نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۹۰۶۰/۲۱۰ مورخ۸۷/۲/۸(افزايش نصاب هزينه سفر وفوق العاده ماموريت مديران موضوع جزء ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالياتها)

0 6,584

حسابداراپ

تصويب نامه شماره ۳۲۸۶/ت۳۸۹۲۹ک مورخ ۱۹/۱/۸۷ وزيران عضو کميسيون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در خصوص افزايش نصاب هزينه سفر وفوق العاده مسافرت مديران، بازرسان وکارکنان به خارج از ايران موضوع جزء ب بند ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ از مبلغ يک ميليون ريال (۱،۰۰۰،۰۰۰ريال) به مبلغ دو ميليون ريال (۲،۰۰۰،۰۰۰ريال) جهت اطلاع واقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد.

محمد قاسم پناهي

معاون فني وحقوقي

——————————————————————————————————————————————

شماره:۳۲۸۶/ت۳۸۹۲۹ک

تاريخ:۱۹/۰۱/۱۳۸۷

وزارت امور اقتصادي ودارايي

معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور

وزيران عضو کميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۱۵۸۹/۶۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۶ وزارت صنايع ومعادن وبه استناد جزء (ب) بند (۲) ماده (۱۴۸) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب ۱۳۸۰- وبا رعايت جزء “ح” بند (۱) تصويب نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند:

رقم مذکور در تصويب نامه شماره ۲۰۶۰۹/ت۲۸۸۸۱هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ از مبلغ يک ميليون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال به مبلغ دو ميليون (۲,۰۰۰,۰۰۰) ريال تغيير مي يابد.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۴/۱/۱۳۸۷ به تأييد مقام محترم رياست جمهور رسيده است.

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور

———————————————————————————————————————————————–

شماره:۲۰۶۰۹/ ت ۲۸۸۸۱هـ

تاريخ: ۱۸/۰۴/۱۳۸۲

پيوست:

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور- وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۲ بنا به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و داراي و به استناد جزء (ب) بند(۲) ماده(۱۴۸) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۸۰- تصويب نمود:

آئين نامه اجرايي نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران، بازرسان و کارکنان به خارج از ايران، موضوع جزء (ب) بند(۲) ماده (۱۴۸) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، موضوع تصويب نامه هاي شماره ۱۰۱۳۰/ ت ۱۲۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۶۸ و شماره۲۷۵۳۶/ ت ۱۸۸۹۵ هـ مورخ ۳/۵/۱۳۷۷ به شرح زير اصلاح مي گردد:

رقم مذکور در جزء (الف)و (ب)بند(۱)، بند(۲) و تبصره(۱) ماده (۲) از مبلغ سيصدوپنجاه هزار ريال به مبلغ يک ميليون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ريال تغيير مي يابد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئيس جمهور

———————————————————————————————————————————————-

شماره : ۲۷۵۳۶/ ت ۱۸۸۹۵هـ

تاريخ:۰۳/۰۵/۱۳۷۷

پندار سیستم

هيأ ت وزيران در جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷ بنا به پيشنهاد شماره ۳۴۱۶۲/۸۴۳۲/۴/۳۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۷۶ وزار ت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) جزء (۲) ماده ۱۴۸ قانون ماليا ت هاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶ – تصويب نمود : آيين نامه اجرايي هزينه سفر و فوق العاده مسافر ت مديران و بازرسان و کارکنان به خارج از ايران موضوع بند(ب) جزء (۲) ماده (۱۴۸) قانون ماليا ت هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶( موضوع تصويبنامه شماره ۱۰۱۳۰/ ت ۱۲۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۶۸ ) به شرح زير اصلاح گردد :

۱- رقم مذکور در جزء (الف) و (ب) بند(۱) و بند(۲) و تبصره يک ماده (۲) از مبلغ هفت هزار (۷۰۰۰) ريال به مبلغ سيصدوپنجاه هزار (۳۵۰۰۰۰) ريال تغيير يابد .

۲- تبصره (۴) ماده (۲) حذف شود .

حسن حبيبي

معاون اول رييس جمهوري

———————————————————————————————————————————————–

شماره:۱۰۱۳۰/ت۱۲۲هـ

تاريخ:۲۵/۰۲/۱۳۶۸

پيوست:

هيات وزيران درجلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۸ بنا به پيشنهادمشترک وزارتخانه هاي اموراقتصادي ودارائي ، صنايع ، صنايع سنگين ، معادن وفلزات ، بازرگاني آئين نامه نصاب هزينه سفر فوق العاده مسافرت مديران وبازرسان وکارکنان به خارج ازايران موضوع بند( ب ) جزء ۲ ماده ۱۴۸قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ را به شرح زيرتصويب نمودند.

آئين نامه اجرائي هزينه سفر وفوق العاده مسافرت مديران وبازرسان وکارکنان به خارج ازايران موضوع بند(ب ) جزء۲ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶

ماده ۱ – نصا بهاي تعيين شده دراين آئين نامه درصورتي که مستند به مدارک باشدتاحدودي که تعيين گرديده است براي تشخيص ماليات مودياني که درآمدمشمول ماليات آنها ازطريق رسيدگي به دفاترقانوني تعيين ميگرددقابل قبول خواهدبود ومازادبرآن درمحاس به درآمدمشمول ماليات قابل پذيرش نيست .

ماده ۲- نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت به شرح زيرتعيين ميگردد:

۱ ) هزينه مسافرت مديران وبازرسان وکارکنان اشخاص حقوقي به خارج ازايران که به منظورحوائج مربوط به موسسه باشدتاحدودذيل قابل پذيرش خواهدبود.

الف – هزينه اقامت مديران وبازرسان وکارکنان شرکتهاي توليدي جمعا” در هر سال حداکثرچهارماه به قرارروزي هفت هزارريال .

ب – هزينه اقامت مديران وبازرسان وکارکنان سايرشرکتهاواشخاص حقوقي جمعا” درهرسال حداکثردوماه به قرارروزي هفت هزارريال .

۲ ) هزينه مسافرت اشخاص حقيقي به خارج از ايران به منظور رفع حوائج شغلي جمعا” درهرسال حداکثريک ماه به قرارروزي هفت هزارريال .

تبصره ۱ – نسبت به شرکتهاي توليدي علاوه برچهارماه مذکوردرجزء “الف ” بنديک ماده ۲ اين آئين نامه جمعا” درهرسال حداکثردو ماه وديگر به قرار روزي هفت هزارريال نيزبابت آموزش به عنوان هزينه اقامت پذيرفته خواهد شد.

تبصره ۲ -هزينه هاي مذکوردرماده ۲ وتبصره ۱ فوق شامل هزينه پذيرائي در خارج ازايران نيزميباشد و علاوه براين مبالغ هزينه ديگري به عنوان هزينه پذيرائي نخواهد شد.

تبصره ۳ – هزينه اياب وذهاب باوسيله نقليه هوائي ، زميني ودريائي و هزينه هاي مربوط به خروج ازمرزو عوارض ها اضافه برهزينه اقامت در خارج که به شرح فوق تعيين شده است نيزقابل پذيرش است .

تبصره ۴ – وجوهي که بابت تامين ارزعلاوه برنرخ رسمي طبق مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت شوداضافه برهزينه اقامت در خارج که به شرح فوق تعيين شده است نيزقابل پذيرش است .

ماده ۳ – خارج ازمبالغ هزينه ديگري به عنوان فوق العاده مسافرت در خارج ازکشور در تشخيص درآمدمشمول ماليات قابل قبول نخواهدبود.

ميرحسين موسوي

نخست وزير

——————————————————————————————————————————————–

اعمال آخرين تغيرات در آئين نامه

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء “ب” بند ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۸۰-تصویب نمود:
ماده ۱-نصابهای تعیین شده در این آیین نامه در صورتیکه مستند به مدارک باشد تا حدودی که تعیین گردیده است برای تشخیص مالیات مودیانی که درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تعیین می گردد قابل قبول خواهد بود و مازاد بر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نیست.
ماده ۲-نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت به شرح زیر تعیین می گردد:
۱-هزینه مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان اشخاص حقوقی به خارج از ایران به منظور حوائج مربوط به موسسات باشد تا حدود ذیل قابل پذیرش خواهد بود:
الف)هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان شرکتهای تولیدی جمعا” در هر سال حداکثر چهار ماه به قرار ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال روزانه.
ب) هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان سایر شرکتها و اشخاص حقوقی جمعا” در هر سال حداکثر دو ماه به قرار روزی ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲-هزینه مسافرت اشخاص حقیقی به خارج از ایران به منظور حوائج شغلی جمعا” در هر سال حداکثر یک ماه به قرار روزی ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
تبصره ۱-نسبت به شرکتهای تولیدی علاوه بر چهار ماه مذکور در جزء (الف) بند ۱ ماده ۲ این آیین نامه جمعا” در هر سال حداکثر دو ماه دیگر به قرار روزی ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال نیز بابت آموزش به عنوان هزینه اقامت پذیرفته خواهد شد.
تبصره ۲-هزینه های مذکور در ماده ۲ و تبصره ۱ فوق شامل هزینه های پذیرایی در خارج از ایران نیز می باشد و علاوه بر این مبالغ هزینه دیگری به عنوان هزینه پذیرایی پذیرفته نخواهد بود.
تبصره ۳-هزینه های ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه هوایی،زمینی،دریایی و هزینه های مربوط به خروج از مرز و عوارض های اضافه بر هزینه اقامت در خارج که به شرح فوق تعیین شده است نیز قابل پذیرش است.
ماده ۳-خارج از مبلغ مذکور هزینه دیگری به عنوان فوق العاده مسافرت در خارج از کشور در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.