ACCPress.com – تازه های حسابداری

باب چهارم در مقررات مختلفه-فصل دوم :هزینه های قابل قبول و استهلاک(مواد۱۴۷تا۱۵۱

ماده ۱۴۷:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمدموسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

تبصره : از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون

ماده ۱۴۸: هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :
۱- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده
۲- هرینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر :

 الف : حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)
ب : مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار , بهره وری , پاداش , عیدی , اضافه کار , هزینه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف و.زارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد .
ج : هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کارکنان
د: حقوق بازنشستگی , وظیفه , پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط
هـ: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد .
و: معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی ووظیفه مزایای پایان خدمت , خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود .
این حکم نسبت به ذخائری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود .
۳- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاره ای باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف
۴- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتی که اجاره ای باشد
۵- مخارج سوخت , برق , روشنائی , آب و مخابرات و ارتباطات
۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی موسسه
۷- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق عوارض و مالیات هائی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد).
۸- هزینه تحقیقاتی , آزمایشی و آموزشی , خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده و هزینه های بازاریابی , تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
۹- هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه مشروط براینکه :
اولا : وجود خسارت محقق باشد
ثانیا:موضوع و میزان آن مشخص باشد .
ثالثا : طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد .
آئین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
۱۰- هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر
۱۱- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط براینکه :
اولا: مربوط به فعالیت موسسه باشد .
دوما : احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لا وصول بودن آن محقق شود .
آئین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارای می رسد .
۱۲- زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است .
۱۳- هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است درصورتی که اجاری باشد .
۱۴- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه درصورتی که ملکی باشد .
۱۵- مخارج حمل و نقل
۱۶- هزینه های ایاب و ذهاب , پذیرائی و انبارداری
۱۷- حق الزحمه های پرداختی متناسب با انجام کار شده از قبیل حق العمل دلالی , حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی , هزینه های نرم افزاری , طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز , سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی
۱۸- سود کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه با بانکها , صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد .(رای شماره ۱۲۳۵۶ /۴/۳۰ مورخ ۷۱/۱۰/۲۹(جریمه تاخیر وام) )

– تصویب نامه ۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲ه مورخ ۹۱/۴/۲۷(هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم)

– بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۶۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ (عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)

– بخشنامه ۱۹۴۸۴ /۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۱/۶صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۷- ۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ (هزینه سود سپرده پرداختی مؤسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی)

– تصویبنامه ۲۸۶۱۰/ت۵۰۳۴۳هـ مورخ ۹۳/۳/۱۸(شمول کلیه موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی به بند (۱۸) ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم)

۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا“ ظرف یک سال از بین می رود .
۲۰- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین الات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد .
۲۱- هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد .
۲۲- هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه
۲۳- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوک الوصول
۲۴- زیان حاصل از تا ثیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی
۲۵- ضایعات متعارف تولید
۲۶- ذخیره مربوط به هزینه های پرداختی قابل قبول که به سال موردرسیدگی ارتباط دارد.
۲۷- هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق یابد .

– بخشنامه ۲۹۶۲۱/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۹/۷(ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های ۱۳۸۷ و بعد از آن)

۲۸- هزینه خرید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر ۵ %معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۸۴ این قانون به ازای هر نفر

تبصره ۱- هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهادسازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.

– بخشنامه۱۰۲۶۳مورخ۸۴/۵/۳۰(ماده ۱۴۸ معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی)

بخشنامه ۷۹۵۱/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۶(اصـلاح سقـف پـذیرش نـرخ سـود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)

تبصره ۲- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جز کارکنان موسسه محسوب خواهندشد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز ب بند ۲ این ماده خواهد بود جز هزینه های قابل قبول منظور نخواهدشد .

تبصره ۳- در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی , ذخایر موضوع بندهای ۱و۲ ماده ۱۵ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ وئ اصلاحیه های بعدی آن و دو مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند ۱ و حق تعاون و آموزش موضوع بند ۳ ماده ۲۵ قانون اخیر الذکر جز هزینه محسوب می شود.

– تصویب نامه ۲۱۹۸۹۳/ت ۴۸۰۷۱ ه مورخ ۹۱/۱۱/۹(تصویب نامه درمورد هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی ، فرهنگی و… به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان )

ماده ۱۴۹: در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارائی وهزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود :
۱- آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یاسایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است .
۲- ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارائی می باشد .
۳- استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری , در اختیار موسسه قرار می گیرد . درصورتی که دارائی قابل استهلاک به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جز بهره برداری محسوب نمی گردد .
۴- هزینه های تاسیس از قبیل ثبت موسسه حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری ) جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است .
۵- درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین الات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دا رائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش )یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد .

تبصره : در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندکان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد .

ماده ۱۵۰: طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است : الف: در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ ابن قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.
ب- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون مدت تعیین شده در هر سال بور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می گردد

تبصره ۱- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود .

تبصره ۲- موسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا ۵ سال مستهلک کنند.

تبصره ۳- موسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی , جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مذت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ این قانون حسب مورد مستهلک کنند .

تبصره ۴- در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهلاک پذیرنده نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.

ماده ۱۵۱: جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود .

– بخشنامه ۲۰۰/۱۱۳۳۴مورخ ۹۱/۶/۴(الحاق تبصره ۱۷ به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم اسفند۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن)

.

 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۷ شهریور ۱۳۸۹
 • ۵۳ نظر
 • آمار : 91,430 بازدید
 • صمدی در ساعت ۱:۱۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۰

  باسلام ایا جرایم بانکی مربوط به سالهای قبل برای اشخاص حقوقی که در سال مورد رسیدگی محقق شده است میتواند جز هزینه های قابل قبول باشد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۰ام, ۱۳۹۰ ۹:۱۶ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  به نظر بنده و باتوجه به استثنا شدن جرایم پرداختی به دولت در بند ۷ ، این پرداختی ها به عنوان هزینه قابل قبول نیستند.
  بااحترام

  [پاسخ]

  كياني در ساعت ۴:۰۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  سلام
  طبق رای شورایعالی مالیاتی در خصوص پذیرش هزینه جرایم بانکی بهشماره
  ۳۰/۴/۱۲۳۵۶ مورخ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ این جریمه ها ،قابل قبول هستند

  این رای ابطال شده است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۹ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۰ ق.ظ:

  سلام به حضور جنابعالی
  متاسفانه اطلاعی دراین خصوص ندارم ولی در صورت کسب خبر حتما به استحضار خواهم رساند.
  باتشکر

  [پاسخ]

  كياني در ساعت ۱:۳۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  سلام دوباره

  دلتنگ acclearn و دوستان و اساتید دوست داشتنی چون شما هستم
  رای مورد اشاره ام :

  شماره :۱۲۳۵۶/۴/۳۰
  تاریخ :۲۹/۱۰/۱۳۷۱
  پیوست:

  ” صورتجلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی ”

  گزارش شماره ۲۳۱۲- ۵/۳۰- ۹/۸/۷۱ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظربه عموم بند ۱۸ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده ۱۴۷قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافا” آنکه بنابمدلول بند ۷ ماده ۱۴۸از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم.

  محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه.

  نظر اقلیت:
  با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند ۷ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد به غیر قابل قبول بودن جرائم پرداختی به بانکها ( به مناسبت دولتی بودن آنها ) دارد.

  محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۷:۲۸ ق.ظ:

  سلام مجدد جناب کیانی و تشکر از اظهار لطف شما
  دلتنگی که احساس مشترکی هست ولی بنده جزو اساتید acclearn نبودم.
  ضمن تشکر ازاینکه رای را ارسال فرمودید ؛ هنوز به نتیجه ی واضحی از ابطال رای مذکور نرسیدم ولی پیگیر هستم.
  با تجدید احترام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۳۰ ق.ظ:

  عرض ادب مجددحضور جنابعالی
  دراینباره جستجویی کردم و در خصوص ابطال آن به نتیجه ای نرسیدم.
  ضمنا به نظر بنده این رای درجهت منافع مودیان است پس قاعدتا نباید درخواستی توسط ایشان برای ابطال آن باشد وچنانچه خود سازمان امور مالیاتی هم متقاضی نقض آن باشد باتوجه به اینکه رای از بطن همین سازمان صادر شده پس راهکار رد آن وجود دارد و از قرار نباید نیازی به طرح آن در دیوان عدالت اداری باشد.
  البته همانطور که عرض کردم این صرفا نظر شخصی بنده بود.
  باتشکر و احترام

  [پاسخ]

  كياني پاسخ در تاريخ خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۴:۳۰ ب.ظ:

  سپاس از شما
  جزء دوستان که بودید !
  غرض از ارسال پیغام باخبر سازی شما و سایر دوستان از وجود رای حاضر بود
  سپاس از بابت زحمتی که میکشید

  شادباشید

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۸:۱۰ ق.ظ:

  تشکر از بزرگواری جنابعالی
  بله لطف شما باعث شد که بنده این رای را هم بصورت لینک گذاری شده درسایت منتشر کنم.

  hejrat در ساعت ۴:۵۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  سلام
  از طرف ممیز دارایی هزینه اجاره خودرو بعد از یررسی اسناد رد هزینه شده است و استناد به مغایرت با ماده ۱۴۷ و۱۴۸ نموده ! چرا ؟؟ راه حل چیه ؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آبان ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۹:۲۰ ب.ظ:

  سلام جناب هجرت
  سوال می کردی باستناد عدم رعایت کدام مورد از موارد اعلام شده در ماده ۱۴۷ و یا مغایرت با کدام بند از بندهای ماده ۱۴۸ ، هزینه ابرازی غیرقابل قبول اعلام گردیده ؟ البته اگر برگ تشخیص صادر شده است موضوع را در برگ اعتراض ذکر و نزد رییس امور مالیاتی برو یقینا” اگر هزینه ابرازی برابر ضوابط و مقررات باشد را از درآمد مشخصه کسر میکند .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  سمیرا در ساعت ۱۱:۳۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام
  با تشکر از ارائه اطلاعت مفید شما
  می خواستم سوال کنم طریقه محاسبه استهلاک چگونه است طبق مطالبی که در کتابها خوانده بودیم یا طبق ماده ۱۵۱ چطور محاسبه می شود
  ممنون می شوم که راهنمایی ام بفرمایید چون تازه کارم
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۵ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  این موضوع بحثی نسبتا طولانی می طلبد ولی اصل موضوع هم بنا به یکی از اصول حسابداری است که هزینه های سرمایه ای را درطی دوره ی وبین دوره استفاده سرشکن میکند.
  حال بنا به این ماده (که مورد قبول دارایی است) شما هزینه استفاده از دارایی های ثابت خود را بسته به نوع دارایی و ضریبی که درجداول پیوست اعلام شده به هزینه ی همان سال (به عنوان هزینه استهلاک)منظور میکنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  منیره در ساعت ۱۰:۲۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام.با توجه به عملکرد صورتحساب سود وزیان ایا هزینه بهره از نظر مالیاتی هزینه قابل قبول است؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۷:۰۸ ب.ظ:

  سلام خانم منیره
  نمی دانم چه نوع بهره ای را می گویید و یا منظورتان از عملکرد حساب سود و زیان در سوال مطرح شده چه می باشد. در هر حال اگر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات ها و آراء و بخشنامه های مرتبط در ذیل آن را در همین پست بخوانید فکر کنم پاسخ سوالتان را بگیرید .
  موفق باشید

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۱:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام.میشه لطفا مطالب جدید را به ایمیلم ارسال کنید.با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۲ام, ۱۳۹۳ ۲:۳۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا از منوی عضویت اقدام فرمائید:
  http://www.accpress.com/news/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA/

  [پاسخ]

  بهزاد در ساعت ۱۱:۳۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  سلام
  آیا در مورد نگهداری مدارک شرکت نزد دارایی چه ارزش افزوده و یا چه دارایی دارایی مدت زمان حداکثری یا زمان محدودی میباشد؟
  ممنون میشم قوانین و بخشنامه های مربوط رو بهم بگید.

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۵۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اینجا کلیک کنید.

  [پاسخ]

  تبریزی در ساعت ۱۲:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام
  آیا هزینه های تبلیغات وکادو توزیع شده در نمایشگاهها از نظر مالیاتی بعنوان هزینه قابل قبول می باشد یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۹ام, ۱۳۹۳ ۱:۴۷ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  لطفا مسیر زیررامرورکنید:
  اینجا
  اینجا

  [پاسخ]

  ترابی در ساعت ۲:۵۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  با سلام
  من اسناد مربوط به شرکتی را تحریر و آماده نموده ام که متاسفانه دو سال پیاپی زیان اعام نموده اند ای در رسیدگی این شرکت دچار مشکل میشه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۶:۴۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  سالهای قبل که متوجه شما نیست وسال جاری هم چنانچه مستندات و سوابق قابل دفاعی داشته باشید خیر

  [پاسخ]

  sudn f در ساعت ۳:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  با سلام میخواستم درصورت امکان بفرمایید سقف هزینه بازاریابی و تبلیغات قابل قبول نسبت به فروش ودرامدها ی سالانه چقدراست

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۴ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۵۹ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا بخشنامه زیر را مرورفرمائید:
  اینجا

  [پاسخ]

  hasti در ساعت ۱۲:۰۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  با سلام
  ازطرف اداره دارایی هزینه استهلاک دارایی نامشهود و هزینه استهلاک دارایی تجدید ارزیابی و کمک های بلاعوض رد شده است؟ به نظر شما علت چیه ؟ راه حل برای رد نشدن هزینه ها چیست؟

  [پاسخ]

  شهرام در ساعت ۱۰:۳۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  آیا هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات مورد اجاره برای مالیات قابل قبول هست؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۵ام, ۱۳۹۴ ۷:۰۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله به هرحال برای ادامه کار نیاز به تعمیرات بوده است.البته ممکن است قراردادتان را هم ملاحظه کنند.

  [پاسخ]

  مسعود در ساعت ۵:۵۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  هزینه بهره پرداختی به جاری شرکا بابت مبالغی که به شرکت قرض مید هند مورد قبول دارایی است

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۵ام, ۱۳۹۴ ۷:۰۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر

  [پاسخ]

  بنیامین در ساعت ۴:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  اگرشرکت دفترارایه نداده اما کلیه اسنادومد ارک به همراه ضمایم راارائه داده است
  آیامامورمالیاتی میتواندکلیه هزینه ها را ردکند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۷ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  فرض برعدم ارائه دفاتر است و جریمه ۲۰% دارد.

  [پاسخ]

  لیلا در ساعت ۱:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم که کمک به موسسات خیریه یا هیات ها
  هزینه آن مورد قبول است یا خیر ؟؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۹ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا لینکهای زیر را مرور فرمائید:
  اینجا
  اینجا

  [پاسخ]

  سیده زهرا حسینی در ساعت ۵:۵۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  سلام خسته نباشید اگه میشه هزینه های تاسیس و صدور سهام از نظر قانون تجارت ، قانون مالیات های مستقیم و استاندارد های حسابداری رو برام حداکثر تا ساعت ۱۷ تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۷ برام ایمیل کنید
  ممنون میشم اگه بفرستید خیلی واجبه
  متشکرم

  [پاسخ]

  شهرزاد در ساعت ۱:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  با سلام خسته نباشید
  ممکنه زحمت بکشید بفرمایید:ایین نامه مالیاتهای مستقیم ماده ای که مشخص میکنه اداره مالیات فقط تا ۵ سال میتواند تقاضای متمم مالیات را بدهد ….من شماره ماده قانونیش رو میخوام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۶ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۴۲ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  قانون مالیاتهای مستقیم:
  ماده ۱۵۷: نسبت به مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهار نامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای ۵ سال مذکور برگ تشخیص صادر به مودی ابلاغ شود .

  تبصره : در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تائید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم بکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .

  [پاسخ]

  محمدجواد در ساعت ۱۱:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۴

  سلام
  هزینه بهره جزو چه هزینه هایی در صورت حساب سود و زیان منتشر می شود؟؟

  [پاسخ]

  سلیمی در ساعت ۱۱:۱۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  سلام آیاهزینه های غیرقابل قبول که توسط اداره مالیاتی برگشت میشود در شرکتهای تعاونی روستایی که مافیت ماده ۱۳۳ دارند مشمول ۲۵% مالیات میشود- باتشکر

  [پاسخ]

  فرهاد در ساعت ۴:۱۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۴

  سلام آیا هزینه ای که شرکت به موجب مصوبه استانداری ( مثلا هزینه اعزام زائرین حرم ) به حساب خاصی که از طرف استانداری معرفی شده واریز می کند جزء هزینه قابل قبول است .

  [پاسخ]

  هاني قزوين چي در ساعت ۹:۴۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  با سلام لطفا در مورد هزینه ماموریت داخل کشور و معافیت آن در مالیات حقوق و دستمزد توضیح دهید. آیا هزینه فوق العاده سفر و ماموریتی که ما بابت اعزام کارگر به شهرستان های دور به صورت مستمر در فیش حقوق درج و پرداخت مینماییم مشمول بیمه و مالیات می باشد و یا سقفی برای معافیت در نظر گرفته شده لطفا توضیح دهید و اگر بخشنامه ماموریت داخلی دارید ارسال فرمائید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۱۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  هزینه های ماموریت یکی از موارد معاف از بیمه و مالیات است که سقفی در قانون برای آن قید نشده البته قاعدتا شغل مستخدم می بایست ماموریت راتوجیه کند مثلا برای یک تلفنچی نمی توان ماموریت خاصی پیش بینی کرد.

  [پاسخ]

  علی نادری در ساعت ۱۰:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  باعرض سلام
  آیا دارایی بعد از صادر کردن برگ تشخیص که برای سال مالی ۸۵ و ۸۶ …. تا همون سال کشیده باشد و از آن موقع تا یه حال هیچ گونه اقدام نکرده باشد و در سال ۹۵ اقدام به گرفتن آن کند.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۴۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  برگه تشخیصی که از طرف شما مورد اعتراض وپیگیری قرارنگیرد با همان مبلغ تبدیل به قطعی میشود بنابراین به احتمال زیاد به سیستم مالیاتی بابت آن سالها بدهکار هستید.

  [پاسخ]

  ابوالفضل در ساعت ۷:۴۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  سلام آیا هزینه کاهش ارزش موجودی کالا هزینه قابل قبول مالیاتی میباشد تو ضیح دهید با تشکر

  [پاسخ]

  مرتضی در ساعت ۱۰:۱۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  با سلام. آیا ذخیره مالیات جروء بدهی جاری محاسبه میشود یا خیر؟ لطفا با ذکر دلیل توضیح بدهید با تشکر

  [پاسخ]

  احمدی در ساعت ۹:۰۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  سلام اگر شرکتی در سالهایه پیاپی در اظهارنامه زیان نشان دهد از نظر قانون مشکلی برایش پیش نمیاد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۸ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۱۱ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر زیان مورد تایید دارایی قرار گرفته باشد خیر

  [پاسخ]

  احمدپور در ساعت ۱۱:۳۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

  با سلام , تخفیفات حق بیمه کارفرما بابت کمک های بلا عوضی چگونه محاسبه میشود؟چند درصد تخفیف دارد

  [پاسخ]

  azin در ساعت ۴:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

  باسلام.آیا هزینه پاداش هیئت مدیره شرکتهای تعاونی که براساس سود سال مشخص میگردد جزو هزینه های قابل قبول واحد مالیاتی است؟

  [پاسخ]

  azin در ساعت ۴:۱۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

  دولت جهت حمایت از شرکتهای تعاونی خدماتی چه معافیتهایی را در نظر گرفته است؟

  [پاسخ]

  کریمی در ساعت ۲:۵۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۶

  با سلا م ایا هزینه ۷درصد بیمه که توسط کارفرما تقبل و پرداخت میشود جزء هزینه های غیر قابل قبول است ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱ام, ۱۳۹۶ ۱۲:۱۳ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بله

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: