز بیمه مشاغل آزاد محسوب میشود وشوهرم هم ۶ سال هست که خودرو بیمه مشاغل آزاد نموده،حال سوال من اینست که من وشوهرم با وجود اینکه هرکدام جدا خود روبیمه کرده‌ایم اگر خدای ناکرده شوهرمن فوت کند آیا حق بیمه او کاملاً ازبین میرود یا من میتوانم حقوق بازنشستگی اورا دریافت کنم وبه پرداختن حق بیمه خود هم ادامه دهم؟؟ضمنا ما فرزندی هم نداریم، لطفا راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۵ام, ۱۳۹۳ ۹:۱۲ ق٫ظ:

  باسلام . سازمان تامین اجتماعی فقط به هر کد ملی فقط یک مستمری میده یعنی شما نمیتوانید هم بازنشستگی شوهرتونو بگیرین هم مال خودتونو . شوهر شما اگه ۱۰ سال سوابق داشته باشه و اگه اتفاقی بیفته مستمری این ۱۰ سال رو به شما میدن واگه زیر ۱۰ سال داشته باشه نمیدن مگر ماوتفاوت ۱۰ سال رو بدین تا سوابقش به ۱۰ برسه . واگه شما مستمری همسرتون رو بگیرین دیگه ادامه دادن بیمه شما بدرد نمیخوره چون به شما دیگه مستمری نمیدن چون کد ملی شما میره جزو مستمری بگیران و دیگه بیمه پردازی نمیتونید انجام بدین
  اگرم بیمه پردازی انجام بدین بیمه فقط شما میتوانید یا بیمه خودتونو بگیرین یا همسرتونو ققط یکی شو . هردوشو نمیدن .
  روز خوش

  [پاسخ]

  الیاس در ساعت ۵:۵۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با سلام واحترام
  میحواستم بدونم ۲سال خدمت سربازی رو میشه روی بیمه اضافه کرد با تشکر از سایت خوبتون ممنون میشم جواب بدین

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۴ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۶ ب٫ظ:

  عرض سلام و ادب
  بله بايستي الان بيمه پرداز باشيد و با كارت پايان خدمت و دفترچه بيمه خود به شعبه ي بيمه مراجعه كنيد.

  [پاسخ]

  اسماعیل قلی پور در ساعت ۷:۳۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  سلام میخواستم بدونم بعد از اینکه بیمه قالیبافی را حذف کردم و بیمه اختیاری رو ادامه دادم آیا بیمه قالیبافی جز سابقه من حساب میشود یا نه ؟ ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۵ام, ۱۳۹۳ ۹:۱۴ ق٫ظ:

  بله محسوب میشه و از نظر بازنشستگی بیمه قالی بافی معتبر هستش .

  [پاسخ]

  الهه در ساعت ۹:۱۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  سلام، خواستم بدونم برای منی که خانم هستم جهت دریافت حقوق بازنشستگی خانه داری باید ۵۵ سالم تمام شود که اجازه برداشت داشته باشم یا به محض واردشدن به سن۵۵ میتوانم برای دریافت حقوق بازنشستگی. اقدام کنم؟؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۱ ق٫ظ:

  سلام. شما چند سال سابقه پرداخت بیمه دارین

  [پاسخ]

  امير در ساعت ۸:۰۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با سلام من در يك موسسه اي به صورت ساعتي كا رميكنم بيمه ام ناقص پرداخت ميشود ايا ميشود بقيه را خود پرداخت كنم چگونه ممنون ميشوم راهنمايكنيد.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۲ ق٫ظ:

  بله شما باید بیمه اختیاری یا مشاغل ازاد برین بیمه بشین . شما نمیتونید بیمه موسسه رو بدین باید بیمه اختیاری بشی

  [پاسخ]

  سحر در ساعت ۱۱:۱۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  سلام، من تا پایان سال سابقه۵سال بیمه خانه داری رو دارم واخرین هزینه ایی که به عنوان حق بیمه پرداخت کردم ۲۱۶ هزارتومن بابت سه ماه حق بیمه بود حال سوالم اینست که اگر من بخواهم درخواست افزایش دستمزد روزانه بدهم که اگر اشتباه نکنم هر دو سال میشود ۱۰درصد درخواست افزایش حقوق داد،حال من اگر این درخواست رابدهم یعنی به جای این ۲۱۶ هزارتومن بابت سه ماه با درخواست افزایش دستمزد روزانه چقدر باید پرداخت کنم؟؟ چون هزینه اش برام مهم هست نمیدونم از پسش برمیام یا نه، لطف راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۷ ق٫ظ:

  سلام ببینید دستمزد روزانه الان روزی ۲۰/۲۹۷۰ریال هستش شما این دستمزد رو به میزان ۱۰ درصد هر دوسال یک بار میتوانید ببرین بالا تا حقوق بازنشستگی بهتری داشته باشین البته حقوق بازنشستگی رو ۵ سال اخر تعیین میکنه .
  مثلا اگه دستمزد روزی ۳۰ هزار تومن درخواست بدین میشه ماهی ۹۰۰ هزار تومن از این ۹۰۰ هزار تومن حالا نمیدونم درصد کسر حق بیمه شما چند درصد هستش اگه ۱۸ درصد از این مبلغ ۹۰۰ هزار تومن ۱۸ % کم میکنن که میشه ۱۶۲ هزار تومن .
  لطفا به شعبه مراجعه کنید .

  [پاسخ]

  م-مرادی در ساعت ۶:۱۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  باسلام.اینجانب خانمی۳۸ساله هستم که سابقه ۱۳/۵سال بیمه تامین اجتماعی دارم .ازاین مدت ۱۲سال اخر بیمه ام جز بیمه مشاغل سخت بوده ام.اما به دلایل خانوادگی دیگر نمتوانم ادامه کار بدهم ازطرفی میخواهم در اینده حقوق بازنشستگی داشته باشم.لطفا مرا راهنمایی کنید چه نوع بیمه وچند سال باید پرداخت کنم که حداقل حقوق تامین اجتماعی در بازنشستگی شامل حالم بشه.پیشاپیش از شما ممنونم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۰۰ ق٫ظ:

  ۷ سال دیگر سابقه شما به ۲۰ سال میرسد البته اگه بیمه رو ادامه بدین و در سن ۴۵ سالگی میتوانید درخواست بازنشستگی با ۲۰ روز حقوق رو بدین که حقوق کمی میشه و یااینکه میتوانید بیمه پردازی رو ادامه بدین تا به ۳۰ سال برسه و حقوق بالاتری رو داشته باشین . شما هم میتوانید بیمه مشاغل ازاد بشین هم اختیاری.
  دراین خصوص باید به شعبه مراجعه کنید

  [پاسخ]

  سوده در ساعت ۱:۴۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  سلام، شما فرمودید که تامین اجتماعی به زن وشوهری که هردو بیمه تامین اجتماعی هستند درصورت فوت یکی از آنها فقط به یک نفر مستمری میدهد،حال سوال من اینست، ۱)آیا اگر من وشوهرم هرکدام به سن دریافت حقوق بازنشستگی تامین که رسیدیم درصورت حیات، هرکدام میتوانیم جدا حقوق خود را دریافت کنیم؟ ۲)منو دو دختر مجرد دارم آیا بعدازفوت من وشوهرم هریک ازدخترها میتوانند برای هریک از حقوق من وشوهرم اقدام کنند،یعنی حقوق شوهرم را یکی ازدخترها دریافت کند وحقوق. مرا دختر دیگرم بگیرد؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۳۶ ب٫ظ:

  سلام. جواب سئوال ۱ بله هرکدام حقوق خودشان را میگیرند شوهرتان حقوق خودش و شما هم حقوق خودتان را میگیرید ولی در صورت فوت حقوق شما رو به همسر نمیدن و در صورت فوت همسر حقوق همسر را به شما. هرکی فقط یک مستمری میگیره .
  سئوال دوم . بله دختر مادامی که ازدواج رسمی نکنه اسمی در شناسنامه اش نیاد بیمه مادر پدر هستش و درصورت فوت هریک به هر دو دختر مجرد حقوق مستمری میدن . به شرطی که ازدواج نکنن اگه ازدواج کنن هیچیزی تعلق نمیگیره مگراینکه دوباره طلاق رسمی بگیرند و نامه ازدادگاه ببرند تا دوباره بیمه پدر مادر بشن .

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۱۰:۴۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  سلام.من سه سال است ک بیمه کارگر ساختمانی ام از طریق کارت محارت رشته کاشی کاری. اگر در بخشی شروع ب کار کنم(کاشیکاری) و در انجا ب اجبار باید بیمه شوم از طریق همان شرکت لتمه ای ب بیمم نمیخوره یا اینکه بعدا اگر از انجا خارج شدم میتوانم باز مجددا بیممو خودم بریزم لطفا راهنماییم کنید متشکرم

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۱۱:۱۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  سلام مججد و خسته نباشید. یا اینکه میشه هم بیممو خودم واریز کنم و هم از طریق اون شرکت بیمه باشم سر در گمی عجیبی گرفتم لطفا راهنماییم کنید با تشکر از این سایت خوبتون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۴۰ ب٫ظ:

  سلام و درود به شما اقا حسین . ماه های سال ۳۶۵ روز هست و هر ما ۳۰ روز وقتی شما ۳۰ روز ماه رو کامل بیمه رد کنید چطوری شرکت دوباره برای همون ماه بیمه بریزه یعنی ماه ۳۰ روزهست تو یک ماه ۶۰ روز بیمه رد بشه . نه دوست عزیز نمیشه . اگه شما ماه فروردین . اردیبهشت. خرداد رو خودتون بیمه رد کردین ۹۰ روز رو کامل کردین حالا مونده ماهی های تیر مرداد و شهریور . حال شرکت فقط میتونه ماه های تیر ماه و ماهی های بعد از ان را رد کند ماهی های که بیمه رد بشه سوخته میشه و تمام میشه پروردنش میره ماه های بعد اگه ماه های بعد رو هم شما رد کنید شرکت دیگه نمیتونه رد کنه .
  روز خوش

  [پاسخ]

  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  سلام، من بیمه خانه داری هستم ودرسن ۵۳ سالگی دارای بیست سال سابقه خانه داری میشوم آیا دراین سن با اینکه دوسال مانده به ۵۵سالگی میتوانم برای دریافت بازنشستگی اقدام کنم؟؟یا حتما خانمها باید تا ۵۵سالگی صبرکنند؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۹:۱۲ ق٫ظ:

  بله باید ۵۵ سال داشته باشین البته در این خصوص به شعبه مراجعه کنید

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۸:۳۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  سلام مجدد .
  لطفا توضیح بدین سردر گم شدم ایا منکه بیمه کارگر ساختمانیم بخام ی جا دیگهبیمه بشم شرایطش چیه.ایا باید بیمه کارگر ساختمانیو قط کنم و بعدش میشه مججدا شروع کنم؟؟؟؟؟ ی شرکت میخام کار کنم میگن باید بیمت کنیم چاره ای نداره کارشم تو حوضه شغلی خودمه کاشیکاری لطفا راهنماییم کنین. ادمین محترم یا اقا مهدی لطفا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۹:۱۸ ق٫ظ:

  سلام اقا حسین . ببینید شما اگه یه جای کار کار کنید اون شرکت برای شما بیمه رد کنه اوتوماتیک بیمه کارگر ساختمانی شما رو شعبه قطع میکنه و شما فقط بیمه شرکت هستین . و اگه بخواین دوباره بیمه کارگر ساختمانی بشین خیلی سخته و دوباره شما میرین تو نوبت سهمیه و کارتونو باید ببینن و…
  اگه اون شرکت مدت زیادی برای همیشه میخای کار کنی خوب خوبه بزار شرکت برای شما بیمه رد کنه .اگه نه مدت کوتاه قرار کار کنی بعدش ول کنی دوباره پس یه جوری کار کن که بیمه نشی شماره بیمه تو نده به شرکت انوقت نمیتونن برات بیمه رد کنن و اگه رد نکنن بیمه کارگر ساختمانیت قطع نمیشه .
  چون یاباید شرکت برات رد کنه یا باید خودت . فقط یکشو.

  [پاسخ]

  یحیی در ساعت ۹:۰۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  سلام ..بنده ۸۰.۱۰.۱ تا۸۲.۷.۲ خدمت سربازی رفتم (تهران) ۱۱ ماه بعد در یک کارگاه سخت زیان اور به مدت ۴ ماه مشفول کار شدم بعد ۱۶ ماه ترک کار در کارگاه معمولی به مدت ۱۱ ماه مشغول کار شدم و مجددا به کارگاه اولی برگشتم تاحالا ادامه دارد . ایا خدمت سربازی من به بیمه چسبیده و کار سخت زیان اور محسوب می شود و چطور خدمت سربازی به بیمه وصل میشه ؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۹:۲۲ ق٫ظ:

  سلام . مدت خدمت سربازی شما اول باید کارت پایان خدمت شما باید هوشمند باشه بعد با مدارک برین شعبه انوقت راهنمایی میکنن شما رو که باید چیکار کنید کار سختی نیست .
  در مدت سختی کار باید به شعبه بگین تا یه مامور از شعبه بفرستن کار شمارو ببینه و تایید کنه سخت و زیان اور هستش تا به شما سختی کار بدن
  به شعبه مراجعه کنید

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱۱:۰۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  باسلام
  من۸سال بیمه اجباری بودم بعدمغازه ای زدم به مدت ۷ماه وشغلم کابینت سازی بودمتاسفانه سال ۸۶حادثه ای درکارگاه رخ داد وکمیسیون هم رفتم و۴۵درصدازکارافتادگی دادندولی گفتند چون بیمه شماخویش فرمایی هیچ گونه مزایایی برای من درنظرنگرفتندنه استعلاجی نه غرامت نه ازکارافتادگی ایا قبلا که کارگربودم برای من فایده ای نداشت ایا ملاک همان ۷ماه بیمه خویش فرمایی بنده بوده و ان ۸سال بی فایده بوده درضمن من از بیماری استئومیلیت مزمن رنج میبرم وهمین امسال هم عمل کردم ولی چون استخوان پای راستم نازک میباشدونمیتوان عمل استخوان برداری کرد ودکترگفته فشارنیاوروباوجودی که الان از ان کاربیرون امده و۳سالی است مشغول به کاردرشرکت ایزوگام هستم یک راهنمایی بکنید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۹:۲۸ ق٫ظ:

  باسلام و ارزوی سلامت برای شما .
  شما ۸ سال بیمه اجباری بودید بعد بیمه خویش فرما بودید . درموقع بیمه خویش فرما برای شما حادثع پیش اومده اگه تو مدت اون حادثه ای که اتفاق افتاده شما دیگه بیمه اجباری نبودید بیمه اجباری شما تموم شده بود و شما بیمه مشاغل بودین . اما بیمه مشاغل ازکارافتادگی هم داره نرخ ۱۸% مشاغل ازاد از کارافتادگی داره . حال نمیدونم شما نرخ ۱۸% مشاغل ازاد رو پرداخت کردین یا کمتر اگه کمتراز۱۸% بوده بیمه مشاغل ازاد از کارافتادگی تو قررداد نداره .
  لطفا بگین بیمه خویش فرمایی شما چند درصد بوده .

  [پاسخ]

  افسانه در ساعت ۱۱:۲۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید
  بنده به مدت ۷ سال سابقه بیمه از طرف کارفرما را دارم و الان به دلیل شرایط تاهل قادر به ادامه کار کردن نیستم و می خواهم از این به بعد خود را بیمه زنان خانه دار کنم ، این سوال برای من پیش آمده که بیمه زنان خانوارم در ادامه ۷ سابقه بیمه ای که داشتم محاسبه می شود یا اینکه ۷ سال سابقه بیمه من از بین می ره و مجدد از ابتدا بیمه زنان خانه دار برایم محاسبه میشود؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۹:۳۱ ق٫ظ:

  سلام . اون مدت سابقه بیمه ۷ ساله شما سرجاش هستش بیمه ادامه اون رو میده . همون شماره بیمه ای که داشتین رو میدین بیمه خانه داری میشین .
  شماره بیمه مثل کدملی میمونه برای هر شخص فقط یک بار صادر میشه تا مدت بازنشستگیش و طبق اون شماره بیمه سوابق جمع میشه .
  شماره بیمه تون رو میدین به شعبه ادامه اون ۷ سال رو براتون میزنه .

  [پاسخ]

  فریده امیری در ساعت ۱۰:۴۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید .من حقوق بازنشستگی پدرم را میگرفتم ازدواج کردم و جدا شدم ایا دوباره میتوانم حقوق را به جریان بیاندازم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۷ ب٫ظ:

  سلام باید گواهی رسمی طلاق ازدادگاه رو داشته باشین و بامدارک شناسایی به شعبه مراجعه کنید . تا ببینید نظر اون ها چیه

  [پاسخ]

  جواد علیزاده در ساعت ۵:۵۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با سلام
  من تا چند ماه پیش راننده کامیون بودم و بیمه تامین اجتماعی ام را تحت عنوان راننده خود پرداز پرداخت می کردم. به دلیل مشکل مریضی فشار خون و دیابت نتونستم کارم را ادامه دهم. در حال حاضر تامین اجتماعی قبول نمی کند که بیمه ام را مثل قبل پرداخت کنم. آیا راهی وجود ندارد که بتوانم بازنشست شوم یا اینکه بیمه خود را مثل قبل پرداخت کنم؟ در حال حاضر سابقه ۲۶ سال پرداخت بیمه را دارم.
  آیا بین حقوق بازنشستگی مربوط به راننده خود پرداز و بیمه اختیاری، اختلاف وجود دارد؟ این اختلاف چقدر است؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  جم پاسخ در تاريخ اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۳ ۳:۴۱ ق٫ظ:

  اقاجواداگه سن تان را میگفتیدبهترراهنماییتان میکردم بهرحال شما که راننده کامیون هستید لابدگواهنیامه پایه یک داریداگه اینطوره شغلتان جز مشاغل سخت بحساب میاید وبا۲۵سال سابقه بازنشسته میشوید اگه غیرازاینه شما دیگه به انتهای بیمه پردازی رسیدید فورا خودتان رابیمه اختیاری کنیدتا۳۰سال سابقه تکمیل شود هرچه عقب بندازید بضررتان میباشدبااین سابقه درهنگام بازنشستگی با۲۶روزحقوق بازنشسته میشوید

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۴:۵۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام
  من از سال ۸۶ عضو هیات مدیره یک شرکت هستم و از قبل از اون هم در خود شرکت مشغول به کار بودم. میخوام بدونم میشه سالهایی که گذشته رو خودم رو بیمه کنم؟ در واقع من نیاز دارم که سابقه شغلی خودم رو با مدرکی نشون بدم که اونجوری که من متوجه شدم برای اثبات این سابقه باید براش بیمه رد شده باشه که متاسفانه من خودم رو بیمه نکرده بودم. ممنون میشم اگه بگید چکار میتونم بکنم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۹:۵۸ ق٫ظ:

  سلام شما خودتون گفتید که بیمه نکردید اگه بیمه نبودید سال هایی که گذشته رو دیگه نمیشه کاری کرد چون بیمه نبودین .اگه بیمه بودین و بیمه رو رد نمیکردین میشد عقب افتاده بیمه دارین که درموقع بازنشستگی ازتون میگرفتن .

  [پاسخ]

  جم در ساعت ۳:۲۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  باعرض پوزش ازاقامهرداد. حسین اقادرشرکتی که کارمیکردید وحقوق بگیربودیدوانشرکت تمام لیست های حقوق رادربایگانی موجود دارد البته همه این بستگی دارد که شمابه سازمان تامین اجتماعی مدرک قابل قبول نشان دهید نه اینکه فقط ادعا داشته باشید که شماچندسالدران شرکت کارمیکردید اگه روحرف کسی تامین اجتماعی بخواهد برایش سابقه بفروشداکثر مردم انجام میدهند.پس برویدباشرکت صحبت کنید که باشماهمکاری کند

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۹:۳۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام
  بابام توی یک مغازه ی خواروبار فروشی مشغول به کار بود که داداشم ایشون رو بیمه کرده بودن،بعدها به دلیل مشکلاتی ک برامون پیش اومد بابام دچار افسردگی شدید شد و از کار افتاده شد،حالا بعد از گذشت چند سال بیمه از ما آزمایشات قبل از استخدام رو میخواد در صورتی ک خودشون اون موقع از ما چیزی نخواستن و ما چیزی الان در دستمون نداریم،ما چیکار میتونیم بکنیم این مصوبه به درد ما هم میخوره یا نه؟لطفا راهنماییمون کنیم بدجور کارمون گیره.منتظر جوابتون میمونم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۰:۳۸ ق٫ظ:

  سلام . آزمایشات قبل از استخدام دست اداره بیمه در پرونده پدرتن در بایگانی تامین اجتماعی هستش. ازمایشات قبل از استخدام رو که به شما نمیدن این ازمایشات همیشه دست شعبه نگه داری میشن .
  حال من نمیدونم چرا اداره بیمه گفتن ازمایشات قبل از استخدام رو بیارین . اینا همه دسته بایگانی هستش

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۰:۵۳ ق٫ظ:

  هرشخصی که قبل از بیمه پردازی رو شروع کنه چه بیمه اش اختیاری باشه چه مشاغل ازاد چه اجباری فرقی نمیکنه ازش ازمایشات مثل خون بینایی شنوایی و… رو توسط پزشک تامین اجتماعی انجام میده و نتیجه این ازمایشات در بایگانی شعبه در پرونده نگه داری میشه .
  پدر شما حتما قبل از بیمه پردازی ازمایشات رو انجام دادن چون کسی نمیتونه بدونه ازمایش بیمه بشه این قانون هستش .

  [پاسخ]

  جم پاسخ در تاريخ اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۱:۳۹ ق٫ظ:

  زهراخانم سئوالتان مبهمه یکی اینکه پدرتان مستمربگیر شد وتاکمسیون پزشکی مدارک پزشکی رانبینندوازمایشات راانجام نداده باشه مستمربگیرنمیکنه ودراین موردخیلی سخت گیری میکنند.بعدازکدام مصوبه میگویید دوباره سئولتان راواضع توضییح دهید

  [پاسخ]

  مهرزاد در ساعت ۲:۰۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام
  می‌خواستم بدانم اگر بخواهم بامدرک فوق لیسانس خودم را بیمه خویش فرما کنم، فقط بیمه بازنشستگی، نه درمان و … ، ماهانه هزینه‌اش چقدر است؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۰:۴۱ ق٫ظ:

  سلام سازمان تامین اجتماعی زیاد با مدارک کاری ندارن شما برای بیمه شدن باید شغل داشته باشی اگه نداشته باشی باید از بیمه زنان خانه دار استفاده کنی که هزینه اش ماهی ۱۳۰ هزار تومنه که بعد از عید این مبلغ بیشتر هم میشه. حال اگه از درمان انصراف بدین مبلغش کمتر هم میشه

  [پاسخ]

  نسیم در ساعت ۲:۵۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  باسلام، من پنج سال بیمه خانه داری هستم، وسنم چهل ساله، حال سوالم اینست که من حتما باید ۵۵ ساله شوم تا مستمری بگیرم؟ آیا هیچ. راهی نیست که من زودتر حق برداشت مستمری رو داشته باشم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۰:۴۲ ق٫ظ:

  سلام.برای دریافت مستمری باید ۱۰ سال رو داشته باشین که حداقل حقوق ۱۰ روز رو بهتون بدن . چون سازمان به کسی حقوق ۵ روز نمیده .

  [پاسخ]

  راحله در ساعت ۷:۴۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  باسلام، من یک. دختر. مجردم، پدرم فوت کرده،وضمنا. بیمه خانه داری. ۱۲. درصد هستم و به علت اینکه هزینه اش زیاد میشد از خدمات. درمانی استفاده. نکردم، برادر م هم یکماه هست که کارمند تامین اجتماعی. شده است،حال سوالم. اینست. که من. میتوانم زیر مجموعه. برادرم قرار. بگیرم وتحت پوسش او هم از خدمات درمانی بیمه تامین. اجتماعی. وهم زیر مجموعه بیمه تکمیلیش شوم؟؟آیا دراینصورت برادرم چون من تحت تکلفش قرار گرفته ام حق بیمه کمتری نسبت. به اینکه من خودم، خودم را بیمه میکردم پرداخت میکند؟؟؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۰:۴۸ ق٫ظ:

  سلام .شما باید بگین مادر تان در قید حیات هستن یا خیر . اما فکر نکنم برادر تان بتواند شمارو تحت تکلف خودش قرار دهد برادرتان فقط میتواند همسر یا فرزندش را بیمه کند .
  درضمن اگرم هم شما زیر نظر برادرتان بیمه شوین بیمه خانه داری شما که برای بازنشستگی هستش قطع میشه و فقط میتوانید از برادرتان دفترچه خدمات درمانی بگیرین نه برای بازنشستگی . .
  برای بازنشست شدن شما یا باید سرکار برین کسی برای شما بیمه بریزه یا باید خودتان بریزین تا برایتان سوابق محسوب بشه .
  برادرتان نمیتواند شما را بیمه کند .

  [پاسخ]

  جم در ساعت ۳:۵۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  ضمن عرض سلام به مدیریت محترم واقای مهدی. اگردرسئوال های بیمه ای به مشکل برخوردیدمیتوانم کمکتان کنم البته درمورد بیمه های کشاورزی قالیبافی.مشاغل ازاد.اجباری.اختیاری ورانندگان باشد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۰۶ ب٫ظ:

  سلام و تشكر از حضور شما
  لطفا در صورت اطلاع به سوالات مرتبط پاسخ بفرمائيد.
  ضمنا لطف كنيد و از گزينه پاسخ كه درانتهاي هرسوال مشاهده ميشود استفاده كنيد تا پاسخ شما مشخص باشد.
  بااحترام

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۳ ۰:۲۲ ق٫ظ:

  با سلام. شما لطف دارین

  [پاسخ]

  جم در ساعت ۸:۴۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  راحله خانم درقانون مصوبه ایی برای بیمه کردن خواهروبرادروجودندارد برادریاخواهر نمیتوانندهمدیگررازیرپوشش بیمه خودکنندفقط پدرومادرانهم سنشان از۶۰بیشترباشدهمیطورکه برادرشمانمیتواندبیمه تان کندشماهم نمیتوانیدبرادرتان راپوشش بیمه ای کنیدشماهمین بیمه خانه داری راادامه دهیددرست است که مبلغ بیمه بالاست درعوض هنگام بازنشستگی حقوقتان بنسبت بالامیرودچشم بهم زدی تمام میشود

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۳:۱۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام مرداد ۹۳ کارت مهارت درجه ۳ فنی حرفه ای کارگران ساختمانی گرفتم رفتم اداره بیمه ولی جوابی نمیدن میگن سهمیه نیست بیمه ازادم نمیتونم رد کنم پس چطوری بیمه بشم ؟ لطفا راهنمای کنید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۳ ۰:۱۷ ق٫ظ:

  سلام. بیمه کارگران ساختمانی به مشکل برخورده برای رفع ایرادات به شورای نگهبان داده شده. مشکل این نوع بیمه مشکل اعتبارات هستش . باید دید در سال۹۴ چقدر سهمیه میدن و چطوری میشه .
  شما میتونید از بیمه مشاغل ازاد بانرخ۱۴% پرداخت کنید که ۲ دصد به عهده دولت هست ۱۲ درصد رو هم شما میدین ولی از کارافتادگی نداره فقط بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی .

  [پاسخ]

  ب.ترابی در ساعت ۱۱:۱۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  باعرض سلام
  آیا بیمه شدگان اختیاری حق استفاده از بیمه بیکاری را دارند. با توجه به اینکه من قبلاً بیمه اجباری بودم و با سه سال سابقه بیمه به من بیمه بیکاری تعلق گرفت. میخواهم بدانم حال که بیمه اختیاری هستم و از بیمه بیکاری من دوسال میگذرد و در این دو سال بیمه اختیاری بودم آیا باز هم بیمه بیکاری مشمول اینجانب میباشد. اگر بله لطفا شرایطش را بگویید و اگر نه دلیلش را بگویید متشکرم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۳ ۰:۲۰ ق٫ظ:

  سلام بیمه اختیاری بیمه بیکاری نداره . بیمه بیکاری فقط برای بیمه اجباری هستش.
  بیمه ی بیکاری یه مهلتی داره که شعبه میگه چه مدتی میدن و بعد از اون مدت بیمه قعطع میشه و موقعی که قعطع شد دیگه هیچ بیمه بیکاری به شما نمیدن و فقط شما میتونید بیمه اختیاری را بریزین .

  [پاسخ]

  کارگر در ساعت ۹:۲۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام
  بنده از سال ۸۹ ۳ ماه بیمه اجباری دارم و دارای شماره بیمه آیا میتوانم این مدت ۵ سال رو خودم به صورت اختیاری بیمه رد کنم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۰:۰۲ ق٫ظ:

  سلام از سال ۸۹ تا به حال ۵ سال گذشته و شما ۵ سال بیمه رد نکردین واین مدتی که بیمه رد نکردین دیگه تمام شده و دیگه شما الان نمیتونید بیمه این ۵ سال رو رد کنید این ۵ سال میمونه زمانی که شما درخواست بازنشستگی دادین اون موقع حساب میکنند و به نرخ همون سال یکجا ازتون میگیرن . شما فقط میتونید از سال ۹۴ درخواست بیمه بدین و بریزین

  [پاسخ]

  جم پاسخ در تاريخ اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۰:۱۲ ق٫ظ:

  اقای محترم .راهی برای خریدوقفه جهت سابقه دربیمه وجودندارد

  [پاسخ]

  مینا در ساعت ۸:۳۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام،از مرداد۹۳ بیمه اجباری تامین اجتماعی اصلی هستم و فاقدافراد تحت تکفل ام.خودسرپرستم و زیر۳۵ سالم. بنا به دلایلی قصددارم استعفادهم،و باقی بیمه راتازمان بازنشستگی برای روز مبادا خودم پرداخت کنم.لطفا راه راهنمایی کنیدکه چه بکنم؟ممنونم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۶ام, ۱۳۹۴ ۱:۳۰ ب٫ظ:

  بله خودتان هم میتوانید بیمه بریزین با مدارک شناسای به شعبه تامیین اجتماعی مراجعه کنید و در خواست بیمه مشاغل ازاد زنان خانه دار بدین

  [پاسخ]

  مهدی ش در ساعت ۱۱:۱۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  باسلام و خسته نباشید . من حدود ۶ سال در یک کارگاه عکاسی که جواز به نام مادرم بود بیمه اجباری بودم از اونجاکه همه کاره کارگاه خودم بودم حق بیمه کارفرما و کاگر رو پرداخت میکردم، چون مبلغش بالا شده بود حدود ماهی ۲۰۰۰۰۰۰ تومان – از برج ۵ نود و سه ترک کار زدم حالا از خدمتتون چند تا سوال دارم : ۱ – میتونم بیمه دیگه ای بشم که هزینش برام کمتر باشه و بازنشستگی داشته باشه . ( مدرکی فنی بنایی رو هم دارم )
  ۲- آیا الان میتونم با طرح شکایت از کارفرما ( مادرم ) درخواست حقوق بیمه بیکاری کنم با اینکه چند ماه قبل ترک کار از طریق سایت بیمه انجام شده و بازرسی هم شده .
  ۳ – به نظر شما چون میگن این بیمه کاملیه آیا من این بیمه سابقم رو ادامه بدم اگه ادامه بدم باید دوباره از اول مراحل بیمه شدن رو انجام بدم یا نه یا برم بیمه خود اختیاری کنم
  ۴ – با اینکه امتیاز یه تاکسی خطی رو دارم پیشنهاد میدید که خودم رو بیمه رانندگان کنم یا نه
  با تشکر – ببخشید که زیاد سوال پرسیدم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۶ام, ۱۳۹۴ ۱:۳۴ ب٫ظ:

  سلام. اگه امتیاز تاکسی خط به نام خودتان هست بیمه تان را از طریق تاکسیرانی ادامه بدین .
  در مورد بیمه بیکاری یکسری مراحل داره که باید از طریق اداره کار پیگیری کنید که من بی اطلاع هستم در مورد بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه کن .

  [پاسخ]

  ابوالفضل در ساعت ۶:۴۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام. پدر من از سال ۶۵ شروع به پردخت بیمه (خوداشتغالی) کرده است و تا به امروز طی چند دوره متوقف شده در حال حاضر از سال ۹۰ تا به امروز حق بیمه اختیاری پرداخت کرده در ضمن سن پدرم تا پایان سال ۹۴ شصت سالش تمام میشه . در مجموع ۱۴ سال حق بیمه پرداخت کرده به علاوه ۲ سال خدمت . در ضمن آخرین حق بیمه پرداختی ۱۶۰ تومان بوده. حقوق بازنشستگی تقریبا چقدر میشه؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۶ام, ۱۳۹۴ ۱:۳۷ ب٫ظ:

  سلام حقوق بازنشستگی دقیق نمیتونم بگم چقدر میشه چون یکسری فرمول داره که حق بیمه هایی که پرداخت کرده ماهانه چقدر بوده و همسر داره و فرزند تحت تکلف داره اگه اینارو داشته باشه حقوق بالاتر میشه و حقوق سالانه با تورم محاثبه و زیاد میشه
  شاید نزدیک ۵۰۰ هزار تومن بدن . باز به شعبه مراجعه کنید اطلاعات دقیق ترو اونا بهتر میدن و رقم دقیق حقوق رو

  [پاسخ]

  نوباغی در ساعت ۳:۰۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  باسلام
  آیا اگر کسی در مدت ۳۰ سال سابقه کاز از بیمه بیکاری استفاده نکند در زمان بازنشستگی مزایای شاملش میشود یا نه؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۹:۱۷ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  خير مزاياي خاصي ندارد.

  [پاسخ]

  م.ش در ساعت ۱۱:۵۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام. من تا آخر سال ۹۳ بیمه ام از طرف شرکتی که کار می کنم پرداخت شده و از فروردین ۹۴ می خوام به صورت اختیاری حق بیمه را پرداخت کنم و حدود ۵ سال سابقه کار دارم لطفا راهنمایی نمایید که آیا می توانم به صورت اختیاری پرداخت کنم و یا درصورت ممکن شدن پروسه اداری این کار زمان بر است و وفقه در بیمه ام ایجاد میشود یا خیر؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۶ام, ۱۳۹۴ ۱:۲۹ ب٫ظ:

  بله میتوانید به صورت اختیاری بیمه بریزین با مدارک شناسایی به شعبه محل سکونت تان مراجعه کنید

  [پاسخ]

  رویا در ساعت ۲:۲۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  سلام.پدر بنده متولد ۱۳۴۶هستن.۲۶سال و۳ماه سابقه ی بیمه دارند.۹سال و۸ماه در شرکتی مشغول بودنو درحال حاضر در همانجا مشغول به کارند و۲سال آن خدمت سربازی وبقیه بصورت مشاغل آزاد می باشد.
  چند وقت بعد بازنشسته خواهند شد؟
  چند سال میتواند از بیمه ی بیکاری استفاده کند؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲ام, ۱۳۹۴ ۷:۳۶ ب٫ظ:

  سلام پدر شما ۴۸ سال سن دارند برای بازنشستگی ۵۰ سال تمام باید داشته باشند . و ۴ سال باید بیمه بریزند و ۳۰ سال سابقه باید تکمیل بشه .
  به شعبه مراجعه کنید

  [پاسخ]

  سامره در ساعت ۶:۱۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  باسلام، من شش سال هست که بیمه خانه داری ۱۲درصد هستم واگراشتباه نکنم میزان حقوق بازنشستگی برای بیمه خانه داری حداقل حقوق کارگری است، ولی من میخواهم میزان حقوق بازنشستگیم بیشتر باشد که اگر اشتباه نکنم باید هردوسال درخواست افزایش. دستمزد روزانه بدهم یا اینکه پنج سال آخر درخواست بدهم،حال سوالم اینست که ۱)من که وضعیت مالیم خوب هست بهتر است هردوسال این درخواست روبدهم یا پنج سال آخر؟ ۲)آیا. اگر هردوسال این درخواست. افزایش. دستمزد روزانه را بدهم در موقع بازنشستگی حقوق بیشتری دریافت میکنم تا نسبت به اینکه فقط پنج سال آخر این درخواست روبدهم؟ ۳)بیشترین درخواست افزایش دستمزد روزانه برای کسی که بیمه خانه داری هست چقدر میتواند باشد؟ ۴) اگردرخواست بیشترین دستمزد روزانه رو بدهم درحال حاضر چقدر ماهانه باید واریز کنم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲ام, ۱۳۹۴ ۷:۴۰ ب٫ظ:

  سلام. باید هر ۲ سال ۱۰ درصد میتوانید درخواست افزایش دستمزد روزانه بدهید . دستمزد روزانه سال ۱۳۹۴ ۲۳۷۴۷۵ ریال تعیین شده . شما بگین چند سال سابقه بیمه دارین .
  به شعبه مراجعه کنید و موضوع افزایش دستمزد رو با شعبه درمیان بزارین تا نظر شعبه چی باشه .

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۷:۲۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  سلام عید شما مبارک. یه سئوالی داشتم چرا لیست فروردین. اردیبهشت و خرداد یعنی لیست ۳ ماهه بیمه اختیاری رو برای کسی از طریق اینترنت میخام لیست رو رد کنم اما فیش ۳ ماهه میزنم بعد چند دقیقه میزنه عدم صدور فیش ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۴ رو میخام بگیرم پیغام خطای(تا وصول گردش حساب امکان صدور برگه پرداخت وجود ندارد.لطفا به شعبه مراجعه نماييد.) این پیغام رو میده امروز ۱۳۹۳/۱/۲ هستش ولی لیست رو نمیده چه تاریخ باید لیست رو تنظیم کنم تا صدور کنه .
  مرسی

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲ام, ۱۳۹۴ ۷:۳۱ ب٫ظ:

  ببخشید اصلاح میکنم امروز تاریخ۱۳۹۴/۱/۲ هستش لیست رو صادر نمیکنه .

  [پاسخ]

  سامره در ساعت ۳:۵۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  باسلام، من بیمه قالیبافی هستم ومیدانید که بیمه قالیبافی جز مشاغل سخت محسوب میشود حال سوالم اینست که ایا من که بیمه قالیبافی هستم میتوانم درخواست افزایش دستمزد روزانه بدهم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۱:۴۸ ب٫ظ:

  معمولا بیمه قالی بافی دستمزد را شعبه تعین میکند و در بیمه قالی بافی فکر نمیکنم زیاد بشه دستمزد را بالابرد حال به شعبه مراجعه کنید و از ان ها بپرسین

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۲:۲۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  با سلام وخسته نباشید ..من ۳۵ سال دارم و ۱۰ سال سابقه بیمه .در حال حاظر بیمه مشاغل ازاد پرداخت میکنم.ایا امکان بار خرید بیمه را دارم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۱:۵۱ ب٫ظ:

  سلام. شما ۳۵ سال سن دارین و ۱۰ سال هست که بیمه پرداخت میکنید یعنی در سن ۲۵ سالگی بیمه شدین اگه قبل از سن ۲۵ سالگی تون شما در هیچ جا بیمه ای نبودین و از سن ۲۵ سالگی بیمه پردازی میکنید یعنی شما حق بیمه عقب افتاده ندارین و نمیتوانید سابقه تان را بالا ببرین .
  اگر هم بیمه عقب افتاده داشته باشین از سن ۵۰ سال بهبعد که در خواست بازنشستگی دادین اون موقع حساب میشه.

