نرم افزارحسابداری صدگان

تصويب نامه ۲۱۶۴۴۹/ت۴۱۲۹۷ك مورخ ۸۸/۱۱/۴(آيين‌نامه اجرايي تبصره (۵) الحاقي به ماده (۴) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب۱۳۸۷)

3 4,636

حسابداراپ

 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۳۸۱۱/ص/۸۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۷ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (۵) الحاقي به ماده (۴) قانون تأمين اجتماعي، موضوع ماده (۳) قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه وبيمه بيكاري كاركنان ـ مصوب۱۳۸۷ـ و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

.

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

 الف ـ قانون: قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب۱۳۵۴ـ و اصلاحات بعدي آن.

ب ـ سازمان: سازمان تأمين اجتماعي.

پ ـ كارگاه: كارگاههاي موضوع بند (۳) ماده (۲) قانون كه داراي مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح مي‌باشند.

ت ـ بيمه‌شده: اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي كه حقوق دريافت نمي‌نمايند.

 .

ماده۲ـ نرخ حق بيمه مطابق ماده (۲۸) قانون مي‌باشد.

 .

ماده۳ـ مبناي كسر حق بيمه ماهانه بيمه‌شده، بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني زمان پرداخت خواهدبود و از ابتداي هر سال به ميزان درصدي كه طبق مقررات مصوب شوراي عالي كار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه مي‌گردد، افزايش مي‌يابد. در هر حال، مبناي پرداخت حق بيمه نبايد از حداقل دستمزد كمتر و از حداكثر دستمزد مبناي كسر حق بيمه بيشتر باشد.

تبصره۱ـ مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه بيمه‌شده براي كساني كه بيش از ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند عبارت از ميانگين مبناي حق بيمه پرداختي در آخرين دوازده ماه قبل از تاريخ ثبت تقاضا است مشروط بر اينكه مبلغ مذكور كمتر از حداقل دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه زمان پرداخت نباشد.

 تبصره۲ـ مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه بيمه‌شده‌اي كه كمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارد به انتخاب متقاضي بين حداقل و حداكثر دستمزد مبناي كسر حق بيمه خواهدبود.

تبصره۳ـ دستمزد ماهيانه مبناي كسر حق بيمه بيمه‌شده در كارگاههاي داراي دستمزد مقطوع موضوع ماده (۳۵) قانون از بيشترين دستمزد مقطوع كارگاه كمتر نخواهدبود.

 .

پندار سیستم

 ماده۴ـ نحوه احتساب سوابق معوقه بيمه‌شده به شرح زير تعيين مي‌شود:

 الف ـ كارفرمايان حقيقي و حقوقي غيردولتي كه تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه از طريق كارگاههاي خود براساس ماده (۲۸) قانون اقدام به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه نموده و يا طبق قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند ـ مصوب ۱۳۶۱ـ نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود به همراه حق بيمه كاركنان شاغل در كارگاه اقدام نموده‌اند، سوابق آنها به استناد ليستهاي ارسالي و حق بيمه‌هاي پرداختي جزو سوابق بيمه‌اي كارفرما محسوب مي‌شود. تبصره ـ معادل سابقه پرداخت حق بيمه تا اين تاريخ به حداكثر شرط سني بيمه‌شده اضافه مي‌گردد.

 ب ـ بيمه‌شده‌اي كه قبل از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به استناد قانون اصلاح بند « ب» و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب۱۳۶۵ـ نسبت به عقد قرارداد و بيمه‌پردازي خود اقدام نموده است، مي‌تواند با پرداخت حق بيمه موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه (سهم بيمه‌شده و كارفرما) با ارسال ليست نسبت به ادامه بيمه‌پردازي خود اقدام نمايد.

 ج ـ كارفرماياني كه نسبت به بيمه نمودن خود اقدامي نكرده‌اند، با داشتن حداكثر پنجاه و پنج سال سن و رعايت ماده (۹۰) قانون مي‌توانند با پرداخت ۲۷% حق بيمه موضوع ماده (۳) اين آيين‌نامه و ارسال ليست مشمول احكام مقرر در اين آيين‌نامه قرار گرفته و از مزاياي قانوني آن برخوردار شوند و سوابق قبلي بيمه‌شده به شرط سني موضوع اين بند اضافه مي‌شود.

 د ـ كارفرماياني كه تا تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه اقدام به بيمه نمودن خود نزد سازمان نكرده‌اند، مي‌توانند بعد از ابلاغ اين آيين‌نامه پس از انعقاد قرارداد، مدارك و مستندات خود را جهت پذيرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تا پس از احراز اشتغال توسط سازمان با پرداخت حق بيمه براساس دستمزد مبناي انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد.

 تبصره۱ـ حق بيمه متعلقه در صورت تقاضاي كارفرما و موافقت سازمان مطابق ماده (۴۶) قانون حداكثر در سي و شش قسط قابل تقسيط است.

 تبصره۲ـ حق‌بيمه‌هاي معوقه‌اي كه در اجراي اين آيين‌نامه پرداخت‌مي‌شود، به نسبت سالهاي خدمت مربوط صرفاً در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و فوت ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

 هـ ـ احتساب سوابق آينده بيمه‌شده صرفاً براي ايامي خواهدبود كه كارفرما نام خود را در ليست ارسالي درج و حق بيمه متعلقه را نيز پرداخت نمايد.

 .

ماده۵ ـ بيمه‌شده با ارسال ليست و پرداخت حق بيمه از حمايتهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي، فوت و خدمات درماني برخوردار مي‌شود.

 .

 ماده۶ ـ بيمه‌شدگاني كه طبق گواهي پزشك معتمد سازمان قبل از درخواست بيمه موضوع اين آيين‌نامه به دليل نقص عضو از كارافتاده تشخيص داده مي‌شوند، نمي‌توانند از حمايت مربوط به كارافتادگي بهره‌مند شوند، مگر در مواردي كه به دليل حادثه يا بيماري ديگري ازكارافتاده گردند. اين تصويبنامه در تـاريخ ۲۶/۸/۱۳۸۸ به تأييـد مقام محترم رياست جـمهوري رسيده است.

.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – ۶/۱۱/۸۸)

———————————————————————————————————————————————-

بخشنامه ۹مشترک فنی ودرآمد(بیمه کارفرمایان صنفی(اشخاص حقیقی)و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی)

 

محل تبلیغ شما

3 نظرات
 1. ابراهیم می گوید

  سلام باتوجه به اينكه در تصويب نامه فوق (بیمه‌شده: اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که حقوق دریافت نمی‌نمایند) تعريف شده است، مديرعامل و اعضاء هيأت مديره كه به صورت موظفي(پستي غير از هيأت مديره) در شركت دارند مشمول ۳% بيمه بيكاري مي‌شوند يا نه؟

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  اين تصويب نامه درمورد كساني است كه حقوقي بصورت موظفي دريافت نمي كنند لذابه نظر بنده وقتي مديرعامل از شركت حقوق بگيرد مشمول كسر بيمه بيكاري هم خواهد بود.
  بااحترام

 3. احمدي می گوید

  سلام خسته نباشيد
  نزديك به بيست سال است از طريق شركت خصوصي كه خود سهام دار و مدير عامل آن هستم حق بيمه تامين اجتماعي پرداخت ميكنم سن م ۵۷ سال بتازگي بيمه از پذيرش حق بيمه خوداري ميكند كه بايد قراردا د درخواست بيمه كار فر مايان صنفي و مديران حقوقي غير دولتي را تنظيم كني
  سئوالم اينه كه
  بيمه اين قرارداد چه تفاوتي با وضعيت فعلي كه از طريق شركت ارسال ميشه و بيش از بيست سال ادامه داشته برا ي من و بيمه اداره بيمه داره
  و چرا در اين ۲۰ سال چنين صحبتي نبوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.