ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه شماره۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ م ۸۵/۷/۱۸(ابهامات گزارش حسابرسی ماده ۲۷۲ )

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و ماموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

۱-   استهلاک زیان سنواتی:

به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

۲-    زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

۳-    زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:

زیان ( هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

توضیح سایت:

بندهای ۲ و۳ این بخشنامه ابطال شد.

۴-    هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:

وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

۵-    زیان تسعیر ارز:

زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

۶-    مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:

طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند. نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

۷-    هزینه ها با پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:

در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر وپرداخت مالیات تکلیفی می باشند ، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاُ به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (‌به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۴۴۴۰۸ مورخ ۷/۸/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور)‌صحیح نمی باشد.

۸-    پاداش هیات مدیره:

پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره (اعم از موظف و غیرموظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.

۹-    پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:

در مواردی که به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.(ابطال شد.)

۱۰-    درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:

الف: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال ، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.

ب- درآمد حاصل از صرف سهام:

۱-ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (‌سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م خواهد بود.

۲-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به کلیه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

۳-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م خواهد بود، در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

ج-در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد ۱۰% بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

۱۱-   معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:

به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (‌هزینه) گردد. با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰% مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.

مبالغ مصرف شده (‌هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و …. در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیرمعاف قابل اعمال می باشد.

بخشنامه ۱۲۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۴/۱۲(نحوه محاسبه معافیت موضوع ماده۱۳۸قانون مالیاتهای مستقیم)

۱۲-  ذخیره(‌اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

مودیانی که در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷/۷۰۴۱/۲۱۱ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

۱۳-   مطالبه ۵% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:

قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م که از تاریخ ۱/۱/۸۳ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م خواهند بود.

۱۴- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:

در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۱۵-  هزینه های قابل قبول سنوات قبل:

هزینه های قابل قبول سنوات قبل که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

۱۶-  وجوه اداره شده:

نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبر عرب مازار

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۷ مهر ۱۳۸۹
 • ۲۵ نظر
 • آمار : 31,128 بازدید
 • محمود سعیدی در ساعت ۱۲:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  با سلام-تفاوت هزینه های تحقیق و توسعه و اندوخته ی طرح و توسعه چیست؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۸ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۰ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  هزینه های تحقیق و توسعه مربوط به مخارج جاری و تحقیقاتی موسسه است ولی اندوخته طرح و توسعه مربوط به انباشته کردن قسمتی از سود به منظور طرح های توسعه ای به منظور افزایش و یا تنوع تولیدات موسسه است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمود پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۲ ۸:۵۸ ب.ظ:

  ممنون از لطفتون.

  [پاسخ]

  سام در ساعت ۷:۲۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  با سلام و درود.مآخد مالیات تکلیفی در قراردادهای تامین نیروی انسانی میزان حق الزحمه ای است که در قرار داد ذکر شده یا مجموع ناخالص حقوق با حق الزحمه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۷:۴۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  مبنا همان مبلغی است که شما درقبال خدماتتان از کارفرما مطالبه میکنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  دینکانی در ساعت ۱۲:۰۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۲

  با سلام.آیا پیش پرداخت شامل پرداخت مالیات تکلیفی می شود؟
  مبلغ قرارداد خود را به حساب پیش پرداخت بردیم تا در زمان تسویه حساب مالیات تکلیفی را کسر کنیم آیا درست است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۲ ۶:۳۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر
  خیر

  [پاسخ]

  hsamai در ساعت ۷:۵۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  آیا ذخایر هزینه های مانند ذخیر هزینه پیمانکاران مشمول مالیات تکلیفی می شود یادر صورت تحقق وهنگام برگشت از ذخیره مالیات کسر گردد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۴ام, ۱۳۹۲ ۹:۰۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  چه روشی برای حسابداری هزینه های پیمانکاران دارید؟
  چون به نظر بنده و باتوجه به روش های حسابداری برای کارکرد پیمانکاران ذخیره ای درنظر گرفته نمی شود.
  شما چه ذخیره ای را برای این موضوع شناسایی میکنید؟

  [پاسخ]

  پاشا در ساعت ۱۱:۳۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  ایا سرقفلی دارایی های نامشهود در ایران شناسایی می شود ایا مستهلک می شود -ایا هزینه تبلیغات اگر چشمگیر باشد جزء دارایی قرار می گیرد یا هزینه دوره است – در مورد نام تجاری و تحقیق توسعه هم اطلاعاتی بدهید بی زحمت

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آبان ۱۹ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۳۷ ب.ظ:

  منتظر باش جناب پاشاخان ، بی زحمت /

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آبان ۲۱ام, ۱۳۹۲ ۵:۲۳ ب.ظ:

  سلام پاشاخان
  ۱- چون دارای ارزش افزوده ( یعنی دارای افزایش ارزش ) است ، خیر استهلاک ندارد .
  ۲- اگر واقعا” مبلغ هزینه چشمگیر باشد بله مقدار هزینه نشده می تواند جزء دارایی قرار گیرد . البته بیاد داشته باشیم ممکن است هنگام رسیدگی مالیاتی مورد ایراد قرار گیرد چراکه بعضا” برخی ضوابط و مقررات مالیاتی با استانداردهای حسابداری ، یکی نیستند .
  ۳- اینترنت که داری ، جستجوکن جانم ، البته بی زحمت .
  موفق باشی و خداحافظ

  [پاسخ]

  سجاد در ساعت ۴:۵۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  طبق بند الف ماده ۱۵۹ ثانون برنامه پنجم توسعه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم ۱۵درصد واحد افزایش یافته . حال سوال اینکه :
  معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم ۶۵ درصد شده است یا اینکه ۱۵درصد ۵۰درصد معافیت قبلی به ۵۰درصد اضافه میشود؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آذر ۵ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۱ ب.ظ:

  سلام آقای سجاد
  بنظر همان که اول گفتی صحیح باشد یعنی ۵۰% به ۶۵% افزایش یافته است .
  آیا چیز دیگری بنظرتان می رسد ؟

  [پاسخ]

  علیرضا در ساعت ۱۲:۰۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ضمن تشکر میخواستم بدونم حق تدریس پرداختی بابت اساتید دانشگاه مشمول مالیات تکلیفی میشود یا مالیات حقوق؟
  در مورد قرارداد بیمارستانها با پزشکانی که بیرون مطب دارن چطور؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ تیر ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۶:۱۰ ب.ظ:

  سلام
  ۱ – تا جایی که می دانم و می بینم مالیات تکلیفی .
  ۲ – یقینا” مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ .

  [پاسخ]

  آرش زارع در ساعت ۸:۴۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  آیا هزینه تبلیغات شرکت َappleجز دارایی میباشد ۲شکایت یک کارمند ازامکانات ایمنی بابت آسیب دیدگی جز بدهی میباشد یا دارایی۳برنامه نویس ارشد شرکت googleجز دارایی یابدهی است ۴سهام ممتاز واوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی جز بدهی یادارایی میباشدلطفا دانشجویان کارشناسی وارشد در صورت بلد بودن جواب بدهند با کمی توضیح ممنون از شما دوستان حسابداری

  [پاسخ]

  امید در ساعت ۲:۱۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  باسلام و سپاس فراوان از زحماتتان
  آیا سقف مبلغی بابت اخذ مالیات تکلیفی وجود دارد. مثلآ اجرت کاری ۵ هزار تومان است آیا باید ۳ % این رقم را کسر کرده و بحساب دارائی بریزیم یا این هزینه کف و یا سقف رقمی دارد

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۳:۵۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با سلام
  مبلغ هزینه های قابل قبول تیلیغات برای شرکتهای بازرگانی چقدراست؟

  [پاسخ]

  سولماز در ساعت ۳:۳۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  با عرض سلام وخسته نباشید
  ایا پاداشی که هرماه به کارمندان داده میشود و بیشتر از حقوق پایه انهاست مشمول بیمه و مالیات میشود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۰۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر این مبلغ ثابت و نتوان به عنوان کارایی و افزایش تولید آنرا تلقی کرد مشمول بیمه است و درهرصورت مشمول مالیات هم می باشد.

  [پاسخ]

  علي در ساعت ۹:۵۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  با سلام و تقدیر از بابت زحماتی که متقبل می شوید

  آیا نمونه دستورالعملی در رابطه با نحوه ی پرداخت پاداش از ناحیه ی کاهش هزینه سراغ دارید؟ اگر ارئه بفرمایید ممنون خواهم شد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۳۴ ق.ظ:

  باسلام و تشکر
  متوجه ی درخواستتان نشدم.یعنی کاهش هزینه ای که بانی اش شخص ثالثی باشد باعث تعلق پاداش شود؟
  دراینصورت به نظر نمی رسد دستورالعمل یکنواختی باشد مگر اینکه خود مجموعه و برای تشویق کارکنان آنرا طراحی کند.

  [پاسخ]

  علیزاده در ساعت ۴:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  با سلام خسته نباشید .یه شرکت سهامی خاص که کار واداتی میکنه ومکان شرکت اجاره می باشد ایا شرکت که مستاجر است شامل مالیات تکلیفی می شود ؟اگر میشود چند درصد اجاره ماهیانست ؟
  اگه لطف کنین به ایمیل پاسخ رو ارسال کنین ممنون میشم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  شما قانونا می بایست مالیات اجاره را از موجر کسر و پرداخت کنید.

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: