ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۹مشترک فنی ودرآمد(بیمه کارفرمایان صنفی(اشخاص حقیقی)و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی)

 • دسته بندی: بخشنامه تامين اجتماعي, سایر قوانین

در اجرای تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط مصوب ۸/۴/۸۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی مربوطه موضوع تصویبنامه شماره  ۲۱۶۴۴۹/ ت۴۱۲۹۷ک مورخ ۴/۱۱/۸۸ هیأت محترم وزیران درخصوص نحوه دریافت حق بیمه کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی و ارائه تعهدات قانونی ارسال میگردد، خواهشمنداست دستورفرمائید مراتب به کلیه واحدهای اجرائی ابلاغ و درخصوص بیمه کارفرمایان (اشخاص حقیقی و مدیران اشخا ص حقوقی غیر دولتی)به شرح ذیل اقدام نمایند:

تعاریف وکلیات:

۱-     بیمه شده (کارفرما): اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که حقوق دریافت نمی نمایند

۲-     کارگاه:  کارگاههای موضوع بند۳ ماده ۲ قانون که دارای مجوز فعالیت ازمراجع ذیصلاح میباشند.

۳-     شرط سنی: حداکثر سن کارفرمایان متقاضی در زمان درخواست ۵۵ سال خواهد بود.

 .

تذکر ۱ : چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سن مقرر خواهد بود.

تذکر ۲ : سوابق پرداخت حق بیمه جزئی وهم چنین سوابق منتقله از سایرصندوقها (به استثناء مشمولین قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی ) در احراز شرایط سنی مورد اشاره ملاک عمل نخواهد بود.

 .

نرخ ومبنای پرداخت حق بیمه:

۴-     نرخ پرداخت حق بیمه: نرخ پرداخت حق بیمه مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و معادل ۲۷درصد می باشد.

۵-   کار فرمایان (اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی) از شمول قانون کار خارج بوده و بالتبع مشمول ۳ درصد بیمه بیکاری نخواهند بود.

۶-   دستمزدمبنای پرداخت حق بیمه :

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه مشمولین این آئین نامه بین حداقل و حداکثر دستمز د قانونی زمان پرداخت و به شرح ذیل خواهد بود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مصوب  شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد ب ه دستمزد قابل پرداخت اضافه شده و مبنای دریافت حق بیمه قرار می گیرد و در حال مبنای پرداخت حق بیمه نبایستی از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بیشتر باشد.

۷-   بیمه شدگانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، دستمزد مبناء محاسبه حق بیمه آنان عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد سال کمتر نباشد.

۸-   بیمه شدگانی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند ، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

۹-   دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه کارفرمایان کارگا ههای دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵قانون با رعایت بندهای فوق الذکر تعیین می گردد و در هر صورت نباید کمتر از بالاترین رده دستمزد مقطوع کارگاه باشد.

۱۰- مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مشمولین این قانون مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود .

بدیهی است مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود و در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی، لیست و حق بیمه معوق قابل دریافت نخواهد بود.

توجه: در ستون شغل بیمه شده می بایست عنوان کارفرما درج و در ردیف اول لیست قید شود.

۱۱- اعضاء هیأت مدیره کارگاههای دارای شخصیت حقوقی که حقوق دریافت می دارند در صورت تمایل به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه می توانند با ارائه درخواست کتبی پس از بررسی اشتغال بکار در کارگاه ودریافت حقوق نسبت به درج نام خود در لیست کارگاه همانند سایر بیمه شدگان و با نرخ ۲۷ درصد اقدام نمایند.

.

نحوه احتساب وپذیرش سوابق گذشته کارفرمایان:

۱۲-  کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آئین نامه از طریق کارگاههای خود براساس ماده ۲۸ قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱)نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل کارگاه ا قدام نموده اند، سوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمه های پرداختی جزو سوابق بیمه ای آنان محسوب می شود.

تذکر: درصورتی که کارگاه طبق لیستهای ارسالی در دوره مذکور موضوع بند ۱۲ دارای بدهی قطعی باشد، پذیرش سوابق کارفرما منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت حق بیمه قطعی خواهد بود.

۱۳- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از صدور این بخشنامه با توجه به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا براساس دستوراداری شماره ۳۹۶۶/۱- ۵۲ مورخ ۱۹/۴/۸۶ ( موضوع بیمه کارفرمایان کارگاههای صنفی) در زمره بیمه شدگان سازمان قرار گرفته اند و قرارداد آنان معتبر می باشد می توانند بدون رعایت شرط سنی با انجام معاینات پزشکی( درصورت عدم انجام معاینات) با ارائه درخواست و عقد قرارداد برابر ضوابط این آئین نامه نسبت به تداوم بیمه پردازی خود اقدام نمایند .

