نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه شماره۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ م ۸۵/۷/۱۸(ابهامات گزارش حسابرسی ماده ۲۷۲ )

25 6,630

حسابداراپ

نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي، موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان حسابرسي و ماموران مالياتي در خصوص موضوعات زير مقرر مي دارد:

۱-   استهلاك زيان سنواتي:

به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفكيك آن به سنوات قبل يا بعد از اصلاحيه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از درآمد سال يا سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان درآمد مشمول ماليات ابرازي قابل استهلاك خواهد بود.

۲-    زيان (هزينه) كاهش ارزش موجوديها:

زيان (هزينه) كاهش ارزش موجوديها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.

۳-    زيان (هزينه) كاهش ارزش سرمايه گذاريها:

زيان ( هزينه) كاهش ارزش سرمايه گذاريها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون ياد شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي گردد.

توضيح سايت:

بندهاي ۲ و۳ اين بخشنامه ابطال شد.

۴-    هزينه بازخريد مرخصي كاركنان:

وجوه پرداختي يا تخصيصي بابت بازخريد مرخصي كاركنان وفق مقررات موضوعه مشمول ماليات حقوق مي باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد. در ضمن وجوه پرداختي بابت بازخريد مرخصي كاركنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگي يا از كارافتادگي مشمول ماليات حقوق نمي باشد.

۵-    زيان تسعير ارز:

زيان حاصل از تسعير دارائي ها و بدهي هاي ارزي كه بر اساس اصول متداول حسابداري محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف توسط مودي، جزء هزينه هاي قابل قبول مي باشد.

۶-    ماليات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض:

طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجميع عوارض توليدكنندگان كالاهاي موضوع ماده ۳ و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذكور مكلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران كالا يا خدمات اخذ و به حساب هاي تعيين شده واريز نمايند. نظر به اينكه خريداران كالا يا خدمات، ماليات و عوارض مذكور را پرداخت مي نمايند، مبالغ مذكور به عنوان هزينه قابل قبول توليدكننده يا ارائه دهنده خدمات نمي باشد.

۷-    هزينه ها با پرداختهاي مشمول ماليات تكليفي:

در خصوص هزينه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص كه وفق مقررات قانوني مشمول كسر وپرداخت ماليات تكليفي مي باشند ، عدم پذيرش هزينه هاي مذكور صرفاُ به دليل عدم كسر ماليات تكليفي (‌به استثناي موارد مصرح در آيين نامه اجرائي موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره ۴۴۴۰۸ مورخ ۷/۸/۱۳۸۱ سازمان امور مالياتي كشور)‌صحيح نمي باشد.

۸-    پاداش هيات مديره:

پرداخت پاداش هيات مديره مصوب مجمع عمومي شركت ها با عنايت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسيم انجام مي پذيرد، لذا پاداش مذكور نمي تواند در زمره هزينه هاي قابل قبول تلقي گردد. بديهي است در هر صورت پاداش اعضاء حقيقي هيات مديره (اعم از موظف و غيرموظف) با رعايت مقررات مالياتي مشمول كسر ماليات حقوق مي باشد كه در صورت عدم اقدام توسط شركت، واحد مالياتي نسبت به مطالبه ماليات و جرايم متعلقه اقدام نمايد.

۹-    پرداختهاي انجام شده طبق قوانين بودجه سالانه كشور:

در مواردي كه به موجب قوانين مصوب اشخاص مكلف به پرداخت وجوهي در وجه خزانه يا ساير مراجعي كه قانونگذار ذكر نمايد، باشند چنانچه طبق قانون مذكور يا ساير قوانين به عنوان هزينه قابل قبول اعلام شود و يا از ماخذ درآمد مشمول ماليات قابل وصول باشد، در اين صورت بر اساس قسمت اخير ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم وجوه پرداختي مذكور به عنوان هزينه قابل قبول سال پرداخت تلقي و يا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل كسر خواهد بود در غير اين صورت به عنوان هزينه قابل قبول تلقي نخواهد شد.(ابطال شد.)

۱۰-    درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شركتهاي خارج از بورس:

پندار سیستم

الف: در اجراي تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م ارزش اسمي حق تقدم سهام در شركتهاي خارج از بورس جهت محاسبه ماليات نقل و انتقال ، ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه اصلي آن مي باشد.

ب- درآمد حاصل از صرف سهام:

۱-ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشي از سلب حق تقدم سهامداران (شركتهاي پذيرفته شده در بورس و ساير شركتها) در صورتي كه مبلغ مذكور در دفاتر به حساب سهامداران قبلي (‌سهامداراني كه از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت يا صرف افزايش سرمايه به نام سهامداران قبلي شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م خواهد بود.

۲-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شركتهاي خارج از بورس كه به صورت اندوخته در حسابهاي شركت ثبت و به كليه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

۳-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس در صورتي كه سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م خواهد بود، در غير اين صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

ج-در صورتي كه تمام يا قسمتي از معاملات سهام و حق تقدم سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس، از طريق كارگزاران بورس انجام نشده و نيز تشريفات اين معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پاياپاي ثبت نشده باشد ۱۰% بخشودگي ماليات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م به عملكرد سال مزبور تعلق نمي گيرد.

۱۱-   معافيت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:

به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازي شركتهاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود با ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف (‌هزينه) گردد. با رعايت كليه شرايط مقرر در ماده مذكور از ۵۰% ماليات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.

مبالغ مصرف شده (‌هزينه شده) بابت توسعه و تكميل و …. در هر سال نسبت به كل سود ابرازي اعم از معاف و غيرمعاف قابل اعمال مي باشد.

بخشنامه ۱۲۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۴/۱۲(نحوه محاسبه معافیت موضوع ماده۱۳۸قانون مالیاتهای مستقیم)

۱۲-  ذخيره(‌اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحيه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

مودياني كه در اجراي مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و با رعايت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷/۷۰۴۱/۲۱۱ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ سازمان امور مالياتي كشور براي سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ايجاد ذخيره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول ماليات و جرايم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحيه خواهند بود.

۱۳-   مطالبه ۵% ماليات تكليفي از پيمانكاران خارجي:

قراردادهاي پيمانكاري اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م كه از تاريخ ۱/۱/۸۳ به بعد منعقد شده باشند و داراي شعبه يا نمايندگي در ايران نباشند مشمول كسر ۵ درصد ماليات تكليفي موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م خواهند بود.

۱۴- ماليات سود سهام در ارتباط با قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف:

در ارتباط با ماليات اشخاص حقوقي كه مشمول قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مي گردند يادآور مي شود ۲۵ درصد ماليات اشخاص حقوقي موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم ماليات شخص حقوقي بوده لذا تلقي آن به عنوان ماليات سهامداران فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

۱۵-  هزينه هاي قابل قبول سنوات قبل:

هزينه هاي قابل قبول سنوات قبل كه به هر دليل خارج از اختيار مودي در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.

۱۶-  وجوه اداره شده:

نظر به اينكه مانده وجوه اداره شده نزد بانكها سپرده بانكي تلقي نمي گردد بنابراين سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانكهاي ايراني يا موسسات اعتباري غيربانكي مجاز، مشمول معافيت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود.

علي اكبر عرب مازار

محل تبلیغ شما

25 نظرات
 1. محمود سعیدی می گوید

  با سلام-تفاوت هزینه های تحقیق و توسعه و اندوخته ی طرح و توسعه چیست؟

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هزینه های تحقیق و توسعه مربوط به مخارج جاری و تحقیقاتی موسسه است ولی اندوخته طرح و توسعه مربوط به انباشته کردن قسمتی از سود به منظور طرح های توسعه ای به منظور افزایش و یا تنوع تولیدات موسسه است.
  موفق باشید.

 3. محمود می گوید

  ممنون از لطفتون.

 4. سام می گوید

  با سلام و درود.مآخد مالیات تکلیفی در قراردادهای تامین نیروی انسانی میزان حق الزحمه ای است که در قرار داد ذکر شده یا مجموع ناخالص حقوق با حق الزحمه

 5. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مبنا همان مبلغي است كه شما درقبال خدماتتان از كارفرما مطالبه ميكنيد.
  موفق باشيد.

 6. دینکانی می گوید

  با سلام.آیا پیش پرداخت شامل پرداخت مالیات تکلیفی می شود؟
  مبلغ قرارداد خود را به حساب پیش پرداخت بردیم تا در زمان تسویه حساب مالیات تکلیفی را کسر کنیم آیا درست است؟

 7. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير
  خير

 8. hsamai می گوید

  آيا ذخاير هزينه هاي مانند ذخير هزينه پيمانكاران مشمول ماليات تكليفي مي شود يادر صورت تحقق وهنگام برگشت از ذخيره ماليات كسر گردد

 9. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چه روشي براي حسابداري هزينه هاي پيمانكاران داريد؟
  چون به نظر بنده و باتوجه به روش هاي حسابداري براي كاركرد پيمانكاران ذخيره اي درنظر گرفته نمي شود.
  شما چه ذخيره اي را براي اين موضوع شناسايي ميكنيد؟

 10. پاشا می گوید

  ایا سرقفلی دارایی های نامشهود در ایران شناسایی می شود ایا مستهلک می شود -ایا هزینه تبلیغات اگر چشمگیر باشد جزء دارایی قرار می گیرد یا هزینه دوره است – در مورد نام تجاری و تحقیق توسعه هم اطلاعاتی بدهید بی زحمت