  [پاسخ]

  فاطمه حیدری در ساعت ۱۰:۵۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  سلام و سال نو مبارک باشد
  یه سوالی داشتم.خواهشمند است راهنمایی بفرمایید.به شعبه هم مراجعه نمودم.متوجه نشدم.خواهشا کمک نمایید. چه زمانی باید درخواست بازنشستگی بدهم.
  متولد ۱۳۵۶/۱۲/۱۱ هستم…
  از ۱۰ بهمن ۷۲ تا ۴ تیر ۱۳۸۵ بیمه یک شرکت ریسندگی با مشاغل سخت و زیان اور بودم.(یعنی ۱۲ سال و ۴ ماه و ۲۵ روز)
  از ۴ تیر ۱۳۸۵ تا ۴ مرداد ۱۳۸۷ بیمه بیکاری رفتم. (یعنی ۲۶ ماه)
  از ۴ مرداد ۱۳۸۷ تا ۴ مرداد ۱۳۸۸ بیمه اختیاری پرداخت کردم(یعنی یک سال)
  از ۴ مرداد ۱۳۸۸ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ بیمه یک شرکت شدم.که با توجه به کار ان جز سخت وزیان اور حساب نمیشد.
  سپس از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۸ تا ۱۳۹۲/۱۲/۶به مدت ۱۰ ماه بیمه بیکاری رفتم
  و از ۱۳۹۲/۱۲/۶ تا به امروز بیمه اختیاری پرداخت میکنم .
  خواهشمند است راهنمایی بفرمایید چه زمان باید در خواست بازنستگی بدهم و از همه مهمتر الان که بیمه اختیاری با حداقل حقوق پرداخت میکنم ایا میتوانم حق بیمه بیشتری پرداخت کنم تا حقوق بازنشستگی بیشتر شود
  به خدا از شما ممنون میشم کامل و روشن راهنمایی بفرملیید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۵:۱۰ ب٫ظ:

  سلام برای بازنشستگی خانوم ها ۲۵ سال سابقه و ۴۵ سال سن تمام نیاز هستش تا بازنشست بشین سن زیر ۴۵ امکان بازنشستگی ندارد .

  [پاسخ]

  فاطمه حیدری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۱۱ ب٫ظ:

  جناب اقای مهدی
  به نظر شما من الان چقدر سابقه دارم.پس اون ۱۲ سالی که جز سخت و زیان اور حساب هست.با این احتساب چقدر سابقه کار دارم.ایا ادامه بیمه اختیاری من به نفع من هست.چون شما گفتید ۲۵ سال سابقه کار

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۰۹ ب٫ظ:

  باسلام. شما گفتین متولد سال ۵۶ هستین و در سال ۷۲ بیمه شدین یعنی شما در سال ۷۲ ۱۶ سال سن داشتین یعنی شعبه برای شما در سن ۱۶ سالگی شماره بیمه صادر کرده و شما بیمه شدین ولی معمولا همه تا قبل از سن ۱۸ سالگی بیمه پدر و مادر هستن و شعبه افراد زیر ۱۸ سال رو بیمه نمیکنند. چطور شما در اون سن سابقه کار دارین .
  در مورد سختی کار باید شعبه سختی کارو تایید کنه یعنی شعبه یک مامور میفرستن به اون کارگاه یا کارخانه و سختی کار رو تایید میکنند. سن شما الان نزدیک ۳۸ سال هست . اگه واقعا شما این همه سابقه کاری که گفتین یعنی حدود۲۱ سال سابقه کار دارین . شما باید بیمه پردازی رو ادامه بدین تا سن شما به ۴۵ سال تمام نرسه سازمان شما بازنشست نمیکنه چون سن بازنشستگی برای زنان ۴۵ سال تمام و مردان ۵۰ سال هست شما باید در سن ۴۵ سالگی سوابق رو حدقل به ۲۵ سال برسونید اگه میتوانید بیشتر از ۲۵ سال سابقه جمع کنید خیلی بهتر هستش . اگر سرپرست خانواده نیستین و فقط خودتون بیمه هستین کسی تحت پوشش شما نیست میتوانید از بیمه اختیاری به بیمه مشاغل ازاد برین تا هزینه کمتری به بیمه بدین برای حقوق بازنشستگی دستمزد روزانه مهم هست .
  و شما به شعبه مراجعه کنید. اگر هم سئوالی داشتین در همینجا مطرح کنید بنده تا اونجایی که بتونم جواب میدم.

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۶ ب٫ظ:

  ببخشید شما این سوابقی که گفتین از سال ۷۲ تا به الان شعبه هم این سوابق رو تایید میکنه و از سایت https://savabegh.tamin.ir/savabegh/login.htm سوابق کاری شما تمام ۲۱ سال قابل نمایش هست باید این ۲۱ سال سابقه شما از طرف شعبه قابل قبول و تایید شده باشه . شما حداقل باید ۷ سال دیگه بیمه پردازی رو ادامه بدین تا سن تون به ۴۵ سال تمام برسه و اگه بیمه پردازی تون رو تا اون مو قع قطع نکنید تا ۴۵ سالگی حدود ۲۸ سال سابقه کار بازنشست میشین .

  حسام در ساعت ۵:۰۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  با سلام آیا فرزندی که بیمه مستمری پدر را استفاده میکند با انجام بیمه اختیاری ،بیمه مستمریه وی قطع می شود؟؟؟و حقوق مستمری که تا قبل بیمه اختیاری دریافت می نموده قطع می شود؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۲ ب٫ظ:

  سلام شما باید بگین اون فرزندی که مستمری بیمه پدر را میگیرد چند سالش هست اگر زیر ۱۸ سال باشه که اصلا شعبه افراد زیر ۱۸ سال رو بیمه نمیکنه باید بیمه پدر مادر باشن . اگر بالای ۱۸ سال باشه بیمه مستمری پدر مادر باشه در خواست بیمه اختیاری بده از بیمه پدر جدا میشه و فقط خودش بیمه میشه و اسمش از لیست مستمری پدر حذف میشه

  [پاسخ]

  فاطمه در ساعت ۱۲:۵۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  سلام
  پدر من در نانوایی با عنوان شاطر و با احتساب سختی کار ۳۴٫۵ ساله بازنشست میشه.
  میتونه همون کارگاه نانوایی رو اجاره کنه و به کارش ادامه بده؟ اگه آره اجاره نامه شرایط خاصی داره؟
  اگر نه،کارگاه نانوایی دیگه رو چطور؟

  اگه کارفرمای ۳ دانگ از نانوایی دیگه بشه میتونه به کار در شغل و مکان فعلیش ادامه بده؟
  در نهایت چه کار میتونه بکنه تا به کارش ادامه بده آخه با حقوق بازنشستگی زندگی یک خانواده ۲ نفره نمی چرخه.چه برسه به کسی که ۴ فرزند دانشجو داره و جهیزیه و اجاره و . . .

  با تشکر فراوان از سایت خوبتون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۵ ب٫ظ:

  باسلام به شما . کی و کدام قانون نوشته که بازنشسته نمیتونه کار کنه و فقط باید حقوق بازنشستگی بگیره .
  بله پدر شما میتونه توی همون نانوایی کار کنه سازمان کاری به کسی که بازنشسته شده نداره هیچ شرایطی نداره و پدر شما هر جا و هر نوع کار را میتواند انجام بده مانعی ندارد .

  [پاسخ]

  فاطمه پاسخ در تاريخ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۴ ۱:۳۴ ب٫ظ:

  بسیار ممنون از پاسختان
  اما یکی از دوستان پدرم با شرایط تقریبا مشابه بعد از بازنشستگی با احتساب سختی کار ،بازرس بعد از بازرسی بازنشستگی وی را لغو کرده و گفته بود چون توانایی کار داری و جای یک کارگر را پر کردی مستمری قطع میشه.بعد از کلی منت و خواهش و تعهد مبنی بر اینکه دیگه کار نمیکنه مستمریش رو قطع نکردند!از شعبه هم پرسیدم گفتن نباید کار کنه یا حداقل بازرس نباید کارکرد وی را تایید کنه.
  از اداره کل هم پرسیدم پاسخی مشابه دادن.
  واقعا ظلمه.تو این وضع اقتصادی.اگه راهکاری هست لطفا ذکر بفرمایید.
  با سپاس

  [پاسخ]

  جم پاسخ در تاريخ فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۲:۵۵ ق٫ظ:

  خانم محترم طبق قانون تامین اجتماعی بازنشسته ومستمربگیران نمیتوانند دوباره بکارمشغول شوند درست است مستمری ان شخص قطع که میشود هیچ باید دوباره حق بیمه خودش راپرداخت کنند .ولی این قانون زیاد رعایت نمیشود اکثر بازنشسته ها بدون اینکه شناسایی شوند کارمیکنند که حق هم دارندان دوست پدرتان راحتما ان بازرس میشناختش معمولا ازجایی که بازنشسته میشوند دورباشند

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۴ ۵:۱۸ ب٫ظ:

  سلام شما نگفته بودین که پدرتون با سختی کار و ازکارافتادگی میخاد بازنشست بشه اون در شرایطی هستش که بازنشستگی با سختکی کار باشه نه کسی که ۳۰ سال سابقه کار داره کسی که ۳۰ سال سابقه بیمه داره میتونه کار کنه مشکلی نداره .

  فاطمه حیدری در ساعت ۱۱:۲۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  با سلام و تشکر و قدر دانی از جناب اقای مهدی به خاطر جواب دادن سوالم.
  فقط یک سوال
  متاسفانه اون ۱۲ سالی که در شرکت ریسندگی کار میکردم همان سال شرکت تعطیل و بسته شده است.فقط یک شناسنامه کار از ان سالها دارم که عنوان شغلی من را نوشته هست.حالا چطور من سختی کارم را تایید کنم.در ضمن حضرتعالی سابقه کارم را بدون سختی کار محاسبه نمودید.که اگر این ۱۲ سال تایید بشه با ضریب ۱.۵
  جمعا حدود ۲۷ سال میشه.ایا بیمه پردازی را تا سن ۴۵ سالگی ادامه بدهم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۵۷ ب٫ظ:

  بنده هم به جناب آقاي مهدي سلام عرض ميكنم و ازپاسخها و مشاركت ايشان دراين پست تشكر و قدرداني ميكنم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۸ ب٫ظ:

  با سلام مجدد به شما و تشکر از مدیر محترم سایت .
  برای سختی کار توضیح قطعی نمیشه داد اینجا سختی کار رو فقط کارشناسان شعبه باید به شما بگن شما باید به شعبه مراجعه کنید و بگین سختی کار تایید میشه یا بیمه پردازی رو ادامه بدم یا نه اگرم سابقه الان ۲۷ سال هم باشه بازم شما فکر نکنم بازنشست بشین چون سن شما زیر ۴۵ سال هستش اگه سابقه ۲۷ سال هم بشه شما باز چند سال صبر کنید تا سن شما ۴۵ سال تمام بشود تا اون ۲۷ سال بیمه رو به شما بدن.

  [پاسخ]

  سامره در ساعت ۲:۳۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  اگر کسی امسال باسابقه۲۰سال بیمه وعنوان بیمه خانه داری بازنشست شود کلا ماهانه چقدر حقوق بازنشستگی میگیرد؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۰ ب٫ظ:

  سلام. نمیشه دقیق اینجا گفت که چقدر ماهانه میگیری مستمری به خیلی چیزا بستگی دارد اما حدود ۷۰۰ هزار تومن شاید بیشتر هم بدن .

  [پاسخ]

  مهكامه در ساعت ۷:۴۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  سلام بر شما
  من از سن ٢١ سالگي به مدت ٦ سال بيمه اجباري داشتم سه سال وقفه داشتم وپرداخت نكردم از ٩٠ تا ٩٣ هم بيمه گليم بافي داشتم الان خارج از كشور زندگي ميكنم و ميخوام بيمه ايرانيان خارج از كشور رو پرداخت كنم الان ٣٤ سالمه اون سه سالي كه سابقه نداشتم رو ميتونم اخر سر وقتي نزديك سي سال شد سابقه ام اختلافشو بدم با توجه به اينكه شرط بازنشتگي اين بيمه *داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان.

  [پاسخ]

  جم پاسخ در تاريخ فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۴:۰۸ ق٫ظ:

  خریدسابقه بیمه درقانون وجود نداردوبشرطی که ان ۳سال راپرمیکردید درسن ۵۱سالگی بازنشسته میشدید ولی بااین شرایط سنتان ۵۴میرسد وبخواهید ازحالا ادامه دهید اگر ادامه ندید ۱۰سال راداریدکه در۵۵سالگی باحقوق۱۰روزدرماه بازنشسته شوید وفرقی بابیمه های مشاغل ازاد واختیاری ندارد

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۳۰ ب٫ظ:

  وکیل متقاضی با ارائه وکالتنامه قانونی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی کشور) و یا وکالتنامه ای که به تأیید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی رسیده باشد، می تواند نسبت به ارائه تقاضا، انعقاد قرار دادو پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام کند.

  [پاسخ]

  ریحانه در ساعت ۱۰:۱۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  باسلام، میخواستم بدونم که این حق سنوات چیه؟واین برای منی که با بیمه خانه داری بازنشست میشوم وحقوقمان حداقل حقوق کارگری درنظرگرفته میشود هم چیزی، بعنوان حق سنوات تعلق میگیرد یانه فقط به قشرکارگر تعلق می‌گیرد؟؟ باتشکر

  [پاسخ]

  جم پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۴ ۱:۳۵ ق٫ظ:

  حق سنوات .شخصی برای یک شرکت مثلا ۱۵سال کارکرده ومیخواهد خودرابازخریدکند درازای هرسال یک ماه واخرین حقوق دریافتی سال رامحاسبه میکنند وبه ان شخص پرداخت میکنند وچون خودتان کارفرماهستید بهشما ارتباط پیدا نمیکند موفق باشید

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۱:۵۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  سلام اینجانب برای ثبت نام بیمه اقدام کردم پزشکهای بیمه به علت معلولیت جسمی حرکتی در کمسیون ۶۶درصد از کار افتادگی نوشتن ونزدیک ۱ساله بیمه واریز کردم میخواستم بدونم این ۶۶درصد کار افتادگی با چند سال سابقه میتوانند بازنشته بشوند یا بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنم؟ایا این ۶۶درصد که از اول تو پرونده نوشتن مشکل ایجاد میکند؟

  [پاسخ]

  جم پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۴ ۷:۰۴ ق٫ظ:

  ضمن عرض تبریک سال نو به مدیرمحترم سایت واقامهدی.. طبق قانون معلولان جسمی وحرکتی با۱۵سال بیمه پردازی بازنشسته خواهند شد.وهیچ گونه مشکلی نیست

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۸ ب٫ظ:

  عرض سلام ، تبريك و تشكر حضور شما

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۱:۵۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  سلام جناب مدیر یه سئوالی داشتم برای دریافیش حق بیمه از سایت https://samt.tamin.ir/portal/login?service=https%3A%2F%2Fsamt.tamin.ir%2Fportal%2Fj_acegi_cas_security_check%3Bjsessionid%3DbAoJ41c85ygsjWFQ0HbwQwYn.node4
  برای بیمه اختیاری و مشاغل ازاد من در خواست دریافت فیش حق بیمه کردم از ۱ ماه زدم تا ۱۲ ماهه اما همش اخطار تا وصل گردش حساب امکان صدور برگه پرداخت وجود ندارد . همش این اخطار رو میده . به شعبه هم گفتم اما اونا هم جوابی ندادن شما علتش رو نمیدونید . مرسی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۵۹ ب٫ظ:

  سلام جناب مهدي
  وقت بخير و تشكر مجدد
  خير متاسفانه اطلاعاتي در اين خصوص ندارم.

  [پاسخ]

  جم پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۴ ۰:۴۶ ق٫ظ:

  باسلام وتبریک سال نو اقا مهدی این ایشون قبلا به چه نحوی حق بیمه راپرداخت میکردند درصورت داشتن رمز اینترنتی یکبارازسایت تامین اجتماعی وبرگه پرداخت بیمه شدگان خاص را برای یک ماه درخواست نماید .ومطمئن شود اخرین پرداختیتان بیش از۳ماه به تعویق نیوفتاده درهرصورت شعبه باید جواب شما رابدهد که مشکل ازکجاست وحتما بایدجواب بگیریدچون وظیفه شغلی شان میباشد

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۴ ۳:۵۶ ب٫ظ:

  باسلام به شما و تبریک سال نو. بله من رمز اینترنتی و دارم و از ماه تا ۱۲ ماه رو امتحان کردم اما فیش رو عدم صدور زد هیچ رقم فیش حق بیمه صادر نکرد اخطار . تا وصول اخرین گردش حساب امکان صدور برگه پرداخت وجود ندارد همش همین اخطار رو میداد فایده ای نداشت و به عبه مراجعه کردم و موضوع رو درمیون گذاشتم اونا هم یه جواب دندان شکن داندن که من واقعا قانع شدم گفتن مگه ایران اینترنت هم داره که میخای ازش فیش حق بیمه بگیری هیچی دیگه من واقعا قانع شدم . و رفتم از کارگزاری فیش گرفتم .

  [پاسخ]

  پیمان در ساعت ۳:۴۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  با سلام .از تاریخ ۱۵-۰۸-۹۳ ترک کار خوردم میخوام خودم رو بیمه خویش فرما بکنم آیا میتوانم این ۶ ماه از دست رفته رو هم با پرداخت حق بیمه به سابقه ام اضافه کنم ؟در ضمن حدود ۵ سال سابقه بیمه دارم .با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۳۱ ب٫ظ:

  سلام بله میتونید بیمه خویش فرما بشین . در مورد این ۶ ماه از دست رفته به شعبه مراجعه کنید و ببینید فیش حق بیمه بابت این ۶ ماه عقب افتاده بهتون میدن اگه ندادن و نشد میره موقع بازنشستگی باهاتون حساب میکنن و اون موقع پولشو میگیرن .

  [پاسخ]

  هانیه در ساعت ۱۱:۲۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  سلام من۲۲ سالمه متاهل هستم میخوام خودموبیمه کنم که هم ازدفترچه استفاد ه کنم هم بعد۲۰/۲۵ سال بازنشستگی داشته باشم و هم اگرسرکاررفتم سابقه حساب بشه یا بااون ادامه بدم ممنون میشم راهنمایی کامل بکنید کجابرم وچه بیمه ای بکنم و… ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۹:۳۴ ق٫ظ:

  سلام بیمه مشاغل ازاد بانرخ ۲۰ % بریزین خیلی خوبه هزینه اش ماهانه با هزینه درمان برای یک نفر در سال ۹۴ ۱۵۴ هزار تومن هستش . به شعبه محل سکونت تان درخواست بیمه بدهید

  [پاسخ]

  صادق صبوری در ساعت ۱۲:۰۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  سلام من ۲۸ سالمه حدود ۲ سال سابقه بیمه داشتم درشرکت داروسازی و حدود ۲سال بیکار بودم و بیمه نداشتم الان در شرکتی خصوصی مشغول به کار هستم میخوام بیمه اختیاری بشم و آیا میشود ۲ سال وقفه را جبران کنم با پرداخت هزینه و آیا جزو سابقه بازنشستگی محسوب میشود ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۱۶ ب٫ظ:

  سلام. بله شما میتوانید بیمه اختیاری بشوید اون وقفه ۲ ساله ای که پرداخت نکردین زمان بازنشستگی یعنی سن ۵۰ سال به بعد میتوانید تمامی وقفه های ایجاد شده را پرداخت کنید الان اون ۲ سالی که پرداخت نکردین رو نمیشه خرید .
  حال سئوالی اگه بود من درختمتم

  [پاسخ]

  حمید در ساعت ۵:۴۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  باسلام. اینجانب مدت هشت ماه دریک شرکت درپارس جنوبی کارمیکردم و بیمه اجباری تامین اجتماعی وبیمه تکمیلی ا;طرف شرکت برای من پرداخت شد اما بدلیل بیماری قلبی که بطور ناگهانی در دوران مرخصی برای من پیش آمد از اواخربهمن ماه ۹۲ بستری شدم وتاپایان اردیبهشت سال ۹۳ بنابه دستور چندین پزشک باتایید کمسیون تامین اجتماعی در شهر محل سکونت جمعا۱۳۳ روز را تایید کردن.اما من تا‏ الان هم نتوانسته ام پرونده ام رابه کنگان ببرم آیا حقی برای من هنوز قابل پیگیری هست؟مدارک درپاکت پلمپ شده هستن.توضیح اینکه فقط مادر پیری دارم ودیگه هیچکس،تا الان هم به دلیل ناتوانی از بیماری نتونستم اقدامی کنم فاصله بین شهرسکونتم ومحل کارم خیلی زیاده،مشکل شدید مالی هم داریم..لطفا راهنمایی ام کنید .خداوند توفیقتان دهد سپاسگذارم که وقت گذاشتید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۱۸ ب٫ظ:

  باسلام به شما در این خصوص من اطلاعاتی ندارم. و بهتر هست که موضوع را از خود شعبه پیگیری کنید بهتر هستش.

  [پاسخ]

  پرستو در ساعت ۱۲:۵۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  سلام
  پدر من ۵۹ ساله باحدود ۲۰ سال حق بیمه اجباری است و الان هم کار میکنه
  آیا برای اینکه سی روز کامل حقوق بازنشستگی بگیره میتونه خودش یا از طریق کارش پرداخت بیمه رو تا ده سال دیگه ادامه بده یا اجبارا در ۶۰ سالگی
  باید بازنشست شود

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۹ ق٫ظ:

  سلام. فکر نکنم بیشتر از ۶۰ سال بتونه بیمه پردازی رو ادامه بده پدر شما میتونه ۶۰ سال تمام بازنشست بشه

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۴:۲۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  سلام. من از سه سال پیش تا الان پیش یک نفر کار میکنم و شرکت دوربین هستش هرسال با وعده های دروغ منو نگه داشته و هرسال میگذره و بیمه نمیکنه و من از تمام زندگیم عقب افتادم و حال با اوردن کارگر به دلیل رفتن من به دانشگاه حقوق من را قطع کرده و میگه درصدی شدی اما با حضور هر کارگر در کنار من کسر قیمت دست مزد میکند مثلا اگه ۴۵، باشه با حضور یک کارگر ۳۰ میشود با اینکه خود کارگر جدید حقوق ماهیانه دارد چگونه حق بیمه و حق خورده شده خود را دریافت کنم. لازم به ذکر است که با امدن کارگران جدید تعداد نصب را از من کم کرده و کار کمتر میدهد. تا

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۱۱ ق٫ظ:

  سلام شما باید به وازت کار از کارفرما شکایت کنید و تمام حق و حقوق تان را بگیرید .
  به وزارت کار محل سکونت تان بروید

  [پاسخ]

  ايمان در ساعت ۷:۳۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  با عرض درود و سپاس فروان
  من يك مرد سي ساله متاهل هستم كه تاكنون هيچگونه سوابق بيمه اي نداشته ام.
  من در بازار كار مي كنم و كارفرماي من هم بنا به علل و عواملي قادر به رد كردن حق بيمه من نيست.
  از اين رو ميخواهم بدونم آيا ميشه شخصا خودم رو بيمه كنم؟اون هم بيمه خويش فرما؟
  آيا نداشتن هيچگونه سوابق بيمه اي و كار حرفه اي مانعي ايجاد نخواهد كرد.
  آيا مي تونم شغلم رو دانشجو اعلام كنم چون في الواقع هستم يا اصولا براي بيمه خويش فرما حتما بايد در جايي شاغل بود؟
  ممنون ميشم بنده رو راهنمايي كنيد و بفرماييد براي بيمه خويش فرما بايد به طور دقيق و صحيح چه اقداماتي انجام بدم.
  پيشاپيش از صبر و شكيبايي شما سپاسگزار هستم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۴ ۰:۱۱ ق٫ظ:

  با سلام به شما بله شما میتوانید بیمه خوش فرما یا همون مشاغل ازاد بشین بدونه هیچ سابقه ای اگه در مورد کار از شما سئوال کردن بگین من کارگر فصلی یا همون ساختمانی هستم .
  اگه سئوالی بود بگین

  [پاسخ]

  ايمان در ساعت ۱۱:۰۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  از توجه شما سپاسگزارم
  در مورد شغل ميتونم بگم كه من تكنيسين شبكه هستم و به صورت پروژه اي كار مي كنم و بعد از اتمام كار منتظر پروژه بعدي مي مونم؟آيا در اين مورد از من سند و مدركي خواهند خواست؟
  و براي بيمه خويش فرما دقيقا بايد به كجا مراجعه كنم من سمت غرب تهران هستم و به صورت تقريبي در ابتدا مي بايست چقدر هزينه كنم؟
  از راهنمايي تون خيلي سپاسگزارم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۴:۳۸ ب٫ظ:

  با سلام به شما دوست عزیز. ببینید اگه کارتونو زیاد بالا تر بگین احتمالا بهتون بگن برو کارفرما بیمت کنه چون سابقه ای هم نداری به خاطر اون . بیشتر هم سعی کنید نگین که من مغازه دارم چون شاید بهتون بگه برو جواز کسب بیار . اما یا بگو کارگر ساختمانی هستم یا دوربین مدار بسته نصب میکنم اما یه جوری بگو که مغازه نداشته باشی وگرنه ممکنه جواز کسب ازت بخاد . حتما هم به اون کارمند که مسئول بیمه های مشاغل ازاد هستش مراجعه کن. اقا ایمان شما به من نگفتین تعداد شما چند نفر هست اگه بچه هم داشه باشی بیمه مشاغل ازاد بدرد نمیخوره یعنی هزینه ات میره بالا چون هزینه درمان بیمه مشاغل جدا حساب میشه . یعنی شما باید تو بیمه مشاغل ازاد۶ ماه سابقه بیمه داشته باشین بعد برای شما بیمه اختیاری بهتر برای بیمه اختیاری حداقل ۳۰ روز سابقه رو نیاز هستش . الان بیمه اختیاری ماهانه ۱۹۱ هزار تومنه به تعداد هم ربطی نداره چه ۱ نفر چه ۵ نفر فرقی نمیکنه اما بیمه مشاغل ازاد برای ۱نفر با هزینه درمان ماهی ۱۵۳ هزار تومنه که تعداد بره بالا به این مبلغ برای هرنفر ماهانه ۲۱۵۰۰۰ ریال اضافه کن . اما این دونوع بیمه از لحاظ حقوق بازنشستگی یکی هستن و فقط مزایای درمانی فرق میکنه که چندان مهم نیستش .
  برای بیمه شدن هم به نزدیک ترین شعبه تامین اجتماعی محل سکونتان بروین تو گوگل بگردین نزدیک ترین شعبه به غرب تهران کدام شعبه تامین اجتماعی هستش . کار زیاد مشکلی نیست فقط چند باری باید برین شعبه .
  فقط اگه رفتین حتما حتما بگین بیمه مشاغل ازاد یا همون خویش فرما چون بگین اختیاری نمیشه تو بیمه اختیاری باید سابقه داشته باشی.
  اگه سئوالی بود بگین من درختمتم

  [پاسخ]

  ايمان پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۴ ۰:۵۴ ق٫ظ:

  جناب مهدي عزيز و گرامي
  بي اندازه سپاسگزارم كه با چنين دقت و ظرافتي به بنده توجه مي فرماييد.
  واقعيت اين هست كه من يك فوق ديپلم كامپيوتر دارم و يك ليسانس روانشناسي باليني و الان هم دارم براي باليني فوق رو مي گذرونم جايي هم كه كار مي كنم پيش يك تاجر هست كه كم و بيش به صورت پاره وقت اونجا كار مي كنم و از اول قرار بر عدم بيمه بود چون در عير اين صورت كار رو بهم نميدادن و من هم به اين شغل نياز داشتم.من فرزندي ندارم و همسرم هم خودش بيمه هست و كار ميكنه.من با توجه به شرايط فعلي ختي بعد از اتمام درسم هم هر كجا مشغول به كار درمان هم بشم بيمه ام نخواهند كرد پس گزينه منطقي براي من همون بيمه مشاغل آزاد يا خويش فرماست.فقط مترجه فرمايش شما در باب اون شش ماه سابقه بيمه تشدم من هيچ سابقه اي ندارم يا اينكه مراد شما اين بود كه بعد از پرداهت شش ماه حق بيمه ميتونم از مزاياي بيمه درماني استفاده كنمدر مورد شغل هم ميگم توي كار نصب دوربين مدار بسته هستم و به صورت آزاد هم كار مي كنم.اقداماتي كه شما فرموديد رو انجام خواهم داد و اگر نياز بود باز هم از دانش شما بهره مي برم.باز هم خيلي خيلي از شما سپاسگزارم و براتون بهترينهارو آرزو مي كنم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۴ ۹:۰۴ ب٫ظ:

  خواهش میکنم شمات با مدارک شناسایی برین شعبه بیمه مخیشین سابقه بیمه نیازی نیست اون برای بیمه اختیاری هست که شما گفتن همسرم بیمه خودش داره بچه هم ندارم نیازی نیست بری به بیمه اختیاری همون بیمه مشاغل ازاد نرخ ۲۰ در صد رو تقاضا کن . اگه سئوالی داشتی اینجا نگو پایین همین صفحه پرسش جدید بکن.

  زهرا در ساعت ۱۲:۰۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  با سلام
  بنده حدود ۴سال بيمه شركتي بودم والان حدود ۳ سال بيمه قالي بافي ؛اكنون باردارم ونمي توانم به بافت تابلو فرش ادامه دهم ايا به بنده مزاياي بارداري وزايمان تعلق مي گيرد لطفا مرا راهنمايي كنيد؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۴:۴۰ ب٫ظ:

  با سلام به شما بنده اطلاعاتی در این موضوع ندارم بهتر هستش که موضوع رو با شعبه در میون بزارین ببینید چه تصمیمی میگیرند. اگه قالی بافته نشه سهمیه شما قطع میشه اگه میتونید بدین یکی ببافه تا مشکلی نداشته باشین اگه امکان اینو ندارین که کسی برای شما قالی رو ببافه به شعبه بگین تا ببینید برایتان چه تصمیمی میگیرد.

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۴:۵۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  باسلام.ببخشد من میخوام به عنوان خادم مسجد بیمه بشم ولی من کارت پایان خدمت ندارم ایا میتونم بیمه بشم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۴:۴۵ ب٫ظ:

  سلام .خادمان مساجد رو سازمان اوقاف فکر میکنم لیست بیمه شونو رد میکنه .اینکه برای شما بیمه خادمین بشین باید در مورد شما سازمان اوقاف تصمیم بگیره که شمارو جزو لیستشون رد کنه یا نه. موضوع رو با اونا در میون بزارین ببینید چه تصمیمی میگیرند.

  [پاسخ]

  سعید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۴ ۱:۵۶ ق٫ظ:

  مهدي جان منظرمن اينكه ايا كارت پایان خدمت هم میخواد چون از اوقاف نامه بردم بیمه و بیمه هم نامه معرفی داده به کمیسیون پزشکی بیمه هم گفت باید کارت پایان خدمت جز مدارکت باشه حالا من نمیدونم کمیسیون پزشکی کارت پایان خدمتو واسه چی میخواد چون من ندارم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۴ ۸:۵۸ ق٫ظ:

  بله کمسیون پزشکی معمولا بعضی هاشون میپرسن میگن خدمت رفتی یانه؟. بعضی هاشون نگاه میکنن بعضی فقط با پرسش از خودت میگن که وضعیت خدمتت چیه. حال من نمیدونم که اگه بگی خدمت نرفتم چیکار میکنن من تجربه اش را نداشته ام. ببین کارت پایان خدمت بقیه افراد رو تو کمسیون نگاه میکنن یا نه اگه نگاه نکردن فقط پرسیدن خوب بگو من رفتم خدمت . کارت پایان خدمت تو پرورنده سازمان تامین اجتماعی نمیزنن کپی شو. اما خوب باید باشه.

  مهدی در ساعت ۹:۰۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  با سلام. سپوالی از خدمت مدیر محترم سایت داشتم.
  کاگزاری های سازمان تامین اجتماعی خصوصی هستند یا خیر؟ نحوه جذب نیرو کارگزاری های تامین اجتماعی چطوری هست.
  اگه کسی اطلاعاتی داره بگه تا ما هم بدونیم. ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۱۰ ب٫ظ:

  عرض سلام و احترام حضور جنابعالي
  ضمن تشكر مجدد از مشاركت شما ؛ خاطرم هست كه در مقطعي سازمان تامين اجتماعي با انتشار اطلاعيه دراين خصوص فراخوان داشت و پس از آزمون كارگزاري هارا به برخي افراد واگذار كرد.

  [پاسخ]

  مهرابی در ساعت ۸:۵۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  سلام
  بیمه کارگری مشمول مرخصی زایمان هم میشود یا خیر؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۴ ۷:۲۶ ب٫ظ:

  خیر

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۹:۳۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  با سلام مجدد به اقای مدیر .
  بیمه مشاغل ازاد با نرخ حق بیمه ۲۰ درصد (۲درصد سهم دولت) ۱۸ درصد سهم بیمه شده . این نوع بیمه فوت قبل از بازنشستگی و بعد از بازنشستگی رو داره . چون تو قرارد فقط نوشته فوت . حال قبل از بازنشستگی و بعد از بازنشستگی رو داره . ممنون

  [پاسخ]

  بهاره در ساعت ۳:۱۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  من مدت ۸ الی ۹ سال است مه بیمه پرداخت کردم و الان می خواهم انصراف بدم می تونم پول این مدت که دادم پس بگیرم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۴ ۷:۲۶ ب٫ظ:

  بیمه هیچ پولی به کسی نمیده مگر بازنشست بشه حقوق مستمری بگیرین .

  [پاسخ]

  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  سلام من بیمه اختیاری پرداخت میکنم ایا در صورت فوت در صورتی که مثلا ۱۰ سال بیمه اختیاری پرداخت کنی به همسر یا بازماندگان خودم مستمری ۳۰ روز پرداخت میشود .

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۴ ۷:۲۹ ب٫ظ:

  سلام. حقوق ۳۰ روز رو نمیدن چون سابقه تان کمتر از ۳۰ سال هستش . اما حداقل حقوق وزارت کار رو میدن یعنی کمتر از ۷۰۰ هزار تومن نمیدن حدود همین مبلغ شایدم بیشترشو بدن .

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۲:۴۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  سلام

  من بیمه مشاغل ازاد هستم. میتو نم تبدیل به اختیاری کنم ؟ اگر اره ایا دوباره معاینه پزشکی باید انجام بشه؟

  ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۴ ۶:۴۶ ب٫ظ:

  سلام . اگه شما در حال بیمه پردازی هستین و از مدت پرداخت بیمه تون ۹ ماه نگذشته باشه و بیمه پرداز هستین فقط با شما قرار داد بسته میشه. نیازی به کمسیون پزشکی نیست . اما ۹ ماه بیشتر بیمه پرداخت نکرده باشین باید کمسیون بشین

  [پاسخ]

  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  سلام و خسته نباشید ؛ من تازه میخوام بیمه اختیاری پرداخت کنم حداقل و حداکثر مبلغ پرداختی چقدره ؟و کدام رو پرداخت کنم بهتره ؟و چند سال باید پرداخت کنم که بازنشته بشم . ؟ و دومین سوال اگر که الان حداقل رو پرداخت کنم و سالهای اخر رو حداکثر پرداخت کنم بهتره ؟ حقوقشان چقدر تفاوت داره در پایان ؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۵:۵۳ ب٫ظ:

  سلام من خیلی به این سئوال جواب دادم سئوالات بالاتر را مطالعه کن به جواب میرسین . شما باید برای بیمه اختیاری باید ۳۰ روز سابقه داشته باشین در غیر این صورت باید بیمه مشاغل ازاد بشین. برای حقوق بازنشستگی ۲ سال اخر دستمزد مبانای کسر حق بیمه مهمه .به شعبه مراجعه کنید

  [پاسخ]

  شایان در ساعت ۶:۳۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  با سلام و خسته نباشید .خیلی ممنون از وقتی که می زارید. من کارت معافیت بند روانپزشکی دارم.در حال حاضر تو مغازه پدرم کار میکنم. به پدرم گفتم منو بیمه کنه نکرد.گف مامور بیمه میاد واسه بازدید یه ثانیه بری بیرون دردسر میشه واست.تو کامنتا خوندم نوشته بودین برای بیمه خویش فرما باید کارت خدمت باشه و من باید بیمه از نوع مشاغل ازاد بکنم. سوال من اینه اگه پدر من یه چن ماه منو اینجا بیمه کنه من میتونم خودمو بیمه خویش فرما بکنم ؟؟ ویه سوال دیگه اایا فرقی بین بیمه خویش فرما و مشاغل ازاد وجود داره؟؟ کلا بهترین بیمه واسه کسی که معافیت گرفته چیه ؟؟ ببخشید خیلی پرسیدم. خیلی نگرانم تورو خدا جواب کامل بدین.خیلی به راهنمایی احتیاج دارم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۸:۴۱ ق٫ظ:

  با سلام به شما کاربر گرامی. بیمه خویش فرما همون مشاغل ازاد هستش با مدارک شناسایی و دو قطعه عکس برین شعبه تامین اجتماعی محل سکونت تان درخواست بیمه مشاغل ازاد یا خویش فرما بدین. نیازی به سابقه بیمه ندارید سابقه بیمه برای بمه اختیاری هستش . شما باید بیمه مشاغل ازاد بشین.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۱:۲۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  من نزدیک به ۲۸سال سابقه خدمت در تامین اجتماعی دارم ودوسال است هیچ بیمهای ندارم الان هم اکر ازطریق بیمه اختیاری اقدام کنم آیا میانگین ۳۶۰ روزسال حساب میشود یا بابت دوسال فاصله افزایشهای دو سال هم منظور میشود اگر افزایشها منظور نشودبیمه شده ضررمیکند چون دراستانه بازنشستگی می باشد

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۸:۴۳ ق٫ظ:

  سلام برای حقوق بازنشستگی دستمزد ۲ سال اخر یا ۵ سال اخر مهم هستش .
  از شعبه سئوال کنید

  [پاسخ]

  ریحانه در ساعت ۵:۵۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  باسلام، آیا به من که بیمه خانه داری هستم و میزان بازنشستگیم. حداقل کارگری درنظرگرفته میشود موقع. حساب کردن حقوق. بازنشستگیم. مسائلی. مانند حق مسکن ومیزان. عایله مندی. وپایه سنوات روزانه وغیره درمورد بیمه خانه داری حساب میگردد یا فقط پایه حقوق. درنظرگرفته میشود وداده میشود؟؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۸:۴۴ ق٫ظ:

  سلام حقوق بازنشستگی تمام بیمه شده سنوات و حق مسکن خیلی چیز های دیگه رو داره .

  [پاسخ]

  ناصر در ساعت ۸:۳۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  با سلام وخسته نباشید بیمه اینجانب خوداختیاری میباشد ووالده تحت تکفل من میباشند آیا درصورت عمل جراحی یکی از والده خود در بیمارستان تامین اجتماعی هزینه ای هم برای عمل باید پرداخت نماییم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۸:۴۶ ق٫ظ:

  سلام . فکر نکنم اگر برای عمل هزینه ای بدین به شرط اینکه بیمارستان تامین اجتماعی عمل کنه و دفترچه کسی که تحت تکلف شماست باید اعتبار داشته باشه .

  [پاسخ]

  مینا در ساعت ۹:۴۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  با سللم
  من حدود ۶ سال سابقه بیمه دارم و در شرکتی که کار میکنم تا آخر اردیبهشت ۹۴ بیمه هستم و از اول خرداد میخوام در شرکت خودم کار کنم. میخواستم بدونم چه بیمه ای رو برای من پیشنهاد میکنید؟ هزینه اش چقدر است؟ و آیا نیاز به معاینه پزشکی دارد؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۹:۱۱ ق٫ظ:

  سلام. شما گفتین در شرکت خودم منظورتان چیست از شرکت خودم . منظور شما اینکه خودتان شرکت دارین .
  اگه از شرکت بیایین بیرون در نتیجه باید بیمه تان را خویش فرما یا مشاغل ازاد رد کنید.اگه سرپرست هستین باید بیمه اختیاری رد کنید . اگه از مدت بیمه پردازی ۹ ماه نگذشته باشه و بیمه پرداز باشین نیازی به کمسیون پزشکی نیست

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۶:۳۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  با سلام.بنده سابقه بیمه ندارم.آیا بدون جواز کسب هم میشه بیمه اختیاری بشم؟ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۴۶ ق٫ظ:

  بله. با مدارک شناسایی برین شعبه محل سکونتان در خواست بیمه مشاغل ازاد بدین

  [پاسخ]

  پویه گودرزی در ساعت ۱:۵۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  با سلام

  من مربی رسمی ومدرک دار بدن سازی هستم . و در باشگاه زنانه مشغول به کار هستم . مدیر باشگاه از بیمه کردن به این بهانه که مربی خویش فرما باید بیمه نماید ؟ از این وظیفه سر باز میزند و متاسفانه بازرسی هم در این دو سالی که من مشغولم برای تهیه گزارش به باشگاهم سر نزده . لطفا راهنمائی فرمائید .

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۲:۲۶ ب٫ظ:

  سلام . شما ۲ راه دارین یا باید خویش فرما خودتونو بیمه کنید و چون خانوم هستین زیر نظر بیمه زنان خانه دار شاید بزنن شما رو که ماهی ۱۵۳ هزار تومنه حق بیمه اش همون خویش فرما یا مشاغل ازاد هستش. اگه مدیر باشگاه شما رو بیمه نمیکنه باید از دستش شکایت کنید تا رسیدگی بشه باید نزد اداره کار از کارفرماتون شکایت کنید . مدیر باشگاه با جواز کسب اون باشگاه میتونه شمارو بیمه بکنه. اما شکایت هم بکنید از دستش فکر نکنم دیگه ازجازه بده شما اونجا کارکنیدو ممکنه کارتونو از دست بدین. و همون باید بیمه مشاغل ازاد بشین بهتر دردسرشم کمتر فقط یکم باید پولو خودتون بدین ماهی ۱۵۰ تومن .

  [پاسخ]

  سارا در ساعت ۱:۱۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام و عرض ارادت

  همسر بنده ۴۰ ساله است و ۲ سال سابقه ی بیمه دارد , وقتی او ۶۰ ساله شود , با سابقه ی زیر ۲۵ سال و با حداقل مستمری بازنشست میشود , برای رفع این مشکل چه پیشنهادی دارید ؟

  ممنونم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۵ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۵۱ ق٫ظ:

  سلام کاری نمیشه کرد چون همسر شما دیر بیمه شده اگه میخواهین در ۶۰ سالگی با بالاترین مستمری بازنشست بشین باید دستمزد روزانه شما از دستمزد وزارت کار بالاتر باشه تا حقوق بیشتری بگیرین.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱:۴۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام
  من از تاريخ ۱/۶/۹۱ تا ۳۰/۱۲/۹۱ بمدت ۷ ماه در اژانس هواپيمائي مشغول بكار بودم وغير اختياري بيكار شدم.بمدت ۸ماه.ايا بيمه بيكاري شامل من ميشود .۲۰ سال هم سابقه بيمه دارم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۱:۵۰ ب٫ظ:

  سلام. این مدت ۷ ماه بیمه برای شما پرداخت شده هست اگه بیمه پرداخت شده این ۷ ماه شکایت کنید به مدت کمی بیمه بیکاری به شما میدن

  [پاسخ]

  مصطفی جمشیدی در ساعت ۲:۱۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام و ادب
  اینجانب قصد دارم برای فرزند خودم به صورت آزاد بیمه پرداخت کنم. حداقل سن جهت پرداخت حق بیمه چندسال میباشد؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۴ ۵:۴۹ ب٫ظ:

  با سلام به شما دوست عزیز. شما باید میگفتین که خودتون بیمه هستین یا نه اگه هستین زیر نظر کدوم سازمان اگه زیر نظر تامین اجتماعی هستین میتونین با پرداخته حق سرانه درمان ماهی ۲۲ هزار تومن فرزندتون رو زیر نظر تامین اجتماعی بیمه کنید اگه خودتون بیمه نیستین و اصلا سابقه ای ندارین باید بیمه اختیاری تامین اجتماعی بشین که هزینه اش ماهی ۱۹۱ هزار تومنه که کله اعضای خانواده بیمه میشین و شما هم حقوق مستمری بعد از ۳۰ سال پرداخت حق بیمه بهتون میدن .
  اگه نمیخاین این هزینه هارو بکنین باید از بیمه های مثل سلامت بیمه ایرانیان بیمه پارسیان استفاده کنید که اینم بازنشستگی نداره فقط دفترچه درمان هستش و هزینه اش هم فکر کنم سالانه ۳۰۰ هزار تومنه .
  اما شما تو تامین اجتماعی بیمه بشین هم خودتون از خدمات بازنشستگی. از کارافتادگی و فوت رو دارین و تمام اعضای خانواده دفترچه درمان میگیرن .
  حال اگه سئوالی بود من درخدمتم .

  [پاسخ]

  عبدالحسین احمدی در ساعت ۱۱:۵۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام بنده ۱۹ساله که بیمه دارم در۲شهر الان در حدود ۵سالی بیمه پرداخت نکردم ایا میتونم دوباره بیمه بشم

  [پاسخ]

  عبدالحسین احمدی در ساعت ۰:۰۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام بنده ۱۹ساله که بیمه دارم در۲شهر الان در حدود ۵سالی بیمه پرداخت نکردم ایا میتونم دوباره بیمه بشم درضمن من۵۷سال دارم ایا ان بیمه برای من لحاظ میشد متشکرم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۱:۴۷ ب٫ظ:

  سلام شما ۳ سال دیگر بیمه را بریزین بازنشست میشین . بله شما برین درخواست بیمه به صورت اختیاری بدین اگه دستمزد روزانه تان را بالاتر از دستمزد وزارت کار پرداخت کنید حقوق بازنشستگی بالاتری میگیرین

  [پاسخ]

  محمودی در ساعت ۸:۴۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با عرض سلام
  اینجانب خانمی هستم متولد ۱۳۵۶ از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۶ در یکی از ارگانهای دولتی کار می کردم و حق بیمه برایم رد میشده است و بعد از سال ۸۶ به مدت دو سال و نیم بیمه کاری به من پرداخت شد و پس از آن دقیقا از فردای همان روز یعنی سال ۸۹ تا کنون بیمه خویش فرما پرداخت می‌کنم.
  لطفا سوالاتم را در مورد بازنشستگی پاسخ دهید
  ۱ – تا چند سالگی باید بیمه خویش فرما رد کنم تا بازنشسته شوم
  ۲ – من نیاز به دفترچه بیمه ندارم چون از طرف همسرم دفترچه بیمه داریم (البته نوع بیمه ایشان نیروهای مسلح است) حداقل حق بیمه اختیاری که باید پرداخت کنم چقدر است؟
  ۳ – آیا پرداخت حداکثری حق بیمه، تاثیری در میزان حقوق بازنشستگی دارد یا نه؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۴ ۵:۵۵ ب٫ظ:

  باسلام به شما. خانوم ها برای بازنشستگی باید ۲۵ سال سابقه حق بیمه رو پرداخت کنن و سن شون هم باید ۴۵ سال تمام باشه در غیر اینصورت بازنشست نمیشن .
  شما میتونید از دفترچه درمان انصراف بدین و فقط حق بیمه رو برای بازنشستگی پرداخت کنید برای حقوق بازنشستگی ۵ سال اخر که مانده شما بازنشست بشین مهمه و باید دستمزد روزانه تون رو افزایش بدین تا حقوق بازنشستگی بیشتری داشته باشین .
  اگر سئوالی داشتین من درخدمتم

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۳:۴۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با عرض سلام و تشکر از شما و سایت خوبتون که واقعا من کمتر سایتی در زمینه تامین اجتماعی را دیدم که به این خوبی جواب مخاطبین را بدهد. در ضمن من یک سوال داشتم که هر جا مراجعه کردم پاسخ درست و حسابی نگرفتم و ژآن این هستش که من سه چهار ماه پیش خودم رو بیمه اختیاری کردم ولی متاسفانه مبلغ پیشنهادی ام رو بالا گفتم و حالا میخوام مبلغ را کم کنم و نمیخوام دوباره آزمایشات پزشکی و غیره را انجام بدم باید چکار کنم با تشکر از راهنمایی شما

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۹:۵۹ ب٫ظ:

  با سلام به شما. منظورتون رو از مبلغ پیشنهادی بالا گفتم رو من نفهمیدم . ببینید شما باید بگین مجرد هستین یا متاهل اگر متاهل هستین چند نفر تحت تکلف شما هستند و چند سال دارین و چند سال بیمه پرداز بودین.
  اگر مجرد و بیمه اختیاری دارین پرداخت میکنین الان بیمه اختیاری ماهی ۱۹۱ هزار تومنه که بیمه اختیاری بیشتر برای افراد متاهل خوبه که هزینه دفترچه اش رایگان هستش ولی اگر مجرد هستین خوبه که بیمه مشاغل ازاد یا خویش فرما بشین با درصد حق بیمه ۲۰ درصد .اگه شما بیمه پرداز باشین بیمه تون ۹ ماه بیشتر فاصله نیوفتاده باشه نیازی به کمسیون پزشکی نیستش فقط یه قرداد جدید تنظیم میشه .

  [پاسخ]

  حسین پاسخ در تاريخ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۳:۵۹ ق٫ظ:

  با سلام و خسته نباشید و همچنین تشکر از جواب سوالم . منظور من از مبلغ پیشنهادی همون حقوق پایه که مبنای پرداخت حق بیمه ام هست و من الان حدود پنج ماه هست که این حق بیمه را پرداخت کرده ام.
  در ضمن من متاهل و دارای دو فرزند هستم و کلا ۹ سال سابقه بیمه از قبل دارم که البته بعد از سه سال که از کار بیرون اومدم حالا مدت ۵ ماه هست که خودم رابیمه اختیاری کرده ام با تشکر از شما

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۴ ب٫ظ:

  مبلغ دستمزد وزارت کار هستش یعنی دستمزد روزانه ۲۳ هزار تومن هستش این دستمزد سالانه توسط وزارت کار تعیین میشه از این دستمزد پاییین تر نمیشه اما کسی که از این دستمزد بالاتر پرداخت کنه حقوق بازنشستگی بالاتری داره .
  شما باید بیمه اختیاری بمونید چون ۴ نفر هستین و بیمه خویش فرما هزینه اتان بالاتر میره مگر اینکه از دفترچه درمان انصراف بدین تا هرینه تان پایین تر بیاد.
  اما اگر همان بیمه اختیاری را پرداخت کنید بهتر.

  وحیده در ساعت ۱۱:۵۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام
  ینده از سال ۹۰ تا ۹۴ در یکی از سازمانها مشغول به کار بودم و جدیدا به بیماریم به کمسیون پزشکی تامین اجتماعی مراجعه کردم که از کار افتادگی کلی گرفتم .
  میخواستم ببینم با توجه به اینکه بنده ۴ سال حق بیمه داشتم مستمری که تعلق میگیره چقدر هست؟ به چه نحوی محاسبه میشه؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۴ ۰:۱۹ ق٫ظ:

  باسلام خدمت شما و آرزوی سلامتی . اون موقعی که از کارافتادگی کلی شدین بیمه پرداز بودین یعنی اون تاریخی که از کارافتاده شدین بیمه بودین یا خیر اگه در حال بیمه پردازی باشه که حقوق دستمزد وزارت کار رو باید بدن یعنی ماهی تقریبا ۷۰۰ هزار تومن . اما این مبلغی که گفتم دقیق نیست محاثبه مبلغ یه فرمول پیچیده ای داره که بستگی به نظر شعبه درصد از کارافتادگی جمع میشه و مبلغ مستمری تعین میشه. ممکنه از این مبلغ بیشتر هم بشه ممکنه کمتر هم بشه .

  [پاسخ]

  سمیرا در ساعت ۱:۳۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام
  من به مدت تقریبا یک سال بیمه اجباری دارم. اما ۲ سال است حق بیمه ای پرداخت نکردم. آیا میتونم بیمه این ۲ سال رو پرداخت کنم و بعد بیمه رو به صورت اختیاری ادامه بدم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۶ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  قبل از اینکه دوست بزرگوارجناب آقای مهدی پاسخ شما را بدهند , بنده نظر شما را به لینک زیر جلب میکنم:
  اینجا

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۰:۵۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام بنده ۳۱ سالمه و ۶ سال سابقه پرداخت دارم و از طرف یک فروشگاه پوشاک بیمه اجباری هستم بدلیل گران تر شدن حق بیمه (۲۹۶۰۰۰) میخواهم بیمه خویش فرما شوم تا مبلغ حق بیمه کمتر شود آیا بنفع من هست؟ و برای بازنشستگی کدامیک از بیمه ها بهتر است اگر خویش فرما خوب نیست کدام بیمه با در نطر گرفتن حق بیمه و حقوق بازنشستگی بهتر است

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۴ ۳:۴۶ ب٫ظ:

  سلام. بیمه اجباری مزایای بیشتری داره اگه میخواهین بیمه خویش فرما بشین هزینه با درفترچه درمان برای یک نفر ماهی ۱۵۳ هزار تومنه البته شما اگه متاهل باشینهزینه اش بالاتر هم میره . در مورد حقوق بازنشستگی . حقوق رو دستمزد روزانه تعیین میکنه که الان دستمزد روزانه بیمه خویش فرما و بیمه اختیاری ماهی ۷۳۰ هزار تومنه که دستمزد وزارت کار هستش .

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۰:۰۲ ق٫ظ:

  با سلام دوباره آقای مهدی
  میخواستم نظر شما برای اینکه ادامه بیمه ام خویش فرما بشه و دو سال آخر اجباری بشم بهتر نیست؟ منطورم اینه هزینه پرداخت حق بیمه ام بیاد پایین و حقوق بازنشستگیم کم نشه
  لطف کن در پاسخ مسیر ادامه بیمه ام را با حقوق بازنشستگی خوب و حق بیمه کمتر را مشخص کنید
  در ضمن متاهل هستم
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۴ ۳:۰۵ ب٫ظ:

  سلام. حقوق بازنشستگی رو ۵ سال اخر تعیین میکنه یعنی ۵ سال اخر بازنشستگی رو باید دستمزد بالاتری بدین. درمورد اینکه حق بیم هالان بیاد پایین میتونید بیایین بیمه خویش فرما برای یک نفر ماهی ۱۵۰ هزار تومنه اگه میخای هزینه از اینم بیاد پایین تر از دفتر چه درمان انصراف بده میشه ماهی ۱۳۰ هزار تومن اگه میخای هزی از اینم بیاد پایین قرار داد ۱۶ دردصدی ببند که فقط بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی رو داره از کار افتادگی نداره .

  یاسر هستم در ساعت ۱۱:۳۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  سبلم میخ،اهم بدانم من که خدمت نرفتم و شغلم اسانسور هست بیمه میشوم؟؟ایا هزینه بیه منو شرکت اسانسور باید بدهد ؟ایا حق اوناست بدن یا من وموظفن هزینه را بدهند درضمن شما خیلی خوبی میدونستی مرسی متشکرم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۴۶ ق٫ظ:

  سلام خوبی از خودتونه. بیمه شمارو باید اون شرکتی که کار میکنید پرداخت کنه اگه پرداخت نمیکنه میتوانید به اداره کار شکایت کنید . اگر نمیخواهید شکایت کنید باید خودتون بیمه رو بریزین به صورت خویش فرما یا همون مشاغل ازاد . که هزینه اش برای یک نفر ۱۵۳ هزار تومنه ماهانه .

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۱:۰۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام واحترام.یکی از دوستانم ۴سال و ۶ماه بیمه متوالی دارد.در حال حاضر مجبور است ادامه بیمه اش را خودش طی کند.آیا لازم است دوباره برای معاینه پزشکی برود وکلی دوندگی کند؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۳ ق٫ظ:

  سلام اگه از مدت بیمه پردازی ۹ ماه بگذرد باید کمسیون پزشکی بشین
  یعنی اگه ۹ ماه بیمه پرداخت نکرده باشین باید کمسیون پزشکی بشین

  [پاسخ]

  سعیده در ساعت ۳:۳۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  سلام. من تو یه آموزشگاه درس میدم و میخوام خودمو بیمه کنم. کارفرمام خودش بیمه نیس که منو بیمه کنه. میخواستم بدونم من میتونم خودمو تو همین شغل بیمه کنم ویا باید حتما کارفرما منو بیمه کنه. برام حق بیمه و اینا مهم نیس فقط میخوام تو همین شغل بیمه شم. آیا ممکنه دوستان؟
  و سوال دیگه
  هم این که حق بیمه چه مبلغی هست؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۰ ق٫ظ:

  سلام کارفرما میتونه با جواز کسب همون شغل شمارو بیمه کنه ولی معمولا درایران کارفرما ها از این کار مبرا هستند .
  شما میتوانید خودتون بیمه خودتان را بریزین با مدارک شناسایی کارت ملی شناسنامه ۲ قطعه عکس به شعبه تامین اجتماعی محل سکونت تان بروید و در خواست بیمه مشاغل ازاد بدین در مورد شغل پرسیدند بگین زنان خانه دار اگه بگین برای کسی کار میکنم و اون شخص منو بیمه نکرده شعبه هم بهتون میگه برو شکایت کن و کسی که شاغل هست برای کسی کار میکن اون شخص کارفرما باید بیمه کنه ولی شما نگین که من شاغل هستم چون شاید به مشکل بربخورین .
  حق بیمه خویش فرما یا همون مشاغل ازاد برای یک نفر ماهی ۱۵۰ هزار تومنه

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۰:۲۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام
  من مدت ۵ سال سابقه بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح را دارم حالا هم در یک شرکت خصوصی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستم آیا میتوان سوابق خدمات درمانی نیروهای مسلح رو به بیمه تامین اجتماعی تبدیل کنم ؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۲ ق٫ظ:

  بله میشه اما پروسه اداریش یکم سخته. شما اول باید برین بیمه نیروهای مسلح . سازمان نیرو های مسلح اون مدت سابقه ۵ سال رو باید پولشو واریز کنن به حساب تامین اجتماعی شما برای شما سوابق ایجاد بشه که یه پولی هم جدا از شما میگیرن .
  از شعبه تامین اجتماعی برین اونا بهتر راهنمایی میکنن

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۱:۳۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام
  میخواستم نظر شما برای اینکه ادامه بیمه ام خویش فرما بشه و دو سال آخر اجباری بشم بهتر نیست؟ منطورم اینه هزینه پرداخت حق بیمه ام بیاد پایین و حقوق بازنشستگیم کم نشه
  لطف کن در پاسخ مسیر ادامه بیمه ام را با حقوق بازنشستگی خوب و حق بیمه کمتر را مشخص کنید
  در ضمن متاهل هستم
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۴ ۰:۰۹ ق٫ظ:

  سلام. حقوق بازنشستگی رو ۵ سال اخر تعیین میکنه یعنی ۵ سال اخر بازنشستگی رو باید دستمزد بالاتری بدین. درمورد اینکه حق بیم هالان بیاد پایین میتونید بیایین بیمه خویش فرما برای یک نفر ماهی ۱۵۰ هزار تومنه اگه میخای هزینه از اینم بیاد پایین تر از دفتر چه درمان انصراف بده میشه ماهی ۱۳۰ هزار تومن اگه میخای هزینه از اینم بیاد پایین قرار داد ۱۶ دردصدی ببند که فقط بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی رو داره از کار افتادگی نداره .

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۱۰:۳۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام و خسته نباشید. میخواستم بدونم بیمه اختیاری ها هم میتونند هر دو سال یکبار میزان دستمزد و حقوقشان را ۱۰ درصد افزایش بدهند یا خیر؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۸:۵۴ ق٫ظ:

  سلام بله میشه

  [پاسخ]

  بهار در ساعت ۹:۱۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  سلام
  من توی سازمان آب منطقه ای به صورت پیمانکار فردی مشغول به کار هستم. به من گفتن که یا باید خودت خودتو بیمه کنی یا تعهد کتبی بدی که نمی خوام تا وقتی که اینجا کار می کنم بیمه بشم ! الان من می خوام خودمو بیمه کنم بهترین بیمه واسه من چیه؟ همون مشاغل آزاد؟؟؟‌ و یه سوال دیگه اینکه حداقل حقوق اداره کار واسه کسی که لیسانسه چقدره؟‌
  و آیا حق اولاد و … از حقوق بابام که بازنشست هستن با بیمه شدن من کم میشه؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۹:۰۰ ق٫ظ:

  سلام . بله شما میتونید بیمه مشاغل ازاد بشین . بیمه مشاغل ازاد با دستمزد وزارت کار محاثبه میشه .
  دسمزد وزارت کار الان روزی ۲۳ هزار تومنه که این مبلغ سالانه توسط وزارت کار تصویب میشه به مدرک مربوط نیست . بیمه شدن شما هیچ ربطی به بیمه پدرتون نداره چیزی کم نمیشه .
  شما اگه مجرد هستین نیازی نیست بیمه بشین میتونید زیر نظر پدر تون بیمه باشین .

  [پاسخ]

  بهار پاسخ در تاريخ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۷:۵۵ ب٫ظ:

  خوب اگه بیمه بشم سابقه کار دارم اگه نشم ندارم! درسته؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۱۷ام, ۱۳۹۴ ۹:۴۸ ق٫ظ:

  بله سئوال تون رو پاین بگین اینجا سئوال نکنید چون نمیبینم

  بهمن در ساعت ۸:۵۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام
  در آذر ۹۳ با ۳۳ سال سابقه بازنشست شدم . بجهت دریافت بیمه اختیاری ، به کانون رفتم و عضو کانون شدم . برای بیمه اختیاری فرمودند آذر ۹۴ مراجعه کنم .سوال اینست که تا آن زمان چه کنم ؟ آیا از راههای دیگری و موسسات دیگر می توانم بیمه اختیاری بگیرم ؟ با تشکر که راهنمایی می فرمائید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۹:۰۳ ق٫ظ:

  سلام . من متوجه نشدم . شما گفتین اذر ۹۳ با ۳۳ سال سابقه بازنشست شدم . حالا بیمه اختیاری رو میخاین چیکار . کسی که بازنشست شده که دیگه بیمه نمیکنن دوباره .
  سئوال رو واضح بفرمایید

  [پاسخ]

  solmaz reisnia در ساعت ۹:۰۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام و تشکر از این که بدون هیچ چشم داشتی به سوالات پاسخ می دهید.
  من چند ماه از طرف یکی از مدارسی که تدریس می کردم بیمه شده ام الان می خواهم بیمه ام را خودم ادامه دهم و چون خانم و ۴۸ ساله هسنم به نظرم نمی توانم خویش فرما ادامه بدهم .من از طرف همسرم دفترچه تامین خدمات دارم که بیمه ی تکمیلی هم هست اگر بیمه ی اختیاری شوم و دفترچه بگیرم دفترچه فعلی من از رده خارج خواهد شد؟
  باز هم از زحماتتان تشکر می کنم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۶ام, ۱۳۹۴ ۷:۱۴ ب٫ظ:

  سلام. بیمه اختیاری ماهی ۱۹۰ هزار تومنه . دفترچه شما هم باطل میشه و فقط بیمه اختیاری و دفترچه تامین اجتماعی دارین .

  [پاسخ]

  فریبا در ساعت ۷:۰۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  سلام…پدر من بیست و یک سال بیمه اجباری داشته و شغلش ازاده ولی الان دیگ توانایی پرداخت بیمه اجباری رو نداره و میخواد بیمش رو به اختباری تغییر بده….سوال من اینه که آیا این تغییر روی حقوق بازنشستگیش تاثیر میذاره یا نه و اگه میذاره چقدر هست….در ضمن سن پدرم پنجاه و پنج ساله….ممنون میشم اگه جواب بدین…باتشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۲ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۲ ق٫ظ:

  سلام. حقوق بازنشستگی به دستمزد روزانه هستش . پدر شما ۵ سال بیمه بریزه در سن ۶۰ سالگی با ۲۶ سال سابقه بازنشست میشن . ولی الان این ۵ سال اخرو اگه بتونه دستمزد بالاتر الان دستمزد روزانه ۲۳ هزار تومن در روز هستش اگه بالاتر از این پرداخت کنه این ۵ سال رو حقوق بالاتری میگیره .
  بیمه اختیاری ماهی ۱۹۰ هزار تومنه

  [پاسخ]

  حامد در ساعت ۱:۳۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با سلام من ۶سال حق بیمه داشتم اما یه وقفه ۲ سال افتاد حالا میخوام دوباره بیمه بشوم ایا سوابق قبلی بیمه در بازنشستگی من حساب می شود ؟چطوری ؟باتشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۶ام, ۱۳۹۴ ۷:۱۹ ب٫ظ:

  سلام . اون ۲ سال رو الان نمیتونی پرداخت کنی میره وقتی سن شما ۵۰ سال تمام شد در خواست بازنشستگی میدی اون موقع عقب افتاده ها به نرخ همون سال از شما میگیرن

  [پاسخ]

  ریحانه در ساعت ۲:۵۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  باسلام، میخواستم بدونم کسی که بیمه خانه داری باشد با بیست سال سابقه باکسیکه بیمه خانه داری باشد با بیست ودوسال سابقه، آیا بازنشستگی این دو به خاطر این دوسال پرداختی بیشتریکی ازاین دو فرق دارد؟؟ضمنا سن هردو ۵۵سال است.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۶ام, ۱۳۹۴ ۷:۲۱ ب٫ظ:

  سلام اون ۲ سال تفاوت چندانی ندارد . البته حقوق بازنشستگی رو دستمزد روزانه تعیین میکنه .

  [پاسخ]

  فریبا در ساعت ۷:۵۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  سلام…..پدر من بیست و یک سال سابقه بیمه داره و شغلش آزاده…..الان دیگ توانایی کار نداره چون پنجاه و پنج سالشه….میخواستم بدونم اگ الان از کار فتادگی بزنه….حقوق بازنشستگیش کم میشه نسبت به حالت عادی ک بازنشسته بشه….واگر میشه چقد؟ممنون میشم اگ جواب بدین

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۷:۴۴ ق٫ظ:

  سلام . از کار افتادگی شرایط خودش را دارد . از کار افتادگی یعنی توانایی انجام کار ندارد یا خدایی نکرده بیماری درک ناکی دارد . یعنی از کار افتادگی درصد داره اگه درصد بالا باشه یعنی حتی توانایی انجام کار های روز مره را ندارد. ۲۱ سال حقوق نسبتا کمی میدن .

  [پاسخ]

  ارسلان در ساعت ۲:۴۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با عرض سلام و خسته نباشيد
  من امروز دچار يك خبط و خطا شدم
  من سي ساله و متاهل هستم كه تاكنون هيچ سابقه بيمه اي هم نداشتم
  به يكي شعبات بيمه به منظور بيمه خويش فرما مراجعه كردم و در ابتدا به ساكن نزد مشاور اونجا رفتم و به من گفتند چون شما كارت پايان خدمت داريد از بيمه اختياري استفاده كنيد
  من هم كارهاي اداري رو انجام دادم.چندتا فرم پر كردم و الان هم قراره كه براي معاينه به يكي از مراكز مراجعه كنم.
  من الان متوجه شدم با توجه به اينكه من فرزندي ندارم و همسرم خودش بيمه هست با اين اوصاف با توجه به هزينه ها بيمه اختياري گزينه مناسبي براي من نبوده و من بهتر بود از بيمه مشاغل استفاده مي كردم
  حالا ميخوام بدونم آيا همين الان كه در پروسه كار معاينه عستم ميتونم به حاي اهتياري از بيمه مشاغل آزاد استفاده كنم يا خير؟
  ممنون ميشم منو راهنمايي بفرماييد
  با سپاس

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۵:۴۳ ب٫ظ:

  سلام میشه باید شعبه در خواشت بیمه مشاغل ازاد یا خویش فرما بدین . بیمه اختیاری با مشاغل ازاد فرق داره . بیمه اختیاری گرونتر هستش و بیشتر به درد متاهل ها با فرزند میخوره

  [پاسخ]

  مهرناز در ساعت ۱۰:۴۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  سلام من ۳ سال کار کردم و اصلا سابقه بیمه ندارم الان میخواهم به صورت اختیاری خودم را بیمه کنم چه مدارکی لازم داره به کجا باید مراجعه کنم ؟ ایا میتونم پول بیمه امسالو از فروردین تدا الان بریزم که سابقه بیمه از اول امسال برام حساب بشه ؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۱۷ام, ۱۳۹۴ ۹:۴۷ ق٫ظ:

  سلام شما میتونید برین شعبه در خواست بیمه مشاغل ازاد بدین و جزو بیمه زنان خانه دار بشین که هزینه اش ماهی ۱۵۰ هزار تومنه و از همون روزی که در خواست بیمه شدن رو میدین از همون روز میتونید بیمه بریزید نه قبلشو

  [پاسخ]

  مهرناز در ساعت ۱۰:۵۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  تفاوت مزایای بیمه اجباری و اختیاری چیه ؟؟؟؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۵:۴۴ ب٫ظ:

  سلام. بیمه اجباری مزایای مثل پاداش بازنشستگی داره و بیمه بیکاری داره و… که بیمه اختیاری و مشاغل ازاد این مزایا هارو نداره

  [پاسخ]

  بهار در ساعت ۷:۵۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  سلام سوالم رو زیر پاسخی که دادین نوشتم ولی یادم اومد توی یکی از جوابا نوشته بودین که وقتی یه مدت از سوال میگذره سوال جدید طرح کنین واسه همین دوباره اینجا می پرسم. شما گفتین که اگه مجرد هستم می تونم بیمه نشم و از بیمه پدرم استفاده کنم ! ولی اینجوری که واسم سابقه کار حساب نمیشه درسته؟ آخه بهم میگن بیمه کن خودتو که جزو سوابق حساب بیاد واست. اگه اینم جواب بدید ممنون میشم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۵:۴۸ ب٫ظ:

  سلام بله شما بیمه پدر باشین سابقه براتون محسوب نمیشه . اما اگه برای پدر شما اتفاقی بیفتد و خدای نکرده در قید حیات نباشن سازمان به شما مستمری پرداخت میکنه . اما تا وقتی سرپرست داشته باشین حقوقی نمیده .
  اگه برای خودتون بیمه بریزین که خودتون بیمه میشین و خودتون بازنشست میشین .

  [پاسخ]

  ثريا در ساعت ۱۱:۱۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با عرض سلام و خدا قوت
  بنده از سال ۶۹ تا سال۷۷عضو صندوق تامین اجتماعی بودم(شاغل در شرکت های خصوصی) و از سال ۷۹ باتوجه به محل کارم مشترک صندوق بازنشستگی شدم، ولی از سال ۸۶ بخاطر تجمیع سوابق در یک صندوق،تصمیم به تغییر صندوق گرفتم ودرخواست انتقال کسورات وسوابق خود از بازنشستگی به تامین اجتماعی دادم.علی ایحال باوجود تغییر صندوق هيچ مبلغي از بنده به عنوان مابه التفاوت درخواست نشد و الان که موقع بازنشستگی بنده است متوجه شدم که سوابق بنده از بازنشستگی اخذ نشده است و بنده نمی دانم تکلیفم چیست وبا چه نرخی باید تفاوت پرداخت کنم؟ خواهشمندم راهنمایی م فرمایید.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۵:۵۴ ب٫ظ:

  سلام. شما چند سال دارین و کلا چقدر سوابق قابل قبول در تامین اجتماعی دارین سن خانوم ها باید ۴۵ سال تمام باید باشد سوابق هم ۲۵ سال تا بازنشست بشین . اگر سوابق زیر ۲۵ سال باشد باید مایه التفاوت رو پرداخت کنید تا سوابق شما به ۲۵ سال برسد . اگر شرکت برای شما بیمه رد نکرده میتوانید از شرکت نزد اداره کار شکایت کنید. .
  به شعبه مراجعه کنید

  [پاسخ]

  بهنام در ساعت ۱:۰۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با سلام و تشكر از وقتي كه ميگذاريد
  من ۴۲ سال دارم و بدليل مسائل خانوادگي با ۱۸ سال سابقه ميخواهم استعفا بدهم و ديگر قادر به ادامه كار نيستم
  پس از ۵۰ سال حقوق بازنشستگي ميگيرم يا ۶۰ سالگي؟
  ميتوانم بيمه اختياري بشوم؟ حدودا ماهيانه چقدر ميشود؟
  مربي ورزشي هستم و شايد چند شاگرد خصوصي بتوانم بگيرم .آيا اين موضوع در انتخاب نوع بيمه اختياري تاثيري دارد؟
  ميزان حقوق بازنشستگي براي كساني كه بيمه اختياري يا خويش فرما هستند چه مقدار ميباشد؟
  با تشكر فراوان

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۵:۵۷ ب٫ظ:

  سلام . به نظر من که شما بیمه رو ادامه بدین اگر ادامه ندین باید سن شما ۶۰ سال بشه تا حقوق بازنشستگی بدن . زیر ۶۰ سال بخاین بازنشست بشین باید سوابقتون رو به ۳۰ سال برسونید .
  بیمه اختیاری ماهی ۱۹۰ هزار تومن. بیمه خویش فرما برای یک نفر ۱۵۰ هزار تومن ماهی.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۲:۰۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با عرض سلام و خسته نباشید. من یک سوال داشتم که راستش از هر کسی پرسیدم یه جوابی شنیدم .لذا خواهش دارم جواب صحیح را شما بفرمایید. من در یک شرکتی کار میکردم که ۹ سال بیمه ام کرده بود و از آنجا بیرون آمدم و بعد از گذشت ۳ سال مجددا خودم را بیمه اختیاری کردم و الان حدود ۵ ماه است که بیمه اختیاری شده ام ولی میزان دستمزد انتخابی خودم را بالا گفته ام. حالا سئوال من از شما اینست که آیا اگر حق بیمه پرداخت نکنم و مجددا قرداد ببندم آیا اولا میتوانم میزان دستمزد انتخابی را حداقل حقوق و دستمزد انتخاب کنم و ثانیا آیا محددا باید معاینه پزشکی بشوم یا نه ؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۶:۰۲ ب٫ظ:

  سلام دستمزد روزانه الان ۲۳۷۴۷۵ ریال هستش که ماهانه میشه ۷۳۶۱۷۲۵ ریال برای ۳۱ روز . از این دستمزد پایین تر شما نمیتونید بیمه پرداخت کنید این کمترین دستمزد وزارت کار هستش . اگه دستمزد شما از این دستمزد بالا تر هستش میتونید برین شعبه براتون کم کنه و به این دستمزد برسونه البته مانده به نظر تامین اجتماعی من نمیدونم شاید کم نکنن شایدم کم کنن . اگه دستمزد شما روزانه ۲۳۷۴۷۵ ریال هستش که درست هست . مگر اینکه از این بالاتر باشه.
  درمورد معاینه پزشکی اگر ۹ ماه از مدت بیمه پردازی تون نگذشته باشه نیازی به کمیسیون پزشکی ندارید.

  [پاسخ]

  Soheila در ساعت ۱۱:۱۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم از طریق کدوم سایت بفمم در کدوم قسمت از نانوایی بیمه رد شده!!

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۱:۱۰ ق٫ظ:

  https://savabegh.tamin.ir/savabegh/login.htm
  در این سایت شماره بیمه رو شماره ۶ رقم سریال شناسنا مه رو با کد ملی بزنید اون ماهی و سالی که توش بیمه رد شده میزنه مثلا میزنه ۱۳۹۴ تو جدول ماه تیر ۳۱ یعنی تیر ماه ۳۱ روز برای شما بیمه رد شده .

  [پاسخ]

  فریبا در ساعت ۱۱:۵۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  سلام خسته نباشید….پدر من ۲۱ سال سابقه بیمه اجباری داره و شغلش آزاده….ولی الان توانایی پرداخت حق بیمه رو نداریم….میخواستم بدونم امکانش هست یک سال از پرداخت بیمه انصراف بدیم و دوباره شروع کنیم به ادامه پرداخت تا بازنشستگی پدرم…اگه این امکان وجود داره باید چه کاریی انجام بدیم….خیلی ممنون میشم پاسخ بدین

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۱۷ام, ۱۳۹۴ ۹:۵۲ ق٫ظ:

  سلام شما میتونید بیمه رو پرداخت نکنید و ۹ ماه بیشتر بیمه پرداخت نشه بعد باید دوباره کمسیون پزشکی انجام بشه.
  ولی بهتر که پرداخت کنید و وقفه ایجاد نکنید

  [پاسخ]

  زهره در ساعت ۵:۳۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  باسلام,من ازطرف پدرم بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح هستم ومیخواهم خودم رابیمه زنان خانه دار کنم بدون اینکه دفترچه تامین اجتماعی دریافت کنم..میخوام بدونم ایا دفترخدمات درمانی پدر من قطع میشه یاخیر؟ و اینکه حقوق بازنشستگی زنان خانه دلر آیا دراینده وزارت کاری محسوب میشود؟تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۱۹ام, ۱۳۹۴ ۲:۰۵ ب٫ظ:

  سلام وقتی شما بیمه شدین از بیمه پدر تون خارج میشین . و شما جزو بیمه زنان خانه دار محسوب میشید تامین اجتماعی دستمزد مصوب وزارت کار هستش شما میتونید هر ۲ سال یک بار ۱۰ درصد دستمزد روزانه را بالا ببرین تا حقوق بازنشستگی بیشتری داشته باشین.

  [پاسخ]

  الی در ساعت ۴:۵۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  سلام
  من حقوقم ماهی ۶۵۰۰۰۰ تومن هستش! و این در صورتیه که وقتی واسه مصاحبه استخدام رفتم بهم گفتن حقوقت ۷۹۴ هزار تومنه بعدش گفتن اشتباه شده و سنوات نداری و اینا …
  با این حقوق و طبق گفته شما من نمی تونم خودمو بیمه کنم؟؟؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۱ ق٫ظ:

  سلام بله شما میتونید خودتون رو ازاد بیمه کنید جزو بیمه زنان خانه دار . کمترین حقوق باید ۷۳۶ هزار تومن باشه اگه نسبت به حقوق و بیمه اعتراض دارین برین اداره کار از کارفرماتون شکایت کنید .

  [پاسخ]

  عسل در ساعت ۹:۰۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با سلام من ۳۵ سال دارم ومیخواهم بیمه زنان خانه دار با نرخ ۱۴٪ شوم و همسرم بیمه اجباری دارد آیا درصورت فوت همسرم من میتوانم همزمان از دو مستمری (خودم و همسرم)استفاده کنم ؟اگه نمیشه تکلیف حق بیمه هایی رو که ریختم چی میشه؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۲۵ام, ۱۳۹۴ ۷:۵۳ ب٫ظ:

  سلام سازمان به یک نفر ۲ مستمری پرداخت نمیکنه شما فقط یک مستمری دارین . یا شوهرتان را استفاده کنید یا خودتان را ادامه بدین بازنشست بشین .

