نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۳۸۱/۴۳۰۰/۲۱۱ مورخ۸۱/۷/۷( آئينامه اجرائي بند۱۱ هزينه مطالبات مشکوک الوصول ماده ۱۴۸ قانون مالياتها)

0 2,832

حسابداراپ

آئين نامه اجرائي موضوع بند (۱۱)ماده ۱۴۸اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که در تاريخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ به تصويب وزير محترم امور اقتصادي ودارائي رسيده است جهت اجراء به پيوست ابلاغ ميگردد.

محمد قاسم پناهي

معاون فني وحقوقي

———————————————————————————————————————————————–

آئين نامه اجرائي موضوع بند (۱۱) ماده ۱۴۸اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

هزينه مطالبات مشکوک الوصول ومنظور نمودن ذخيره آن درصورت رعايت شرايط زير در حساب مالياتي قابل قبول خواهد بود:

پندار سیستم

۱- هزينه منظور شده براي مطالبات مشکوک الوصول منحصراً بايد در ارتباط با فعاليت موسسه باشد.

۲- ميزان ذخيره مطالبات مشکوک الوصول براي هر يک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد بصورت جداگانه مشخص وتعيين شده باشد.

۳- اسناد ومدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که براي آن ذخيره منظور شده است از کفايت لازم برخوردار باشد.

۴- هزينه مطالباتي که مربوط به طلب از کارمندان، مديران، سهامداران يا شرکاء وشرکتهاي تابعه مي باشد قابل قبول نخواهد بود.

۵- چنانچه مطالبات موسسه از پوشش بيمه اي برخوردار باشد، در صورت لاوصول بودن آن، مازاد ميزان پوشش بيمه اي قابل قبول براي ايجاد ذخيره خواهد بود.

۶- ذخيره ايجادي مطالبات مشکوک الوصول بايستي در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد، تا زماني که طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.

۷- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد ومدارک مثبته تاميزان ذخيره مطالبات مشکوک الوصول از محل مزبور تامين ودر صورت مازاد بر ميزان ذخيره در هزينه سال مورد رسيدگي که لاوصول شدن ان محقق شود قابل احتساب خواهد بود.

اين آئين امه در اجراي بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بنا به پيشنهاد شماره ۳۷۳۱۱/۴۱۲۲-۲۱۱ تاريخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ سازمان امور مالياتي کشور در هفت بند به شرح فوق در تاريخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ به تصويب رسيد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.