نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه۱۳۸۰/۴۲۹۸/۲۱۱ م۸۱/۷/۷(آيين نامه اجرايي مقررات بند (ه) جزء ۲ ماده ۱۴۸)

0 1,693

حسابداراپ

آئين نامه اجرايي مقررات بند” هـ “جزء (۲) ماده ۱۴۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که در تاريخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيده است جهت اجراء به پيوست ابلاغ ميگردد.

محمدقاسم پناهي

معاون فني و حقوقي

آئيننامه اجرايي مقررات جزء بند (۲) ماده ۱۴۸اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

پندار سیستم

وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي و پسانداز براي کارکنان با رعايت شرايط زير در حساب مالياتي قابل قبول است.

۱- وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط در ارتباط با فعاليت مؤسسه.

۲-  سه درصد (۳%) حقوق پرداختي (حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر) سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزاياي ماهيانه کارکنان.

۳-  حساب پس انداز کارکنان ميبايست در حساب مشخصي در دفاتر شرکت به طور جداگانه ثبت و نگهداري شود. هرگونه درآمد حاصل از فعاليتهاي اقتصادي از محل اين منبع، تابع قانون و مقررات مالياتي مربوط خواهد بود.

اين آئيننامه در اجراي جزء” هـ” بند (۲) ماده ۱۴۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به پيشنهاد شماره ۳۷۳۱۳/۴۰۵۳-۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۸۱ سازمان امور مالياتي کشور در سه بند به شرح فوق در تاريخ ۳۱/۶/۸۱ به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي رسيد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.