نرم افزارحسابداری صدگان

تصويب نامه ۱۰۵۰۶۱/ت ۴۶۹۱۶ ك مورخ ۹۰/۵/۲۲(آيين‌نامه اجرايي بند « و» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران)

35 2,240

حسابداراپ

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۱۲۳۹۸ مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و با رعايت ماده (۲۲۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب۱۳۸۹ـ و به استناد تبصره ماده (۸۰) قانون يادشده، آيين‌نامه اجرايي بند « و» ماده مذكور را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند « و» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ كارفرما:

شخص حقيقي يا حقوقي كه در ماده (۳) قانون كار و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمين اجتماعي تعريف ‌شده و اداره كارگاهها و مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه را برعهده دارد.

ب ـ نيروي كار جديد:

 كسي كه در مراكز خدمات اشتغال و مؤسسات مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي داراي مجوز فعاليت از وزارت كار و امور اجتماعي، به عنوان جوينده كار ثبت‌نام نموده است.

ج ـ كارگاهها و مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه:

كارگاههاي خصوصي و تعاوني داير موضوع ماده (۴) قانون كار و بند (۳) ماده (۲) قانون تأمين اجتماعي و يا كارگاههاي داراي مجوز فعاليت از مراجع رسمي.

د ـ صندوق:

صندوق تامين اجتماعي.

ماده۲ـ كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه كه پس از اعلام نياز به ادارات كار و امور اجتماعي، نيروي كار جديد را علاوه بر نيروي كار موجود به كار گمارند، بايد مراتب را به ادارات كار و امور اجتماعي اعلام نمايند.

        ماده۳ـ كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه پس از اعلام نياز و جذب نيروي كار جديد و حفظ اشتغال كارگاه، مطابق جدول ذيل از تخفيف حق بيمه سهم كارفرمايي موضوع ماده (۲۸) قانون تأمين اجتماعي بابت نيروي كار جديد در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.

پندار سیستم

سال بهره مندی

میزان تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما

میزان حق بیمه پرداختی توسط دولت

میزان حق بیمه پرداخت توسط کارفرما

اول

۹۰%

۱۸%

۲%

دوم

۸۰%

۱۶%

۴%

سوم

۷۰%

۱۴%

۶%

چهارم

۶۰%

۱۲%

۸%

پنجم

۵۰%

۱۰%

۱۰%

تبصره ـ به منظور ترغيب كارفرمايان به استفاده از نيروي كار جديد و افزايش اشتغال در سطح بنگاههاي اقتصادي، سال پايه اجراي اين آيين‌نامه مبناي تعيين ميزان تخفيف اعمالي براي ابتداي سال برخورداري كارفرمايان از تخفيف بيمه‌اي خواهد بود كه در سالهاي آينده مطابق جدول اعلامي كاهش مي‌يابد.

ماده۴ـ مبناي تعيين تعداد نيروي كار موجود در كارگاههاي موضوع بند (ج) ماده (۱) اين آيين‌نامه به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:

الف ـ در كارگاههاي داير داراي فهرست بيمه و بازرسي، بيشترين تعداد بيمه‌شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالي توسط كارفرما به صندوق (از زمان درخواست بهره‌مندي از مزاياي اين آيين‌نامه).

ب ـ در كارگاههاي جديدالتأسيس كه در طول برنامه پنجم توسعه داير مي‌شوند، تعداد كاركنان مندرج در فهرستهاي ارسالي كارفرما به صندوق در بازه زماني مشخص سه‌ماهه و بازرسي انجام ‌شده توسط صندوق هر كدام كه بيشتر باشد.

تبصره۱ـ كارفرماياني كه به واسطه دريافت تسهيلات اشتغالزايي و موارد مشابه، متعهد به بكارگيري نيروي كار جديد گردند، مي‌توانند علاوه بر انجام تعهدات يادشده و در صورت بكارگـيري نيروي كار جديد با رعايت اين آيين‌نامه از تخفيفات بيمه‌اي برخوردار گردند.

تبصره۲ـ در صورت هرگونه تغيير در نوع شخصيت كارفرما (حقيقي يا حقوقي)، نيروهاي قبلي نيز جزو نيروي كار موجود محسوب خواهد شد.

تبصره۳ـ نيروي كاري كه در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافيتهاي بيمه‌اي موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده‌اند از شمول اين آيين‌نامه خارج مي‌باشند.

نيروي كاري كه كمتر از پنج سال از تخفيفات يادشده بهره‌مند گرديده‌اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (۳) اين آيين‌نامه خواهندشد.

تبصره۴ـ در مواردي كه نيروي كار جديد به جاي نيروي كار موجود كه اخراج، مستعفي يا ترك كار نموده است در كارگاههاي بند (ج) ماده (۱) اين آيين‌نامه به كار گمارده شود، كارفرما مشمول استفاده از تخفيفات بيمه‌اي مندرج در اين آيين‌نامه نخواهد بود.

ماده۵ ـ اعتبار لازم براي اعمال تخفيف حق بيمه سهم كارفرمايي موضوع اين آيين‌نامه در قالب بودجه سنواتي با رعايت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است.

تبصره۱ـ صندوق مكلف است به صورت ماهيانه گزارش عملكرد شعب خود در اجراي اين آيين‌نامه اعم از تعداد و ميزان معافيتهاي مربوط را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور جهت تأمين اعتبار اعلام نمايد.

تبصره۲ـ ادارات كل تأمين اجتماعي مكلفند به صورت ماهيانه آمار تعداد كارفرمايان مشمول و غيرمشمول به همراه آمار جويندگان كار بكار گمارده شده و موضوع اين آيين‌نامه را به ادارات كار و امور اجتماعي استانها اعلام نمايند.

ماده۶ ـ كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و صندوق تأمين اجتماعي به منظور نظارت بر حسن اجرا، تجزيه و تحليل و يكسان‌سازي آمار و اطلاعات و تهيه گزارش از ميزان اثربخشي اجراي اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود.

ماده۷ـ اگر به هر طريقي براي شعب تأمين اجتماعي محرز گردد كه نيروي كار جديد معرفي‌شده خارج از طريق ادارات كار و امور اجتماعي و يا مراكز كاريابي، در واحد موردنظر فعاليت داشته يا در زمان استفاده از مزاياي اين آيين‌نامه اشتغال به كار نداشته است، كارگاه براي هميشه از تسهيلات اين آيين‌نامه محروم و وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز خواهند بود كارفرماي مربوط را تحت پيگرد قانوني قرار دهند و ضرر و زيان واردشده را از وي مطالبه و وصول نمايند.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

محل تبلیغ شما

35 نظرات
 1. مختار فاضلي می گوید

  باسلام و احترام انشالله زودتر اجرا و بسيار در جذب نيرو وحفظ اشتغال كمك ميشود

 2. کاریابی رهاسازان می گوید

  باسلام وعرض ادب به شما که اطلاعات را به صورت واضح به عموم مردم ابلاغ می نمایید انشاءاله که کارفرمایان عزیز بتوانند به بهترین نحو از این ماده قانونی استفاده بهینه داشته باشند.به امید سربلندی وافتخار دولتمردان که به فکر مردم عزیز هستند.

 3. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر از لطف شما
  باتوجه بااينكه جزئيات و نحوه اجراي آيين نامه جديد ، بيشتر دركاريابي ها به منثه ظهور مي رسد ، تمايل دارم اطلاعات بيشتر درقسمت اجراي اين طرح را از زبان شما بشنويم.
  لطفا درصورت تمايل و براي استفاده ي عمومي تر ، با ما درارتباط مستمر باشيد.
  باتشكر و احترام

 4. شرکت ارمغان لعل می گوید

  متاسفانه به دلیل اینکه مبنای محاسبه برای اجرای ماده ۲۸ حداکثر نفرات لیست سال ۸۹ در نظر گرفته شده برای اکثریت شرکتها و کارگاه های فعال کشور مفید و مناسب نبوده و قابل اجرا نیست.
  با توجه به مشکلات متعدد صنعتگران کمتر واحدی را میتوان یافت که بتواند از بیشترین لیست سال ۸۹ خود عبور کرده و نفرات بیشتری را جذب نماید.
  اگر دولت ، وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی به فکر بقای تولید کننده و صنعتگر است باید در مفاد این ماده تجدید نظر کند

 5. علی شیخ مرادی می گوید

  با سلام
  شرکت مارا بخاطر استفاده از ماده ۱۰۳ از سال ۸۹ تا ۳۱ فروردین ۹۰ جریمه نموده بعد اعتراض به آن تنها جوابی که از تامین اجتماعی گرفتیم این است که این قانون از سال ۸۹ لغو شده است
  اگر چنین است چرا در این خصوص اطلاع رسانی نشده است

  با تشکر

 6. مدیرسایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  متاسفانه به خاطر تاخير درارائه و تصويب برنامه پنجم ، فاصله اي يكساله در اجرا و ابلاغ برنامه پنجم افتاد ولي مجلس برنامه ي چهارم را براي يكسال تمديد كردكه متاسفانه درهمين تمديد هم مقاومت هايي مشاهده ميشود.
  به هرحال به نظر بنده به اين تمديد استناد كنيد.
  موفق باشيد.

