حسابان وب

بخشنامه ۵۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۴(اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 987
آکادمی محسن قاسمی

به پيوست اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم منضم به نامه شماره ۳۸۵/۱۰۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مبني بر الحاق يک تبصره به بند(۲) و همچنين اضافه شدن عبارت” مؤسسه غيردولتي خيريه ياوران مهدي موعود براي ساخت بيمارستان مهدي کلينيک متعلق به دانشگاه علوم پزشکي تهران” به بند (۳) ضوابط اجرائي موضوع ماده مذکور(پيوست بخشنامه شماره ۴۵۸۵/۱۰۹۴-۲۱۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۳) به شرح زير جهت بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد:

۱- تبصره الحاقي به بند ۲:
تبصره-کمک هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص بابت ساخت بيمارستان، مراکز بهداشتي، درماني و تأمين امکانات و تجهيزات مورد نياز آن ها که در محدوده اراضي دانشگاههاي علوم پزشکي دولتي واقع و مالکيت آنها نيز متعلق به دانشگاههاي مذکور مي باشد، در مورد کمک هاي نقدي يا تأييد ذيحساب و بالاترين مقام دانشگاه و در مورد کمک هاي غيرنقدي پس از ارزيابي کارشناس رسمي با تأييد اشخاص اخيرالذکر از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت منبعي که مؤدي انتخاب خواهد کرد قابل کسر مي باشد.
۲- در بند(۳) ضوابط اجرايي مذکور،بعد از عبارت “بيمارستان سرطاني يزد” عبارت “مؤسسه غيردولتي خيريه ياوران مهدي موعد براي ساخت بيمارستان مهدي کلينيک متعلق به دانشگاه علوم پزشکي تهران” اضافه مي گردد.

فینتو


علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.