اینگونه افراد می بایست فرم شماره یک پیوست ( درخواست تبدیل قرارداد و تغیر نرخ حق بیمه وارسال  لیست)را تکمیل و پس از امضاء و درج اثر انگشت در حضورمسئول امور فنی بیمه شدگان شعبه) جهت احراز هویت کارفرما) و ثبت دفتر نسبت به بیمه پردازی اقدام نمایند. فرم مذکور در پرونده فنی بیمه شده ضبط ونگهداری می گردد.

.

 بدیهی است در مورد بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که متقاضی استمرار بیمه پردازی خود برابر ضوابط این آئین نامه می باشند ، واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است در هنگام ارائه درخواست توسط بیمه شده، علاوه بر اعتبار قرارداد از عدم انقطاع بیمه پردازی آنان اطمینان حاصل نمایند تا وقفه در سوابق بیمه پردازی این قبیل متقاضیان ایجاد نگردد.

۱۴- کارفرمایانی که وفق مقررات و پس از احراز شرایط ، نسبت به عقد قرارداد و ارسال لیست وپرداخت حق بیمه خود اقدام می نمایند می توانند درخصوص سوابق گذشته خویش با تنظیم فرم شماره۹ پیوست، مدارک و مستندات مربوطه از جمله جواز فعالیت که به تأیید اتحادیه مربوطه رسیده باشد ،تصاویر اسناد مالکیت، اجاره یا رهن کارگاه و سایر مستندات مربوط به درخواست خود مبنی برپذیرش سوابق اشتغال خود را به شعبه ارائه نمایند که در اینصورت شعبه مکلف است ضمن انجام بازرسی تحقیقی ۲ نفره متشکل از بازرس کارگاه، مسئول مطالبات با احراز اشتغال وی در کارگاه نسبت به محاسبه حق بیمه متعلقه براساس دستمزد مبنای انعقاد قرارداد اقدام نماید.

 .

تذکر ۱: در صورت تغییر مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده (ناشی از مصوبات شورایعالی کار )که عموماً در ابتدای هر سال صورت می گیرد و ارائه درخواست احتساب و پذیرش سوابق گذشته اشتغال کارفرما، مبنای محاسبه حق بیمه (موضوع بند ۱۴ ) دستمزد سال پرداخت خواهد بود.

تذکر ۲: دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه سوابق گذشته با احراز سایر شرایط این دسته از بیمه شدگان ،دستمزد مبناء قرارداد جاری آنان خواهد بود.

.

نحوه ارائه درخواست وضوابط انعقادقراردادوپرداخت حق بیمه:

 ۱۵- ارائه درخواست مطابق فرم شماره ۱پیوست توسط متقاضی و ثبت آن در دفتر شعبه انجام میگیرد.

 ۱۶- واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است پس از اخذ درخواست از متقاضی(در صورت احرازشرایط سن و سابقه مقرر) نسبت به استعلام از واحد درآمد شعبه مبنی بر تأیید کارفرمائی متقاضی و فعال بودن کارگاه مطابق فرم شماره ۲ پیوست اقدام نماید.

۱۷ – واحد درآمد می بایست نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را مطابق ذیل فرم شماره ۲ پیوست به واحد امور فنی بیمه شدگان اعلام نماید.

۱۸- کلیه متقاضیان می بایست قبل از انعقاد قرارداد توسط کمیسیون پزشکی سازمان مورد معاینه قرارگیرند لذا واحد امورفنی بیمه شدگان موظف است پس از جمعآوری سوابق (درصورت لزوم)واحراز شرایط متقاضی از حیث سن و سابقه با توجه به ضوابط مقرر نسبت به معرفی متقاضی به کمیسیون پزشکی مطابق فرم شماره ۳ پیوست اقدام نماید.

۱۹- کمیسیونهای پزشکی موظف هستند خارج از نوبت ، وضعیت متقاضی را مورد بررسی قرار داده وحداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت معرفی نامه (فرم شماره ۳) نظریه خود را طبق فرم شماره ۴پیوست به شعبه درخواست کننده ارائه نمایند.

۲۰-  چنانچه براساس نظریه کمیسیون پزشکی سازمان، متقاضی در بدو قرارداد به علت بیماری یا عارضه خاصی از کارافتاده کلی شناخته شود بیماری یا عارضه مذکور موجب استفاده وی از مزایای قانونی ازکارافتادگی کلی نخواهد بود مگراینکه بیمه شده به عارضه یا بیماری دیگری مبتلا شود که در اینصورت امکان استفاده از حمایت مذکور با رعایت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.

۲۱- آن دسته از بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که برابر مقررات مربوطه با نرخ های ۱۲ % و% ۱۴  به دلیل ازکارافتادگی کلی نسبت به پرداخت حق بیمه با نرخهای یاد شده اقدام می نمایند در صورتی که مشمول مقررات این بخشنامه قرار گیرند، چنانچه به عارضه یابیماری دیگری غیر از بیماری موضوع ازکارافتادگی قبلی مبتلا شوند می توانند از مزایای ازکارافتادگی با رعایت مقررات مربوطه بهره مند شوند.

۲۲- افراد تحت تکفل متقاضیان به منظور استفاده از خدمات درمانی باید قبلاً با معرفی صندوق طبق فرم شماره ۵ پیوست در واحدهای درمانی صندوق موردمعاینه پزشکی قرارگیرند و صندوق در قبال درمان بیماریهای متقاضی و افراد تحت تکفل وی که مربوط به قبل از دوران بیمه پردازی می باشد هیچگونه تعهدی نخواهد داشت .

۲۳- واحد امور فنی بیمه شدگان شعب موظفند پس از اخذ نظریه کمیسیون پزشکی نسبت به تنظیم قرارداد در سه نسخه مطابق فرم پیوست شماره ۶ اقدام و کلیه مدارک را در پرونده فنی بیمه شده ضبط و نسخه ای از قرارداد را جهت درج در پرونده مطالباتی کارگاه و اقدام لازم در خصوص نحوه تنظیم لیست وپرداخت حق بیمه به واحد درآمد ارسال و نسخه مربوط به متقاضی را تسلیم وی نماید.

۲۴- تاریخ شروع بیمه پردازی مشمولین با توجه به لیستهای ارسالی ازتاریخ انعقاد قرارداد وبا رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

۲۵- واحدهای اجرائی مربوطه موظفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دفترشعبه استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را از لحاظ سن، سابقه واخذ نظریه کمیسیون پزشکی بررسی نموده و نتیجه را با استفاده از فرمهای ۷ و ۸ پیوست حسب مورد به متقاضی اعلام و متقاضی نیز موظف است ظرف مدت یک ماه جهت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه با رعایت ماده ۳۹ قانون اقدام نماید.

ضمناً درصورت عدم رعایت مهلت های تعیین شده، درخواست مورد نظر منتفی و ارائه درخواست مجدد مستلزم احراز شرایط مندرج در این بخشنامه خواهد بود.

تذکر ۱: نظربه اینکه ماهیت بیمه این قبیل افراد اختیاری می باشد لذا چنانچه کارفرمایان مذکور به هرنحوی از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود در مهلت مقرر قانونی برابر ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خودداری نمایند درصورتی که انقطاع در پرداخت حق بیمه بیش از سه ماه باشد قرارداد منعقده ملغی تلقی وادامه بیمه پردازی آنان منوط به احراز شرایط مقرر در این بخشنامه خواهد بود و چنانچه مدت انقطاع در پرداخت حقبیمه کمتر از سه ماه باشد پذیرش لیست وپرداخت حق بیمه ماه مورد نظر با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی بلامانع می باشد.

 .

سایرموارد:

۲۶- حق بیمه سوابق ایام گذشته در صورت تقاضای کارفرما و موافقت سازمان طبق ماده ۴۶ قانون وحداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط می باشد.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت در سررسیدهای مقرر و تب دیل به حال شدن آن پذیرش سوابق اینگونه افراد منوط به محاسبه مجدد بدهی حق بیمه می باشد.

۲۷- سابقه ایجادی ناشی از پرداخت حق بیمه های معوقه (موضوع بند ۱۴ ) در احراز شرایط مقرر به منظور برخورداری از حمایتهای قانونی محسوب نشده و صرفاً در محاسبات میزان ارائه تعهدا ت ملاک عمل می باشد.

۲۸- احتساب سوابق مربوط به دوره بعد از انعقاد قرارداد صرفاً برای ایامی مجاز خواهد بود که کارفرمای متقاضی نسبت به درج نام خود در لیست مزد و حقوق و ارسال و پرداخت حق بیمه متعلقه به شعبه ذیربط در مهلت مقرر قانونی موضوع ماده ۳۹ قانون (تا آخر ین روز ماه بعد ) اقدام نماید و دریافت لیست معوق قانوناً مجاز نیست.

۲۹- بیمه شدگان مذکور حسب ضوابط و شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی از تعهدات ذیل بهره مند خواهند شد.

 

الف- بازنشستگی

ب- ازکارافتادگی کلی

ج- فوت

د- خدمات درمانی

۳۰- با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی پرداخت ” غرامت دستمزد ایام بیماری ” ، ” کمک بارداری ” و ” کمک ازدواج ” به بیمه شدگان مشمول این قانون موضوعیت نداشته و پرداخت ” هزینه کفن و دفن ” ووسایل کمک پزشکی ” پروتز و اورتز” با رعایت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.

 

۳۱- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است نرم افزار مربوطه را در حداقل زمان با هماهنگی واحدهای تخصصی معاونت فنی و درآمد تهیه و در واحدهای اجرائی نصب نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای، معاونین مربوطه، روسا و کارشناسان ارشد درآمد، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مالی ادارات کل استانها و روسا و معاونین ذیربط و مسئولین واحدهای اجرائی شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

ومن ا… التوفیق.

دکتررحمت ا… حافظی

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۵ دی ۱۳۹۰
 • ۲۱ نظر
 • آمار : 17,909 بازدید
 • کورش در ساعت ۱۰:۳۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۱

  آیا کارمندی که به واسطه تواناییهایش مدیر عامل میشود مشمول قانون کار است یا خیر چون عنوان شده مدیر عامل مشمول نسیت

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۱:۰۹ ب.ظ:

  باسلام
  سمت شخص ، وابسته به تابعیت وی از قانون استخدامی است لذا مدیر عامل هم میتواند تحت پوشش قانون کار باشد(بسته به وضع کلی محل کار) و هم قانون مدیریت خدمات کشوری
  البته در مواردی فرد ، مامور به خدمت در مکان دیگری است که حقوق محل جدید را دریافت اما تحت پوشش قوانین بیمه و بازنشستگی محلی است که از آنجا مامور به خدمت شده است.
  بااحترام

  [پاسخ]

  عاطفه قاضی زاده در ساعت ۱۰:۱۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  با سلام . لطفا به من راهنمایی بفرمایید ایا می شود بدون مراجعه مدارک را و پرونده سابقه را برای بیمه خویش فرما ارسال کرد و ماهانه را پرداخت نمود ؟چرا که رفتن در صف های طولانی مدت و شلوغ کردن شعبات فقط زمان ها را از دست می دهیم حالا که امکان استفاده از سایت بیمه اجتماعی هستیم چرا ایجاد ترافیک بکنیم .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۲:۲۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا از این مسیر ها بازدید بفرمائید:
  راهنمای پرداخت اینترنتی لیست حق بیمه کارفرمایان
  پرداخت حق‌بیمه از طریق خودپردازهای بانک رفاه امکان‌پذیر شد.

  [پاسخ]

  علی اکبر در ساعت ۸:۴۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با سلام
  جهت تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی در کارگاه های دستمزد مقطوع مثلا جهت فردی که دستمزد مقطوع ماهانه اش۷۰۰۰۰۰۰ ریال است در قسمت مزایای مستمر فقط میتوان ۸۰۰۰۰۰ ریال درج کرد حال اگر فردی حقوق و مزایای مستمرش۹۵۰۰۰۰۰ ریال و اضافه کاریش۳۸۰۰۰۰۰ ریال باشد حق بیمه آن چگونه باید پرداخت شود چرا که وقتی مابتفاوت آن در قسمت مزایا درج میکنم شعبه تامین اجتماعی قبول نمی کند ممنون میشم اگه راهنمایم کنید؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۱:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  چطورمیتونم یه عالمه سوال در مورد بیمه بپرسم و جوابهای ساده بگیرم ؟ این مقاله هاخیلی پیچیده ان و من ازشون سردرنمیارم
  مرسی

  [پاسخ]

  مجتبی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۴ ۴:۴۳ ب.ظ:

  سلام.بامراجعه به یکی از شعب تامین اجتماعی و رفتن به بخش مشاوره

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۱:۵۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  مدیرعامل شرکت چرا بیمه بیکاری نداره؟

  [پاسخ]

  سمیه در ساعت ۷:۵۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  خسته نباشید. من مدیرعامل یه شرکت مهندسین مشاور هستم فعالیت اصلی ما تامین نیرو برای امارگیری است.ما سه نفرهستیم. مدیرعامل رییس هیات مدیره و نایب رییس که همگی روی قراردادهایی که با استانداری میبندیم کار میکنیم میخواستیم اسم خودمان را روی ردیف پیمان ها برای بیمه رد کنیم بیمه میگه نمیشه چون هیات موسس هستید نامه تایید کار از استانداری هم بردیم اما اجازه نمیدهند.ایا حرف انها درسته اگه نیست من طبق چه ماده قانونی باید اینکار را انجام بدم.لطفا جواب را به ایمیلم بفرستید بسیار ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۹:۵۵ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  مستند قانونی همین بخشنامه است.
  اگر شامل میشوید به این بخشنامه اشاره کنید.

  [پاسخ]

  کیا در ساعت ۱۰:۴۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  سلام مادونفر شریک هستیم با سهم متفاوت که سهم من کمتر است در این مدت نفر اول بعنوان کارفرما معرفی میشد ومن نیز اسم خودرا به عنوان حقوق بگیر در لیست وارد میکردم می خواستم ببینم با توجه بشرایط عنوان شده ادامه اینکار میسر است یا باید خودرا نیز بعنوان کارفرما در لیست معرفی کنم ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۲:۴۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با سلام
  اعضا هیئت مدیره به صورت خانوادگی هستیم ولی به صورت دوره ای از کارگاه بازدید میشود و نام اعضا به دلیل فاصله با کارگاه رد میشود در حالیکه اعضا هیئت مدیره بیشتر جنبه مشاور دارندو کار عملی انجام نمیدهند.مشکل ما با بیمه جنبه چند ساله دارد و راهکاری نداریم.

  [پاسخ]

  حمید رضا خطیبی در ساعت ۸:۰۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  باسلام بنده جزء اعضای هیئت مدیره شرکت هستم که حقوق دریافت مینمایم و کارگر شرکت نیز میباشم وماهیانه مبلغ ۲۵۰هزار تومان نیز حق بیمه پرداخت مینمایم و لی با مراجعه به بیمه متوجه شدم که غرامت مربوط به استراحت پزشکی به بنده تعلق نمی گیرد چون به گفته بیمه تامین اجتماعی بنده قرارداد کارفرمایی بسته ام .خواهشمندم بنده را راهنمایی فرمایید تا بدانم نمی توانم از طریقی از مزایایی از قبیل اسفاده از غرامت درصورت داشتن استراحت پزشکی برخوردار شوم . باتشکر

  [پاسخ]

  سارا در ساعت ۱۰:۵۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۴

  با سلام کارفرمای شرکت ما ۴ سال بیمه ۳۰درصد کارگری پرداخت میکردند که تازه مطلع شدند باید کارفرمایی رد شود که قرارداد کافرمایی بسته شد ایا سابقه قبلشو ن از بین میره؟ لطفا اگه امکان داره راهنمایی کنید .با تشکر

  [پاسخ]

  انصاری در ساعت ۴:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۴

  با سلام
  در خصوص کارگاه های مشمول دستمزد صنفی یا همان درامد مقطوع باید مزایای ماهیانه نیز در لیست بیمه محاسبه گردد
  با تشکر

  [پاسخ]

  Amir mohammad در ساعت ۹:۵۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  با سلام آیا مدیر عامل می توان حقوق دریافت نکرده و به طبع مشمول بیمه نیز نشود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۰ام, ۱۳۹۵ ۶:۴۹ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۵ ۱:۴۵ ب.ظ:

  بر اساس کدام ماده قانون؟

  [پاسخ]

  طباطبایی در ساعت ۲:۳۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  باسلام
  آیا اگر مدیر عامل شرکت حقوق بگیر شرکت بوده و از خارج از اعضاء هیات مدیره انتخاب شود(جزو اعضاء هیات مدیره آن شرکت نباشد) باید در لیست بیمه ۳% بیمه بیکاری را پرداخت کند؟

  [پاسخ]

  حسین تسلیمی پاسخ در تاريخ تیر ۱۶ام, ۱۳۹۸ ۳:۱۶ ب.ظ:

  سوال من هم هست ادمین محترم پاسخ میدن ؟

  [پاسخ]

  محمدعلی در ساعت ۵:۳۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۶

  سلام خسته نباشید
  من یه سوال داشتم هیچ کجا جوابمو درست نمیدن
  ممنون میشم بهم پاسخ بدید
  سوال :
  آیا می تونم به جای اینکه خودمو بیمه خویش فرما کنم و ماهیانه مبلغ ۲۵۰ تومن بپردازم ، خودم و برادرم یه شرکت ثبت کنیم و حق بیمه خودمونو با مبلغ کمتری بپردازیم؟
  کسی که شرکت ثبت می کنه نمیتونه خودشو بیمه کنه؟
  اگه میشه مبلغش ماهیانه چقدره؟
  ممنون از شما

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: