نرم افزارحسابداری صدگان

باب چهارم در مقررات مختلفه-فصل دوم :هزينه هاي قابل قبول و استهلاك(مواد۱۴۷تا۱۵۱

53 8,275

حسابداراپ

ماده ۱۴۷:هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمدموسسه در دوره مالي مربوط به رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

تبصره : از لحاظ مقررات اين فصل موسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ اين قانون

ماده ۱۴۸: هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است :
۱- قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده
۲- هرينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه بشرح زير :

 الف : حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما)
ب : مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار , بهره وري , پاداش , عيدي , اضافه كار , هزينه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج موسسه ذيربط طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف و.زارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد .
ج : هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركنان
د: حقوق بازنشستگي , وظيفه , پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط
هـ: وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد .
و: معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامين حقوق بازنشستگي ووظيفه مزاياي پايان خدمت , خسارت اخراج و بازخريد كاركنان موسسه ذخيره مي شود .
اين حكم نسبت به ذخائري كه تا كنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود .
۳- كرايه محل موسسه در صورتي كه اجاره اي باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف
۴- اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتي كه اجاره اي باشد
۵- مخارج سوخت , برق , روشنائي , آب و مخابرات و ارتباطات
۶- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي موسسه
۷- حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق عوارض و ماليات هائي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداريها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود(به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات هايي که موسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداريها پرداخت مي گردد).
۸- هزينه تحقيقاتي , آزمايشي و آموزشي , خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده و هزينه هاي بازاريابي , تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
۹- هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط براينكه :
اولا : وجود خسارت محقق باشد
ثانيا:موضوع و ميزان آن مشخص باشد .
ثالثا : طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده و يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد .
آئين نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
۱۰- هزينه هاي فرهنگي و ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر
۱۱- ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط براينكه :
اولا: مربوط به فعاليت موسسه باشد .
دوما : احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لا وصول بودن آن محقق شود .
آئين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و داراي مي رسد .
۱۲- زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است .
۱۳- هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است درصورتي كه اجاري باشد .
۱۴- هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه درصورتي كه ملكي باشد .
۱۵- مخارج حمل و نقل
۱۶- هزينه هاي اياب و ذهاب , پذيرائي و انبارداري
۱۷- حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با انجام كار شده از قبيل حق العمل دلالي , حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه هاي حسابرسي و خدمات مالي و اداري و بازرسي , هزينه هاي نرم افزاري , طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز , ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت موسسه و حق الزحمه بازرس قانوني
۱۸- سود كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه با بانكها , صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد .(رای شماره ۱۲۳۵۶ /۴/۳۰ مورخ ۷۱/۱۰/۲۹(جریمه تاخیر وام) )

– تصویب نامه ۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲ه مورخ ۹۱/۴/۲۷(هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم)

– بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۶۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ (عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)

– بخشنامه ۱۹۴۸۴ /۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۱/۶صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ شوراي عالي مالياتي به شماره ۲۷- ۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ (هزينه سود سپرده پرداختي مؤسسات مالي فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزي)

– تصویبنامه ۲۸۶۱۰/ت۵۰۳۴۳هـ مورخ ۹۳/۳/۱۸(شمول كليه موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز بانك مركزي به بند (۱۸) ماده (۱۴۸) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم)

۱۹- بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا“ ظرف يك سال از بين مي رود .
۲۰- مخارج تعمير و نگهداري ماشين الات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد .
۲۱- هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد .
۲۲- هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه
۲۳- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي مازاد برمانده حساب ذخيره مشكوك الوصول
۲۴- زيان حاصل از تا ثير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي
۲۵- ضايعات متعارف توليد
۲۶- ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختي قابل قبول كه به سال موردرسيدگي ارتباط دارد.
۲۷- هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق يابد .

– بخشنامه ۲۹۶۲۱/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۹/۷(ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های ۱۳۸۷ و بعد از آن)

۲۸- هزينه خريد كتاب و سايركالاهاي فرهنگي هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر ۵ %معافيت هاي مالياتي موضوع ماده ۸۴ اين قانون به ازاي هر نفر

تبصره ۱- هزينه هاي ديگر كه مربوط به تحصيل درآمد موسسه تشخيص مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهادسازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهدشد.

– بخشنامه۱۰۲۶۳مورخ۸۴/۵/۳۰(ماده ۱۴۸ معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی)

پندار سیستم

بخشنامه ۷۹۵۱/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۶(اصـلاح سقـف پـذیرش نـرخ سـود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)

تبصره ۲- مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي كه داراي شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهندشد ولي در موسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز ب بند ۲ اين ماده خواهد بود جز هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهدشد .

تبصره ۳- در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني , ذخاير موضوع بندهاي ۱و۲ ماده ۱۵ قانون شركت هاي تعاوني مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ وئ اصلاحيه هاي بعدي آن و دو مورد شركتها و اتحاديه هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبيق داده اند يا بدهند ذخيره موضوع بند ۱ و حق تعاون و آموزش موضوع بند ۳ ماده ۲۵ قانون اخير الذكر جز هزينه محسوب مي شود.

– تصویب نامه ۲۱۹۸۹۳/ت ۴۸۰۷۱ ه مورخ ۹۱/۱۱/۹(تصویب نامه درمورد هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی ، فرهنگی و… به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان )

ماده ۱۴۹: در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارائي وهزينه هاي تاسيس و سرمايه اي با رعايت اصول زير انجام مي شود :
۱- آن قسمت از دارائي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان ياساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي يابد قابل استهلاك است .
۲- ماخذ استهلاك قيمت تمام شده دارائي مي باشد .
۳- استهلاكات از تاريخي محاسبه مي شود كه دارائي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري , در اختيار موسسه قرار مي گيرد . درصورتي كه دارائي قابل استهلاك به استثناي فيلم هاي سينمائي وارده از خارج از كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد كارخانجات دوره بهره برداري آزمايشي جز بهره برداري محسوب نمي گردد .
۴- هزينه هاي تاسيس از قبيل ثبت موسسه حق مشاوره و نظاير آن و هزينه هاي زايد بردرآمد (دوره قبل از بهره برداري و دوره بهره برداري ) جز در مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ اين قانون تصريح خواهد شد حداكثرتا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري بطور مساوي قابل استهلاك است .
۵- درصورتي كه براثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين الات زياني متوجه موسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دا رائي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش )يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مي باشد .

تبصره : در مورد محاسبه ماليات تهيه كنندكان فيلم هاي ايراني كه در ايران تهيه مي شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره برداري و درصورتي كه درآمد فيلم تكافو نكند در سالهاي بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد .

ماده ۱۵۰: طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است : الف: در مواردي که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ ابن قانون براي استهلاک نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغي که در سالهاي قبل براي آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال مي گردد.
ب- در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده ۱۵۱ اين قانون مدت تعيين شده در هر سال بور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور مي گردد

تبصره ۱- هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك جز قيمت تمام شده دارائي محسوب مي شود .

تبصره ۲- موسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را حداكثر تا ۵ سال مستهلك كنند.

تبصره ۳- موسسات مي توانند آن مقدار از دارائي هاي ثابت استهلاك پذير را كه براي بازسازي , جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است با دوبرابر نرخ يا نصف مذت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ اين قانون حسب مورد مستهلک کنند .

تبصره ۴- در اجاره هاي سرمايه اي دارائي هاي ثابت استهلاك پذيرنده نحوه انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.

ماده ۱۵۱: جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده مي شود .

– بخشنامه ۲۰۰/۱۱۳۳۴مورخ ۹۱/۶/۴(الحاق تبصره ۱۷ به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم اسفند۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن)

.

 

محل تبلیغ شما

53 نظرات
 1. صمدی می گوید

  باسلام ایا جرایم بانکی مربوط به سالهای قبل برای اشخاص حقوقی که در سال مورد رسیدگی محقق شده است میتواند جز هزینه های قابل قبول باشد.

 2. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  به نظر بنده و باتوجه به استثنا شدن جرايم پرداختي به دولت در بند ۷ ، اين پرداختي ها به عنوان هزينه قابل قبول نيستند.
  بااحترام

 3. كياني می گوید

  سلام
  طبق راي شورايعالي مالياتي در خصوص پذيرش هزينه جرايم بانكي بهشماره
  ۳۰/۴/۱۲۳۵۶ مورخ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ اين جريمه ها ،قابل قبول هستند

  اين راي ابطال شده است؟

 4. مدیر سایت می گوید

  سلام به حضور جنابعالي
  متاسفانه اطلاعي دراين خصوص ندارم ولي در صورت كسب خبر حتما به استحضار خواهم رساند.
  باتشكر

 5. كياني می گوید

  سلام دوباره

  دلتنگ acclearn و دوستان و اساتيد دوست داشتني چون شما هستم
  راي مورد اشاره ام :

  شماره :۱۲۳۵۶/۴/۳۰
  تاريخ :۲۹/۱۰/۱۳۷۱
  پيوست:

  ” صورتجلسه هيات عمومي شورايعالي مالياتي ”

  گزارش شماره ۲۳۱۲- ۵/۳۰- ۹/۸/۷۱ دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در مورد اينکه جريمه تاخير پرداخت وام دريافتي از بانکها هزينه عمليات بانکي محسوب وجزء هزينه هاي قابل قبول مي باشد يا خير؟ حسب ارجاع مشاراليه در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵در هيات عمومي شورايعالي مالياتي مطرح و بشرح آتي مبادرت به صدور راي گرديد. نظربه عموم بند ۱۸ ماده ۱۴۸قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحيه بعدي آن وجوهي را که موسسات موضوع ماده ۱۴۷قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دريافتي به بانکها پرداخت مي نمايند صرفنظر از عنوان آن جزء هزينه بانکي پرداختي بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزينه هاي قابل قبول مي باشد، مضافا” آنکه بنابمدلول بند ۷ ماده ۱۴۸از نظر عنواني نيز فقط جريمه پرداختي به دولت و شهرداريهاي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب نمي شوند و جريمه پرداختي به بانک بابت تاخير پرداخت اقساط وام را نمي توان از مصاديق جريمه پرداختي تلقي نمود. بانتيجه موافقم.

  محمدتقي نژاد عمران- علي اکبر سميعي- محمد طاهر – مجيد ميرهادي- محمود حميدي- علي اکبر نوربخش- رضا زنگنه.

  نظر اقليت:
  با عنايت به حکم مندرج در بين الهلالين بند ۷ ماده ۱۴۸قانون مالياتهاي مستقيم اعتقاد به غير قابل قبول بودن جرائم پرداختي به بانکها ( به مناسبت دولتي بودن آنها ) دارد.

  محمد رزاقي- محمد علي سعيدزاده

 6. مدیر سایت می گوید

  سلام مجدد جناب كياني و تشكر از اظهار لطف شما
  دلتنگي كه احساس مشتركي هست ولي بنده جزو اساتيد acclearn نبودم.
  ضمن تشكر ازاينكه راي را ارسال فرموديد ؛ هنوز به نتيجه ي واضحي از ابطال راي مذكور نرسيدم ولي پيگير هستم.
  با تجديد احترام

 7. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجددحضور جنابعالي
  دراينباره جستجويي كردم و در خصوص ابطال آن به نتيجه اي نرسيدم.
  ضمنا به نظر بنده اين راي درجهت منافع موديان است پس قاعدتا نبايد درخواستي توسط ايشان براي ابطال آن باشد وچنانچه خود سازمان امور مالياتي هم متقاضي نقض آن باشد باتوجه به اينكه راي از بطن همين سازمان صادر شده پس راهكار رد آن وجود دارد و از قرار نبايد نيازي به طرح آن در ديوان عدالت اداري باشد.
  البته همانطور كه عرض كردم اين صرفا نظر شخصي بنده بود.
  باتشكر و احترام

 8. كياني می گوید

  سپاس از شما
  جزء دوستان كه بوديد !
  غرض از ارسال پيغام باخبر سازي شما و ساير دوستان از وجود راي حاضر بود
  سپاس از بابت زحمتي كه ميكشيد

  شادباشيد

 9. مدیر سایت می گوید

  تشكر از بزرگواري جنابعالي
  بله لطف شما باعث شد كه بنده اين راي را هم بصورت لينك گذاري شده درسايت منتشر كنم.

 10. hejrat می گوید

  سلام
  از طرف ممیز دارایی هزینه اجاره خودرو بعد از یررسی اسناد رد هزینه شده است و استناد به مغایرت با ماده ۱۴۷ و۱۴۸ نموده ! چرا ؟؟ راه حل چیه ؟

 11. علي می گوید

  سلام جناب هجرت
  سوال می کردی باستناد عدم رعایت کدام مورد از موارد اعلام شده در ماده ۱۴۷ و یا مغایرت با کدام بند از بندهای ماده ۱۴۸ ، هزینه ابرازی غیرقابل قبول اعلام گردیده ؟ البته اگر برگ تشخیص صادر شده است موضوع را در برگ اعتراض ذکر و نزد رییس امور مالیاتی برو یقینا” اگر هزینه ابرازی برابر ضوابط و مقررات باشد را از درآمد مشخصه کسر میکند .
  خداحافظ /

 12. سمیرا می گوید

  سلام
  با تشکر از ارائه اطلاعت مفید شما
  می خواستم سوال کنم طریقه محاسبه استهلاک چگونه است طبق مطالبی که در کتابها خوانده بودیم یا طبق ماده ۱۵۱ چطور محاسبه می شود
  ممنون می شوم که راهنمایی ام بفرمایید چون تازه کارم
  باتشکر

 13. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع بحثي نسبتا طولاني مي طلبد ولي اصل موضوع هم بنا به يكي از اصول حسابداري است كه هزينه هاي سرمايه اي را درطي دوره ي وبين دوره استفاده سرشكن ميكند.
  حال بنا به اين ماده (كه مورد قبول دارايي است) شما هزينه استفاده از دارايي هاي ثابت خود را بسته به نوع دارايي و ضريبي كه درجداول پيوست اعلام شده به هزينه ي همان سال (به عنوان هزينه استهلاك)منظور ميكنيد.
  موفق باشيد.

 14. منیره می گوید

  سلام.با توجه به عملکرد صورتحساب سود وزیان ایا هزینه بهره از نظر مالیاتی هزینه قابل قبول است؟

 15. علي می گوید

  سلام خانم منیره
  نمی دانم چه نوع بهره ای را می گویید و یا منظورتان از عملکرد حساب سود و زیان در سوال مطرح شده چه می باشد. در هر حال اگر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات ها و آراء و بخشنامه های مرتبط در ذیل آن را در همین پست بخوانید فکر کنم پاسخ سوالتان را بگیرید .
  موفق باشید

 16. زهرا می گوید

  سلام.میشه لطفا مطالب جدید را به ایمیلم ارسال کنید.با تشکر

 17. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا از منوي عضويت اقدام فرمائيد:
  http://www.accpress.com/news/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA/

 18. بهزاد می گوید

  سلام
  آیا در مورد نگهداری مدارک شرکت نزد دارایی چه ارزش افزوده و یا چه دارایی دارایی مدت زمان حداکثری یا زمان محدودی میباشد؟
  ممنون میشم قوانین و بخشنامه های مربوط رو بهم بگید.

  با تشکر

 19. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اينجا كليك كنيد.

 20. تبریزی می گوید

  با سلام
  آیا هزینه های تبلیغات وکادو توزیع شده در نمایشگاهها از نظر مالیاتی بعنوان هزینه قابل قبول می باشد یا خیر؟

 21. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا مسير زيررامروركنيد:
  اينجا
  اينجا

 22. ترابی می گوید

  با سلام
  من اسناد مربوط به شرکتی را تحریر و آماده نموده ام که متاسفانه دو سال پیاپی زیان اعام نموده اند ای در رسیدگی این شرکت دچار مشکل میشه

 23. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سالهای قبل که متوجه شما نیست وسال جاری هم چنانچه مستندات و سوابق قابل دفاعی داشته باشید خیر

 24. sudn f می گوید

  با سلام میخواستم درصورت امکان بفرمایید سقف هزینه بازاریابی و تبلیغات قابل قبول نسبت به فروش ودرامدها ی سالانه چقدراست

 25. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا بخشنامه زیر را مرورفرمائید:
  اینجا

 26. hasti می گوید

  با سلام
  ازطرف اداره دارایی هزینه استهلاک دارایی نامشهود و هزینه استهلاک دارایی تجدید ارزیابی و کمک های بلاعوض رد شده است؟ به نظر شما علت چیه ؟ راه حل برای رد نشدن هزینه ها چیست؟

 27. شهرام می گوید

  آيا هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات مورد اجاره براي ماليات قابل قبول هست؟

 28. مسعود می گوید

  هزینه بهره پرداختی به جاری شرکا بابت مبالغی که به شرکت قرض مید هند مورد قبول دارایی است

 29. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به هرحال برای ادامه کار نیاز به تعمیرات بوده است.البته ممکن است قراردادتان را هم ملاحظه کنند.

 30. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

 31. بنیامین می گوید

  اگرشرکت دفترارایه نداده اما کلیه اسنادومد ارک به همراه ضمایم راارائه داده است
  آیامامورمالیاتی میتواندکلیه هزینه ها را ردکند؟

 32. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  فرض برعدم ارائه دفاتر است و جریمه ۲۰% دارد.

 33. لیلا می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم که کمک به موسسات خیریه یا هیات ها
  هزینه آن مورد قبول است یا خیر ؟؟؟

 34. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا لینکهای زیر را مرور فرمائید:
  اینجا
  اینجا

 35. سیده زهرا حسینی می گوید

  سلام خسته نباشید اگه میشه هزینه های تاسیس و صدور سهام از نظر قانون تجارت ، قانون مالیات های مستقیم و استاندارد های حسابداری رو برام حداکثر تا ساعت ۱۷ تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۷ برام ایمیل کنید
  ممنون میشم اگه بفرستید خیلی واجبه
  متشکرم

 36. شهرزاد می گوید

  با سلام خسته نباشید
  ممکنه زحمت بکشید بفرمایید:ایین نامه مالیاتهای مستقیم ماده ای که مشخص میکنه اداره مالیات فقط تا ۵ سال میتواند تقاضای متمم مالیات را بدهد ….من شماره ماده قانونیش رو میخوام

 37. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قانون مالیاتهای مستقیم:
  ماده ۱۵۷: نسبت به مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهار نامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای ۵ سال مذکور برگ تشخیص صادر به مودی ابلاغ شود .

  تبصره : در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تائید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم بکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .

 38. محمدجواد می گوید

  سلام
  هزینه بهره جزو چه هزینه هایی در صورت حساب سود و زیان منتشر می شود؟؟

 39. سلیمی می گوید

  سلام آیاهزینه های غیرقابل قبول که توسط اداره مالیاتی برگشت میشود در شرکتهای تعاونی روستایی که مافیت ماده ۱۳۳ دارند مشمول ۲۵% مالیات میشود- باتشکر

 40. فرهاد می گوید

  سلام آیا هزینه ای که شرکت به موجب مصوبه استانداری ( مثلا هزینه اعزام زائرین حرم ) به حساب خاصی که از طرف استانداری معرفی شده واریز می کند جزء هزینه قابل قبول است .

 41. هاني قزوين چي می گوید

  با سلام لطفا در مورد هزينه ماموريت داخل كشور و معافيت آن در ماليات حقوق و دستمزد توضيح دهيد. آيا هزينه فوق العاده سفر و ماموريتي كه ما بابت اعزام كارگر به شهرستان هاي دور به صورت مستمر در فيش حقوق درج و پرداخت مينماييم مشمول بيمه و ماليات مي باشد و يا سقفي براي معافيت در نظر گرفته شده لطفا توضيح دهيد و اگر بخشنامه ماموريت داخلي داريد ارسال فرمائيد

 42. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هزینه های ماموریت یکی از موارد معاف از بیمه و مالیات است که سقفی در قانون برای آن قید نشده البته قاعدتا شغل مستخدم می بایست ماموریت راتوجیه کند مثلا برای یک تلفنچی نمی توان ماموریت خاصی پیش بینی کرد.

 43. علی نادری می گوید

  باعرض سلام
  آیا دارایی بعد از صادر کردن برگ تشخیص که برای سال مالی ۸۵ و ۸۶ …. تا همون سال کشیده باشد و از آن موقع تا یه حال هیچ گونه اقدام نکرده باشد و در سال ۹۵ اقدام به گرفتن آن کند.

 44. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  برگه تشخیصی که از طرف شما مورد اعتراض وپیگیری قرارنگیرد با همان مبلغ تبدیل به قطعی میشود بنابراین به احتمال زیاد به سیستم مالیاتی بابت آن سالها بدهکار هستید.

 45. ابوالفضل می گوید

  سلام آیا هزینه کاهش ارزش موجودی کالا هزینه قابل قبول مالیاتی میباشد تو ضیح دهید با تشکر

 46. مرتضی می گوید

  با سلام. آیا ذخیره مالیات جروء بدهی جاری محاسبه میشود یا خیر؟ لطفا با ذکر دلیل توضیح بدهید با تشکر

 47. احمدی می گوید

  سلام اگر شرکتی در سالهایه پیاپی در اظهارنامه زیان نشان دهد از نظر قانون مشکلی برایش پیش نمیاد

 48. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر زیان مورد تایید دارایی قرار گرفته باشد خیر

 49. احمدپور می گوید

  با سلام , تخفیفات حق بیمه کارفرما بابت کمک های بلا عوضی چگونه محاسبه میشود؟چند درصد تخفیف دارد

 50. azin می گوید

  باسلام.آیا هزینه پاداش هیئت مدیره شرکتهای تعاونی که براساس سود سال مشخص میگردد جزو هزینه های قابل قبول واحد مالیاتی است؟

 51. azin می گوید

  دولت جهت حمایت از شرکتهای تعاونی خدماتی چه معافیتهایی را در نظر گرفته است؟

 52. کریمی می گوید

  با سلا م ایا هزینه ۷درصد بیمه که توسط کارفرما تقبل و پرداخت میشود جزء هزینه های غیر قابل قبول است ؟

 53. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.