 7. دهقانی می گوید

  با سلام، شرکتی که بنده در آن مشغول کار هستم بدلیل اینکه می خواست از تخفیفات این قانون جدید استفاده کند از ابتدای سال از بیمه کردن من اجتناب کرده است، آیا حالا که این قانون اجرایی می شود بنده می توانم ای مدت زمان را به سنوات بیمه ام اضافه کنم یا خیر؟

 8. مدیر سایت می گوید

  بااهداءسلام
  به نظر بنده دراين صورت لازم است كه كارفرماي شما ليستهاي معوقه را ارسال و جرايم آنرا تقبل كند كه بعيد به نظر مي رسد.
  بااحترام

 9. خلیل نبیان می گوید

  با عرض سلام و احترام
  متاسفانه به دلیل فاصله و تاخیری که در اجرایی شدن بند و ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه افتاد و با توجه به این که نیروهایی در این فاصله از طرف کاریابیها معرفی و بکارگمارد شده اند لذا کارفرمایانی که در این مدت (از اول سال۹۰ ) از طرق کاریابیها اقدام به استخدام نیروی کار با شرایط اجرایی بند و ماده ۸۰ کرده اند طبق قانون مجاز به استفاده از تخفیفات بیمه ای می باشند. که متاسفانه اینگونه عمل نمی شود.

 10. مصباحی می گوید

  در صورتجلسه هیئت محترم وزیران در بند یک صراحتا اجرای قانون را از ابتدای ۹۰ اعلام میدارد درحالیکه تامین اجتماعی برای خود یک دستورالعمل تهیه نموده و قانون را از زمان ابلاغ آن در آبان ماه میداند و این خلاف مصوبه هیئت وزیران و برنامه پنج ساله توسعه کشور میباشد
  این قانون با تاخیری که در عمل پیدا نموده باعث آسیب جدی بخش اشتغال گشته و با دلسردی کارفرمایانی که اشتغال بوجود آورده اند به فکر کاهش ظرفیت وپرسنل هستند
  آگر این قانون برای حمایت کارآفرینی واشتغالزاییست پس چرا تامین اجتماعی که جزئی از مجموعه وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعیست مصوبه دولت را به نفع خود تعبیر و تفسیر میکند

 11. مهرباني می گوید

  سلام من ۶ ماه در شركتي مشغول كار بودم و براي استفاده از اين تخفيف تا كنون اقدام به بيمه بنده نكرده الان از چه ماهي اين ماده قابل اجرا است چون به گفته شركت مذكور ۳ ماه زمان لازم دارند تا جز اين ليست بشيم،اين ماده شامل ما ه هاي آذر و دي ميشه يا نه؟

 12. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور شما
  يكي از الزامات شمول اين طرح ، استفاده نيروي كاريابي هاست.
  لطفا اين مسير ها را هم مرور فرمائيد:
  برگزاری نشست جدید اصلاح قانون کار
  جزییات معافیت بیمه‌ای جذب نیروی جدید اعلام شد.
  موفق باشيد.

 13. hafazi می گوید

  تامين اجتماعي به دنبال منافع خودش است ازاين ماده هم حسابي استفاده مي كند

 14. حسین می گوید

  سلام
  بنده بیچاره هنوز کاملا توجیه نشدم که چرا نمی تونم از ماده ۸۰ استفاده کنم.
  آخرین باری که به سازمان مراجعه کردم در جوابم که پرسیدم دلیل اینکه من نمی تونم از ماده ۸۰ استفاده کنم چیه؟
  فرمودند:
  به علت اینکه شما به مدت کمتر از یکسالی که در کارگاه تابلوسازی کار میکردید و پس از مدتی ترک کار زده اید و به کارگاه پدرتان که کفش فروشی بوده تغییر شغل داده اید.
  هم اکنون که کارگاه پدرتان به فروش رفته و شما به کارگاه تابلوسازی مراجعه کرده اید متاسفانه دیگر قادر به استفاده از ماده ۸۰ نیستید و هیچ کمک دولتی به شما تعلق نمی گیرد.

  حال من که یک کارگر ساده بیش نیستم
  من که هیچ حرفه ای جز این بلد نیستم
  چه باید بکنم؟

 15. نوروز می گوید

  ضمن عرض سلام
  کارفرمایان کارگاههای حقوقی تازه تاسیس که برای تشکیل پرونده بیمه ای کارکنان خود در سال ۹۱ اقدام کرده اند آیا هم اکنون می توانند از ماده ۸۰ معافیت کارفرمایان در پرداخت بیمه سهم کارفرما استفاده کنند ؟ از چه زمانی اینشرکت میتواند از این مزیت برخوردار گردد؟
  با تشکر.

 16. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  به نظر بنده چنانچه مشمول تعاريف مندرج در تصويبنامه منجمله ماده ۱ باشيد منعي در استفاده از آن نخواهيد داشت.
  بااحترام

 17. کارگر می گوید

  با سلام
  یک آموزشگاهی که ۶ نفر بیمه ماده ۱۰۳ تامین اجتماعی بوده ۴ نفربیمه بیکاری رفته اند۲ نفر باقیمانده می توانند از ماده۸۰تامین اجتماعی استفاده کنند یا نه؟ با تشکر لطفاً سریع پاسخ دهید

 18. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  به نظر بنده چنانچه مشمول تعاریف مندرج در تصویبنامه منجمله ماده ۱ باشید منعی در استفاده از آن نخواهید داشت.
  بااحترام

 19. شرکت نوین پرداز ژیرو می گوید

  سلام و وقت به خیر
  شرکت ما در سال ۸۹ از ماده ۱۰۳ برای ۵ نفر استاده می کرد. در ماه ۴ سال ۸۹ یک نفر کاهش نیرو داشتیم که در ماه بعدی ترمیم شد. در سال ۹۰ هم ۱۰ نفر بیمه شده در لیست داشتیم.
  الان لیست ما به ۱۱ نفر رسیده استو. از فروردین ۹۰ تمامی لیست ها به صورت کامل و بدون ماده ۱۰۳ پرداخت شده است.
  الان از تامین اجتماعی می گویند، فقط برای نفر یازدهم می توانیم از مکاده ۸۰ استفاده کنیم و بقیه که زمانی از ماده ۱۰۳ استفاده کرده ایم و به ۵ سال هم نرسیده به خاطر آن یک ماه کاهش نیرو باید همگی آزاد پرداخت شود. من هرچی قانون ها رو می خونم مطابق قانون باید برای اون ۴ نفر از ۵ نفر سال ۸۹ هم که هنوز شاغل هستند بتونیم استاده کنیم اما….
  لطفا راهنمایی بفرمائید.
  با تشکر

 20. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  متاسفانه بصورت تجربي (خصوصا آيين نامه اخير) با اين موضوع برخود نداشته ام و بي اطلاعم.
  موفق باشيد.

 21. مینا می گوید

  طبق بازرسی ۴ نفر از شرکت رااردیبهشت ۹۱ بیمه کردند الان میگند چون یک نفر از نیروها ترک کار کردند ماده ۸۰ شامل کارگاه شما نمی شود .و کارفرما هم حاضر نیست به این قیمت بیمه کنه .الان راه حلش چیه ؟به خاطر یه نفر بقیه محرومند از این قانون؟لطفا اگه جوابی دارید به این ایمیل بفرستید aylarah@yahoo.com با تشکر
  تبصره۴ـ در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده است در کارگاههای بند (ج) ماده (۱) این آیین‌نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات بیمه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

 22. رضا عبدی می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من و تعدادی از همکارانم در شرکتی مشغول کار هستیم در ارومیه
  این شرکت از اول سال وعده داده که بیمه میکنه سال گذشته که رفت به قولش عمل نکرد . امسالم که اینطوری
  من میخواستم اسم شرکت رو براتون بزنم ولی چون نفوزی که در بیمه داره میدونم جوابی حاصل نمیشه . میخواستم بپرسم وقتی این شرکت برای گرفتن مفاصا” حساب به بیمه مراجعه میکنه نمیگن که شما کارگری دارید یا نه این بازرسان چرا به کارگاها سر نمیزنن کارگر چه کناهی داره واقعا” انصافه

 23. مجید می گوید

  با عرض سلام
  لطفا به این سئوال پاسخ دهید
  اگر فردی از طریق موسسات کاریابی مجاز در شرکتی بیمه و مشغول به کار بشه آیا میتونه از بیمه بیکاری همانند بیمه اداره کار استفاده کنه یا نه؟

 24. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده فرقی دراین خصوص نیست و ملاک مدت سابقه و رای اداره کار است.

 25. sh می گوید

  من درشرکت خودرو سازي کارمي کنم و از اين معافيت ۱ سال استفاده کرديم البته اين باهماهنگي بيمه شعبه ۱۴ تهران و يک شرکت کاريابي بود .
  بعداز يک سال نه تنها گفتند شما نبايد استفاده ميکرديد بلکه ۶۰۰ ميليون تومان هم جريمه مان کردند .
  دست بيمه درد نکند با اين بخشنامه هاي بيخودشان .

 26. امير می گوید

  باسلام
  آيا اين قانون همچنان پابرجاست و اجرا مي شود.
  براي استفاده از آن بايد نيروي كار را چگونه استخدام نمود؟
  دوره آزمايشي آن چه مي شود؟
  نيرويي كه بعداً جايگزين يا اضافه مي شود چگونه است؟
  آيا مي توان براي ليست هاي قبلي كه در طول امسال يا سال گذشته بوده هم از اين قانون استفاده كرد و راهي دارد يا خير؟
  متشكرم

 27. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا به اين مسير مراجعه فرمائيد:
  شرایط استفاده از بخشودگی حق بیمه
  موفق باشيد.

 28. sh می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  شرکت ما برای بیمه پرسنل از ماده ۸۰ استفاده می کند سوالی داشتم می خواستم بدانم در سال ۹۲ کارفرما چند درصد معاف است؟

 29. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  بسته به اين كه در سال چندم استفاده هستيد متغير كه در جدول مشخص شده است.

 30. M می گوید

  با سلام. آیا ۳ تا کارگر که قبلا در یک کارگاه از ماده ۸۰ کاریابی استفاده می کردند در صورت بکارگیری در یک کارگاه جدیداتاسیس با کارفرمای جدید می توانند باز هم از تخفیفات بیمه ۵ ساله ماده ۸۰ استفاده کنند؟ آیا درست است که نفر اول هر کارگاه باید آزاد بیمه شود و بقیه می توانند از ماده ۸۰ استفاده کنند؟

 31. امين می گوید

  سلام بنده ليست بيمه شركت تا اين با ۳۱ ماه ارائه دادم ولي از بابت كل مبلغ حق بيمه نتوانستم چك بدم ناچار مجبور به دريافت فيش به مبلغ ۷۰۰۰۰۰ريال شدم در حاليكه كل حق بيمه ۲۸۰۰۰۰۰۰ريال بود وتاپايان ۳۱شهريور نتوانستم مبلغ فيش را واريز كنم حال تامين اجتماعي اظهار دارد كه تمامي افراد مشمول ماده ۸۰ بايد بصورت آزاد محاسبه شوند لطفا بنده را راهنمايي كنيد

 32. عسل می گوید

  باسلام وعرض خسته نباشیدخدمت شما.
  من یه سوالی داشتم ازشما به این امید که جوابم بدین چرا کارفرمایان کارگرهارو۲۷ روزه بیمه میکنند میخواستم دلیلش بدونم.
  ممنون ازشما

 33. سمیه می گوید

  با عرض سلام میخواستم بدونم کارگاهی که ۲ نفر را بیمه می کند ماده ۸۰ شاملش میشود

 34. بهنام می گوید

  با سلام و خسته نباشید . می خواستم بدونم آیا کسانی قبلا که از ماده ۱۰۳ استفاده کردند می توانند الان از ماده ۸۰ استفاده کنند . ( ماده ۱۰۳ قبلا لغو شده و من ۴ سال استفاده کردم ) . با تشکر

 35. میلاد می گوید

  سلام و خسته نباشید .یه سوال مهم دارم می خوام بدونم آیا با مجوز کاریابی داخلی می توان فعالیت مجازی داشت؟یعنی در همین حوزه با استفاده از سایت فعالیت کرد؟یا اینکه باید به صورت مستقل مجوز کاریابی مجازی اخذ کرد؟ممنونم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.