 11. علي می گوید

  منتظر باش جناب پاشاخان ، بی زحمت /

 12. علي می گوید

  سلام پاشاخان
  ۱- چون دارای ارزش افزوده ( یعنی دارای افزایش ارزش ) است ، خیر استهلاک ندارد .
  ۲- اگر واقعا” مبلغ هزینه چشمگیر باشد بله مقدار هزینه نشده می تواند جزء دارایی قرار گیرد . البته بیاد داشته باشیم ممکن است هنگام رسیدگی مالیاتی مورد ایراد قرار گیرد چراکه بعضا” برخی ضوابط و مقررات مالیاتی با استانداردهای حسابداری ، یکی نیستند .
  ۳- اینترنت که داری ، جستجوکن جانم ، البته بی زحمت .
  موفق باشی و خداحافظ

 13. سجاد می گوید

  طبق بند الف ماده ۱۵۹ ثانون برنامه پنجم توسعه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم ۱۵درصد واحد افزایش یافته . حال سوال اینکه :
  معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم ۶۵ درصد شده است یا اینکه ۱۵درصد ۵۰درصد معافیت قبلی به ۵۰درصد اضافه میشود؟

 14. علي می گوید

  سلام آقای سجاد
  بنظر همان که اول گفتی صحیح باشد یعنی ۵۰% به ۶۵% افزایش یافته است .
  آیا چیز دیگری بنظرتان می رسد ؟

 15. علیرضا می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ضمن تشکر میخواستم بدونم حق تدریس پرداختی بابت اساتید دانشگاه مشمول مالیات تکلیفی میشود یا مالیات حقوق؟
  در مورد قرارداد بیمارستانها با پزشکانی که بیرون مطب دارن چطور؟

 16. علي می گوید

  سلام
  ۱ – تا جایی که می دانم و می بینم مالیات تکلیفی .
  ۲ – یقینا” مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ .

 17. آرش زارع می گوید

  آیا هزینه تبلیغات شرکت َappleجز دارایی میباشد ۲شکایت یک کارمند ازامکانات ایمنی بابت آسیب دیدگی جز بدهی میباشد یا دارایی۳برنامه نویس ارشد شرکت googleجز دارایی یابدهی است ۴سهام ممتاز واوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی جز بدهی یادارایی میباشدلطفا دانشجویان کارشناسی وارشد در صورت بلد بودن جواب بدهند با کمی توضیح ممنون از شما دوستان حسابداری

 18. امید می گوید

  باسلام و سپاس فراوان از زحماتتان
  آیا سقف مبلغی بابت اخذ مالیات تکلیفی وجود دارد. مثلآ اجرت کاری ۵ هزار تومان است آیا باید ۳ % این رقم را کسر کرده و بحساب دارائی بریزیم یا این هزینه کف و یا سقف رقمی دارد

 19. علی می گوید

  با سلام
  مبلغ هزینه های قابل قبول تیلیغات برای شرکتهای بازرگانی چقدراست؟

 20. سولماز می گوید

  با عرض سلام وخسته نباشید
  ایا پاداشی که هرماه به کارمندان داده میشود و بیشتر از حقوق پایه انهاست مشمول بیمه و مالیات میشود؟

 21. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر اين مبلغ ثابت و نتوان به عنوان كارايي و افزايش توليد آنرا تلقي كرد مشمول بيمه است و درهرصورت مشمول ماليات هم مي باشد.

 22. علي می گوید

  با سلام و تقدير از بابت زحماتي كه متقبل مي شويد

  آيا نمونه دستورالعملي در رابطه با نحوه ي پرداخت پاداش از ناحيه ي كاهش هزينه سراغ داريد؟ اگر ارئه بفرماييد ممنون خواهم شد.

 23. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  متوجه ي درخواستتان نشدم.يعني كاهش هزينه اي كه باني اش شخص ثالثي باشد باعث تعلق پاداش شود؟
  دراينصورت به نظر نمي رسد دستورالعمل يكنواختي باشد مگر اينكه خود مجموعه و براي تشويق كاركنان آنرا طراحي كند.

 24. علیزاده می گوید

  با سلام خسته نباشید .یه شرکت سهامی خاص که کار واداتی میکنه ومکان شرکت اجاره می باشد ایا شرکت که مستاجر است شامل مالیات تکلیفی می شود ؟اگر میشود چند درصد اجاره ماهیانست ؟
  اگه لطف کنین به ایمیل پاسخ رو ارسال کنین ممنون میشم

 25. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما قانونا می بایست مالیات اجاره را از موجر کسر و پرداخت کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.