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۷:۳۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  سلام
  بنده پس از تنظیم قرارداد و پرداخت ۳ماه حق بیمه خویش فرما وهمچنین پس از پرداخت ۳ماه دوم به دلیل عدم توضیح مناسب مسئول دفتر بیمه ( در پرداخت ما به تفاوت ) هنگام پرداخت ۳ماه سوم به جهت اندکی تاخیر پرونده ابنجانب معلق شده و بایستس مجددا درخواست ارائه مینمودم .
  آیا اگر مایل به ادامه نباشم از پرداختهای قبلی حق بیمه مبلغی به ایبجانب عودت داده میشود یا خیر . با کمال تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۳۰ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰ ق٫ظ:

  سلام. شما چون فاصله ۳ ماهه داشتین قرار داد شما لغو شده . شما میتونید قرار داد مجدد ببندید اگه ۹ ماه فاصله بگذارید باید کمسیون پزشکی انجام بشه بعد قرار داد میبندند.
  اون پول هایی که ریختین به هیچ وجه قابل بازگشت نیستند. فقط زمانی که بازنشست شدین بهتون حقوق بازنشستگی میدن . شعبه پول نقد برای کسی که بیمه پرداز هستش نمیده.

  [پاسخ]

  samaneh در ساعت ۰:۵۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با سلام و خسته نباشید. پدر من ۲ سال و نیم بیمه دارند و دو سال هم سربازی رفته اند. الان ایشان ۷۰ ساله هستند. می خواستم بدانم می توانیم بیمه ایشان را بازخرید کنیم؟ اگر می شود چقدر پول می خواهد؟
  با تشکر فراوان از محبت بی دریغ شما

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۳:۲۴ ب٫ظ:

  سلام . شما باید میگفتین که پدرر شما در چند سالگی بیمه شده اند اگر پدر شما در سن ۵۰ سالگی و قبل از ۵۰ سالگی بیمه شده شما میتوانید حق بیمه های عقب افتاده را پرداخت کنید تا پدرتان بازنشست شوند. شما اگر ۶ سال حق بیمه عقب افتاده را پرداخت کنید پدرتان بازنشست میشود برای ۶ سال حق بیمه عقب افتاده شعبه کم کم باید ۱۰ میلیون تومان پول پرداخت شود تا سوابق به ۱۰ سال برسد تا بازنشست کند . حقوق ۱۰ سال بیمه فکر کنم حداقل حقوق و دستمزد وزارت کار رو بدن.

  [پاسخ]

  شهره در ساعت ۱۱:۳۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با سلام .قانون بیمه بازنشستگی برای پزشکان شاغل در درمانگاه که بیمه برای آنها رد نمیشود و خودشان بخواهند بیمه شوند چگونه است.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۱ام, ۱۳۹۴ ۹:۲۳ ق٫ظ:

  سلام . با پروانه طبابت پزشکی به شعبه تامین اجتماعی مراجعه کنید . از طریق پروانه طبابت بیمه شوید اگر برای بیمارستان ها کار میکنید که باید بیمارستان موظف هستش که بیمه رد کنید اگه نه باید خودتون بیمه رد کنید .

  [پاسخ]

  آرش ايراني در ساعت ۲:۴۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  سلام
  سابقه ٥ سال بيمه اجباري دارم ولي محل كارم ماه پيش تعطيل شده است. براي ادامه بيمه به صورت خوبش فرما چه بايد بكنم؟ و چه مدت زمان دارم تا مشمول معاينات و غيره و ذلك نشوم
  سپاس فراوان از توجه و پاسخ شما

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۴ام, ۱۳۹۴ ۹:۱۳ ق٫ظ:

  سلام. شما با مدارک شناسایی و دفترچه بیمه به شعبه بیمه پردازی تون برین و درخواست بیمه مشاغل ازاد کنید. اگر هم متاهل هستین و بچه دارین درخواست بیمه اختیاری بدین. اگه از مدت بیمه پردازی ۹ ماه نگذشته باشه نیازی به کمسیون پزشکی نداره .

  [پاسخ]

  زیتون در ساعت ۵:۵۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  با سلام
  من بیمه اختیاری واریز می کنم در صورتی که شاغل شوم و از طرف کارفرما بیمه واریز شود آیا من همچنان می توانم بیمه اختیاری الان را بدون قطع کردن ادامه دهم. زیرا شرایط کاری رسمی نیست و به هر دلیلی امکان قطع همکاری وجود دارد. همانطور که مستحضرید در صورت قطع بیمه اختیاری باید مراحل زیادی را طی کنم تا دوباره بتوانم بیمه اختیاری را واریز کنم.
  قبلا از پاسخ به سوال اینجانب سپاسگزارم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۴ام, ۱۳۹۴ ۹:۱۷ ق٫ظ:

  سلام. شما وقتی بیمه اجباری بشین که نمیتونید بیمه اختیاری بریزین. یک ماه ۳۰ روز هستش این ۳۰ روز رو یا خودتون بیمه بریزین. یا شرکت . اگه مطمئن هستین که شرکت بیمه نمیریزه یا ۳۰ روز ماه رو ۲۰ روز بیمه رد میکنه یا رد نمیکنه بیمه شرکت رو نپذیرین و خودتون بیمه رو ادامه بدین.
  اگه بیمه شرکت بشین و دوباره بخواهین بیمه اختیاری بشین فقط یه قرار داد جدید تنظیم میکنن.

  [پاسخ]

  زیتون پاسخ در تاريخ مرداد ۸ام, ۱۳۹۴ ۴:۴۱ ب٫ظ:

  با سلام
  با تشکر از جوابتون. من منظورم تشریفات اداری و آزمایشات پزشکی بود که در هر مرحله که برای بیمه اختیاری اقدام می کنید باید دوباره انجام بدید. واقعا خسته کننده و هزینه بر هست

  [پاسخ]

  مهدی انتظاری در ساعت ۱۲:۰۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  طرح سوال
  با توجه به تغییر شغل و ایجاد وقفه۴ ماهه در پرداخت حق بیمه ، به منظور بیمه خویش فرما مراحل چیست؟

  در صورت اشتغال به کار در یک کارگاه جدید و بیمه تحت کد این کارگاه آیا وجود وقفه ۴ ماهه و عدم اقدام برای بیمه خویش فرما در این بازه زمانی تبعاتی دارد؟
  آیا در پرداخت حق بیمه بیکاری نقشی دارد؟
  لطفا راهنمایی فرمایید.
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۴ام, ۱۳۹۴ ۹:۲۰ ق٫ظ:

  سلام .وقفه ۴ ماهه ایجاد بشه امکان داره قرار داد شما باطل شده باشه و باید قرار داد جدید تنظیم بشه.
  وقفه ۴ ماهه ایجاد بشه نمیتونید این وقفه رو پرداخت کنید .

  [پاسخ]

  sara در ساعت ۱۲:۳۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  سلام. دایی بنده دو سال پیش آزمون بیمه کارگری دادند و آزمون کتبی قبول شدند ولی ازمون عملی رد شدند. ضمن اینکه همه ازمایشات لازم رو دادند. حالا اگر ئوباره بخوان برن ازمون بدن باید مجدد ازمون کتبی هم بدن یا نه؟ بعد ایا دوباره باید ازمایشات رو انجام بدن؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۴ام, ۱۳۹۴ ۹:۳۰ ق٫ظ:

  سلام. ببینید شما اگه کارت مهارت کارگری رو هم داشته باشین شعبه سهمیه بیمه کارگری نداره و مدت زیادی شمارو سرگردون میکنند . کسانی هستند که الان ۲ سال دنبال بیمه کارگری هستند ولی بیمه نشدند این بیمه کارگری مشکل قانون داره و برای اصلاح قانون این رو فرستادن به شورای نگهبان. برای بیمه کارگری من کسانی رو دیدن که فقط ثبت نام ازمون رو انجام دادن سرجلسه امتحان هم نرفتن اما قبول شدن. هم عملی هم کتبی بدونه هیچ امتحانی. اما فایده ای نداره چون شعبه کارگر ساختمانی سخت بیمه بیمه کنه و ۱ یا ۲ سالی هست که اصلا کسی رو بیمه نکرده . همچنین بیمه قالی بافی هم همینطور هستش . پیشنهاد من به شما اینکه شما بیمه مشاغل ازاد بشین بهتر وقت شما هم تلف نمیشه.
  اگر خواستین مراحل ثبت نام برای کارت مهارت کارگر ساختمانی رو انجام بدین http://advari.irantvto.ir/ از این سایت مراحل رو انجام بدین . خیلی ها امتحانش رو هم ندادن فقط اینتر نتی کاراش رو انجام دادن و قبول شدن . اما بدرد نمیخوره .

  [پاسخ]

  فقیه در ساعت ۹:۲۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  سلام وقت بخیر خانمی ۲۹ ساله هستم من حدود ۶ سال سابقه بیمه دارم و به خاطر شرایط خانوادگی مجبورم استعفا بدم. می خواستم ببینم چطور بیمه ام رو ادامه بدم و تا چند سال و چه مبلغی باید پرداخت کنم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۴ ۹:۲۹ ب٫ظ:

  سلام شما میتوناید بیمه زنان خانه دار بشین ماهی ۱۵۰ هزار تومنه. سن خانوم ها برای بازنشستگی ۴۵ سال تمام و ۲۵ سال سابقه شما باید داشته باشین .

  [پاسخ]

  ا.قاسم زاده در ساعت ۲:۴۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  سلام می خواستم ببینم آیا میشود بیمه اختیاری را به تکمیلی تبدیل کرد؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۵ام, ۱۳۹۴ ۹:۳۱ ب٫ظ:

  سلام . من اولین بار است که همچین چیزی میشنوم . شما بیمه اختیاری که باشین دفترچه بیمه و خدمات درمانی رو دارین و بازنشستگی. بیمه تکمیلی یه جوری بیمه ازاد هستش مثل بیمه سلامت. بیمه پارسیان. که فقط خدمات درمانی دارن نه بازنشستگی.
  شما همون بیمه اختیاری رو ادامه بده.

  [پاسخ]

  میترا در ساعت ۱۱:۲۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  من پدرم امسال وارد ۵۰ سال شده و سابقه بیمه هم به ۲۷-۲۸ سال رسید البته این سابقه شامل سختی کار و دوران مریضیش نمیشه (سرطان بدخیم روده بزرگ ) چون هر وقت رجوع کرده گفتند سوابق سختی کارتون گم شده و اداره کار رجوع کردند و اونجا هم بهونه سن رو آوردند که باید به ۵۰ سال برسید و سختی کار هیچ تاثیری نداره تا الانم خودش داره بیمه رو میریزه تا اینکه به ۵۰ سال رسیده حالا میگن باید ۳۰ سال سابقه کار داشته باشید چون قوانین عوض شده!!!!!!!!! حتی من هم نمیتونم پدر و مادرم رو زیر شاخه بیمه خودم در بیارم که بتونن دفترچه بگبرند میگند باید ۵۵ مادر و ۶۰ پدر باشه … و در حال حاضر پدر من هم نمیتونه دیگه پول بیمه اختیاری رو پرداخت کنه … چکار باید کرد؟؟؟؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۸ام, ۱۳۹۴ ۹:۴۲ ق٫ظ:

  سلام. شما نمیتونید پدر و مادرتان را زیر نظر خودتان بگیرید چون بیمه ای که زیر نظر فرزندان باشه فقط بیمه خدمات درمانی یعنی اون ها اگرم زیر نظر شما باشن فقط تحت نظر شما دفترچه دارن نه اینکه بازنشست بشن. برای بازنشستگی پدرتان باید خودش پول واریز کند. شما گفتین ۲۸ سال سابقه ۲ سال کم دارین تا به ۳۰ سال نرسد بازنشست نمیشود . در مورد سختی کار . ببینید سختی کار یک پروسه پیچیده ای دارد که شعبه گفته پرونده گم شده خیلی کار سخت شده. شما نگفتین پدر تان ۲ سال خدمت سربازی را به سوابق بیمه اضافه کردند یا نه اگه خدمت سربازی دارند اون ۲ سال رو اضافه کنند که سوابق به ۳۰ سال برسه اگه سربازی نداره و بیمه اختیاری هم هزینه اش زیاده فقط یک راه هستش پدرتان جزو بیمه های مشاغل ازاد با درصد پایین بشن. که فقط پول بازنشستگی رو بدن نه چیز دیگه ای رو با درصد پایین ماهی ۱۳۰ هزار تومنه که فقط بازنشستگی داره پدرتان ۲ سال بریزد تا سوابق به ۳۰ برسد. چون این ۲ سال رو اگه نریزید سازمان بازنشست نمیکنه.
  شما دنبال بیمه از کارافتادگی برای پدرتان رفتین .

  [پاسخ]

  جابر در ساعت ۰:۳۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  باسلام من هفت ساله پیشه یکی ازنرم افزارکارهای جمهوری که خودشم اجاره کرده بودکارکردم وتمام وکمال حقوقم وگرفتم ولی بیمه نکردمن ووهردفعه ماموربیمه روپیچوندیم حالاهفت ماهه ازدواج کردم وحالاپشیمون شدم که چراماموربیمه روپیچوندم حالابایدچیکارکنم بعدازهفت سال سابقه کارم بایدیعنی توسن سی سالگی ازصفرشروع کنم راهنمایی میخوام لطفا

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۴ ۹:۴۸ ق٫ظ:

  سلام. کار اشتباهی کردی. شما سوابقی نداری شماره بیمه هم حتما ندارید فکر نکنم بشه کاری .
  باید خودتون بیمه مشاغل بریزین. اگه سربازی رفتین برین در خواست بیمه اختیاری کنید چون متاهل هستین بیمه اختیاری بهتر براتون ماهی ۱۹۱ هزار تومنه.

  [پاسخ]

  عسل در ساعت ۱:۱۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  با سلام.مادر من به دلیل از کارافتادگی پدرم نان آور و سرپرست خانواده است.دارای جواز کسب و فاقد حتی ۱ماه سابقه بیمه.سن ایشون ۴۷ ساله.برای بیمه بازنشستگی ایشون چه کاری میشه انجام داد.ممنون میشم راهنماییم کنید.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۰:۲۵ ق٫ظ:

  سلام . پدر شما میتواند با جواز کسب هم بیمه شود . به صورت ازاد هم بیمه مشاغل ازاد که با نرخ ۲۰ درصد که ۱۸ درصد رو پرد شما میده و ۲ درصد دولت و بیمه اختیاری با نرخ ۲۶ درصد .
  پدر شما چون سوابقی نداره باید بیمه مشاغل ازاد بشن ماهی ۱۵۰ هزار تومن برای یک نفر بیمه اختیاری ماهی ۱۹۱ هزار تومن حتی تا تو بیمه اختیاری ۴ تا دفترچه درمان میدن و همین مبلغ رو میگیرن پدر شما ۴۷ سال سن دارند بهتر زودتر بیمه بشن اگه سن ایشون ۵۰ سال بشه دیگه سازمان ایشون رو بیمه نمیکنن از از این سن ۴۷ سال ۱۳ سال بیمه بریزن در سن ۶۰ سالگی بازنشست میشن.

  [پاسخ]

  سجاد در ساعت ۱۰:۵۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  سلام من و همسرم هرکدام می خواهیم بیمه اختیاری رد کنیم سن من ۳۲ و همسرم ۲۶ سال است می خوام بدونم تا چه زمان باید بیمه پرداخت کنیم تا بتوانیم برای بازنشستگی اقدام کنیم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۱ ب٫ظ:

  سلام. سن مردان برای بازنشستگی ۵۰ سال تمام هستش و تا سن ۵۰ سال باید ۳۰ سال سابقه رو داشته باشن . شما ۳۲ سال دارین ولی حق بیمه پرداخت نکرده باشین باید تا ۶۰ سال ادامه بدین تا سوابق تون به ۳۰ سال برسه مگر اینکه قبلا بیمه شده باشین و عقب افتاده داشته باشین اونا رو بدین . خانوم تون هم باید تا ۵۱ سالگی بیمه بریزن سن خانوم برای بازنشستگی ۴۵ سال با ۲۵ سال سابقه هستش .

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۰:۴۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  سلام باسپاس ازرهنمودهای قانونی جنابعالی .ایاشخصی که ازبیمه بیکاری استفاده میکند میتواند برای امرار معاش زندگی کاردیگری انجام دهد ۲-ایاگرفتن کارت شهری تاکسی بعنوان رانندکمکی باعث قطع بیمه بیکاری می شود۳-ایاباپرداخت بیمه اختیاری یاغیر میتوان حقوق بازنشستگی را افزایش داد سابقه بیمه ام۲۳سال

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۹ ب٫ظ:

  سلام. شما بیمه بیکاری میگیرید میتوانید جای دیگه هم کار کنید کار کردن که عیب نیست. اما اگه شعبه بفهمه شما مشغول کار هستین امکان قطع بیمه تون هستش جایی هم کار کردین نگین من بیمه بیکاری میگیرم . بعضی هایی که کارت مهارت ندارند امکان داره تامیین اجتماعی بفرسته فنی حرفه ای برای کسب مهارت فنی و اگه نرین مهارت نگیرین بیمه تونو قطع میکنه ولی برای کسانی هست که از کار اخراج شدن دقیقا اطلاع ندارم . شما میخواهین حقوق بازنشستگی تون زیاد بشه باید ۵ سال اخر تون رو دستمزد مصوب وزارت کارو بالاتر ببرین بالاترین دستمزد رو انتخاب کنید.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۲:۲۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من ۳۸ سال دارم و فقط یک سال بیمه از طرف یک شرکت برایم ریخته شده و الان ۳ سال است که ق طع شده برای اینکه خود وخانواده ام را بیمه کنم چه نو بیمه ای بکنم و چه کار باید انجام دهم ؛ الان شغل خاصی ندارم عملا بیکار هستم ولی می خواهم خودم حق بیمه را بریزم و دفترچه بیمه درمان و بازنشستگی و…داشته باشم لطفا مرا راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  kh در ساعت ۱۰:۲۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  سلام میخاستم در مورد بیمه شدگان ازطریق مدارک فنی حرفه ای (کارگران ساختمانی) سوال کنم که جریان الکتورنیک شدن بیمه های آن ها چیست و از چه طریقی میتوان این کارکرد؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۴ ۸:۵۲ ق٫ظ:

  سلام .فعلا همه جا الکترونیک نشده دفترچه های درمان. اگرم منظورت اینکه لیست بیمه رو از طریق اینترنت رد کنید برو به سایت http://www.tamin.ir/ توضیح داده لیست رو رد کنی. من که لیست خواستم رد کنم قبول نکرد رد نکرد.

  [پاسخ]

  بهزادچراغ زاده در ساعت ۱۰:۱۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  سلام خسته نباشید من ۱۳سال سابقه یبیمه ی مشاغل ازاددارم ۳تافرزند هم دارم سنم هم۵۳سال هستش چون هزینه ی بیمه ی مشاغل ازاد بالاست بهم پیشنهاد شده بیمه ی اختیاری بشم به نظر شمااین کار را انجام بدم یانه؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۱ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۴ ق٫ظ:

  سلام. بیمه مشاغل ازاد ماهی ۱۵۰ هزار تومن برای یک نفر . بیمه اختیاری ماهی ۱۹۰ هزار تومن تا ۴ تا دفترچه درمان هم با این هزینه میدن اما بیمه اختیاری برای هرنفر ماهی ۲۱ هزار تومن برای دفترچه هستش . چون شما بچه هم دارین بهتر که بیمه اختیاری بریزین که پول دفترچه زیاد ندین. یا میتونید تو بیمه مشاغل ازاد از هزینه درمان انصراف بدین هزینه تون بیاد پایین که اینکارو نکنید.

  [پاسخ]

  بهزادچراغ زاده پاسخ در تاريخ شهریور ۳ام, ۱۳۹۴ ۲:۲۹ ب٫ظ:

  معذرت می خوام بعد اینکه میگن بازنشستگی بیمه ی اختیاری ۳۰ساله است و بیمه ی مشاغل ازاد ۲۰ساله است درسته یانه؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۵ام, ۱۳۹۴ ۰:۲۷ ق٫ظ:

  این حرف کاملا اشتباه هستش سن بازنشستگی برای مردا ۵۰ سال در این سن باید ۳۰ سال سابقه بیمه داشته باشن چه اختیاری چه اجباری چه مشاغل ازاد فرقی نمیکنه . سن بازنشستگی برای زنان ۲۵ سال سابقه با ۴۵ سال سن تمام هستش شما اگه از ۳۰ سال ۲۹ سال سابقه داشته باشین بازنشست نمیشین باید حتما ۳۰ سال داشته باشین مگر در شرایطی خاص مثل مشاغل زیان اور که زودتر بازنشست کنن.

  مجتبي در ساعت ۵:۴۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  سلام .خسته نباشين بنده حدود دوازده سال سابقه بيمه اجباري کارگري وکارمندي دارم متاسفانه بنا به دلايلي از تير ماه سال نود وسه بيمه اي براي من واريز نگشته …يکي اينکه من بخوام خودم واريز کنم چه بيمه اي وماهيانه چه مبلغي …دوم اينکه اين دوازده ماه گذشترو چگونه وچه مبلغي پرداخت کنم تا وقفه اي در سابقه بيمه ام ايجاد نشود لطفا راهنمايي بفر ماييد

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۱ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۶ ق٫ظ:

  سلام. شما میتونید برین بیمه اختیاری بریزین ماهی ۱۹۰ هزار تومن. وقف رو بعد از سن ۵۰ سالگی میتونید پرداخت کنید. الان نمیشه.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۳:۱۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از وقتی که برای پاسخ به سئوالات ما میگذارید. یه سوال فنی در مورد ادامه بیمه اختیاری داشتم که معافیت از معاینه پزشکی میباشد که شرط آنرا دو مورد بیان کرده اند که عبارت است از:۱- از فاصله قطع حق بیمه بیشتر از نه ماه نگذشته باشد.۲- از تاریخ قطع حق بیمه دارای حداقل یکسال پیوسته پرداخت حق بیمه باشید. حال سئوالی که اینجا مطرح میشود اینست که مثلا اگر کسی دارای چند سال سابقه حق بیمه اجباری بطور پیوسته بوده (مثلا ۵ سال) و سپس از شرکت اخراج شده باشد و مثلا بعد از گذشت ۳ سال مجددا خود را بیمه اختیاری کرده باشد و حالا بعد از ۵ ماه که خود را بیمه اختیاری کرده است مجددا حق بیمه پرداخت نکند تا قرادادش لغو شود آیا دوباره برای قرارداد مجدد باید مراحل آزمایش پزشکی که دارای زحمت زیادی است را بگذراند؟ راستش من این سوال را از متخصصین زیادی پرسیده ام و هر کدام جواب متفاوتی داده اند لذا از شما کارشناس محترم که سابقه فراوانی در این زمینه دارید یک مشاوره و راهنمایی دقیق میخواستم . با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۵ام, ۱۳۹۴ ۰:۳۲ ق٫ظ:

  سلام. اگه از مدت بیمه پردازی ۹ ماه بگذرد شما باید کمسیون پزشکی بشین اگه قرار داد شما لغو بشه اما ۹ ماه از مدت اخرین پرداخت نگذر فقط شعبه با شما قرار داد جدید میبندد فرقی نمیکنه شما چند سال سابقه داشته باشین اگه ۲۰ سالم داشته باشین ۹ ماه بگذرد هم باید کمسیون پزشکی رو انجام بدین هم یه قرار داد جدید تنظیم میشه.
  اگه شما ۵ ماه از اخرین پرداخت حق بیمه تون گذشته چون زیر ۹ ماه هستش نیازی به کمسیون پزشکی نداره فقط قرار داد
  مدت کمسیون پزکی هم ۳ ماه طول میکشه تا کاراش انجام بشه .

  [پاسخ]

  تقواییی در ساعت ۷:۲۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  با عرض سلام و تشکر بابت زمانی که قرار میدهید.
  با توجه به این که شاغلین در مدارس غیر دولتی فقط برای نه ماه تحصیلی مشمول بیمه میگردند برای ادامه بیمه خود در سه ماهه تابستان چه کاری باید انجام دهند .به این نکته توجه شود که این مساله برای هر سال اتفاق می افتد یعنی نه ماه پرداخت میشود و سه ماه بدون بیمه و دوباره نه ماه …..

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۵:۰۶ ب٫ظ:

  سلام. خوب سیاست مدارس جدیدا اینطوری شده که نباید ایجوری باشه. فکر کنم چرا قرار دادی هستین .
  باید اون ۳ ماه رو خودتون بریزین یا پولشو بدین به مدرسه اونا بریزن.

  [پاسخ]

  رزم یار در ساعت ۹:۵۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  من دوفرزند دارم که خارج از گشور هستند ایا میتوانم انها را بیمه بازنشستگی کنم من از هردو وکالت دارم سن انها ۳۴و۳۰میباشد

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۵:۰۸ ب٫ظ:

  سلام. بله شما میتوانید . با مدارک شناسایی به شعبه محل سکونت بروید و راهنمایی بخاین

  [پاسخ]

  بیژن در ساعت ۷:۳۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  سلام, من ۵۸ سال دارم, بعد از ۳۰ سال اومدم ایران که از مادر پیر و نا توانم مراقبت کنم . تو این سن پیدا کردن کار استخدامی برای کسی مثل من که زبون فارسی اداری و رسمی رو دیگه بلد نیست غیر ممکن است.تصادفی این صفحه رو در اینترنت پیدا کردم و کامنت های شما ها رو خوندم, آیا با پرداخت حق بیمه میتونم خودم رو بیمه درمانی اختیاری کنم؟
  سپاس فراوان. بیژن

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۵:۱۲ ب٫ظ:

  سلام. شما ۵۸ سال میباشید تو این سن نمیشه بیمه شد مگر اینکه شما کم کم ۸ سال سابقه بیمه رو داشته باشین. یا تو سن های پایین تر قبلا ها تو ایران بیمه شده باشین بعد ولش کرده باشین اینطوری میتونید عقب افتاده تونو بدین . اگه هیچ کدوم رو نداشته باشین در این سن سازمان بیمه نمیشه . سن بیمه شدن برای مردان ۵۰ سال هستش که اگه از ۵۰ سال سن بالاتر باشه باید نسبت به افزایش سن سابقه پرداخت هم داشته باشن.
  شما فقط میتونید بیمه سلامت بشین که فقط دفترچه دارن بازنشستگی نداره.

  [پاسخ]

  ماهرخ در ساعت ۱۰:۴۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  با عرض سلام وخسته نباشيد
  من از سال ۱۳۸۲ تا الان(شهريور۹۴) بيمه تامين اجتماعي بودم وميخوام ترك كار كنم وقصد دارم بيمه ام رو ادامه بدم برا بازنشستگي و…
  ونميخوام از بيمه درماني هم استفاده كنم زير نظر شوهرم بيمه ميشم
  ميشه لطفا راهنمايي كنيد چه نوع بيمه اي خوبه وهزينش ماهيانه چند درمياد
  ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۵:۱۷ ب٫ظ:

  سلام. شما میتوانید بیمه مشاغل ازاد بشین. که بدونه دفترچه با نرخ ۲۰ % و ۲ % به عهده دولت که هم بازنشستگی داره هم از کارافتادگی و هم فوت قبل وبعد از بازنشستگی رو داره وکاملترین شون هستش اگه اینو بخاین بدونه دفترچه ماهی ۱۳۲ هزار تومن با دفترچه ماهی ۲۲ هزار تومن به این مبلغ اضافه کن.
  اگه نرخ ۲۰ درصد پایین تر رو انتخاب کنی که نظر من اینکه انتخاب نکن پایین تر از کارا فتادگی نداره و خدایی نکرده اگه اتفاقی بیفته شعبه مسئولیتی در قبال از کارافتادگی نداره . شما نرخ ۲۰ درصد رو انتخاب کن .بهتر.
  روز خوش

  [پاسخ]

  سامان در ساعت ۷:۳۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  سلام با عرض خسته نباشید به مدیر سایت ممنون سایتتون عالیه
  می خواستم ببینم می شه بیمه رو خرید و زود تر بازنشست شد من ۱۰ سال سابقه کار دارم در حال حاضر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۵:۱۹ ب٫ظ:

  سلام. بله میشه اما تحت شرایط خواص خودش. شما نگفتی چند سالته و از چند سالگی سابقه کار داری تا بهتر بتونم راهنمایی کنم.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۱:۲۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  با سلام وخسته نباشید خدمت شما بنده سابقه پرداخت بیمه اجباری به مدت ۲۴ سال و سن ۴۹ سال دارم. با توجه به پایان مدت قراردادم در پایان شهریور ماه تصمیم به استعفا از محل کارم دارم . با توجه به آخرین حقوق دریافتی و اعلام شده در لیست بیمه که معادل دو و نیم میلیون تومان میباشد ، چگونه میتوانم تا زمان بازنشستگی بصورت اختیاری و یا در صورت شاغل شدن بصورت اجباری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشم ؟ ؟ و سوال دوم اینکه آیا با شرایط فوق الذکر امکان تقاضای بازنشستگی را دارم ؟ اگر دارم میزان حقوق دریافتی اینجانب چه میزان خواهد بود ؟ با تشکر از پاسخگویی شما

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۵:۲۴ ب٫ظ:

  سلام. سن بازنشستگی برای مردان ۵۰ سال با دارا بودن ۳۰ سال سابقه تمام شما ۲۴ سال سابقه دارین و۶ سال شما باید به سابقه تون اضافه کنید و شما باید بیمه اختیاری رو ادامه بدین که هزینه اش ماهی ۱۹۱ هزار تومنه . شما ۵ سال اخر سوابق رو از دستمزد وزارت کار بالاتر پرداخت کنید. اگه ۵ سال اخر شما بالاتر از دستمزد وزارت کار پرداخت بشه حقوق بازنشستگی بالایی دارین. دستمزد امسال روزی ۲۳ هزار تومنه از این دستمزد بالاتر باید باشه تا حقوق هم در زمان بازنشستگی بهتر باشه

  [پاسخ]

  وجیه فرهادیان در ساعت ۰:۳۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  با احترام ۸ سال سابقه پرداخت بیمه اجباری برای کارگرم دارم بهترین پیشنهاد برای استفاده از بازنشستگی با داشتن سن ۵۴ سال برای ایشان
  ۱ استفاده از بیمه بیکاری
  ۲ بیمه خویش فرما
  میتواند باشد ؟
  چون کارگاهم را میخواهم تعطیل کنم کارگرم خانم هستن
  ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۵:۲۶ ب٫ظ:

  سلام. کارگران شما ۸ سال سابقه دارن کارگاه را شما تعطیل کنید اینا میتوانند تا مدتی از بیمه بیکاری استفاده کنند که هم حقوق میدن و هم فکر کنم جزو سوابق محسوب میشه بیمه بیکاری . که از شعبه بپرسین بهتر

  [پاسخ]

  محمدعلی وریک در ساعت ۷:۵۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  با سلام. من ۳سال بیمه یک شرکت بودم ولی ۵ماه سابقه بیمه رد نشده چه کار بایدکرد

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۴ ۶:۴۲ ب٫ظ:

  سلام . به اداره کار برین و شکایت کنید

  [پاسخ]

  یا سر شاه حسینی در ساعت ۱۰:۴۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  سلام
  پول پرداختن به تامین اجتماعی بزرگترین اشتباه است
  مردم یک حساب و کتاب بانکی بکنید
  منطق خوبی برای این اشتباه نیست
  شاید اتفاقی برایم تا سی سال افتاد!

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۱۶ ب٫ظ:

  دوست عزیز شما هر چقدر هم پول جمع کنید بانک بازم به حقوق تامیین اجتماعی نمیرسه . تامیین اجتماعی سالی ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومن میگیره ولی موقعی که شما بازنشست بشی ماهی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان که سالانه اضافه هم میشه با تورم به صورت ماداملعمر به شما میده . شما این پول رو تو بانک هم بزاری هرچقدر هم بانک سود بالا بده بازم تا ۳۰ سال دیگه نهایتا ۵۰ میلیون جمع کنید پول رو مگه ۵۰ میلیون چقدر میخاد در ماه سود بده تازه سود بانکی هم که سالانه کمش میکنن .
  تامیین اجتماعی حقوق رو فقط به شما میده و همسرتون . اما سود بانکی همسر خودتون. بچه هاتون. یا اگه اینا نباشن فک و فامیلو دوست اشنا رفیقم میتونه پول شما رو برداره اما خوب اگه یه شخص تا ۱۰۰ سالگی زنده بمونه یعنی سود بانکی و زمین و طلا میتونه تا ۱۰۰ ماهانه جواب خرج شمارو بده.
  من خیلی هارو میشناختم که هزاران هکتار زمین باغ خانه سود بانکی داشتن الان ۶۰ سالشونه تنها چیزی که براشون موند حقوق بازنشستگی بود که موندش. نه پول خانه . طلا.
  روز خوش

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۵ام, ۱۳۹۴ ۷:۳۱ ب٫ظ:

  جناب آقای مهدی
  باسلام و احترام
  باتوجه به حجم بالای کامنتهای ارسالی کاربران , تعدادی از پاسخهای شما در دیگر پستهای مرتبط با بیمه با تاخیر منتشر شد.
  ازتاخیر بوجود آمده عذرخواهم.
  باتشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۵ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۲ ب٫ظ:

  سلام. اشکالی نداره . دوست عزیز.

  محسن در ساعت ۳:۱۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  سلام
  من تو یه ساختمان کار میکردم به عنوان کارگر که فقط بیمه ساختمانی کارگران هست که موقع گرفتن پروانه ساخت پرداخت میکنن
  یک ماه پیش حین کار کردن تو ساختمان با فرز تیغه میشکنه و ۳ تا از انکشت هام اسیب شدید میبینه که ۲ تا عمل پیوند انجام دادم
  میخاستم بدونم که دیه میدن یا فقط طول درمانو تامین اجتماعی میده…؟؟؟
  هزینه درمانم جطور؟؟؟؟
  ممنونم….

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۷ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۰ ق٫ظ:

  سلام. من اطلاع دقیق ندارم در این زمینه. ولی باید دیه بدن. به تامین اجتماعی برین و موضوع رو درمیان بزارین.

  [پاسخ]

  محسن پاسخ در تاريخ مهر ۸ام, ۱۳۹۴ ۰:۲۲ ق٫ظ:

  ممنون

  [پاسخ]

  بهرام در ساعت ۳:۴۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  با سلام
  من با ۱۲ سال سابقه بیمه و ۳۷ سال سن دچار عفونت قلبی (بیماری اندوکاردیت)شده ام که این عفونت باعث جراحی باز و تعویض دریچه ائورت و جایگزین شدن دریچه فلزی و خارج کردن عفونت از قلب شده و همین بیماری باعث لختگی خون در دست راست وعمل جراحی برروی رگ اصلی دست چپ و جاگزینی رگ مصنوعی شده و همچنین در سال ۸۹ بر اثر کار سخت و سنگین دیسک کم گرفته ام که با جراحی و جاگزینی پروتز در کمر به سر کار برگشته ام.
  میخواستم بهم بگین ایا از کار افتادگی به من تعلق میگیره که بخوام پیگیری کنم یا اینکه هزینه و فقط تلف کردنه؟
  با تشکر از شما

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۹ ق٫ظ:

  باسلام.و ارزوی سلامتی برای شما دوست گرامی. اینجا نمیشه گفت اما فکر کنم بشه ازکارافتادگی گرفت البته چند درصد بهتون ازکارافتادگی بدن بستگی به نظر کمسیون پزشکی داره. شما درخواست ازکارافتادگی به شعبه بدین بعد اونا میفرستن برای ازکارافتادگی . و تو کمسیون میگن که چند درصد به شما میدن.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۷:۵۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  ماده ۳ – (اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶)

  مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه برای کسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

  سلام
  بنده هجده سال سابقه بیمه اجباری و چهل سال سن دارم. می خواستم بدانم اگر بخواهم خودم را بیمه اختیاری نمایم، با توجه به بند بالا و با توجه به اینکه سابقه بیمه بنده بیشتر از ده سال است، آیا حق انتخاب برای تعیین دستمزد روزانه بین حداقل و حداکثر را هنگام درخواست بیمه اختیاری دارم یا اینکه اجبارا میانگین آخرین ۳۶۰ روز پرداختی را بایستی پرداخت نمایم؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۵ ق٫ظ:

  سلام. معمولا شعبه دستمزد رو بر مبنای دسمزد وزارت کار تعین میکنه که الان روزی ۲۳ هزار تومن هستش اگه دستمزد شما از این مبلغ پایین تر باشه حقوق بازنشستگی شما خیلی کم میشه .

  [پاسخ]

  عماد در ساعت ۰:۲۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  با سلام
  قصد دارم برای همسرم حق بیمه مربوط به بازنشستگی زنان خانه دار رو به طور ماهیانه پرداخت کنم.میخواستم بدونم اگه اول همسرم رو تحت تکفل خودم بیمه درمان کنم بعد فقط درخواست پرداخت حقوق بازنشستگی بدم از نظر قوانین تامین اجتماعی مشکلی داره؟
  کارمند تامین اجتماعی به من گفت برای دفترچه درمان زنان خانه دار باید ماهی ۴۰ هزار تومن اضافه تر پرداخت کنم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۹:۰۷ ق٫ظ:

  سلام. شما نمیتونید که همسر تون رو بیمه کنید بعد تحت تکلف شما دفترچه بگیره همچین چیزی نمیشه بیمه زنان خانه ماهی ۱۵۳ هزار تومن هستش با دفترچه مگراینکه از دفترچه انصراف بدی میشه ۱۳۰ هزار تومن. هزینه دفترچه ماهی ۲۱هزارو۵۰۰ تومن هستش برای یک نفر مگر اینکه از دفترچه انصراف بدین .

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۶:۲۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  با سلام در سایت مشابه گفته بودم که من ۳۰ سال و نیم سابقه دارم وشرکت ما را بازخرید کرده در ۱مرداد ۹۴ ،قرم بیمه بیکاری پر کردم که نظر گمیته مثبت بود ،خواسته من این است که با ۳۵ سال بازنشست شوم و ماگزیمم را در یافت کنم (شغل قبلی ام در ۲سال آخر قائم مقام مدیر عامل بود و مگزیمم حق بیمه را کارفرما پرداخت میکرد)دوستان شما در سایت مشابه گفتند که اگر از بیمه اختیاری استقاده کنی ،اینکار میسر است .بعد سوال کردم که اگر از بیمه ایکاری استفاده کنم ،آیا درصدی را که به کارگران هر سال افزایش می یلبد به حق بیمه بیکاری که سازمان تامیین اجتماعی پرداخت میکند نیز تعلق میگیرد یا نه ؟ که دوستان گفتند این سوال را در این سایت مطزح کنم .(سوابف سوالات بنده در سایت دیگر موجود است )
  خواهشمندم با توجه به زمان کمی که برای تصمیم گیری برایم مانده در ارائه پاسخ و بذل محبت فرمائید.
  با تشکر فراوان از زحمات بی دریغ و بدون توقع کمال تشکر و سپاسگذلری را دارم.
  محمد ساعت ۷و پنجاه دقیقه سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۰۷ ب٫ظ:

  سلام. اینطوری که من فهمیدم شما میخواهید بیمه پردازی رو ادامه بدین تا حقوق بیشتری دریافت نمایید. الان شما با همین ۳۰ سال هم میتوانید بازنشست شوید. اما خوب اگر ۵ سال دیگر ادامه بدین حقوق بیشتری دارین و خیلی خوب تر هستش . شما نباید از بیمه بیکاری استفاده کنید. شما باید حدالاامکان باید از بیمه اجباری استفاده کنید چون مزایا و پاداش بیشتری داره . شما باید در لیست بیمه که رد میشه برای بیمه اجباری اگه بتوانید دستمزد پایه را بالای ۳۰ هزار تومن روزانه دستمزد بزنید که حقوق بهتریدارید . یعنی دستمزد ماهیانه در لیست بیمه اگه بالای ۹۰۰ هزار تومن باشه در ماه حقوق شما بالاتر هم میره هرچی بیشتر بهتره. اما در بیمه های اختیاری اینطوری نیست که شما هرچقدر دوست دارین دستمزد روزانه افزایش بدین دستمزد بیمه اختیاری روزی ۲۳ هزار تومن هستش که طبق وزارت کار هستش و شما فقط هر ۲ سال یکبار میتوانید ۱۰ درصد به این دستمزد اضافه کنید.
  پس اگه شما در بیمه اجباری بیشترین دستمزد رابزنید هم حقوق بالایی دارین هم موقع بازنشستگی بیمه های اجباری پاداش بیشتر داره .
  اگر سئوالی بود من درختمتم .

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ مهر ۱۹ام, ۱۳۹۴ ۶:۳۷ ب٫ظ:

  در بیمه اختیاری مگر پرداخت حق بیمه میانگین ۳۶۰ روز آخر نیست؟وهر سال هرچقدر وزارت کار به حقوق کارگران اضافه میکنه به مبلغ پرداختی بیمه اختیاری اضافه نمیشه؟ضمنا من گفته بودم که در ۱مرداد ۹۴ بازخرید شدم و شرکت منحل شد و من چون ۲ سال آخر ارتقائ گرفته بودم (قائم مقام مدیر عامل با مستندات)ماگزیمم حق بیمه برایم رد میشد حدود ۵ میلیون تومان ،ضمنا وقتی من بیکارم مگه میشه بیمه اجباری شد؟ من برای اینکه هنوز ۹۰ روز از باز خریدی ام نگذشته در کارگزاری درخواست بیمه اختیاری کردم که ۳ماه گذشته را پرداخت و بیمه ام متصل شود .ضمنا بیمه ۱۸ گفت چون شما۵۳سال سن و ۳۰سال و نیم سابقه دارید علی الزغم رای مثبت کمیته ،به شما بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد. حال از شما میپرسم اگر شماجای من بودیدچکار میکردید ۶ونیم بعدازظهر۱۹ مهر۹۴ باتشکر لطفا در ارائه پاسخ تسریع فرمایید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۴۷ ب٫ظ:

  سلام. من جای شما بودم میرفتم تقاضای بازنشستگی میکردم میرفت . شما دیگه ۳۰ سال پرکردی نیازی به این کاری نداری دیگه . درخواست بازنشستگی بده راحت.

  محمد پاسخ در تاريخ مهر ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۹:۰۹ ب٫ظ:

  باسلام شما جواب دادید که خود رابیمه اجباری کن من با با ۳۱سال سابقه در پروژه های نفتی و مدرک مهندسی و دوره های مختلف در گشورهای اروپائی مهارت کامل در نظارت وبعضا طراحی ، قائم مقام مدیرعامل یک شرکت نفتی بودم که شرکت زیانده و منحل گردید در طول ۲ سال آخر با ۲۵% افزایش بخاط ارتقاء شغلی ماگزیمم بیمه برایم رد میشد و در اول مرداد ۹۴ همه پرسنل از مدیر عامل تامن ودیگران را باز خرید کردند امروز رفتم شعبه ۱۸ کل سوابق خلص ۱۱۳۹۲ روز بود ،برادر من اگر کار پیدا میشد که حتما بیمه اجباری میشدم ضمنا بیمه بیکاری هم به من تعلق میگیره تا ۳۵ سال سابقه ولی بازنشستگی ام را خراب میکنه مجبور شدم ۱۵ مهر در کارگزاری ثبت نام کردم برای بیمه اختیاری و امروز فیش واریزی تا ۳۰ ابان را گرفتم تا بیمه ام خراب نشود مزد روزانه را ۱۵۱ هزلر تومان و ماهیانه حدود ۴ میلیون ۵۵۰ هزارتومان برایم در سایت ثبت میکنند فعلا اینکاررا کردم ودنبال کار هم هستم اگر شما جای من بودید چکار میکردید با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۳۸ ب٫ظ:

  جناب آقای محمد
  باسلام
  لطفا ازطرح سوالات تکراری وکپی کردن متنهای قبلی خودداری کنید.قاعدتا وقتی سوالی مطرح میکنید باید منتظر پاسخ باشید که در صورت امکان پاسخ داده میشود.اینکه بعد از چند ساعت یا دقیقه دوباره همان سوال را کپی و ارسال میکنید کمکی به موضوع نمی کندازطرفی باعث میشود وقتی زیادی از ما در ویرایش و انتشار سوالهای شما تلف شود.

  محمد در ساعت ۶:۲۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  شرکت ما را بازخرید کرده در ۱مرداد ۹۴ ،قرم بیمه بیکاری پر کردم که نظر گمیته مثبت بود ،خواسته من این است که با ۳۵ سال بازنشست شوم و ماگزیمم را در یافت کنم (شغل قبلی ام در ۲سال آخر قائم مقام مدیر عامل بود و مگزیمم حق بیمه را کارفرما پرداخت میکرد)دوستان شما در سایت مشابه گفتند که اگر از بیمه اختیاری استقاده کنی ،اینکار میسر است .بعد سوال کردم که اگر از بیمه ایکاری استفاده کنم ،آیا درصدی را که به کارگران هر سال افزایش می یلبد به حق بیمه بیکاری که سازمان تامیین اجتماعی پرداخت میکند نیز تعلق میگیرد یا نه ؟ که دوستان گفتند این سوال را در این سایت مطزح کنم .(سوابف سوالات بنده در سایت دیگر موجود است )
  خواهشمندم با توجه به زمان کمی که برای تصمیم گیری برایم مانده در ارائه پاسخ و بذل محبت فرمائید.
  با تشکر فراوان از زحمات بی دریغ و بدون توقع کمال تشکر و سپاسگذلری را دارم.
  محمد ساعت ۷و پنجاه دقیقه سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۶:۲۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  باسلام آیا درصدی را که به کارگران هر سال افزایش می یلبد به حق بیمه بیکاری که سازمان تامیین اجتماعی پرداخت میکند نیز تعلق میگیرد یا نه ؟ که دوستان گفتند این سوال را در این سایت مطزح کنم .(سوابف سوالات بنده در سایت دیگر موجود است )
  خواهشمندم با توجه به زمان کمی که برای تصمیم گیری برایم مانده در ارائه پاسخ و بذل محبت فرمائید.
  با تشکر فراوان از زحمات بی دریغ و بدون توقع کمال تشکر و سپاسگذلری را دارم.
  محمد ساعت ۷و پنجاه دقیقه سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۱۰ ب٫ظ:

  سلام. حق بیمه بیکاری منظور شما حقوق بیمه بیکاری هستش بله حقوق بیمه بیکاری هر ساله افزایش پیدا میکنه .

  [پاسخ]

  حسن در ساعت ۱۰:۴۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  سلام
  قانون خوبی گذاشتید برای بیمه کارگران ساختمانی ولی خواهش میکنم متولیان امر رسیدگی کنند که «۳۵» سال ما باید کار کنیم بعد بازنشسته بشیم !!!؟؟

  این ظلم نیست؟؟؟؟!!!

  اون وقت کارمندهای دولت که کار پشت میزی دارن ۳۰ سال بازنسته بشن الان هم که قانون اومده بتونن کارمندهای دولت با سنوات ۲۰ سال بازنشست بشن

  ما بیچاره ها چه فرقی با کارمندان دولت داریم به خدا تو ۱۲ ماه سال ۶ ماه هم کار نیست که انجام بدیم الان کلا کار ما خوابیده هیچ مزایایی نداریم نه سنوات نه وام نه عیدی نه کوپن کالا هیچ نداریم خواهش میکنم به وضع ماها رسیدگی کنید
  من به عنوان یه کارگر ساختمون اصلا امید به زندگی ندارم ۳۵ سال خیلیه برای بازنشستگیم من الان ۲۵ سالمه یکی از پاهام به خاطر عمل جراحی پارکی منیسک و رباط صلیبی پاره شده و فقط وزنم رو یه پام میندازم موقع کار به نظرتون میتونم ۳۵ سال با این وضعیت ادامه کار بدم؟؟!!
  حداقل قانون بازنشستگی ماها رو اصلاح کنید بشه همون ۳۰ سالی که بقیه بازنست میشن
  ممنونم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۲۸ ب٫ظ:

  سلام. کی گفته کارگران ساختمانی باید ۳۵ سال کارکنن . همه باید ۳۰ سال سابقه بیمه داشته باشن میتونن بازنشست بشن هم کارگر ساختمانی هم دولتی ها کمتر کسی با ۲۰ سال سابقه بازشست میشه تا اونجایی من اطلاع دارم فقط غسال های بهشت زهرا هستند که میتواند با ۲۰ سال سابقه بازنشست بشن. با معدن کار ها. دولتی ها و کارگران همه سال رو داشته باشن میتوانند درخواست بازنشستگی رو بدن ناراحت نباشین .

  [پاسخ]

  الی در ساعت ۱۰:۵۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  سلام
  آیا امکانش هست که من بیمه خویش فرما بشم ولی واسه بیمه درمانی از دفترچه ی الانم که بواسطه بابام بیمه شدم استفاده کنم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۲۹ ب٫ظ:

  سلام شما باید بیمه زنان خانه دار بشین با دفترچه ماهی ۱۵۰ هزار تومنه. شما وقتی بیمه شدی نمیتوانید از دفترچه پدر استفاده کنید چون اسمتون در لیست بیمه پردازی هستش

  [پاسخ]

  عرفان در ساعت ۱۱:۰۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  یک سوال داشتم من ۱۹ سال سابقه سختی کار دارم و ۱.۵سال هم هست که بیمه بیکاری میگیرم اگه خودمو بیمه اختیاری کنم ۲۶درصد کدوم حقوقو باید به عنوان حق بیمه بدم(حقوق بیمه بیکاری یا حقوق سالی که در شرکت کار کردم) واینکه حقوق بازنشستگی من با پرداخت بیمه اختیاری چگونه محاسبه می شود؟ واینکه چند سال باید بیمه اختیاری بریزم تا بازنشست شم لگفا پاسخ دهید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۳۴ ب٫ظ:

  سلام. شما باید ۳۰ سال سابقه رو داشته باشین کمتر از ۳۰ سال بستگی به نظر شعبه داره. بیمه اختیاری با دستمزد وازارت کار هستش روزی ۲۳ هزار تومن حقوق اگه سال بریزین ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومن رو میدن شاید بیشتر بشه.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱۲:۳۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  با سلام. از زمان بی کار شدن در یک شرکت چند ماه وقت داریم تا برای بیمه اختیاری اقدام نماییم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۹:۴۶ ب٫ظ:

  سلام مدت خاصی نداره شما هر موقع میتوانید بریدید در خواست بیمه اختیاری بدین. اما اگر از مدت بیمه پردازی ۹ ماه بگذرد باید کمسیون پزشکی بشین.

  [پاسخ]

  شهرام در ساعت ۱:۵۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  با عرض سلام . من ۴۸ سال سن دارم و با حتساب خدمت سربازی ۲۳ سال سابقه تامین اجتماعی دارم. آیا دو سال دیگر که به ۵۰ سالگی می رسم می توانم مانده سنوات تا ۳۰ سال را خریداری نموده بازنشسته شوم؟ برای هر سال چه مقدار باید پرداخت کنم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۹:۴۸ ب٫ظ:

  سلام. شما اگه حق بیمه عقب افتاده دارین میتوانید بخرید اگه حق بیمه عقب افتاده ندارین نمیتوانید چیزی رو بخرین. و باید سوابق بیمه تان را به ۳۰ سال کامل برسونید .

  [پاسخ]

  الی در ساعت ۴:۲۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  خوب من الان توی امور آب مشغول به کار هستم و از طرف سازمان موظف به پرداخت بیمه شدم ! آیا بازم باید بیمه زنان خانه دار بشم یا بیمه آزاد؟؟؟؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۲۲ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۳۹ ق٫ظ:

  سلام. سازمان آب باید بیمه شما رو پرداخت کنه و اگه بیمه سازمان اب بشین دیگه نیازی به بیمه خانه داری نیست

  [پاسخ]

  شفاعتی در ساعت ۱:۲۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  سلام من ۳ و نیم بیمه تامین اجتماعی بوده ام از طرف کارفرما و در این بین ۲ بیمه پرداخت نشده الان در حال حاضر میخواهم دوباره خودم بیمه خویش فرما بشوم ولی فقط برای بازنشستگی نه برای درمان شرایطش رو می خواستم و اینکه آیا سابقه قبلی منظور میشه و حق پرداخت بیم کم تر نمیشه چون من درمانی نمی خوام خودمو بیمه کنم ؟

  [پاسخ]

  بهنام در ساعت ۱۱:۳۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  با سلام.
  بنده از تیر ماه ۹۳ تا اسفند ماه ۹۳ بیمه خویش فرما بودم.
  بعدش رفتم سر از تا همین ماه(مهر ماه)۹۴ از شرکت برام بیمه ریختن.
  الان دوباره میخوام خویش فرما بیمه کنم خودم رو از کار امدم بیرون.
  ایا باید دوباره معاینه پزشکی برم؟؟ تو شعبه بیمه خیلی بعدا جواب دادن اصلا متوجه نشدم.
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۴۵ ب٫ظ:

  سلام. اگه از مدت اخرین بیمه پردازی ۹ ماه بگذرد باید کمسیون پزشکی بشین.

  [پاسخ]

  لیلا ظهیری در ساعت ۱:۵۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  سلام.خسته نباشید.من و همسرم ب جهت شغل ازاد میخوایم بیمه مشاعل ازاد کنیم.که هم شامل درمان و بازنشستگی و تکمیلی هم بشه.میشه بگید باید چطوری بیمه کنیم.و مبلغ هر ماه بیمه برای درمان و بازنشستگی چقدر میشه.و اگه بخوایم بیمه تکمیلی رووهم بهش اصافه کنیم ماهیانه برای هر دو نفرمون باید چقد حق بیمه بدیم؟؟؟؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۶ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۲ ق٫ظ:

  سلام هردوی شما میخواهین برای خودتان جدا بیمه داشته باشین یعنی هرکی جدا بازنشست بشه.
  نفری ماهی ۱۵۰ هزار تومن با دفترچه بیمه و بازنشستگی برای هرماه

  [پاسخ]

  ماریا در ساعت ۷:۵۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  با سلام و احترام
  بنده به مدت ۴ سال بیمه پرداخت کرده ام که ۲ سال آن در عوم پزشکی مشغول بودم و ۲ سال دیگر در درمانگاه به عنوان مشاور تغذیه از طرف درمانگاه بیمه شده ام که درمانگاه ۷۰ درصد و بنده ۳۰ از حق بیمه را از محل درآمدم پرداخت کرده ام.درآمد من ثابت نیست چون به ازای تعداد مراجعینم متغییر است و سهم من از درامدم ۶۰ درصد و درمانگاه ۳۵ درصد و ۵ درصد هم مالیات است.حالا در اوایل بارداری هستم میخواستم بدانم که اگر مرخصی زایمان بگیرم از طرف تامین اجتماعی حقوقی به من تعلق میگیرد؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۶ ب٫ظ:

  بیمه‌شدگان زن صندوق تأمین‌اجتماعی به هنگام بارداری می‌توانند، کمک هزینه ایام بارداری را به عنوان یکی از حمایت‌ها از تأمین‌اجتماعی دریافت کنند.

  .

  به گزارش ایلنا، براساس قوانین صندوق تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان زنی که ظرف یک‌سال پیش از زایمان، حق‌بیمه ۶۰ روز کار را به تأمین‌اجتماعی پرداخت کرده باشند، در مدت استراحت ایام بارداری به کار اشتغال نداشته، از کارفرما در مدت استراحت ایام بارداری مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند، روز قبل از شروع استراحت، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند و زایمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد، مگر اینکه فرزندان قبلی به هر علتی از ردیف خارج شده باشند که در این صورت صرفاً بابت فرزند چهارم با احراز شرایط قانونی می‌توانند، کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت دریافت کنند.

  .

  بر این اساس مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند در زایمان‌های یک‌قلو و دوقلو ۶ ماه و برای زایمان‌های سه‌قلو و بیشتر یک سال است که حداقل ۳ ماه از غرامت دستمزد متعلقه بابت استراحت پزشکی بعد از زایمان بوده و قابل پرداخت است و برای سایر موارد نیز ۸۴ روز یا ۱۲ هفته است که می‌تواند قبل یا بعد از زایمان باشد.

  .

  میزان غرامت دستمزد ایام بارداری معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده است که حداکثر برای ۶ ماه بدون کسر ۳ روز اول پرداخت می‌شود و بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی با ارائه گواهی پزشک معالج یا بیمارستان و تصویر گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند و دفترچه درمانی می‌تواند غرامت دستمزد ایام بارداری را دریافت کند و مدت دریافت کمک هزینه بارداری جزو سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان زن محاسبه می‌شود.

  [پاسخ]

  علی میر در ساعت ۱۲:۰۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  با سلام بنده کارشناس حقوقی یک شرکت حمل و نقل هستم
  شرکت ما نود در صد کارهاش رو ناوگان عمومی انجام میدن که خودشون خویش فرما هستن آیا راهی هست که ۵ درصد ماده ۳۸ بابت این افراد کسر نشه
  چون این افراد خودشون برای گرفتن بار مجبور هستن بیمه پرداخت کنن
  و اینکه آیا ممکن هست افراد فنی رو هم به همین روش داخل قرارداد بیمه کرد و براشون بیمه رد نکرد

  [پاسخ]

  ابراهیم در ساعت ۹:۵۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  سلام من ۱۱سال سابقه بیمه داشتم که با محل کارمقطع همکاری کردم ۳ساله خودم بیممو واریز میکنم الان ماهی ۱۹۰هزارتومان هزینه بیمه خویش فرما پرداخت میکنم درحالی که شخصی رو میشناسم که ماهی ۱۳۰هزارتومان بابت بیمه خویش فرما پرداخت میکنه راهنمایی بفرمائیدبیمه ما چه تفاوتی دارد وچطور میتونم حق بیمه کمتری پرداخت کنم باتشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۵:۳۶ ب٫ظ:

  سلام. بیمه ماهی ۱۹۰ هزار تومن بیمه اختیاری هستش کم هم نمیشه. شما باید بگین چنتا بچه دارین . چند نفر تحت تکلف شماست. خوب بیمه ماهی ۱۳۰ هزار تومن شما باید از دفترچه کلا انصراف بدین. ازکارافتادگی ندارین. بعضی امتیازات حذف میشه .
  اما بیمه اختیاری تا ۴ تا دفترچه رایگان میدن بهتون و خیلی بهتر به شرطی که تحت تکف شما زیاد باشن. اما از نظر حقوق بازنشستگی یکی هستن.
  اگه شما متاهل و دارای فرزند هستین در بیمه اختیاری بمونید بهتر . اگه بایید بیمه مشاغل ازاد هزینه دفترچه تون میره بالا مگر از دفترچه انصراف بدی که بدونه دفترچه میشه ماهی ۱۳۰ هزار تومن . ازکارافتادگی رو هم داره اگه از ۱۳۰ هزار تومن کمترش کنی اونوقت امتیاز ازکارافتادگی رو از دست میدی.

  [پاسخ]

  سارا در ساعت ۰:۰۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  با سلام
  آیا کسی که در حال پرداخت بیمه خویش فرما هست میتواند خود را به نحوی بیمه تکمیلی کند؟ آیا راهی هست که افراد دارای بیمه اختیاری بتوانند از طریق آن برای بیمه تکمیلی اقدام کنند؟ هزینه ماهیانه این بیمه برای کسانی که بیمه خویش فرما دارند چقدر است؟

  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۲۵ام, ۱۳۹۴ ۹:۵۷ ق٫ظ:

  سلام. دیگه شما وقتی بیمه تامین اجتماعی هستین دفترچه دارین . دیگه تکمیلی چرا. نه فکر نکنم بشه تکمیلی کنید هرشخص میتونه یک بیمه داشته باشه . مگر برین سراغ بیمه های ازاد مثل پارسیان. بیمه دی اونا بیمه کنن که نیازی نیست تامین اجتماعی از همه ی اینا بالاتر هستش

  [پاسخ]

  سلیمان در ساعت ۷:۴۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  باعرض سلام وادب اینجانب فعلاتاتاریخ۱۳۹۴/۰۸/۳۰بعلت اخراج ازکارتوسط کارفرما بخاطراقدام برای بازنشستگی درمشاغل سخت وزیان اور ۱۵ماه است ازبیمه بیکاری استفاده می کنم وتا۳سال دیگرنیزاستحقاق استفاده ازبیمه بیکاری رادارم۴۶سال سن دارم باخدمت سربازی وبیمه بیکاری جمعا۲۵سال سابقه پرداخت بیمه دارم برای بازنشستگی درمشاغل سخت وزیان اورشرکت کرده ام سابقه اینجانب به صورت متناوب به مدت۲۰سال و۶ماه بابررسی سوابق وتاییدعناوین شغلی توسط تامین اجتماعی درکمیته بدوی وتجدیدنظراداره کاراستان موردتاییدقرارگرفته است اکنون منتظررای کمیته شعبه مربوطه تامین اجتماعی هستم سوال من این است با۱/۵برابرشدن سابقه تایدشده توسط کمیته هاجمع سوابق من۳۵سال و۳ماه می شودایابااین شرایط که بنده به عرض رساندم بازنشسته خواهم شداگربازنشسته بشوم وکارفرماازپرداخت۴درصدخودداری کندچکاربایدبکنم/لطفاراهنماییم کنید/باتشکرفراوان ازمدیریت سایت

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۲۶ام, ۱۳۹۴ ۵:۰۹ ب٫ظ:

  سلام. این شرایطی که شما گفتین اگه تامین اجتماعی سوابق شما که گفتین ۳۵ سال میشه اگه سازمان این حرف شمارو تایید کنه شمادارای ۳۵ سال سابقه میشین و طبق قانون کسی که ۳۵ سال سابقه قابل قبول نزد تامین اجتماعی داشته باشه بدون شرط سنی بازنشست میشه

  [پاسخ]

  Amin در ساعت ۷:۰۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  باسلام .ایادرحقوق ومزایای بازنشستگی بیمه اختیاری وبیمه کارگرساختمانی تفاوتی هست؟ومدت بازنشستگی اختیاری وکارگری چندسال میباشد.باتشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۰ ب٫ظ:

  سلام. حقوق بازنشستگی را دستمزد تعیین میکنه نه نوع بیمه دستمزد نباید از روزی ۲۳۷۰۰۰ ریال کمتر باشه .

  [پاسخ]

  میترا در ساعت ۱۲:۱۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  با سلام و خسته نباشید
  همسر من نزدیک به چهار الی پنج سال سابقه بیمه تامین اجتماعی داره و سه ماه پیش دوتا از انگشتهای دستش قطع شد که پیوند شد ولی بدنش پیوند رو قبول نکرد و قطع کردن از اون به بعد دیگه سرکار شهرستان نرفت و شروع به کار در تهران کرد البته حادثه در محل کارش نبود الان تصمیم داریم بیمه مشاغل آزاد یا بیمه خویش فرما رد کنیم با توجه به نقص عضو و مدارک موجود پزشکی میتونیم تخفیف بگیریم و کدوم بهتر هست مشاغل آزاد یا خویش فرما؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۹ ب٫ظ:

  سلام. نقص عضو با چی بوده با دستگاه پرس بوده چطوری.
  شما میتوانید درخواست از کارافتادگی بدین که کمسیون پزکی میکنن و درصد رو میدن طبق اون درصد حقوق تعلق میگیره.
  چون متاهل هستش همسر شما و بهتر هستش بیمه اختیاری بریزن چون به خاطر این گفتم اختیاری که دفترچه درمان داشته باشین. اگه از دفترچه درمان انصراف بدین میتونید بیایین بیمه مشاغل بانرخ ۱۸ درصد که ماهی ۱۲۸ هزار تومن هستش بدون دفترچه درمان فقط بازنشستگی و از کارافتادگی داره .
  درخصوص انگشت دست باید کمسیون پزشکی نظر بدن .
  باارزوی سلامتی برای شما و همسرگرامی تان.

  [پاسخ]

  رسول شاکری در ساعت ۴:۴۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  با سلام و احترام
  بنده ۱۴ سال سابقه بیمه اختیاری دارم بر اثر سانحه ای که در محل کارم پیش امد دچار سوختگی شدید شده ام الان طبق قانون بیمه می توانم از کار افتاده بشوم ولی اذعان می دارند بیمه اختیاری از کار افتادگی ندارد لطفا راهنمایی بفرمایید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲ام, ۱۳۹۴ ۱:۴۸ ب٫ظ:

  سلام. *داشتن ۳ شرط برای دریافت مستمری از کار افتادگی*

  وی داشتن ۳ شرط را برای برقراری مستمری از کار افتادگی ضروری عنوان کرد و افزود: یکی از این شرط ها این است که پزشک معالج و متخصص بیماری گواهی غیرقابل علاج بودن بیماری و اتمام درمان های انجام شده و همچنین از کار افتاده بودن بیمه شده را صادر کند و بیمه شده گواهی صادره را به شعبه مربوط جهت اخذ فرم های لازم ارائه تا بعد از تکمیل آن توسط شعبه و پزشک معالج به کمیسیون های پزشکی معرفی شود.
  جعفری با بیان اینکه دومین شرط ضروری برای برقراری مستمری از کار افتادگی برای بیمه شدگان اختیاری این است که کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی، از کار افتادگی بیمه شده را به میزان حداقل ۶۶ درصد و یا بالاتر تعیین کند افزود: سومین شرط این است که بیمه شده باید حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف ۱۰ سال قبل از شروع بیماری بوده باشد به شرط آنکه ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یکسال قبل از شروع بیماری منجر به از کار افتادگی را داشته باشد.
  (از کارافتادگی در بیمه اختیاری هستش و باید کمسیون پزشکی میزان از کارافتادگی شما رو مشخص کنه )

  [پاسخ]

  میترا در ساعت ۰:۲۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با عرض سلام و احترام ممنون از پاسختون
  ما خیلی پیگیری کردیم ولی گفتن چون حادثه در محل کار نبوده هیچ کاری نمیتونید انجام بدید حتی با نظر کمیسیون پزشکی پنجاه روز استراحت پزشکی گرفتیم که اون رو هم یکماه پیش کارهاشو انجام دادیم شماره حساب گرفتن ولی چیزی نریختند
  هزینه بیمه اختیاری چقدر میشه؟آیا با شرایط فعلی همسرمیتونیم تخفیف بگیریم برای پرداخت حق بیمه ؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۴ام, ۱۳۹۴ ۸:۴۰ ق٫ظ:

  بیمه اجباری حادثه باید در محل کار باشه اگه جایی دیگه باشه قبول نمیکنن چون بیمه رو کارفرما میده . بعد برای ثطع انگشت خیلی از کارافتادگی بالایی نمیدن یعنی اگرم نتیجه میداد حقوق بالایی نمیدادند . یاشایدم اصلا ندن. چونکه ازکارافتادگی باید به گونه ای باشه که پزشک قطع امید کنه از بیمار و دیگه امیدی به کارکردن و بهبودیش نباشه تا اونوقت از کارافتادگی بدن. باقطع انگشت اینا کاری نمیکنن.

  [پاسخ]

  سپیده در ساعت ۱۰:۳۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با سلام
  من حدود ۱۲ سال سابقه بیمه اجباری دارم و ۳۸ سالمه.میخواستم به دلیل مشکلات دیگه سر کار نذک.ایا راهی است که بتونم تا ۲۰ سال حق بیمه رد کنم و بعد اون با ۲۰ سال بازنشسته بشم؟ چقدر باید پرداخت کنم و به چه نحوی باید عمل کنم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۵ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۱۰ ق٫ظ:

  حق بیمه شما کمه باید بالای ۲۰ سال رو داشته باشین تا بتوان درخواست بازنشستگی با ۲۰ روز حقوق روکرد. اما شما فعلا ۱۲ سال دارین باید ادامه بدین

  [پاسخ]

  علی اکبر احمدی در ساعت ۶:۱۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با عرض سلام وخسته نباشید
  من از سال ۸۷ مشغول کار شدم تا سال ۸۹ بیمه بودم پس از تغییر مکان شغلیم حدود ۲۰ روز فاصله بین پرداخت بیمه ام افتاده میخواستم بدونم راهی داره اونو بشه پرداخت کرد یا نه
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۴ ۰:۱۰ ق٫ظ:

  تو سال ۸۹ ۲۰ روز فاصله بود از اون سال خیلی وقت گذشته نمیشه کاریش کرد چون خیلی وقته گذشته نباید از ۲ ماه بیشتر بگذرد وگرنه نمیشه کاری کرد میره تا موقعی که درخواست بازنشستگی بدین اون موقع به نرخ روز همون سال میتونید بخرین

  [پاسخ]

  معصومه حاذق در ساعت ۱۱:۰۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  باسلام
  من دارای سابقه ۲۱ سال واندی میباشم که بیمه ۹ درصدی هستم و در شرکت مخابرات کار میکنم انگار که ما در هیچ کجای این آیین نامه ها تعریف نشده ایم در تاریخ ۹۴/۵/۱۱ درخواست بازنشستگی پیش از موعد داده ام که صندوق بازنشستگی موافقت نمی کند ومیگویند صندوق خالی است وقتی که قانونی وضع می شود آیا بار مالی آن محاسبه نمیشود ودر جای دیگر این قانون تا پایان سال ۹۴ تمدید شده است که اصلا به تقاضاهای ما ترتیب اثر داده نمیشود آیا این است مقام شامخ یک زن با کوله باری از مشکلات که دیگر نمی توتند ادامه همکاری دهد تکلیف ما چیست ؟ راهنمایی بفرمایید لطفآ

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۴ ۲:۲۷ ب٫ظ:

  سلام. پیشنهاد میکنم با ۲۱ سال تقاضای بازنشستگی ندین چون چیزی زیادی نمیدن حقوق کل دیافتی تون امکان داره زیر ۹۰۰ تومن بدن . سابقه رو ادامه بدین بهتر براتون

  [پاسخ]

  معصومه حاذق پاسخ در تاريخ آذر ۲۵ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۳۳ ب٫ظ:

  با عرض سلام
  مبلغ در یافتی برای من مهم نمی باشد همانطور که عرض کردم مشکلاتی دارم که از پول مهمتراست می خواستم بدانم که چگونه میتوانم این کار را انجام دهم

  [پاسخ]

  رحمت در ساعت ۳:۰۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با سلام وعرض خسته نباشید
  پدر من پنج سال ونیم سابقه بیمه اجباری دارد. ۵۶سال سن دارد.از خرداد سال ۸۸ بیمه نبوده. لطفا راهنماییم کنید آیا با ۵۶ سال سن و ۵.۵سال سابقه میتواند بیمه اختیاری شود؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۳:۴۲ ب٫ظ:

  سلام. فکر کنم بتونه بیمه اختیاری بشه . به شعبه مراجعه کنید.

  [پاسخ]

  رحمت پاسخ در تاريخ آذر ۲۸ام, ۱۳۹۴ ۳:۲۶ ب٫ظ:

  با سلام ممنون از پاسخ شما به شعبه مراجعه کردم ولی گفتند باید حتما ۷سال سابقه داشته باشه اگه ممکنه راهنماییم کنید که چیکار میشه کرد؟

  [پاسخ]

  رویا در ساعت ۴:۵۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده با توجه به استفاده از یکسال و نیم بیمه بیکاری و ده سال اجباری تا سال ۸۹ حدود ۱۱ سال سابقه بیمه دارم و هم اکنون مجدد تصمیم به پرداخت حق بیمه گرفته ام آیا میتوانم شش سال از دست رفته را یکجا پرداخت نمایم هم اکنون سنم ۳۹ سال است و میخواهم که از بازنشستگی به موقع استفاده نمایم. اگر آن شش سال را بتوانم یکجا پرداخت نمایم در سن ۴۲ سالگی بازنشسته می شوم . ( ولی با حقوق ۳۰ روز ؟؟؟؟؟)
  لطفا راهنمایی بفرمایید
  اگر برایم ایمیل بزنید ممنون می شوم
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۴ ۲:۲۹ ب٫ظ:

  سلام. در مورد خرید سوابق باید شعبه پرونده شمارو برسی کنه و تصمیم میگیرن که میتونید یکجا بدین یا اینکه نمیشه.

  [پاسخ]

  رویا پاسخ در تاريخ آذر ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۵۷ ق٫ظ:

  سلام آقای مهدی
  مرسی از وقت و زحمتی که میذارید
  تا سن ۴۵ سالگی با شرایط بالا اگه یکجا پرداخت کنم میتونم بازنشست بشم با حقوق ۳۰ روز؟؟؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۹:۱۲ ق٫ظ:

  سلام. شما زمانی میتونید پرداخت یکجا داشته باشین که حق بیمه عقب افتاده داشته باشین مثلا چندین سال قب ۱ سال برای حق بیمه رد نشده شما فقط اون ۱ سال رو میشه پرداخت کرد تازه اونم یه شرایطی داره . اما اگه حق بیمه عقب افتاده ندارین نمیتونید چیزی رو یکجا پرداخت کنید

  عسل در ساعت ۱۰:۳۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  سلام خسته نباشید،من چهار ماهه در یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستم کار من حسابداریه، درطول این چند ماه بیمه نشدم، اسم منو تو لیست بیمه کارگرا مشغول در پروژه نوشتن،ولی مدیر عامل میگه تامین اجتماعی اعلام کرده برای خانما باید بیمه دفتری ثبت کنید وتوی پروژه نمیشهبیمه بشن ،میخوام بدونم این حرف درسته؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۰ ق٫ظ:

  سلام. دوست عزیز مهم نیست بیمه شما دفتری رد بشه یا کارگری ببین دستمزد روزانه شما چقدر میزنن این مهمه و روی بازنشستگی شما تاثیر داره .https://savabegh.tamin.ir/savabegh/login.htm
  از اینجا نگاه کن ببین دستمزد شما ماهی ۷۱۲ هزار تومن کمتر نباشه هرچی بیشتر بهتر حقوق بازنشستگی بیشتری داری.
  .یه موقع هم هستش مثلا الان اذر ماه ۳۰ روز هستش بعضی از این شرکت های محترم برای جمعه ها بیمه رد نمیکنن یعنی میبینی به جای ۳۰ روز ۲۵ روز رد کردن اینارو همیشه از سوابق در سایت تامین اجتماعی ادرس سایت رو دادم اونجا نگاه مطمئن شو که کل ماه رو کامل رد میکنن چون اگه کمتر بزنن دچار کمبود سوابق میشین بعدا هم مشکل بخای درستش کنی.
  روز خوش

  [پاسخ]

  مجید در ساعت ۱۰:۳۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  جهت استفاده از بیمه تکمیلی زایمان از چه تاریخی باید بیمه تکمیلی بود؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۱۰ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۲ ق٫ظ:

  سلام. بیمه تکمیلی برای تامین اجتماعی یا دیگر بیمه ها .اگه تامین اجتماعی باشه که برای استفاده از مرخصی زایمان باید بیمه اجباری باشین. و شعب تصمیم نهایی رو میگیره که تاریخش کیه باشه .

  [پاسخ]

  سپیده در ساعت ۱۲:۵۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  سلام
  ممنون از جوابی که در تاریخ ۵ آذر دادید .یعنی من نمیتونم ۸ سال بیمه اختیاری یا خویش فرما رد کنم تا ۲۰ سال سابقه ام بشه؟
  شرایط و مقدار تقریبی چیزی که باید ماهیانه پرداخت کنم چقدره؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۱۵ام, ۱۳۹۴ ۹:۰۶ ق٫ظ:

  سلام. شما هرچند سال که دوست دارین میتونید بیمه پرداخت کنید چه اختیاری چه خویش فرما.
  شما اگه سرپرست خانواده نیستین یعنی اینکه کسی تحت نظر شما نیستش فرزندان شما تحت نظر شما نیستش که بخوان دفترچه زیر نظر شما داشته باشن. وشما فقط۱ دفترچه درمان نیاز دارین . برای شما بیمه خویش فرما بهتر ماهی ۱۵۰ هزار تومن هستش امسال با ۲۰ درصد کسر حق بیمه و دفترچه درمان اگه از دفترچه انصراف بدین هزینه شما میشه ماهی ۱۳۰ هزار تومن. حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری و خویش فرما یکی هستش این دو بیمه فقط تو هزینه درمان باهم تفاوت دارن. شما بیمه پردازی تون رو تا ۲۵ سال سابقه ادامه بدین بهتر هستش اینطوری حقوق کامل تری میگیرین. الان یه بازنشسته با ۳۰ سال سابقه بیمه ۱میلیون و ۱۰۰ هزار تومن حقوق میدن اگه سوابق خانوم ها کمتر از ۲۵ سال باشه بازنشستگی حقوق خوبی نمیدن.
  روز خوش

  [پاسخ]

  محمد نوری در ساعت ۱:۰۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با سلام. مدت طولانی از طرق یکی از بستگان که داراری گاراژ بود تحت پوشش بیمه قرار گرفت. ولی حق بیمه را خودم از طریق ایشان واریز می کردم. حالا بعد از مدتهای که بایستی بازنشسته شوم متوجه شدم که کارفرما چندسالی حق بیمه را پرداخت نمی کرده. به همه جا سر زدم . حتس حاضر شدم حق باقیمانده بیمه را پرداخت کنم و بازنشسته شوم ولی سازمان در جواب گفت که بایستی کارفرما اعلام ورشکستگی می داده و شما از بیمه بیکاری استفاده می نموده اید. حال با این اوصاف من باید چه کنم. راهنمایی بفرمایید آیا راه حلی مبنی بر اینکه من ادامه دیرکردها را واریز نمایم . تا بازنشسته شوم نیست. تکلیف چیست . بالاخره باید راه حلی وجود داشته باشد یاخیر؟ خواهش میکنم کمک کنید.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۴ ۹:۱۰ ق٫ظ:

  سلام. شما چند سال دارین .چند سال سابقه بیمه دارین دقیق. در چند سالگی بیمه شدین. چند سال بیمه عقب افتاده دارین. اینارو بگین .
  اگه قبول نکنه تامین اجتماعی باید از طریق وزارت کار شکایت کنید و موضوع رو از اونجا پیگیری کنید که خیلی پیچیده میشه و جواب هم نمیدن معمولا

  [پاسخ]

  جلیل وند در ساعت ۳:۱۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با سلام وعرضض ادب،اینجانب دارای ۷سال و ۸ماه سابقه ی بیمه تامین اجتماعی هستم،چه مدت دیگر میتوانم به صورت خویش فرما بیمه پرداخت کنم که مشمول بازنشستگی شوم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۱۷ام, ۱۳۹۴ ۹:۱۱ ق٫ظ:

  سلام. مردان باید ۳۰ سال سابقه بیمه را داشته باشن . زنان هم ۲۵ سال سابقه بیمه تا بازنشسته شوند.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۲:۱۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با سلام
  لطفا در خصوص متقاضیان بیمه خویش فرما بفرمایید که ایا بدون داشتن سابقه بیمه و بدون داشتن کارفرما میتوان اقدام به ثبت نام کرد؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۳ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۰۱ ب٫ظ:

  بله میتونن با شناسنامه و کارت ملی و ۲ قطعه عکس به شعبه محل سکونت تان برو

  [پاسخ]

  فرناز در ساعت ۸:۱۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با سلام خدمت شما. من قبلا سابقه بیمه اجباری داشتم از سال ۷۵ تا ۸۰ بعد کانون وکلا قبول شدم و دیگه بیمه مربوط به بازنشستگی کانون را دادم تا الان سال ۹۴.سوال من این است که ایا میتونم ادامه بیمه تامین اجتمایی را بدم و بعدا بازنشسته تامین اجتمایی هم بشم..اگر میتونم
  اختیاری یا مشاغل ازاد کدام به من تعلق میگیره انتخابش با خودمه یا با سازمان تامین؟ مجرد و۴۲ ساله

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۳ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۰۸ ب٫ظ:

  سلام شما نمیتوانید بیمه کانون وکلا باشید خودتون هم بیمه بریزین. یا باید خودتون بریزین یا باید کانون براتون بریزه . اوئن سال هال هاای هم که بیمه ریختین رو میتوانید بیارین روی سوابق بیمه کانون براتون لحاظ کنن. اگر میخواهین بیمه را خودتون ادامه بدین چون مجرد هستین بیمه مشاغل ازاد براتون بهتره ماهی ۱۵۰ هزار تومن هستش . ولی اگه خودتون ریختین دیگه کسی نمیتونه برای شما بیمه بریزه . چون هرشخص فقط میتونه یه حقوق بازنشستگی داشته باشه . به یه شخص ۲ حقوق تعلق نمیگیره .
  روزخوش

  [پاسخ]

  داود در ساعت ۱۱:۴۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  باسلام بنده ۸ سال بیمه تامین اجتماعی هستم که ازادوخودم حق بیمه پرداخت میکنم.حدود ۱ونیم سال است که تحت درمان بیماری به نام cidp که ازشاخه بیماری ms است.هستم دکتر برگه ای مبنی بر ازکارافتادگی گواهی داده .ایا اگر اقدام کنم .باتوجه به نوع بیماری چقدر احتمال ازکارافتادگی ازکمسیون میباشم.خواهشن درحد اشنایی با بیماری جواب بدید.ممنون میشم.نه اینکه بفرمایید تشخیص با کمسیون است؟؟ اگر امکانش هست دلگرمی بدهید که غیر ازبیماری درد دیگری برای مابقی زندگی بنده ازنظر مالی نداشته باشم.لطفا جواب بدید.سپاسگذارم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۳ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۳۸ ب٫ظ:

  باسلام.و ارزوی سلامت برای شما دوست عزیز .
  برای ازکارافتادگی باید کمسیون پزشکی نظر بده نه من.اون برگه ای که دکتر گفتن ازکارافتادگی به شما دادن از نظر تامین اجتماعی اعتباری نداره شما رو باید پزشک های که خود سازمان تامین اجتماعی معرفی میکنه اون ها باید شمارو معاینه کنن . جلسه کمسیون پزشکی ۴ دکتر متخصص و ۱ مامور سازمان تامین اجتماعی هستش.و جواب ازمایشات رو نگاه میکنن و از شما سئوالاتی میپرسن . اگه بیماری شما طوری باشه که امیدی به بهبودیش نباشه و دیگه نتوانید کاری انجام بدین شمارو ازکارافتاده کلی میشین و بازنشسته تون میکنن البته باید شما بیمه پرداز باشین و بیمه ۳ ماه تون رو پرداخت کنید و حداقل حقوق وزارت کار رو هم پرداخت کرده باشین شمارو حقوق بانشستگی وزارت کار رو بهتون میدن .
  شما باید برین شعبه محل بیمه پردازی تون درخواست ازکارافتادگی بدین تا اونا شمارو به کمسیون معرفی کنن کار زیاد سختی نیستش زیاد هم طولانی نیستش .نگران نباشین. انشاالله درست میشه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲۳ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۵ ب٫ظ:

  ضمن تشکر از پاسخ جنابعالی ؛ بنده هم برای این عزیز آرزوی سلامتی میکنم.

  [پاسخ]

  توانا در ساعت ۲:۳۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با سلام.
  بنده حدود ۴سال در شرکتی مشغول به کار بوده ام.چون حقوق و مزایا را بطور کامل دریافت نکردم به اداره کارمراجعه کردم و پرونده بنده در حال بررسی است.در طول این چهار سال چون بنده را بیمه هم نکردند خودم مجبور شدم به مدت دوسال بیمه مشاغل آزاد پرداخت کنم.آیا اگر پرونده به نفع بنده رقم بخورد و بخواهم از بیمه بیکاری استفاده کنم آن دوسالی که آزاد بیمه را واریز کردم از بین میرود؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۳ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۴۱ ب٫ظ:

  سلام. خیر هیچ بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی از بین نمیرود حق شما محفوظ هست . فقط اگه کارهاتون درست بشه حقوق بیمه بیکار میگیرین و در طول مدت بیمه کاری هم شما حقوق دارین هم حق بیمه برای شما لحاظ میشه. اون ۲ سال بیم همشاغل ازاد هم سرجاش هست و جزو سابقه تون هستش.

  [پاسخ]

  توانا پاسخ در تاريخ دی ۳ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۷ ب٫ظ:

  واقعا متشکر از پاسخگویی جنابعالی.

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۹:۱۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با سلام من خودم را بیمه اختیاری کردم ولی هزینه ان شد ماهیانه ۲۷۰ هزارتومان ایا میتوانم قرار دادم را به بیمه مشاغل ازاد تغییر بدهم ۱۰ سال سابقه بیمه دارم ۴۰ سله هستم ومجرد در حال حاضر کدام برای من بهتر هست . من ۱۰سال بیمه کارگری بودم .با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۷:۳۱ ب٫ظ:

  سلام. بیمه اختیاری ماهیانه ۱۹۰ هزار تومان هستش البته با دستمزد روزی ۲۳ هزار تومن .
  بله شما میتوانید بیمه مشاغل ازاد پرداخت کنی ماهی ۱۵۰ هزار تومن. مجرد هم که هستین همون مشاغل ازاد بهتر هستش

  [پاسخ]

  سجاد در ساعت ۳:۴۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  باعرض سلام وخدا قوت ما با خودرو۴۰۵ بیمه تاکسرانی هستیم حال اگر وانت بخریم می تونیم خودمونو سر ماشین جدید ذکر شده بیمه کنیم ممنون از شما

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۵ام, ۱۳۹۴ ۸:۰۴ ب٫ظ:

  سلام. تا اونجا که من میدونم یه کوچولو سخت شده بیمه تاکسیران ها و دولت سهمیه ای نمیده به بیمه های جدید و اگه شما ماشین رو بفروشین وانت بخرین سهمیه قطع میشه و دوباره باید برین تو نوبت و دولت اونم کیه دوباره سهمیه بده . که کلی انجا از بیمه شما میره و یا باید بمونه و دچار کمبود سابقه میشین یااینکه باید خویش فرما بریزین.
  روز خوش

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۴:۳۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  باسلام
  پدرم ۱۷سال در شرکت کارکرده است وبیمه ان سختی کار خورده است و به دلیل ناشنوایی ان را اخراج کرده اند واز اون موقعه۲۷ماه اختیاری واریز میکند ب مبلغ ۲۴۹۰۰۰هزار تومان واریز میکند و فاصله ای نیافتده و پدرم ۴۳ سال دارد.
  سوال من این است که کی پدرمن بازنشته میشود؟
  و مبلغ بازنشتگی او چقدر است؟
  ممنون میشم جواب بدهید.
  باتشکر.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۷ ق٫ظ:

  سلام. سابقه پدر شما زیر ۳۰ هستش باید به ۳۰ سال بروسونه . اگه نمیتونه باید بره درخواست ازکارافتادگی بده ببین تا قبول میکنن یانه.

  [پاسخ]

  محمدرضا در ساعت ۳:۰۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با سلام و خسته نباشید.
  من کارم جوریه که جایی ثابت مشغول به کار نیستم و اکثر مواقع کارم داخل منزل هستش ,حالا می خواستم بپرسم که من می تونم خودم بیمه خویش فرما کنم با این شرایط؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۸ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۱۵ ب٫ظ:

  بله

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۲:۳۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  اسلام
  پدرم ۱۷سال در شرکت کارکرده است وبیمه ان سختی کار خورده است و به دلیل ناشنوایی ان را اخراج کرده اند واز اون موقعه۲۷ماه اختیاری واریز میکند ب مبلغ ۲۴۹۰۰۰هزار تومان واریز میکند و فاصله ای نیافتده و پدرم ۴۳ سال دارد.
  سوال من این است که کی پدرمن بازنشته میشود؟
  و مبلغ بازنشتگی او چقدر است؟
  ممنون میشم جواب بدهید.
  باتشکر.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۹:۰۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  با سلام من ۳۳ ساله هستم و ازدواج کرده ام میخواهم بیمه شوم کدام نوع بیمه خوبه الان هم یه مغازه داریم خودمون که تازه باز کردیم و اونجا مشغولم بیمه اختیاری بشم یا اون یکی بیمه لطفا کمکم کنید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۹ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۳ ب٫ظ:

  سلام. چون متاهل هستین بیمه اختیاری براتون بهتر هستش .

  [پاسخ]

  فرشید در ساعت ۱:۱۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  با سلام . ۳ سال سابقه دارم تا سال ۸۴ . میخواستم بدونم آیا سربازی هم اضافه میشود یا باید پول پرداخت کنم . و دوم اینکه حالا اگر بیمه مشاغل شوم مبنای حقوق ۸۴ حساب میشود ؟؟؟ سوم اینکه پدرم بازنشسته ارتش هست ، از همسرم جدا شدم آیا پدرم میتواند مرا بیمه کند ؟؟؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۹ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۴۳ ب٫ظ:

  سلام . شما باید سربازی رو پول بدین و بخرین اینکه قیمتش چقدر درمیاد باید شعبه بگه اما شعبه میتونه بیمه سربازی پولشو براتون قسط بندی کنه قسطی بدین.
  اگه الان شروع به بیمه پردازی کنید از روزی که درخواست میدین شروع میشه اون عقب افتاده هم هیچی اونا تو سن ۵۰ سالگی به بعد میتونید بخرید.
  و سئوال سوم اینجور که شما گفتین سال ۸۴ بیمه داشتین و سربازی رفتین و همسرتون هم جدا شدین ظاهرا باید سن بالیی داشته باشین پسران وقتی به سن ۱۸ سال تمام میرسن بیمه پدر شون قطع تمام حقوق و مزایا قطع میشه مگراینکه شما درس بخونید و یه نامه از داشنگاه ببرین تا شما برین زیر نظر بیمه بابا. اما بیمه پدر مادر شدن بدرد نمیخوره چون سابقه یا بازنشستگی نمیدن به شما و فقط یه دفترچه میدن همین که اونم شما سنتون بالای ۱۸ سال هستش .
  اما دخترا تا زمانی که ازدواج دائم نکرده باشن میتونن زیر نظر بیمه پدر مادر باشن . ولی برای پسران یاباید درس بخونن یااینکه توانای کار نداشته باشن .
  روز خوش

  [پاسخ]

  فرهاد يزداندوست در ساعت ۳:۰۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  با سلام من در سال ١٣٨٨/٧/١٨ به دليل بيكاري تحت تكلف پدرم گوهي از كار افتادگى گرفتم ولي بعد از درمان ميتوانم به سر كار بروم اكنون ميخواهم بيمه كارگري شؤم لطفا من را راهنمايي كنيد چگونه ميتوانم از تكلف پدر خارج شؤم وكسي كه از كار افتادگى داشته ميتواند به دليل سر كار رفتن بيمه شود

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱۳ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۰۱ ب٫ظ:

  سلام . فعلا بیمه گاری مشکل داره سهمیه نمیدن . بعد تازه اگه سهمیه بدن مامور بیمه باید شمارو در حال کارکردن در یک ساختمان ببینه و مهارت کارگری رو باید از فنی حرفه ای داشته باشی. بیمه مشاغل ازاد بریز خیلی راحتر هستش

  [پاسخ]

  فرهاد يزداندوست پاسخ در تاريخ دی ۱۷ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۱ ق٫ظ:

  چجوري ميشه من از كار افتادگي رو از بين ببرم اول ،
  بعد من ميخوام داخل مغازه پدرم كار كنم البته الانم دارم كار ميكنم ميخوام بيمه كار گري پدر فرزندي داشته باشم، با تشكر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۰:۲۵ ق٫ظ:

  سلام . شما قبل از بیمه پردازی معاینه پزشکی میشی اگه مشکلی باشه نمیتونی بیمه بریزی تشخیص با اوناست.
  پدرت میتونه با جواز کسب بیمه ات کنه همون میشه بیمه مشاغل ازاد زیاد فرقی نداره .

  مجتبی سپید‌رودی در ساعت ۴:۳۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  با سلام

  بنده هم پدر و هم مادرم کارمند بودن و متاسفانه پارسال هر دو در یک حادثه به رحمت ایزدی رفتن.

  بنده ۲۶ ساله هستم
  دانشجوی پزشکی در دانشگاه تهران
  از زمان فوت مادر و پدرم، سازمان تامین اجتماعی به بنده مستمری پرداخت می‌کرد، ولی….

  ۲ ماه پیش بنده متاهل شدم، و بخاطر همین مستمری من رو قطع کردن با اینکه دانشجو هستم، و طبق قانون دانشجوی پزشکی حق کار کردن نداره و فقط باید درسش رو بخونه!

  سوالم اینه:
  در قانون تامین اجتماعی هییییییچ حرفی درباره تاهل پسر زده نشده، و فقط درباره تاهل دختر حرف قید کرده که مستمری قطع میشه.

  این طبیعی هستش که دختر دانشجو با ازدواج مستمریش قطع بشه، چون دیگه تحت حمایت مالی شوهرش قرار می‌گیره

  ولی دانشجوی پسر، آیا با ازدواج کردن از آسمون براش کیسه کیسه پول می‌باره؟؟ آیا ازدواج پسر چیزی جز افزایش خرج و هزینه‌هاش داره؟؟ در قانون هم که هیچ حرفی درباره تأهل پسر زده نشده! پس چرا از پرداخت مستمری به بنده امتناع می‌کنن و اعتراضم به کارمندان تامین اجتماعی هم مورد قبول واقع نشد و زیر بار نرفتن، و جواب دادن «تاهل پسر در قانون ذکر نشده، چون مسلمه و واضحه خودش! یعنی چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است!»

  می‌خواستم بدونم آیا از لحاظ قانون حق با بنده هست یا نیست؟
  و اگر حق با منه چطور می‌تونم به حقم برسم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱۳ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۱۰ ب٫ظ:

  سلام.درقانون فکر نکنم اومده باشه که پسر ازدواج کنه مستمری قطع میشه. این حرف برای دختران هستش . پسر تا زمانی که داره تحصیل میکنه یه نامه از دانشگاه میبره مستمری رو ادامه میدن.
  شمابرو باشعبه صحت کن دقیقا علت رو ازشون بپرس ببین چی میگن. گاهی وقتا حتی حقوق مستمری بگیران رو همین طوری قطع میکنن تا با شناسنامه برن که شعبه اینارو ببین که زنده هستن و دوباره حقوق برقرار میشه . شایدم برای شمارو قطع کردن تاشما دوباره یه نامه از دانشگاه ببری تابدونن شما ترک تحصیل نکرده باشی.
  علت رو باید شعبه چک کنه بگه . روز خوش

  [پاسخ]

  مجتبی سپید‌رودی پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۶:۳۴ ب٫ظ:

  سلام
  اول تشکر می‌کنم که جواب دادین

  بنده تاحالا چندین بار رفتم شعبه
  و گواهی اشتغال به تحصیل رسمی با مهر برجسته‌ی دانشگاه و امضای معاون دانشگاه بردم براشون
  ولی مستقیما میگن که چون متاهل شدی دیگه بهت مستمری تعلق نمیگیره

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱۵ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۳ ب٫ظ:

  سلام. منم اطلاعاتی دیگه بیشتر از این ندارم . مگر اینکه اقای مدیر به سئوال تون جواب بدن .

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۵ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۴۸ ب٫ظ:

  باسلام و تشکر از جناب آقای مهدی
  خوب قاعدتا بابت این موضوع می بایست مستندی به شما ارائه کنند وگرنه تاموقعی که شما بیمه نشده اید و تحت کفل کسی قرار نگرفته اید حذف مستمری قانونی نیست و مطلبی را هم که از مسئول شعبه نقل قول کرده اید گواه همین موضوع است.

  امیر رضوانجو در ساعت ۹:۱۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  سلام :من ۵۵سال سن دارم . مرد هستم .سابقه پرداخت ۴ سال بیمه تامین اجتماعی دارم .و۷سال کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی بودم که تقاضای بازخرید نمودم وبازخریدشدم و۷سال سابقه استخدام کشوری دارم ایا می توانم به صورت خویش فرما بیمه پرداخت کنم دراینده نشست بشوم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۵:۱۶ ب٫ظ:

  بله شما تا سن ۶۰ سالگی میتونید بیمه بریزین.

  [پاسخ]

  پاسبان در ساعت ۸:۰۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  با سلام
  من قبل خدمت سربازی۱۰ ماه سابقه پرداخت بیمه داشتم
  ۲۴ ماه هم سابقه خدمت سربازی در قالب امریه وزارت کار داشتم
  الان یک سالی هست بیکارم
  میخاستم بدونم میشه این یک سال را یکجا بیمه اختیاری کنم؟
  لطفا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  میثم کهنگی در ساعت ۱۰:۵۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  با سلام وعرض خسته نباشید.
  من درسال ۹۰ حدود ۶ ماه بیمه توسط کارما برام رد شده و قطع شد و در سال ۹۲ شروع به بیمه اختیاری کرده وبه طور پیوسته تا ۱۲/۹۴ پرداخت کرده ام ،سوال بنده این است آیا کمک هزینه ازدواج به بنده تعلق میگیره؟
  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۹۴ ۱:۰۹ ب٫ظ:

  کمک هزینه ازدواج برای بیمه اجباری هستش .

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱۰:۵۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  با سلام .
  در بیمه زنان خانه دار میتوان هر ۲ سال یکبار تقاضای افزایش ۱۰درصد افزایش مبنای حقوقی داد . آیا این افزایش با افزایشی که تامین اجتماعی هر ساله در حداقل حقوق در نظر میگیرد جمع میشود یا خیر ؟ به من درمراجعه به بیمه گفتند این افزایش ۱۰ درصدی دوسالانه ، عملا در حقوق بازنشستگی تاثیری نخواهد داشت .
  ممنون .

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دی ۲۹ام, ۱۳۹۴ ۸:۱۴ ب٫ظ:

  سلام حقوق بازنشستگی دستمزد ۵ سال اخر که میخای بازنشست بشی مهم هستش . ۵ سال اخر رو بالا پرداخت کنی

  [پاسخ]

  morteza در ساعت ۹:۳۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  با سلام مجدد خدمت شما
  من سه ماه بیمه میریزم میخواستم بدونم همسر موقت که دفترچه عقد نامه دارد میشود به عنوان همسر قانونی برای تحت پوشش قرار دادنش اقدام کرد.؟..ایشون یک فرزند هم داد میشود اون بچه هم تحت پوشش خودم در بیارم
  ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۴ ۱:۱۰ ق٫ظ:

  سلام. همسری میتواند بیمه تحت تکلف شما بشود که اسم همسر در شناسنامه شما امده باشد و عقد رسمی و عقد نامه داشته باشه. و شما نمیتوانید اون بچه خانوم رو تحت تکلف خودتون بگیرین چون اسم اون بچه در شناسنامه شما نیستش . بیمه اون بچه رو میشه ازاد مثل بیمه ایرانیان. یا خدمات درمانی بیمه کرد .

  [پاسخ]

  احسان در ساعت ۷:۳۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  من از سال ۱۳۸۷ در واحد امور مالی شرکت سیمان با شغل حسابدار مشغول به کار شدم و قبلا هم سابقه بیمه داشتم و از سال ۱۳۹۱ دچار بیماری تنفسی شدم و ریه هایم مشکل پیدا کرده و هر سال هم بدتر از سال قبل می شودتا حدی که پزشک معالج گفته درمان آن شش ماه الی یکسال طول میکشد و در آزمایشهای اول استخدامی و ادواری اولیه این مشکل را نداشتم و در شرکت سیمان این عارضه بخاطر حالا گرد سیمان و … برایم پیش آمده آیا می توانم از کارافتادگی ناشی از محل کار را بگیرم و یا راه دیگری که به ریه هایم بیشتر آسیب نرسد

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۸ام, ۱۳۹۴ ۴:۱۲ ب٫ظ:

  سلام. شما باید درخواست ازکارافتادگی به شعبه تامین اجتماعی بدین . اونا هم میفرستم برای کمسیون پزشکی . در کمسیون پزشکی معلوم میشه که به شما از کارافتادگی میدن یا نه چند درصد .

  [پاسخ]

  کامبيز در ساعت ۲:۰۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  با سلام
  مردی ۳۷ ساله هستم و متاهل
  هيچ گونه سابقه بيمه هم ندارم
  ان شاا… از ماه ديگه بيمه تامين اجتماعی ميشم
  بيمه کارگران ساختمانی با مدرک فنی حرفه ای که خودم پرداخت ميکنم
  چندتا سوال داشتم :
  ۱ – ماهی چقد بايد حق بيمه بپردازم
  ۲ – چند سال بايد حق بيمه بدهم
  ۳ – آيا اين بيمه بازنشستگی و بيمه بيکاری هم داره
  ۴ – ۲سال خدمت سربازی من چه ميشود آيا ميتوانم جز سابقه بيمه بخرم يا خودش جزو سابقه است ، در سربازی هيچ گونه بيمه نداشتم
  ۵ – در چه سنی بازنشسته ميشم
  ۶ – اگر راهنمايی يا توصيه ای داريد بفرماييد
  ممنون از توجه و حوصله شما

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۹ام, ۱۳۹۴ ۵:۵۴ ب٫ظ:

  سلام.از مبلغ بیمه کارگران ساختمانی از مبلغ دقیق اطلاعی ندارم اما مبلغ زیادی نیستش کم هستش . سابقه بیمه برای بازنشستگی اقایان ۳۰ سال تمام و برای خانوم ها ۲۵ سال تمام هستش . بیمه کارگری بازنشستگی و ازکارافتادگی رو داره اما بیمه بیکاری برای بیمه اجباری مثل بیمه شرکت . بیمه کارگری ازکارفتادگی نداره .
  ۲ سال خدمت سربازی رو باید برین شعبه پول بدین تا جزو سابقه محسوب بشه و مبلغ این پول رو هم میتونید به صورت اقساط به سازمان پرداخت کنید.

  [پاسخ]

  امی در ساعت ۱۰:۴۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  با سلام من سابقه پرداخت بیمه خویش فرما را دارم ولی حق درمانی پرداخت نمیکردم و دفترچه نداشتم ایا امکانش هست سهم درمانی رو پرداخت کنم و دفترچه بگیرم .شرایطش چطوری هست .توضیح بدین ممنون میشم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۹ام, ۱۳۹۴ ۶:۰۷ ب٫ظ:

  سلام بله میشه ماهی۲۱۵۰۰۰ریال هستش

  [پاسخ]

  حسن در ساعت ۴:۳۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  من سابقه بیمه خویش فرما در یکی از شهرستان های استان کرمانشاه را دارم الان در یک استان دیگر ساکنم میخاستم بدانم ایا برای صدور دفترچه برای عضو جدید خانواده باید به کرمانشاه مراجعه کنم یا در همین شهر نیز میتوانم دفترچه بگیرم .برای تمدید دفترچه اعضا دیگر چطور .کلت امکانش هست با توجه به اینکه تصمیم داریم تا اخر عمر ساکن این شهر جدید بشویم و بعد مسافت تا کرمانشاه خیلی زیاده پروتده بیمه خود را به این شهر جدید منتقل کنیم و موارد لازمه را از اینجا انجام بدیم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۴:۳۰ ب٫ظ:

  سلام شما باید به شعبه تامین اجتماعی ای که بیمه هستین همون کرمانشاه برین و درخواست انتقال پرونده رو به اون استانی که میخان بره درخواست بدین پرونده بیاد . تاپرونده نیاد کاری نمیشه کرد.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۹:۲۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  با سلام ایا کسی که قبلا ۳ ماه بیمه مشاغل ازاد بوده است و ۴ ماه نیز بیمه کارگاهی داشته است و در حال حاضر نیز حدود ۲ سال است که هیچ بیمه ای ندارد میتواند خود را بیمه اختیاری کند؟با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۷:۵۴ ب٫ظ:

  بله

  [پاسخ]

  علیرضا در ساعت ۱۱:۰۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  سلام

  با تشکر از مطالب مفیدتون
  من ۳۰ سال دارم میخوام خودم رو بیمه تامین اجتماعی کنم.
  چه بیمه ای بهتره؟ مشاغل آزاد یا اختیاری ؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۷:۵۷ ب٫ظ:

  اگه متاهل هستین بیمه اختیاری بهتر . اگه مجرد هستین بیمه مشاغل ازاد بهتر هستش

  [پاسخ]

  سحر در ساعت ۸:۵۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  سلام من ۱۱ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی اجباری دارم می خوام بعد از این رو بیمه اختیاری رد کنم سوالم اینکه آیا میتونم بعد ۹ سال بیمه اختیاری با ۲۰ سال سابقه بیمه بازنشست شم یا خیر ممنون میشم اگر جواب بدین

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۳ ق٫ظ:

  سلام . زنان با دارا بودن ۴۵ سال سن تمام و ۲۰ سال سابقه \رداخت بیمه میتونن درخواست بازنشستگی با ۲۰ روز حقوق رو بکنن

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۹:۵۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  با سلام میخواستم تفاوت بیمه اختیاری را با بیمه مشاغل ازاد بدانم? وسن من ۲۸ سال هست و خدمت هم رفتم و مجرد هستم مدرکم هم لیسانس هست به نظرتون بیمه اختیاری بیمه بشم یا مشاغل ازاد ؟ و تفاوت این دو نوع بیمه دقیقا چیست؟ ممنون

  [پاسخ]

  الهام در ساعت ۲:۱۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۴

  سلام، من از سال ۸۷ در جاهای مختلف کار کردم و بیمه ام قطع و وصل شده (چند ماه کار می‌کردم بیمه بودم دوباره میومدم بیرون قطع می‌شده و …) الان می‌تونم اقدام کنم و حق بیمه ماهایی که بیمه نبودم رو پرداخت کنم تا سابقه بیمه‌ایم بالا بره؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۹:۱۸ ق٫ظ:

  سلام. عقب افتاده ها یی که بیشتر از ۶ ماه بگز رو نمیشه پرداخت کنی .

  [پاسخ]

  سعیده در ساعت ۱:۳۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۴

  سلام

  من مهرماه ۹۴ بیمه اختیاری ۶ ماه ( یعنی از مهر تا آخر اسفند) رو پرداخت کردم . مشکل اینه که از آذر ماه، هر ماه درخواست برگه صدور بیمه میدم ولی توی توضیحات میزنه “تا وصول گردش حساب امکان صدور برگه پرداخت وجود ندارد. لطفا به شعبه مراجعه کنید” متاسفانه در حال حاضر حضوری رفتن به شعبه برام مقدور نیست. ممنون می شم راهنماییم کنین. آیا چون مهر آخرین پرداختم بوده الان بیمه ام دوباره قطع شده یا اینکه از آخر اسفند ۳ ماه برای پرداخت بعدی وقت دارم؟ و اینکه می تونم کسی رو برای پیگیری این مشکل بفرستم بیمه؟ خواهش می کنم جوابم رو بدین. ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۹:۳۳ ق٫ظ:

  سلام. متاسفانه الکترونیکی شدن ادارات در کشور ما زیاد جدی نیستش . این مشکل رو منم دارم همین پیغام رو به منم میده رفتم شعبه اونا هم گفتن اینا الکی برو کارگزاری برگه پرداخت بگیر.
  شما هم فعلا برین کارگزاری فعلا سیستم تامین اجتماعی زیاد جدی نیستش .
  اگه تا اسفند امسال رو پرداخت کردی که هیچی میره سال ۹۵ .۲۰ فروردین سال ۹۵ شما میتونی بری کارگزاری تا اخر اسفند ۹۵ فیش حق بیمه بگیری .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۹ام, ۱۳۹۴ ۰:۴۲ ق٫ظ:

  سلام و عرض ادب حضور جناب آقای مهدی
  لازم می دانم از پاسخگویی مستمر و با حوصله ی جنابعالی خصوصا در سال ۹۴ تقدیر و تشکر کنم و آرزومند تحویل سالی خوب و با برکت برای جنابعالی باشم.
  بااحترام

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اسفند ۲۹ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۱۲ ق٫ظ:

  سلام. ممنون از شما مدیر گرامی . من هم برای شما ارزوی سلامتی دارم و اومید وارم سال ۹۵ سال خوب و پربرکتی برای شما باشه.

  نادر در ساعت ۱:۵۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  سلام .من ۴۱سالمه وحدود ۶سال بيمه کارگران نقاش ساختمانی دارم .ودرحال حاضر حق بیمه پرداخت میکنم گردنم خیلی درد مکنه ام ار ای گرفتم دکتر گفته دیسگ گردن دارم وعصب های هردو دستم ضعیف شده .کارکردن برام خیلی سخت شده نمیتونم بیش از سه کیلو چیری را بلند کنم آیا به من ازکار افتادگی میدن ..برم اقدام کنم …باتشکر فراوان .منتظر جواب هستم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۵ ۰:۱۳ ق٫ظ:

  سلام. شما باید برین شعبه محل بیمه پردازی تون درخواست ازکار افتادگی بدین تا معرفی بشین به کمسیون پزشکی اونا تصمیم نهایی رو میگیرن که از کارافتادگی بدن یا نه ویا چند درصد بدن. البته شما که گفتی بیشتر از ۳ کیلو نمیتونی بلند کنی احتمالا بهتون از کارافتادگی بدن . بیمه تون رو قطع نکنید و تا اخرین لحظه ادامه بدین .

  [پاسخ]

  مجید احمدی در ساعت ۴:۰۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  سلام ؛ تاپایان سال ۹۴ درشرکتی کار می کردم وبدلیل مازاد بودن بامن تسویه حساب کردند وسابقه پرداخت حق بیمه بمدت ۲۵ سال رادارم وازطرفی از اول سال ۹۵ بعنوان راننده پیمانکاری مشغول بکار شده ام ومدارک لازم را برای استفاده از بیمه رانندگان رادارم که حق بیمه ۱۳.۵% است اما باحداقل حقوق بیمه می شوم اما چون سابقه پرداخت بیمه با حقوق بالا را دارم می توانم براساس میانگین یکساله پرداخت حق بیمه ازبیمه اختیاری استفاده کنم اما نرخ آن ۲۶%است با توجه به توضیحات فوق امکان استفاده از بیمه رانندگان با توجه به میانگین حق بیمه درسال گذشته وچود دارد یا خیر وکدام تصمیم برایم مفید تراست

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۵ ۰:۲۰ ق٫ظ:

  سلام فرقی نمیکنه بیمه رانندگان یا بیمه اختیاری . اون دستمزد هست که حقوق بازنشستگی را تعیین میکنه

  [پاسخ]

  محمدی در ساعت ۱۱:۰۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  با سلام.بیمه اختیاری هستیم آخرین فیشی که پرداخت کردیم برای آذر ۹۴ بود.متاسفانه بعد از اونو پرداخت نکردیم یعنی سه ماه و۸ روز.تا سه ماه که موردی نیست ولی این ۸ روز باعث از بین رفتن قرارداد ما با بیمه شده. چطور میتونم بدون پرداخت هزینه های آزمایشگاهی دوباره بیمه مان را فعال کنم؟
  با سپاسه

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۵ ۰:۲۶ ق٫ظ:

  سلام. اگه ۹ ماه بیمه پردازی تون رو قطع کنید اون وقت باید کمسیون پزشکی بشین. اگه ۳ ماه بگذره قرارداد میبندن.
  شما برین کارگزاری فیش حق بیمه بگیرین اگه دادن بهتون که هیچی اگه نه باید برین شعبه دنبال قرداد جدید

  [پاسخ]

  جعفری در ساعت ۱۲:۵۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  سلام آقا مهدی خسته نباشید. من بنده ناشنوا هستم، متاهل و ۳۰ سال دارم. حدود یک سال سابقه بیمه اجباری (شرکت دیگه) دارم. چند وقته کارگاه کوچک نجاری چوب ام دی اف دارم ولی فعلا کارگر ندارم. تصمیم گرفتم مستقل باشم. نمیدونم کدوم بیمه رو انتخاب کنم اجباری یا اختیاری؟
  باکمال تشکر… لطفا جواب بدین

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۵ ۱۲:۲۵ ب٫ظ:

  سلام . بیمه اجباری قیمت بالایی داره یکم اما بهتر چون بعداز بازنشستگی پاداش بازنشستگی میدن .یک سری مزایای بیشتری نسبت به بیمه اختیاری داره . اگه بتونید بیمه اجباری بریزین بهتر .اگه نمیتونید همون اختیاری رو بریزین

  [پاسخ]

  نادر در ساعت ۰:۳۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  سلام ..ممنون ازاینکه جواب گو هستین ..
  آیا کسی که دیسک گردن عمل کرده باشد ودیگر قادر به ادامه کار در( حرفه خودش که کار گر نقاش ساختمانی است )نباشد آیا میتواند ازکار افتادگی بگیرد چند درصد میدن

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۵ ۳:۴۱ ب٫ظ:

  سلام باید برین کمسیون پزشکی .

  [پاسخ]

  مزکان راوند در ساعت ۲:۱۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  سلام ممنون از وقتی که برای پاسخ ها گذاشتید
  من خانمی ۴۶ ساله هستم با سابقه بیمه ۱۰ سال بیمه اجباری و و نزدیک ۱۰ سال بیمه اختیاری که تصمیم دارم با شرایط موجودم با ۲۰ روز حقوق بازنشته شوم

  سوالم :
  ۱- آیا حقوق بازنشستگی به من که شاغل نیستم تعلق می گیرد یا خیر ؟
  ۲- اگر باید شاغل باشم چه مدت سرکاربرم ؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۳ ق٫ظ:

  سلام بله شما میتونید درخواست بازنشستگی با ۲۰ روز حقوق رو بدین .

  [پاسخ]

  منوچهر قاسمی در ساعت ۱۰:۳۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  باسلام
  من معلولیت دارم و تحت پوشش بیمه پدرم هستم
  گفته میشه بیمه پدرم در آخر سر برای من است
  اگر ازدواج کنم آیا وضعیت بیمه پدرم در مورد من یا همسرم تغییر می کند؟
  آیا خودم را در محل کار بیمه کنم یا نه؟
  لطفا پاسخ بدید

  متشکرم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۶ ق٫ظ:

  سلام. طبق قانون شما اگر ازدواج کنید نباید بیمه تان قطع شود .اگرم رفتین سرکار بهتر که بیمه نشین . چون خودتون بیمه دارین . و اگه بیمه بشین از زیر نظر بیمه پدرتون میایین بیرون

  [پاسخ]

  Nz در ساعت ۱:۱۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  سلام .من کارگر نقاش ساختمانی هستم . رفتم دکتر متخصص برام سه هفته استراحت به علت دیسک گردن که دارم نوشته .آیا بیمه پولی بابت استراحت به من میده چون ما کارفرما نداریم پول حق بیمه را خودمون پرداخت میکنیم ….ممنونم . منتظر پاسخم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۹ ق٫ظ:

  سلام. اگه دیسک گردن شما از ناشی از کار باشه یعنی هنگام کارکردن این اتفاق بیوفته بله به شما غرامت دستمزد ایام بیماری میدن.
  به شعبه مراجعه کنید .
  اما اگه در اثر کار نباشه بعید میدونم بهتون غرامت دستمزد ایام بیماری بدن .

  [پاسخ]

  منوچهر قاسمی در ساعت ۶:۴۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  میبخشید ک سوالاتم زیاد شد.
  یعنی اگر خودم بیمه بشم هیچ مزیتی نسبت به بیمه پدرم ندارد؟
  و بیمه پدرم به خانواده و همسرم میرسد؟
  متشکرم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۱۶ ق٫ظ:

  شما اگه خودتون رو بیمه کنید و خودتون بیمه بریزین .شما از زیر نظر بیمه پدرتون میایید بیرون هم خودتون هم همسرتون. بعد شما گفتین که معلولیت دارین که بعید میدونم شعبه شما رو بیمه کنه چون ازتون میپرسن شغلتون چیه. اگه معلولیت داشته باشین بیمه هم بشین بهتون ازکارافتادگی نمیدن چون ازکارافتادگی دارین خودتون.
  بهتر که شما زیر نظر بیمه پدرتون باشین. این بهتر تا اینکه ۳۰ سال بیمه بریزین.

  [پاسخ]

  محمدرضا در ساعت ۱۲:۳۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  سلام
  من کارم آزاد و ۲۰ سال سند دارم و متهل ام .
  میخواستم ببینم میتونم خودم رو بیمه کنم؟
  سابقه بیمه ندارم.
  سربازی ام نرفتم.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۵ ۸:۴۳ ب٫ظ:

  سلام بله میتونید . اولش باید ۳ ماه بیمه مشاغل ازاد بشین سابق داشته باشین بعد برین در بیمه اختیاری . در حال حاظر بیمه اختیاری ماهی ۲۱۵ هزار تومن هستش

  [پاسخ]

  رضا علي خاني در ساعت ۱۰:۲۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  با سلام
  من حدود ٢ سال هست كه پدرم فوت كرده و مادرم هم مستمري بگير هست
  من مي خواستم ببينم ايا ما الان مي تونيم از بيمه تكميلي استفاده كنيم چون
  قبلا پدرم بيمه تكميلي بود

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۵ ۲:۳۱ ب٫ظ:

  سلام.تمامی مستمری بگیران بیمه تکمیلی هستند . شما میتوانید استفاده کنید . بیمه تکمیلی حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان کمک میکند

  [پاسخ]

  ali در ساعت ۲:۳۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  باسلام پدر بنده ۱۷ سال سابقه خدمت در ارتش را داشته ومدت ۱۳ سال هم سابقه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی را دارد میخواستم بدونم که مابه اتفاوت برای احتساب خرید بیمه خدمت به چه صورتی میباشد

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۵ام, ۱۳۹۵ ۴:۱۴ ب٫ظ:

  سلام. پدر شما ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد میتواند درخواست بازنشستگی بدهد . اگر هم میخواهید خدمت را بخرید به شعبه مراجعه کنید کارت پایان خدمت هوشمند باشه و مراجعه کنید.

  [پاسخ]

  Nz در ساعت ۰:۴۱ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۵

  سلام من کارگر نقاش ساختمانی هستم ودارای کارت مهارت فنی هستم چند ماه که گردنم درد میکنه رفتم متخصص برام ام آر آی نوشت بعد که جوابش رابردم پیش همان متخصص گفت دیسک گردن داری برام فیزیوتراپی نوشت ومدت سه هفته گواهی استراحت پزشکی داده آیا بیمه به من غرامت بابت استراحت پزشکی پرداخت میکنه شش سال سابقه بیمه دارم …تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۵ ۱۲:۱۱ ب٫ظ:

  سلام. به شعبه مراجعه کنید

  [پاسخ]

  زینب در ساعت ۲:۰۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۵

  با سلام و خداقوت . من ۳۹سالمه کارمند رسمی دانشگاه و دارای ۱۳ سال سابقه بیمه پردازی صندوق تامین اجتماعی هستم .آیا اگر به ۴۲ سال برسم میتوان با ۱۶سال سابقه بازنشسته شوم یا باید ۲۰ سالم پر بشه .
  ضمنا قبل از استخدام ۵ سال در شرکت های خصوصی کار کردم بدون بیمه پردازی . آیا قابل محاسبه هست . اگر بیمه را الان بپردازم چی ؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۵ ۱۲:۱۳ ب٫ظ:

  سلام. زنان باید ۴۵ سال سن با ۲۰ سال سابقه رو داشته باشند میتوانند درخواست بازنشستگی با ۲۰ روز حقوق رو بکنند . اون ۵ سال سابقه اگه پولشو نریخته باشن جزو سوابق محسوب نمیشه .

  [پاسخ]

  مصطفی در ساعت ۲:۰۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۵

  سلام
  من سابقه حق بیمه دارم، میخواهم به صورت اختیاری بیمه بشوم. همسرم من خود شاغل است و نیازی ندارد که از طرف من بیمه بشود. در مدتی که من بیمه نبودم، فرزندم را تحت تکلف همسرم کردیم تا دفترچه بیمه بگیرد.

  با توجه به اینکه باید فرزندم تحت تکلف من باشد، نام وی را باید در لیست بنویسم. اما آیا لازم است در فرم ثبت نام، نام همسرم را به عنوان تحت تکلف بنویسم؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۵ ۶:۳۹ ب٫ظ:

  سلام اگه فرزند و همسر شما بیمه دارند درخواست بیمه مشاغل ازاد بدین. وبه شعبه بگین که همسر وفرزند من بیمه دارند

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۰:۱۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۵

  سلام.خسته نباشید.من به مدت دو سال و شش ماه بیمه کارگاه بودم. الان نزدیک چهارماه بیکارم و بیمه برام رد نمیشه.میخواستم بدونم امکان پرداخت بیمه بصورت شخصی برام وجود داره؟اگه داره هزینه پرداختش چقدره؟

  [پاسخ]

  میلاد در ساعت ۹:۳۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۵

  با سلام من اولش بیمه مشاغل آزاد بودم مدت ۵ ماه بعد بیمه اجباری شدم مدت ۱ سال و نیم بعدم اختیاری ۷ ماه الان چطوری میتونم حق بازنشستگی بیشتر بگیرم، باید ۵ سال آخر پرداخت بازنشستگی کجا ها کار کنم یا چقدر ماهانه افزایش حق بیمه بزنم؟چرا همیشه ۵ سال آخر و مد نظر قرار میدن مگه ابتدا سال بیمه اجباری نیستم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۸ام, ۱۳۹۵ ۶:۱۱ ب٫ظ:

  سلام. ۵ سال اخر مهم هستش باید دستمزد حق بیمه تان بیشتر باشد

  [پاسخ]

  فرشته لطیفی در ساعت ۴:۴۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۵

  سلام-ترخدا کمک کنید من ماه فروردین اشتباه برای یکی از پرسنل حقوق بیشتر زدم ماه بعد میتونم رقم کمتر کنم -چه کار کنم با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۸ام, ۱۳۹۵ ۶:۱۳ ب٫ظ:

  سلام. هیچ کاری نمیشه کرد تو لیست حقوق بیشتر زدی . بعد شما نمیتونید کمتر از ۲۷۰۷۲۲ ریال دستمزد کمتر بزنید درست نیستش کمترین دستمزد وزارت کار این دستمزد هستش .
  مگه چقدر بالا زدین

  [پاسخ]

  عارف در ساعت ۱۰:۳۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۵

  سلام..بنده دوتا سوال از خدمتتون داشتم…….۱-اگه الان یکی بیمه اختیاری پرداخت کنه یعنی شامل کمک هزینه ازدواج وبیمه بیکاری نمیشه؟……۲-و دومین سوالمم این بود که اگه مثلا کسی بیمه اش۱۳خرداد تموم بشه میتونه اخر تیر ماه پرداخت کنه..منظورم اینه که اگه اخر تیر ماه پولو واریز کنم به حساب بیمه…مشکلی که پیش نمیاد وبیمه ی خرداد ماه به طور کامل ثبت میشه..ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۵ ۷:۴۰ ب٫ظ:

  سلام جواب سئوال۱ خیر. سئوال۲ بله.

  [پاسخ]

  درنا در ساعت ۱:۱۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۵

  باسلام.من لیست بیمه شرکت رو ارسال کردم.و سهم حق بیمه سهم بیمه شده رو اون چیزی که تو قسمت چاپ بود رد کردم ولی میگن باید ۷درصد مشمول رد کنم.الان اتفاقی میفته.یا کارم درست بوده همون مجموعی که خودم بدست اوردم ینی همه حق سهم بیمه شده ها رو جمع زدم و رد کردم نه ۷ درصد رو.لطفا راهنمایی کنید. باتشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۵ ۳:۳۱ ب٫ظ:

  سلام ببینید نرم افزار لیست حق بیمه رو از سایت تامین اجتماعیwww.tamin.ir دانلود کن توی اون نرم افزار شما حقوق مثلا۸۱۲ هزار تومن رو میزنی بعد خودش مشخص میکنه چه مقدار باید پول کارفرما بده چه مقدار پول رو کارگر . همه چیز رو میگه . http://www.tamin.ir/News/Item/1673/2/1673.html

  توی این نرم افزار همه چیز به واضحی مشخصه .

  [پاسخ]

  یعقوبی در ساعت ۱۱:۱۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۵

  با سلام.دو سوال داشتم:۱-اینکه از چه تاریخی زنان کارمند می توانستند تحت پوشش بیمه ی همسر خود قرار بگیرند چون من از این موضوع اطلاعی نداشتم
  بیمه خود و همسرم خدمات درمانی میباشد
  ۲-آیا مبالغی که در این مدت بابت بیمه از بنده کسر شده است می توانم از بیمه وصول کنم؟

  [پاسخ]

  سارا در ساعت ۱۲:۳۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۵

  با سلام همسرم بیمه اختیاری تامین اجتماعی دارد وچند سال است از همسر اولش جدا شده و ازدواجمجدد کرد الان حدود دو سال هست که با هم ازدواج کرد وهر بار برای بیمه من اقدام کرده به گفته کارمندان بیمه به او گفتن تا دفترچه بیمه همسر سابقت را نیاوری نمیتوانیم دفترچه بیمه برای همسر جدیدت صادر کنیم ایا این حرف منطقی است؟واگر همچین چیزی الزامیست او باید چکار کند چون دفترچه بیمه همسر سابقش گم شده هیچ جوره بهش دست رسی نداریم تورو خدا راهنمایمان کنید ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۲ام, ۱۳۹۵ ۲:۲۱ ب٫ظ:

  سلام. کار زیاد سختی نیست اول باید اسم همسر اول در شناسنامه ثبت طلاق بشه بعد شما سند طلاق که دادگاه داده با اون بره بیمه و اسم همسشو کلا درش بیاره .

  [پاسخ]

  من در ساعت ۱۲:۵۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  با سلام -من از سال ۸۸ در شركتي مشغول به كار بودم با عنوان كارگر خدمات ودر تيرماه سال ۹۰ تعديل شدم و ۶ ماه بيمه بيكاري گرفتم و دوباره در سال ۹۳ توسط همان شركت جذب شدم اما اينبار با عنوان كارشناس در ابتداي سال ۹۵ متوجه عنوان بيمه خودم شدم و درخواست كردم تا بيمه من به عنوان كارگر خدمات تغيير يابد كه از ابتداي امسال اين تغيير اعمال شد.ميخوام بدونم تمام سابقه گذشتم از بين رفته و من فقط از اول سال ۹۵ بيمه هستم؟ براي اين فاصله و عنوان بيمه ميشه كاري كرد؟ با عنوان كارگر خدمات براي خانمها ميشه ۱۵ ساله بازنشست شد. آيا ميشه اين بيمه هاي پراكنده رو جمع كرد؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۶ام, ۱۳۹۵ ۲:۴۰ ب٫ظ:

  سلام . https://savabegh.tamin.ir/savabegh/login.htm به اینجا مراجعه کنید مشخصات خودتونو بزنید وسوابق بیمه ای تون رو مشاهده کنید. هیچ سابقه ای از بین نمیره . اون مدتی که بیمه بیکاری گرفتی خودش براتون سابقه محسوب میشه . شما چرا درخواست دادین که از کارشناس به کارگر خدمات انتقال پیداکنید فکر کنم حقوق کارشناس بالاتر باشه.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۵:۲۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  سلام همسر من تا اردیبهشت سابقه بیمه دارن( به مدت ۵ سال ممتد) شرکتشون ایشون رو تعدیل کردن. همسرم بارداره و فرزندمون شهریور به دنیا میاد آیا میتونن از بیمه خویش فرما استفاده کنن تا از خرداد تا شهریور حق بیمشون رو بدن وضعیت مرخصی زایمانشون چی میشه؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۶ام, ۱۳۹۵ ۲:۴۷ ب٫ظ:

  سلام. بیمه اگه اجباری باشه میتونن برن شعبه کارهای مربوط به مرخصی زایمان رو انجام بدن

  [پاسخ]

  فرامرز خلجی در ساعت ۰:۲۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  با سلام من تا سال ۶۸ دو سال بیمه مخابرات بودم و بعد از ان بیرون امدم و تا سال ۸۳ بیمه ندادم و از ۸۳ جای دیگر استخدام شدم مجدد بیمه دادم فاصله بین ۶۸ تا ۸۳ که بیمه نبودم میتوانم یکجا پرداخت کنم الان ۵۰ سالم ممنون

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۲۰ام, ۱۳۹۵ ۵:۱۳ ب٫ظ:

  سلام. بیمه مخابرات شما تامین اجتماعی بوده یا اینکه جای دیگه. برین از شعبه سئوال کنید گمون نمیکنم قبول کنن اما سئوال کنید این مدتی هم که پرداخت نشده شما بیمه اختیاری هم نبودین.

  [پاسخ]

  حمید در ساعت ۶:۰۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  با سلام
  پدر من سال ۸۷ فوت شد و از اون موقع دارم مستمری میگیرم
  الان دانشجو هستم و میخوام انصراف بدم که دوباره کنکور بدم و یه رشته دیگه بخونم.
  پس از انصراف و تحصیل مجدد در یه دانشگاه دیگه مشکلی برای دریافت حقوق مستمری پیش نمیاد؟
  پیشاپیش ممنونم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۲۰ام, ۱۳۹۵ ۵:۱۵ ب٫ظ:

  سلام توی این مدت زمانی انصراف امکان داره شعبه یک دفعه مستمری شمارو قطع کنه و بگه برو از دانشگاه نامه بیار وشما اگه نتونید اون نامهرو بیارین حقوقی به شمانمیدن .

  [پاسخ]

  پریا در ساعت ۲:۳۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  با سلام
  همسر من ۶ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی را دارد و میخواهد بیمه خود را به صورت خویش فرما ادامه دهد تا بازنشسته شود و مستمری بگیرد . سن همسرم ۳۳ می باشد آیا همچین چیزی امکان دارد ؟ چه بیمه ای است
  ممنون میشم راهنمایی کنید
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۲۰ام, ۱۳۹۵ ۵:۲۲ ب٫ظ:

  بله میتواند بیمه اگه به صورت اختیاری بریزنم هزینه اش ۲۰۰ هزار تومن یکم به بالاست اگه مشاغل ازاد فقط خودشو بیمه کنه ماهی ۱۷۳ هزار تومن . اونجوری شما بیمه نداری فقط بازنشستگی اگه اختیاری بریزنم اونطوری هم شما هم فرزندان دفترچه بیمه دارین. فرقی بین بیمه مشاغل ازاد و اختیاری نیستش فقط تو هزینه دفترچه درمان باهم فرق دارن

  [پاسخ]

  پریسا محمدیاری در ساعت ۴:۵۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  پدر همسرم به عنوان کارفرمای همسرم ادعا می کند در سال ۷۴ و ۷۵ حق بیمه را برای ایشان پرداخت کرده ولی مدارک و سابقه ای در تامین اجتماعی موجود نیست، چگونه می توانیم این دوسال سابقه را برای همسرم ثبت کنیم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۳ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۵ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  ایشان دفترچه و شماره بیمه دارند؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۲۵ام, ۱۳۹۵ ۸:۵۳ ب٫ظ:

  سلام. اگر پدرم همسر شما در اون سال پول را به شعبه داده باشد حتما سابقه ای ثبت شده در شعبه محاله پول رو بدی اما هیچ سابقه ای نداشته باشی. احتمالا پولی واریز نشده که در شعبه سابقه ای در اون سال موجود نیستش در زمان سن بازنشستگی میتونید اون پول رو به نرخ روز همون سالی که بازنشته میشه واریز کنید.

  [پاسخ]

  خسرو دانش در ساعت ۱۰:۳۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  با سلام. برای فرد ۳۲ ساله که بیکاره و هنوز شغلی پیدا نکرده میتونه بیمه اختیاری درخواست کنه؟ مبلغ ماهانه چقدر هستش؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۵ ۳:۴۵ ب٫ظ:

  بله ماهی ۱۷۸ تومن برای یک نفر

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۱۱:۳۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  سلام و عرض خسته نباشید و تشکر از لطف شما
  بنده ۲۵ سال سابقه بیمه دارم در آخرین مبلغ حقوقی که برای بیمه ارسال می شد حقوق ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال دریافت می کردم .. سن بنده الان ۴۵ سال است آیا می توانم سربازی را بخرم و سه سال دیگر بازنشست شوم یا حتما باید ۵۰ سال تمام داشته باشم . در ضمن بنده ۲ سال تخفیف حق اشعه نیز دارم که ارائه ننمودم .. با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۵ ۳:۴۷ ب٫ظ:

  سلام. شما باید سن ۵۰ سال رو داشته باشین زیر ۵۰ سال نمیشه سوابق تون هم به ۳۰ برسونید این ۵ سال اخر رو اگه با دستمزد ۴۶۰۰۰۰۰۰ریال براتون بیمه رد بشه حقوق بازنشستگی خوبی دارین . تعین مستمری ۵ سال اخر خیلی مهمه .

  [پاسخ]

  شاپرک در ساعت ۱:۲۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۵

  سلا.من بیمه زنان خانه دار ۱۲% تامین اجتماعی هستم، فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی چگونه است؟(چون معمولاً توی محاسبه مستمری، حقوق دریافتی ماهیانه هم توی فرمول هست)اما من خانه دارم و درآمدی ندارم_اگر تا ۲۰ سال حق بیمه ام رو بدم و سنم هم ۶۳ ساله بشه، چقدر حقوق بازنشستگی یا مستمری میگیرم؟آیا حداقل حقوق سال بهم تعلق میگیره؟ لطفاً راهنمایی کنید ممنون و سپاسگذارم
  (۶۳ ساله با ۲۰ سال سابقه بیمه ۱۲% مشاغل آزاد)

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۳ام, ۱۳۹۵ ۱:۵۱ ب٫ظ:

  سلام حقوق بازنشستگی رو ۵ سال اخر تعین میشه دقیق تر از شعبه بپرسین .

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۱:۵۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۵

  سلام جناب مدیر یه سئوال برام پیش اومده . خروج از کفالت در مستمری بگیران چی هستش این خروج از کفالت برای بازماندگان هستش اما قبلا ها ۱۰ سال پیش خروج از کفالت نبودش این قانون جدید هستش که حقوق رو هر ۶ ماه بسته میشه و میگن خروج از کفالت شده . مرسی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۳ام, ۱۳۹۵ ۹:۴۱ ب٫ظ:

  سلام جناب مهدی
  عرض ادب
  فرصتی پیش آمد تا از نظرات و راهنمایی های شما تشکر و قدر دانی کنم.
  در خصوص موضوع مورد اشاره شما ، به نظر بنده نباید فرقی برای خروج ازکفالت بین کسی که در حال کار است و مستمری بگیر باشد.
  به هرحال من بخشنامه های سازمان رو بصورت ادواری مرورمیکنم و خیلی دراین خصوص دقیق نشده ام.
  جدید ترین بخشنامه ی مرتبط را هم در ابتدا لینک گذاری کردم لطفا ملاحظه بفرمائید.
  باتشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۳ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۲۰ ب٫ظ:

  یه بنده خدایی هستش مستمری بگیر زن هستش همسرش فوت کرده بچه ای هم نداره هر ۶ ماه حقوق بسته میشه میگن خروج از کفالت شده باید شناسنامه رو رویت کنن تا مستمری دوباره برای ۶ ماه برقرار بشه دفترچه هم ۶ ماه بیشتر اعتبار نمیزنن این شخص ۱۵ ساله که مستمری همسرشو میگیره وقتی پسرش ۱۸ سال تمام شد شعبه هر ۶ ماه میخاد مستمری بگیر رو علت این کار چیه اگر بحثه ازدواج مجدد باشه که اونو سال ۹۰ مجلس تصویب کرد که زن ازدواج کرده باشه مستمری قطع نمیشه اخبار هم گفتش شاید بحث فوت هستش که هر ۶ ماه میخان شخص رو .

  [پاسخ]

  شاپرک در ساعت ۱۱:۰۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۵

  سلام درود برشما.ممنون که وقت میذارید و راهنمایی میکنید
  بیمه مشاغل آزاد (زنان خانه‌دار) هستم، از کافینت برگ پرداخت گرفتم و بردم عابر بانک پرداخت کردم و عابر بانک رسید داد_چه جوری بفهمم که به حساب رفته و جز سوابق م شده؟مطمئن بشم؟؟؟
  چون اگه مثلا دیرتر بفهمم که جز سابقه م نشده،قرارداد بیمه باطل میشه،.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۵ ۱:۱۲ ق٫ظ:

  سلام. https://savabegh.tamin.ir/savabegh/login.htm به این سایت برین مشخصات خودتون رو بزنید سوابق تون رو نگاه کنید البته زمانی که پول واریز شد ۷۲ ساعت کاری به جز روز های تعطیل صبر کنید تا سوابق رو نشون میده بهتون .شما که اومدین در این سایت اینترنت دارین نیازی نیستش برین کافینت برگه پرداخت حق بیمه بگیرین شما میتونید به این سایت https://samt.tamin.ir/ برین و گزینه ثبت نام رو بزنید و ثبت نام کنید وارد پروتال بشین و هر چند ماه که خواستین بهتون برگه پرداخت میده همنجا هم درگاه پرداخت بانک رفاه هستش میتونید پرداخت کنید نیازی به عابر بانک نیستش بعد از پرداخت ۴۸ تا ۷۲ ساعت کاری صبر کنید بعد به اون سایت اولی که دادین مشاهده سوابق برین سوابق ماه هایی که ریختین رو بهتون نمایش میده وقتی نمایش داده میتونید برین کارگزاری دفترچه تون رو مهر بزنید.
  اومید وارم راهنمایی های من کمکتون کرده باشه. روز خوش

  [پاسخ]

  شاپرک در ساعت ۱۲:۳۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۵

  سلام آقا مهدی_من هر روز بخاطر جواب سوالم این سایت رو نگاه میکنم اما هنوز پاسخ ندادین_خواهش میکنم راهنمایی کنید.خیای ممنونم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۵ ۱۲:۴۷ ب٫ظ:

  پاسخ داده شده کامنت بالا

  [پاسخ]

  شاپرک در ساعت ۸:۴۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۵

  سلام.آقا مهدی راهنماییتون کمکم کرد ممنون.بازم سوال دارم۱_پدرم در روستاست و کشاورز هست تا بحال هیچ بیمه ای نبوده با توجه به سن پدرم ۷۰ سال آیا امکان دارد خودش را بيمه کشاورزی کند؟ -۲_اگر شخصی ۳سال و نیم بیمه اجباری بوده و استعفا داده وبیمه را ادامه نداد و بعد از ۲۰ سال دوباره بمدت یکسال بیمه اجباری بوده و حالا بیمه خویش فرما(زنان خانه‌دار) است آیا در موقع بازنشستگی امکان دارد آن ۲۰ سال را(مثلا ۱۰ سالشو) حساب کنند و جزو سابقه بیاورند؟؟؟چون کامنتهارو مطالعه میکردم اینطور فهمیدم که سالهایی رو که وقفه افتاده،موقع بازنشستگی میشه خرید یا بعبارتی یکجا حساب میکنن که پول بدیم البته اگر شامل زنان خانه‌دار هم بشه _ از اینکه وقت میذارید
  و پاسخ میدین خیللللللللی ممنونم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۱۲ ب٫ظ:

  سلام سن بیمه شدن برای مردا۵۰ سال هستش اگه از ۵۰ سال بگذرد باید سابقه پرداخت داشته باشه مثلا ۵۳ سال سن برای ادامه بیمه ۳ سال سابقه پرداخت میخاد. حال پدرشما ۷۰ سال هستن فکر نمیکنم تو این سن بشه بیمه شد تازه تو سن ۵۰ سال هم بیمه میشن ۶۰ سالگی بازنشست میشن بیشتر از ۶۰ سال کسی نمیریزه .
  جواب سئوال ۲-بیمه اجباری رو نمیشه پرداخت کرد اینجوری که شما گفتین چندین سال ول شده اون هم بیمه اجباری فکرنکنم بشه. حال برای اطلاعات بیشتر به شعبه مراجعهخ کنید و بپرسین.
  اونی که امکان خرید سابقه وجود دارد مثلا شخصی ۵ سال بیمه اختیاری یا مشاغل ازاد بوده ۲ سال بیمه نریخته بعد دوباره ادامه داده اینو شاید شعبه قبول کنه درزمان بازنشستگی به نرخ همون سال محاثبه و پرداخت بشه.

  [پاسخ]

  سمانه نعیمی پور در ساعت ۴:۰۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۵

  سلام قرار داد من ۳۱/۶/۹۵ در شرکت فعلی تمام میشود
  من ۸ سال سابفقه کار دارم و سه سال است که در شرکت فعلی مشغول به کار هستم
  احتمال دارد که در پایان شهریور قرارداد من تمدید نگردد( برای من امکان ندارد که کل ساعت کاری که معادل ۹ ساعت ۱۵ دقیقه میباشد را در شرکت حضور داشته باشم و ممکن است بخاطر این موضوع کارفرما نخواهد قرار دا من را تمدید کند)با این شرایط من میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۲۱ ق٫ظ:

  سلام. بله فکر کنم امکانش باشه

  [پاسخ]

  فرناز در ساعت ۴:۱۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۵

  باسلام و احترام
  من دختر مجرد هستم كه قبلا تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي پدرم بودم، بعد از آن شاغل شدم و مدت ٢ سال بيمه اجباري بودم و در ادامه بيمه اختياري براي خودم رد ميكردم و از پوشش پدرم خارج شدم. . مدت يكسال است كه بيمه مشاغل آزاد ١٢ درصد بدون حق درمان رد ميكنم. آيا اين امكان هست كه بيمه بازنشستگي ١٢ درصد را خودم پرداخت كنم و براي خدمات درمان مجدد تحت پوشش بيمه پدرم قرار بگيرم؟
  و سوال دوم اينكه اگر من بيمه براي خودم رد كنم بعد از فوت پدرم مستمري پدر به من اگر مجرد باشم تعلق ميگيرد يا خير؟ ممنون ميشم راهنماييم كنيد.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۲۴ ق٫ظ:

  سلام. شما تا زمانی که مجرد هستین و ازدواج رسمی نکرده باشین میتوانید بیمه پدر باشین و مستمری پدر استفاده کنید. شعبه هر ۶ ماه شناسنامه شما رو نگاه میکنه تازمانی که ازدواج نکرده باشین همه چیز بهتون تعلق میگیره اگه ازدواج کردین شعبه همه مزایای شمارو قطع میکنه .

  [پاسخ]

  فرناز پاسخ در تاريخ مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۵ ۲:۴۲ ب٫ظ:

  ممنون از راهنمايي شما. حتي اگر خودم براي خودم بيمه رد كنم مشكلي در دريافت مستمري پدرم مادامي كه مجرد هستم پيش نمياد؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۵ ۰:۵۵ ق٫ظ:

  سلام. شما وقتی بیمه داشته باشی نمیشه. ببینید شعبه قبول نمیکنه یکنفر ۲ تا حقوق داشته باشه شما یاباید حقوق خودتون رو بگیرین یا پدرتون. یکیش میشه .

  هادی در ساعت ۱:۰۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۵

  با سلام

  من حدود دو سال هست بیمه اختیاری واریز می کنم هر ماه به صورت اینترنتی . جمعا دو برگ از دفترچه درمانی رو استفاده کردم . امکان حذف سرانه درمانی که وجود ندارد . راه حلی برای تمدید یکساله دفترچه بیمه وجود دارد مانند زمان شاغلی در کارخانجات ؟؟؟ چون من حق بیمه را اینترنتی واریز میکنم که وقتم صرفه جویی بشود ولی برای تمدید دفترچه باید هر ماه به کارگذار بیمه مراجعه کنم و چند ساعت نوبت وایستم .

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۵ ۱:۲۰ ب٫ظ:

  سلام. سازمان تامین اجتماعی میخواهد تا پایان دولت یازدهم دفترچه ها رو حذف کند .

  [پاسخ]

  زینب در ساعت ۳:۳۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۵

  اگر سال گذشته بیمه ریخته ام الان میتوانم ان را ادامه دهم(بعد از ۵ ماه)
  تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۴ام, ۱۳۹۵ ۷:۴۰ ب٫ظ:

  سلام بله میتوانید به سایت https://samt.tamin.ir/ برین گزینه ثبت نام رو بزنید و مراحل رو توضیح داده انجام بدین بعد وارد پروتال بشین درخواست برگه پرداخت بکنید بهتون میده همونجا هم میتونید پرداخت کنید اگه ۹ ماه بیشتر فاصله بیوفته باید کمسیون پزشکی بشین اون خود کمسیون ۳ الی ۴ ماه زمان میبره

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۱۰:۱۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۵

  سلام ۳۸سال سن دارم با ۲۰سال سابقه ۵سال اجباری ۱۵سال اختیاری البته دو سال هم بیمه واریز نکردم ٬اولا میتونم اون دوسال بیمه را یکجا واریز کنم که سابقه من ۲۲سال شود ؟و اینکه با این سن و این سابقه میتونم باز نشسته بشم یا خیر.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۶ام, ۱۳۹۵ ۱:۰۵ ب٫ظ:

  سلام. سن بازنشستگی برای زنان ۴۵ هستش حال شما با شعبه صحب کنید ببنید موافقت میکنه که بازنشستگی با ۲۰ روز حقوق بهتون بدن .

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۲:۳۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۵

  سلام اقای مدیر یه سئوال برام ایجاد شده . من تا ۳۰ اسفند ۹۵ بیمه مشاغل رد کرد حال یک شرکت دولتی مشغول بکار شدم . اینا میخان بیمه رد کنن میتونن من خودم شعبه شهرستان های استان تهران بیمه دارم اما محل کارم تهرانه اونا میتونن لیست رد کنن برام ثبت میشه یا نه. توی یک سال ۲ بار بیمه به ثبت برسه میشه کردوم رو حساب میکنن. مرسی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۵ ۹:۵۱ ب٫ظ:

  سلام جناب مهدی
  وقت بخیر
  به نظر بنده نباید بیمه اختیاری با بیمه اجباری از نظر زمانی تداخل داشته باشد یا بقولی روی هم بیافتد.
  وگرنه مشکل خاصی برای ارسال لیست از شعبات مختلف نیست وحتی در بیمه اجباری میشه تاسقف ۷ برابر حداقل حقوق لیست رد کرد.
  بااحترام

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۲۱ ب٫ظ:

  جناب مدیر. یعنی پس برای من تا اخر امسال بیمه اختیاری رد شده کل سال رو یه شرکت دیگه میتونه یه شعبه دیگه برای بیمه اجباری رد کنه . مشکلی نداره . بعد برای بازنشستگی کدوم رو حساب میکنن

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۵ ۸:۴۰ ق٫ظ:

  به نظر بنده بیمه اختیاری و اجباری نمی تواند همزمان باشد.
  چراکه وقتی شما بیمه اجباری شدید ضرورتی برای بیمه اختیاری احساس نمی شود و به نظر من مزایایی هم از طریق بیمه اختیاری بدست نمی آورید.
  دربیمه اجباری است که می توان تا سقف از چند جا لیست رد کرد ولی اختیاری با اجباری جمع نمی شود.
  به هرحال پیشنهاد میکنم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.

  ali در ساعت ۱۰:۰۷ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۵

  سلام مطمعن هستیم بازنشستگی کارگران ساختمانی ۲۲سال است طبق قانون مشاغل سخت وزیان اور .شک نکنید

  [پاسخ]

  شاپرک در ساعت ۵:۵۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۵

  سلام و خسته نباشید خدمت آقا مهدی،خانمی بیمه زنان خانه‌دار تامین اجتماعی است و شوهرش بیمه کشاورزی، اگر هر دو بازنشسته شوند، آیا بعد از فوت شوهر مستمری شوهر هم بهش تعلق میگیره یا نه؟؟؟ بیمه کشاورزی همان تامین اجتماعی است یا فرق دارند؟؟؟با تشکر از شما

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱ام, ۱۳۹۵ ۹:۴۶ ق٫ظ:

  سلام. هردو تامین اجتماعی هستش فرق زیادی ندارند. هردو حقوق به یک نفر نمیدن .

  [پاسخ]

  جعفری در ساعت ۱:۱۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۵

  با سلام من از طرف حوزه علمیه خراسان بیمه اجباری بودم والا فارغ التحصیل گردیدم. ایا می توانم خودم از این قانون بیمه اختیاری استفاده کنم و خودم حق بیمه ام را واریز کنم؟

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۲:۵۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۵

  سلام من ارایشگر هستم..و متاهل ۲۸ سال سن دارم..حال خانومم شاغل هست.مددکار بهزیستی هست و بیمه تامین اجتماعی شده…ایا خانومم نمیتونه بیمه منو هم رد کنه…بهترین راه و با صرفه ترین راه کدام هست؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۴ام, ۱۳۹۵ ۱:۱۲ ق٫ظ:

  سلام نه نمیتونه خانومتون شمارو بیمه کنه چون بیمه خانمتون بهزیستی لیست رد میکنه . شما میتونید بیمه مشاغل ازاد بشین .

  [پاسخ]

  جعفری در ساعت ۵:۵۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۵

  سلام من از طرف حوزه علمیه خراسان بیمه اجباری بودم والا فارغ التحصیل گردیدم. ایا می توانم خودم از قانون بیمه اختیاری استفاده کنم و خودم حق بیمه ام را واریز کنم؟

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۱۱:۲۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۵

  با سلام
  خدمت شما عرض کنم که من بیش از ۲۲ سال بیمه اجباری بودم و ۱۲ سال اخر را با سقف بیمه لیست ماهیانه ام رد میشد و در سال ۱۳۹۰ به مدت ۵۰ ماه بیمه بیکاری دریافت نموده ام که سقف اخرین بیمه ۲۲ میلیون ریال بود . از خرداد ۱۳۹۴ در شرکتی مشغول به کار هستم و بازهم لیست بیمه اینجانب بر اساس سقف بیمه هر سال ارسال میشود . اما بدلیل مشکلات مالی لیست بیمه یک ماه در میان توسط اینترنت قبول میشود زیرا شرکت نتوانسته حق بیمه ها را پرداخت کند (شرکت تولید کننده است )
  سوال – ایا هنگام بازنشستگی احتمال این هست که شرایط مهیا نشود بدلیل عدم پرداخت وجه حق بیمه .
  دوم . اگر جواب مثبت باشد من میتوانم حق بیمه خود را پرداخت نمایم بجای کارفرما در ان زمان
  سوم اگر این دو سال اخر رو بروم بیمه اختیاری بکنم . هنگام بازنشستگی مشکلی نخواهم داشت .
  با کمال تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۹ام, ۱۳۹۵ ۰:۵۹ ق٫ظ:

  سلام با این شرایطی که شما گفتین نیازی ندارین بیمه پردازی رو ادامه بدین ۲۲ سال و ۱۲ میشه ۳۴ سال بیمه . بسته شما میتونید برین درخواست بازنشستگی بدین و جمع اوری سوابق کنید حقوق خوبی بهتون میدن

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۵ ۷:۳۸ ق٫ظ:

  ظاهرا منظور ایشون اینه که از اون ۲۲ سال ۱۲ سالش با سقف حقوق براشون حق بیمه رد شده و سابقه ۳۴ سال ندارن بلکه ۲۲ سال هست به علاوه ۵۰ ماه بیمه بیکاری و این یک سال آخر که پراکنده پرداخت شده و جمعا میشه حدود ۲۸ سال.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۲۸ام, ۱۳۹۵ ۹:۰۳ ق٫ظ:

  ۲سال هم خدمت سربازی .۳۰ سال

  کبری اقبالی در ساعت ۱:۱۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۵

  سلام خسته نباشید من مدت ۳سال هست ک برداخت بیمه قالیبافان دارم استان گیلان و به علت تغییر مکان به تهران چطور میتونم بیمه ام رو انتقال بدم اینجا لطفا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ مهر ۱۹ام, ۱۳۹۵ ۱:۰۲ ق٫ظ:

  سلام. برین شعبه درخواست انتقالی بدین . البته دووندگی اداریش یکم زیاده. اما شدنی هستش . موفق باشین

  [پاسخ]

  تاریخ: آبان ۱۳۹۵

  سلام،ممنون ازسایت خوبتون،
  من ۲۹سالمه اصلا تا حالا بیمه نداشتم ،میخام بیمه تامین اجتماعی بشم ولی بهم میگن باید ماهی دویست پنجاه هزار تومن ازاد بریزی چون تو دکه روزنامه کار میکنم و جواز به ناممه باید ازاد بریزم و توان پرداخت ندارم، سوالم از شما اینه که راهه دیگه ای برای پرداخت بیمه هست با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۵ ۶:۱۳ ب٫ظ:

  سلام . بیمه مشاغل ازاد فقط خودتو بیمه کن .

  [پاسخ]

  پیمان دیزبادی در ساعت ۳:۵۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۵

  سلام .ممنون از اینکه صبورانه پاسخ می دهید. ۲۵ سال دارم بیکارم و هیچگونه سابقه پرداخت بیمه ندارم ایا می توانم بیمه اختیاری داشته باشم . ایا اگر بعدا شاغل شوم مدت اختیاری هم به سابقه زمان شاغلی افزوده می شود تشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۵ ۶:۱۴ ب٫ظ:

  بله افزوده میشه

  [پاسخ]

  فاطمه خانم در ساعت ۷:۵۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۵

  سلام
  میخواستم بدونم فرق بیمه زنان خانه دار با قالی بافی چیه؟
  سهم بیمه شده چقدره و سهم دولت چقدر؟
  متشکر

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۵ ۶:۱۶ ب٫ظ:

  بیمه زنان خانه ازاد هستش ماهی ۱۸۰ تومن اما بیمه قالی بافان نصف هزینه شو دولت میده به شرطی که واقعا قالی باف باشین مامور تامین اجتماعی به صورت دوره ای میاد برای بازدید قالی که بافتین روزانه باید چند هزار گره زده باشین . یکمه سخته برای کسی که قالی باف نباشه .

  [پاسخ]

  سایه در ساعت ۱۰:۳۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۵

  سلام من مدتی هستش که خارج از ایران زندگی می کنم و در ایران حدود ده سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم، میخواستم بدونم میتونم بیمه را به صورت اختیاری در ایران ادامه بدهم تا در آینده حقوق بازنشستگی دریافت کنم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۲ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۲۴ ب٫ظ:

  سلام. در ان کشوری که هستین به سفارت ایران در همان کشور مراجعه کنید.

  [پاسخ]

  محمد کامی در ساعت ۶:۳۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۵

  سلام وخسته نباشید..بنده ارایشگر هستم وتاحالا هیچ بیمه ای نداشتم حدود سی دوسال سن دارم چطوری خودم رو میتونم بیمه کنم… سوال دوم…پروانه کسب ارایشگری میتونه در هزینه پرداخت ماهانه بیمه تاثیری داشته باشه…۳ چند سال طول میکشه تابازنشسته بشم ایا جز شغل های سخت هستش.حقوق باز نشستگی ارایشگری چقد هست……باتشکر از شما

  [پاسخ]

  رحمان جلالی در ساعت ۶:۲۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۵

  سلام.بنده پدرم حدود ۶ سال بیمه اجباری بود ودر یکی از شرکتها کار میکرد سال ۸۳ فوت کردن.اون موقع مادرم شناسنامه نداشت وهیچ گونه ثبتی داخل شناسنامه نداشتند یعنی عقد محضری نبودند وعقد شرعی داشتند دوساله واسه مادرم شناسنامه گرفتم بعداز کلی دویدین ادارهها …الان میتونم سابقه پدرم رو در بیارم وایا امکانش هست که بیمه پولی رو به مادرم بده حالا چه ماهیانه وچه مستمری….راهنماییم کنید باتشکر…مادر متولد ۱۳۲۶ هست
  موفق باشید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۲ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۲۸ ب٫ظ:

  سلام. عقد محضری نبود یعنی محضر خانه ثبت نشده . عقد نامه ندارن . اینجوری کاری نمیشه کرد

  [پاسخ]

  پروین کریمی در ساعت ۹:۴۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۵

  با سلام من مدت ۵_۶سال بیمه تامین اجتمایی بودم به خواطر بارداری از کارم اومدم بیرون الان ۲ساله می گذره ایا من می تونم اقدام کنم برای بیمه بیکاری از چه راهی میشه لطفا راهنماییم کنین

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۲ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۲۸ ب٫ظ:

  سلام . نه نمیشه چون خودتون کارتون رو ول کردین اخراج نشدین . که

  [پاسخ]

  sm در ساعت ۴:۰۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۵

  با سلام
  با سلام. ببخشید من ۲۲ سال سن دارم و تاالان تحت تکلف پدرم بودم ولی الان بیمه دفترچه من را باطل کرده چون بالای ۲۲سال سن دارم. یعنی در بیمه دیگر تحت تکلف پدرم نیستم. میخواستم ببینم آیا این قضیه درست است یا نه؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۲ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۳۱ ب٫ظ:

  سلام . دختر تا زمانی که ازدواج نکرده میتونه بیمه پدر باشه. اما پسر تا ۱۸ سال تمام زمانی میتونه بیمه پدر باشه که درس بخونه

  [پاسخ]

  امید صفایی در ساعت ۱:۲۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۵

  سلام
  من ۵۶ سال سن دارم و حدود ۲۴ سال سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی. در ۱۴ سال گذشته سقف بیمه را پرداخت کرده ام . احتمالا به دلایل مشکلات در پروژه از اول سال ۹۶ بی کار خواهم شد و چون مدیرعامل بوده ام بیمه بیکاری به من تعلق نمی گیرد . ایا میتوانم تا بازنشستگی(احتمالا ۶۰ سالگی) سقف بیمه را پرداخت کنم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۲ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۳۲ ب٫ظ:

  بله

  [پاسخ]

  اصغر صادقی در ساعت ۲:۰۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۵

  سلام خسته نباشید
  ببخشید من الان ۸ ماهه بیمه مشاغل آزاد ریختم به حساب و در این مدت بیماری قلب داشتم و باطری گذاشتم و دیگر نمیتونم کار کنم چون دکترم گفته که وزن بیشتراز ۳ کیلو بلند نکنی من هم کارم جوریه که بار جا به جا میکنم کارگر هستم میخواستم بدونم میتوانم بیمه از کارافتادگی بگیرم. الان ۳۰ سالمه

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۲ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۳۴ ب٫ظ:

  سلام. برین شعبه چون باید بیمه ۲۰ درصد ریخته باشین . زمانی که بیمه شدین هیچ بیماری نداشته باشین.

  [پاسخ]

  فرهاد در ساعت ۱۲:۲۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۵

  سلام، بنده بیمه اختیاری دارم ولی فراموشم کردم بریزم .الان مثل اینکه ۳ ماه گذشته از پرداخت قبلیم.چکار باید بکنم؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آذر ۲۲ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۳۵ ب٫ظ:

  سلام. چیزی نمیشه یکجا بریز

  [پاسخ]

  سمیرا در ساعت ۱۱:۳۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۵

  سلام خسته نباشید
  ببخشید بنده پنج سال هستش که بیمه قالی بافی میزبم ولی بیمه بنده به علت دیر کرد در واریز قطع شد الان هم باز نمیشه که دوباره واریز کنم میگن احتمالا دیگه برای همیشه قطع شده باشه من چیکار کنم که دوباره جلوی بیمه بنده باز بشه و دوباره واریز کنم ممنون میشم پاسخ گو باشید متشکرم

  [پاسخ]

  حبیب در ساعت ۵:۵۵ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۵

  سلام ببخشید در بیمه اختیاری میتوان فقط بازنشستگی پرداخت کرد.؟؟به عبارتی گزینه هاس دیگر مثل از کار افتادگی …فوت و غیره را میتوانیم حذف کنیم و هر کدام را که میخواهیم انتخاب کنیم؟؟؟ممنون

  [پاسخ]

  میلاد در ساعت ۲:۳۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۵

  سلام من میخوام خودم و همسرم بیمه کنم اختیاری ولی گفتن که به پایان خدمت نیاز داره که ندارم خواستم ببینم چکار باید بکنم از بیمه استفاده بکنم

  [پاسخ]

  ناصر در ساعت ۱۱:۰۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۵

  سلام وتشکر ازاینکه پاسخگوی سوالات هستیدآقامهدی
  من بیمه بیکاریم تمام شده
  ۵۶سال دارم
  به نظرتون الان میتونم بازنشسته بشم؟
  اگه نه چه بیمه رو ادامه بدم؟
  پسرم یه کارگاهی داره میشه ازاونجا برای من لیست ردکنه؟
  قبلا سپاسگذار لطف شماهستم

  [پاسخ]

  سام در ساعت ۱۱:۰۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۵

  سلام و وقتتون بخیر پسر ۲۴ ساله با ۷ سال سابقه کار در نانوایی بیمه ک به دلیل قوز قرنیه شدید پیوند کردم دو تا چشمامو یکی ۹۱ و دومی ک ۹۵ حالا در حاضر چشمام روز به روز دید کمتر میشه و سوزش و قرمزی داره چند وقت پیش هم معافیت سربازی گرفتم مربوط ب همین پیوند قرنیه حالا تمام کارای از کار افتادگی رو انجام دادم پرونده توی بیمه هست ک بفرستن کمیسیون واسه جواب دید هر کدوم از چشمانم ۳و ۱۰ دهم هست چند تا سوال دارم اولا اینکه چند روزاول میکشه ک پرونده ب کمیسیون بره بررسی بشه و به من اطلاع بدن واسه حضور دوما آیا معافیت پزشکی سربازی تاثیری در تصمیم گیری داره و سوما آیا در کا من از کار افتادگی بهم تعلق میگیره و چ نوع اش؟؟؟ممنون میشم جواب بدین و منو راهنمایی کنید بقران خیلی واجبه یا علی

  [پاسخ]

  mosleh در ساعت ۱۱:۵۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۵

  سلام.من درکارخانە کار میکنم دوسال بیمە دارم وبعد از دوسال ترک کار میکنم به اندازه شیش ماه ، حالا بعد از شیش ماە به کارخانە برگشتم یک ماە بیمە شدم الان کارفرما کارخانە رو تعطیل کردە آیا من شامل بیمە بیکاری میشوم. لطفا جوابم رو بدید

  [پاسخ]

  Ali در ساعت ۱۲:۵۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۵

  سلام من بیمه تامین اجتماعی رانندگان سنگین هستم
  الان اگر جواز کسب الکترونیک بگیرم حق بیمه من حذف میشه
  یا نرخ پرداخت آزاد میشه
  آیا مشکل داره جواز بگیرم

  [پاسخ]

  ریحانه در ساعت ۵:۴۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۵

  سلام
  من۳۰ سالمه ۱۰ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم چند ماه بعد میرم یه کشور دیگه برای کار و زندگی تکلیفش چی میشه؟
  و اینکه در کشور دیگه بیمه بشم آیا این ۱۰ سال برام حساب میشه؟
  ممنونم از پاسخگوییتون

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۱۲:۰۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۵

  سلام
  خدا قوت
  من دو سال هست که بیمه از کار افتادگی شدم و حقوق مستمری میگیرم به دلیل ناراحتی روانی
  ولی الان حالم خوب شده و میخوام برگردم سر کار
  آیا مشکلی از لحاظ بیمه پیش نمیاد که منو سر کار بیمه کنند
  اگر مجبور باشم بیمه از کار افتادگیمو باطل کنم چه کار باید کنم و آیا سوابق این دو سال بیمه از کارافتادگی به سوابق بیمه ام اضافه میشه
  لطفا راهنماییم کنید
  با تشکر

  [پاسخ]

  دریا در ساعت ۱۰:۱۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۵

  شرایط پرداخت یمه از دو کارگاه به چه محاسباتی انجام میشه امکانش هستش که از یک کارکاه ۲۵روز و ااز کارکاه دیگه ۵روز بیمه رد بشه با حقوق متفاوت اشکالی برا بازنشستگی پیش نمیاد ؟؟؟؟

  [پاسخ]

  مریم مهربانی در ساعت ۷:۱۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۵

  سلام من طی مدتی واسه بیمه فرش بافی پول ریختم تو حساب بیمه به دلیل مشکلاتی مالی نتونستم پرداخت کنم چند سالی از روش میگذره میتونم پولمو پس بگیرم یا ن

  [پاسخ]

  سارا در ساعت ۲:۱۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۶

  باسلام، من الان ۴۱ سالمه، دارای هفت سال سابقه بیمه خانه داری هستم،وزنان خانه دار با بیست سال سابقه پرداخت میتوانند در ۵۵سالگی با حداقل حقوق. کارگری باز نشست. شوند،ولی از آنجا که این حداقل حقوق. کارگری کفاف زندگی را نمیدهد میخواهم درخواست افزایش دستمزد روزانه را بدهم حال سوالم.اینست که من از الان شروع به درخواست. افزایش. دستمزد روزانه بدهم یا پنج سال آخر بیمه اینکار را انجام بدهم؟؟؟آیا فرقی میکند اگر من زودتر این درخواست افزایش. دستمزدرا بدهم یا تفاوتی ندا رد؟؟؟

  [پاسخ]

  نگین در ساعت ۲:۳۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۶

  ضمن عرض سلام و خسته نباشی،خواستم بدونم دربیمه اجباری تا هفت برابر حداقل حقوق کارگری میتوان لیست رد کرد، آیا در بیمه زنان خانه‌دار هم این امر میسر هست؟چگونه؟ لطفاً راهنمایی کنید،ممنون

  [پاسخ]

  خسروی در ساعت ۹:۱۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۶

  ضمن سلام و خسته نباشید به مدیر محترم سایت میخواستم بدونم تو سایت مشاهده سوابق بیمه ای بعضی از سوابق با اینکه به صورت سیستم کارتی قدیمی در پرونده شخصی وجود دارد آورده نشده و چه باید کرد که تو سیستم درج گردد. متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۶ ۱۱:۲۵ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  با جمع اوری اطلاعاتی که بیمه آن ثبت نشده مثل کد کارگاه ؛ شعبه و سالهای منعکس نشده،به شعبه بیمه خود مراجعه و درخواست تجمیع سوابق کنید.

  [پاسخ]

  فاطمه در ساعت ۱:۰۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۶

  سلام پدر بنده ۵ دی ۹۵ فوت شدن و از سال ۷۳ تا ۹۵ فقط ۸ سال بیمه براشون رد شده مراجعه کردیم میگن چون زیر ۱۰ سال سابقه داشتن حقوق ناچیزی به ما تعلق میگیره معادل ۱۵۰ هزار تومن در ماه بدون داشتن دفترچه بیمه و دفترچه من و مادرم باطل میشه و حتی میگن حق کمک هزینه کفنو دفن هم تعلق نمیگیره؟ آیا درسته؟درصورتی که کسایی که کمتر از ۸ سال هم بودن چیزی بیشتراز این حقوق بهشون تعلق گرفته با پرسو جو هایی که کردم و حتی مزایا هم داشتن مثل دفترچه بیمه و حق کفنو دفن لطفا راهنمایی کنید؟

  [پاسخ]

  احمدیان در ساعت ۱۱:۲۲ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۶

  با عرض سلام خدمت مدیر محترم سایت و آقای مهدی
  لطفا تا هر بخشی را که برایتان مقدور است محبت نمایید و مرا راهنمایی بفرمایید.
  بنده قبلا بیمه اجباری بودم. چهار سالی هست که بیکار شدم و بیمه ندارم. الان قصد دارم خودم را بیمه اختیاری کنم. آخرین شعبه ای که بیمه بوده ام شعبه شمیران شهر تهران بوده است. اما محل سکونت فعلی دور از آنجا و حوالی خ آزادی هست. آیا برای ایجاد بیمه اختیاری بایست الزاما در شعبه ای که به محل سکونتم نزدیک است مراجعه کنم و بیمه کنم، یا می توانم بروم همان شعبه شمیران و آنجا تقاضای بیمه اختیاری بدهم؟

  سوال دوم اینکه آیا بایست معاینه پزشکی پیش از بیمه را انجام دهم؟ هزینه این معایانات به عهده خودم است یا بیمه می دهد؟ این معاینات حدودا چقدر هزینه دارد؟
  با تشکر فراوان از پاسختان.

  [پاسخ]

  اسماعیل صداقتی در ساعت ۹:۱۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۶

  سلام من متاسفم واسه مسئولینی که در مجلس و…قانون میگذارند کارگر ساختمانی باید ۳۵سال کار کنه بعد بازنشسته بشه نمیدونم روز قیامت پیش خدا چه دفاعی میکنه اون که پشت میز بشینه ۳۰سال کار کنه اما کار گر ساختمان ۳۵ سال

  [پاسخ]

  محسن در ساعت ۱۰:۱۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۶

  با سلام من ۴۱ ساله هستم و ۱۰ سال سابقه پرداخت بیمه اختیاری را دارم از آنجایی که الان مدت سه سال هست که بیکار هستم و متاهل و دارای یک فرزند پرداخت ماهیانه مبلغ حدود ۲۵۰ هزار تومان تقریبا برایم غیر ممکن شده است. میخواستم بدانم آیا اگر پرداخت بیمه ام را متوقف کنم امکان این وجود دارد که من با همین ده سال پرداخت حق بیمه بتوانم مستمری دریافت کنم .لطفا مرا راهنمایی کنید واقعا نمیدانم چکار باید بکنم.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۷:۰۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

  سلام
  اگربخواهیم ازتامین اجتمایی پول واریز های یک سال ونیم(۱/۵) رابگیریم چقدرتامین اجتماعی پول میده یک سال ونیم(۱/۵) واریز کردم حالا بیمه نیستم میخواهم پول یک سال که واریز کردم روبگیرم ممنون میشم اگه جواب بدهید

  [پاسخ]

  اصغر در ساعت ۹:۳۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

  سلام خسته نباشید من در یک موسسه کار میکنم وبیمه تامین اجتماعی برام واریز میکنن حالا میخوام یه شرکت دیگه پاره وقت کار کنم هفته ای یه بار ولی شرکت جدیده میگه باید ما برا ی شما بیمه بریزیم حالا اگه شرکت جدیده برام بیمه بریزه بازرس بیمه به شرکت اولی گیر نمیده مشکلی نداره؟

  [پاسخ]

  nastaran در ساعت ۱:۴۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

  سلام پدرمن سال های پیش بازخرید کردن وبعدبه صورت اختیاری بیمشونو پرداخت کردن بخاطرسختی کار درسن ۴۸ سالگی بازنشست میشن اما اینطوری که میگن باید ۱۲ملیون پرداخت کنن تابازنشست بشن آیا همچین چیزی ممکنه یاالکی بهش گفتن لطفا پاسخ بدید سوالمو خیلی فوریه ?

  [پاسخ]

  مبین در ساعت ۲:۵۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

  سلام بنده هیچ گونه بیمه ای ندارم و شغلم آزاد هستش میخواهم خود را بیمه کنم اگر در آینده در شغل دولتی مشغول شوم و مرا بیمه کنند به چه صورت میشود ؟ ممنون میشم توضیح بدید . باتشکر

  [پاسخ]

  alo در ساعت ۳:۰۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

  سلام
  می خواستم بدانم اگر کسی از ایران برای اقامت در کشور دیگر اقدام کرده باشد آیا باز هم می تواند بیمه تامین اجتماعی در ایران داشته باشد و حق بیمه پرداخت کند تا بازنشستگی؟
  سپاسگذارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۶ ۰:۰۸ ق٫ظ:

  باسلام و احترام
  در قسمت بخشنامه های تامین اجتماعی جدیدافایلی در خصوص بیمه کارگران در خارج ازکشور منتشر شده لطفا مطالعه بفرمائبد.

  [پاسخ]

  شمیم در ساعت ۱:۴۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

  سلام،من دریک شرکت ۴/۵سال بیمه تامین اجتماعی برام ردشد،بیمه بیماری بمدت۱/۵سال گرفتم،الان سه ماه از موعد بیمه بیکاری من میگذره ومن میخوام بیممو ادامه بدم بدون هیچ فاصله ای ،باید چیکار کنم که مثل یک بازنشسته بیمه اجتماعی بتونم در آینده بیمه بگیرم؟؟؟؟
  درضمن من از طریق شوهرم که بیمه تامین اجتماعی هست دفترچه گرفتم؟؟؟؟؟
  خواهشا بگین من چه بیمه ای بشم که بدون هیچ فاصله ای بتونم بیممو ادامه بدم ومثل یه بازنشسته معمول تامین اجتماعی در آینده بیمه بگیرم؟؟؟؟
  از طریق یکی از دوستان شنیدم که نباید یک ماه بیشتر فاصله نمیفتاد من چکار باید بکنم اون ۳ماه رو حاضرم پولشو پرداخت کنم،ممنون از لطف شما ،لطفا بسوالم جواب بدید

  [پاسخ]

  شمیم در ساعت ۱:۴۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

  بیمه بیکاری بمدت ۱/۵گرفتم اشتباه شد بیمه بیماری

  [پاسخ]

  مجید در ساعت ۸:۵۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

  با سلام
  من خودم را با ۲۰سال کارکردبازخرید کردم وقتی به تامین اجتماعی مراجعه نمودم برای پرداخت بیمه اختیاری یکی از کارشناسان فرمودند که شما حق بیمه اختیاری را بمدت ۱۰ سال پرداخت نمائید تا۳۰ حق بیمه را پرداخت کرده باشیدسپس حقوق بازنشستگی شما برقرار می گردد اما با ۲۰ روز حقوق آیا
  من که ۳۰ سال بیمه پرداخت کردم چرا باید ۲۰ روز حقوق پرداخت گردد.وآیا حقیقت دارد؟

  [پاسخ]

  خدایی در ساعت ۴:۳۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۶

  با سلام
  بنده کارمند بخش دولتی هستم و در حال حاضر برایم بیمه رد می شود
  جدیدا اقدام به تاسیس کارگاهی کردم
  آیا در صورت بیمه کردن کارگرانم بیمه ای که ناشی از اشتغالم در بخش دولتی است قطع می شود؟

  [پاسخ]

  حامد در ساعت ۴:۲۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۶

  سلام و خسته نباشید
  بنده به مدت ۱۰ سال در مغازه ای مشغول به کار بودم کارفرما خدمت من رو بهانه کرده و بنده رو بیمه نمیکردن الان متوجه شدم این همه سالی که داخل مغازه کار کردم برای ایشون میتونسته بنده رو بیمه کنه اما نکرده الان بنده خدمت هستم اگه میشه راهنمایی کنید چجوری میشه این ده سال سابقه کاری من به عنوان بیمه رد بشه یا یه راهی بزارید که همون کار رو انجام بدم ممنونم از شما

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۹:۵۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۶

  با عرض سلام. بنده ٧ماه هست که در بیمه سینا بعنوان نماینده ی بیمه مشغول به کار شده ام و کارم طوری هست که به مراکز درمانی و بیمارستانها مراجعه میکنم و حدود ٢ ساعت در هر واحد کار میکنم یعنی درواقع اسناد درمانی این مراکز جمع و به سرپرستی انتقال میدهم حال مشکلی اصلی اینجاس که در اوایل کارفرما به من گفت که بعد از سه ماه قرارداد میبندم و بیمه میکنم اما بعد از ٣ماه ایشون زد زیرش و الان بدون قرارداد و بدون بیمه کار میکنم وهیچ سابقه کاری برام محسوب نمیشه.چیکار کنم یا به کجا شکایت کنم بابت این عمل ایشون؟؟؟ تازه ٢٩ ساله شده ام.ممنون میشم راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  فرناز در ساعت ۱۲:۰۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۶

  باسلام بنده خانمی هستم۱۵ سال سابقه پرداخت بیمه ی تامین اجتماعی دارم، و۱۲ساله طلاق گرفتم و یه پسر ۱۷ساله دارم بامن زندگی میکنه ، از نظر قانونی هیچ مدرکی که نشون بده پسرم تحت تکلفم هس ندارم غیر از اینکه رو سند طلاق نوشته شده که پسرم با من خواهد بود.با توجه به این شرایط در صورت فوت بنده و اشتغال به تحصیل پسرم حقوق من به پسرم تعلق میگیره؟اگر ایشون نمیتونن از مستمری بنده استفاده کنن چه کارایی باید انجام بدم تا در صورت فوتم بتونن در زمان تحصیل مستمری بگیرن؟

  [پاسخ]

  وحيد عسكري در ساعت ۱۲:۳۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۶

  سلام من بيمه خويش فرما هستم(مشاغل ازاد) مهلت پرداخت فيشم تا ١/٤/٩٦ بوده اگ امروز كه ٢/٤/٩٦ فيشو پرداخت كنم مشكلي پيش نمي ايد؟ممنون از شما

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۲:۱۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۶

  با سلام : بند دارای سابقه ۱۳سال ونیم در شرایط سخت وزیان اور هستم . الان میخوام باقی بیمه را خودم بریزم به حساب ولی متاسفانه به تامیین اجتماعی وقتی مراجعه کردم گفت باید تا سن ۵۰سالگی بیمه خویش فرما بحساب بیمه بریزم یعنی چیزی حدود ۱۵ سال دیگه حالا سوال بنده این است ایا راهی وجود دادرد که این بیمه خویش فرما را جز مشاغل سخت حساب کرد مثلا پول بیشتر بحساب ریخت .ممنونم اگر راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۱۱:۴۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۶

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما
  بزرگوار من بیمه اختیاری هستم و هر سه ماه تمدید میکنم اما اینبار فراموش کردم که مبلغ مربوط به سه ماه گذشته را واریز کنم و الان ۳ روز گذشته آیا میشود اون سه ماه رو پرداخت کرد یا خیر

  [پاسخ]

  سارا در ساعت ۵:۳۷ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۶

  با سلام وخسته نباشید
  بنده چندسال در مهد کودک کار میکنم کارفرما اینجانب پدرم هستن و منو بیمه کردن علاوه بر حق بیمه بازنشتگی دفترچه درمانم هم دارم
  الان چند ماه عقد کردم و همسرم منو از طرف شرکتشون بیمه کردن هم تامین اجتماعی هم بیمه تکمیلی الان من دوتا دفترچه درمان دارم ایا حتما پدرم هم باید بیمه درمانمو انجام بدن؟

  [پاسخ]

  شاهین در ساعت ۱۰:۲۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۶

  با سلام و خسته نباشید
  آیا محدودیتی در تعداد اینکه تمدید خویش فرما کنیم دارد یا خیر؟
  برای مثال جایی مشغول به کار شویم و بعد از اتمام کار خویش فرما را ادامه دهم
  یا محدیدیتی جهت تعداد انعقاد قرارداد هست یا خیر؟

  [پاسخ]

  زهره در ساعت ۹:۴۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۶

  سلام من تحت تکفل و بیمه ی پدرم بودم بخاطر دوسال کارم بیمه ی مشاغل آزاد کردم میخوام این بیمه رو قطع کنم و دوباره تحت تکفل پدرم قرار بگیرم، امکانش هست؟ شرایطش چی هست؟

  [پاسخ]

  زهره در ساعت ۴:۰۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۶

  سلام هیئت علمی دانشگاه هستم دو ماه مرخصی بدون حقوق گرفتم چه کنم تا رابژه من با بیمه تامین اجتماعی قطع نشود آیا راهی هست تا خودم پرداخت کنم

  [پاسخ]

  محسن در ساعت ۵:۴۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۶

  سلام من نزدیک دو سال هست بیمه کارگری ساختمانی در رشته لوله کشی پرداخت میکنم الان دو ماه که کسی زنگ نمیزن که بریم لوله کشی کنم من لوله کش سیار هستم میخوام بیمه تغییر بدم به بیمه اختیاری چون میخوام داخل مغاز ه کار کنم و بیمه ازاد کنم ایا میشه یاه ممنون میشم جواب بدهید

  [پاسخ]

  م در ساعت ۱:۱۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۶

  سلام من حدود ۵ سال قبلا مشغول بکار بودم و بیمه تامین اجتماعی داشتم و بعد ۲ سال هم ادامه ان ۵ سال خودم را بیمه اختیاری کردم و ۲۹ سال دارم و الان دوباره می خواهم ۳ روز در هفته مشعول به کار شوم ولی من را ۳ روز در هفته بیمه می کنند الان می خواهم بدانم ایا من ۳ روز دیگر باقی مانده را می توانم خودم را بیمه اختیاری بکنم

  [پاسخ]

  ندا پاسخ در تاريخ دی ۱۶ام, ۱۳۹۶ ۹:۵۰ ق٫ظ:

  منظور از بیمه اختیاری یعنی خودتون برای خودتون بیمه رد کردید؟

  [پاسخ]

  عباس جهانی در ساعت ۱:۵۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۶

  سلام من بیمه مشاغل ۱۲ درصد هستم . آیا امکانش هست که بیمه اختیاری ۲۶ درصد شوم .

  [پاسخ]

  فاطمه جلیلی در ساعت ۷:۴۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۶

  باسلام .من حدود ۵ماه در فروشگاه افق کوروش کار میکنم و برام بیمه تامین اجتماعی رد میشه امسال معلم حق التدریس شدم درحال حاضر هر دو جا کار میکنم و اداره اموزش وپرورش قرار برج۹برام بیمه رد کنه آیا هر دوجا بیمه برام رد بشه برای کار معلمی پیش می آید؟ لطفا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۶ام, ۱۳۹۶ ۹:۴۶ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  آموزش وپرورش بیمه استخدام کشوری برای شما رد میکند یا تامین اجتماعی؟

  [پاسخ]

  فاطمه جلیلی پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۹۶ ۹:۴۳ ق٫ظ:

  باسلام احترام
  تامین اجتماعی برام رد میشه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۹۶ ۹:۳۷ ب٫ظ:

  چنانچه از نظر آموزش پرورش مشکلی نداشته باشید بیمه ی هر دو محل برای شما تجمیع میشود.

  ندا در ساعت ۹:۴۹ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۶

  سلام و درود
  بنده در یک شرکت مشغول به کار هستم امکانش هست خودم برای خودم بیمه رد کنم ؟
  و سابقه دار بشم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۶ام, ۱۳۹۶ ۹:۴۲ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  اگر رابطه کارگر و کارفرمایی دارید بله وگرنه باید ازاین مسیر موضوع را دنبال کنید.:
  اینجا

  [پاسخ]

  كريمي در ساعت ۲:۴۸ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۶

  با عرض سلام و خسته نباشيد،
  حدود هفت سال ميباشد كه خود را بيمه خويش فرماي اختياري نموده ام، و امسال حق بيمه ٢٦درصديم براي حداقل حقوق حدود ٢٥٠هزار تومان ميباشد، براي اينكه بعد از سي سال با حقوق بالايي بازنشست بشوم بايد چه كار كنم؟
  و طبق توضيحات بالا اگر بايد هر دو سال يكبار تقاضاي افزايش حقوق كنم، آيا از همين حالا اين تقاضا را بدهم يا بعدا؟
  با تشكر.

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۱۱:۴۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۶

  سلام اگه زنی شوهرش بیمه ی جایی باشه ان زن میتواند جداگانه خودش بیمه زنان خانه دار بشه؟

  [پاسخ]

  منصور خوشنام در ساعت ۲:۰۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۶

  باسلام . این جانب دوران خدمت سربازی و سابقه جبهه زمان جنگ را با پرداخت حق بیمه به سابقه خود اضافه نمودم . الان مدت یک سال ونیم است که به صورت اختیاری بیمه ام را ادامه میدهم واکنون حدو د ۲۶سال سابقه بیمه دارم . در ضمن ۲۵ درصد هم جانبازی دارم و ۵۱ سال هم سن دارم. لطفا مرا راهنمایی نمایید که اولا آیا باوجود بیمه پردازی اختیاری من میتوانم درخواست بازنشستگی نمایم یا خیر؟ ثانیا کسانی که خدمت سربازی خود را زمان جنگ درجبهه بودند ایا عادی حساب میشود یا به صورت سخت و زیان آور حساب میشود . با تشکر از شما

  [پاسخ]

  صمدصبایی در ساعت ۹:۲۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۶

  سلام ،من بیمه اختیاری بودم بعلت دیر پرداخت شدن یک روز قرارداد باطل شد،چند سال مونده الان می‌خوام تمدید کنم ،ایا میتونم فقط بیمه بازنشستگی شوم ،وبرای درمان از بیمه ایرانیان استفاده کنم ،ایا قبول می کنن،لطفاراهنمایی فرماید
  تشکر

  [پاسخ]

  عباس در ساعت ۲:۲۰ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۶

  سلام من ۳ سال و شش ماه بیمه اجباری بودم
  یک وقفه ۱۰ ساله داشتم که بیمه نبودم
  مجرد هستم به نظر شما بیمه مشاغل آزاد ادامه بدم یا بیمه رانندگان برون شهری

  [پاسخ]

  عباس در ساعت ۲:۲۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۶

  در ضمن من ۴۰ سال سن دارم آیا حقوق بازنشستکی بیمه مشاغل آزاد اگر ۲۰ سال رد کنی با بیمه رانندگان که ۲۰ سال بشود یکی هست.

  [پاسخ]

  اسحاق در ساعت ۰:۰۴ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۶

  سلام
  من حدود ۱۰ ماه زیر نظر یک کارفرمائی بیمه کشاورزی بودم الان از او نجا بیرون شدم و میخوام ادامه بیمه رو خودم پرداخت کنم باید به چه نحوی اقدام کنم ممنون میشم اگه راهنمای بفرمائید؟

  [پاسخ]

  جوادی در ساعت ۱۰:۰۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۶

  سلام
  اگر کسی مثلا سه سال بیمه ریخته باشه بعد قطع کرده باشه و الان فوت شده باشه به خانوادش حقوقی تعلق میگیره؟سوال دوم آیا میشه مدت سربازی ایشان رو هم خرید و به سابقه اضافه کرد

  [پاسخ]

  سامان در ساعت ۶:۲۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۶

  با عرض سلام، بنده در حال حاضر بیمه اختیاری هستم و حدود ۲۷ سال سابقه بیمه اجباری و اختیاری دارم. سن من ۵۲ سال است . آیا با توجه به اینکه در حال حاضر حداقل دستمزد را پرداخت می کنم ، زمان بازنشستگی هم از حداقل حقوق برخوردار خواهم بود؟
  و اینکه چطور میتوانم با حقوق بالاتری بازنشسته شوم ؟
  آیا قانونی در این رابطه هست ؟
  ممنون میشوم راهنمایی بفرمائید، با تشکر از شما

  [پاسخ]

  احمد شیرازی در ساعت ۱۱:۳۳ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۶

  سلام عرض
  تشکر از وقتی که به پاسخگویی میزارید
  میخواستم چندتا سوال بپرسم
  ۱ در مورد بیمه اختاری ااگر بیمه شده فوت کنه قبلز بازنشستگی تکلیف پولهایی که ریخته چه میشه
  ……..
  بیمه اختیاری هستم ۳ ماه ۳ ماه واریز میکنم مبلغ ۷۸۰ تومن
  چرا اینقدر زیاده ؟؟؟ زیاد ازم نمیگیرن؟؟
  من یه نفرم چرا اینقدر چه مزایایی بهم میدن اخه بعدا؟؟؟؟
  میشه مبلغش کمتر بشه راهنمایی کنید

  مجرد هستم ۲۷ ساله
  ۳ ساله بیمه کردم
  فوق دیپلم کامپیوتر دارم
  میشه یه مغازه سوپر مارکت یا خدمات کامپیوتری بزنم بیممو تغییر بدم

  شنیدم بیمه اختیاری هم حق بیمه زیاد میگیره هم بازنشستگی حقوق ناچیزی نسبت به مشاغل ازاد یا کارگری شرکتی میده کارفامایی

  بیمه اختیاری مثله بیمه شخص ثالث ماشین چند سال بگذره تخفیف داره حق بیمه قدیمیا کمتره سابقشون ییشتره ؟؟

  [پاسخ]

  اسدی در ساعت ۳:۳۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۷

  سلام همسزم حدوذ۳۰ساله فروشنده کفشه جوازکسب به تازگی به نام خودش شده تاحالابیمه نبوده ایا الان میتونه با جمع اوری استشهادوپرداخت مبلغی (حق بیمه های گذشته به صورت یک حا بیمه شودواز بازنشستگی استفاده کند درغیر اینصورت برای بیمه شدن خودش وخوانواده باید چکار کند ممنون

  [پاسخ]

  تنها در ساعت ۶:۱۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۷

  سلام ببخشید من یک سوال برام پیش ومده ایا پول بیمه شخصی که ادم که در قید حیاط است ور ادم سالم هست نه زیاد سالم ایا پولشو به همسر یا پدرش میدهند که وکالت هم داشته باشن یان باید هتمن خودم شخص باشد

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۰:۲۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۷

  سلام
  من بیمه اختیاری هستم و به احتمال زیاد جای مشغول کار بشم و برای بیمه اجباری رد بشه
  آیا بیمه اجباری برای همین شماره بیمه اختیاری رد میشه و اینکه سابقه که در بیمه اختیاری دارم بعدا با بیمه اختیاریم حساب میشه؟؟

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت ۹:۱۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۷

  سلام
  من حدود پنج سال بیمه قلاب بافیم الان همزمان جای دیکه هم رفتم سرکار میخوان برام بیمه رد کنن.اگه بیمه رد کنن بیمه قلاب بافیم باطل میشه؟من نمیخوام بیمه قلاب بافیم قطع شه.ممنون میشم راهنماییم کنین.تشکر

  [پاسخ]

  جواد رجبی در ساعت ۸:۰۲ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۷

  سلام من ۸ سال سابقه بیمه دارم،بعدش یکسال منو نخواستن،حالا دوباره اومدم سر همون کار بعد چند ماه میتونم بیمه بیکاری بگیرم،ممنون

  [پاسخ]

  بهروز جمشیدی در ساعت ۲:۳۴ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۷

  سلام بیماران ام اس میتوانند خودرا بیمه کنند

  [پاسخ]

  عاطفه سلحشور در ساعت ۱۱:۳۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۷

  بابامن۸ماه خودشوبیمه تامین اجتماعی اختیاری کرده بود’ که براثربیماری فوت میشه میخواسم ببینم مادر میتونه مستعمری دریافت کنه

  [پاسخ]

  اکو در ساعت ۲:۲۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۷

  سلام من شش سال سابقه بیمه دارم حالا بدلیل تعدیل نیرو اخراج شدم. الان یه راه میخوام که بیمه خودم رو خودم پرداخت کنم. مدرک فنی حرفه ای دارم . کارمم تاسیسات ساختمانه . الان باید چکار کنم؟؟؟ ممنون

  [پاسخ]

  mahi در ساعت ۸:۴۶ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۷

  سلام من چندسالی سابقه بیمه دارم تا زمانی ک ازدواج کردم و میخواستم بدونم میشه همون رو ادامه بدم؟جواز کسب هم ب اسم خودم دارم ازطریق اون چطور میشه اقدام کرد؟همسرم و خودم روباهم بخوام بیمه کنم چطور؟

  [پاسخ]

  سادات در ساعت ۵:۳۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۷

  سلام
  ۶ ماه اول سال جاری (۹۷) بیمه ام را شرکتی رد کرده. و اکنون دیگه رد نمیشه و سر کار نمیرم.
  اردیبهشت سال آتی (۹۸) زایمان بنده هست.

  ایا کمک هزینه بارداری شامل بنده میشه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  بیمه بودن در قبل یا حین زایمان ضروری است

  [پاسخ]

  علی خزایی در ساعت ۱:۱۰ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۷

  سلام من سال نودودو کارت مهارت گرفتم تا الان که نود و هفته چندین بار به تأمین اجتماعی شهریار مراجعه کردم همش میگن سهمیه نداریم من دیگه پنجاه سالم شد لابد فردا بهم میگن شما دیگه سنت زیاد شده .لطفا راهنمایی کنید تشکر

  [پاسخ]

  ندا نجفی در ساعت ۴:۰۳ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۷

  سلام همسرم بیمه اختیاری هستن ایشون ۴سال بیمه پرداخت کردن و الان ۲سال که حق بیمه رو نریختن ۲سال سربازی رو هم نرفتن رو بیمه اضافه کنن الان به دلایلی داریم خانوادگی به آلمان میرویم ما میتونیم پولی که واریز کردیم دریافت کنیم یا داستان چجوریه این چهار سال پایمال میشه

  [پاسخ]

  سمانه در ساعت ۸:۰۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۷

  سلام .من از سال ۱۳۹۰ تا کنون بیمه قلم زنی هستم و هر فصل به طور منظم حق بیمه خود را پرداخت نموده ام .در این ۷سال بازرسی های به عمل امده از سوی اداره میراث فرهنگی .و سازمان تامین اجتمایی فعال بودن کارگاهم را تاید کرده اند .چند وقت پیش به علت افتادن از پله های کارگاه دچار شکستگی مهره کمر شده ام و کارکردن روی سندلی برایم خیلی سخت شده .سوالم از شما اینه که من میتوانم هم چنان بیمه پرداخت کنم بدون اینکه کار کنم .اگر راه کاری برای اینجانب دارید برایم بفرستید .متشکرم

  [پاسخ]

  حمید رضا عباسیان در ساعت ۱۲:۵۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۷

  با سلام بنده کلا حدود ۵ سال سابقه بیمه دارم که دو سال آخر بیمه بنده از طریق هنرستان پسرانه رد شده و اول تابستان هنرستان ما را اخرج کرده اکنون برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کردم می گویند چون بیمه شما از طریق مرکز آموزشی بوده و فصل کار شما اول تابستان تمام می شه بیمه بکاری به شما تعلق نمی گیره آیا چنین قانونی وجود داره ؟ با تشکر

  [پاسخ]

  سارا رحیمی در ساعت ۲:۰۱ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۷

  من پانزده سال سابقه کار و پرداخت بیمه دارم اگر بخواهم ادامه حق بیمه را خودم پرداخت کرده و از محل کار بازخرید کنم با توجه به حقوق زیر حق بیمه پرداختی چقدر می شود
  جمع دریافتی: ۲۸۰۰۰۰۰ بیمه سهم کارمند ۲۰۳۰۰۰تومان

  [پاسخ]

  میترا در ساعت ۱:۵۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۷

  با سلام من فرد باز نشسته با بیمه خدمات درمانی هستم پنج سال است که بازنشسته ام و نمیخواهم از این بیمه استفاده نمایم و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی همسرم میباشم الان بیمه تکمیلی ایران هم هستم اما متاسفانه بدون در نظر گرفتن نظر من بیمه پایه مرا در سیستم سلامت رد کردهاند و من میخواهم همان بیمه تحت پوشش شوهرم باشم چکار کنم تا از شر بیمه سلامت بی مصرف خلاص شوم و پنج سال است که از حقوق من کم میکنند و من هیچ استفاده ای از این دفرچه نداشته ام حدود پنج میلیون تومان از من کم شده والا پول زور است

  [پاسخ]

  تارا فردوسی در ساعت ۱۰:۲۵ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۷

  با سلام
  اگر چن تا بیمه داشته باشیم بیمه درمان تا چه سقفی می دهد

  [پاسخ]

  سمیه جعفری در ساعت ۱۱:۵۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۷

  سلام من تحت پوشش بیمه همسرم هستم نیروی انتظامی خودم هم در شرکتی مشغول به کار هستم و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی میخواستم بپرسم آیا میشه دفترچه هر دو بیمه رو داشت ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۷ ۴:۱۴ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  لینک زیررادنیال کنید:
  اینجا

  [پاسخ]

  فرهاد در ساعت ۱۲:۵۹ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۸

  با سلام
  احتراما . حق بیمه اینجانب در سال به مدت ۲ سال ۴ ماه شرکت قبلی نریخته است من هم هیچ مستند ندارم . تورا خدا راهنمایی کنیید.

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۳:۲۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۸

  با سلام خدمت شما وخسته نباشی
  میخواستم بدونم فرد سرپرست خانوار که خودشو بیمه اختیاری (بیمه خویش فرما) میکنه آیا اعضای تحت سرپرستی خودش بیمه میشن یعنی دفترچه بیمه بهشون میدن یا باید حق بیمه جدا پرداخت کنند.
  با تشکر

  [پاسخ]

  نیما در ساعت ۹:۱۸ ب٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۸

  باعرض سلام و درود و احترام
  اینجانب در حدود یکسال سابقه پرداخت بیمه دارم
  و اکنون بدلیل مهاجرت میخواستم قرارداد را فسخ و مبالغ پرداختی را با کسر سهمیه تامین اجتماعی دریافت کنم
  لطفاً راهنمایی لازم را مبذول فرمایید

  [پاسخ]

  فاطمه در ساعت ۹:۲۶ ق٫ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۸

  سلام خسته نباشین پدر من ۵۳ سالشه و تاحالا بیمه رد نکرده و الان میتونه پول این سی سال رو بده و بیمه بشه؟ ممنون اگ جواب بدین

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۸ ۳:۵۸ ب٫ظ:

  باسلام و احترام
  خیر ولی تا سن بازنشستگی می توانند در کارگاهی بیمه یا بیمه اختیاری شوندو به نسبت کارکرد بازنشستگی بگیرند

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: