نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۲(تعين دستمزد سال ۱۳۹۲ كارگران)

177 11,272

حسابداراپ

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۲، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
.
۱- از اول سال ۱۳۹۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ریال (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گرد. همچنین از اول سال ۱۳۹۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد.
.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ریال (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) بند (۱) کمتر شود.
.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۲ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۳۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
.
تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و و جبران خدمت صورت می گیرد.
.
تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۱، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
.
تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ شورای عالی کار و در راستای مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و با یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگروه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

بخشنامه ۹۹۷۲۵ مورخ ۹۲/۶/۱۷ (افزایش بن کارگری سال ۹۲)

.
۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
.
۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۲ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند، نخواهد شد.
.
۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.”

.

اسدا….عباسي

سرپرست وزارت تعاون ، كار و رفا ه اجتماعي

.

——————————————————————————

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱  شورای عالی كار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت (شماره ۲۱۵۳۷۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱)

در اجرای بند چهار بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۱ اسفند ۹۱ شورای عالی كار، نحوه اجرای بخشنامه مذكور درباره كارگران كارمزدی به شرح ذیل است:
.
۱ – نحوه اعمال ۱۰ درصد افزایش بند یك بخشنامه

نرخ‌های كارمزدی در سال ۹۲ (به نسبت آخرین كارمزد در سال ۹۱) در مورد كلیه كارگران كارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۰ درصد افزایش می یابند. در صورتی كه كارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر كارمزد) باشند، این بخش نیز باید ۱۰ درصد افزایش یابد.

تبصره: چناچه نرخ یا ملاك های كارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر، به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۰ درصد افزایش خواهد شد.(زیرا با این عمل نرخ یا ملاك های كارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذكور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)
.
۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند یك بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۰درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذكور در سال ۹۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ریال دیگر افزایش خواهد یافت و درصورتی كه كارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۹۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی كار به صورت ثابت درمورد آنان برقرار خواهد شد.

تبصره: در صورتی كه مجموع دریافتی كارگران بابت بخش ثابت و متغییر مزد كمتر از ۱۶۲۳۷۵ ریال در روز گردد، ملاك محاسبه و پرداخت آن به كارگران كارمزد همان ۱۶۲۳۷۵ ریال خواهد بود.
.
۳ – اعطای مزد سنوات

علاوه بر افزایش كارمزد، كارگران مزدی نیز بر حسب آنكه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲ اسفند ۹۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

.

اسماعيل ظريفي آزاد مديركل روابط كار و جبران خدمت

.

————————————————————————————-

پندار سیستم

دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورايعالي كار در مورد كارگاه‌هايي كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي مي‌باشند  ( شماره ۲۱۵۳۷۳ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱)

.

در اجراي بند ۴ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع مصوبه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۱ شورايعالي كار، نحوه‌ اجراي مصوبه مزبور را در كارگاه‌هاي داراي طرح طبقه‌ بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام مي‌دارد:

.

الف: نحوه اجراي بند يك بخشنامه راجع به افزايش مزد مبنا

به مزد شغل كليه كارگران از ابتداي سال ۱۳۹۲ روزانه ۱۰ درصد (به نسبت آخرين مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۱)‌ به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ريال اضافه مي‌شود. به عبارت ديگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۲=۱۹۴۸۵+(۱،۱۰  x آخرين مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۱)

تبصره ۱: با توجه به تكليف مقرر در تبصره بند يك بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزايشات فوق الذكر كمتر از ۱۶۲۳۷۵ ريال در روز شود، مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ريال ملاك خواهد بود.

تبصره ۲: به ساير عناصري كه بر طبق دستور‌العمل اجرايي طرح‌هاي طقه‌ بندي يا عرف و رويه‌ كارگاه جزئ مزد تلقي شده و تا پايان سال ۱۳۹۱ برقرار گرديده‌اند (علاوه بر افزايشي كه بر روی مزد شغل‌ها ايجاد مي‌شود) باستي از اول سال ۱۳۹۲ معادل ۱۰ درصد اضافه شود. از قبيل مزد رتبه، حق پست، مزاياي سختي كار، مزاياي ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پايان سال۱۳۹۱) و نظاير آن‌ها.

تبصره ۳: هم چنين در اجراي بندي ۱ بخشنامه، ضرايب جداول مزدي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل معادل ۱۰ درصد نسبت به ضرايب سال گذشته (سال ۱۳۹۱)، از ابتداي سال ۱۳۹۲ افزايش خواهد يافت.

ضمناً ضرايب مذكور ملاك تعيين مزد رتبه، مزاياي حق پست، مزاياي سختي كار، مزاياي ماندگاري و غيره (براي كارگاه‌هايي كه داراي چنين مزايايي طبق طرح‌ طبقه‌بندي مشاغل مي‌باشند.) در سال ۱۳۹۲ خواهد بود.

.

ب: نحوه‌ اجراي تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پايه سنوات در سال ۱۳۹۲

جدول  مزد سنوات در گروه‌هاي بيست‌ گانه در سال ۱۳۹۲ به شرح ذيل است كه در اجراي تبصره يك بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در مورد كارگراني كه از ۱/۱/۱۳۹۲ به بعد داراي يكسال سابقه خدمت باشند و يا يكسال از آخرين ترفيع آنان سپري شده باشد، متناسب با گروه شغلي مربوط معادل ريالي يك پايه با نرخ مقرر برقرار مي‌شود.

تبصره: مزد سنوات (پايه) كه در اجراي مصوبه اخير شورايعالي كار در سال ۱۳۹۲ و طبق جدول موضوع اين بند داده مي‌شود، مشمول افزايش ۱۰ درصد نمي‌شود.

.

جدول نرخ پايه (سنوات) در گروه‌هاي بيست گانه – (ارقام ريال در روز)

.

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

گروه

۳۹۰۰

۳۸۰۰

۳۷۰۰

۳۶۰۰

۳۵۰۰

۳۴۰۰

۳۳۰۰

۳۲۰۰

۳۱۰۰

۳۰۰۰

نرخ پایه

۲۰

۱۹

۱۸

۱۷

۱۶

۱۵

۱۴

۱۳

۱۲

۱۱

گروه

۵۸۰۰

۵۶۰۰

۵۴۰۰

۵۲۰۰

۵۰۰۰

۴۸۰۰

۴۶۰۰

۴۴۰۰

۴۲۰۰

۴۰۰۰

نرخ پایه

.

 تبصره ۲:در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ از ابتدای سال ۱۳۹۲ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

.

ج: نحوه اجراي بند ۴ بخشنامه راجع به افزايش مزدناشي از ارتقاء:

در كليه واحدهايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند، نحوه ارتقاء شغل كاركنان و احتساب افزايش مزد ناشي از آن‌، مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل خواهد بود. نحوه كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل، مطابق جدول پيوست مي‌باشد.

در كارگارگاه‌هايي كه فاقد طرح طبقه‌ بندي مشاغل مصوب مي‌باشند، اضافه مزد ناشي از ارتقاء بايستي برابر ضوابط مزدي يا رويه‌هاي متداول كارگاه در گذشته تعيين و پرداخت شود.

.

اسماعيل ظريفي آزاد مديركل روابط كار و جبران خدمت

——————————————————————————–

جدول محاسبه مبالغ مربوط به كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستورالعمل شمار ۲۱۵۳۷۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، قابل اجرا در سال ۱۳۹۲

.

(جايگزيني تجربه به‌جاي تحصيل موضوع دستورالعمل اجرايي طبقه بندي مشاغل)

.

 ردیف

مدرک تحصیلی 

 مدرک تحصیلی شغل (شرایط احراز شغل) و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل   (ریال در روز)

 خواندن و نوشتن

پایان دوره ابتدایی 

 پایان    دوره راهنمایی

 دیپلم   متوسطه

 فوق   دیپلم

 لیسانس

 فوق   لیسانس

 دکتری

۱

 بیسواد

 ۵۷۵۰

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 ۱۹۷۰۰

 ۲

اول دبستان

 ۴۳۷۵

 ۶۹۲۷

 ۱۳۱۴۳

 ۱۸۷۹۲

 ۳

 دوم   دبستان

 ۳۰۰۰

 ۵۷۵۰

 ۱۲۲۶۸

 ۱۷۸۸۳

 ۴

 سوم   دبستان

 ۱۵۰۰

 ۴۳۷۵

 ۱۱۴۳۲

 ۱۶۸۷۰

 ۵

چهارم دبستان

 ۳۰۰۰

 ۱۰۵۹۹

 ۱۵۸۶۰

 ۶

 پایان   دوره ابتدایی 

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 ۷

اول  راهنمایی

 ۵۷۵۰

 ۱۲۲۶۸

 ۸

دوم راهنمایی

 ۳۰۰۰

 ۱۰۵۹۹

 ۹

 پایان    دوره راهنمایی(سیکل)

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 ۱۰

اول دبیرستان

 ۶۹۲۷

 ۱۳۱۴۳

 ۱۱

 دوم   دبیرستان

 ۵۷۵۰

 ۱۲۲۶۸

 ۱۲

 سوم   دبیرستان

 ۳۰۰۰

 ۱۰۵۹۹

 ۱۳

 دیپلم   و پیش دانشگاهی

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 ۱۴

 فوق   دیپلم

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 ۱۵

 لیسانس

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 ۱۶

 فوق   لیسانس

 ۸۱۰۴

.

مثال: چنانچه شاغلي داراي مدرك تحصيلي دوم راهنمايي بوده و شرايط احراز شغل وي در ارتقاء ديپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل، روزانه مبلغ ۱۰۵۹۹ ريال بابت كمبود تحصيل از مزد سنوات وي كسر مي‌گردد.

.

توضيح: افرادي كه در شغل فعلي به دليل كمبود تحصيل، قبلاً مشمول كسر مزد سنوات شده‌اند، در محاسبه كمبود تحصيل براي ارتقاء جديد، به جاي مدرك تحصيلي شاغل، مدرك تحصيلي شغل مورد تصدي فعلي آنان ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

.

اسhsn

.

.

.

.

.

—————————————————————————–

لينك مرتبط:

– بخشنامه ۵۰۰۰/۹۲/۴مورخ ۹۲/۱/۵(دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۲)

– بخشنامه ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۹۰/۱۲/۲۴(تعين مزد سال ۱۳۹۱)

حداقل دستمزد روزانه ۲۰ گروه خدماتی مشخص شد/ جدول افزایش مزد ۹۲ بخش خدمات

 

.

محل تبلیغ شما

177 نظرات
 1. فرشید می گوید

  با سلام و تشکر بابت اطلاع رسانی:
  مشغول خواندن این خبر بودم که دیدم تاریخ رو به جای ۹۱ به اشتباه ۹۲ وارد شده ، لطفا در صورت امکان اصلاح فرمایید.
  با تشکر

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن تشکر از حسن دقت شما؛ ملاحظه می فرمائید که درمتن بخشنامه هم این اشکال تاریخی وجوددارد که فقط امکان اصلاح درنسخه متنی بخشنامه را داشتیم.

 3. علیرضا می گوید

  باسلام
  کارگری یکسال سابق داشته باشدپایه سنوات شامل آنها میشود؟
  متشکرم

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 5. امیر می گوید

  سلام
  حقوق ماهانه کارگران ۴۸۷۱۲۵ تومان است!
  پس این حداقل دستمزد ۱۳۱۶۰۰۰ برای چه کسانی است؟

 6. ساسان می گوید

  با اين نرخ تورم فقط ۲۰ درصد افزايش داشته!!!! چون با اين وضعيت به زودي شاهد نابود شدن قشرهاي ضعيف جامعه خواهيم بود…

 7. saeed می گوید

  با سلام و خسته نباشيد:
  افزايش ۲۵ درصدي حداقل حقوق در مقابل تورم ۱۰۰ درصدي و يا بيشتر در سال ۹۱ نشانگر ظلم آشكار به اقشار ضعيف و كم درآمد و كارگري و حقوق بگير جامعه است.
  اگر افزايش چند سال اخير را در نظر بگيريم متاسفانه هر سال افزايش حقوق كمتر از نرخ تورم مي باشد و اين مسئله و خيلي مسايل ديگر باعث فاصله طبقاتي شديد در جامعه مي شود كه طبعات آن را بخوبي و روشني مي توان در جامعه مشاهده كرد.
  بنابر اعلام دولت خط فقر در سال ۸۹ در تهران ۹۵۶ هزار تومان و در ساير شهرها ۵۶۰ هزار تومان بوده است؟!.
  پس چرا براي سال ۹۲ حداقل حقوق ۴۸۷ هزار تومان تصويب ميكنند؟؟؟!!
  و سئوالي ديگر از دولت محترم و كارفرمايان عزيز:
  وقتي در عرض چهار ماه اخير قيمت كالاها براحتي ۱۰۰ درصد افزايش مي يابند به جاي افزايش ۱۰۰ درصدي با افزايش ۲۵ درصدي كارگران بدبخت و بي دفاع مخالفت مي شود؟؟!.

 8. سلیمانی می گوید

  با سلام
  حق اولاد سال ۱۳۹۲ همانند سالهای قبل بر مبنای ۳ برابر حداقل پایه روزانه می باشد یا خیر؟
  با تشکر

 9. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  آنطور كه از صحبتهاي آقاي وزيرنقل قول شد اين مبلغ براي امسال ۶۲۰۰۰۰ريال براي يك فرزند است كه ازقرار سياستهاي ازدياد نسل را هم دنبال ميكنند.
  به اين مسير ها هم مراجعه بفرمائيد:
  – حداقل مزد ۹۲ کارگران ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان شد/ افزایش ۲۵ درصدی دستمزد
  – جدول تغییرات ۱۳ ساله دستمزد کارگران/ افزایش سالیانه مزد رکورد زد
  – جزئیات کامل افزایش مزد ۹۲/ پرونده حقوق ۱۱میلیون کارگر بسته شد.

 10. حسین حویزاوی می گوید

  مبلغ یک ساعت اضافه کار در سال ۹۲چقدر است

 11. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حقوق پايه تقسيم بر۲۲۰ساعت ضربدر۱،۴ ميشود نرخ يكساعت اضافه كار

 12. امید می گوید

  سلام دوستان
  یکی بگه حق اولاد و حق مسکن چی شد بالاخره؟
  هیچ جا نگفته والا!!!

 13. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته در مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامين اجتماعي شرايط پرداخت حق اولاد تشريح شده است.
  موفق باشيد.

 14. امید می گوید

  آقا ممنونم ولی در خبرها اومده بود قراره حق اولاد بشه ۶۲۰۰۰ تومن. پس چون توی بخشنامه نیومده باید همون سه برابر حداقل مزد روزانه بشه دیگه؟
  حالا تکلیف حق مسکن چی میشه؟ تو بخشنامه که نیومده؟!!!

 15. مدیر سایت می گوید

  بله به نظر بنده هم همان عدد را ملاك بگيريد حال اگر بخشنامه ي معتبري صادر شد مابه التفاوت را محاسبه ميكنيد.
  براي حق مسكن به اين مسير مراجعه بفرمائيد:
  تصويب نامه ۲۴۲۶۵/ت ۳۳۴۴۳هـ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۴ ( مبلغ حق مسكن كارگران )‌

 16. علی اصغر می گوید

  سلام
  آیا هزینه حق مسکن و بن کارگری مشمول بیمه هستند یا جز غیر مشمول به حساب می آیند ؟

 17. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حق مسكن مشمول و بن نيز درصورت نقدي بودن مشمول است.
  بخشنامه زير راهم مرورفرمائيد:
  – بخشنامه۱۱/۱ جدید درآمد(اصلاح دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونی)
  موفق باشيد.

 18. علی اصغر می گوید

  ممنون
  من بارها لیست بیمه دیگر شرکت ها رو دیدم
  با توجه به اینکه حداقل دستمزد را رد می کردند اما در ستون مزایای ماهانه نه حق مسکن را رد می کردند و نه بن کارگری را !!
  آیا این کار ایشان قانونی است ؟
  آیا می توان مبلغ بن کارگری را در ستون غیرمشمول اضافه کرد ؟

 19. حامد می گوید

  باسلام
  كارمنددفتراسنادرسمي هستم مدرك تحصيلي فوق ديپلم
  متاسفانه سردفترمان حقوقمان راافزايش نداده ۳۰۰۰۰۰۰ريال حقوق ماهانه دريافت ميكنيم

 20. حامد می گوید

  باسلام و ضمن تشكر ويژه از راهنمايي هاي شما
  لطفا در خصوص نحوه محاسبه ماليات براي قراردادهاي طرح طبقه مشاغل كه در سال ۹۲ اعمال مي شود بفرماييد تصاعدي حساب مي شود يا مشابه كارمندي ها ثابت است.
  با تشكر مجدد.

 21. علی اصغر می گوید

  ببینید در بخشنامه ای که زحمت کشیده بودید و ارسال کرده بودید اشاره شده که:
  کلیه وجوه نقدی مشمول حق بیمه است به جز :
  چند مورد ذکر شده و یکی از آن موارد بن کارگری است
  آیا نمی توان نتیجه گرفت که بن کارگری که به صورت نقدی پرداخت می شود غیر مشمول می باشد ؟

 22. بیکار می گوید

  با سلام
  آیا دریافت کنندگان بیمه بیکاری مشمول افزایش حقوق سال جاری می شوند؟

 23. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع بستگي به اين دارد كه فرد شاغل در بخش خصوصي باشد يا دولتي و الزاما طرح طبقه بندي تاثيري دراين خصوص ندارد.
  البته بحثي درباره يكسان سازي اين دونوع محاسبه مطرح بود:
  – مالیات بر حقوق کارمندان بخش دولتی و خصوصی یکسان می شود.
  – برابری مالیات حقوق با کارکنان دولت درخواست کارگران از عباسی
  كه هنوز به نتيجه ي خاصي منتهي نشده است.
  موفق باشيد.

 24. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  بله

 25. مدیر سایت می گوید

  دقيقا ولي دراصل موضوع هم اختلاف است چراكه بخشنامه ۵ تامين اجتماعي كه از نظر تاريخي ديرتر از بخشنامه ۱۱ صادر شده كلا بن را مشمول مي داند.

 26. کارگر می گوید

  با سلام ای کاش همین دستمزد های تصویب شده را کارفرماها با هیچ کم وکاستی پرداخت میکردند متاسفانه بیشتر کارفرماها طبق سابقه یا مدرک تحصیلی یا عین مبلغ اضافه کاری را پرداخت نمیکنند وحداقل حقوق برای ۲۰سال سابقه را پرداخت میکنند.با اینکه در سال ۹۱چندین بار بر قیمت وسایل افزوده شد وحقوق کارگر ثابت مانده باید با این افزایش نه چندان خوش آیند باید باز هم منتظر افزایش قیمتها باشیم با حقوق ثابت !آیا این انصاف است ؟

 27. سارا طلائی می گوید

  باسلام
  حقوق و مزایای مشمول بیمه و مالیات کدامند؟

 28. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حقوق مشمول بيمه درانتهاي همين پست لينك گذاري و مشمول ماليات هنوز قطعي نشده است.

 29. قاسمي می گوید

  با سلام
  با توجه به اينكه برخي سازمانهاي تازه خصوصي شده به استناد بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۲(تعین دستمزد سال ۱۳۹۲ کارگران) قصد افزايش حقوق تنها ۱۰ درصدي را دارند، با اين حساب اين تفاوت كارگران با كارمندان دولت كه افزايش حقوق ۲۵ درصدي دارند به چه دليل است و آياقابل توجيه است؟

 30. زهرا می گوید

  با سلام حقوق و مزایای حسابداران به چه صورت می باشد

 31. علی اصغر می گوید

  سلام
  در مورد بن کارگری سوال کردم
  پاسخ دادند که چنانچه بن کارگری که ماهانه ۳۵۰۰۰ تومان مشخص شده است یکبار در سال پرداخت شود یعنی ۱۲ * ۳۵۰۰۰ = ۴۲۰.۰۰۰ دیگر مشمول حق بیمه نیست.
  حالا سوال دارم که آیا حق مسکن را هم می شود به صورت یکبار در سال پرداخت کرد که مشمول حق بیمه نشود ؟

 32. رضا می گوید

  سلام
  پدر من ۵۷ سال سن دارد و با حدود ۱۸ سال سابقه بیمه
  در حال حاضر بیکار است و در جایی سابقه ای برای ایشان رد نمی شود
  چناچه بخواهد از بیمه بیکاری استفاده کند چه کار باید انجام دهد ؟
  در سایتی خواندم که افراد بالای ۵۵ سال تا رسیدن به سن بازنشستگی می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند
  ممنون از سایت خوبتون

 33. جباری می گوید

  با سلام و احترام
  میخواستم بدونم کسی که قرارداد سالانه میبنده و هر سال حق سنوات میگیره آیا بعد از بازنشستگی باز هم مبلغی کلی به عنوان سنوات یا هر عنوان دیگه جز حقوق بازنشستگی دریافت مینکه ؟
  خواهشا” جواب بدین- با تشکر

 34. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  از سازمان تامين اجتماعي سوال كرديد؟
  به نظر بنده درباره حق مسكن مصداق ندارد چراكه جزو معافيتهابه حساب نيامده است.

 35. saeed می گوید

  باسلام و خسته نباشي:
  در صورت پرداخت غير نقدي مثلا واريز به كارتهاي بانك سامان و يا پاسارگاد و … كه صرفا براي خريد مي باشد و دريافت وجه نقد از خودپردازها امكانپذير نيست
  در اين صورت مي توان بن كارگري را ماهانه و البته خارج از ليست حقوق پرداخت كرد و بيمه و ماليات هم مشمول نمي شود و به هيچ عنوان دارايي و تامين اجتماعي به پرداخت غير نقدي بن كارگري ايرادي نمي گيرند.
  ولي اگر در هر صورتي به صورت نقدي پرداخت شود مشمول ماليات مي باشد.

 36. ولی اله کوهی می گوید

  اطلاعات خيلی خوبی بود ، متشکرم .

 37. مدیر سایت می گوید

  موفق باشيد.

 38. عای اصغر می گوید

  روز بخیر
  بله از معاون درآمد سوال کردم البته ابتدا قصد پاسخگویی نداشت اما پس از اصرار من این جواب را داد.
  من گفتم شاید بشه با پرداخت سالیانه حق مسکن از پرداخت حق بیمه معاف شد که فرمودید نمیشه
  ممنون

 39. مدیر سایت می گوید

  تشكر از پيگيري جنابعالي
  انشاءا…كه اين پاسخ شفاهي ايشان براي حسابرسان اين سازمان هم مصداق داشته باشد.
  بااحترام

 40. مدیر سایت می گوید

  باتشكر

 41. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا شرايط اين مسير را ملاحظه بفرمائيد:
  آغاز اجرای بازنشستگی با ۱۰ سال بیمه‌پردازی درسال ۹۱

 42. علی اصغر می گوید

  سلام
  امکان داره یک منبع موثق معرفی کنید که بتونم در مورد شرایط بازنشستگی اطلاعات کسب کنم
  اعم از اینکه آیا ۲ سال آخر مورد محاسبه قرار می گیره یا ۵ سال
  و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و …
  در نظر داشته باشید که بیشتر به دنبال کارمندان شرکت ها خصوصی هستم که ممکن است در طول ۳۰ سال در کارگاههای متفاوتی کار کنند
  بسیار ممنونم

 43. پيمان می گوید

  ساعت موظف كارگر در روز هفت ساعت و بيست دقيقه مي باشد كه به اشتباه هفت ساعت و سي و سه دقيقه اعلام شده

 44. علی می گوید

  سلام
  آیا همه کارخانه ها الزام به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند؟
  و کارگری که ۴ سال سابقه پرداخت بیمه را دارد آیا باید به حقوقش اضافه شود؟چه میزان.؟

 45. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  واحدهايي كه ليست بيمه آنها به عدد۵۰نفر برسد بايستي طرح را اجراكنند.
  بله حقوق سال قبلش ۱۰درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد.

 46. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هفت ساعت و بيست دقيقه معادل عدد صحيح و اعشاري ۷،۳۳ است.

 47. امید می گوید

  سلام. لطفا یکی از اساتید راهنمایی کنه که با ۳۱ روز بودن ماه ، مزایایی مثل حق اولاد یا مسکن یا بن ، یک روز اضافه پرداخت میه یا نه؟

 48. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين مزاياماهانه است ودرماه ۲۹ روزه هم مشمول كسر نيست.
  موفق باشيد.

 49. مجید می گوید

  سلام،

  برای کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، پایه سنوات در طول سالیان چگونه تغییر میکند؟ بعنوان مثال کارگری که سال ۸۵ مشغول به کار شده، از سال ۸۶ مشمول دریافت پایه سنوات بوده. حال در سال ۱۳۹۲، میزان پایه سنواتی وی چگونه محاسبه میشود؟ آیا مجموع پایه های سنواتی سال ۸۶ تا ۹۲ (۱۲۵۰+۱۲۵۰+۱۲۵۰+۲۰۰۰+۲۰۰۰+۲۵۰۰+۳۰۰۰) را بایستی به حداقل حقوق سال ۹۲ اضافه کرد تا حقوق یک فرد با سابقه بدست آید؟

 50. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده براي شخصي كه سال قبل پايه سنوات در حقوقش اعمال شده ، براي سال جديد مشمول اين بخش از بشخنامه است:
  همچنین از اول سال ۱۳۹۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد.
  ولي بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 51. مجید می گوید

  آیا طبق بخشنامه امسال پرداخت پایه سنواتی حتی برای جاهایی که طرح طبقه بندی ندارند اجباری میشه ؟ و اینکه آیا مشمول بیمه و مالیات میشود یا خیر

 52. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پايه سنواتي براي كارگران بيشتر از يكسال از قبل هم اجرايي بود.
  بله مشمول بيمه وماليات هستند چون جزو حقوق پايه مي باشد.

 53. داود می گوید

  با سلام و احترام
  آیا حق مسکن و بن ماهیانه مشمول مالیات می شود؟

 54. مدیر سایت می گوید

  باسلام وعرض ادب
  در ماده ۹۱قانون مالياتهاي مستقيم موارد معاف ذكر شده است.

 55. فاطمه می گوید

  با سلام ۱ سوال داشتم هر کس میتونه بی زحمت جواب بده
  پدر من ۲۰ سال پیش به استخدام رسمی شهرداری در اومد حدود ۹ سال برای شهرداری کار کرد که نگهبان فضای سبز و باغ های شهرداری بود اون موقع بدلیل شب کاری های زیاد تو باغ پدرم دچار بیماری روحی شد که پرونده پزشکی براش تشکیل دادیم و روانشناسم تاییدش کرد.خلاصه بعد از ۹ سال سابقه کار اونم استخدام رسمی برگه استعفای خودشو امضا کرد و ۳۵۰ هزار تومان بهش پول دادند همین در صورتی که پدرم به خاطر کار تو محیط باغ مریض شده بود و باید براش از کار افتادگی میدادند حالا من نمیدونم باید بری گرفتن حق و حقوقش باید چه اقداماتی انجام بدم کجا برم؟
  لطفا راهنمایی کنید…..
  مرسی

 56. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده لازم بوده درهمان حين خدمت براي ايشان پرونده پزشكي درسازمان تامين اجتماعي تشكيل و نظر كميسيون اين سازمان را مي گرفتيد ولي به هر حال باسوابق پزشكي ايشان به آخرين شعبه بيمه پردازي ايشان مراجعه كنيد.
  موفق باشيد.

 57. حاتم می گوید

  با سلام به مدت ۱۳ سال در یک مطب دندانپزشکی کار کردم وبیمه من کامل رد شده ولی امسال صاحب کار می گویند که بدلیل اعتراض بیمه حق بیمه شما ۱۲ روزه رد خواهد شد ایا این قانونی است با تشکر

 58. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  اعتراض بيمه؟
  متوجه سوال شما نشدم.

 59. علی اصغر می گوید

  با سلام
  آیا اگر کسی در طول مدت بارداری ۲ ماه سابقه بیمه در شرکتی داشته باشد می تواند از مرخصی زایمان استفاده کند؟
  آیا مهم است این دو ماه اواخر دوره بارداری باشد یا اویل ان؟
  ممنون

 60. بهار می گوید

  سلام
  من حدود ۱۴ماه نیروگاه برق مشغول کار حسابداریم ولی فعلا با من قراردادی نبستن و در ازای هر ساعت کاری ۱۵۰۰تومان به من پرداخت میشه آیا من میتونم تو اداره کار ادعایی داشته باشم؟
  و قراره یه توافقنامه بینمون نوشته بشه در تونصورت چطور میشه؟
  ممنونم اگه جواب بدین

 61. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  شرايط را دراين مسير ها ببينيد:
  – نحوه پرداخت دستمزد ایام بارداری
  – حوادث‌ و بیماری‌ها و بارداری‌ (مواد ۵۴ تا ۶۹)
  موفق باشيد.

 62. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  از قرارمعلوم پرداختي به شما كمتر از حداقل قانون كار است لذا با اين فرض مي توانيد الزام كارفرما به پرداخت حداقل مقرر را از اداره كار مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 63. کریمی می گوید

  گار گر تابع قانون کار میباشم ۳۰ سال خدمت کردهام خواهشمندم بفرمایید اضافه کار ورفاهیات در بازنشستگی تا ثیر دارد با توجه به اینکه مالیات آن از در یافتی حقوق کسر میگردد

 64. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  عواملي كه برمبناي آن حق بيمه كسر و پرداخت شده است ، درحقوق بازنشستگي موثر است.
  موفق باشيد.

 65. محمد می گوید

  با سلام من دارای ۷ سال سابقه بیمه میباشم نرخ پایه سنواتم چگونه است ممنون

 66. نقی می گوید

  با سلام-چرا قانون کار به وضعیت شرکتها رسیدگی نمی کند-مثلا شرکت … با بیش از ۷۰۰نفر کارگر هنوز هم طرح طبقه بندی اجرا نمی شود چرا کسی به داد ما نمیرسد.

 67. عباسي 91 می گوید

  با سلام من مدرك ليسانس دارم ولي در قراردادم فوق ديپلم رد ميكنند
  ۱-حدالاقل حقوق پايه ام مي باشد
  ۲-درروز۳۰۰تومان سنوات حساب كردند يعني ۹۰۰۰تومان به حقوقم اضافه كردند
  ۳-ازسال۱۳۸۳ كار مي كنم ولي فقط يكسال ۹۱را حساب كردند آيادرست است
  ۴- ما به كدام ارگان مي توانيم شكايت كنيم درحاليكه امنيت شغلي هم نداريم لطفا جواب بدهيد ممنون عباسي

 68. عباسي 91 می گوید

  با سلام شركت ما بيش از۵۰نفر است چرا طبقه بندي مشاغل را اجرا نمي كنند آيا طبق قانون بايد اجرا كنند چرا كارفرما اينقدر قدرت دارد تا مراعات نكند ما كارگر چكار كنيم الان ۸سال دريك شركت كار ميكنم با مدرك ليسانس هنوز هم كارگر ساده رد مي كنند لطفا جواب بدهيد ممنون

 69. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اداره كار مرجع طرح شكايت درصورت عدم تطبيق پرداختي با قوانين است منتها همان امنيت شغلي را مدنظر داشته باشيد چون بنا به اظهارنظر مسئولين ، پرداخت حداقل بهتر از بيكاري است!

 70. زهره می گوید

  با سلام من از تاریخ ۹۱/۰۹/۰۱ مشمول بیمه بیکاری شده ام آیا افزایش حقوق سال ۹۲ شامل حال من می شود؟

  با تشکر

 71. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 72. عباسي 91 می گوید

  پاسخ شما متين است ولي آيا انصاف هست كه چندين سال زحمت بكشيم حالا دوباره بياييم با بيسوادان (البته توهين نشود)همپايه بشويم يك مرجعي بايد از ما باسوادان حمايت كند چون معني قرارداد يعني بردگي سكوت قبول ظلم و……

 73. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  طبق قانون پرسنل مي توانند اجراي طرح را درصورت استنكاف كارفرما، از اداره كاربخواهند.
  موفق باشيد.

 74. عباسي 91 می گوید

  باسلام آنموقع اخراجمان مي كنند چون خلاء قانوني داريم وآنهم قراردادهاست كه چندماهه بسته ميشه به نظر من بايد اداره كار خودش مجبور كنه وجريمه بكنه ….

 75. ندا می گوید

  با سلام

  اگه کسی یک سال حق بیمه بیکاری داشته باشد و ۶ ماه از بیمه بیکاریش گذشته باشد و به سرکار قبلی خود بازگردد با حقوق کمتر و بدون بیمه ،آیا بیمه بیکاریش قطع می شود ؟و اینکه دوباره بیمه بیکاری به آن شخص تعلق میگیرد؟

 76. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله و به نسبت مدت كاركرد تعلق ميگيرد.

 77. ندا می گوید

  نفهمیدم منظورتونو؟

 78. مدیر سایت می گوید

  وقتي به كار برگرديد قاعدتا بيمه بيكاري به شما تعلق نخواهد گرفت ووقتي سابقه كار شما (بنا به ليست بيمه ) اضافه شد به همان نسبت به مدت قابل پرداخت بيمه بيكاري اضافه خواهدشد
  البته نوع برگشت شما عادي نيست
  چراكه مي فرمائيد به همان كار وبدون بيمه

 79. ندا می گوید

  ممنونم ازتون ،خودمم نمی دونم چرا میخوام برگردم

 80. عباسي 91 می گوید

  با سلام وتحيات فراوان
  يك سئوال:

  من۸سال سابقه پرداخت بيمه را دارم واگربخواهم بيمه بيكاري بگيرم وبعد از اتمام بيمه بيكاري چطو مي توانم خودم بيمه خودم را پرداخت نمايم آيا ميشود چطور؟شرايط؟ مزايا؟

  آنهاييكه خودشان بيمه خودشان را پرداخت مي نمايند چرا نمي توانند از بيمه بيكاري استفاده نمايند؟ ممنون عباسي

 81. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بيمه بيكاري بنا به خواست ما نيست بلكه چنانچه درحين كار اخراج و يا قراردادتان تمديد نشود ، حسب تشخيص اداره كار مبني برغيرارادي بودن بيكاري ، برقرار ميشود.
  براي ادامه ي بيمه به اين مسير ها مراجعه كنيد:

  دانستنی هایی درباره شرایط بیمه حرف و مشاغل آزاد
  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی

  – چون رابطه ي كارگر و كارفرمايي در بيمه خويش فرمايي برقرار نيست و عملا حق بيمه بيكاري هم پرداخت نمي شود.
  موفق باشيد.

 82. عباسي 91 می گوید

  بادرود فراوان به شما خيلي ممنون از راهنمايي ها شما….قانع شدم

 83. عباسي 91 می گوید

  با سلام آيا سوابق خدمت سربازي كه جز سابقه بيمه من شده وبرايش پول پرداخت كرده ام آيا براي بيمه بيكاري احتساب ميشود يانه اگرنه است چرا؟ خيلي ممنون اين سئوال ۵۰نفر است كه نيابتنا بنده ازشما پرسيدم.ممنونم عباسي

 84. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير به نظر بنده اين مدت موثر دربيمه بيكاري نيست چراكه عملا درصدي از بابت بيمه بيكاري پرداخت نشده است.
  به هرحال پرس و جوي بيشتري بفرمائيد تا حقي ضايع نشود.
  موفق باشيد.

 85. عباسي 91 می گوید

  باسلام منظورت ايه كه از طرف دولت پرداخت نشده چون بنده براي ۱۹ماه ۷۰۰هزارتومان يكجا پرداخت كرده ام

 86. مدیر سایت می گوید

  بله و پرداختي شما سهم خودتان بوده است.

 87. عباسي 91 می گوید

  با سلام آيا مرخصي زايمان براي مرادن لازم الاجرا شده يا هنوز دردست اقدام است وضمنا از كي مامي توانيم اقدام كنيم ممنون عباسي

 88. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا اين مسير را دنبال كنيد:
  مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه و پدران به ۲ هفته افزایش یافت

 89. عباسي 91 می گوید

  با سلام ما مي خواستيم بدانيم آيا مي توانيم استفاده كنيم يانه وگرنه راهي كه شما گفتي من مطالعه كرده بود مبهم است

 90. عباسي 91 می گوید

  باسلام مگرپايه كسرماليات ۸۳۰هزارتومان نشده پس چرا دوبار ازحقوق بالاتراز۵۵۰هزارتومان كسر مي كنن ۱۳۹۲/۰۴/۰

 91. عباسي 91 می گوید

  باسلام منتظر جواب درمورد كسرماليات از حقوق هستم مرسي

 92. علي می گوید

  سلام.اينجانب در مجموعه اي مشغول به فعاليت بوده ام كه از آبان۹۱ برايم بيمه لحاظ شده است در صورتيكه از تير ماه همان سال مشغول بكار بوده ام.از اول تير ۱۳۹۲ من را بي هيچ دليل محكمه پسندي معلق از كار كرده اند.لطفا راهنمايي بفرماييد كه آيا شرايط استفاده از بيمه بيكاري و دريافت سنوات را دارم؟ضمنا ساعت كاري ام هم در طي روز حداقل ۱۳ساعت بوده وگاها تا ۱۶ساعت نيز ميرسد و ماهانه مبلغ ثابت ۶۰۰۰۰۰تومان ميگرفتم و از بن كارگري و حق اولاد و اضافه كاري هم نداشتم آيا ميتوانم نسبت به دريافت آنها در اين مدت اميدوار باشم.ضمنا اينجانب از سال ۱۳۸۲ سابقه پرداخت بيمه در مجموعه هاي ديگر را نيز دارم.بسيار ممنون ميشوم راهنمايي ام نماييد.

 93. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر سابقه ي قبلي تان كفاف بيمه بيكاري را بكند كه هيچ وگرنه ابتدا مي بايست كارفرما را مكلف به پرداخت حقوق و بيمه هاي معوق شما كنيد.
  درهرصورت و ظرف سي روز ، بيكاري خود را دراداره كار مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 94. مدیر سایت می گوید

  سلام
  حقوق دريافتي شما بعد از كسر ۸۳۳۳۳۳تومان معافيت ،مشمول ماليات ميشود.
  منظورتان از دوبار كسر چيست؟

 95. محسن می گوید

  با سلام
  در مورد حقوق شیفت شب سوال دارم،طبق قانون کار آیا حقوق شب کاری،دو برابر روز می باشد.
  در صورت امکان سریعتر پاسخ دهید.
  با تشکر

 96. سحر می گوید

  باسلام وخسته نباشید.من میخواستم زدن فیش حقوقی سال۹۲ را یاد بگیرم.چطور میتوانم یاد بگیریم ممنون میشم کمکم کنید؟

 97. مدیر سایت می گوید

  ماده۵۳- کار روز، کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا۲۲ می باشد و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود. در کارهای مختلط ، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می شود ، کارگر از فوق العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می نماید.
  ماده۵۴- کار متناوب کاری است که نوعا” در ساعات متوالی انجام نمی یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.
  تبصره- فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست . در کارهای متناوب ، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا” از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و با توجه به نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.
  ماده۵۵- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.
  ماده۵۶- کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می شود۱۰% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵% و در صورتیکه نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد ۲۲/۵% علاوه بر مزد بعنوان فوقالعاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.
  ماده۵۷- در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید ، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.
  ماده۵۸- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی ، تعلق می گیرد.

 98. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  منظورتان محاسبه حقوق يك نفر است؟
  چون الان فيشهاي درقالب برنامه ي نرم افزاري تهيه و ارائه ميشود.

 99. مهسا می گوید

  با سلام

  من دارای مدرک کارشناسی و ۳ سال بیمه میباشم. در حین کار به صورت جداگانه مشغول به تحصیل و گرفتن مدرک ارشد شدم.
  آیا قانونی در وزارت کار وجود دارد که بر اساس آن بتوان ادعای افزایش حقوق در شرکتهای خصوصی را کرد؟

 100. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم چنين قانوني نيست مگر اينكه با توافق به حقوق بيشتري برسيد.
  موفق باشيد.

 101. محمد می گوید

  با سلام
  اینجانب دارای مدرک دیپلم ریاضی با یک سال سابقه کار فنی میخواستم بدونم که پایه حقوقم با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل چقدر میشود.
  با تشکر

 102. احمد می گوید

  بیمه از چه دریافتی های کسر میشود پایه حقوق ؛ حق مسکن؛ بن؛ اولاد ؛عیدی لطفا راهنماذی کنید از کدامشان
  یک انالیز کامل از پرداختی به یک کارگر با حداقل حقوق ویک اولاد را دارم با کسر بیمه ومالیات ممنون

 103. سیدعلی می گوید

  باسلام مدارک دانشگاهی برای افزایش حقوق ودستمزد حین کار یا در زمان بازنشستگی کارگران موثر است یا خیر لطفا” جواب دهید؟

 104. حسین می گوید

  با سلام
  من تازه استخدام شدم و سابقه کار هم ندارم میخواستم بدونم حداقل حقوق برای یک فوق دیپلم که در سال ۹۲ تصویب شده چقدر هست.
  با تشکر

 105. سیاوش می گوید

  با سلام
  حداقل حقوق یک فوق دیپلم امسال چقدر هستش؟
  ممنون

 106. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  حداقل حقوق اعلام شده بصورت كلي و مشمول مدرك خاصي نمي شود و براي يك فوق ديپلم هم نبايد كمتر اين مبلغ باشد ليكن بيشتر از آن با توافق باكارفرماست.
  موفق باشيد.

 107. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  حداقل حقوق اعلام شده بصورت کلی و مشمول مدرک خاصی نمی شود و برای یک فوق دیپلم هم نباید کمتر این مبلغ باشد لیکن بیشتر از آن با توافق باکارفرماست.
  موفق باشید.

 108. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر اين مدرك بنابه توافق يا ضرورت اجراي طرح طبقه بندي مشاغل باعث افزايش حقوق شما شود به تبع باعث افزايش حقوق بازنشستگي هم خواهدشد.
  موفق باشيد.

 109. محسن می گوید

  سلام
  با تشكر از شما
  ۲۰ سال در سالن سنگبري كار كردم و بيمه ام كامل پرداخت شده.ولي متاسفانه عنوان شغلي ام را كمك فروشنده زده اندچون ميگفتند كار در سنگبري سختي كار دارد فرق نميكند كدام قسمت باشد.چگونه ميتوانم ثابت كنم من در سالن كار كرده ام.{البته كارفرما موافق اين مطلب است.}ايا طرح شكايت راه به جايي ميبرد؟
  ايا اضافه كاريها هم جزو سابقه به حساب مي ايد؟(در ليست بيمه ام اضافه كار حساب نكرده اند)
  تاكنون از بيمه بيكاري استفاده نكردهام.آيا تاثيري در افزايش سابقه دارد؟
  با تشكر و اداي احترام به شما

 110. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  – چون از مصاديق مشاغل سخت بي خبرم پاسخي براي بخش اول سوالتان ندارم.
  – درخصوص اضافه كاريها ؛ تاثيري درسابقه ندارد ولي خصوصا براي بازنشستگي با توجه به محاسبات دوسال آخر درمبلغ بازنشستگي موثر است.
  – خير تاثيري ندارد واين بيمه هم اختياري نيست
  موفق باشيد.

 111. ابوطالب می گوید

  با سلام وعرض خسته نباشید
  ۱-می خواستم ببینم شرکت تا چند ساعت میتواند به کارگر اضافه کاری پاداش بدهد ۲- سقف پرداخت اضافه کاری از طرف مدیر عامل به کارگر چقدر است.۳- مدت اضافه کاری ماهیانه تا چند ساعت می باشد.

 112. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سقف اضافه كار چه اعطايي باشد چه واقعي ۱۲۰ساعت درماه است.
  موفق باشيد.

 113. پژمان می گوید

  سلام خسته نباسید

  من شنیدم حق مسکن و بن افزایش پیدا کرده یعنی حق مسکن ۲۰۰۰۰ تومان و بن ۵۰۰۰۰ تومان تو سایت اداره کارم رفتم زده بود از مرداد ماه افزایش پیدا میکند. حالا واقعایت دارد ؟

 114. حمیدرضا موچانی می گوید

  با سلام,لطفا نحوه محاسبه مبلغ دریافتی در زمان استفاده از بیمه بیکاری را توضیح دهید که بر چه مبنایی تعیین میگردد.رقم ثابت میباشد یا ضریبی از بیمه پرداختی است در ضمن حق بیمه اینحانب بر اساس حداقل حقوق اداره کار بوده و متاهل میباشم

 115. بهرام جوان می گوید

  با سلام
  دارای ۱۰۷ماه سابقه پرداخت بیمه هستم
  و در کارگاه آخر ۸ ماه سابقه دارم
  برای دریافت بیمه بیکاری ؛ حداقل سابقه در آخرین کارگاه ۱۲ ماه مبنا است یا ۶ ماهه
  و آیا ۱۲ماه سابقه حداقل ، یک ماده قانون است یا فقط به استناد حرفهای معاون وزیر به آن استناد میشود.

  با تشکر

 116. مینا می گوید

  من با مدرک تحصیلی لیسانس با حقوق ۱۲۰۰۰۰۰ تومان کار می کنم . حق بیمه سهم کارمند و حق بیمه سهم کارفرما در ابن مورد چقدر می شود.

 117. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر تحت پوشش قانون کار باشید ۷% سهم کارگر و ۲۳% سهم کارفرماست.
  موفق باشید.

 118. کریم می گوید

  اگرحقوق شما در لیست حداقل رد میشده ،مبلغ دریافتی شما معادل حقوق شماست – متاهل بودن شما تاثیبری در میزان بیمه بیکاری ندارد بلکه طبق جدول مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری را افزایش می دهد

 119. صابر علی شرافتی شیرآباد می گوید

  سلام، از زبان ۲۹۰۰۰دهیار سخن میگویم. دولت قصد دارد برای اتقای شغلی و تثبیت امنیت دهیاران را استختدام نماید و از سوی دیگر ، دهیاران از شمول قانون کار خارج می شوند. آخر سر نتیجه ای یافت نشد. ودهیاران عزل شده بکجا پناه ببرند. و چوگونه منتظر جواب در ایمیل درج شده هستم لطفاً بزرگواری فرمائید. والسلام/

 120. سعيد رمضاني می گوید

  خير. طبق قانون تامين اجتماعي تنها حق اولاد مشمول كسر حق بيمه نمي باشد.

 121. محمد می گوید

  باسلام
  میخواستم بدونم میزان حق مدرک لیسانس
  در افزایش حقوق کارمندی سال۹۲چقدر است؟

 122. مهدی پ می گوید

  با سلام
  آیا حق عائله مندی افراد متاهل بدون فرزند را هم شامل میشود؟ منظورم اینه که آیا به همسر مرد بیمه شده هم تعلق میگیره یا اینکه فقط به فرزندان (دو فرزند) زیر ۱۸ سال تعلق میگیره؟ ممنون

 123. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير شامل افراد بدون فرزند نمي شود.

 124. امین امیری دربان می گوید

  با سلام و احترام
  متاسفانه بنده متوجه نشدم در شرایط سال ۹۲
  ۱.حداقل حقوق لیسانس رشته مهندسی(مهندس کامپیوتر برای مثال)
  ۲.اضافه کاری همین فرد؟
  ۳.جمعه کاری همین فرد؟
  ۴.آیا مالیات شامل حال ایشان میشود؟ و آیا حقوق ایشان زیر خط فقر است؟

  ممنون میشم اگر محبت بفرمایید پاسخ بدید.

  با تشکر

 125. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  حداقل حقوقي كه تعين ميشود به عنوان كف حقوق يك نفر است و تاكيد براين است كه از اين كمتر نشود وگرنه حقوق را براي رشته و شغل خاصي مشخص نمي كنند.
  موفق باشيد.

 126. حسین می گوید

  سلام من ۶سال دریک شرکت کارکردم باعنوان اپراتور کوره ایا سختی کار به بنده تعلق میگیرد بنده هفته ای ۱۰۰ ساعت در شرکت حضور دارم حق شیفت دریافت نکردم ایا تعلق میگیرد

 127. كوروش بنكدارسخي می گوید

  باسلام و عرض تشكر از شما كه هميشه به روز هستيد و ما از اطلاعات شما استفاده مينمائيم.

 128. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از لطف شما

 129. سید می گوید

  باسلام بنده به مدت ۱۳ ماه (از آذر سال ۹۱ تا ۱۵ آذر ۹۲)در دفتر اسناد رسمی مشغول بکار بودم و بنا به توافق با کار فرما ۳ ماه بعد ازشروع بکار قرار بود بنده را بیمه کند اما این کار را نکرده و بعد از ۵ ماه بعلت حضور بازرس مجبور به بیمه کردن من شدند، باتوجه به اینکه سه ماه بعد از بیمه بعلت بازرسی اداره ثبت کل ما را مجبور به امضاء اقرارنامه کرد مبنی براینکه برای گزارش سازمان نیاز است. و مجددا ۴ ماه بعد دوباره این اقرار نامه تنظیم شد اما بعلت اینکه حقوق و اضافه کاری (از ساعت ۶ بعد از ظهر ) را پرداخت نکرد و بنده از امضاء اقرارنامه امتناع کردم و من را به این دلیل اخراج کرد قابل ذکر است که هنوز بیمه آبان و آذر ماه من را رد نکرده، حال میخواهم بدانم آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد و این اقرارنامه ۳ماهه اولی که امضاء کرده بودم در روند شکایت من تاثیر منفی دارد؟ لطفا به من پاسخ فوری و اساسی بدهید
  باتشکر ازشما

 130. محسن می گوید

  با سلام
  میخوام بدونم سنوات یه کارگر ساده بعد از ۲سال چقده؟ یکماه حقوق سی روزه؟

 131. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  يكماه آخرين حقوق ضربدر ۲

 132. سارا می گوید

  با سلام و ادب
  میخوام حقوق یک نفر با ۷سال سابقه بیمه و مدرک فوق لیسانس و با پست مدیریت را محاسبه کنم لطفا راهنمایی بفرمائید.

 133. ابراهیم می گوید

  سلام وخسته نباشیدمندرحدود۱۲۰ماه بیمه پرداخت کرده ام ودرآخرین کارگاه با کارفرما قرارداد یکساله داشتم از۱/۱/۹۱تا۳۰/۱۲/۹۱ یعنی یکسال باحقوق ومزایا ۳ میلیون تومان ماهیانه که در قرداد قید گردیده در برج ۹ همان سال مدیر عوض شد وبا حضور مدیر جدید بدون درنظر گرفتن قرداد حقوق من راکرد ماهی ۱میلیون وتا آخر سال ماهی ۱میلیون حقوق داد وحتی دریکی از ماهها ۲۲روز کارکرد مرا به بیمه رد کرد {تمام ۸ماه بیمه ۳۰ روزه وبراساس ۲۹۰۰۰۰۰تومان ردمیشد و۳ماه براساس۳۰ روز و۱میلیون تومان و۱ماه براساس ۲۲روز بدون اینکه غیبتی کرده باشم}ودریکم فروردین نوددونامه عدم نیاز مرا زد وگفتند دیگر قراداد تمدید نمیکنیم ومن نیز به اداره کار درتایخ ۲۰فروردین نود دو شکایت کردم ونماینده کارفرما آمد ودر هیت تشخیص گفت که ما اشتباه کردیم وایشان ۴ماه حقوق معوقه ازما طلب دارند وبیمه ایی که پرداخت نکردیم پرداخت میکنیم وهیت تشخیص گفت با توجه به اتمام قرداد کارفرما را به پرداخت حقوق معوقه ۱سال سنوات ویک سال عیدی جمعا ۱۲ میلیون تومان محکوم کرد واعمال ماده ۱۴۸ وکارفرما باز اعتراض کرد وهیت حل اختلاف بعداز ۲۰ روز رای هیت تشخیص را تایید کردوگفت ببر اجرای احکام دادگستری تا رای اجرا شود من نیز پرونده تشکیل دادم برای دریافت بیمه بیکاری مسئول بیمه بیکاری اداره کار میگوید شما مشمول نمیشوید چون ۸ روز بیمه شما از ۱سال از آخرین کارگاه کم دارید من گفتم قصور از کارفرما بوده که ۸ روز را نریخته من هم شکایت کردم وهیت حل اختلاف اجرای ماده ۱۴۸ کرده یعنی واریز حق بیمه معوق درجواب به من میگوید درسته ولی ازنظر من فعلا شما ۱سال پرداخت از آخرین کارگاه ندارید کارفرما وقتی بقیه را ریخت بیا .یا اصلا منصرف شو وبیمه بیکاری نگیر حالا من سئوالم اینه که با توجه به رای هیت حل اتلاف مبنی بر واریز حق بیمه ورای حل اختلاف مبنی بر قصور در کم پرداخت کردن حق بیمه ونیز تامین اجتماعی با توجه به رای وگرفتن حق بیمه معوقه وبرطبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کم یاعدم واریز حق بیمه از طرف کارفرما دلیلی برای سرباز زدن حمایت های تامین اجتماعی از بیمه شده نمی شود آیا اداره کار میتواند مرا مشمول دریافت بیمه بیکاری نداند ممنون میشوم اگر مرا کمک کنید وپاسخ دهید

  ا

 134. سارا می گوید

  با سلام واحترام
  من از سال ۸۴ در شرکت مشغول به کار بوده ام پایه سنوات به من نداده اند در سال ۹۲ چگونه پایه سنوات به بنده تعلق می گیرد؟بر اساس ۳۰۰۰ ریال از سال ۸۴ ؟

 135. tara می گوید

  با سلام . مبنای حداکثر دستمزد مشمول بیمه ۷ برابر حداقل دستمزد یعنی ۳۴.۰۹۸.۷۵۰ ریال میباشد در صورتیکه حقوق شخصی۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا بیشتر باشدبه چه شکل در لیست بیمه اعمال میگردد . با سپاس

 136. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تاسقف مذكور به عنوان مشمول و الباقي را به عنوان غيرمشمول ثبت كنيد.

 137. tara می گوید

  با سلام مجدد
  در صورتیکه این شخص نزدیک به بازنشستگیش باشه آیا بالاتر از سقف مشمول نیز در محاسبات حقوق بازنشتگی قرار میگیرد یا تا همان سقف مشمول محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی میشود ؟ با سپاس

 138. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بازنشستگي برمبناي متوسط دوسال آخر حقوق كه كمتر از حداقل نخواهد بود محاسبه خواهد شد.
  اگر اين دوسال جهشي اضافه شده باشد ، ۵سال ملاك خواهد بود.

 139. tara می گوید

  با سپاس فراوان از وقتی که برای پاسخ دادن گذاستین ، در واقع منظور بنده این است که برای تعیین حقوق بازنشستگی آیا حداکثر سقفی هم وجود دارد یا خیر ؟ با سپاس مجدد

 140. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله درواقع همان سقفي كه براي بيمه پردازي يك نيروكار(يعني ۷برابر حداقل مزد روزانه) وجوددارد ملاك خواهدبود.
  موفق باشيد.

 141. مریم می گوید

  با سلام.از اطلاعات ارائه شده کمال تشکر را دارم. لطفا بفرمایید من با ۲.۵ سابقه کار و مدرک فوق لیسانس حقوقم ماهیانه باید حداقل چقدر باشد؟البته من در یک شرکت خصوصی کار میکنم و روزانه ۱۷۸۰۰ برای من حساب می شود.باتشکر

 142. جواد می گوید

  با سلام .حقوق فردي كه در سال ۹۲ مبلغ ۵۱۸۰۰۰۰ريال است در سال ۹۳ چند ميشه ؟ ممنون

 143. امیر می گوید

  با سلام واحترام
  آیا کارفرما حق دارد کارگران را به صورت اجباری ۱۲ ساعته نگه دارد؟
  آیا کارفرما می تواند جمعه را روز کاری محاسبه کرده و در صورت نیامدن کارگر را جریمه نماید ؟
  آیا در شیفت های ۱۲ ساعته سرو یک وعده غذای گرم توسط کارفرما اجباری نیست؟

 144. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- ساعت كار هفته ۴۴ ساعت است لذا كارفرما مي تواند اين مدت را درچند روز تسهيم كند.
  ۲-اگر تعطيلي شما درروز ديگري تعين شده باشد وجمعه روز كاري شما تعين شده باشد ، بله ميتواند.
  ۳- بي اطلاعم

 145. سعيد زارع می گوید

  درود بر شما عزيزان
  كارگر سنگبري ام. ۲۱ سال سابقه در همين سنگبري دارم كه در اين مدت غيبت نداشتم و مستمر بيمه ام پرداخت شده.زمان مدرسه هم حدود ۴_۵ ماه بيمه رد كردم.۲۷ ماه بيمه سربازي هم خريدم.
  ليست بيمه من ۱۸ سال اول كمك فروشنده رد شده در حالي كه در سالن بوده ام و ۳ سال اخير برشكار.يك كارگر هم ۲ سال پيش از همينجا سختي كار گرفت و بازنشسته شد.
  تا سال ۹۲ حقوق من پايه خورده.
  ۱-آيا عنوان كمك فروشنده ميتواند در نگرفتن سختي كار من موثر باشد؟
  ۲-سال ۹۳ حقوقم را ۵۰درصد(۳۲۰۰۰ت) ومزاياي ماهانه را ۱۲۰۰۰۰تومان حق جذب وحدود ۲۶۰۰۰۰تومان تا ۳۰۰۰۰۰تومان متغيير براي اضافه كاري (جمعا حدود ۴۰۰۰۰۰ت)رد كردم كه جمعا تقريبا ماهانه ۱۳۵۰۰۰۰تومان در ليست من رد شده.آيا حقوق مزاياي اضافه كار را بيشتر ميتوانم كار كنم و رد كنم ؟حداكثر اضافه كار ماهيانه چقدر است؟
  ۳-سختي زيادي در سنگبري كشيدم ميخواه حقوق بازنشستگي خوبي بگيرم.چه حقوق ومزاياي ديگري ميتوانم رد كنم؟
  چند سال ديگر درخواست بازنشستگي بدهم و چه كنم حقوق بازنشستگيم خوب باشد؟

 146. سلیمانی می گوید

  با سلام
  پایه حقوق مدرک فوق لیسانس سال ۹۳چقد میشه؟چطور محاسبه میشه؟

 147. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  پايه حقوق مشخصي اعلام نمي شود.

 148. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  عذرخواهي ميكنم.
  پاسخ مناسبي براي سوال شما ندارم.

 149. محمد می گوید

  با سلام حقوق پایه من در حدود ۶۰۰ هزار تومان و پرداختی با مزایا در حدود ۱.۳ میلیون تومان محاسبه می شود. می خواستم بدونم اضافه کاری باید بر مبنای حقوق پایه محاسبه شود یا خقوق پرداختی؟

 150. مدیر سایت می گوید

  مواردمشمول بیمه را از مسیر زیر دنبال کنید:
  اینجا

 151. محمد می گوید

  با سلام
  حق پرداخت بيمه بيكاري ٥٥ درصد حقوق ميباشد كه به ازاي هر نفر افراد تحت تكفل ١٠درصد نيز اضافه مي شود يكي از دوستان ميگفت مبلغ پرداختي بيمه بيكاري بعد از سال جديد حداقل دستمزد ميشود يعني اگر كسي امسال يك ميليون پانصد عزار تومان بيمه بيكاري دريافت ميكند بعد از پايان امسال در سال جديد حداقل دستمزد كارگري را دريافت ميكند لطفا دراين مورد توضيح دهيد ؟

 152. سعيد زارع می گوید

  سلام
  اگر كاگري تمام مدت كارش از بيمه بيكاري استفاده نكند آيا در ميزان حقوق بازنشستگي تاثيري دارد يا نه؟

 153. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بازنشستگي وابسته به دوسال يا پنج سال آخرين حقوق است لذا پاسخ شما نه است.

 154. حسن مرادی می گوید

  سلام آیا حق شیفت فقط به مدت شیفت کاری تعلق میگیرد و به زمان استراحت کارگر نیز تعلق میگیرد یا نه لطفا راهنمایی فرمایید

 155. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  همانطور كه فرموديد اين محاسبات وابسته به حقوق تحت پوشش بيمه وي است كه نمي تواند كمتر از حداقل حقوق آن سال باشد.
  براي محاسبات مد نظر شما تاكنون بحث قانوني اي مصوب نشده است.

 156. سعيد زارع می گوید

  درود فراوان بر شما عزيزان
  آيا محاسبه بازنشستگي از روي ۲ يا۵ سال آخر فرمول خاصي دارد؟آيا يك كارگر ميتواند با توجه به پرداختهاي ليست بيمه اش بفهمد ميانگين ۲سال يا ۵ سال برايش در نظر گرفته ميشود؟و حقوق بازنشستگي را محاسبه كند؟ممنون

 157. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اگر دوسال آخر شما مشمول حقوق جهشي نباشد همان دوسال وگرنه ۵ سال محاسبه ميشود.

 158. مریم می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من با ۱۱ سال سابقه کار و ۴ ماهه باردار میباشم میخواستم بدونم از الان میتونم از مرخصی بارداری به مدت ۶ ماه استفاده کنم ؟
  و بعدها اگه بخوام از بیمه بیکاری استفاده کنم این ۶ ماه مرخصی زایمان را هم لحاظ میکنند یا نه !
  میتونم از ۲ سال بیمه بیکاری استفاده کنم ؟

 159. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله مي توانيد ولي نياز به هماهنگي با شعبه بيمه ي خودداريد.
  اين مدت جزو سابقه است.

 160. الهام می گوید

  من ۱۲ سال سابقه تامین اجتماعی دارم و دچار مشکلاتی هستم (تالاسمی دارم )که میخواستم با مراجعه به کمسیون پزشکی از کار افتاده گی بگیرم و در حال حاضر میخواستم از بیمه بیکاری استفاده کنم ، آیا به نظر شما ابتدا از بیمه بیکاریم استفاده کنم بعد بروم سراغ کارهای از کار افتادگی یا بهتر هست که الان فعلا مشغول بکارم اقدام کنم جهت کارهای کارافتادگی ؟! کدام بهتر است؟

 161. خدایی می گوید

  با سلام بنده در یک آژانس تاکسی بیسیم از ۶ ماه پیش مشغول به کار شدم که متاسفانه شرکت نه حق بیمه این مدت را پرداخت کرده و نه قرار داد را تحویل اینجانب داده ، در ضمن مبلغ پرداختی بابت دستمزد ساعت ۲۲.۱۵ الی ۷.۵۵ مبلغی معادل ۵۰۰۰۰۰ تومان می شود ، باید چه کار کنم آیا می توانم شکایت کنم

 162. بهمن مشهدی می گوید

  ازسال ۶۵تاسال۷۵درلیتوگرافی باامونیاک کارکردم که میگفتند مشاغل سخته حالا چگونه اون چندسال رو به سابقه بیمه اضافه کنم بیمه ام ۳۰سال بشه

 163. مرتضی می گوید

  می خواستم ببینم میزان افزایش حقوق مهندسان بر چه اساس محاسبه می شود؟ آیا بر اساس کارمندان است یا کارگران؟

 164. مینا می گوید

  با سلام و خسته نباشید …میخواستم ببینم به مهندسی ک ده ماه یه شرکتی سابقه بیمه داره سنوات تعلق میگیره؟؟

 165. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به نسبت مدت كار كرد تعلق مي گيرد.

 166. رضا می گوید

  سلام

  بن کارگری در طول سال توسط کارفرما تسویه نشود آیا مبلغ بن کارگری در سالهای دیگر در صورت افزایش باید کامل به روز محاسبه شود یا هر سال به نرخ همان سال باید پرداخت شود؟

 167. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چون اين مبلغ بصورت قطعي و توسط اداره كار اعلام ميشود قابل تبديل به نرخ سال بعد نيست.

 168. علی می گوید

  با سلام وخسته نباشید
  اول میخواستم بدونم بنده چهار سال در یک کارگاه کار میکنم سه سال با یک شرکت کار کردم و از دی ماه نود و سه با شرکت جدید قرارداد بسته ام ولی محل کارم تغییر نکرده پایه سنوات سالیانه , سالهای گذشته به ما تعلق میگیرد یا نه ضمن اینکه از لحاظ قانون طرح طبقه بندی به ما تعلق میگیره ولی اجرا نشده دوم اینکه برای کسانیکه ۲۴_۴۸ کار میکنند حق شیفت یا شب کاری چگونه محاسبه می شود برای ۱۲_۲۴ چگونه
  سوم پول مرخصی چگونه محاسبه میشود
  چهارم روزهای تعطیل وسط هفته اضافه کار محسوب میشود یا باید تعطیل کاری محسوب شود
  البته با عرض پوزش بخاطر سوالات زیاد

 169. امیر علی می گوید

  سلام حقوف یک نگهبان شب که هر شب سر کار باشد وتعیلات هم سر کار باشد چقدر می باشد

 170. عاشق محمد می گوید

  سلام- میخواستم بدونم آیا کارفرما میتواند افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را وارد نوبت کاری کند یانه؟ یعنی میتونه بگه باید برید تو شیفت؟؟؟
  اگه لطف کنید منبع بدین ممنون میشم.

 171. خسرو می گوید

  با اهداء سلام و احترام
  ممنون میشم سوالمو پاسخ بدید
  بجای اجرای بخشنامه فوق از ابتدای سال ۹۲ , اگر از ۱۵ بهمن ۹۲ افزایش حقوق و مزایا رو اعمال کرده باشند ایا کارگر از کارفرما طلبکار است؟

 172. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.