حسابان وب

بخشنامه ۴۶۵۸/۱۴۵۳/۲۱۳ م ۸۸/۱/۲۳(الحاقيه جدول استهلاکات موضوع ماده۱۵۱ قانون مالياتها)

0 1,808
محل تبلیغ شما

ه پيوست جدول الحاقي گروه جديد ۴۰( دارائيهاي ثابت خاص سيستم بانکي و موسسات مالي و اعتباري و ساير موسسات و شرکتهايي که در زمينه بانکداري الکترونيک، فن آوري هاي مربوط و نيز خدمات مشابه فعاليت مي نمايد) و رديف ۸ ذيل گروه ۳۶( در خصوص انـواع تجــهيزات مـورد اسـتفـاده در مـياديـن ميـن)، بـه جـدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم، که در تاريخ ۲۸/۱۲/۸۷ به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است، جهت اجرا ابلاغ گردد.


ضمناً مفادالحاقيه موضوع مصوبه مزبور نسبت به سال مالي که از ۱/۱/۱۳۸۷ به بعد شروع شده نيز قابل تسري خواهد بود.

محمد قاسم پناهي

معاون فني و حقوقي

——————————————————————————————————————————-

شماره: ۲۱۷۶۴۶

تاريخ: ۲۸/۱۲/۱۳۸۷

پيوست:

جدول الحاقي به جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم


در اجراي مقررات  موضوع تبصره هاي ۳و ۹ ذيل جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدي و بنا بـه پيـشنـهاد شـماره ۱۱۷۹۶۷/۱۱۹۱-۲۱۳ مـورخ ۱۴/۱۱/۸۷ سـازمان امـور مـاليـاتـي کشور، گروه جديد(۴۰) و رديف شماره ۸ ذيل گروه ۳۶ به عنوان جدول متمم به شرح زير به جدول استهلاکات موضوع ماده ياد شده الحاق مي گردد:

۱- الحاق گروه جديد ۴۰ به جدول استهلاکات

شرح دارائيهاي قابل استهلاک

نرخ استهلاک

ملاحظات

نزولي مستقيم
گروه ۴۰- دارائيهاي ثابت خاص سيستم بانکي و موسسات مالي و اعتباري و ساير موسسات و شرکتهائي که در زمينه بانکداري الکترونيک، فن آوري هاي مربوطه و نيز خدمات مشابه فعاليت مي نمايد:
۱- دستگاههاي کنترل امضاء، ماژول و روتر اسکناس شمار، نوبت دهي، چک زني، پول شمار ۴ سال
۲- دستگاههاي خود پرداز(ATM)، کارت خوان(POS)، صدور کارت، پين پد(Pin pad)، وب کيوسک(Web Kiosk) ۵ سال
۳- دستگاههاي سورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زني ۶ سال

تبصره: در مورد نحوه محاسبه نرخ و روش استهلاک ساير دارائيهاي ثابت اشخاص مذکور، جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ و اصلاحيه هاي بعدي آن، مبناي محاسبه قرار گيرد و مصوبه شماره ۱۴۱۱۷ مورخ ۱۶/۴/۷۷ وزارت امور اقتصادي و دارائي از تاريخ اجراي اين مصوبه فاقد اعتبار خواهد بود.

لازم بـه ذکـر اسـت مـصوبه شـمـاره ۴۹۸۸۸ مـورخ ۱۹/۹/۸۲ وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي ( نيز که طي بخشنامه شماره ۹۴۰۲/۵۸۰۸- ۲۱۱ مورخ ۱۷/۱۰/۸۲ سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ گرديده است)، صرفاً در خصوص نرخ استهلاک ماشين آلات خاص بانک مرکزي قابل اعمال خواهد بود.

۲- الحاق رديف ۸ ذيل گروه ۳۶ جدول استهلاکات

رديف شرح دارائيهاي قابل استهلاک

نرخ استهلاک

ملاحظات
نزولي مستقيم
۸ انواع تجهيزات مورد استفاده در ميادين مين نظير جب پي اس(GPS)، اس جي پي اس(SGPS)، مين ياب، عمق ياب، بمب ياب و نظاير آنها

۲ سال

ضمناً، مفادالحاقيه موضوع اين مصوبه نسبت به سال مالي که از ۱/۱/۱۳۸۷ به بعد شروع مي شود قابل تسري خواهد بود.

سيد شمس الدين حسيني

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.