نرم افزارحسابداری صدگان

آيين نامه اجرايي شماره۴۴۴۰۸ مورخ ۸۱/۸/۷(مقررات بند ۸ماده ۱۴۸قانون مالياتها)

0 3,210

حسابداراپ

آئين نامه اجرايي مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷

پندار سیستم

شماره: ۳۷۷۲۳/۴۱۲۴/۲۱۱
تاريخ: ۰۲/۰۶/۱۳۸۱

هزينه هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد کتاب، نشريات و لوحهاي فشرده، هزينههاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه از ابتداي سال ۱۳۸۱ با رعايت موارد زير جزء قابل قبول در حساب مالياتي محسوب خواهد شد:
الف: هزينه هاي تحقيقاتي:
۱- فهرست طرح يا طرحهاي تحقيقاتي انجام شده يا در دست اجرا، به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم شده باشد.
۲- طرح يا طرحهاي تحقيقاتي بايد منحصرا مربوط به فعاليت و در راستاي تحصيل درآمد مؤسسه باشد.
۳- اسناد و مدارک مثبته انجام هزينه طرح يا طرحهاي تحقيقاتي به انضمام ريز هزينه به اداره امور مالياتي ارائه شود.
ب- هزينه هاي آزمايشي و آموزشي:
هزينه هاي آزمايشي و آموزشي از جمله هزينه هاي حضور در کنگره ها و همايشهاي علمي و آموزشي، آموزشهاي ضمن خدمت کارکنان، دوره هاي کوتاه مدت تخصصي و ساير موارد مشابه، که مرتبط با فعاليت مؤسسه باشد.
ج: هزينه هاي خريد کتاب، نشريات و لوحهاي فشرده:
هزينه هاي خريد کتاب، نشريات و لوح هاي فشرده که مرتبط با فعاليت مؤسسه باشد.
د: هزينه هاي بازاريابي و تبليغات و نمايشگاهي:
۱- هزينه هاي بازاريابي، تبليغات ونمايشگاهي براي توليد کالا يا ارائه خدمات که دوره آتي (قبل از بهره برداري)، عرضه ميشود هزينه مزبور ده سال از تاريخ شروع به فروش يا عرضه خدمات به اقساط مساوي مستهلک خواهد شد.
۲- هزينه هاي بازاريابي، تبليغات ونمايشگاهي براي شناساندن و معرفي کالا و همچنين عرضه خدمات که مستقيماً با فعاليت مؤسسه ارتباط دارد.
۳- هزينه بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي به منظور صادرات کالا.
انجام خدمات تحقيقاتي، آموزشي، بازاريابي، تبليغات ونمايشگاهي چنانچه توسط اشخاص ديگر براي مؤسسه انجام ميگيرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر ماليات تکليفي باشد پذيرش هزينه آن منوط به کسر و واريز ماليات تکليفي آن به حساب سازمان امور مالياتي کشور (اداره امور مالياتي ذيربط) خواهد بود.(خاتمه عدم پذیرش به همین چند آیتم طبق بند ۷ بخشنامه ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ۸۵/۷/۱۸ )
اين آئين نامه در اجراي قسمت اخير بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي بنا به پيشنهاد شماره ۳۷۳۱۲/۴۱۱۷-۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۸۱۴ سازمان امور مالياتي کشور در چهار بند و شش جزء به شرح فوق در تاريخ ۳۱/۶/۸۱ به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيد.
طهماسب مظاهري

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.