ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۹۰۶۰/۲۱۰ مورخ۸۷/۲/۸(افزایش نصاب هزینه سفر وفوق العاده ماموریت مدیران موضوع جزء ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتها)

تصویب نامه شماره ۳۲۸۶/ت۳۸۹۲۹ک مورخ ۱۹/۱/۸۷ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص افزایش نصاب هزینه سفر وفوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان وکارکنان به خارج از ایران موضوع جزء ب بند ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ از مبلغ یک میلیون ریال (۱،۰۰۰،۰۰۰ریال) به مبلغ دو میلیون ریال (۲،۰۰۰،۰۰۰ریال) جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی وحقوقی

——————————————————————————————————————————————

شماره:۳۲۸۶/ت۳۸۹۲۹ک

تاریخ:۱۹/۰۱/۱۳۸۷

وزارت امور اقتصادی ودارایی

معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۱۵۸۹/۶۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۶ وزارت صنایع ومعادن وبه استناد جزء (ب) بند (۲) ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- وبا رعایت جزء “ح” بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

رقم مذکور در تصویب نامه شماره ۲۰۶۰۹/ت۲۸۸۸۱هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ از مبلغ یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال به مبلغ دو میلیون (۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تغییر می یابد.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

———————————————————————————————————————————————–

شماره:۲۰۶۰۹/ ت ۲۸۸۸۱هـ

تاریخ: ۱۸/۰۴/۱۳۸۲

پیوست:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای و به استناد جزء (ب) بند(۲) ماده(۱۴۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- تصویب نمود:

آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند(۲) ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه های شماره ۱۰۱۳۰/ ت ۱۲۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۶۸ و شماره۲۷۵۳۶/ ت ۱۸۸۹۵ هـ مورخ ۳/۵/۱۳۷۷ به شرح زیر اصلاح می گردد:

رقم مذکور در جزء (الف)و (ب)بند(۱)، بند(۲) و تبصره(۱) ماده (۲) از مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال به مبلغ یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال تغییر می یابد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

———————————————————————————————————————————————-

شماره : ۲۷۵۳۶/ ت ۱۸۸۹۵هـ

تاریخ:۰۳/۰۵/۱۳۷۷

هیأ ت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۱۶۲/۸۴۳۲/۴/۳۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۷۶ وزار ت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) جزء (۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیا ت های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب نمود : آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافر ت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند(ب) جزء (۲) ماده (۱۴۸) قانون مالیا ت های مستقیم مصوب ۱۳۶۶( موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۱۳۰/ ت ۱۲۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۶۸ ) به شرح زیر اصلاح گردد :

۱- رقم مذکور در جزء (الف) و (ب) بند(۱) و بند(۲) و تبصره یک ماده (۲) از مبلغ هفت هزار (۷۰۰۰) ریال به مبلغ سیصدوپنجاه هزار (۳۵۰۰۰۰) ریال تغییر یابد .

۲- تبصره (۴) ماده (۲) حذف شود .

حسن حبیبی

معاون اول رییس جمهوری

———————————————————————————————————————————————–

شماره:۱۰۱۳۰/ت۱۲۲هـ

تاریخ:۲۵/۰۲/۱۳۶۸

پیوست:

هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۸ بنا به پیشنهادمشترک وزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی ، صنایع ، صنایع سنگین ، معادن وفلزات ، بازرگانی آئین نامه نصاب هزینه سفر فوق العاده مسافرت مدیران وبازرسان وکارکنان به خارج ازایران موضوع بند( ب ) جزء ۲ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ را به شرح زیرتصویب نمودند.

آئین نامه اجرائی هزینه سفر وفوق العاده مسافرت مدیران وبازرسان وکارکنان به خارج ازایران موضوع بند(ب ) جزء۲ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶

ماده ۱ – نصا بهای تعیین شده دراین آئین نامه درصورتی که مستند به مدارک باشدتاحدودی که تعیین گردیده است برای تشخیص مالیات مودیانی که درآمدمشمول مالیات آنها ازطریق رسیدگی به دفاترقانونی تعیین میگرددقابل قبول خواهدبود ومازادبرآن درمحاس به درآمدمشمول مالیات قابل پذیرش نیست .

ماده ۲- نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت به شرح زیرتعیین میگردد:

۱ ) هزینه مسافرت مدیران وبازرسان وکارکنان اشخاص حقوقی به خارج ازایران که به منظورحوائج مربوط به موسسه باشدتاحدودذیل قابل پذیرش خواهدبود.

الف – هزینه اقامت مدیران وبازرسان وکارکنان شرکتهای تولیدی جمعا” در هر سال حداکثرچهارماه به قرارروزی هفت هزارریال .

ب – هزینه اقامت مدیران وبازرسان وکارکنان سایرشرکتهاواشخاص حقوقی جمعا” درهرسال حداکثردوماه به قرارروزی هفت هزارریال .

۲ ) هزینه مسافرت اشخاص حقیقی به خارج از ایران به منظور رفع حوائج شغلی جمعا” درهرسال حداکثریک ماه به قرارروزی هفت هزارریال .

تبصره ۱ – نسبت به شرکتهای تولیدی علاوه برچهارماه مذکوردرجزء “الف ” بندیک ماده ۲ این آئین نامه جمعا” درهرسال حداکثردو ماه ودیگر به قرار روزی هفت هزارریال نیزبابت آموزش به عنوان هزینه اقامت پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲ -هزینه های مذکوردرماده ۲ وتبصره ۱ فوق شامل هزینه پذیرائی در خارج ازایران نیزمیباشد و علاوه براین مبالغ هزینه دیگری به عنوان هزینه پذیرائی نخواهد شد.

تبصره ۳ – هزینه ایاب وذهاب باوسیله نقلیه هوائی ، زمینی ودریائی و هزینه های مربوط به خروج ازمرزو عوارض ها اضافه برهزینه اقامت در خارج که به شرح فوق تعیین شده است نیزقابل پذیرش است .

تبصره ۴ – وجوهی که بابت تامین ارزعلاوه برنرخ رسمی طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شوداضافه برهزینه اقامت در خارج که به شرح فوق تعیین شده است نیزقابل پذیرش است .

ماده ۳ – خارج ازمبالغ هزینه دیگری به عنوان فوق العاده مسافرت در خارج ازکشور در تشخیص درآمدمشمول مالیات قابل قبول نخواهدبود.

میرحسین موسوی

نخست وزیر

——————————————————————————————————————————————–

اعمال آخرین تغیرات در آئین نامه

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء “ب” بند ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۸۰-تصویب نمود:
ماده ۱-نصابهای تعیین شده در این آیین نامه در صورتیکه مستند به مدارک باشد تا حدودی که تعیین گردیده است برای تشخیص مالیات مودیانی که درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تعیین می گردد قابل قبول خواهد بود و مازاد بر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نیست.
ماده ۲-نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت به شرح زیر تعیین می گردد:
۱-هزینه مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان اشخاص حقوقی به خارج از ایران به منظور حوائج مربوط به موسسات باشد تا حدود ذیل قابل پذیرش خواهد بود:
الف)هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان شرکتهای تولیدی جمعا” در هر سال حداکثر چهار ماه به قرار ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال روزانه.
ب) هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان سایر شرکتها و اشخاص حقوقی جمعا” در هر سال حداکثر دو ماه به قرار روزی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.
۲-هزینه مسافرت اشخاص حقیقی به خارج از ایران به منظور حوائج شغلی جمعا” در هر سال حداکثر یک ماه به قرار روزی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.
تبصره ۱-نسبت به شرکتهای تولیدی علاوه بر چهار ماه مذکور در جزء (الف) بند ۱ ماده ۲ این آیین نامه جمعا” در هر سال حداکثر دو ماه دیگر به قرار روزی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نیز بابت آموزش به عنوان هزینه اقامت پذیرفته خواهد شد.
تبصره ۲-هزینه های مذکور در ماده ۲ و تبصره ۱ فوق شامل هزینه های پذیرایی در خارج از ایران نیز می باشد و علاوه بر این مبالغ هزینه دیگری به عنوان هزینه پذیرایی پذیرفته نخواهد بود.
تبصره ۳-هزینه های ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه هوایی،زمینی،دریایی و هزینه های مربوط به خروج از مرز و عوارض های اضافه بر هزینه اقامت در خارج که به شرح فوق تعیین شده است نیز قابل پذیرش است.
ماده ۳-خارج از مبلغ مذکور هزینه دیگری به عنوان فوق العاده مسافرت در خارج از کشور در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 12,674 بازدید
 • ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: