نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۹مشترك فني ودرآمد(بيمه كارفرمايان صنفي(اشخاص حقيقي)و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي)

21 9,936

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۰۱۵۳مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱(نحوه شمول و بیمه پردازی کارفرمایان)  را اینجا ببینید.


در اجراي تبصره ۵ الحاقي به ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط مصوب ۸/۴/۸۷مجمع تشخيص مصلحت نظام به پيوست تصوير آئين نامه اجرائي مربوطه موضوع تصويبنامه شماره  ۲۱۶۴۴۹/ ت۴۱۲۹۷ك مورخ ۴/۱۱/۸۸ هيأت محترم وزيران درخصوص نحوه دريافت حق بيمه كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي و ارائه تعهدات قانوني ارسال ميگردد، خواهشمنداست دستورفرمائيد مراتب به كليه واحدهاي اجرائي ابلاغ و درخصوص بيمه كارفرمايان (اشخاص حقيقي و مديران اشخا ص حقوقي غير دولتي)به شرح ذيل اقدام نمايند:

تعاريف وكليات:

۱-     بيمه شده (كارفرما): اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي كه حقوق دريافت نمي نمايند

۲-     كارگاه:  كارگاههاي موضوع بند۳ ماده ۲ قانون كه داراي مجوز فعاليت ازمراجع ذيصلاح ميباشند.

۳-     شرط سني: حداكثر سن كارفرمايان متقاضي در زمان درخواست ۵۵ سال خواهد بود.

 .

تذكر ۱ : چنانچه سن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيش از سن مذكور باشد پذيرش درخواست وي منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بيمه قبلي معادل مازاد سن مقرر خواهد بود.

تذكر ۲ : سوابق پرداخت حق بيمه جزئي وهم چنين سوابق منتقله از سايرصندوقها (به استثناء مشمولين قانون نحوه تعديل نيروي انساني ) در احراز شرايط سني مورد اشاره ملاك عمل نخواهد بود.

 .

نرخ ومبناي پرداخت حق بيمه:

۴-     نرخ پرداخت حق بيمه: نرخ پرداخت حق بيمه مطابق ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي و معادل ۲۷درصد مي باشد.

۵-   كار فرمايان (اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غير دولتي) از شمول قانون كار خارج بوده و بالتبع مشمول ۳ درصد بيمه بيكاري نخواهند بود.

۶-   دستمزدمبناي پرداخت حق بيمه :

دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه مشمولين اين آئين نامه بين حداقل و حداكثر دستمز د قانوني زمان پرداخت و به شرح ذيل خواهد بود و از ابتداي هر سال به ميزان درصدي كه طبق مصوب  شورايعالي كار به سطوح دستمزد شاغلين اضافه مي گردد ب ه دستمزد قابل پرداخت اضافه شده و مبناي دريافت حق بيمه قرار مي گيرد و در حال مبناي پرداخت حق بيمه نبايستي از حداقل دستمزد كمتر و از حداكثر دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه بيشتر باشد.

۷-   بيمه شدگاني كه بيش از ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، دستمزد مبناء محاسبه حق بيمه آنان عبارت است از ميانگين دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه در آخرين دوازده ماه قبل از تاريخ ثبت تقاضا مشروط بر اينكه از حداقل دستمزد سال كمتر نباشد.

۸-   بيمه شدگاني كه كمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند ، دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه آنان به انتخاب متقاضي بين حداقل و حداكثر دستمزد مشمول پرداخت حق بيمه خواهد بود.

۹-   دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه كارفرمايان كارگا ههاي داراي دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵قانون با رعايت بندهاي فوق الذكر تعيين مي گردد و در هر صورت نبايد كمتر از بالاترين رده دستمزد مقطوع كارگاه باشد.

۱۰- مهلت ارسال ليست و پرداخت حق بيمه مشمولين اين قانون مطابق ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي خواهد بود .

بديهي است مهلت ارسال ليست و پرداخت حق بيمه در كارگاههاي مشمول قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان ۵ نفر كارگر تا آخرين روز دو ماه بعد خواهد بود و در صورت عدم ارسال ليست و پرداخت حق بيمه در مهلت مقرر قانوني، ليست و حق بيمه معوق قابل دريافت نخواهد بود.

توجه: در ستون شغل بيمه شده مي بايست عنوان كارفرما درج و در رديف اول ليست قيد شود.

۱۱- اعضاء هيأت مديره كارگاههاي داراي شخصيت حقوقي كه حقوق دريافت مي دارند در صورت تمايل به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه مي توانند با ارائه درخواست كتبي پس از بررسي اشتغال بكار در كارگاه ودريافت حقوق نسبت به درج نام خود در ليست كارگاه همانند ساير بيمه شدگان و با نرخ ۲۷ درصد اقدام نمايند.

.

نحوه احتساب وپذيرش سوابق گذشته كارفرمايان:

۱۲-  كارفرمايان حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي كه تا تاريخ تصويب اين آئين نامه از طريق كارگاههاي خود براساس ماده ۲۸ قانون اقدام به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه نموده و يا طبق قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱)نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود به همراه صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل كارگاه ا قدام نموده اند، سوابق آنها به استناد ليستهاي ارسالي و حق بيمه هاي پرداختي جزو سوابق بيمه اي آنان محسوب مي شود.

تذكر: درصورتي كه كارگاه طبق ليستهاي ارسالي در دوره مذكور موضوع بند ۱۲ داراي بدهي قطعي باشد، پذيرش سوابق كارفرما منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت حق بيمه قطعي خواهد بود.

۱۳- كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه قبل از صدور اين بخشنامه با توجه به قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و يا براساس دستوراداري شماره ۳۹۶۶/۱- ۵۲ مورخ ۱۹/۴/۸۶ ( موضوع بيمه كارفرمايان كارگاههاي صنفي) در زمره بيمه شدگان سازمان قرار گرفته اند و قرارداد آنان معتبر مي باشد مي توانند بدون رعايت شرط سني با انجام معاينات پزشكي( درصورت عدم انجام معاينات) با ارائه درخواست و عقد قرارداد برابر ضوابط اين آئين نامه نسبت به تداوم بيمه پردازي خود اقدام نمايند .

اينگونه افراد مي بايست فرم شماره يك پيوست ( درخواست تبديل قرارداد و تغير نرخ حق بيمه وارسال  ليست)را تكميل و پس از امضاء و درج اثر انگشت در حضورمسئول امور فني بيمه شدگان شعبه) جهت احراز هويت كارفرما) و ثبت دفتر نسبت به بيمه پردازي اقدام نمايند. فرم مذكور در پرونده فني بيمه شده ضبط ونگهداري مي گردد.

.

 بديهي است در مورد بيمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد كه متقاضي استمرار بيمه پردازي خود برابر ضوابط اين آئين نامه مي باشند ، واحد امور فني بيمه شدگان مكلف است در هنگام ارائه درخواست توسط بيمه شده، علاوه بر اعتبار قرارداد از عدم انقطاع بيمه پردازي آنان اطمينان حاصل نمايند تا وقفه در سوابق بيمه پردازي اين قبيل متقاضيان ايجاد نگردد.

۱۴- كارفرماياني كه وفق مقررات و پس از احراز شرايط ، نسبت به عقد قرارداد و ارسال ليست وپرداخت حق بيمه خود اقدام مي نمايند مي توانند درخصوص سوابق گذشته خويش با تنظيم فرم شماره۹ پيوست، مدارك و مستندات مربوطه از جمله جواز فعاليت كه به تأييد اتحاديه مربوطه رسيده باشد ،تصاوير اسناد مالكيت، اجاره يا رهن كارگاه و ساير مستندات مربوط به درخواست خود مبني برپذيرش سوابق اشتغال خود را به شعبه ارائه نمايند كه در اينصورت شعبه مكلف است ضمن انجام بازرسي تحقيقي ۲ نفره متشكل از بازرس كارگاه، مسئول مطالبات با احراز اشتغال وي در كارگاه نسبت به محاسبه حق بيمه متعلقه براساس دستمزد مبناي انعقاد قرارداد اقدام نمايد.

پندار سیستم

 .

تذكر ۱: در صورت تغيير مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه بيمه شده (ناشي از مصوبات شورايعالي كار )كه عموماً در ابتداي هر سال صورت مي گيرد و ارائه درخواست احتساب و پذيرش سوابق گذشته اشتغال كارفرما، مبناي محاسبه حق بيمه (موضوع بند ۱۴ ) دستمزد سال پرداخت خواهد بود.

تذكر ۲: دستمزد مبناي محاسبه حق بيمه سوابق گذشته با احراز ساير شرايط اين دسته از بيمه شدگان ،دستمزد مبناء قرارداد جاري آنان خواهد بود.

.

نحوه ارائه درخواست وضوابط انعقادقراردادوپرداخت حق بيمه:

 ۱۵- ارائه درخواست مطابق فرم شماره ۱پيوست توسط متقاضي و ثبت آن در دفتر شعبه انجام ميگيرد.

 ۱۶- واحد امور فني بيمه شدگان مكلف است پس از اخذ درخواست از متقاضي(در صورت احرازشرايط سن و سابقه مقرر) نسبت به استعلام از واحد درآمد شعبه مبني بر تأييد كارفرمائي متقاضي و فعال بودن كارگاه مطابق فرم شماره ۲ پيوست اقدام نمايد.

۱۷ – واحد درآمد مي بايست نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را مطابق ذيل فرم شماره ۲ پيوست به واحد امور فني بيمه شدگان اعلام نمايد.

۱۸- كليه متقاضيان مي بايست قبل از انعقاد قرارداد توسط كميسيون پزشكي سازمان مورد معاينه قرارگيرند لذا واحد امورفني بيمه شدگان موظف است پس از جمعآوري سوابق (درصورت لزوم)واحراز شرايط متقاضي از حيث سن و سابقه با توجه به ضوابط مقرر نسبت به معرفي متقاضي به كميسيون پزشكي مطابق فرم شماره ۳ پيوست اقدام نمايد.

۱۹- كميسيونهاي پزشكي موظف هستند خارج از نوبت ، وضعيت متقاضي را مورد بررسي قرار داده وحداكثر ظرف ۲۰ روز از تاريخ دريافت معرفي نامه (فرم شماره ۳) نظريه خود را طبق فرم شماره ۴پيوست به شعبه درخواست كننده ارائه نمايند.

۲۰-  چنانچه براساس نظريه كميسيون پزشكي سازمان، متقاضي در بدو قرارداد به علت بيماري يا عارضه خاصي از كارافتاده كلي شناخته شود بيماري يا عارضه مذكور موجب استفاده وي از مزاياي قانوني ازكارافتادگي كلي نخواهد بود مگراينكه بيمه شده به عارضه يا بيماري ديگري مبتلا شود كه در اينصورت امكان استفاده از حمايت مذكور با رعايت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.

۲۱- آن دسته از بيمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد كه برابر مقررات مربوطه با نرخ هاي ۱۲ % و% ۱۴  به دليل ازكارافتادگي كلي نسبت به پرداخت حق بيمه با نرخهاي ياد شده اقدام مي نمايند در صورتي كه مشمول مقررات اين بخشنامه قرار گيرند، چنانچه به عارضه يابيماري ديگري غير از بيماري موضوع ازكارافتادگي قبلي مبتلا شوند مي توانند از مزاياي ازكارافتادگي با رعايت مقررات مربوطه بهره مند شوند.

۲۲- افراد تحت تكفل متقاضيان به منظور استفاده از خدمات درماني بايد قبلاً با معرفي صندوق طبق فرم شماره ۵ پيوست در واحدهاي درماني صندوق موردمعاينه پزشكي قرارگيرند و صندوق در قبال درمان بيماريهاي متقاضي و افراد تحت تكفل وي كه مربوط به قبل از دوران بيمه پردازي مي باشد هيچگونه تعهدي نخواهد داشت .

۲۳- واحد امور فني بيمه شدگان شعب موظفند پس از اخذ نظريه كميسيون پزشكي نسبت به تنظيم قرارداد در سه نسخه مطابق فرم پيوست شماره ۶ اقدام و كليه مدارك را در پرونده فني بيمه شده ضبط و نسخه اي از قرارداد را جهت درج در پرونده مطالباتي كارگاه و اقدام لازم در خصوص نحوه تنظيم ليست وپرداخت حق بيمه به واحد درآمد ارسال و نسخه مربوط به متقاضي را تسليم وي نمايد.

۲۴- تاريخ شروع بيمه پردازي مشمولين با توجه به ليستهاي ارسالي ازتاريخ انعقاد قرارداد وبا رعايت ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

۲۵- واحدهاي اجرائي مربوطه موظفند حداكثر ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ ثبت تقاضا در دفترشعبه استحقاق يا عدم استحقاق متقاضي را از لحاظ سن، سابقه واخذ نظريه كميسيون پزشكي بررسي نموده و نتيجه را با استفاده از فرمهاي ۷ و ۸ پيوست حسب مورد به متقاضي اعلام و متقاضي نيز موظف است ظرف مدت يك ماه جهت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه با رعايت ماده ۳۹ قانون اقدام نمايد.

ضمناً درصورت عدم رعايت مهلت هاي تعيين شده، درخواست مورد نظر منتفي و ارائه درخواست مجدد مستلزم احراز شرايط مندرج در اين بخشنامه خواهد بود.

تذكر ۱: نظربه اينكه ماهيت بيمه اين قبيل افراد اختياري مي باشد لذا چنانچه كارفرمايان مذكور به هرنحوي از ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود در مهلت مقرر قانوني برابر ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي خودداري نمايند درصورتي كه انقطاع در پرداخت حق بيمه بيش از سه ماه باشد قرارداد منعقده ملغي تلقي وادامه بيمه پردازي آنان منوط به احراز شرايط مقرر در اين بخشنامه خواهد بود و چنانچه مدت انقطاع در پرداخت حقبيمه كمتر از سه ماه باشد پذيرش ليست وپرداخت حق بيمه ماه مورد نظر با رعايت ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي بلامانع مي باشد.

 .

سايرموارد:

۲۶- حق بيمه سوابق ايام گذشته در صورت تقاضاي كارفرما و موافقت سازمان طبق ماده ۴۶ قانون وحداكثر در سي و شش قسط قابل تقسيط مي باشد.

بديهي است در صورت عدم پرداخت در سررسيدهاي مقرر و تب ديل به حال شدن آن پذيرش سوابق اينگونه افراد منوط به محاسبه مجدد بدهي حق بيمه مي باشد.

۲۷- سابقه ايجادي ناشي از پرداخت حق بيمه هاي معوقه (موضوع بند ۱۴ ) در احراز شرايط مقرر به منظور برخورداري از حمايتهاي قانوني محسوب نشده و صرفاً در محاسبات ميزان ارائه تعهدا ت ملاك عمل مي باشد.

۲۸- احتساب سوابق مربوط به دوره بعد از انعقاد قرارداد صرفاً براي ايامي مجاز خواهد بود كه كارفرماي متقاضي نسبت به درج نام خود در ليست مزد و حقوق و ارسال و پرداخت حق بيمه متعلقه به شعبه ذيربط در مهلت مقرر قانوني موضوع ماده ۳۹ قانون (تا آخر ين روز ماه بعد ) اقدام نمايد و دريافت ليست معوق قانوناً مجاز نيست.

۲۹- بيمه شدگان مذكور حسب ضوابط و شرايط مقرر در قانون تأمين اجتماعي از تعهدات ذيل بهره مند خواهند شد.

 

الف- بازنشستگي

ب- ازكارافتادگي كلي

ج- فوت

د- خدمات درماني

۳۰- با توجه به تعاريف مندرج در قانون تأمين اجتماعي پرداخت ” غرامت دستمزد ايام بيماري ” ، ” كمك بارداري ” و ” كمك ازدواج ” به بيمه شدگان مشمول اين قانون موضوعيت نداشته و پرداخت ” هزينه كفن و دفن ” ووسايل كمك پزشكي ” پروتز و اورتز” با رعايت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.

 

۳۱- شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مكلف است نرم افزار مربوطه را در حداقل زمان با هماهنگي واحدهاي تخصصي معاونت فني و درآمد تهيه و در واحدهاي اجرائي نصب نمايد.

مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل بيمه اي، معاونين مربوطه، روسا و كارشناسان ارشد درآمد، امور فني بيمه شدگان، امور فني مستمريها و نامنويسي و حسابهاي انفرادي و امور مالي ادارات كل استانها و روسا و معاونين ذيربط و مسئولين واحدهاي اجرائي شعب و شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين خواهند بود.

ومن ا… التوفيق.

دكتررحمت ا… حافظي

محل تبلیغ شما

21 نظرات
 1. کورش می گوید

  آیا کارمندی که به واسطه تواناییهایش مدیر عامل میشود مشمول قانون کار است یا خیر چون عنوان شده مدیر عامل مشمول نسیت

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  سمت شخص ، وابسته به تابعيت وي از قانون استخدامي است لذا مدير عامل هم ميتواند تحت پوشش قانون كار باشد(بسته به وضع كلي محل كار) و هم قانون مديريت خدمات كشوري
  البته در مواردي فرد ، مامور به خدمت در مكان ديگري است كه حقوق محل جديد را دريافت اما تحت پوشش قوانين بيمه و بازنشستگي محلي است كه از آنجا مامور به خدمت شده است.
  بااحترام

 3. عاطفه قاضی زاده می گوید

  با سلام . لطفا به من راهنمایی بفرمایید ایا می شود بدون مراجعه مدارک را و پرونده سابقه را برای بیمه خویش فرما ارسال کرد و ماهانه را پرداخت نمود ؟چرا که رفتن در صف های طولانی مدت و شلوغ کردن شعبات فقط زمان ها را از دست می دهیم حالا که امکان استفاده از سایت بیمه اجتماعی هستیم چرا ایجاد ترافیک بکنیم .

 4. علی اکبر می گوید

  با سلام
  جهت تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی در کارگاه های دستمزد مقطوع مثلا جهت فردی که دستمزد مقطوع ماهانه اش۷۰۰۰۰۰۰ ریال است در قسمت مزایای مستمر فقط میتوان ۸۰۰۰۰۰ ریال درج کرد حال اگر فردی حقوق و مزایای مستمرش۹۵۰۰۰۰۰ ریال و اضافه کاریش۳۸۰۰۰۰۰ ریال باشد حق بیمه آن چگونه باید پرداخت شود چرا که وقتی مابتفاوت آن در قسمت مزایا درج میکنم شعبه تامین اجتماعی قبول نمی کند ممنون میشم اگه راهنمایم کنید؟ با تشکر

 5. مریم می گوید

  چطورمیتونم یه عالمه سوال در مورد بیمه بپرسم و جوابهای ساده بگیرم ؟ این مقاله هاخیلی پیچیده ان و من ازشون سردرنمیارم
  مرسی

 6. مریم می گوید

  مدیرعامل شرکت چرا بیمه بیکاری نداره؟

 7. سمیه می گوید

  خسته نباشید. من مدیرعامل یه شرکت مهندسین مشاور هستم فعالیت اصلی ما تامین نیرو برای امارگیری است.ما سه نفرهستیم. مدیرعامل رییس هیات مدیره و نایب رییس که همگی روی قراردادهایی که با استانداری میبندیم کار میکنیم میخواستیم اسم خودمان را روی ردیف پیمان ها برای بیمه رد کنیم بیمه میگه نمیشه چون هیات موسس هستید نامه تایید کار از استانداری هم بردیم اما اجازه نمیدهند.ایا حرف انها درسته اگه نیست من طبق چه ماده قانونی باید اینکار را انجام بدم.لطفا جواب را به ایمیلم بفرستید بسیار ممنون

 8. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مستند قانوني همين بخشنامه است.
  اگر شامل ميشويد به اين بخشنامه اشاره كنيد.

 9. کیا می گوید

  سلام مادونفر شریک هستیم با سهم متفاوت که سهم من کمتر است در این مدت نفر اول بعنوان کارفرما معرفی میشد ومن نیز اسم خودرا به عنوان حقوق بگیر در لیست وارد میکردم می خواستم ببینم با توجه بشرایط عنوان شده ادامه اینکار میسر است یا باید خودرا نیز بعنوان کارفرما در لیست معرفی کنم ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید.

 10. محمد می گوید

  با سلام
  اعضا هیئت مدیره به صورت خانوادگی هستیم ولی به صورت دوره ای از کارگاه بازدید میشود و نام اعضا به دلیل فاصله با کارگاه رد میشود در حالیکه اعضا هیئت مدیره بیشتر جنبه مشاور دارندو کار عملی انجام نمیدهند.مشکل ما با بیمه جنبه چند ساله دارد و راهکاری نداریم.

 11. مجتبی می گوید

  سلام.بامراجعه به یکی از شعب تامین اجتماعی و رفتن به بخش مشاوره

 12. حمید رضا خطیبی می گوید

  باسلام بنده جزء اعضای هیئت مدیره شرکت هستم که حقوق دریافت مینمایم و کارگر شرکت نیز میباشم وماهیانه مبلغ ۲۵۰هزار تومان نیز حق بیمه پرداخت مینمایم و لی با مراجعه به بیمه متوجه شدم که غرامت مربوط به استراحت پزشکی به بنده تعلق نمی گیرد چون به گفته بیمه تامین اجتماعی بنده قرارداد کارفرمایی بسته ام .خواهشمندم بنده را راهنمایی فرمایید تا بدانم نمی توانم از طریقی از مزایایی از قبیل اسفاده از غرامت درصورت داشتن استراحت پزشکی برخوردار شوم . باتشکر

 13. سارا می گوید

  با سلام کارفرمای شرکت ما ۴ سال بیمه ۳۰درصد کارگری پرداخت میکردند که تازه مطلع شدند باید کارفرمایی رد شود که قرارداد کافرمایی بسته شد ایا سابقه قبلشو ن از بین میره؟ لطفا اگه امکان داره راهنمایی کنید .با تشکر

 14. انصاری می گوید

  با سلام
  در خصوص کارگاه های مشمول دستمزد صنفی یا همان درامد مقطوع باید مزایای ماهیانه نیز در لیست بیمه محاسبه گردد
  با تشکر

 15. Amir mohammad می گوید

  با سلام آیا مدیر عامل می توان حقوق دریافت نکرده و به طبع مشمول بیمه نیز نشود؟

 16. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 17. طباطبایی می گوید

  باسلام
  آیا اگر مدیر عامل شرکت حقوق بگیر شرکت بوده و از خارج از اعضاء هیات مدیره انتخاب شود(جزو اعضاء هیات مدیره آن شرکت نباشد) باید در لیست بیمه ۳% بیمه بیکاری را پرداخت کند؟

 18. مهدی می گوید

  بر اساس کدام ماده قانون؟

 19. محمدعلی می گوید

  سلام خسته نباشید
  من یه سوال داشتم هیچ کجا جوابمو درست نمیدن
  ممنون میشم بهم پاسخ بدید
  سوال :
  آیا می تونم به جای اینکه خودمو بیمه خویش فرما کنم و ماهیانه مبلغ ۲۵۰ تومن بپردازم ، خودم و برادرم یه شرکت ثبت کنیم و حق بیمه خودمونو با مبلغ کمتری بپردازیم؟
  کسی که شرکت ثبت می کنه نمیتونه خودشو بیمه کنه؟
  اگه میشه مبلغش ماهیانه چقدره؟
  ممنون از شما

 20. حسین تسلیمی می گوید

  سوال من هم هست ادمین محترم پاسخ میدن ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.