ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۲۹۶۲۱/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۹/۷(ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های ۱۳۸۷ و بعد از آن)

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱۴۶۳۰۷/ت ۴۸۱۷۵ک مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ وزیران محـترم عضو کمیسیون اقتصاد، مندرج در روزنامـه رسمـی مـورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ بشرح ذیل، جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.

.

“مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های ۱۳۸۷ و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (۱۶۰۱۱۱) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (۳۷) قانـون برنامـه پنـجساله پنـجم تـوسعه جمـهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۸۹- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۸۷به بعد و عملکرد سال۱۳۹۰ و پس از آن محسوب خواهد شد.”

.

بنابراین در اجرای مصوبه مذکور پرونده های مالیاتی که در فرایند رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند، پس از ارائه اسناد و مدارک مربوط به واریز مبالغ مذکور به حسابهای مورد نظر حسب مورد در سال مورد رسیدگی یا سنوات بعد (با رعایت مفاد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم)، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد.

 .

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

.

——————————————————————————————————————–

شماره: ۱۴۶۳۰۷/ت۴۸۱۷۵ک

مورخ: ۲۴/۰۷/۱۳۹۱

پیوست: دارد

.

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

وزیـران عـضو کمیسـیون اقتـصاد در جلسه مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۱ بنـا بـه پیـشنهاد شماره ۱۸۶۱۰ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقـتصادی و دارایی و به اسـتناد مـاده (۱۴۷) قــانـون مـالـیاتهای مـستقیـم –مصوب ۱۳۶۶- و بـا رعایت جزء (و) بـنــد (۱) تصـویب نـامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ مـورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

.

مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های ۱۳۸۷ و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (۱۶۰۱۱۱) منـدرج در قـوانین مـذکور و مـبـالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۸۷ به بعد و عملکرد سال ۱۳۹۰ و پس از آن محسوب خواهد شد.

.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 .

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

 

. 

———————————————————————————————————-

شماره:۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ

تاریخ:۰۱/۱۰/۱۳۸۶

پیوست:

 .

دفتر هیئت دولت

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

.

۱- اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده(۲۲) آیین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود:

.

الف- اجـاره نـقل و انـتقال امـوال غـیر منـقول دسـتگاههـای دولتـی مقرر در موارد (۱۱۳)،(۱۱۴)،(۱۱۵)،(۱۱۷)،(۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور– مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت– مصوب سال ۱۳۸۰-.

.

ب- اجازه ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موضوع ماده (۱۱) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب ۱۳۷۲-.

.

ج- اصـلاح و تـغییـر آییـن نامـه هـای اجـرایی بند “ج” ماده (۱۲)،بند “د” ماده (۲۳)، بند”الف” ماده (۲۶) و بند “هـ” ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳-

.

د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گـمـرکـی ،سـود بـازرگـانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- و قانون امور گمرکی- مصوب ۱۳۵۰-.

.

هـ- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات.

.

و- اختیارات مندرج در مواد(۱۴۷) و (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

.

ز- مصالحه متعهدان ارزی.

.

ح- اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.

.

ط- اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه ها حسب مورد.

.

ی- اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)

.

ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده(۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.

.

۲- در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می باشد.

 .

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

 

 .

 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: 15 دسامبر 2012
 • بدون نظر
 • آمار : 3,607 بازدید
 • ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: