ACCPress.com – تازه های حسابداری

قانون بیمه بیکاری + آیین نامه اجرایی آن

 • دسته بندی: سایر قوانین, قانون كار و بخشنامه مرتبط

ماده ۱ –

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
‌تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
۱ – بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
۲ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.
۳ – اتباع خارجی.


‌ماده ۲ –

بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
‌تبصره ۱ – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
‌تبصره ۲ – بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و‌امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
‌ماده ۳ –

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به‌بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
‌ماده ۴ –

بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
‌تبصره – بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (‌موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.
‌ماده ۵ –

حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به‌اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات‌تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است.
‌ماده ۶ –

بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
‌الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌مستثنی می‌باشد.

توضیح سایت:

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید کفایت ۶ ماه سابقه برای دریافت بیمه بیکاری صادر شد.

ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید.
‌تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می‌شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری‌متعلقه کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
‌تبصره ۲ – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد‌شد.
‌ماده ۷ –

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
‌الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:

‌سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی
—————————————————————————————————————-
مدت سابقه                                   برای مجردین        برای متأهلین یا متکفلین
—————————————————————————————————————-
‌از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه                           (۶) ماه                       (۱۲) ماه
‌از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه                     (۱۲) ماه                       (۱۸) ماه
‌از (۱۲۱) ماه لغایت (۱۸۰) ماه                   (۱۸) ماه                        (۲۶) ماه
‌از (۱۸۱) ماه لغایت (۲۴۰) ماه                   (۲۶) ماه                        (۳۶) ماه
‌از (۲۴۱) ماه به بالا                                 (۳۶) ماه                        (۵۰) ماه
—————————————————————————————————————-

‌تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می‌باشند مادامی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن‌بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
‌تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند‌آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در‌صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار‌گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
‌تبصره ۲ – افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
۱ – همسر (‌زن یا شوهر)
۲ – فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
۳ – فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین‌اجتماعی، ازکارافتاده کلی باشند.
۴ – پدر و مادر که سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش‌آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.
۵ – خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندهای (۲) و (۳) این تبصره.
‌تبصره ۳ – دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی‌گردد.
‌تبصره ۴ – در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (‌زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود.
‌تبصره ۵ – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای “‌الف” و “ب” ماده (۳)‌قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
‌تبصره ۶ – مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
‌ماده ۸ –

در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
‌الف – زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.
ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده‌بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
‌د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.
ه – بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
‌تبصره ۱ – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به‌استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند ( ه) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به‌سازمان مذکور می‌باشند.
‌تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری‌دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
‌تبصره ۳ – دریافت کمک‌هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.
‌ماده ۹ –

کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران، فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می‌شوند به مراکز‌خدمات اشتغال محل اعلام نمایند.‌محلهای شغلی مذکور (‌به استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به بالا) منحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و با‌معرفی بیکاران تأمین می‌گردد.
‌تبصره ۱ – دولت مکلف است همه‌ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض‌الحسنه،‌طرحهای اشتغال‌زای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق شرکتهای تعاونی و‌یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارد.
‌تبصره ۲ – بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی،‌کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.
‌تبصره ۳ – سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارتهای مورد‌نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند “ج” ماده (۷) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و‌یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد‌سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی‌خواهد رسید قابل پرداخت است.
‌تبصره ۴ – نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان‌مشمول این قانون اقدام نماید.
‌ماده ۱۰ –

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه‌نگهداری و در صورت‌های مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر‌کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.
‌ماده ۱۱ –

وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.
‌ماده ۱۲ –

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه‌های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید.
‌هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از (۱۰%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می‌شود.
‌ماده ۱۳ –

زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۱۳۵۹٫۵٫۶) لازم‌الاجرا است.
‌ماده ۱۴ –

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۷٫۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

———————————————————————————————————————————————

آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری

شماره ۱۲۲۶۲۶/ت ۴۰۴ ه

۱۹/۱۰/۱۳۶۹

وزارت کار و امور اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده ۱۴قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱-

قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ در این آئینامه اختصارا قانون نامیده میشود.
ماده ۲-

کلیه مدیران و کارفرمایان کارگاهها ، موسسات تولیدی ( صنعتی و کشاورزی ) خدمات فنی و خدماتی دارای کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار یا کار کشاورزی هستند موظف به اجرای مقررات این آئین نامه می باشند.
ماده ۳-

بیکار از نظر این آئین نامه بیمه شده ایست که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد . تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بعهده واحد کارو امور اجتماعی محل است .
ماده ۴-

هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید ، جابجائی کارگاهها و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت می گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی م یگردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاهها که موقتا بیکار شناخته شده و در چهار چوب بند الف ماده ۷ قانون از مقرری بیکاری استفاده خواهند نمود. به عهده شورای عالی کار می باشد.
تبصره ۱- مدیران و کارفرمایان کارگاههای موضوع این ماده موظفند طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را که به تصویب وزارتخانه ذیربط ، (واحدهای تابعه در استانها ) رسیده است ، همراه با تقاضای کتبی ، تعهدات لازم و فهرست اسامی کارکنان مشمول طرح که موقتا بیکار خواهند شد با ذکر مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نمایند و پس از تایید طرح توسط شورای عالی کار نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
تبصره ۲- واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت طرح و تقاضای کتبی ، مدرک مربوط را همراه با گزارش بازرسی کار جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی کار ارسال نمایند.
شورای عالی کار ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مربوط تصمیم خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵-

کلیه مدیران و کارفرمایان و مجریان پروژه ها مکلفند حق بیمه بیکاری مشمولین قانون را به ترتیب مذکور در قانون تامین اجتماعی ، از تاریخ ۶/۵/۱۳۶۹ به شعب مربوط سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.
تبصره ۱- مبنای پرداخت حق بیمه بیکاری،مزده بیمه شده می باشد .
تبصره ۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری طبق ضوابط قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که با توجه به مقررات این آئین نامه بیکار شناخته شده و از طریق واحدهای کار و امور اجتماعی معرفی میشوند ، مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
ماده ۶-

بیمه شدگانی که بعلت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه ازقبیل سیل ،زلزله ،جنگ ،آتش سوزی و … بیکار میشوند ، در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد ، مطابق با مشمولینی که دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه می بشاند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود.
ماده ۷-

بیمه شده بیکار موظف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری فرم تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را تکمیل و به واحد کار و امور اجتماعی محل ارائه نماید.
تبصره ۱- چنانچه بیمه شده بیکار در فاصله زمانی ۳۰ روز بعد از بیکاری امکان مراجعه و یا اعلام بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی و ارائه یا ارسال تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را پیدا نکند تا ۳ ماه از تاریخ وقوع بیکاری فرصت دارد مدارک خود را مبنی بر عذر موجه ، همراه با تقاضای کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل بمنظور طرح در هیات حل اختلاف ارائه نماید . در صورتیکه هیات حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضی را موجه تشخیص دهد مراتب را اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲- بیمه شده بیکار از تاریخ ارائه تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری آمادگی خود را برای اشتغال بکار تخصصی و یا مشابه آن اعلام نموده است وموظف است در فاصله زمانهای معینی که توسط واحد کار وامور اجتماعی تعیین می گردد در اداره کار وامور اجتماعی محل حضور یافته و دفاتر مربوط را امضا نماید.
ماده ۸-

واحدهای کار وامور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده ( موضوع ماده ۷ این آئین نامه ) نسبت به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهار نظرنموده و در صورت تایید ، وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرائی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار ، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون اظهار نظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی رابرقرار نمایند.
ماده ۹-

بیکارانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری با معرفی واحدهای کار وامور اجتماعی به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق ومزایای آنان کمتر از میزان مقرری بیمه بیکاری باشد ، مابه التفاوت حقوق ومزایای دریافتی تا میزان مقرری بیمه بیکاری متعلقه توسط سازمان تامین اجتماعی به آنان پرداخت خواهد شد. در این گونه موارد اشتغال بیمه شده بیکار و میزان حقوق و مزایای وی توسط واحد کار و امور اجتماعی محل به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کننده مقرری بیمه بیکاری ،اعلام خواهدشد.
ماده ۱۰-

پرداخت مقرری بیمه بیکاری به مقرری بگیران دارای ۵۵ سال سن و بیشتر در صورت عدم امکان اشتغال بکار آنان ،بدون رعایت بند الف ماده ۷ قانون تا رسیدن به سن بازنشستگی موضوع ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ادامه می یابد .
ماده ۱۱-

مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متاهل نباشند قطع می گردد وپس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال ، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجددا نسبت به باقی مانده مدت استحقاقی ،مقرری آنان برقرار خواهد شد.
ماده ۱۲-

در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری براساس حکم صادره شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی میگردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان ، مشروط بر آن که متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دور محکومیت بشرط عدم اشتغال ، با معرفی واحدکار و امور اجتماعی مجددا برقرار خواهد شد.
ماده ۱۳-

چنانچه دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری حائز شرایط استفاده از مستمریهای بازنشستگی و یا ازکار افتادگی کلی گردد مقرری بیمه بیکاری وی قطع و مستمریهای مذکور طبق قانون تامین اجتماعی برقرار می گردد.
تبصره – ملاک انجام حمایتهای موضوع قانون تامین اجتماعی در ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری حقوق و مزایای ممبنای کسر حق بیمه زمان اشتغال بیمه شده بیکار خواهد بود.
ماده ۱۴-

در صورتی که در طول مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری در تعداد افراد تحت تکفل بیمه شده تغییراتی حاصل شود ،میزان مقرری وی طبق مقررات بند ب ماده ۷ قانون محاسبه و پرداخت خواهد شد.
بیمه شده مکلف است تغییرات تعداد عائله خود را با ارائه مدارک مثبته به شعبه پرداخت کننده مقرری وواحد کار وامور اجتماعی محل اطلاع دهد.
تبصره – احراز کفالت خواهد و برادر بیمه شده بیکار بعهده وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.
ماده ۱۵-

دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری در صورت اشتغال مجدد مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی و شعبه پرداخت کننده مقرری کتبا اعلام نماید.
ماده ۱۶-

واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند مشخصات مقرری بگیرانی را که بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی و یا قبول تخصصی یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری می نمایند با ذکر تاریخ امتناع ، به سازمان تامین اجتماعی اعلام نمایند.
سازمان تامین اجتماعی موظف است مقرری بیمه بیکاری این قبیل افراد را از تاریخ امتناع ، قطع نماید.
ماده ۱۷-

واحد کار وامور اجتماعی محل مکلف است در صورت اطلاع از اشتغال بکار بیمه شده که مقرری بیمه بیکاری دریافت می نماید ،فورا بررسی نموده و پس از احراز اشتغال بکار مقرری بگیر مراتب را به شعبه پرداخت کننده مقرری جهت قطع مقرری ،اعلام نماید.
چنانچه سازمان تامین اجتماعی نیز به نحوی از انحا از اشتغال بکار مقرری بگیر مطلع گردد ، لازم است ضمن قطع مقرری بیمه شده مراتب را به واحد کار وامور اجتماعی محل اعلام نماید.
تبصره – در صورت اعتراض کارگر نسبت به قطع مقرری توسط سازمان تامین اجتماعی ، واحد کار وامور اجتماعی مکلف است مراتب را بررسی و اعلام نظر نماید. نظر واحد کار وامور اجتماعی قطعی و لازم الاجراست .
ماده ۱۸-

مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اعاده می گردند قطع میشود و این قبیل افراد مکلفند مقرری دریافتی در دوران مزبور را طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی مسترد نمایند. مدیران وکارفرمایان بیمه شدگان موضوع این ماده وواحدهای کار وامور اجتماعی مکلفند مراتب اعاده بکار مقرری بگیر را کتبا به شعبه پرداخت کننده مقرری اطلاع دهند.
تبصره – مدیران وکارفرمایان بیمه شدگان موضوع این ماده مکلفند حق بیمه های موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵ قانون بیمه بیکاری ،مربوط به ایام بلا تکلیفی را طبق ضوابط مقرر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.
ماده ۱۹-

در مواردی که بیمه شده بیکار تحت هر عنوان من غیر حق مبالغی را از صندوق بیمه بیکاری دریافت نموده باشد ، ملزم به بازپرداخت وجوه دریافتی مذکور خواهد بود.
سازمان تامین اجتماعی با استفاده از اختیارات اجرائی ناشی از قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول وجوه موضوع این ماده اقدام می نماید.
ماده ۲۰-

در اجرای ماده ۹ قانون کلیه مدیران و کارفرمایان موظفند فرصتهای اشتغال واحد خود را با هماهنگی شوراهای اسلامی کار یا نمایندگان کارگران به مراکزخدمات اشتغال محل اعلام نمایند.
تبصره – مراکز خدمات اشتغال مکلفند ظرف ۳۰ روز نسبت به تامین و معرفی نیروی کار مورد نیاز که از طرف مدیران و کارفرمایان به آنان اعلام میشود اقدام نمایند و در غیر این صورت مراتب عدم امکان تامین نیروی مذکور را کتبا به واحد درخواست کننده اطلاع دهند.
ماده ۲۱-

کلیه وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی که به نحوی از انحا پروانه کسب کار وموافقت اصولی و اجازه تاسیس واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و خدمات فنی را صادر مینمایند موظفند بیمه شدگانی را که مقرری بیمه بیکاری دریافت می نمایند براساس معرفی واحدهای کار وامور اجتماعی جهت اخذ مجوزهای کسب وکار وموافقت اصولی ، در اولویت قرار دهند.
تبصره – مقرری بیمه شدگان بیکاری که با استفاده از مزایای قانون بیمه بیکاری و این آئین نامه موفق به اخذ پروانه کسب وکار و یا موافقت اصولی می شوند از تاریخ آغاز بهره برداری و کسب وکار طبق اعلام وزارت کار و امور اجتماعی قطع می گردد.
ماده ۲۲-

آن دسته از بیمه شدگانی که تاریخ وقوع بیکاری آنان قبل از تاریخ ۶/۵/۱۳۶۹ باشد از هر حیث مشمول قانون ومقررات و دستور العملهای مربوط به قانون دوره آزمایشی بیمه بیکاری خواهند بود.
ماده ۲۳-

در اجرای ماده ۱۲ قانون ، اعتبار لازم جهت هزینه های اداری و پرسنلی وزارت کار وامور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون بیمه بیکاری و این آئین نامه براساس توافق وزرای بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و کار وامور اجتماعی از محل درآمدهای ناشی از قانون بیمه بیکاری تعیین می گردد و به مصرف میرسد.
ماده ۲۴-

مقررات این آئین نامه از تاریخ اتمام دوره قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۶/۵/۱۳۶۹)لازم الاجراست .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

—————————————————————-

لینک مرتبط:

«بیمه بیکاری» متاهلین چگونه محاسبه میشود؟

سوالات رایج بیمه بیکاری

واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها از ۱۲ بهمن



.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۸۹
 • ۱,۴۶۸ نظر
 • آمار : 354,012 بازدید
 • فرشاد در ساعت ۸:۲۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۸۹

  ممنون عالی بود

  [پاسخ]

  رضا نوری در ساعت ۱۱:۰۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۰

  با تشکر به خاطر تمام مطالب سایت لطفا در مورد قوانین مربوط به کارکنان خدمات کشوری هم مانند قانون کاریها اطلاع رسانی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۳۵ ق.ظ:

  عرض سلام و تشکر از لطف شما
  لطفا بفرمائید چه مباحثی مدنظر شماست؟
  البته قانون مدیریت خدمات کشوری در سایت منتشر شده ولی موارد کاربردی تر هم قابل انعکاس است.
  بااحترام

  [پاسخ]

  عرب دوست در ساعت ۱:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۰

  با سلام
  دستتون درد نکنه
  از تالار گفتمان حسابداری خبر تازه ای شده است ؟
  با تشکر از زحمات جنا بعالی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۵ام, ۱۳۹۰ ۹:۴۵ ق.ظ:

  سلام حضور جناب آقای عرب دوست
  ضمن تشکر ؛ دوستان درحال پیگیری موضوع هستند که امیدواریم ظرف این هفته به نتیجه برسند.
  بااحترام

  [پاسخ]

  مسلم مولازاده در ساعت ۱۲:۳۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۰

  سلام
  اگه ما قبلا از بیمه بیکاری استفاده کرده باشیم
  برای استفاده مجدد مقدار بیکاری قبلی جزء جمع سوابق خواهد بود یا نه؟؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۰ ۸:۱۲ ق.ظ:

  باسلام
  بله رعایت پرداخت های بیمه بیکاری قبلی الزامی است:
  ‌ماده ۷ –

  مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
  ‌الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:

  ‌سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی
  .
  .

  بااحترام

  [پاسخ]

  سونیا پاسخ در تاريخ تیر ۲۱ام, ۱۳۹۵ ۲:۰۷ ب.ظ:

  سلام. من از شهریور ۹۳ به مدت ۶ ماه مرخصی زایمان رفتم و بعد از آن حدود ۱۶ ماه کارکردم در همان کارگاه و الان اخراج شده ام آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد؟؟؟ من کلا در این کارگاه ۵ سال سابق دارم و تا نیمه تیر ۹۵ کارکردم

  [پاسخ]

  سروش در ساعت ۹:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۰

  سلام.
  میزان حقوق بازنشستگی کسانیکه در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری بازنششسته می شوند بر چه اساسی محاسبه می شود؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۸:۱۹ ق.ظ:

  باسلام
  اینطور که ازاین خبر پیداست ، سرجمع حقوق بیمه پردازی ملاک مستمری بازنشستگی است:
  دستمزد ایام بیمه‌پردازی مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان است.
  لذا حق بیمه حقوق دوران بیکاری هم دراین محاسبات دخیل است.
  بااحترام

  [پاسخ]

  سیدمصطفی . م در ساعت ۲:۱۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۰

  با سلام و تشکر ویژه خیلی عالی بود لطفاً سؤال بنده را اگر ممکنه پاسخ دهید ؟ بنده یکسال در شرکتی کار کردم و به دلایل نامعلومی اخراجم نمودند البته قراردادم تا پایان برج دوره اعتبار داشته باید حقوقم تا آن ماه بدهند ؟ اگر ندادند چقدر زمان دارم شکایت کنم ؟ اگر محاسبه و بصورت یکجا دادند تا پایان برج ۱۲ کی زمان شکایت برای بیمه بیکاری دارم ؟ ظاهراً جهت محاسبه تا پایان برج ۱۲ و پرداخت حقوق تا آخر قرارداد لفتش میدهند که زمان شکایتم بگذرد چکار کنم که سرم کلاه نرود ؟
  خیلی متشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۳ام, ۱۳۹۰ ۸:۲۸ ق.ظ:

  سلام و تشکر
  چنانچه اخراج بنا به تشخیص هیاتهای تشخیص اداره کار غیرموجه باشد، حکم بازگشت به کار صادر خواهد شدکه دراین صورت پرداخت حقوق دوره ی قرارداد بعهده ی ایشان خواهد بود.
  بنابراین پیشنهاد می کنم در مهلت قانونی( یکماهه) به اداره کار مراجعه و موضوع را ازاین طریق پیگیری فرمائید.
  بااحترام

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۶:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۰

  با سلام
  اینجانب مدت هشت ماه در شرکتی مشغول به کار بوده ام .ولی بنا به دلیل شرایط اقتصادی و تغییر شرکت به کار دیگری از کار بیکار شده ام
  اکنون با مراجعه به وزارت کار و درخواست استفاده از بیمه بیکار ی به اینجانب گفته شده که باید حداقل یکسال بیمه بیکاری در آخرین جای اشتغال رد شده باشد.در صورتیکه در همانطور که در این سایت و سایتهای
  دیگر قید شده : بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد
  لطفا در صورت امکان جواب اینجانب را سریعا بدهید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۹:۱۲ ق.ظ:

  ضمن عرض سلام
  به گفته های شفاهی کفایت نکنید و قبل از سررسید یکماه از تاریخ بیکاری ، شکایت خود را در اداره کار محل طرح کنید.
  اگر هیئت ، اخراج شما راغیر ارادی تشخیص دهدوخودتان در بیکاری ایجادشده نقش نداشته باشید ، بنا به شرایط قید شده در قانون ، یا بیمه بیکاری به شما تعلق میگیرد یا بازگشت به کار خواهید داشت.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۱۰:۰۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۰

  با سلام مجدد
  اخراجی در کار نبوده فقط به دلیل شرایط اقتصادی شرکت تصمیم به شروع کار دیگری نموده که تخصص اینجانب در آن کارایی نداشته .خود شرکت نیز با توجه به مدت کار اینجانب در آنجا فکر می کرده می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم ولی با مراجعه به وزات کار گفته شده که شما بایدیکسال مدوام درآنجا باشید تا بتوانید از بیمه بیکاری استفاده کنید
  به همین دلیل من نمی دانم تکلیفم چیست بالاخره می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم یا خیر
  لطفا در این زمینه اینجانب را راهنمایی نمایید
  با تشکر و احترام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۳۷ ق.ظ:

  ضمن تشکر
  به نظر بنده بازهم به اداره کار مراجعه و بصورت مکتوب شرایط خود را تشریح نمائید.
  به این بخش از قانون هم عنایت بیشتری داشته باشید:
  ‌ماده ۲ –
  بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
  ‌تبصره ۱ – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
  ‌ماده ۶ –
  بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
  ‌الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌مستثنی می‌باشد.
  ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۵:۴۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۰

  با تشکر فراوان
  امیدوارم همینطور که شما فرمودید باشه . ولی اداره کار اصلا توجهی به گفته های اینجانب نداره
  بهر حال ممنون از راهنمایی خوب شما
  با احترام

  [پاسخ]

  عماد در ساعت ۳:۴۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۰

  ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتان
  به بنده ۱۲ ماه بیمه بیکاری تعلق گرفته است اما به دلیل اینکه سال گذشته محل کارم تهران بوده سه ماه اول را همان تامین اجتماعی تهران به حساب اینجانب واریز کرده است و به دلیل اینکه محل سکونتم تغییر کرد و به شهرستان برگشتم بنابراین پرونده ام را از تهران به شهرستان انتقال داده اند و اداره کار شهرمن پرونده مربوط به خود را بررسی کرده و گفته که پرداخت حقوق به بنده ادامه یابد. اما پرونده مربوط به تامین اجتماعی که را بردم پیش مسئول مربوطه به اینجانب گفتند که باید بیایید اینجا برای ما کار کنید تا حقوق شما را برقرار کنیم و من گفتم غیر قانونیه از من بخواهین که برای شما کار کنم مسئول مربوطه گفتند که پس حقوقتان را قطع می کنیم و خط و نشان کشیدند که حتما حقوقتان را قطع می کنیم حال سوالم اینه که آیا ایشان حق چنین تصمیمی را دارند آیا دست ایشان است که حقوق بنده را قطع کنند و آیا اصلا قانون به تامین اجتماعی این اجازه را می دهد که فردی را که بیکار شده است به کار بگیرد به این بهانه که چون بیکار هستی باید برای ما کار بکنی تا حقوقت را برقرار کنیم؟ در صورتی که مسئول مربوطه حقوق من را قطع کنند چه مراحل قانونی را باید طی کنم؟
  سوال دوم اینکه الان که سه ماه از بیکار شدن بنده می گذرد و حقوق سه ماهه ام را دریافت کرده ام آیا دفترچه بیمه می توانم دریافت کنم؟ چون به بنده مسئول مربوطه گفتند که دفترچه حالا حالاها بهت تعلق نمی گیرد.
  و سوال سوم اینکه بنده برج ۱۲ اعزام به خدمت هستم و متاهل می باشم آیا حقوقم به خاطر خدمت قطع می شود یا خیر؟
  پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگذارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۳۶ ق.ظ:

  عرض سلام و تشکر
  لطفا به این بخش از قانون عنایت بفرمائید:
  ‌تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می‌شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری‌متعلقه کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
  ‌ماده ۸ –

  در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
  ….
  ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده‌بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
  ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
  ‌تبصره ۵ – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای “‌الف” و “ب” ماده (۳)‌قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
  در خصوص قطع بیمه بیکاری در دوران سربازی به نظر بنده تا مدتی که این بیمه به شما قابل تعلق است ، پرداخت میشود.
  البته تحت این شرایط :
  ماده ۱۱-

  مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متاهل نباشند قطع می گردد وپس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال ، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجددا نسبت به باقی مانده مدت استحقاقی ،مقرری آنان برقرار خواهد شد.

  موفق باشید.

  [پاسخ]

  شبكه سبز در ساعت ۱۱:۳۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۰

  با سلام
  اینجانب پیمانکار هستم و لیست بیمه پرسنل را با کد پیمان های منعقده به بیمه ارائه میکنم. مثلا برای یکی از نیروها ۲۰ ماه با یک کد پیمان اداره برق و ۴ ماه آخر را با کد پیمان شهرداری لیست ارائه کرده ام و اکنون به همکاری ایشان نیاز ندارم آیا در این شرایط به ایشان بیمه بیکاری تعلق میگیرد ؟
  بعضی از کارشناسها می گویند شخص در آخرین کارگاهی ( پیمان ) که کار کرده باید حداقل یکسال سابقه داشته باشد.
  لطفا راهنمایی فرمایید. سپاسگزارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۳ام, ۱۳۹۰ ۸:۱۸ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  در قانون و آیین نامه ی آن ، به موضوعی که جنابعالی نقل قول فرمودید اشاره نشده بلکه مقدمات اولیه برقراری بیمه بیکاری ، داشتن حداقل ۶ماه سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بیکاری(بااحتساب دوره های قبلی استفاده شده) و غیر ارادی و بدون میل بودن کارگر دراین بیکاری است.
  لذا بیمه شده بعد از بیکار شدن موظف است ظرف ۳۰ روز با مراجعه به اداره ی کار ، بیکاری و آماده به کار بودن خود را اعلام کند تا بنا به تشخیص اداره کار ، مقرری وی بقرار شود.
  البته این که می فرمائید به همکاری ایشان نیاز ندارم به شرطی مسموع است که قرارداد پیمان یا قرارداد کاری شما با ایشان خاتمه یافته باشد در غیر اینصورت رای اداره کار ، بازگشت به کار خواهد بود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حامد در ساعت ۱:۰۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۰

  باسلام وعرض ادب
  بنده تا کنون حدود ۶ سال سابقه پرداخت بیمه داشته ام ۴ سال آن مربوط به یک شرکت صنعتی بوده و یک سال و نیم آن هم پس از درآمدن از شرکت بصورت اختیاری حق بیمه را پرداخت کرده ام و بعد از ان ۱۲ ماه سابقه پرداخت حق بیمه از سوی شرکت پیمانکاری ساختمانی بوده ام که در انجا مسئولیتم انباردار بوده و اکنون پس از پایان قرادادم بیکار شده ام به اداره کار مراجعه کردم و ایشان پس از بررسی مدارک بنده تشخیص به دریافت بیمه بیکاری دادند و فرمهایی به بنده دادند که به اداره تامین اجتماعی برده تا میزان سوابق و میزان تعلق حقوق مشخص گردد ولی اداره تامین اجتماعی پس بررسی پرونده بیمه اینجانب رای دادند که چون ۱۲ماه سابقه کار من در شرکت ساختمانی بوده و جزء مشاغل غیر مستمر است! بیمه بیکاری به من تعلق نمیگیرد در صورتیکه من قوانین بیمه بیکاری را مطالعه کردم چنین تبصره و قانونی وجود نداشت و بنده نیز کارگزر فصلی نبوده ام بلکه کارمند انبار بوده ام لطفا جهت گرفتن حق خویش راهنماییم بفرمایید؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۹ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۳۶ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  لطفا مروری دراین دادنامه داشته باشید:
  http://www.accpress.com/news/1390/10/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-402-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-90921-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85/
  بنده هم این چنین استدلالی ندیده ام.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  احسان نوربخش در ساعت ۱:۴۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۰

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما .من یه سوال داشتم و اگه زحمتی نیست خواهشا جواب بدین ممنون میشم.من ۸سال توی یه لوازم التحریر فروشی کار میکردم و ۸سال هم سابقه ی بیمه دارم االان قراردادم تموم شده ومیخوام از بیمه ی بیکاریم استفاده کنم باید چیکار کنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۸:۴۰ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  شرط استفاده از این بیمه ، تشخیص غیر ارادی بودن خاتمه ی کار شما است لذا لازم است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ بیکاری ، به اداره کار محل مراجعه و فرمهای مربوطه را تکمیل کنید.
  چنانچه هیات تشخیص دهد که امکان بازگشت به کار ندارید ، به سازمان تامین اجتماعی برای برقراری بیمه بیکاری معرفی خواهید شد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  امین در ساعت ۵:۳۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۰

  سلام

  بنده دارای ۱۹۶ماه سابقه ی بیمه میباشم

  میخواستم ببینم
  چه قدر بیمه بیکاری شامل بنده میشود ؟

  ممنون اگر زود جواب بدید
  یابه ایمیل بنده ارسال فرمایید باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۰ ۸:۴۳ ق.ظ:

  سلام دوست عزیز
  برای این منظور لازم است مدت سابقه را درجدول ببرید و بیمه بیکاری دریافتی قبلی را (درصورت دریافت) کسر کنید.
  ضمن این که این بیمه در صورت غیر ارادی بودن پرداخت میشود و صورتی که اداره کار ، شما را به کاری معرفی کند که مشابه و درردیف تخصص شما است ، موظف به قبول ان هستید.
  باتشکر

  [پاسخ]

  حسن در ساعت ۲:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۰

  سلام
  من در یک شرکت ساختمانی مشغول بکار بودم
  ۳۱ ماه حق بیمه دارم
  ولی به دلیل اینکه کار به آخر رسیده است تعدادی نیرو تعدیل شده که اینجانب نیز جز آنها می باشم
  میخواستم ببینم آیا به بنده بیمه بیکاری تعلق میگیرد
  اگر تعلق میگیرد از کجا باید اقدام کنم
  ممنون از لطفتون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۵ام, ۱۳۹۰ ۱:۴۶ ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  قاعدتا باید مشمول این بیمه باشید.
  اقدام اولیه مراجعه به اداره کار و طرح موضوع بیکاریتان ظرف ۳۰ روز از تاریخ اخراج ازکار است.
  بااحترام

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱:۲۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۰

  با سلام.
  ایا ترک کار برای تحصیل میتواند شامل قانون بیمه بیکاری شود.(پنج سالم سابقه کار دارم)
  لطفا در صورت امکان جوابو به ایمیلم بفرستید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۱۱ ق.ظ:

  باسلام
  به این موضوع توجه کنید :
  ‌ماده ۲ –

  بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

  [پاسخ]

  حسن یاراحمدی در ساعت ۱:۱۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۰

  سلام من حدود ۱۳ ماه سابقه کار با بیمه دارم و شرکتی که کار می کنم به دلیل ورشکستی خیلی از نیرو ها که خودم هم جزشان بودم اخراج کرد سوالم اینه که بیمه بیکاری به اینجانب تعلق می گیره یا نه؟ چون شنیدم می گن که باید حداقل ۲۴ ماه سابقه بیمه داشته باشی تا بیمه بیکاری شاملت بشه

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۰ ۹:۴۳ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  با توجه به شرایط قانون ، داشتن سابقه ‌از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه ، کفایت برقراری بیمه بیکاری را می نماید.
  به هرحال پیشنهاد میکنم در مهلت مقرر به اداره کار مراجعه بفرمائید.
  بااحترام

  [پاسخ]

  اکبر ع در ساعت ۱۱:۳۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۰

  سلام

  میخواستم در مورد قانون جدید بیمه سوال کنم

  بنده ۴۴ سال سن دارم وبیست سال سابقه پرداخت حق بیمه

  از دوستان شنیدم که میتوانم باقیمانده ۱۰ سال حق بیمه ی خود را یکجا پرداخت کنم تا باز نشسته شوم ایا این بخشنامه صحت دارد یا نه؟

  باتشکر از مدیریت سایت.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱ام, ۱۳۹۰ ۹:۳۳ ق.ظ:

  عرض سلام وادب حضور جنابعالی
  لطفا مروری دراین تصویب نامه داشته باشید:
  تصویب نامه شماره۱۲۰۸۳۳/ت۴۷۲۱۴هـ مورخ ۹۰/۶/۲(آیین‌نامه اجرایی بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور- بازنشستگی بیمه شدگان)
  باتشکر و احترام

  [پاسخ]

  محمد ج در ساعت ۸:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۰

  با سلام
  من ۱ سال پیش بیکار شدم و از آن تاریخ حق بیمه پرداخت نکردم.ضمنا ۳
  سال سابقه دارم(بیمه) آیا بیمه بیکاری شامل حال من می شود؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۳ام, ۱۳۹۰ ۸:۱۳ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  اگر ظرف یکماه ار تاریخ بیکاری اقدام نکنید ، قابل پیگیری بعدی نیست مگر :
  ……..مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
  بااحترام

  [پاسخ]

  مريم در ساعت ۱۰:۰۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۰

  با سلام
  بنده کلا ۱۱ سال سابقه بیمه دارم. خانم و مجرد هستم. مدت ۲ سال و نیم هم در یک شرکت شاغل هستم. قرارداد من تا پایان امسال است که البته برای سال جدید تمدید نشده است. ۳تا سوال دارم:
  ۱- آیا عدم تمدید قرارداد هم شامل بیمه بیکاری می شود(به بنده تعلق می گیرد)؟
  ۲- مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری با توجه به سابقه همان ۱۸ ماه است؟
  ۳- میزان حقوق ماهانه ای که تعلق می گیرد، چه مقدار است؟

  با تشکر از جواب شما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۲۱ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام حضور شما
  ۱- درصورتی که عدم تمدید به عنوان اخراج غیر ارادی از طرف اداره کار تشخیص داده شود وحکم بازگشت به کار ندهند بله بیمه بیکاری تعلق میگیرد.
  ۲-مدت زمان وابسته به سابقه ی کار شما به کسر استفاده ها شده های قبلی است.
  ۳- به نقل از متن قانون:
  ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
  ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
  ‌تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند‌آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در‌صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار‌گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  sj در ساعت ۱۰:۱۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۰

  سلام
  من در شرکتی که در منطقه …شهرداری در خیابان … کار می کردم که تا آخر بهمن قرارداد داشتم و قرارداد جدید با من نبستند.
  می خواهم بیمه بیکاری بگیرم ولی نمی دانم باید به کدام واحد و شعبه اداره کار مراجعه کنم.
  لطفا” راهنمایی کنید به کجا باید مراجعه کنم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۰ ۷:۵۹ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  متاسفانه اطلاعات منطقه ای شهر تهران را ندارم ولی با تماس تلفنی باوزارت کار و امور اجتماعی ، می توانید به جزئیات بیشتری دست پیدا کنید.
  جهت استحضار و بطور معمول، یکماه فرصت مراجعه به اداره کار از تاریخ خاتمه ی کار دارید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ثریا حبیب زاده در ساعت ۲:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۱

  سلام
  من در تهران اخراج شدم و حالا به مشهد نقل مکان کردم
  آیا می توانم از همینجا اقدام به دریافت بیمه بیکاری کنم؟ لطفا راهنمایی کنید که آیا لازمه که دوباره برم به تهران و از آنجا اقدام کنم یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۶ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  به نظرم محل طرح شکایت شما تهران باشد چون محل کار قبلی شما هم درتهران واقع شده و احتمالا لیست بیمه شما هم از تهران ارسال شده.
  نهایتا به اداره کار مشهد مراجعه و موضوع را استعلام کنید.
  لطفا خبر این استعلام را هم به اطلاع ما برسانید.
  باتشکر

  [پاسخ]

  محمد م در ساعت ۱۱:۵۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۱

  با سلام
  آیا اخراج به دلیل کسر کار ( دیر آمدن به سر کار ) طی مدتی که آن هم طبق قانون از حقوق اینجانب کسر گردیده ، جزو بیمه بیکاری میباشد ؟
  سوال دوم محل کار من اصفهان است ولی در تهران بیمه میشوم ، دفتر مرکزی شرکت در تهران است ، در کدام شهر باید طرح شکایت کنم ؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۹:۱۴ ق.ظ:

  عرض سلام واحترام
  این موضوع بستگی به این دارد که کارکرد شما را درلیست بیمه به چه شکل منعکس کرده باشند.
  یعنی اگر از تعداد روزهای شما کسر شده باشد وموثر در جمع کل کارکرد شما باشد بله باعث محاسبه در سابقه بیمه بیکاری خواهد بود.
  لیست بیمه شما از کجا ارسال میشود؟
  درهمان شهری که لیست بیمه برای شما ارسال شده ملاک عمل خواهد بود.
  باتشکر

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۳:۳۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۱

  با سلام
  من میخواستم بدونم پروسه بیمه بیکاری از زمان اقدام تا گرفتن نتیجه و دریافت پول چقدر زمان میبره؟ (در تهران)
  بعلاوه اینکه آیا لازم هست که نماینده کارفرما هم در اداره کار حضور پیدا کنه؟
  با تشکر از لطف شما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۸:۳۷ ق.ظ:

  عرض سلام واحترام
  به نظر بنده از زمان بیکاری تا دریافت وجه حداقل زمان سه ماهه را پیش بینی کنید و این موضوع درشرایطی است که رای اداره ی کار مبنی بر ترک کار غیر ارادی شما باشد.
  بله در جلسه اداره کار ، کارفرما هم مکلف به حضوراست.
  باتشکر

  [پاسخ]

  رسول جلاليان در ساعت ۸:۱۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۱

  باعرض سلام
  اینجانب در حدود ۹ سال با یک شرکت درچندین پروژههای عمرانی همکاری داشتم و شرکت مورد نظر طی این مدت بصورت سه ماهه یا شش ماهه و یا سالانه با من قرارداد می بست پایان سال ۹۰ قرارداد من با شرکت مورد نظر به اتمام رسید ( ولی پروژه ای که در آن مشغول بکار بودم به اتمام نرسید) در سال ۹۱ این شرکت با من قراردادی نبست و من برای استفاده از بیمه بیکاری به اداره کار محل فعالیت خود مراجعه کردم ولی مسئول اداره کار عنوان داشت که چون بیمه شما توسط شرکتتان از محل پروژه ها پرداخت شده به شما بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد خواهشمندام لطفا من را راهنمائی کنید آیا این امر درست است یا نه و یا راه حلی دارد یا نه ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۰ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام حضور شما
  اگر به ضرایب بیمه مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد عنایت کنید ، بخشی از آن به عنوان بیمه بیکاری لحاظ و از طرف تامین اجتماعی وصول میشود ولی بنا به فرموده ی شما و وموارد مشابه ، از قرار تامین اجتماعی این قراردادها را به خاطر پروژه ای بودن به این شکل فرض میکند که اخراج فرد غیر ارادی نیست و ایشان از قبل می دانسته که درانتهای پروژه بیکار میشود لذا رای به عدم تعلق بیمه بیکاری میدهد درحالی که چه در لیست بیمه ی پیمانکار و چه ضریب حق بیمه قرارداد ، حق بیمه ی بیکاری دیده میشود که هدف از وصول ، اعطای آن درچنین مواقعی است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهسا در ساعت ۱:۰۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۱

  با سلام

  بنده حدود ۹ سال در شرکتی مشغول به کار بوده ام و شرکت در جاده مخصوص کرج قرار دارد. محل سکونت اینجانب شهرک اندیشه می باشد. اکنون مدیریت تصمیم به تغییر محل شرکت به سعادت آباد گرفته که برای بنده رفت و آمد در آن صورت بسیار سخت خواهد شد. آیا می توان در صورت تمایل مدیریت از بیمه بیکاری استفاده نمود؟

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۷:۴۲ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  دریافت بیمه بیکاری از جنبه تمایلی قابل پرداخت نیست و منوط به رای اداره کار خواهد بود.
  باتشکر

  [پاسخ]

  بیکار در ساعت ۱۰:۲۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  سلام و خسته نباشید

  من تا آخر اسفند قرار داد داشتم با شرکتی که ۲٫۵ سال هست که براشون کار میکنم
  اول اردیبهشت به من گفتن که تا آخر ماه بیشتر نباید بیام سر کار و نیروی جایگزین گذاشتن برام
  از طرفی هم این شرکت قراردادهاشو خرداد ماه میبنده با کارمندهاش…
  یعنی من برای این دو ماه قرار دادی ندارم
  از پایان قرار دادم هم یک ماه بیشتر گذشته ….
  الان برای گرفتن بیمه بیکاری چیکار باید بکنم؟

  ممنون میشم سریع راهنماییم کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۴۹ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  قاعدتا برای این دوماه به شما پرداخت دارند که می تواند متکی به قرارداد دوماهه باشد.
  پس تاریخ ترک کارتان از ۹۱/۳/۱ خواهد بود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  بیکار پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۳:۰۳ ب.ظ:

  آخه اداره کار میگه باید قرار داد این دوماهو داشته باشم …
  ولی من قرار داد این دو ماهو ندارم که …

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۸:۵۷ ق.ظ:

  باسلام مجدد
  قرارداد بصورت شفاهی و یا سوابقی که نشان دهد تاکنون درآنجا مشغول به کار بوده اید هم کفایت میکند.
  بااحترام

  محمد در ساعت ۳:۵۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  با سلام و احترام
  بنده قبلا با سابقه ۶سال بیمه ، بی کار شده و به مدت ۱۸ماه از بیمه بیکاری استفاده کرده ام. اکنون نیز پس از ۷ ماه بیمه ی مجدد در محل کار جدید، کارفرما قصد تمدید قرارداد را ندارد. آیا میتوانم با توجه به این سابقه بیمه ، مجددا بیمه بیکاری دریافت کنم؟
  پیشاپیش از لطف شما ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۱ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  به نظر بنده شما با احتساب ۱۸ ماه قبلی و ۷ ماه فعلی ، از حداکثر بیمه بیکاری این مدت سابقه که همان ۱۸ ماه بوده است استفاده کرده اید لیکن برای اینکه دچار اظهار نظر های غیر نشوید پیشنهاد میکنم در هرصورت بیکاری خود را درادارات کار محل طرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  شیرین در ساعت ۱۱:۴۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  با سلام
  اینجانب بمدت یکسال و نیم در شرکتی مشغول بوده و اکنون تا آخر اردیبهشت ۹۱ مشغول به کارم و دیگر با من قراردادی نمیبندند.قبلا نیز قرارداد ماهانه میبستند و سالانه نبوده.چندین ماهی هم بصورت پاره وقت مشغول به کار بودم و بیمه من هم بصورت مثلا ۹ روز در یک ماه رد شده-آیا این مشکلی برای گرفتن مقرری بیمه ام ایجاد نمیکند؟و آیا در میزان مقرری ام تاثیر دارد یا بر اساس بیمه کامل برایم محاسبه شده؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۶ ق.ظ:

  ضمن عرض سلام و احترام
  در هرصورت داشتن حداقل ۶ ماه سابقه قبل از بیکاری برای برقراری این بیمه ضروری است.
  ضمنا بیمه بیکاری شما کمتر از حداقل حقوق سالانه نخواهد یود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  وحید در ساعت ۹:۲۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  سلام میخواستم بپرسم من ۵سال سابقه بیمه دارم اگه در ماه آخر بیمه مارو نریزن بعد بندازن بیرون میتونم بره بیمه بیکاری اقدام کنم. ممنون اگه جواب سوالمو بدین

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۹:۳۹ ق.ظ:

  ضمن عرض سلام
  اگر حضور شما دراین مدت قابل اثبات باشد ، عدم پرداخت بیمه مانعی برای استفاده از بیمه بیکاری نخواهد بود چراکه در هرصورت حق بیمه معوقه از کارفرما وصول میشود.
  بااحترام

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۱۰:۲۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  سلام خسته نباشید
  من ۲۰ سال سابقه بیمه دارم که ۱۳ سال پیش یک بار به مدت ۱۸ ماه بیمه بیکاری دریافت کرده ام. کار ما داره تعطیل میشه آیا میتونم دوباره بره بیمه بیکاری اقدام کنم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۰۵ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  طریقه محاسبه به این صورت است که جمع سابقه کار را در جدول برده و مدت مشمول را مشخص و سپس ماه های استفاده شده را کسر میکنند و اگر مشمول بودید قابل برقراری است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  عرفان در ساعت ۸:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  با عرض سلام و خسته نباشید

  بنده دارای ۵۴ سال سن و ۱۵ سال سابقه کار می باشم . دو سال پیش
  از کار اخراج گردیده و در شورای حل اختلاف مشمول دریافت بیمه بیکاری
  به مدت دو سال و دو ماه گردیدم . حال که مدت بیمه بیکاری بنده رو به پایان است به دلیل سن اینجانب جایی به بنده کار نمی دهند و از طریق اداره کار نیز تاکنون نتوانسته اند شغلی که در توان اینجانب باشد برایم پیدا کنند .
  حال آیا می توانم بیمه بیکاری را تمدید کنم ؟ باید چه کار کنم ؟
  آیا نمی شود زودتر از موعد بازنشته شد ؟

  ممنون خواهم شد موارد فوق را توضیح داده و اینجانب را راهنمایی فرمایید

  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۷:۴۲ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده با توجه به اینکه از سقف بیمه بیکاری (با این مقدار سابقه) استفاده کرده اید ، امکان استفاده از بیمه بیکاری را ندارید.
  این تصویب نامه را هم مرور کنید ولی برای اطلاع بیشتر از شرایط بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه بفرمائید:
  تصویب نامه شماره۱۲۰۸۳۳/ت۴۷۲۱۴هـ مورخ ۹۰/۶/۲(آیین‌نامه اجرایی بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور- بازنشستگی بیمه شدگان)
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  شیوا در ساعت ۹:۴۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  با سلام و احترام

  ظاهرا در مجلس موضوعی راجع به بیمه بیکاری مطرح گردیده که مثلا فقط به افراد بالای ۳۵ سال سن بیمه بیکاری تعلق گیرد.آیا واقعیت دارد؟

  و شرایط کنونی بیمه بیکاری تا کی ادامه دارد؟

  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۹:۴۹ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  لطفا مروری دراین مسیر داشته باشید:
  طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران اصلاح شد.
  بااحترام

  [پاسخ]

  شیوا پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۵۱ ق.ظ:

  ممنونم-مطالعه کردم.پس یعنی شرط سنی گذاشته نشده است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۱:۲۶ ب.ظ:

  اینطور به نظر می رسد.
  منبع خبر شما کجاست؟
  باتشکر

  شیوا در ساعت ۸:۵۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  ظاهرا مجلس علنی بوده و بخشی از گفتگوها و پیشنهادات از تلویزیون پخش شده است.

  [پاسخ]

  ارجمند در ساعت ۱۲:۰۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  با سلام و احترام

  اینجانب در یک شرکت راهسازی به عنوان حسابدار مشغول بکار بوده ام ولی چند روزی است بیکارشدم ۱۰سال سابقه بیمه دارم که ۹ماه آن در اهرم رد شده است .اکنون که جهت گرفتن بیمه بیکاری به اداره کار اهرم مراجعه کردم . فرمودن که کار شرکت عمرانی نبوده به همین خاطر بیمه بیکاری شامل شما نمیشود . خواهشمندم راهنمایی فرمایید. با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۷:۵۲ ق.ظ:

  سلام و احترام حضور جنابعالی
  بله این مورد مسبوق به سابقه است و شخصا برای بنده هم قابل درک نیست که چرا پرسنل کارهای پیمانکاری مشمول بیمه بیکاری نیستند در حالی که بابت این موضوع حق بیمه توسط کارفرما پرداخت میشود.
  اگر درکامنهای همین پست هم مرور کنید مورد مشابه شما وجود دارد و کامنهای این پست:
  http://www.accpress.com/news/1389/07/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-14-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF/
  به هرحال به نظر بنده طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می تواند مانع این امر باشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  فاطمه در ساعت ۱۲:۲۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  با سلام . من از ۱/۱۰/۹۰بیکار شده ام . قراردادیکساله تا۱/۳/۹۱ داشتم .اما متاسفانه بدلیل تعدیل نیرو بیکارشدم. شکایت کردم و بعد از کلی دوندگی بالاخره اداره کار به بیمه بیکاری رای داد. تقریباً ۵سال سابقه بیمه غیر پیوسته دارم و با توجه به اینکه در آخرین کارگاه ۷ماه سابفپقه داشتم چند ماه بیمه بیکاری به من تعلق می گیرد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۱ ۸:۳۶ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  ‌ماده ۷ –

  مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
  ‌الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:

  ‌سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی
  —————————————————————————————————————-
  مدت سابقه برای مجردین برای متأهلین یا متکفلین
  —————————————————————————————————————-
  ‌از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه (۶) ماه (۱۲) ماه
  ‌از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه (۱۲) ماه (۱۸) ماه
  ‌از (۱۲۱) ماه لغایت (۱۸۰) ماه (۱۸) ماه (۲۶) ماه
  ‌از (۱۸۱) ماه لغایت (۲۴۰) ماه (۲۶) ماه (۳۶) ماه
  ‌از (۲۴۱) ماه به بالا (۳۶) ماه (۵۰) ماه

  [پاسخ]

  احسان پوریان در ساعت ۱۱:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  با سلام
  من ۲ سال در کارگاه برادرم کار میکردم جمعا ۴نفر هم کارگر اونجا هست میخواستم ببینم راهی هست که بتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟
  چون کارفرمام برادرم بوده مشکلی ایجاد نمیشه؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۶ام, ۱۳۹۱ ۷:۴۱ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  برای شما لیست بیمه ارسال شده است؟

  [پاسخ]

  احسان پوریان پاسخ در تاريخ خرداد ۸ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۳ ب.ظ:

  با سلام
  بله به همراه بقیه کارگرها برای من هم لیست ارسال شده است.
  یک بار از مسئول بیمه سوال کردم گفت اگر برادرت کارفرمات باشه حتما تبانی کردید میخواستم ببینم قانونی واسه این کار هست یا نه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۹ام, ۱۳۹۱ ۹:۲۲ ق.ظ:

  باسلام مجدد
  در این ماده قانون کار ، کسانی که مشمول این قانون نخواهند شد مشخص شده است:

  ماده۱۸۸- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا” توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
  تبصره- حکم این ماده مانع از انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است ، نمی باشد.

  که در قانون مدنی هم قرابت ها مشخص شده است:
  کتاب ششم – درقرابت

  ماده ۱۰۳۱ – قرابت بردوقسم است قرابت نسبی وقرابت سببی .
  ماده ۱۰۳۲ – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است –
  طبقه اول – پدرومادرواولادواولاداولاد.
  طبقه دوم – اجدادوبرادروخواهرواولادآنها.
  طبقه سوم – اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها.
  درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابت نسبی بعده نسلهادرآن طبقه معین می گرددمثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاددردرجه اول ونسبت به اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبودوهکذادرطبقه دوم قرابت برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائی وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است .
  ماده ۱۰۳۳ – هرکس درهرخط وبهردرجه که بایک نفرقرابت نسبی داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت سببی بازوج یازوجه اوخواهدداشت بنا براین پدرومادرزن یک مرداقربای درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهریک زن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن خواهندبود.

  لذا صرفا و به نظر شخصی بنده رابطه کاری شما بابرادرتان مشمول منع در قانون کار نیست ولی مسلما سوال شما بحثی حقوقی و تخصصی است که ممکن است بنده اشراف ۱۰۰% به آن نداشته باشم.
  موفق باشید.

  حميده در ساعت ۱۱:۳۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  با سلام اینجانب به مدت ۴۶ ماه در شرکتی مشغول به کارم که در ۹۰/۱۲/۲۹ قراردادم تمام شده اما به علت تعدیل نیرو هنوز در سال ۹۱ قرارداد نبسته اند و عنوان شده قرارداد ۳ ماهه خواهند بست. اگر من جزء نیروهای تعدیل شده باشم پس از ۹۱/۳/۳۱ می توانم برای بیمه بیکاری اقدام کنم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۰ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  بله می توانید ولی چون تاکنون قراردادی ندارید از اداره کار محل پرس وجوی بیشتری بفرمائیدهرچند که تحت شرایطی می توان حضور شما را تا کنون و در محل کار اثبات کرد.
  باتشکر

  [پاسخ]

  فلاح در ساعت ۳:۵۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  با سلام و تشکر از اطلاعات مفید شما
  اینجانب ۳۰ سال و ۳ ماه سابقه خدمت دارم ولی حدود ۱۰ ماه بدلایل نامشخص لیست بیمه ندارم ( مشغول بکار بوده ام ولی نهاد مربوطه لیست بیمه را برایم پرداخت نکرده اند ) و کارفرمای فعلی هم با توجه به اینکه زمان بازنشستگی من رسیده ، اعلام خاتمه کار نموده است .
  سوال :
  آیا کارفرما که قرارداد مدت معین سالیانه دارم ، می تواند من را اخراج نماید ؟
  آیا از بیمه بیکاری می توانم استفاده کنم ؟
  موضوع بازنشستگی من چگونه خواهد شد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۸:۲۴ ق.ظ:

  عرض سلام و تشکر از اظهار لطف شما
  چنانچه سوابقی مبنی بر دریافت حقوق در دوره مذکور (مثل فیش حقوقی یا حکم کارگزینی ) دارید امکان به جریان انداختن سابقه لحاظ نشده وجود دارد.
  در قوانین تامین اجتماعی فقط می توان فرد را با رسیدن به سن ۶۵ سال بصورت اجباری بازنشسته کردو درغیراینصورت تمام قوانین جنبه اختیاری دارند.
  وچنانچه به سن بازنشستگی نرسیده باشید می توانید در صورت رای به بیکاری غیر ارادی ،و دریافت مقرری بیکاری به اندازه ی سابقه ی ، به سن بازنشستگی برسیدولی متوسط حقوق بازنشستگی شما تابع بخشی از دریافتی شما دردوران بیمه بیکاری خواهد بود.
  موفق باشید

  [پاسخ]

  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  با سلام اینجانب در سال ۹۰ در یک شرکت عمرانی و صنعتی با حقوق و مزایای عالی به کار بودم که در بهمن ماه یک پیشنهاد شغلی از طرف یکی از دوستان داشتم که پس از مصاحبه با مدیران آن شرکت قرار شد یک ماه به طور امتحانی کار کنم که اگر مورد تائید بودم ادامه دهم البته میزان دریافتی این شرکت نسبت به شرکت قبل حدود ۱/۳ بود که من به خاطر این که شرکت تامین نیرو بود و احتمال طولانی بودن کار قبول کردم ولی بعد از گذشت ۵ماه اعلام قطع همکاری کردن البته بنده در این شرکت هیچگونه قراردادی تا این تاریخ ندارم اما بیمه و فیش حقوقی جهت اثبات در کار کردن در این شرکت دریافت نموده ام که طبق گفته رئیس کارگاه این شرکت ( متاسفانه شما نتوانستید نیازهای ما رو بر آورده کنید .) البته حدود ۸ سال سابقه بیمه در کارهای پروژه ای نفتی تا قبل از این شرکت دارم ۱-آیا بیمه بیکاری می توانم استفاده کنم ۲- آیا امکان بازگشت به کار با توجه به اینکه ۵ماه بدون هیچ برگه قراردادی مشغول به کار بودم هست ؟ ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۸:۲۸ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  قانون نانوشته ای در خصوص شرکتهای پیمانکاری ( شرکتهای تامین نیرورا نمی دانم) وجود دارد که چون فرد بایک پروژه مشخص با دوره زمانی معلوم کار کرده (ارادی)مشمول بیمه بیکاری نیست ولی به هرحال جنابعالی می توانید با سوابق موجود ، اخراج خود را اداره کار مطرح و منتظر رای آنها درخصوص غیر ارادی بودن بیکاری خود باشید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حسين جليزي در ساعت ۴:۴۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  سلام من ۲۰ماه درشرکت حفاری شمال کار میکردم که پس از اتمام حفاری ومنتقل شدن دکل حفاری درنقطه دیگر(کمتراز۷۰کیلومتر)نقل مکان کرده به علت عرف حاکم برمنطقه که کارگرباید ازهمان منطقه باشد اخراج شدم خواستم بدونم بیمه بیکاری شامل من میشودیانه؟ (لازم به توضیح است طبق اساسنامه شرکت حفاری درجابجای دکل کمتراز۷۰کیلومتر همان کارگر باقی بماند)

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۳۳ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  چون بصورت عملی با شرکتهایی که فرمودید آشنانیستم ، در هر صورت پیشنهاد میکنم بیکاری خودرا حداکثر ظرف ۳۰ روز ازتاریخ اخراج دراداره کار محل مطرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حسين جليزي در ساعت ۴:۵۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  بیمه بیکاری شامل چه شرکتهی میباشد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۳۱ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  به نظر بنده هر شرکتی که در لیست بیمه ی خود ، حق بیمه ی بیکاری را به سازمان می پردازد کارکنانش مشمول این بیمه است.

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۱۰:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  سلام من از۹۰/۴۰/۱ بیمه بیکاری ماهانه ۳۳۰۳۰۰ میگرم ولی ازاول امسال همان ۳۳۰۳۰۰ رابه حسابم واریز کردند.آیا دربیمه بیکاری نباید حداقل دستمزد رعایت شود؟یعنی افزایش حقوق سالانه تاثیر دارد یا نه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۷:۲۹ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  اینطور که به صراحت در متن قانون آمده ، دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد همان سال کمتر باشد:
  ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  بیکار در ساعت ۱۱:۵۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  سلام
  من دو سال و نیم تو شرکتی که کار میکنم بیمه هستم
  اما به تازگی متوجه شدم که بیمه تیرماه پارسال من رد نشده!
  از اول تیر هم بیکارم میکنن …
  آیا اون رد نشدن بیمه برای من مشکل زاست و چه باید بکنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۰۶ ب.ظ:

  باسلام
  درسابقه بیمه پردازی شما مشکل ایجاد میکندو کسر سابقه دارید.

  [پاسخ]

  مهسا در ساعت ۷:۱۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  با سلام. در صورتی که شخصی شرایط دریافت یک سال بیمه بیکاری را داشته باشد و لی پس از پرداخت شدن ۴ ماه از بیمه بیکاری بر سر یک شغل جدید برود. در این صورت بیمه بیکاری او قطع می شود در صورتی که هشت ماه تا پایان آن باقی مانده است! سوال این است که اگر مجدداً پس از چند ماه بیکار شود شرایط بیمه بیکاری اوچه می شود؟ به عبارت دیگر یک سال بیمه بیکاری را می تواند به صورت غیر پیوسته دریافت کند؟؟یا خیر؟؟
  آیا این هشت ماه باقی مانده در سوابق شخص جهت استفاده آینده ذخیره می شود یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۸:۳۲ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بله در هرحال نحوه محاسبات بدین شکل است که سابقه کار بیکاربرای مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری مشخص و مدت استفاده شده ی قبلی از آن کسر میشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مصطفي در ساعت ۶:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  با سلام . من حدود ۱۵ سال سابقه بیمه دارم ولی در اسفند سال۱۳۸۷ موفق به دریافت کارت معافیت از خدمت شدم . لطفا بفرمایید سابقه سنواتی بیمه ای که بدون مدرک پایان خدمت به کار مشغول بودم برای احتساب بیمه بیکاری منظور میگردد یا خیر .

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۴۱ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  سوابقی که با شماره ی بیمه ی شما ثبت شده باشد (چه قبل و چه بعد از سربازی) مورد قبول و استناد است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۲:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام.من حدود دو سال در یک شرکت ساختمانی مشغول به کار بودم .بعد به دلیل مشکلاتی ۲ ماه مرخصی بدون حقوق گرفتم و حالا که مرخصی تمام شده به من گفتند که دیگه نیاز نداریم و من بیکار شدم.حال با توجه به این که در این ۲ ماه برای من بیمه ای رد نشده و برای مراجعه به اداره کار بیش از ۳۰ روز گذشته می توانم از قانون بیمه بیکاری استفاده کنم ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۳ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۴ ق.ظ:

  ضمن عرض سلام و احترام
  طبق ماده ۷۲ قانون کار درصورتی که مرخصی شما با هماهنگی و موافقت کارفرما و بصورت مکتوب انجام شده ، این مدت به عنوان قطع رابطه ی کاری تلقی نشده ودرحال حاضر کارفرما (درصورت احقاق شرایط) موظف است شما را به کار بگمارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  الهام در ساعت ۱۲:۲۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام و خسته نباشید. من حدود ۵ سال در یک کلینیک رادیولوژی کار کردم ولی به علت بارداری مجبور به استفاده از مرخصی زایمان شدم و حالا که شش ماه مرخصی من به اتمام رسیده و قصد بازگشت به محل کارم را دارم کار فرمای من حاضر به پذیزفتن من نیست و من رسما بیکار شده ام حالا با توجه به ۵۰ ماه سابقه بیمه من ایا میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۳ام, ۱۳۹۱ ۷:۴۰ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  قانونا کارفرما نمی تواند بعد از مرخصی زایمان شما را نپذیرد.
  بیمه بیکاری وقتی برقرار میشود که بیکاری سرکار غیر ارادی باشددرحالی که شما آماده به کار هستید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  الهام در ساعت ۲:۲۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام و تشکر از جواب سوالم. من یک سوال دیگر دارم
  من چگونه برای استفاده از بیمه بیکاری میتوانم اقدام کنم.
  و ایا با اینکه من در این کلینیک منشی بودم و ۵ سال سابقه بیمه دارم و غیر ارادی بیکار شده ام باز هم میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۳ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  تشخیص غیرارادی بودن با اداره کار است.
  چنانچه کارفرما از پذیرش شما خودداری میکند قانونامیتوانید (حداکثر ظرف ۳۰ روز از اخراج)دراداره کار طرح شکایت کنید و چنانچه رای مبنی بربازگشت به کار نبود از بیمه بیکاری استفاده میکنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  باران در ساعت ۳:۵۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  باسلام
  من کلا”۵۲ ماه سابقه بیمه دارم که ۴۸ ماه آن دریک کارگاه و۴ ماه دیگر آن دریک کارگاه دیگر میباشد بعد از ۴ ماه از کارگاه دوم اخراج شدم آیا میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۰۴ ق.ظ:

  با سلام
  درصورتی که اخراج شما از طرف اداره کار غیر ارادی تشخیص داده شود ، بله مشمول بیمه بیکاری خواهید بود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهدی س در ساعت ۹:۵۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با عرض سلام و احترام
  بنده ۲ ماه است که بیکار شده ام و ۲ ماه از بیمه بیکاری استفاده کرده ام ولی پس از ۲ ماه تقریبا یک ماهی میشه که مجددا در شرکت دیگری مشغول بکار شده ام ولی از کارم راضی نیستم و با کارفرما دائما درگیری دارم. شاید دوباره اخراج بشوم آیا دوباره می توانم بلافاصله از بیمه بیکاری ام استفاده کنم یا خیر ؟ با توجه به اینکه ۸ سال سابقه کار دارم.

  [پاسخ]

  مهدی س پاسخ در تاريخ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۱۴ ق.ظ:

  عذر میخوام به بنده جوابی ندادید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۵۶ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  درصورتی می توانید مجددا” از بیمه بیکاری استفاده کنید که همان روال قبلی را طی ورای اداره کار مبنی برغیرارادی بودن بیکاری را کسب کنید.
  ضمنا مدت استفاده شده ی قبلی از کل زمان مشمول کسر خواهد شد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلامخدمت مدیر مربوطه
  اینجانب در آخرین شرکتی که مشغول به کار بودم حدود ۴ ماه سابقه کار داشتم که طبق نظر کار فرما با من قطع همکاری کردند و نزذیک به ۳ ماه است که توسط وزارت کار پیگیر کارم هستم لذا واحد مربوطه با بازگشت به کار اینجانب موافقت نکردندو در تاریخ ۷/۴/۱۳۹۱ رای بنده از وزارت کار ابلاغ شد لازم به ذکر میباشد که در کل ۱۲ سال هم سابقه بیمه دارم آیا من میتوانم از بیمه بیکاری استفاده نمایم لطفا پاسخ دهید با تشکر.

  [پاسخ]

  مرتضی پاسخ در تاريخ تیر ۹ام, ۱۳۹۱ ۴:۵۵ ب.ظ:

  خواهش میکنم زودتر مرحمت فرموده و پاسخ دهید

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۰:۳۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام من قراردادم تمام شده ماهیت کارم دایمی است اما نوع قرار داد موقت است(همه قرارداد ها موقت است؟) بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۵۲ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  نوع قرارداد تاثیری در بیمه بیکاری (درصورت تعلق )ندارد.
  ضمنا رای دیوان عدالت اداری درسایت موجود است که درخصوص قراردادهای دائم وموقت صادر شده.
  لطفا این رای را هم جستجو ومطالعه بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  الان من سه روزه که خواهش کردم به من جواب بدید نمیدونم چرا جوابی دریافت نکردم در هر صورت ممنون اگر میشه یه گوشه چشمی هم به ما داشته باشید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۱ ۸:۵۹ ق.ظ:

  عرض سلام واحترام حضور جنابعالی
  ضمن عذرخواهی ؛ جمع سابقه ی شما در پرداخت بیمه بیکاری مهم است .
  ضمنا رای وزارت کار درخصوص پرونده شما چه می باشد؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  سلام خسته نباشید حکم وزارت کار تسویه حساب و غیر ارادی بودن بیکاری بنده بوده است و گفته اند ۲۵ روز دیگر به بایگانی مراجعه نمایم

  [پاسخ]

  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  عرض سلام مجدد
  به نظر بنده این رای باعث برقراری بیمه بیکاری شما خواهدشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  سلام مجدد و خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمتان یعنی امکان دارد که به من بیمه بیکاری ندهند من ۱۲ سال است حق بیمه پرداخت میکنم در چه صورت امکان دارد که تعلق نگیرد ظاهرا جواب شما هم قطعی نیست

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۰ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  جواب بنده هم حسب توضیحات شما و رای اداره کار است چراکه حقیر هم درجایگاه مسئولین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی نیستم که پاسخی قطعی به شما بدهم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  امکان دارد که سن ویا سابقه کم من در شرکت باعث شود که به من بیمه بیکاری نپردازند من الان ۳ ماه است که با قرض زندگیم رو اداره کردم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۲ ق.ظ:

  کل سابقه ی شما درپرداخت بیمه بیکاری موثر است.

  [پاسخ]

  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  در هر صورت ممنون از راهنمایی شما موفق باشید پس در کل نظر شما در مورد پرونده بنده مثبت است درسته

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۲۶ ق.ظ:

  خواهش میکنم.
  بله از شواهد پیداست که بیمه بیکاری شما برقرارمیشود.
  به امید خدا

  [پاسخ]

  ام البنین در ساعت ۱:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با عرض سلام وخسته نباشید اینجانب در تاریخ ۸۹/۱۰/۱۸ در کارخانه ای مشغول به کار شدم ودر فروردین ماه ۹۰ فقط ۱۱ روز بیمه من پرداخت شده وتا امروز یعنی تیر ماه بیمه من تمام به حساب ریخته شده است البته من نیروی قراردادی هستم واحتمالا تا اسفند ماه منو بیشتر نگه نمی دارند می خواستم بدانم آیا من به مدت ۱۲ ماه می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم.آیا این وقفه ای که در پرداخت بیمه به وجود آمده مشکلی برای استفاده از بیمه بیکاری ایجاد نمی کند منظور من استفاده ازبیمه بیکاری در پایان اسفند ماه ۹۱ می باشد. باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۷:۰۰ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  جمع مدت سابقه بیمه پردازی شما قبل از بیکاری نباید کمتر از۶ ماه باشد.
  ضمنا استفاده از این بیمه اختیاری نیست و بنا به رای اداره کاربرقرارمیشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  پژمان در ساعت ۱:۳۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  سلام
  من در شرکتی تا تاریخ ۲۹ اسفند۹۰ کارکردم و بدلیل اینکه بیمه و حقوقم را ندادند از آن شرکت خارج و شکایت کردم و یعد فهمیدم ۳ ماه بیمه برایم رد نشده حالا میخواهم بدونم بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد یا نه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۱:۴۳ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  چنانچه کارکرد شما در دوره ی واریزنشده قابل اثبات باشد، کارفرما ابتدا مکلف به واریز دوره های معوقه است که بدین منوال قاعدتا نباید (پس از تشخیص اداره کار) مشکلی در بیمه بیکاری ایجاد شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  پژمان در ساعت ۲:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با تشکر و با سلام
  من شکایت کردم رای تشخیص صادر شده پس از اعتراض رای حل اختلاف هم صادر شد و کارفرمام توافق کرد ولی روز موعد که رسید امتناع کرد و پرونده رفته دادگاه حالا میخواستم ببینم پس از دادگاه پی میشهو آیا امکان این هست که از محل ضمانتی ک شرکت پیش کارفرمای اصلی دارخ طلبمو پرداخت کنن و دیگه اینکه برای بیمه بیکاری باید تا رای دادگاه منتظر ماند یا نه ربطی بهم ندارن؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۸:۱۲ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  اینطور که از توضیحات شما متوجه شدم این رای مبنی بر دریافت حق و حقوق شما از کارفرما صادرشده که روال طبیعی و وصول آن طی میشود لیکن برای استفاده از بیمه بیکاری لازم است نظری مبنی بر غیرارادی بودن بیکاری از این اداره دریافت کرده باشید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  پژمان در ساعت ۱۱:۴۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام در رای صادره نوشته شده ضمن اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی قطع همکاری بصورت موجه و ارادی نمیدونم یعنی چی با این نکته بیمه چطوری میشه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۱ام, ۱۳۹۱ ۱:۱۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده این رای حکم به برگشت جنابعالی به کارقبلی داده و مشمول بیمه بیکاری نمی شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  پژمان در ساعت ۱۰:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام من زنگ زدم اداره کار پرسیدم گفتن چون ۲ ماه آخر بیمه رد نشده باید منتظر نظر دادگاه باشم واقعا موندم

  [پاسخ]

  وحید در ساعت ۱۱:۵۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  سلام خسته نباشید من دانشجو هستم پنج سال سابقه بیمه دارم اگه برای بیمه بیکاری اقدام کنم بازم منو به کاریابی یا فنی هرفه ای معرفی میکنن. (منم میخوام درس بخونم و سر کار نرم فعلا ) میشه راهنمائیم کنید .
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۵ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۳۰ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  این موضوع از مفادمندرج در متن قانون است و حداقل بنده راهنمایی خاصی دراین باره ندارم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مجتبی نوروزی در ساعت ۱۲:۴۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  سلام.خسته نباشید
  من ۳۱ سال سن دارم و حدود ۸سال دردفتر مرکزی یک شرکت که پیمانکار کارهای حراستی دکلهای نفتی در جنوب (اهواز) بوده بعنوان کارمند کار کرده ام.هم در واحد مالی وهم درواحد قراردادها.البته اسم بنده در لیستهای طرحهای که گرفته بودیم قرار میگرفت وبیمه برایم رد می شد و بعنوان نگهبان در لیست لحاظ میشدم وسال به سال هم عیدی وسنوات خود را تسویه میکردم.حالا بعد از ۸ سال بدون هیچ دلیلی بنده را اخراج کردند و بعد از کلی پیگیری به بنده گفتند که میتوانی برای ادامه کار بعنوان نگهبان در بیابان مشغول بکارشوی.میخواستم از شما بپرسم آیا بنده که ۸ سال بعنوان نیروی تخصصی در دفتر مرکزی مشغول بکار بودم میتوانم از کارفرما شکایت کنم؟ و با توجه به اینکه بنده دیسک کمر دارم و نمیتوانم بعنوان نگهبان مشغول بکار شوم،اگر بخواهم میتوانم از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوم؟ ممنون از راهنمایی شما.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۰ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  مزایای بیمه بیکاری که درصورت اخراج و رای غیر ارادی بودن آن توسط اداره کار مشخص میشود وخیلی وابسته به تمایل اشخاص نیست ولی به نظرم چون شما در لیست به عنوان شغل نگهبانی مشغول به کار بوده اید الان هم تفاوت شغلی زیادی ازنظر قانونی نخواهید داشت و تقریبا به همان کار گمارده شده اید.
  درهرصورت موضوع جنابعالی تخصصی است و بنده نمی توانم اظهار نظر خاصی داشته باشم لیکن پیشنهاد میکنم این بخش از قوانین مرتبط را مرور بفرمائید:
  مقررات‌ کلی‌ راجع‌ به‌ کمک‌ها (مواد۸۸ تا۹۶)

  ماده‌ ۹۰ـ

  افراد شاغل‌ در کارگاه‌ها باید قابلیت‌ و استعداد جسمانی‌ متناسب‌ با کارهای‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدین‌ منظور کارفرمایان‌ مکلفند قبل‌ از بکار گماردن‌ آنها ترتیب‌ معاینه‌ پزشکی‌ آنها را بدهند.

  در صورتی‌ که‌ پس‌ از استخدام‌ مشمولین‌ قانون‌ معلوم‌ شود که‌ نامبردگان‌ در حین‌ استخدام‌ قابلیت‌ و استعداد کار مرجوع‌ را نداشته‌ و کارفرما در معاینه‌ پزشکی‌ آنها تعلل‌ کرده‌ است‌ و بالنتیجه‌ بیمه‌ شده‌ دچار حادثه‌ شده‌ و یا بیماریش‌ شدت‌ یابد سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌‌ درمانی‌ و این‌ سازمان‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را درباره‌ بیمه‌ شده‌ اجرا و هزینه‌های‌ مربوط‌ را از کارفرما طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهند نمود.

  (با توجه به انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مقررات این ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است)

  [پاسخ]

  مجتبی نوروزی پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۲:۰۰ ب.ظ:

  واقعاً ممنون از راهنمایتون انشااله موفق و پیروز باشید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۹:۳۲ ب.ظ:

  ضمن تشکر؛متقابلابرای شما آرزوی موفقیت میکنم.

  نسرین در ساعت ۹:۴۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام یک سال بیمه بیکاری دریافت کرده ام و بعد از۲سال کار مجدد اخراج شده ام.می خواستم بدونم دوباره بیمه بیکاری تعلق می گیره یا نه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۷ ق.ظ:

  باسلام
  جمع کل سابقه کار ملاک است و پس از کسر بیمه های بیکاری استفاده شده ، مازاد آن درصورت رای اداره کار قابل استفاده است.
  بااحترام

  [پاسخ]

  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام و وقت بخیر

  مت مدت ۴ ساله در شرکتی مشغول یه کارم ، که الان شرکت مذکور اقدام به تعدیل نیرو و نهایتا انتقال مقدار قلیلی از کارکنانش ( با عقد قرار داد جدید) رو به یکی از شرکت های زیر مجموعه اش نموده

  حال از آنجاییکه شرکتی که در حال حاضر در آن مشغولم از عهده پرداخت به موقع حقوق و مزایا بر نمی آید و هم چنین با توجه به اینکه در صورت انتقال به شرکت دیگر نیز کد کارگاه محل کار عوض می شود و همچنن با توجه به اینکه محل شرکت در شهرستان مجاور می باشد ( سرویس دارد)
  آیا می توانم پس از پایان زمان قرار داد دیگر نسبت به تمدید آن اقدام نکنم و درخواست بیمه بیکاری دهم؟

  در هر صورت شرکتی که الان با آن قرار داد دارم تمایلی به بستن قرارداد در همین شرکت را با من ندارد و ملاکش تمدید قرار داد در شرکت دیگرش می باشد

  با سپاس

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۵ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  درصورتی که این عدم تمدید از طرف شما تلقی شود،یکی از شروط اصلی برقراری بیمه بیکاری یعنی غیر ارادی بودن بیکاری محقق نشده است.
  باتشکر

  [پاسخ]

  احمدی در ساعت ۱۱:۴۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  عرض سلام و احترام
  ۹ سال در شرکتی مشغول به کار بودم بدلیل کم شدن فعالیت کاری شرکت توافقی ۲ ماه مرخصی بدون حقوق گرفتم اما به دنبال آن شرکت از من خواست این مرخصی ها را (بدون حقوق ) تمدید کنم تا ۲ سال این موضوع به طول انجامید و در حین آن شرکت یا مستقیما از طرف خود و یا به عنوان پیمانکار شرکتی دیگر برای من بیمه رد میکرد . در این بین من دانشگاه پذیرفته شدم و در حال تحصیل نیز هستم (از ۱۱ ماه پیش) . اما شرکت یک ماه پیش با من تماس گرفت و گفت دیگر نمیتواند بیمه رد کند و از تاریخ ۱/۲/۹۱ برای من بیمه رد نکرده است .لطفا راهنمایی فرمایید که اولا وضعیت ادامه بیمه من به چه صورت است و باید چه کنم؟ آیا بیکار محصوب میشوم و مشمول دریافت بیمه بیکاری هستم ؟ ثانیا محاسبه سنوات چگونه خواهد بود و آیا برای زمانی که مرخصی بدون حقوق داشته ام اما بیمه برایم رد میشده نیز جزو سنوات محاسبه میگردد؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۸:۱۶ ق.ظ:

  سلام و عرض ادب
  به نظر بنده وقتی توافق بر مرخصی بدون حقوق است یعنی اینکه رابطه مالی(ونه رابطه ی کاری) شما با کارفرما قطع شده لذا ارسال لیست بیمه منتفی میشود.
  بااین شرایط شما ، به نظر بنده تا ۹۱/۲/۱ همچنان در استخدام شرکت مذکور و یا شرکت پیمانکاری بوده اید و از تاریخ قطع بیمه بمدت یکماه فرصت دارید که بیکاری خود را دراداره کار محل مطرح کنید تا پس از رای اداره کار، بیمه بیکاری شما محقق شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۱:۰۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام
  می خواستم بدونم شخصی با داشتن ۹۶ ماه پرداخت بیمه با حداقل سقف پرداخت تامین اجتماعی و مجرد در صورت تعدیل نیروحد اکثر چند ماه و به چه میزان بیمه بیکاری به اوتعلق خواهد گرفت؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۷:۱۸ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بیمه بیکاری پس از رای اداره کار برقرار میشود.
  برای اطلاع از مدت به ماده ۷ قانون مراجعه کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد غلامی در ساعت ۱۰:۴۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام
  اینجانب ازسال ۸۷درشرکتی مشغول به کاربودم وبه طوراتفاقی دراسفند۹۰متوجه شدم که ۲ماه بیمه اینجانب به اشتباه در لیست بیمه ارسال نشده وبامشورت باشرکت قراربر این شد که مراحل قانونی برای حل این مشکل طی شود که امروز تقریبا حل شده ولی از تاریخ ۹۱/۱/۳۱عذر من راخواسته اند می خواهم ببینم که حالا که ۳ماه گذشته بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۵۷ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  ارتاریخی که عملا بیکار وورود و خروج شما ثبت نمی شود، بمدت یکماه فرصت طرح موضوع درادارات کارو امور اجتماعی دارید.
  به هرحال موضوع خود را در اداره کار مطرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  احمدی در ساعت ۱۲:۳۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام و احترام
  مرسی از پاسخ شما اما ممکن است توضیح بیشتری در دو مورد ارائه بفرمایید . اول اینکه فرموده اید رابطه مالی در طی ۲ سال مرخصی بدون حقوق قطع شده اما رابطه کاری باقی مانده ، آیا منظور اینست که هنگام تسویه حساب مالی با شرکت سنوات برای این ۲ سال منظور میگردد یا خیر؟
  دوم :اکنون که بیش از ۱ ماه از تاریخ قطع ارسال لیست بیمه گذشته و به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده ام و اینکه هم اکنون دانشجو هستم آیا میتوانم حق بیمه با مزایای کامل (شامل بازنشستگی ، بیمه بیکاری و . . .) را خود شخصا پرداخت کنم؟(از جمله برای این ۳ ماه گذشته که بیمه رد نشده است؟)
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۵۵ ب.ظ:

  عرض ادب مجدد
  ۱- همانطوری که عرض کردم به نظر بنده این مرخصی عملا اتفاق نیافتاده چراکه برای شما لیست بیمه رد شده است درصورتی که مرخصی بدون حقوق ، هم بدون حقوق است و هم بدون بیمه
  ۲- برای دوره گذشته که میسر نیست ولی برای دوره ی حال می توانید از طریق خویش فرمایی بیمه ی خود را ادامه دهید.
  درهرصورت موضوع شما خاص است و پیشنهاد میکنم پرس و جو و مشورت بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  معصومی در ساعت ۲:۰۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  سلام من در یک شرکت کار می کنم که ۳ ساله بیمه ام ولی در این ماه بیمه من رو تو قرارداد رد کرده اند ولی من سر قرارداد نبوده ام ضمن اینکه قرارداد مردانه است و من دخترم آیا مشکلی برای بیمه و مزایای من پیش نمیاید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۷ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده دراین خصوص رضایت شما لازم است چراکه به این شکل درواقع از آن شرکت منفک و به شرکت دیگری نقل کار کرده اید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ربابه يونسيان در ساعت ۱۲:۲۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  بازنشسته علوم پزشکی ومجرد هستم ایا حقوق پدرم که مستمری بگیر تامین اجتماعی بوده و فوت شده اند به من تعلق میگیرد یا نه متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۹ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  متاسفانه اطلاعات مناسبی دراین خصوص ندارم.
  پیشنهاد میکنم موضوع را ازشعبه ای که پدرتان مستمری میگرفته جویا شوید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ربابه يونسيان در ساعت ۱۲:۲۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام لطفا در مورد حق عائله مندی زنان شاغل و یا بازنشسته مجرد توضیح دهید مصوب در سال گذشته در مجلس
  ضمنا از جواب سوال قبلی متشکرم
  ممنونم چنان جه مقدور است برایتان دومرتبه پی گیری نمایید

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۱۰:۱۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  یک سوال داشتم.من یک سال ۱۰ ماه در نمایندگی بیمه البرز کار کردم و بیمه ام هم همینجوری رد شد الان ۴ ماه کارفرمامون نمایندگیشو تغییر داده کرده نمایندگی ایران بیمه منم با همان کارفرما قبلی ولی با یک کد کارگاه جدید رد شدخ.الان می خوام بیمه بیکاری بگیرم میگن شاملت نمیشه.من نه محل کارم نه نوع کارم و نه کارفرمام تغییر کرده فقط به خاطر کد کارگاه جدید میگن نمیشه.من باید چیکار کنم .دستم هیجا بند نیست.دارم دیوانه میشم .آخه متاهلم دو سال چند ماه کار کردم الان هیچی به هیچی.تورو خدا من رو راهنمایی کنید.اگر میتونید سرسع جواب بدید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۰۱ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده تغیر کد کارگاه تاثیری در بیمه بیکاری ندارد ولی تشخیص نهایی تعلق بیمه بیکاری بعهده ی اداره ی کار است لذا درهرصورت و حداکثر یکماه پس از بیکاری ، موضوع را دراداره کار مطرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  salam man darkhaste bime bikari dadam 6mah be man talogh migire to in modat man ezdevaj kardam mikhastam bedoonam 6 mah dige be man midan man 19 mah sabeghe daram ya bastegi be sabeghe nadare؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۸ ق.ظ:

  باسلام
  چون دوره ی اشتغال شما درزمان مجردی بوده ، ازدواج فعلی تاثیری درمدت بیمه بیکاری ندارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  میرزایی در ساعت ۹:۲۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده در حال حاضر مدت ۵سال است که دری پک شرکت خصوصی مشغول کار هستم در حال حاضر باردار هستم کارفرما بعد از متوجه شدن قرارداد من را به مدت سه ماه تمدید کرده تا قبل از شروع دوران استعلاجی زایمان با من تسویه کند و در دوران استعلاجی هیچ گونه سنواتی به من ندهد با توجه به شرایط کنونی بنده چظور میتوانم از مرخصی زایمان استفاده کنم آیا بیمه حقوق دوران زایمان را پرداخت میکند آیا میتوانم بعد از دوران زایمان از بیمه بیکاری استفاده کنم لطفا راهنمایی فرمایید
  باتشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۰۷ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  مرخصی استعلاجی زایمان بعهده ی سازمان تامین اجتماعی است و کارفرما دراین مدت پرداختی ندارد ولی دراین دوران ، رابطه کاری شما باکارفرما قطع نخواهد شد و پس از دوره مرخصی به کاربازخواهید گشت.
  درانتهای قرارداد اخیر هم می توانید موضوع بیکاری را بااداره ی کارمطرح کنید تا درصورت تشخیص این اداره ، بیمه بیکاری شما برقرارشود ولی به نظرم درهرحال از یکی ازاین مزایااستفاده خواهیدکرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۱۰:۴۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام،من امروز تامین اجتمایی بودم ،کارشناس میگه از لحاظ قانونی کد کارگاه تغییر کند بیمه تعلق نمیگیره،چون آخرین کارگاه مهم هست،اداره کارم همین رو میگه،به نظر شما قانون جاههای مختلف متفاوت هست؟
  من فقط ۴ ماه در کارگاه جدید کار کردم و ۱ سال و ۱۰ ماه در کارگاه قبلی ،ولی کارفرما در دو کارگاه یکی بوده،تامین اجتمایی و اداره کار میگن ما فقط کد کارگاه رو میشناسیم،من چیکار می تونم بکنم؟جایی دیگه هست که بتونم بپرسم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۰۹ ب.ظ:

  عرض سلام مجدد
  درمتن قانون و آیین نامه اجرایی آن ، موضوع مورد اشاره شما نیامده است.
  شاید فرض را براین می دانند که شما کلا ۴ ماه سابقه ی کار دارید که دراین صورت بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.
  پیشنهادم درهرصورت مراجعه به اداره کار و طرح موضوع بیکاری خود است.
  یا اینکه با اشخاص دیگری مشورت و به گفته های شفاهی اکتفا نکنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۲:۳۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام-من به اداره کار هم رفتم و با شخصی که نظر نهایی رو در مورد اینکه بیمه بیکاری تعلق می گیره یا نه ،اعلام می کنه صحبت کردم-اونم گفت چون کد کارگاه تغییر کرده نمی شه-آخه تقصیر من چیه؟من نه محل کارم و نه نوع کار و کارفرمام تغییر نکرده،اداره کار میگه تامین اجتماعی بعد از استعلام فقط کد کارگاه رو به ما اعلام می کنه،من این ۲ سال و چند ماه رو بدون اینکه حتی یک روز بیمه ام قطع بشه بیمه بودم،یعنی امکان داره بتونم اعتراض بذارم؟تا بیمه بیکاری بگیرم

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۱۲:۲۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  سلام من ۱۰ سال درکارخانه ای که کارسخت وزیان اور داردمشغول به کاربوده ام ایا قانون بیمه بیکاری ما هم مانندمشاغل عادی محاسبه می شود.
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۷ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۲ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  استثنایی دراین قانون درباره ی این افراد مشاهده نمی شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۲:۰۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام،بیش از یک سال است در شرکتی مشغول بکار بودم که قراردادها سه ماهه تمدید میشده،از ابتدای تیر ماه قرارداد منعقد نگردیده (من امضا کرده ام ودست کارفرما میباشد با تاریخ سه ماهه که عرض کردم)و ابتدای مرداد حکم اخراج به دستم دادند که بعد از آن طی نامه ای از جانب من تاکید بر عدم مسئولیت خویش و در قسمتی به نظر کارفرما احترام گذاشته ام.۱- حال آیا صرف کلمه -احترام به نظر جنابعالی-موجب تضییع حقوق من میشود(حقوق تیر ماه را نیز دریافت نکرده ام)۲- با توجه به عدم وجود قرارداد در ید اینجانب حقوق دو ماه آینده را میتوانم مورد ادعا قرار دهم و۳- آیا با توجه به اینکه ۱۲ سال(غیر از سربازی)سابقه بیمه داشته و قبلاً به مدت ۱۸ ماه از بیمه بیکاری استفاده نموده ام(سه سال پیش)خللی در دریافت بیمه بیکاری من ایجاد نمیشود.۴- آیا با توجه به جمیع جهات حکم بازگشت به کار را میتوانم بگیرم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۷ام, ۱۳۹۱ ۹:۱۸ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  ۱- به نظر شخصی بنده (چون بحثی تخصصی و حقوقی است)تاثیری دراین قضیه ندارد ولی بهتر بود وقتی می خواهید پیگیر بیمه بیکاری باشید از این موضوع اجتناب می کردید.
  ۲- خیر چون قرارداد هنوزمنعقد نشده به نظر بنده صرفا حقوق معوقه و بیمه بیکاری (درصورت رای اداره کار) قابل مطالبه است.
  ۳- برای محاسبه بیمه بیکاری ، هرچه سابقه ی بیمه پردازی دارید به کسر مدت استفاده شده ، قابل محاسبه است.
  ۴- هم برقراری بیمه بیکاری و هم حکم بازگشت به کار بستگی به وجود شواهد ، دفاع کارفرما و نهایتا رای اداره کاردارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  س.م در ساعت ۲:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام و احترام
  اینجانب به مدت ۱۶ ماه در دفتر مرکزی شرکت پیمانکاری مشغول به کار بوده ام و به نا به تعدیل نیرو،نامه تسویه اینجانب به تاریخ ۳۱/۴/۹۱ زده شده است.با توجه به اینکه دریافتی ماهانه من از شرکت حداقل ۱۳۰۰۰۰۰ (۴ ماه اخیر) بوده و در لیست بیمه حقوق ۷۹۰۰۰۰ تومان بری بنده رد میشده: اولا:بیمه بیکاری به اینجانب تعلق میگیرد. ثانیا: میزان حقوق بیکاری در صورت شمول چقدر خواهد بود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۸ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۲ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  با توجه به سابقه ی ۱۶ ماه و درصورت رای اداره کار ؛ بله بیمه بیکاری تعلق می گیرد منتهی درشرکتهای پیمانکار گاها دیده شده است که تامین اجتماعی اعلام میکند که این شرکتهاکاری را بامدت و موضوعی معلوم با پرسنل خود قرارداد می بندند و شخص با علم به اینکه در انتهای کار بیکار می شود قرارداد می بنددلذا بیمه ی بیکاری تعلق نمی گیرد.
  درکامنتهای همین پست هم می توانید مواردمشابه را مرور کنید.
  نحوه پرداخت مبلغ بیمه بیکاری دربند ب ماده ۷ قید شده است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  نازی در ساعت ۱۱:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  خسته نباشید ، کار من جزو مشاغل سخت و زیان اور هست و بعلت ضعیف شدن چشم ها و کمردرد ناشی از سختی کار که بمدت چهار سال در این واحد مشغول هستم ، با این حال من میخاهم بعد از اتمام قرارداد و دادن فرجه یک ماهه به وی، دیگر با ایشان تمدید قرارداد نکنم و مبادرت به تغییر کار به کار دیگری هستم. در ضمن سرپرست ما مبادرت به قرارداد بستن ماهانه و تصفیه حساب ماهانه با ما میکند، با این اوضاع قرارداد بستن و شرایط سختی کار ایا من میتونم مطالبه بیمه بیکاری بکنم ؟ ایا بیکاری بنده بدون میل و اراده تلقی میشود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۸:۴۵ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  اینکه شما کار را ترک کنید به نظر بنده مشمول رای میل و اراده خواهد شد و بیمه بیکاری تعلق نخواهد گرفت.
  درهرصورت درخصوص شرایط کاری و نحوه ی ترک آن پرس و جوی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  امیرعباس در ساعت ۱۰:۲۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام میخواستم بدونم که مقرری بیمه بیکاری ماه به ماه به حساب واریز میشه یا ۲ماه یک بار واریز میشه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۴۰ ق.ظ:

  باسلام
  به نظرم این مبلغ به صورت دوماه یکبار پرداخت میشود.
  بااحترام

  [پاسخ]

  امیرعباس پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۳:۵۱ ب.ظ:

  عذر میخوام اون وقت شخصه متاهله بیکار که دوتا فرزند داره از کار افتاده هم هست واسه مخارجه زندگیش کم نمیاره؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۶:۵۶ ب.ظ:

  چرا حقیقتا کم میاره !

  ا.ش در ساعت ۴:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با عرض سلام و خسته نباشید.با توجه به اینکه ۵ سال سابقه بیمه دارم برای استفاده از بیمه بیکاری چه مدت باید در یک شرکت حضور داشته باشم؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۷:۰۰ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  استفاده از بیمه بیکاری تابع مدت زمان مشخص برای استفاده ی ارادی ما نیست.
  باتشکر

  [پاسخ]

  س.م در ساعت ۱۰:۵۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  ضمن تشکر از پاسخ حضرتعالی،بایستی به استحضار برسانم بنده جزء کادر دفتر مرکزی و نه پروژه ای شرکت بوده ام.سوال دیگرم اینکه اگر برای جولگیری از افتادن گپ در سابقه بیمه شخصا بیمه تیر ماه به بعد را پرداخت کنم امکان استفاده از بیمه بیکاری خواهد بود یا خیر؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۲۸ ق.ظ:

  عرض ادب مجدد
  پرداخت بیمه توسط خودتان فقط درصورتی امکان پذیر است که با تامین اجتماعی بصورت بیمه اختیاری ادامه بدهید که این هم مشمول بیمه بیکاری نیست مگر اینکه با کارفرما به توافق برسید که هزینه این ماه را متقبل میشویدتا لیست توسط ایشان ارسال شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  عبدالرضا در ساعت ۷:۳۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام
  و تشکر از کار خوبتون . بنده ۵۶/۵ ساله هستم و اهل و ساکن تهران هستم. حدود ۲۰ سال سابقه بیمه ریزی دارم که ۱۵ سال ان بطور پیوسطه و منتهی به بهار سال ۹۰ در شهرستان است و بقیه قبل از ان و در شعب مختلفی در تهران است .در زمستان ۸۹ بعد از بیماری سخت ریه بستری شدم و کارفرما در همین زمان جایگزین گرفت و با بیمهری عذرم را خواست و چون در نقاهت
  بیماری بودم و از قانون بیکاری بی اطلاع بموقع اعلام بیکاری نکردم ودر بهار
  ۹۰ با گرفتن سابقه باشرکت تسویه کردم . تا درمانم کامل شود زمان را از دست دادم و تا الان علیرغم تمام زحمات و خدماتم بیمه بیکاری هم ندارم .
  در ضمن شغلم فنی ( قالبساز و ریخته گر Al حقوق خوبی داشتم )و نیز
  ماشین سازی صنعتی را میدانم . لطفا راهنمایی بفرمایید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۹ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  دریکی از بندهای این قانون داریم:
  ب – …… مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
  که البته از قرار مشمول شما هم نخواهد شد.
  چنانچه بیماری شما هم در همان زمان قابل تشخیص از سوی این سازمان به عنوان از کار افتادگی بود از این مسیر هم می توانستید بیمه خود را ادامه بدهید.
  در هرصورت به نظر بنده الان یا با جایی به توافق برسید که لیست بیمه برای شما ارسال کنند و یا از طریق بیمه اختیاری (بدون بیمه بیکاری) ادامه بدهید:

  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی
  و نهایتا اینکه بازهم با یک کارشناس تامین اجتماعی مشورت بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد جواد ثبوتی هاشمی در ساعت ۱۰:۳۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام
  یه سوال داشتم . اگر فردی بیکار شد وبیمه بیکاری شامل آن شخص گردید اگر سوابق خرید سربازی راخریده باشد آیا این سوابق برای مدت پرداخت بیمه بیکاری محاسبه میگردد یا خیر؟
  اگر جواب منفی است چرا؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۴۰ ق.ظ:

  باسلام
  به نظر بنده چنانچه برای این سوابق حق بیمه (با ۳% بیمه بیکاری)پرداخت شده باشد بله این مدت هم جزء سابقه بیمه بیکاری خواهد بود.
  بااحترام

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۱:۲۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  باسلام
  آیا کمک هزینه دوران بیماری به مستمری بگیران بیمه بیکاری تعلق میگیرد ؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۷:۲۵ ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  این کمک هزینه درشرایطی است که شما به خاطر بیماری از کارفرما حقوقی دریافت نکنید درصورتی که وقتی از بیمه بیکاری استفاده میکنید عملا” وقفه ای درپرداخت این بیمه به خاطر بیماری ایجاد نخواهد شد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  هوشنگ امیدی نژاد در ساعت ۱۲:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  اینجانب روزنامه نگاربوده وحدود ۶ سال است که بیمه تامین اجتماعی (بیمه حرف ومشاغل آزاد) هستم چند ماهی است که دچارحمله مغزی وتشنج شده وهم اکنون تحت درمان پزشک معالج قراردارم خواستم بدانم با توجه به اینکه دچار این آسیب مغزی شده وسابقه پرداخت ۶ سال بیمه داشته ومی توانم حق بیمه ۲ سال بیمه سربازی را نیزپرداخت کنم آیا می توانم ازشرایط خاص بیمه ویا بازنشستگی پیش ازموعد استفاده کنم. منتظرجواب هستم. سپاس

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۷:۲۸ ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  ضمن آرزوی سلامتی؛ با توجه به اینکه قانون بازنشستگی پیش از موعد دربخش خصوصی عملا بلااجرا مانده و جنابعالی هم بیمه مشاغل آزاد هستید به نظرم مشمول نباشید ولی برای اطمینان پرس و جوی بیشتر بفرمائید.
  بااحترام

  [پاسخ]

  سمیه در ساعت ۲:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام مستمری بیمه بیکاری بنده در حال حاضر پرداخت میشود و برگه ای به من داده اند که در تاریخ مقرر فرم را برده و توسط اداره کار مهر شود و درصورتیکه در یک ماه نروم مستمری قطع میگردد حالا من مشکلی دارم و میخواهم به مدت یک سال از ایران خارج شوم میخواستم بدانم که مستمری من قطع میشود یا اینکه اگر کاری میتوانم انجام دهم که مستمریم قطع نگررد مرا راهنمایی فرمایید با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۷:۳۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  از قرار یکی از موارد کنترلی برای ادامه یا قطع این بیمه همین فرم است و حداقل بنده راهی برای ادامه ی آن سراغ ندارم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  قاسم در ساعت ۶:۵۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلا م اینجانب به مدت یکسال در اکتشافات نفت شاغل بودم اما بعلت تعطیلی کارگاه بیکارشدم ودرهمان روز به اداره کارمراجعه کردم وحکم به نفع من صادرشد وبرای بیمه بیکاری به تامین اجتماعی معرفی شدم والان نزدیک به ۹ماه کارم دربیمه معطل شده به من میگن شرکت شما لیست بیمه میدهد وما نمیتوانیم برای شمامقرری پرداخت کنیم قبلا ۴۰۰ نفربودیم که بیکار شدیم وحالا ۴نفرلیست بیمه رد میکنند بااینکه هیچ کارگاهی وجود نداره ودرب کارگاه بسته ووقتی به اداره کل مراجعه کردم گفتم که کارگاهی وجودندارد و۳باربازرس بیمه به کارگاه رفته که دیده کارگاه تعطیل بوده اما پروندم که میره اداره کل با لیست این ۴ نفر میره باتشکر اززحمات شما مرا رهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۸:۵۰ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  شما هم جزو لیست ۴ نفره هستید؟
  وگرنه به نظر بنده ارسال لیست کارگاه (بدون نام شما)مانعی برای پرداخت بیمه بیکاری نیست چراکه ممکن است کارگاهی بعد از تعطیلی مثلا برای سرایدارو یا نگهبان خود لیست ردکند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۷:۰۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  باسلام وقتی کار پروژه ایی باشد وکارگاه تعطیل کند شامل بیمه بیکاری می شود باتشکر

  [پاسخ]

  حامد در ساعت ۲:۴۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام
  من بیش از سه سال در یک شرکت مشغول به کار بودم و بنا بر توافقی که با کارفرما داشتم ۲۰ روز در ماه بیمه برای من رد می شد. الان بیکار شدم.می خواستم بدونم منظور از جمله ” متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار” در مورد شرایط من و میزان بیمه بیکاری من چقدر است؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۱ ۹:۱۸ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  نحوه محاسبات وابسته به مبلغ حقوق و بیمه پردازی شماست ولی درهرصورت کمتر از حداقل حقوق آنسال نخواهد بود.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۲:۴۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام،من طی قراردادهای متوالی چهار ماهه در شرکتی مشغول به کار بوده ام که پس از انقضای تاریخ آخرین قرارداد،یکماه بدون قرارداد به کار ادامه و اخراج شده ام( بیمه آن یکماه از طرف شرکت رد شده و حقوقم را نیز گرفته ام) حال براساس کدام ماده قانونی(تقاضای راهنمایی دقیق)من کارگر رسمی تلقی میشوم(کار بدون قرارداد)و چرا هیات تشخیص به این مهم توجه نمیکند و تقاضای بازگشت به کار اینجانب را به مدت زمان قراردادهای گذشته تعمیم میدهد(هیچ قراردادی ارائه نداده ام،کارفرما در جلسه دادرسی شرکت نکرد،فقط زبانی مدت قراردادهای سابق را ذکر کردم که این مطلب صورتجلسه نشد)پس از دریافت رای به فرض حکم بازگشت به کار و به فرض عدم اعتراض کارفرما چه مدت بعد باید به محل کار مراجعه کنم(با توجه به فرصت اعتراض پانزده روزه و تمایل به هر چه دیر تر رفتن سر کار)* با سپاس فراوان *

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۷:۴۶ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  درحال حاضر حکمی ار هیات تشخیص دریافت کرده اید ؟ و به چه مضمون؟

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۰:۲۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  تلویحا گفتند حکم بازگشت به کار چهار ماهه برایت صادر میکنیم(اصرار بر قرارداد دائم داشتم) و میخواستند حقوق پایه برایم در نظر بگیرند در حالیکه حقوق قراردادی هفتصد هزار تومان بوده که از بیمه لیست حقوقم را گرفتم و تسلیم هیات نمودم(پا فشاری میکردند قرارداد سابقم-قبل از یکماه-را ارائه دهم ولی من زیر بار نرفتم)

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۸:۳۳ ب.ظ:

  باسلام مجدد
  قاعدتا” اداره کار نمی تواند برای کسی قرارداد دائم تعین کند چراکه این موضوع اساسادر صلاحیت ایشان نیست و به نوعی دخالت در مدیریت کارگاه به حساب می آید.
  به نظر بنده بااین حکم کارفرما موظف به بکارگیری شماست و به محض دریافت آن به کارگاه مراجعه کنید چراکه عدم تمکین شما، حکم بیکاری ارادی را خواهد داشت.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۰:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  با سلام مجدد و تشکر از حسن توجه جنابعالی،اینکه به استناد کدام ماده قانونی کار بدون قرارداد دائمی محسوب میگردد را نفرمودین.(محبت کنید ممنون میشم)
  مگر اداره کار مرجع قانونی نیست به هر حال با توجه به عدم صلاحیت ایشان(بنا به فرمایش شما)کدام مرجع صلاحیت رسیدگی و دخالت مستقیم را دارد.
  به نظر شما اگر برای دریافت حکم مراجعه نکنم و نقص آدرس هم داشته باشم چه اتفاقی می افتد.با تشکر
  (جسارتا خیلی با احتیاط پاسخ دادین که طبیعی هست ولی در صورت امکان پاسخ را به صورت صریح برام ایمیل کنید،اجرتون با امام حسین)

  [پاسخ]

  تاریخ: مرداد ۱۳۹۱

  عرض سلام و تشکر
  تاجایی که حداقل بنده اطلاع دارم ، شرطی برای دائمی شدن قراردادهای کار عنوان نشده و اینکه در یک کار مستمر ، قراردادهای متعدد تنظیم میشود به نوعی به عنوان نامحدود بودن قرارداد تلقی میشود.
  باتوجه به اینکه می فرمائید در قرار داد آخری یکماه هم بدون قرارداد حقوق دریافت کرده اید ، این عدم تمدید و پرداخت حقوق هم صحه بر استمرار کار و دائمی بودن آن می گذارد لذامجددا” پیشنهاد میکنم بعد ازدریافت رای به محل کار مراجعت و حداقل بعد از آن پیگیر این موضوع باشیدو درهمین حین با افراد صاحب نظر مشورت بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  سلام یک سال بیمه دارم ولی سه ماه یه شرکت ریخته ونه ماه یه شرکت دیگه اکنون به من بیمه بی کاری میدن یا نه با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۴۰ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  مجموع سوابق و رای اداره کار دراین خصوص مهم است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۶:۵۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  با عرض سلام و تشکر از راهنمایی هایی که مبذول میفرمایید امروز رای را از هیات تشخیص مبنی بر بازگشت چهار ماهه به کار دریافت نمودم،حال اگر به محل کار مراجعه نکنم و ( همانطور که قبلا عرض کردم بنا به دلایلی تمایل به هر چه دیر تر رفتن سر کار ) بر روی رای اعتراضی مبنی بر نامحدود بودن قرارداد به علت قراردادهای متعدد و متوالی چهار ماهه بنمایم آیا خللی در دریافت حق و حقوقم از شرکت پیش می آید یا خیر و اگر شرکت بیمه ام را رد نکند آیا با دریافت اجراییه و تسلیم آن به اداره بیمه ، سابقه برایم لحاظ و شرکت بدهکار بیمه میشود یا خیر. با تشکر مجدد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۴۳ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  همانطورکه قبلا هم عرض کردم به نظربنده پس از مراجعه به محل کار پیگیر این بحث باشیدو یا مشورت بیشتری دراین خصوص با کارشناسان مربوطه داشته باشید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱۰:۰۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  با سلام

  می خواستم بدونم من که تا الان ۷ ماه بیمه شدم و الان ۲-۳ ماهی هست بیکار شدم آیا بیمه بیکاری به منم تعلق خواهد گرفت ؟>
  با تشکر اگر مرا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۹ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  ظرف ۳۰ روز از بیکاری فرصت طرح آنرا دارید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  سلام در مجموع نزدیک ۸۷ ماه بیمه دارم ولی بین اونا وقفه افتاده و الان ۱۲ماه دارم که سه ماه تو یه شرکت وما بقی تو یه شرکت دیگه هست حالا بیمه باید ۶ماه باشه یا ۱۲ماه تا بیمه بی کاری بهم بخوره

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۸:۴۰ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  به نظر بنده سابقه ی فعلی شما (باهمین شرایط ) برای برقراری بیمه بیکاری کفایت میکند لیکن مرجع این تشخیص با اداره ی کار است لذا ظرف یکماه ، بیکاری خود را دراین اداره مطرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سید مهدی در ساعت ۲:۵۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  باسلام من کارمند قراردادی دولت بودم که از ابتدای فروردین وبا اتمام قراردادم بیکار شدم برای برگشت به کار وبیمه بیکاری به اداره کار مراجعه کردم اداره کار برای بیمه بیکاری من رو به اداره تامین اجتماعی معرفی کرده اما بیمارستان دولتی که در اون مشغو به کار بودم ۳٪حق بیمه بیکاری رو پرداخت نکرده وبیمه هم میگه بیمه بیکاری به کارمندان دولت تعلق نمیگیره. بیمارستان محل خدمتم میگه ما یه تفاهم نامه امضا کردیم وبیمه بیکاری به شما تعلق نمیگیره.واقعا میشه همچین کاری کرد پس نثر صریح قانون که در اون گفته شده تمام مشمولان تامین اجتماعی تابع قانون کار در مورد من اجرا نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟خواهش میکنم جواب من رو بدید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۸:۲۹ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  حقیقتا برای بنده هم موضوع شما تازگی دارد چراکه تنها دربیمه های خویش فرما، بیمه بیکاری پرداخت نمی شود لذا به قراردادتان مراجعه و ببینید که دراین خصوص توضیحی ارائه شده است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱۱:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  باسلام
  من خدمتان عرض کردم من نزدیک به بیست سال بیمه پرداخت کردم و شغل من هم نقشه برداری من نزدیک به ده سال در نیروگاه دوم سدشهید عباسپور و سد مسجدسلیمان کارکردم و مابقی در مهندسین مشاور ایابیمه بیکاری به من تعلق میگیرد اگرمیگیرد طبق چه بخشنامه و یا لایحه که من اقدام کنم و آیای شغل و محل کارهای من جزء کارهای سخت وزیان آورحساب میشو د یا نه ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۸:۵۱ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  درصورتی که بیکاری شما غیر ارادی باشد و ظرف ۳۰ روز از بیکاری آنرا(با استناد به همین قانون و ایین نامه اجرایی آن) دراداره کار مطرح کنید ، به تشخیص این اداره بیمه بیکاری برقرار می شود.
  در باره مشاغل سخت و زیان آور به نظر بنده کار درمهندسین مشاور که سخت و زیان آور نیست ولی از نیروگاه بی اطلاعم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سحر قوشچی در ساعت ۱:۰۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  سلام ، یه سوال داشتم،
  من ۱۲ سال سابقه بیمه دارم، الان حدود ۴ ساله که تو یه شرکتی مشغول به کار هستم که با یه شرکت دیگه مشارکتی هستند.
  ۱سال اول بیمه من تو یکی از این شرکتها رد شد، بعد اون یکی شرکت یه پروژه گرفت ۲ سال اونجا رد شد،الان۶ ماهه پروژه تموم شده و بیمه من دوباره شرکت اولی رد میشه ، از آخر این ماه هم قراردادم کلا تموم میشه و باهام تسویه حساب می کنند.
  حالا می خواستم بدونم من مشمول بیمه بیکاری میشم؟ آخه می گن باید شرکت آخری یک سال رد شده باشه ؟!!!!!!!!
  اگه اینطوریه چرا؟ پس ۱۲ سال سابقه چی میشه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۸:۱۳ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  قاعدتا نباید اینطور باشد ولی خصوصا در باره ی شرکتهای پیمانکاری ، سازمان تامین اجتماعی این توجیه را دارد که چون فرد برای یک پروژه با دوره ی مشخص بکار گرفته شده درانتهای قرارداد بیکاری وی ارادی است و مشمول بیمه بیکاری نیست!
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  کامبیزنصرتی در ساعت ۱:۰۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  باسلام من۲۷ماه درشرکتی مشغول بکار بودم که درتاریخ۲۳/۱۲/۹۰ قراردادم تمدید نشد. بدلیل پرداخت نکردن حق بیمه ماه اخرهنوزنتوانستم ازبیمه بیکاری استفاده کنم . لطفا مرا راهنمایی کنید. ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۶:۴۰ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  شمادر وقت مقرر موضوع بیکاری خود را دراداره کار مطرح کنید.
  در هرصورت کارفرما را مکلف به واریز بدهی خواهند کرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ميرشكاري در ساعت ۵:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  پدرم مدت ۱۳ سال در یک شرکت کار کرده سال ۷۵ از اون شرکت به دلیل سواد پایین ترک کار کرد. طی این سالها که اونجا کار می کرد بیمه براش پرداخت نکردن با شکایات او و همکارانش در سال جاری حق بیمه ۱۳ سال رو پرداختن و سهم خودش هم خودش مبلغ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان پرداخت کرد الان ۳ ماه است پرداخت کرده ولی هنوز سابقه ای براش تو سیستم ثبت نشده که بتونه الان که ۶۵ سال سن داره از مزایاش استفاده کنه مراجعه میکنیم جواب درستی به ما نمی دن لطفا بگید چیکار کنیم شغلش هم کارگزار دفتر مخابراتی روستایی بوده لطفا جواب رو به ایمیلم ارسال کنید ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۶:۵۳ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  خیلی متکی به سامانه نباشید چراکه بیش از سه ماه تاخیر هم سابقه دارد.
  درهرصورت چنانچه ایشان مشمول مزایایی هستند با استعلام از تامین اجتماعی , این سوابق قابل دریافت است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  گيلاني در ساعت ۱۲:۱۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  با سلام و عرض ادب. بنده در یک شرکت پیمانکاری وابسته به مسکن مهر تهران به عنوان امور اداری مشغول به کار شدم و پس از مدت ۸ ماه کارفرما مرا تسویه حساب نمود. پس از آن بیمار شدم و نتوانستم در مدت یکماه به اداره کار مراجعه کنم. آیا با گذشت یکسال از اخراج باز می توانم اداعای بیمه بیکاری کنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۹:۴۴ ق.ظ:

  عرض سلام وادب
  چیزی که درمتن قانون و آیین نامه اجرایی آن قید شده به این مضمون است:
  ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

  ماده ۷-

  بیمه شده بیکار موظف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری فرم تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را تکمیل و به واحد کار و امور اجتماعی محل ارائه نماید.
  تبصره ۱- چنانچه بیمه شده بیکار در فاصله زمانی ۳۰ روز بعد از بیکاری امکان مراجعه و یا اعلام بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی و ارائه یا ارسال تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را پیدا نکند تا ۳ ماه از تاریخ وقوع بیکاری فرصت دارد مدارک خود را مبنی بر عذر موجه ، همراه با تقاضای کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل بمنظور طرح در هیات حل اختلاف ارائه نماید . در صورتیکه هیات حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضی را موجه تشخیص دهد مراتب را اعلام خواهد نمود.

  در هرصورت باز هم از پیگیری این موضوع ناامید نشوید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  كامل در ساعت ۱۲:۵۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  با سلام وعرض ادب
  اینجانب مدت ۷۸ ماه به طور پیوسته وبا قرارداد های یکساله به نام :قرار داد موقت پیمانی درمحلی مشغول به کارهستم .
  کارفرما همچنان تمایل به تمدید قرارداد داشته واینجانب رااخراج نخواهد کرد
  چگونه میتوانم با نبست قرارداد دوباره از حق بیمه بیکاری استفاده نمایم ؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۸ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  بنا به متن قانون ، تاموقعی که اخراج شما بنا به میل و اراده ی خودتان ورای اداره کار مبنی بربازگشت به کار نباشد، امکان برقراری بیمه بیکاری فراهم میشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  پرویز در ساعت ۱۰:۴۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  با سلام
  با تشکر از زحمات شما و اینکه اینگونه اطلاع رسانی می کنید
  واقعا برای قشر کارگر ضروری بود و اینگونه اطلاعات خود را در مورد قوانین کار بالا می برند
  دست مریزاد و خدا قوت

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۵ ق.ظ:

  عرض سلام و تشکر از اظهار لطف شما

  [پاسخ]

  لاله در ساعت ۱:۲۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  با سلام
  بنده مرخصی بدون حقوق به مدت یکسال نیاز دارم که محل کارم موافقت نمیکند آیا میتوانم از بیمه بیکاری ام استفاده کنم.
  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۱ ۸:۲۴ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  استفاده از بیمه بیکاری بصورت اختیاری و ارادی نمی باشد.
  درخصوص مرخصی بدون حقوق از این ماده استفاده کنید:
  ماده۷۲- نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  م در ساعت ۱۱:۵۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  سلام خسته نباشید
  من مدت ۴۶ ماه در شرکتی مشغول به کار بوده ام که این شرکت تولیدی بوده و کارخانه آن در روستایی نزدیک مرکز استان است. من در دفتر مرکزی شرکت که در مرکز استان است مشغول بکار بودم، بعد. از حدود ۱سال که من در شرکت کار می کردم اداره تامین اجتماعی اعلام کرد که بدلیل اینکه باید بازرسی پرسنل توسط بیمه انجام شود کارمندان دفتری در همان مرکز استان بیمه شوند، بعد از انتقال ما به مرکز کد. کارگاهی ما تغییر کرد از ۴۷۳ به ۴۷۲ . در لیست بیمه ی ما حق بیمه بیکاری هم لحاظ می شد، ولی الان یکی از همکارانم که برای بیمه بیکاری مراجعه کرده ، اداره کار می گوید این کد کارگاه پروژه ای است و به شما بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد. آیا این حرف صحیح است !!!!!!

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۹ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  از این تفاسیر از این سازمان سابقه دارد ولی شخصا هنوز به دلیل قانع کننده ی آن نرسیده ام!
  اگر کارگاه پروژه ای مشمول بیمه بیکاری نیست پس وصول درصد حق بیمه بیکاری به چه دلیل است؟
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حیدر در ساعت ۴:۰۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با سلام. اینجانب به مدت یک سال در یک دبیرستان مشغول به کار بودم. ولی بیمه نبودم. الان بیکار شدم. من هیچ گونه سوابق بیمه ای ندارم. باید چیکار بکنم؟ آیا خودم می تونم خودم را بیمه بکنم؟ آیا می تونم بیمه بیکاری دریافت بکنم؟
  ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۶ام, ۱۳۹۱ ۱:۰۰ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  بیمه خودرا بصورت اختیاری (بدون بیمه بیکاری)می توانید ادامه دهید.
  لطفا این مسیر را مرور فرمائید:
  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رضا حبیبی در ساعت ۶:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  ضمن تشکر از اطلاع رسانی خوبتان
  من ۲۲ سال سابقه کار دارم و بعد از مراجعه به وزارت کار مشمول بیمه بیکاری شدم و حدود ۴۲ ماه ظاهرا به هم تعلق میگیره حالا اگر اشتباه نکنم با حقوق ماهیانه من که حدود ۲۷ میلیون ریال می باشد دریافت من به این صورت می باشد که با توجه به افراد تحت تکفل که ۲ نفر می باشند ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰*۵۵%+۷۸۰٫۰۰۰=۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ این رقم میشود . اگر اشتباه هست لطفا اصلاح بفرمایید حال ۲ سوال دارم اول اینکه در این مدت حق بیمه من آیا با همین نرخ محاسبه میشود یا کمتر یا بیشتر ؟ و دوما با فرض اینکه بعد از پایان مدت بیمه بیکاری سابقه ۲۷ سال تمام باشد و ۳ بعد از آن را من حداکثر حق بیمه را پرداخت کنم آیا دریافت این بیمه بیکاری از متوسط دریافتی من در دوران بازنشستگی کم میکند یا خیر ؟
  پیشاپیش از راهنمایی شما متشکرم .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۶ام, ۱۳۹۱ ۱:۰۴ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  به جزئیات محاسبات آشنا نیستم ولی به نظر بنده مبنای محاسبات همان حقوقی است که به نرخ آن بیمه بیکاری به شما تعلق میگیردواز حقوق بازنشستگی شما وجهی به خاطر بیمه بیکاری کسر نخواهد شد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  هبيسان در ساعت ۴:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با سلام و احترام
  ضمن تشکر از مطلب مفید منتشر شده و همچنین پاسخگویی به سئوالات دوستان
  میخواستم بدونم مدت زمانی که طول میکشه که مراحل اداری بیمه بیکاری انجام بشه چقدر است؟ بنده ۴۸ ماه سابقه بیمه دارم.
  برای مدتی قصد سفر خارج از کشور دارم و میخوام در صورت امکان طی این مدت از بیمه بیکاری استفاده کنم.
  آیا باید چندماه قبل رفتن کارهای مربوطه را انجام بدم یا اینکه میتونم به شخصی از اعضای خانواده وکالت پیگیری امور را بدهم؟
  یه سئوال دیگه اینکه اگر زن و شوهر هر دو بخواهند از بیمه بیکاری استفاده کنند به هر دو ۶۵% حقوق تعلق میگیره یا که یکی ۵۵ و دیگری ۶۵%؟
  ممنون.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۸:۱۸ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  ضمن تشکر از اظهار لطف شما؛ به نظرم حدودا” دوماه تا برقراری این بیمه زمان مورد نیاز است.
  درخصوص استفاده از بیمه بیکاری هم شرط غیر ارادی بودن بیکاری و رای اداره کار مبنی برعدم بازگشت به کار دراین قضیه مهم است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مجتبی چهارلنگی در ساعت ۸:۱۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با سلام خدمت شما زحمتکشان عزیز و محترم.
  بنده پیمانکار طرحهای حراستی و فیزیکی ( تأمین نیروی انسانی )میباشم. در برخی از مذاکرات و مناقصاتی که شرکت میکنیم کارفرما اعلام میدارد که بیمه بعهده کارفرما میباشد و این مطلب نیز در متن قرارداد بصورت صریح لحاظ میگردد.لذا جهت اطلاع میخواستم بدانم که آیا تعهد بیمه کارکنان با پیمانکار میباشد یا کارفرما؟در صورت امکان بنده را به قانونی که این مورد را به صراحت تفسیر نموده باشد ارجاع فرمائید.
  باتشکر.چهارلنگی از اهواز

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۳ ق.ظ:

  عرض سلام و تشکر از لطف شما
  باتوجه به رابطه ی کارگر و کارفرمایی , مسئولیت پرسنل با کسی است که کارگر به دستور وی کار میکند و ازایشان حقوق می گیرد.
  شاید منظور کارفرما ازاین مطلب , تعهداتی است که وی طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بعهده دارد بدین مضمون که وی می بایست قبل از اتمام کار پیمانکار, از تامین اجتماعی بابت این پیمان تسویه حساب بگیرد وگرنه مسئول است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مجتبی چهارلنگی پاسخ در تاريخ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۰ ق.ظ:

  باتشکر از راهنمایی خلاصه و مفید شما.امیدوارم که همواره در کارتان موفق و موید باشید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۴۹ ب.ظ:

  عرض سلام و تشکر از اظهار لطف شما

  علی در ساعت ۹:۲۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  سلام. در حال انجام مقدمات دریافت بیمه بیکاری هستم واز بهمن ماه نیز به خاطر قبولی در دانشگاه باید سر کلاس بروم.آیا می توانم به خاطر دانشگاه به کلاسهای فنی حرفه ای که از طرف اداره کار معرفی می شوم نروم.آیا تحت این شرایط بیمه بیکاریم قطع نمی شود. ضمنا” سال ۱۳۸۱ یک دوره کلاس فنی و حرفه ای گذراندم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۴ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۴۵ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  به نظر بنده فعلا پیگیر برقراری آن باشید و در خصوص قطع یمه بیکاری به مفاد قانون توجه کنید:
  ‌ماده ۸ –

  در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
  ‌الف – زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.
  ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده‌بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
  ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
  ‌د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.
  ه – بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
  ‌تبصره ۱ – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به‌استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند ( ه) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به‌سازمان مذکور می‌باشند.
  ‌تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری‌دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
  ‌تبصره ۳ – دریافت کمک‌هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.

  [پاسخ]

  بـــــــــــــــــــــــوكاني در ساعت ۵:۳۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  باعرض سلام وخسته نباشید
  اینجانب مدت ۶سال است دریک نمایندگی سایپا مشغول به کار هستم
  وماهیانه کلا” ۴۵۰۰۰۰(چهارصد وپنجاه هزار تومان) حقوق میگیرم
  وقرارداد پیمانی موقت یکساله میباشد
  اگر قرارداد جدید مطابق قانون بسته شود باتوجه به اینکه یک فرزند دارم کل
  حقوق دریافتی اینجانب با حق خوار وبار ومسکن واولاد …بدون احتساب اضافه کاری چقدر باید باشد ؟

  باتشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۹:۱۲ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  محاسبات وابسته به دستورالعمل حقوق شرکت شماست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  نادعلی در ساعت ۹:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با عرض سلام و خسته نباشید

  بنده دارای ۵۴ سال سن و ۱۵ سال سابقه کار می باشم . دو سال پیش
  از کار اخراج گردیده و در شورای حل اختلاف مشمول دریافت بیمه بیکاری
  به مدت دو سال و دو ماه گردیدم . حال که مدت بیمه بیکاری بنده به پایان رسیده است است به هر دری زدم به دلیل سن اینجانب جایی به بنده کار نمی دهند و از طریق اداره کار نیز تاکنون نتوانسته اند شغلی که در توان اینجانب باشد برایم پیدا کنند . من از کجا خرج زن و بچم را دربیارم…
  حال آیا می توانم بیمه بیکاری را تمدید کنم ؟ باید چه کار کنم ؟
  ممنون خواهم شد اینجانب را راهنمایی فرمایید

  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۳ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  متاسفانه برای این مورد حداقل بنده متن یا بندی قانونی ندیده ام.
  تنهاچیزی که دراین قانون مشاهده میشود اینکه در حین دریافت بیمه بیکاری چنانچه بیمه شده به واحدی معرفی شود ملزم به قبول آنست و برای بعداز دوره بیمه بیکاری پیش بینی خاصی صورت نگرفته است.
  بااحترام

  [پاسخ]

  اکبر در ساعت ۱۱:۱۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با سلام و احترام
  میخواستم اگه امکان داره بدونم که اگه یک فردی متولد ۱۳۳۲/۰۱/۰۱ باشه و اگه با سن ۶۰ سال بخواد بازنشست بشه آیا در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ بازنشت میشه یا ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ در ضمن ۲۴ سال سابقه کار داره.
  و آیا بعد از بازنشستگی حقوق ۲۴ روز بهش میدن یا ۳۰ روز را.
  اگه لطف کنید جواب بدید ممنون میشم.

  [پاسخ]

  حسین پاسخ در تاريخ آبان ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۲:۴۷ ب.ظ:

  باسلام
  کسی که به سن ۶۰ سالگی تمام رسیده باشد و بیش از بیست سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشد باحقوق کامل بازنشسته میشود

  [پاسخ]

  ابوالفضل سیفی در ساعت ۱:۳۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  سلام
  با عرض خسته نباشید
  اینجانب مدت ۱۳ سال کارمند رسمی در یک شرکت خصوصی مشغول به کارم لیکن اخیرا به دلیل شرایط بد مالی کارفرما تصمیم به تعدیل تعدادی نیروها از جمله نیروهای رسمی نموده است و ضمن تسویه کامل(پرداخت سنوات توافقی بین طرفین) و دریافت تعهد نامه پرداخت سنوات ومطالبات خدمتی نامه عدم نیاز صادر کرده است.آیا دراین شرایط با توجه به تسویه کامل با شرکت می توانم از بیمه بیکاری استفاده نمایم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۸ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده خیر
  چنانچه قصد دریافت بیمه بیکاری دارید باید بیکاری خود را دراداره کار مطرح کنید.
  البته این احتمال وجود دارد که دراین صورت کارفرما دیگر از روش توافقی برای پرداخت سنوات شما استفاده نکند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  نگار در ساعت ۲:۰۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  سلام من حدود ۵۰ ماه سابقه کار (بیمه) دارم.۴٫۵ سال آخر در یک سازمان وابسته به شهرداری(نیمه دولتی) بودم با قرارداد سالانه معین.الان در ماه ۷ از کار برکنار خواهم شد بنا به ایرادات بی مورد کارفرما.چگونه می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟
  ضمنا در ماههای اخیر با مرخصی های استحقاقی من موافقت نشده و برای من چند روز غیبت رد شده است.لطفا راهنمایی بفرمایید.
  من کارشناس ارشد هستم و به صورت ساعتی در دانشگاه هم تدریس می کنم.
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۱۴ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  لازم است شکایتتان را دراداره کار مطرح کنید تا درصورت تشخیص این اداره , بیمه ی بیکاری شما برقرار شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حسین پاسخ در تاريخ آبان ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۲:۵۸ ب.ظ:

  باسلام چنانجه اشتغال به کار شما برای اداره کار و تأمین اجتماعی محرض شود بدلیل اشتغال به شما بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد

  [پاسخ]

  ابوالفضل سیفی در ساعت ۱۲:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با عرض سلام واحترام
  ضمن تشکر از پاسختان به سوال بنده
  جهت تکمیل سوالم خدمتان عرض کنم که اینجانب با دریافت نامه عدم نیاز از کار فرما جهت دریافت بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه و در انتظار رای دادگاه می باشم. سوالم این است با توجه به اینکه با شرکت تسویه (دریافت سنوات) نمودم. می خواستم بدانم با توجه به شرایط فوق آیا برای دریافت بیمه بیکاری مشکلی نخواهم داشت؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۳۸ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام مجدد حضور جنابعالی
  درهرصورت و دراین مقطع می بایست منظر نظر اداره کار باشید.
  لطفا و درصورت تمایل, نتیجه رای را اعلام فرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  شهاب در ساعت ۱۰:۳۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با عرض سلام
  میخواستم بدونم اگه نامه اخراجی از کارفرما به سازمان ببرم بهتر است یا نامه مناسب تری هست.در ضمن در حین دریافت حقوق از سازمان بیمه قطع میشود یا باید ازاد پرداخت کنیم.
  تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱ام, ۱۳۹۱ ۸:۴۰ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  با همان نامه و ظرف ۳۰ روز به اداره کار مراجعه و فرمهای مربوطه را تکمیل کنید.
  درحین دریافت بیمه بیکاری بیمه ی شما قطع نمی شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  الهه در ساعت ۱۲:۰۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  باسلام
  ۴ سال هر ماه ۳۰ روز واسم بیمه رد میشد ولی امسال شده ۱۵ روز
  آیا ۱۵ روز شدن بیمه من در میزان حقوقی که بعد از بیمه میگیرم تاثیری داره یا مثل همون افردایه که ۳۰روز واسشون رد میشه. قرادادم امسال تموم میشه.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۱۰ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  ۱۵ روزه شدن بیمه ی شما باعث احتساب حدودا” ۶ماه سابقه طی یکسال خواهد بود و مسلما درمحاسبات هم موثر است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  الهه پاسخ در تاريخ آبان ۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۷ ق.ظ:

  باسلام ببخشید دوباره میپرسم اما واسم مهمه.
  من شنیدم ۹۰روز قبل از بیکاری مهمه اگه سه ماه اخر ۳۰ روز بیمه رد شه چی ؟مثلا” تو یکسال ۶۰ماه اول سی رور سه ماه بعدش ۱۵ روز و ۳ماه اخر ۳۰ روز رد شه چی؟ باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۰۲ ق.ظ:

  لطفا به این بخش از قانون توجه کنید:
  ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
  تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند‌آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در‌صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار‌گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
  تبصره ۱- مبنای پرداخت حق بیمه بیکاری،مزده بیمه شده می باشد .

  ساناز در ساعت ۸:۳۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  با سلام
  کارمند سازمان صتعت و معدن و تجارت استان تهران از سال ۸۴ بودم که از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ لغایت ۶/۷/۹۱ مرخصی بدون حقوق گرفتم و از برج ۷ با من قراداد رو تمدید نکردنپ.ضمن مراجعه به اداره بیمه گفتن باید ۱ ماره برای شما بیمه رد کنن و ۱ ماهش رو خودت پرداخت کنی تا بتونی بیمه بیکاری بگیری که من وقت ی گفتم هر دوماه رو پرداخت کنم قبول نکردن و بعد هم گفتن سازمان شما حق بیمه بیکاری رو پرداخت نکرده و شمت نمی تونین بیمه بیکاری بگیرین
  من قرداد معین با سازمان داشتم
  می خواستم بدونم ایا این حرف منطقی و قانونی هستش که به من بیمه بیکاری تعلق نگیره ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۵ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  شما مشمول قانون کار و بیمه ی تامین اجتماعی هستید؟

  [پاسخ]

  ساناز پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۱ ۵:۴۲ ب.ظ:

  با سلام ممنون از پیگیری شما
  من وقتی به شعبه ۱ تامین اجتماعی واقع در میدان فاطمی مراجعه کردم گفتن سازمان شما حق بیمه رو پرداخت نکرده نمی دونم این موضوع امکان داره یعنی چون سازمان دولتی هستش نباید پرداخت کنه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۹ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۳ ق.ظ:

  سلام مجدد حضور شما
  البته پاسخ سوال بنده رو ندادید ولی معمولا سازمانی مثل صنعت و معدن تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری است و لیست بیمه ی آنها به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمی شود.
  در هرصورت چنانچه حدس بنده صحیح باشد شما مشمول قانون بیمه بیکاری که برای شاغلین تحت پوشش قانون کار طراحی شده نمی باشید ومتاسفانه به قوانین خدمات کشوری هم آشنا نیستم تاشما را راهنمایی کنم ولی بازهم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

  ساناز پاسخ در تاريخ آبان ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۵:۳۹ ب.ظ:

  با عرض سلام
  من با مراجعه به اداره بیمه متوجه شدم مشمول قانون بیکاری هستم. ولی من ۲ ماه مرخصی بدون حقوق از اداره گرفتم که بیمه تامین اجتماعی این وقفه رو قبول نداره.با مراجعه به اداره کار گفتن سامان صنعت و معدن باید بیمه شما رو حتی در مرخصی بدون حقوق رد می کرده و پیشنهاد شکایت رو دادن.می خواستم بدونم بیمه در مدت مرخصی بدون حقوق باید توسط کارفرما رد بشه یا نه
  خیلی ممنون از پیگیری شما

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۹:۱۰ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  اگر پیشنهاد اداره کار موثر است اقدام کنید وگرنه به نظر بنده درمدت مرخصی بدون حقوق کارفرماتکلیفی برای بیمه ی شما ندارد.
  موفق باشید.

  علی باباجانی در ساعت ۹:۳۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  با سلام
  بنده قبلا به مدت ۱۴ سال در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بوده ام و بیمه تامین اجتماعی بوده ام و بعد از آن به شرکتی دیگر رفته ام که به مدت ۶ماه کار کرده ام و بیمه ام واریز شده است و شرکت به علت شرایط اقتصادی تعطیل شده است و این جانب استخدام رسمی شرکت مذکور بوده ام.آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۹ام, ۱۳۹۱ ۷:۵۲ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  می بایست ظرف یکماه از تاریخ بیکاری , موضوع را در اداره کار محل مطرح کنید تا درصورت تشخیص این اداره بیمه بیکاری شما برقرار شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  عباس در ساعت ۱۱:۲۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  باعرض سلام و خسته نباشید
  من چند وقته که بیکار شدم تازه مقرری بهم داره پرداخت میشه ولی فکر میکنم تو محاسباتشون اشتباه کرده باشند
  مدت سابقه ۱۲۰ماه و ۹ روز دستمزد متوسط روزانه ۱۸۰۰۹۳ ریال افراد تحت تکفل ۲ نفر
  که مقرری را ۳۸۹۷۰۰۰ ریال به مدت ۱۸ماه زدن که من در هر ۲موردش فکر کنم اشتباه کرده باشند هم حقوق ماهیانه هم مدت پرداخت
  اگه امکان داره راهنماییم کنین و اگه ایراد داشته باشه چجوری باید پیگیری کنم
  ممنون از لطفتون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۹ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۸ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  اگر از نحوه ی محاسبات مطئمن هستید پیشنهاد میکنم آنرا با سازمان تامین اجتماعی محل مطرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۵:۴۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  با سلام
  اینجانب در شرکت بحران زده ای که بعد ازمدت ۲سال توقف فعالیت مجدداً شروع بکار کرد مشغول بکار شدم و در مهر ماه سال ۹۰ طی قطع رابطه مدیریت کارخانه عملاً با حفظ سمت قبلی مسئولیت اجرایی کارخانه را بدوش گرفتم تا اینکه در تاریخی بنده به دلیل پاره ای مسائل غیر ارادی از کار برکنار شدم که طی حکم اداره کار این امر تائید شده است و کلیه اقدامات جهت دریافت بیمه بیکاری صورت پذیرفت و به سازمان تامین اجتماعی ارجاع گردید پس از تکمیل پرونده در تامین اجتماعی پس از مدتی(طی فشار های خارج از سازمان ) اعلام شد که سازمان تامین اجتماعی قطع کار شما را ارادی دانسته و از طرفی دیگر ۳ ماه آخر حقوق بنده را غیر متعارف لحاظ نموده خواهشمند است راهنمایی فرمایید آیا سازمان تامین اجتماعی میتواند همچین نظری را ارائه نماید – باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۹:۱۹ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  تاجایی که بنده اطلاع دارم (ودرمتن قانون هم آمده) مرجع تشخیص ارادی یا غیر ارادی بودن بیکاری اداره کار است و نه سازمان تامین اجتماعی.
  این موضوع بصورت کتبی هم به شما ابلاغ شده؟

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آبان ۱۱ام, ۱۳۹۱ ۵:۳۲ ب.ظ:

  با سلام و تشکر
  لازم به عنوان می باشد که دو مرحله بازرسی از طرف سازمان تامین اجتماعی از شرکت انجام گرفته که با ارائه یکسری دلایل غیر منطقی فقط جواب شفاهی به بنده ارائه نمودند لازم به ذکر نیز می باشد که قبلاً در هیئت دونفر بیمه شدگان ( اداره کار و تامین اجتماعی ) پرداخت بیمه بیمه بیکاری توسط نماینده هر دو ارگان تائید شده است – با تشکر

  [پاسخ]

  حسین پاسخ در تاريخ آبان ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۲:۳۹ ب.ظ:

  با سلام
  یکی از راههای متعارف بودن دستمزد دفاتر قانونی ، احکام پرسنلی ، ، فیش حقوق ، استشهادیه همکاران و لیست حقوق در بانک است که اگر شما نتوانید از این طرق متعارف بودن حقوق را ثابت کنید کار شما تقلب محسوب و وبیکار شدنتان نیز ارادی قلمداد میشود

  pari در ساعت ۶:۲۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  سلام
  شرایط پرداخت بیمه بیکاری برای فردی که ۱۵ ماه بیشتر بیمه نبوده و بیکار شده چیه ؟
  ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۴۵ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  می بایست قبل از گذشت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری , آنرا دراداره کار محل طرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۱۰:۰۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  با سلام و عرض خسته نباشید
  منتظر جواب سوال میباشم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۴۸ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  سوال شما درچه زمینه ای است؟
  بنام مهدی سوالی درلیست انتظار ندارم.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۳:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  با سلام و تشکر در ۱۱ آبان در جواب سوال بنده سوالی پرسیده بودید که آیا بیمه تامین اجتماعی جواب کتبی داده یا نه که اینجانب نیز جواب دادم ولی پاسخی دریافت نکردم لطفاً در خصوص غیر متعارف دانستن حقوق سه ماه آخر قبل بیکاری, تامین اجتماعی میتواند اظهار نظر کند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۹:۴۵ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  ضمن عذرخواهی ؛ دوستمان حسین که از حسابرسان سازمان تامین اجتماعی هستند پاسخی رابرای شما مرقوم کرده اند.
  بنده فرض را برخبررسانی بودن کامنت شما کردم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۱۲:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  با سلام و عرض تشکر از مدیریت سایت و حسین عزیز
  لازم میدانم که عنوان نمایم که قرارداد کاری , فیش حقوقی , اسناد مالی مربوط به حقوق سه ماه آخر منتهی به بیکاری اینجانب در بازرسی توسط تامین اجتماعی موجود بوده و در گزارش نیز آمده البته خود بنده نیز مدارک مربوطه و موجود را نیز ارائه نموده ام ولی متاسفانه پس از گذشت ۴۵ روز هنوز جواب قطعی به بنده نداده اند( البته موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اعلام نمودم و آنها بطور شفاهی کار تامین اجتماعی را مغایر قانون دانسته اند ) لطفاً راهنمایی کنید تا بدانم جهت رسیدن سریع به هدف از چه کانالی اقدام نمایم با تشکر وافر

  [پاسخ]

  طاها در ساعت ۴:۲۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  دوست بنده کارمند بانک دولتی بوده و در دوران بارداری به سر میبرده که مرتبا” غیبت داشته و نهایتا” خواسته انصراف از کار دهد بعد از ۱۰ سال و خود را بازخرید نموده و مبلغ چندین میلیون ظاهرا” دریافت نموده.آیا میشود یا خیر؟ ضمن اینکه خواهان بیمه بیکاری میباشد بعد از ماهها یعد از زایمانش . و حال میشود بیمه بیکاری هم اندازه حقوق قانون کار دریافت نمیاد بعد از ۲ سال ، ضمن اینکه قصد کار کردن کلا” نداشته از همان موقع و بعد از بدنیا امدن فرزندش

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۸ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  خیلی به قوانین سازمانهای دولتی آشنا نیستم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مژگان در ساعت ۱۱:۲۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  سلام…..میخواستم بپرسم طبق قانون کار کسی که ۶ساعت کار کند حقوق دریافتی اش چه مقدار می باشد با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲۸ام, ۱۳۹۱ ۹:۲۹ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  حقوق مصوب به نسبت ساعت کارکرد محاسبه و پرداخت می شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  آرش در ساعت ۴:۰۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با عرض سلام، اگر همزمان که بیمه بیکاری دریافت می کنم مشغول به کار شوم و بیمه برایم پرداخت شود و به تامین اجتماعی اطلاع ندهم چه مشکلی پیش می آید، گر چه تامین اجتماعی خود از اشتغال من با خبر خواهد شد. ضمنا حق بیکاری دریافت شده در مدت اشغال که طبق قانون باید مسترد گردد دقیقا چگونه از من پس گرفته خواهد شد؟
  توضیح تکمیلی اینکه من چند ماه همزمان حق بیمه بیکاری گرفته و مشغول بکار نیز بوده ام و به اطلاع سازمان کار نرسانده ام که شاغل هستم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲ام, ۱۳۹۱ ۹:۲۶ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  درمتن و آین نامه اجرایی به این موضوع اشاره شده:
  ‌تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری‌دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
  ماده ۱۵-

  دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری در صورت اشتغال مجدد مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی و شعبه پرداخت کننده مقرری کتبا اعلام نماید.

  ماده ۱۷-

  واحد کار وامور اجتماعی محل مکلف است در صورت اطلاع از اشتغال بکار بیمه شده که مقرری بیمه بیکاری دریافت می نماید ،فورا بررسی نموده و پس از احراز اشتغال بکار مقرری بگیر مراتب را به شعبه پرداخت کننده مقرری جهت قطع مقرری ،اعلام نماید.
  چنانچه سازمان تامین اجتماعی نیز به نحوی از انحا از اشتغال بکار مقرری بگیر مطلع گردد ، لازم است ضمن قطع مقرری بیمه شده مراتب را به واحد کار وامور اجتماعی محل اعلام نماید.

  ماده ۱۹-

  در مواردی که بیمه شده بیکار تحت هر عنوان من غیر حق مبالغی را از صندوق بیمه بیکاری دریافت نموده باشد ، ملزم به بازپرداخت وجوه دریافتی مذکور خواهد بود.
  سازمان تامین اجتماعی با استفاده از اختیارات اجرائی ناشی از قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول وجوه موضوع این ماده اقدام می نماید.

  [پاسخ]

  مجید نایینی در ساعت ۱۱:۵۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام

  بنده ۴ سال مامور در واحد دانشگاهی دیگری بودم

  در طول ۴ سال بالغ بر ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال اضافه کار ماموریت کارانه و پاداش حقیر پرداخت نگردیده است

  حالا اصل آن را میخواهند بدهند اما با این تورم آیا میتوانم بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی مبلغ بیشتری بگیرم ؟

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۶ام, ۱۳۹۱ ۷:۳۹ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  به نظر بنده دراین خصوص پیش بینی خاصی نشده است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  پویا در ساعت ۹:۵۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام

  با توجه به سوالی که در بالا مطرح شده است من نیز چنین وضعی برایم پیش آمده و به صورت حضوری اطلاع دادم و برای چند ماه بیمه بیکاری همزن با کار مجدد دریافت نموده ام ولی در این مدت ناخواسته بیمه بیکاری دریافت کرده ام و خود اداره کار مقصر بوده که من را از لیست بیمه بیکاری حذف نکرده است ولی بعداز ۷ ماه مجدا بیکار شدم و به خاطر این موضوع نمیدانم میتوانم ارایه دادخواست از کارفرمای خود بدهم چون تمدید نکردن قرارداد من بی مورد بوده است بهر حال نمیدانم با این وضعیت چکار میتوانم بکنم. از راهنمایی شما ممنون.

  [پاسخ]

  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام و احترام
  به خاطر حساسیت موضوع پیشنهاد میکنم ازراهنمایی یک مشاور دراین خصوص استفاده کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مریم1 در ساعت ۱:۰۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام و تشکر از راهنمائی های ارزنده تان
  با داشتن مدرک مهندسی کامپیوتر و ۵ سال کار در پستهای تخصصی و کارشناسی بدون ذکر هیچ دلیلی به من ابلاغ گردیده که در دبیرخانه بعنوان کارمند عادی مشغول به کار شوم که با توجه به مدرک و سابقه و نیز شرایط جسمانی و همچنین محیط حاکم بر دبیرخانه و وظایف آن برای من بعنوان یک خانم قابل قبول نیست و مدیریت شرکت نیز بر این کار اصرار دارد و من قبول نمی کنم.حال چنانچه به دلیل تمرد از دستور مرا اخراج کنند بیمه بیکاری به من تعلق می گیرد یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۱ ۸:۴۹ ق.ظ:

  با سلام و تشکر
  محل کار شما مشمول طرح طبقه بندی مشاغل است؟
  در قراردادتان به شغل موظفی شما اشاره شده است؟
  بااحترام

  [پاسخ]

  مریم1 پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۰ ق.ظ:

  با سلام و تشکر از توجه شما
  ۱- بله محل کار من مشمول طرح طبقه بندی مشاغل است.
  ۲- بله در قرارداد، شعل موظفی من کارشناس امور سیستمها قید گردیده است.
  با تقدیم احترام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۴ ب.ظ:

  عرض ادب مجدد
  با این تفاسیر محل کارتان طبق ضوابط و آیین نامه های طرح طبقه بندی مشاغل و بدون رضایت شما نمی تواند سطح شغلی شما را کاهش دهد:
  ماده ۱۳:

  تغییر شغل با حفظ گروه با پیشنهاد مدیریت و تایید کمیته طبقه بندی مشاغل و در صورت داشتن شرایط احراز و به شرطی که مانع ارتقاء شغل آتی فردنشود و وی قادر به انجام وظایف محوله در شغل جدید باشد بلامانع است .

  تبصره ۱ : تغییر‏شغل هریک از کارکنان در صورتی که منجر به تنزل گروه گردد موکول به اعلام موافقت کتبی آنان است . مزد شغل این افراد پس از تنزل ، مزد شغل گروه جدید و مزد سنوات آنان ، همان مزد سنوات قبل از تغییر شغل است ، لکن افزایش های بعدی مزد سنوات متناسب با گروه جدید ، تابع مصوبات شورای عالی کار خواهد بود.

  علی در ساعت ۹:۳۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام
  اینجانب متاهل هستم و قبلا با سابقه ی پرداخت بیمه ای ۲۱ ماه ۱۲ ماه (به دلیل عدم نیاز آن شرکت) از بیمه بیکاری استفاده کرده ام و هم اکنون ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه را در شرکت جدید که مشغول به کار هستم را دارم آیا در صورت عدم نیاز این شرکت دوباره می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم یا خیر. اگر جواب مثبت است چه مدت می توانم استفاده کنم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۱ ۹:۴۸ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر الان سابقه شما را محاسبه کنیم (که بالغ بر۲۷ ماه خواهد بود) مشمول ۱۸ ماه بیمه بیکاری به کسر ماهای استفاده شده ی قبلی به شرط تشخیص اداره کار هستید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  شهاب در ساعت ۱۱:۵۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام. من در شرکت پیمانکاری مشغول به کار بودم که به علت وضعیت بد اقتصادی شرکت اخراج شدم ۵سال سابقه بیمه دارم که ۱۴ماه ان پیوسته میباشد میخواستم بدونم برای استفاده از بیمه بیکاری مشکلی دارم یا نه .در ضمن پایان خدمت نیاز هست یا نه.
  متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۲۰ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  ازقرار معلوم برای شرکتهای پیمانکاری بیمه بیکاری در نظر نمی گیرند ولی در هرصورت شما بیکاری خود را ظرف ۳۰ روز دراداره کار مطرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  احمدی در ساعت ۹:۱۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام
  من به مدت شش ماه بیمه بیکاری گرفتم و هم اکنون جایی مشغولم در شرکت جدید اسمم رو تو بیمه ثبت نام کردند ولی هنوز حق بیمه نریختن آیا با این حال تا زمانی که حق بیمه نریزن بیمه بیکاریم قطع میشه یا خیر؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۱۸ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  در متن قانون و آیین نامه آن هم آمده که نباید منظر اقدام از شخص ثالث باشید.
  ماده ۱۵-

  دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری در صورت اشتغال مجدد مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی و شعبه پرداخت کننده مقرری کتبا اعلام نماید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ریما در ساعت ۴:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام و ادب

  اینجانب ۴۱ ساله و خودسرپرست هستم و فقط ۳ سال سابقه بیمه دارم آیا میتوانم سوابق بیمه ام را بیشتر کنم؟ سن بازنشستگی و دریافت حقوقی به چه صورتی خواهد بود.
  قبلا از ارسال پاسخ به ایمیل ام سپاسگزاری می کنم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۵:۰۲ ب.ظ:

  باسلام واحترام
  بله از طریق خویش فرمایی میتوانید اقدام کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  نظری در ساعت ۹:۵۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام و عرض خسته نباشید ،
  بنده حدود ۹ سال در یک شرکت کامپیوتری در مشهد کار میکردم ، به خاطر یک سری مسایل کاری به تهران آمدم و کارهای آن شرکت در تهران را انجام میدادم ، و برابر قانون کار حقوق میگرفتم و بیمه بودم . لذا اجبارا” در یک شرکت دیگر در تهران مشغول به کار شدم و همزمان از دو شرکت برایم بیمه رد میشد . بعد از حدود ۲ سال شرکت تهرانی تعطیل شد و همزمان از شرکت مشهدی هم ترک کار شدم . با توجه به اینکه در تهران زندگی میکنم :
  ۱) آیا میتوانم در تهران جهت بیمه بیکاری اقدام کنم ؟
  ۲) آیا از نظر قانونی اینکه از دو جا برایم بیمه رد میشده مشکل دارد ؟
  ۳) آیا مجموع بیمه های پرداختی را جهت محاسبه بیمه بیکاری در نظر میگیرند ؟

  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۵۵ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  ۱- ازجایی می توانید اقدام کنید که بصورت تمام وقت لیست بیمه ی شما ارسال شده است . ضمن اینکه شرکتی که به کار شما خاتمه داده و به نوعی تمایل به ادامه همکاری ندارد پاسخگو خواهد بود و نهایتا اینکه تشخیص بیمه ی بیکاری شما با اداره ی کار است.
  ۲- خیر مشکلی دراین خصوص نیست ولی قاعدتا درحال حاضر که بیکار هستید از هیچ کدام از محلها نباید بیمه ای برای شما ارسال شود.
  ۳- بله این موضوع در محاسبات دخیل است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  آرمین در ساعت ۱۱:۱۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام
  ممنون میشم اگه جواب سوالم رو بدین
  من از بیمه ی بیکاری استفاده می کردم، اما دنبال کار جدید بودم. تا اینکه در یک شرکت پخش کاری پیدا کردم. صاحب کار گفت یک مدت آزمایشی و تا ۳ ماه بیمت نمی کنم. من چون بیمه نمی کرد و آزمایشی بود به بیمه و اداره کار اطلاع ندادم. از قضا کار هم بدرد نمی خورد و من بعد از ۱ ماه ۱۸ روز درخواست تصفیه دادم. اما صاحب کار می خواست بزور نگرم داره، خلاصه در آمدم. اما الان صاحب کار رفته اداره کار گفته که بنده بیمه بیکاری می گرفتم و اومده سره کار و اداره کار هم زنگ زد که بیمت قطع شد. آیا راهی هست برای برگرداندن بیمه؟ حدود ۴ ماه از بیمه مانده بود؟ و در ضمن هیچ قرار دادی من نبسته بودم.
  خواهش می کنم در اولین فرصت راهنماییم نمایید.
  پیشاپیش از وقتی که گداشتین کمال تشکر را می نمایم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۲۲ ق.ظ:

  با سلام واحترام
  البته کارفرما موظف بوده از زمان شروع بکار شما؛ بیمه را تقبل کند ولی قاعدتا در دوره آزمایشی تعهدی در خصوص ادامه کار ندارد.
  به هرحال موضوعی که شما می فرمایید محمل قانونی ندارد و بنده حقیقتا نمی دانم چه راهنمایی حضورتان داشته باشم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  آرمین پاسخ در تاريخ آذر ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۲۵ ق.ظ:

  ممنون از توجه شما
  سوالم اینست که من می توانم ادعا و در خواست ادامه ی بیکاری نمایم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۸ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۵۰ ق.ظ:

  به نظر بنده چون در حال حاضر اداره کار از موضوع شما مطلع است به این سازمان مراجعه و از شرایط بعدی اطلاع کسب کنید.
  بااحترام

  پرواز در ساعت ۴:۲۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام
  من مدت ۴سال و ۳ماه در یک شرکت خصوصی مشغول بکار بودم و در این مدت حق بیمه من بطور کامل بحساب واریز شده است.حال با توجه به اینکه بنده حدود هشت ماه است که ازدواج نموده ام میخواستم ببینم حق بیمه بیکاره من طبق شرایط متاهلی حساب میشودیا شراطی مجردی و حدود چند ماه میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟با تشکر
  لطفا جواب سوالم رو بدید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۸:۵۷ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  وضعیت فعلی شما در زمان بیکاری ملاک محاسبات است.

  [پاسخ]

  احمدی در ساعت ۳:۲۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  باسلام من حدود ۱۳سال در یک موسسه مشغول بکار بودم که موسسه بسته شد و من دو ماه بیمه بیکاری دریافت کردم که در موسسه دیگری مشغول بکار شدم و تقریبا بعد از سه ماه کار فرما می خواهد از مقدار حقوقی که با من قرار داد بسته کم کند و به حداقل حقوق برساند آیا این کار قانونی است و آیا من می توان از این موسسه در آیم و از بیمه بیکاری ام استفاده کنم یا باید یک سال در اینجا باشم تا بتوان از بیمه بیکاری استفاده کنم با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۶:۳۷ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  اگر قرارداد شما با رقم مشخص و برای مدت مشخص منعقد شده خیر قابل کاهش نیست.
  بصورت اختیاری نمی توانید از موسسه خارج شوید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رضایی در ساعت ۱۲:۲۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام با مدرک فنی حرفه ای در زمینه برق می توانم خودم بیمه کنم کارت بیکاری هم دارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۱ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا این مسیر را مرور فرمائید:
  http://www.accpress.com/news/tag/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

  [پاسخ]

  atosa در ساعت ۶:۵۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  با سلام
  من در شرکتی مشغول به کار بوده که این شرکت دفتر فروش کارخانه ای در بندر عباس می باشد ، حال تصمیم به جمع کردن دفتر تهران نموده اند و اینکه اخراج گردم ریال حالا سوالی که برای من است اینست که برای دریافت و پیگیری بیمه بیکاری باید به تامین اجتماعی بندر عباس که بنده را از آنجا بیمه کرده بودند مراجعه کنم یا در تهران می توانم پیگیری کنم ؟؟
  ممنون میشوم که پاسخ داده شود .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۳ام, ۱۳۹۱ ۸:۴۱ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  به نظر بنده محلی که لیست بیمه برای شما ارسال شده ملاک است ولی بازهم پرس و جوی بیشتری خصوصا از اداره کار بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  atosa در ساعت ۴:۰۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  با سلام
  اینجانب مدت ۳ سال و ۱۰ ماه در شرکتی با عنوان سرپرست بازرگانی مشغول به کار بودم که در تاریخ ۲۸اسفند ۹۰ به علت عدم نیاز قطع همکاری صورت گرفت . از آنجایی که قراردادی هم با شرکت نداشتم شکایت نموده و حکم مثبت اداره کار را دریافت کردم . پس از آن با رأی اداره کار برای بیمه بیکاری اقدام نمودم که در کمال تعجب شرکت مذکور در دو ماه خرداد و تیر ۹۱ برای اینجانب بیمه رد نموده که سبب شده نتوانم از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنم و همچنین مشکل بزرگتر آنست که شعبه مربوطه تأمین اجتماعی – اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران – اداره کار هیچکدام حاضر نیستند شکایت اینجانب را مبنی بر بازرسی شرکت و مستندات موجود در آن را مبنی بر دو ماه خرداد و تیر را بپدیرند . در اینخصوص خواهشمند است اینجانب را راهنمایی بفرمایید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۴ام, ۱۳۹۱ ۸:۱۱ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  به نظر بنده با این فرض می توان پذیرفت که محل کارتان مایل به ادامه کار باشماست و شاید به همین خاطر است که این ادارات این نظر راداده اند.
  در هرصورت یا می بایست به کار بازگردید و حقوق همان دوماه راهم دریافت کنید و یا اینکه حداقل بیمه بیکاری شما بعد از این دوماه برقرارشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  احمد در ساعت ۱۲:۵۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  با سلام و خسته نباشد
  بنده به مدت ۷ ماه در یک شرکت خصوصی کار کرده ام. کارفرما بعد از واریز ۴ ماه حق بیمه بنده،حق بیمه ماه پنجم را واریز نکرده است. ولی حق بیمه ماه ششم را واریز کرده است. حال با فاصله ۱ ماهه ای که در پرداخت حق بیمه بنده صورت گرفته آیا در صورت واریز حق بیمه ماه هفتم و اخراج بنده، مشمول بیمه بیکاری خواهم شد یا خیر. بسیار ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۶ام, ۱۳۹۱ ۸:۲۷ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  حداقل مدت برای استفاده از بیمه بیکاری ، داشتن شش ماه سابقه و درصورت تشخیص اداره کاراست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مصطفی در ساعت ۱۱:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  سلام. با مشاور تا پایان سال ۹۱ قرارداد دارم. در پروژه وزارت راه که با مشاور قرارداد دارد.به من گفته شده تسویه حساب کنم.ایا میتوانم با کار ادامه دهم؟در دانشگاه حق التدریس هستم و هفته یک روز بیمه دانشگاه دارم.متاهل ودارای ۴۰ ماه سابقه بیمه ایا بیمه بیکاری شامل من میشود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۳۰ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  تا پایان قرارداد می توانید به کار ادامه دهید و بعد از آن درخصوص بیمه بیکاری امکان اقدام دارید.
  درخصوص تداخل بیمه ی دانشگاه با بیمه قرارداد و بیکاری اطلاعات جامعی ندارم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علیرضا در ساعت ۱۲:۰۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  با عرض سلام وخسته نباشید.
  آیابرای محاسبه سابقه ی بیمه کل سابقه محسوب میشود یا اینکه مدت زمانی که در آخرین محل کار بوده ام .من کلا ۲۰سال سابقه دارم که ازاین ۲۰سال ۷سال را درآخرین محل کاری بوده ام که اخراج شده ام .آیا روش محاسبه ۲۰سال است یا ۷سال ؟
  با تشکر:

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۶ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۱ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  روش محاسبه کل کارکرد است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  نگار در ساعت ۵:۴۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  من دو سال در موسسه ای با بیمه کار می کنم. آخر تابستان اعلام کردم که دیگه مایل به همکاری نیستم اما مدیرم خواست تا همکاریم ادامه داشته باشه و تا آخر آذر قراردادم تمدبد شد. اواسط دی مدیر اعلام کرد که دیگه قرارداد من تمدید نمی شه. حالا من می تونم درخواست بیمه بیکاری بدم و با توجه به اینکه رابطه خوب و دوستانه ای با مدیر دارم، ایا می شه این درخواست جوری باشه که اون در جریان قرار نگیره؟ ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۲۵ام, ۱۳۹۱ ۷:۴۷ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  بله ظرف ۳۰ روز از بیکاری مهلت ارائه و طرح آن دراداره کار دارید و با توجه به دعوت از کارفرمایتان نمی توان ایشان را بی اطلاع گذاشت.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علي در ساعت ۳:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  سلام.من ۱ ماه است که در کارگاهی مشغول به کار شده ام ولی از این کار خوشم نمی آید و میخواهم انصراف دهم.آیا بعد از انصراف میتوانم به صورت اختیاری بیمه شوم؟ در ضمن سابقه ام همین ۱ ماه است.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۱۲ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  این مسیر را مرورکنید:
  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی

  [پاسخ]

  رامین در ساعت ۱۰:۰۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  در شهرداری توسط شرکت مشغول به کار بودم این شرکت ۵ ماه برایمان حق بیمه پرداخت نمود سال بعد نیز شرکت دیگری برنده مزایده کارگران حجمی شد و آن شرکت نیز ۹ ماه حق بیمه برایمان پرداخت نمودند بعد مارا بعد از ۱۴ ماه کار و پرداخت حق بیمه از شهرداری اخراج نمودند در ضمن بیمه اینجانب به صورت مستمر توسط این دو شرکت واریز شده با توجه به اینکه بیمه بیکاری شامل کسانی است که به طور مستمر یک سال حق بیمه پرداخت کرده باشند شامل می شود به ما هم تعلق می گیرد یا نه ؟ در ضمن از اداره کار پرسیدیم می گویند باید یک سال کامل توسط یک کارگاه به صورت مستمر پرداخت شده باشد نه دو کارگاه . آیا چنین قانونی هست یا نه ؟ در ضمن من برای این شهرداری به صورت مستمر و بدون وقفه پرداخت بیمه کار کرده ام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۸:۳۶ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  موضوعی که شما می فرمائید با متن قانون متناقض است چراکه داشتن ۶ماه سابقه قبل از بیکاری ، کفایت میکند.
  درهر صورت شما درموعد مقرر ، دراداره کار محل بیکاری خود را مطرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مجتبی در ساعت ۵:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  با سلام
  من ساکن شاهین شهر (از شهرهای اصفهان) هستم.در شهر اصفهان مشغول کار بودم. قراردادم تمام شد و بیکار شدم. بیمه ی ما از طرف دفتر مرکزی تهران رد می شد ولی مرکز بیمه کننده ی ما زرین شهر (از شهرهای اصفهان) بود. من باید به کدام واحد اداره کار مراجعه کنم؟
  ضمنا باید بگویم که بعلت وعده های یکی از مسئولین شرکت (که رابطه ی خوبی هم با هم داشتیم) ۲۸ روز از یک ماه فرصت مراجعه به اداره کار گذشته است.
  لطفا سریع راهنمایی ام کنید.
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۷:۵۳ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  قاعدتا” محلی که بیمه ی شما رد شده ملاک است ولی با مراجعه به اداره کار محل زندگی تان پرس و جوی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مجتبی پاسخ در تاريخ دی ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۹:۲۹ ب.ظ:

  تشکر
  تلفن کردم اداره کار اصفهان گفتند باید بیایی اینجا.
  من هم رفتم و کارم تقریبا ان جام شد.
  اما یک سوال دیگر
  در حال حاضر پروسه ی ثبت نام تا دریافت اولین حقوق بیکاری چقدر زمان میبرد؟
  باز هم ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۱ ۷:۳۷ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  ضمن آرزوی موفقیت ؛ ازقرار حدودا” دوماه زمان می برد که ممکن است بسته به واحدهای مختلف متفاوت باشد.

  امید در ساعت ۲:۲۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  با سلام.من با ۸۰ ماه سابقه کار در یک شرکت نیمه دولتی تا ۳۰ در ۹۱ قرارداد داشتم اما متاسفانه بدلیل بیماری از تاریخ ۱۲ دی ۹۱ تا ۳۰ دی ۹۱ پزشکه معالم برایم استراحت تجویز کرد و امروز هم که آخرین روز قراردادم است خواهشمند است با توه به اتمام قراردادم و با توجه به عدم توانایی در انجام کارهای آن شرکت میخاهم برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنم لطفا من را راهنمایی کنید ک چه کار باید کنم.ضمنا مجرد هستم. در ضمن بیمه من کاملا در این سالها پرداخت شده است و هیچ مشکلی ندارد
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۱ ۷:۴۶ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  برای تعلق بیمه بیکاری می بایست درصورت عدم تجدید قرارداد و ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری به اداره کار محل مراجعه و بیکاری خود را مطرح کنید.
  درصورت تشخیص ایشان بیمه بیکاری برقرار میشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  امید پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۱ ۸:۴۸ ق.ظ:

  با تشکر و سپاس فرااوان
  آخه من وقتی به مدیر شرکت گفتم میخام بیمه بیکاری بگیرم به من گفتن نباید بین اتمام قرار داد مرخصیه استعلاجی باشد آیا آین حرف درست است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۰۷ ق.ظ:

  عرض ادب مجدد
  بیماری موضوعی وابسته به خواست و تمایل کسی نیست وخصوصا چنانچه دوره بیماری شما توسط سازمان تامین اجتماعی تایید شده باشد مانعی در برقراری بیمه بیکاری نیست.
  البته همانطور که عرض کردم این بیمه بنا به میل ما نیست ودرصورتی که بیکاری شما غیر ارادی تشخیص داده شود وحکم برگشت به کار ندهند برقرار میشود.

  مجتبی پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۱۱ ب.ظ:

  سلام
  ببخشید فضولی میکنم
  ولی به این آدرس مراجعه کنید و اطلاعات خواسته شده را بدهید اگر بیمه ی شما در ایام مرخصی مذکور جزو سوابق پرداخت بیمه ی شما باشد، یعنی همانگونه که مدیر گرامی فرمودن بیمه ی شما کاملا این امر رو پذیرفته و منطقا باید بیمه ی بیکاری به شما پرداخت شود.
  http://savabegh.sso.ir/

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۲۲ ب.ظ:

  از اطلاع رسانی جنابعالی سپاسگذارم.

  میر ابراهیم حسین زاده در ساعت ۱۰:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  من ساکن تبریز دریک شرکت حدود ۱۰ ماه است کار میکردم قراردادم تمام شده که دیگر تمدید نمی کنندکه و قبلا حدود۳سال بیمه اختیاری (بیمه قالیبافی) پرداخت کرده ام آیا این۳سال جزء سابقه بیمه بیکاری شامل می شود لطفا مرا در این باره راهنما یی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۱ ۷:۳۸ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  جزو سابقه کار شما هست ولی مورد استفاده بیمه ی بیکاری قرار نمی گیرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهتاب در ساعت ۷:۳۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  با سلام،در یک شرکت صنعتی در جنوب به مدت نه سال مشغول کار بودم،بنا به دلایل اقتصادی قرارداد عده ای من جمله اینجانب تمام و تمدید نمی شود،درطول چند ماه اخیر که مشغول کار بودم ،چند روزی از مرخصی بدون حقوق استفاده کردم،آیا مشکلی در دریافت مقرری بیمه بیکاری به وجود میآید؟
  به عبارت دیگر آیا بیمه ماههای اخیر باید سی روزه رد شده باشد؟
  ممنون.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۴ام, ۱۳۹۱ ۷:۵۹ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  اینطور که ازمتن قانون پیداست ، جمع سابقه ملاک محاسبه است و چنانچه مرخصی بدون حقوق شما با توافق بوده به نظر منعی در برقراری بیمه بیکاری و درصورت تشخیص اداره کار ندارید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تهمینه در ساعت ۳:۲۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  با سلام خدمت شما. من از شرکت اخراج شدم و الان دارم بیمه بیکاری میگیرم . می خواستم بدونم آیا بعد از پایان دوره بیمه بیکاری میتوانم مجددا در همان شرکت استخدام شوم ؟ با تشکر .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۴ام, ۱۳۹۱ ۷:۵۷ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  البته درمتن قانون به این موضوع اشاره نشده ولی به هرحال این ذهنیت راایجاد میکندبیکاری شما توافقی بوده است.
  در هرصورت پرس و جوی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تهمینه پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۱ ۸:۳۵ ق.ظ:

  بله توافقی بوده است . امکان اشتغال مجدد در آن شرکت وجود دارد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۱ ۹:۴۱ ق.ظ:

  درهرصورت امکان پیگیری وجود دارد:
  ماده ۱۹-

  در مواردی که بیمه شده بیکار تحت هر عنوان من غیر حق مبالغی را از صندوق بیمه بیکاری دریافت نموده باشد ، ملزم به بازپرداخت وجوه دریافتی مذکور خواهد بود.
  سازمان تامین اجتماعی با استفاده از اختیارات اجرائی ناشی از قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول وجوه موضوع این ماده اقدام می نماید.

  محمدرضا در ساعت ۸:۱۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  سلام درود برشما اینجانب ۱۲ سال دریک کارگاه سوابق بیمه دارم والان درکارگاه دوم به مدت سه ماه بیمه پرداخت شده است درحال حاضر تا یکماه آینده با من قطع همکاری خواهد شدآیا بیمه بیکاری به من که چهار ماه سابقه دراین کارگاه دارم بیمه بیکاری تعلق می گیرد برای دریافت بیمه بیکاری چکار باید کرد.

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۱ ۷:۵۲ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  متنی که درقانون آمده، داشتن ۶ ماه سابقه قبل از بیکاری است.
  ظرف ۳۰ روز از بیکاری و درصورتی که کارفرما با شما تمدید نکردبه اداره ی کار مراجعه کنید.

  [پاسخ]

  فريا در ساعت ۱۱:۵۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  با سلام من خانم مجرد مهندس راه و ساختمان و١١ سال سابقه بیمه دارم ٨ سال بیمه مشاور ساختمانی بودم که اومدم بیرون دو سال و نیم بیمه اختیاری بودم که به علت اینکه یه شرکت بیمه رو برداخت میکرد بیمه اختیاریمو متوقف کردم ولی بیمه اون شرکت ادامه نداشت و من باز باید اختیاری رد می کردم منتها اینبار تقریبا ندانسته و بدون تحقیق بینه مشاغل ازاد ١٨٪ شدم. ١- أیا این بیمه بیمه مناسبی برای من هست ؟ ٢ أیا من در اینده می تونم مادرم رو که الان تحت تکفل برادرم هست رو تحت تکفل داشته باشم؟ أیا این بیمه به نوعی سابقه کار برای رزومه محسوب میشه یا صرفا فقط بازنشستکی داره؟ ۴- روی دفترجه من نوشته مشمول فرانشیز این یعنی اینکه من بایر هزینه درمان رو کامل بدم یا مثل بقیه دفترجه های معمولیه؟. با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۱ ۷:۵۵ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  بیمه های اختیاری معمولا پوشش بازنشستگی و مزایای بعد از آن را دارند و بعضی هم خدمات درمانی ندارند.
  سرکار می بایست با اطلاع از مزایای آن و هزینه پرداختی انتخاب کنیدوگاهی ممکن است اقتضای شغل شما این نوع بیمه را ایجاب کند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سیاوش در ساعت ۹:۵۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  با عرض سلام و خسته نباشید
  (کارگر) پدر من متولد سال ۱۳۳۳/۴/۱۶ است با سابقه کار ۲۷ سال کی بازنشسته میشه؟پاهایش واریس شدید داره به نظر شما ما باید چکار کنیم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۵ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  درصورت تشخیص سازمان تامین اجتماعی می توانند تا موعد بازنشستگی و بعلت بیماری ، از مستمری از کارافتادگی را دریافت کنند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  کیومرث غفاری در ساعت ۱:۰۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  باسلام من حدود ۲۲ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم حدود یک ماهی است که بیکارشده ام وعلی رغم تلاش فراوان کاری پیدا نکرده ام البته خودم درخواست استعفا داده ام وآنهم به دلیل اینکه مجبوربودم باشرطی که باشرکت محل اشتغال داشتم به دلیل دریافت چهارماه حقوق عقب افتاده ام وحق وحقوق دیگر استعفا رانوشته وبه شرکت بدهم وبااین شرط بامن تسویه حساب کردند آیا تازمان پیداکردن کاربیمه بیکاری شامل من میشودیانه ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۷ام, ۱۳۹۱ ۸:۰۷ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  بیمه بیکاری درصورت غیر ارادی بودن بیکاری و طرح آن قبل از۳۰ روز ازبیکاری و درصورت تشخیص اداره کار برقرارمی شود که به نظر می رسد مشمول شما نباشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  اکبر در ساعت ۱:۲۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  نظر شما بعد از تأیید مدیریت به نمایش گذاشته خواهد شد.

  با سلام
  من با ۶ سال سابقه تامین اجتماعی ترک کار نموده با مراجعه به تامین اجتماعی ۱۸ ماه بیمه بیکاری به وی تعلق گرفت بعد از دریافت ۵ ماه بعلت دیرکرد ۲۰ روز درحضور غیاب حقوق دریافتی از بیمه بیکاری قطع گردید در این مورد مرا یاری کنید
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۴ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  یکی از مواردی که درمتن قانون هم آمده تکلیف مستمری بگیر برای شرکت درکلاس و اعلام حضور دردفتر حضور و غیاب است که چنانچه تاخیری دراین موضوع باشد باعث منع بیمه بیکاری خواهد شد.
  چنانچه سوابقی دال برعلت عدم مراجعه دارید به ایشان ارائه کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ب در ساعت ۷:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  با سلام
  بنده تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ با یک شرکت خصوصی قرارداد دارم به مدت ۳ ماه که فردا قرارداد بنده تمام میشود ولی با توافق طرفین امروز آخرین روز همکاری بوده و در موقع دریافت سفته و چک حقوقی و تسویه حساب از ایشان خواستند که بنده در زیر قرارداد خود استعفا بنویسم ولی از انجا که بنده اطمینانی به ایشان نداشتم و مقررات را دقیقا نمیدانستم از نوشتن استعفا خودداری کرده و فقط نوشتم که مهلت قرارداد تمام شده و همکاری بین من و شرکت نیست از این تاریخ به بعد . حالا میخواستم بدانم که چرا از من خواستند و انقدر اصرار داشتند که من استعفا بدهم در صورتیکه من قصد استعفا نداشتم . در ضمن بنده را در این ۳ ماه که در این شرکت مشغول به کار بودم بیمه نکرده بودند . با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۱ ۷:۵۸ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  دوره ی سه ماهه (بصورت مندرج درقرارداد)معمولا بصورت آزمایشی می باشد و کارفرما می تواند بعد از این دوره بدون الزام به ادامه ی کار ، به کار مستخدم خاتمه بدهد ولی درهرصورت ارسال لیست بیمه الزامی بوده است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حميد در ساعت ۱۰:۵۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  باسلام
  من درجائی مشغول بکار بودم کارفرما فوت کرده والان بیمه بیکاری میگیرم ولی به دلیل کافی نبودن درامد زندگی در جای دیگر پروانه کسب دارم وازقبل شغل دوم هم داشتم الان از لحاظ قانونی بیمه بیکاری من قطع خواهد شد باتشکر

  [پاسخ]

  مینا سادات در ساعت ۱۱:۵۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  جایی مشغول به کار بودم که شش ماه قبل از پایان قرارداد به دلیل بروز مشکل مالی عده ای را تعدیل کردند. کارهای اداری بیمه بیکاری را انجام داده ام و برای دریافتش هیچ مشکلی نیست. سوال بنده این است که اگر بخواهم در حین گرفتن بیمه بیکاری مشغول به کار ساعتی باشم، آیا بیمه بیکاری ام قطع خواهد شد؟
  آیا لفظ شاغل شامل کارمند ساعتی هم می شود یا خیر؟
  از زحمات بی دریغتان بسیار سپاسگذارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۲ام, ۱۳۹۱ ۶:۵۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به هرحال این موضوع هم میتواند جنبه ی اشتغال داشته باشد و به نظر بنده بیکاری به وضعیت بدون حقوق و درآمد تعبیر شده است.
  باتشکر

  [پاسخ]

  مینا سادات پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۸:۲۸ ق.ظ:

  باعرض سلام و روز بخیر
  من همچنان منتظر جواب کارشناسانه شما هستم. هر روز به سایت مراجعه می کنم، اما جوابی از شما دریافت نمی کنم. لطفا هرچه سریعتر جواب بنده را بدهید.
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۱۸ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام مجدد
  عذرخواهی میکنم.
  چون پاسخ درخوری نداشتم صرفا به انتشار کامنت اقدام شد.
  خصوصا چون بحث شرعی مدنظر سرکار بودحقیقتا دراین زمینه اطلاعاتی نداشتم.
  به هرحال می توانید این موضوع را بصورت شفاهی از ادارات کار پرس وجو کنید.
  موفق باشید.

  مینا سادات در ساعت ۹:۳۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  با عرض سلام.
  بنده قبلا خدمتتان عرض کردم که قرار است بیمه بیکاری دریافت کنم و از جایی پیشنهاد کار ساعتی دارم، با این وجود آیا می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟ و شما فرمودید که به نظر شما این نوعی اشتغال محسوب می شود. می خواستم ببینم که آیا چنین چیزی در کتاب قانون کار هست یا خیر؟ من می خواهم مشکل شرعی این پول برایم حل شود. چون از چندین جا سوال نموده ام و جواب داده اند که تا جایی به صورت بیمه ای مشغول به کار نباشید در واقع کارمند محسوب نمی شوید. چون کار ساعتی هیچگونه ضمانتی ندارد و هرگاه که خواستند می توانند عذر شما را بخواهند. و بابت هر ساعتی که کار می کنیم پول می گیریم نه عیدی در کار است و نه کارمزدی برای تعطیلات. شاید در ظاهر کارمند محسوب شویم ولی در واقع عمله روزمزد هستیم و هر روزی که سرکار برویم حقوق داریم و اگر تعطیلات یا بیماری ای در کار باشد از حقوق خبری نیست. با این وجود باز هم کارمند ساعتی جزء کارمند محسوب می شود؟

  [پاسخ]

  مینا سادات پاسخ در تاريخ بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۹:۴۶ ق.ظ:

  با عرض سلام و وقت بخیر
  از اینکه برای بنده ارزش قائل شدید و جوابم را دادید سپاسگزارم. شاید من به پاسخ اصلی خودم نرسیدم، اما لطف شما مبنی بر راهنماییتان را ارج می نهم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۲۱ ق.ظ:

  متشکرم

  [پاسخ]

  هادي در ساعت ۱۱:۲۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  اینجانب از تاریخ ۲۹ خردادماه بیکار شدم درنهایت در تاریخ ۱ دی ماه با رای شورای حل اختلاف مشمول دریافت بیمه بیکاری شدم ولی کماکان به علت پرداخت نشدن ۲۸ روز حق بیمه خرداد نتونستم از بیمه بیکاری استفاده کنم حق بیمه رو باید کار فرما پرداخت کنه که هنوز نکرده میخواستم بدونم بعد از پراداخت حق بیمه تامین اجتماعی حقوق این مدت رو برام یکجا واریز میکنه یا نه کلا پرداختها به چه صورت است

  [پاسخ]

  مینا سادات پاسخ در تاريخ اسفند ۳ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۰۶ ق.ظ:

  با سلام.
  بنده از مراجعین به این سایت هستم نه کارشناس سایت. اما بعنوان کسیکه بیمه بیکاری دریافت می کنه می خواستم بهتون بگم که کل بیمه بیکاری رو از زمان بیکاریتون تا الان بصورت یکجا پرداخت می کنن.

  [پاسخ]

  هادي در ساعت ۱۱:۳۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۱

  باسلام
  میخواستم بدونم حداقل مقرری بیمه بیکاری چغدر است باافزایش حقوق در سال جدید مقرری بیمه بیکاری افزایش پیدا می کنه یا همون حقوقی که ابتدای دریافت بیمه بیکاری تعیین شده تا پایان زمان بیکاری پرداخت میشه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۳ام, ۱۳۹۱ ۹:۳۶ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بله این افزایش وابسته به دستور العمل اعلام حداقل حقوق قانونی سالانه توسط اداره کار است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تهرانی در ساعت ۸:۴۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  خواشا به سوال بنده جواب دهید
  بنده ۵۷ سال سن دارم و ۱۵ سال بیمه دارم . این ماه (اسفند) به دلیل وضیت مالی کارگاه اخراج شدم . حدود ۴ سال پیش ۱۸ ماه از بیمه بیکاری استفاده کردم الان میخواهم از بیمه بیکاری استفاده کنم طبق سایت سوابق بیمه دستمزد بنده در این ۱۰ ماه ۷۵۰ هزار تومن بوده .آیا بنده میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟ فرزاندان تحت تکلف بنده بیش از ۴ نفر هستند بیمه بیکاری بنده چطور حساب میشه (گیج شدم این چند روز اگر میشه بگید چقد میشه)
  طبق قانون بیمه افراد بالای ۵۶ سال میتوانند تا بازنشستگی بیمه بیکاری بگیرند؟ و بعد از آن حقوق بازنشستگی چطور حساب میشود ؟ مثلا اگر ۶۰۰ هزار تومن متوسط حقوق دو سال آخر باشه بازنشستگی هم ۶۰۰ هزار تومن است ؟ لطفا من رو کمک کنید خواهشاااااااااااااا

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۹ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۰۳ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام حضور جنابعالی
  طبق این قانون جمع کل سوابق مشمول بیمه بیکاری به کسر مدتهای استفاده شده قبلی برای بیمه بیکاری دوره ی جدید قابل استفاده است ضمن اینکه چنانچه در مرحله دریافت بیمه بیکاری به شرایط بازنشستگی برسید، بازنشسته و به تبع بیمه بیکاری قطع می شود.
  به این مسیر هم مراجعه بفرمائید:
  بیمه‌شدگان دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شوند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رقیه در ساعت ۱۱:۰۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  با سلام بنده به مدت۱۸ماه از بیمه بیکاری استفاده کرده ام وبعدازآن دریک شرکت مشغول بکارشدم اما۷ماهه بارداربودم ودوماه بعد به استعلاجی زایمان رفتم میخواستم بدون استعلاجی شامل من میشود یا خیر؟ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۳ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده منعی دراستفاده از این مرخصی (زایمان) ندارید چراکه دوبحث جدا ازهم هستند.

  [پاسخ]

  مسعود در ساعت ۱۰:۴۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  با سلام اگر ۱۰ سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشی و سابقه آخرین شرکت که کار کردی ۷ ماه باشه بیمه بیکاری تعلق میگیره با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۱:۰۰ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  بله قاعدتا نباید منعی باشد.

  [پاسخ]

  مجتبي اسدزاده در ساعت ۸:۴۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  باسلام من ۱سال دریک شرکتی کار کردم والان اخراج شدم بعد این فهمیدم که وسط کاربیمه چند ماه نریخته (۵ماه) که باید اینو بریزه به اداره کار هم رفتم بعدابلاغیه که به کارفرما دادم بایدجریمه اون ماهها رو بریزن که کارفرما هم نمیریزه نمیدونم چیکارکنم پیشنهادی دارین لطفا کمک کنین ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۴۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اجرائیات سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول این مبلغ خواهد شد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمدی در ساعت ۱۲:۵۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  با سلام و خسته نباشید و تشکر از مطالب مفیدتان
  بنده و همکاران در شرکتی مشغول به کار هستیم و قراردادی با تاریخ پایان سال ۱۳۹۱ با ما بسته شده است. حالا شرکت تصمیم به تسویه حساب سنوات و … را تا پایان امسال دارد و فرم ذیل را به همه جهت امضا داده، سوال من این است که درصورت امضاء این فرم، اگر در سال جدید با ما تمدیدقرارداد نکنند آیا بیمه بیکاری به ما تعلق می گیرد یا با امضاء متن زیر این حق را از خودمان سلب کرده ایم؟ پیشاپیش از راهنمایی شما ممنونم.
  “اقرارنامه
  اینجانب ………………………………………. فرزند …………………… به شماره شناسنامه …………………… صادره از ………………… متولد ………………………… ساکن ………………………………………………………………………………………… بدینوسیله و به موجب این سند اقرار می نمایم ضمن توافق با شرکت ………… با شماره ثبت …….. مبنی بر اقاله و فسخ قرارداد استخدامی خود و قطع رابطه کاری و ترک اشتغال در آن شرکت ، کلیه حقوق و مزد خود اعم از حقوق مبنا و لواحق آن و چه مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره ، مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل : کمک هزینه مسکن ، خواربار و عائله مندی و به عبارتی حق السعی و هزینه های مأموریت ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیرنقدی ، اضافه کاری ها ، نوبت کاری و اضافه دستمزد غیرنوبتی ، عیدی و مطالبات مربوط به مرخصی های ذخیره شده و مرخصی های استفاده نشده و مزایای پایان کار و سنوات خدمت دوره اشتغال ( آزمایشی و مدت انجام کار و سایر ) حتی روزهای احتمالی جمعه و تعطیلات رسمی و غیره را از آغاز خدمت خود در شرکت ……….. تا پایان سال ۱۳۹۱ از آن شرکت دریافت نموده و دیگر هیچگونه حقی ناشی از اشتغال اعم از فرضیه و متصوره را از کارفرمای موصوفه نداشته و ندارم .
  در ضمن این اقرارنامه و تسویه به منزله پایان اشتغال خود در آن شرکت و یا کارگاه می باشد و در صورتیکه تحت هر عنوان ادعایی نمایم ، از درجه اعتبار ساقط است و ضمن عقد خارج لازم که بطور شفاهی عقد مزبور فی ما بین منعقد گردیده ، کلیه ادعاها و اعتراضات بعدی و احتمالی خود را تحت هر عنوان پیش بینی شده یا نشده سلب و ساقط نموده و می نمایم .”

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۱ ۹:۲۷ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  چنانچه در اداره کار اثبات شود که بیکاری شما بنا به میل و با اراده ی خودتان بود ، مقرری بیکاری تایید و پرداخت نخواهد شدلذا به این موضوع در متن اقرارنامه ی فوق توجه کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  شريف در ساعت ۱۰:۳۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  با سلام.من ۳ سال به صورت مستمر در شرکتی مشغول به کار بودم و البته هنوز هستم.اخیرا به دلیل مشکلی ۴ هفته استعلاجی داشتم.بعد از مراجعه به پزشک معتمد!! درمانگاه معرفی شده ایشان!! با ۳ هفته استعلاجی بنده موافقت نمودند.حال از انجا که شرکت بیمه ی من را رد کرده بود من،۲ روز بیمه برایم محاسبه نمی شود.حال با توجه به شرایط کاری اگه قبل از یک سال از کار بی کار شوم آیا بیمه بیکاری به من تعلق خواهد گرفت؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مريم در ساعت ۹:۲۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  با سلام و تحیت : اینجانب به مدت سه سال مشغول به کار بوده ام و حق بیمه از طرف کارفرما پرداخت شده است و بعد از آن به مرخصی زایمان رفتم و پس از اتمام مرخصی زایمان کارفرما فرد جدیدی را استخدام نموده و بنده را اخراج کردند. می خواستم ببینم می بتوانم از بیمه بیکاری استفاده نمایم یا خیر ؟ چون با مراجعه مکرر به اداره کار محل سکونتم متاسفانه جواب درستی به من نمی دهند. لطفا مرا راهنمائی بفرمائید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۱ ۹:۴۲ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  ظرف سی روز از اخراج ، بیکاری خود را دراداره کار محل بصورت کتبی مطرح کنید.
  درصورت تشخیص این اداره یا به کاربازمی گردید و یا بیمه بیکاری برقرار میشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  داود در ساعت ۱۲:۲۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

  با سلام و خسته نباشید وتشکر فراوان بابت سایت بسیار خوبتان
  همسر من از شهریور ماه در شرکتی مشغول به کار شده و از همان تاریخ برایشان بیمه رد شده است.ایشان باردار هستند و از اردیبهشت به مرخصی زایمان خواهند رفت.
  ۱)با توجه به موارد فوق و اینکه قراردادهای این شرکت هر ۳ ماه تمدید می شود(یعنی ایشان تا خرداد ماه قرارداد خواهند داشت) در صورتیکه قراردادشان تمدید نشود وضعیت مرخصی زایمانشان چه خواهد شد؟
  ۲)اگر از تیر ماه کارفرما نام ایشان را در لیست بیمه رد نکند آیا ایشان همچنان میتوانند از مرخصی استفاده کنند و این زمان(مرخصی)برایشان سابقه بیمه خواهد بود یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۱ ۱:۲۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ضمن تشکر؛ چون در زمان برقراری مرخصی زایمان ، شاغل هستند فعلا مشکلی برای استفاده ازاین مرخصی تا زمان اتمام آن نخواهند داشت ولی چنانچه بعد از اتمام مرخصی ، محل کارشان قرارداد را تمدید نکند می توانند مراحل بیمه بیکاری را طی کنند.
  اتفاقاشرط برخورداری از این مرخصی ، عدم ارسال لیست است و مدت مرخصی زایمان جزو سابقه کار محسوب می شود.
  البته محل کارشان لازم است قبل از شروع مرخصی هماهنگی لازم با این سازمان داشته باشند.

  [پاسخ]

  mozhgan در ساعت ۱:۰۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  سلام….من۱۰ماه در یک شرکت کار کردم و پایان قرارداد اسفند۹۱بوده و قرارداد رو تمدید نکردن و من بیکار شدم و دراین مدت ۱۰ماه بیمه بودم ایا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد….با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۸:۳۷ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  لازم است ظرف ۳۰ روز بیکاری خود را دراداره کار مطرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  mozhgan در ساعت ۱۲:۴۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  سلام ممنون از راهنمایتون…. من با اداره کار تماس گرفتم ولی میگن باید قرارداد یک ساله داشته باشم یعنی کسانی که قرارداد۶ماه و ۳ماه یکبار تمدید میکنن شامل بیمه بیکاری نمیشن خواهشن راهنمایی کنید تا مهلت۳۰روزه ام پایان نیافته …سپاسگزارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۲ ۸:۱۴ ق.ظ:

  باسلام مجدد
  چنین توجیهی درمتن قانون مشاهده نمی شود.
  پیگیری کنید که این نظریه برمینای چه قانون و بخشنامه ای است ضمن اینکه اداره کار درهرصورت موظف به ثبت وضعیت بیکاری شماست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  mozhgan پاسخ در تاريخ فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۰۵ ب.ظ:

  با سلام و عرض ادب….من از اداره کار سوال کردم دقیقا نگفتن مربوط به چه بخشنامه ای هست ولی گفتن اگه قرارداد سه ماه یکبار هم باشد باید ۴تا قرار داد سه ماهه داشته باشد و حتما باید یکسال از یک جا بیمه رد شده باشد و اینکه تو قانون نوشته۶ماه بیمه داشته باشه گفتن برای رسمی هاست من زیاد قانع نشدم متاسفانه ارگانهای دولتی زیاد نمیتونن توضیح بدن اخه هیچ قانونی برای اینکه از کسی که به ناحق بیکار شده نباید حمایت کنه لااقل حکم بازگشت به کار که میتونن بدن…ممنون میشم راهنمایی کنید تا هم من استفاده کنم و هم مابقی دوستانی که شرایط یکسان مثل من دارن با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  سارا پاسخ در تاريخ فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۳:۱۱ ب.ظ:

  سلام

  ۱۰ ماه از بیمه بیکاری استفاده نمودم و تا پایان اردیبهشت ۹۲ زمان ان به پایان می رسد.
  اعتبار دفترچه بیمه ام تا سال ۹۳ می باشد ولی برگه های ان تمام شده.
  ایا امکان تمدید دفترچه بیمه در زمانی که از بیمه بیکاری استفاده میکنم وجود دارد؟
  تاریخ اعتبار ان تا چه زمانی خواهد بود؟
  با تشکر

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۳ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بله و احتمالا اعتبار آن تا موعد بیمه بیکاری خواهد بود
  موفق باشید

  raden در ساعت ۷:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  سلام
  آیا به زنان خودسرپرست غیر شاغل بیمه بیکاری تعلق میگیره؟

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۱:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  باسلام
  درسال۹۲ماهانه حقوقی که به بیکارداده میشه چقدره(متاهل) باتشکر

  [پاسخ]

  zahra در ساعت ۲:۴۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  با سلام
  من طی یکسال سابقه کاری در کل حقوقم چهارصد تومن بود با توجه به اینکه در اسفند ماه هم عیدی هم پاداش تعلق میگیره اگر برای بیمه بیکاری اقدام کنم مقرری بیمه بیکاری برای من چقدره؟با توجه به اینکه مجردم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۸:۲۳ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  عیدی و پاداش تاثیری درمحاسبه ی بیمه بیکاری ندارد.

  [پاسخ]

  sara در ساعت ۱۲:۰۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  با سلام و تشکر از راهنماییهای شما
  اگر شخصی که بیمه بیکاری دریافت می کند در طول این مدت به مسافرتی چند ماهه رود و نتواند چند ماه در حضور و غیاب شرکت کند، بیمه بیکاری او قطع خواهد شد؟ آیا راهکاری در این موارد وجود دارد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۸:۰۹ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  متاسفانه اطلاعی از این موضوع ندارم.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۲:۲۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  باسلام اینجانب مدت۲۰سال درفروشگاه پدرم مشغول کار بودم وحال پدرم مغازه را فروخته وطی این۲۰سال بیمه خود راپرداخت نمودم حال از شما عزیز سوال این است که بیمه بیکاری شامل حال من می شود. باتقدیم احترام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۸:۱۱ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  یعنی فروشگاه پدرتان کد کارگاه داشته و شما درلیست ایشان بودید؟

  [پاسخ]

  سهيل شفيع نيا در ساعت ۱۰:۳۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  با تشکر از شما
  خواستم سوال کنم بهد از اینکه بیمه بیکاری اینجانب تمام گردید و اینجانب توانایی کار ندارم و سنم ۵۰ سال می باشد بعد از آن چه می شود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۳۴ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  چنانچه به شرایط بازنشستگی برسید که درحین این بیمه بازنشسته خواهید شدولی اگر تشخیص ازکارافتادگی بدهند(بنا به تایید شورای پزشکی سازمان)، مقرری ازکار افتادگی برقرار میشود.

  [پاسخ]

  sjjd در ساعت ۸:۱۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  با سلام
  ۱٫ پیوسته بودن یا عدم پیوستگی در سابقه بیمه خانمها چه تاثیری در زمان بازنشستگی یا مدت زمان تعلق بیمه بیکاری دارد ؟
  ۲٫ در صورت استفاده از بیمه خانمهای خانه دار جهت پیوسته نمودن سابقه چه تاثیری در موارد فوق دارد ؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۵ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  برای بازنشستگی دوسال آخر بیمه پردازی ملاک و درموقع بازنشستگی نباید قطع رابطه ی کاری داشته باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱:۵۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  با سلام بله هرماه لیست بیمه از طرف فروشگاه بدون دیر کرد به اداره بیمه داده می شدوحال دراین سن ۵۰سالگی با این تورم موجود جامعه درگیر شدم در ظمن دوبرادر دیگرم وضعیت مرا دارند درضمن طبق قانون بیمه کارگاه‌هایی که به صورت خانوادگی اداره می‌شوند، مشمول قانون کار نیستند. این افراد تمامی مزایای قانون تأمین‌اجتماعی به جز بیمه بیکاری را دارا می‌باشند. بنابراین باید ۲۷ درصد حق بیمه را پرداخت کنند.
  حال با این قانون بیمه شامل حال ما میشود یا خیر؟
  با تشکروتقدیم احترام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۲ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  همانطور که فرمودید بیمه را با سقف ۲۷% پرداخت میکنید لذا عملا بابت بیکاری خود وجهی نمی پردازید لذا به نظر بنده بیمه ی شما مشمول بیمه بیکاری نیست ولی بازهم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۴:۰۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  باسلام وعرض ادب خدمت شما وتشکر از شما عزیز که به عرایض اینجانب مرحمی بودید بر دل وجسم زخمی . موفق وپایدار باشید.

  [پاسخ]

  زینب در ساعت ۴:۲۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام
  اینجانب به مدت ۳ سال در یک شرکت خصوصی کار میکنم شهریور ۹۲ تاریخ زایمان دارم ، سوالم این است آیا بعد از مرخصی زایمان در صورتی که کارفرما مرا نپذیرد با توجه به اینکه قراردادم تا پایان شهریور ۹۲ میباشد می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟ قبل از زایمان چه مدت می توانم از مرخصی استعلاجی استفاده کنم ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۲ ۸:۲۳ ق.ظ:

  باسلام
  اگر بعد از دوره ی مرخصی کارفرما شما را نپذیردلازم است به اداره کار مراجعه و اگر تشخیص بیمه بیکاری دادند اقدام نمائید.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱۱:۰۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  باسلام و خسته نباشید
  من به مدت ۴سال در نانوایی کار میکردم و کارفرما برای من حق بیمه پرداخت می کرد بعد از آن مرا به دلیل کاهش حجم کار از نانوایی اخراج کرد و من هم به اداره کار فریدن رفتم وجریان را گزارش دادم و بعد از ۲ ماه یک کار دیگری پیدا کردم و به انجا رفتم و دوباره به اداره کار رفتم و پیگیر دریافت بیمه بیکاری برای آن دو ماه شدم و با اینکه کارشناس آنها تشخیس داد که من را اخراج کرده اند ، اداره کار به من می گه که اون ۲ماه بیمه بیکاری بهت تعلق نمیگیره ، می خواهی چکار ؟! لطفا مرا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۱:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  باسلام
  من ۵سال در شرکت تولیدی صنعتی مشغول به کار بودم، که بعد از یکسال حقوق معوقه و ۱۰ ماه بیمه معوقه همه پرسنل اخراج شدند .حال با توجه به مهلت یک تا سه ماهه برای بیمه بیکاری واینکه ۱۰ماه بیمه معوقه داریم چطور این مسئله قابل رسیدگی است خواهشمندم راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  نادر در ساعت ۴:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام
  من یک سال هست که در کارخانهای مشغول به کار هستم اما هیچ قراردادی با شرکت ندارم اما به مدت یک سال بیمه برایم پرداخت شده است حالا کارفرما منو میخواد اخراج کنه ایا نداشتن قرارداد کار می تونه مانع استفاده از بیمه بیکاری بشه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۹:۲۹ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر همان پرداختی و سابقه ی بیمه هم می تواندبه عنوان مستند مورد استفاده باشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۱:۵۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام من ۱ ماه بعد ار بیکار شدنم نرفتم اداره بیمه میخواستم بدونم هنوزم میتونم بیمه بیکاری بگیرم یا خیر ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۸:۵۲ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا به این قسمت توجه کنید:
  ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
  تبصره ۱- چنانچه بیمه شده بیکار در فاصله زمانی ۳۰ روز بعد از بیکاری امکان مراجعه و یا اعلام بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی و ارائه یا ارسال تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را پیدا نکند تا ۳ ماه از تاریخ وقوع بیکاری فرصت دارد مدارک خود را مبنی بر عذر موجه ، همراه با تقاضای کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل بمنظور طرح در هیات حل اختلاف ارائه نماید . در صورتیکه هیات حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضی را موجه تشخیص دهد مراتب را اعلام خواهد نمود.

  [پاسخ]

  آیدین در ساعت ۴:۰۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباشید
  اینجانب ۵۶ ساله به مدت ۷ سال است که در شرکت پیمانکاری مشغول به کار میباشم که در این مدت برایم بیمه پرداخت شده است و دارای ۱۶ سال سابقه بیمه میباشم. ولی از ابتدای سال ۹۲ بدلیل اتمام کار پیمانکار ، بیکار شده ام و به اداره کار مراجعه کرده و درخواست بیمه بیکاری نموده ام که در کمسیون اداره کار بنا به دلیل اینکه لیست پرداختی بیمه شرکت پیمانکاری از طرحهای عمرانی میباشد رای بر عدم تخصیص بیمه بیکاری به بنده را صادر نموده اند .
  و همچنین گفته اند که سازمان تامین اجتماعی به کارگرانی که لیست بیمه آنها از طرحهای عمرانی پرداخت میشود بیمه بیکاری پرداخت نمیکند.
  خواهشا” در صورت تخصیص بیمه بیکاری شماره بخشنامه یا قانون هم معرفی شود.
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهشید احمدی در ساعت ۵:۰۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام
  در آخرین کارگاه مدت ۹ماه سابقه کار دارم بعد به مدت ۶ماه به مرخصی زایمان رفتم بعد از آن ۱ماه به کار برگشتم ولی پس از آن اخراج شدم اداره کار با دریافت بیمه بیکاری من موافقت کرده ولی بیمه میگوید ۶ماه مرخصی زایمان جزء سابقه برای بیمه بیکاری نیست و شما کلا ۱۰ ماه سابق دارید و این زیر یکسال است و بیکاری به شما تعلق نمی گیرد آیا این درست است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۸:۴۶ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  این موضوع با متن قانون در تعارض است مگر اینکه شما قبلا از این بیمه استفاده کرده باشید.
  درهرصورت با اشاره به قانون دلیل عدم تعلق برای ۱۰ ماه سابقه را جویا شوید.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۲۱ ب.ظ:

  باسلام. طبق قانون سابقه لازم پرداخت حق بیمه قبل از بیکاری، حداقل ۶ماه است و نه یکسال ولی متاسفانه سیستم به هر بهانه ای میخواهد از این اقدام جلوگیری کند!

  [پاسخ]

  منظر رضايي در ساعت ۱۲:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  باسلام من مدت ۱۶ سال و ۴ ماه سابقه دارم پایه حقوق اینجانب مبلغ ۵۷۰ هزار تومان است بدون حق جذب و حق اولاد درصورت استفاده از بیمه بیکاری ، مبلغ حقوق دریافتی اینجانب چقدر خواهد بود . در ضمن می توانم بعد از پایان مدت بیمه بیکاری بازنشسته شوم . منظر رضایی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۴۵ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  دراین خصوص حقوق دریافتی شما ملاک است:
  ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
  ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
  ‌تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند‌آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در‌صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار‌گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

  بله اگر به شرایط بازنشستگی برسید بازنشسته خواهید شد.

  [پاسخ]

  شیرین عمادی در ساعت ۹:۴۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام ، میزان دریافت حقوق بیمه بیکاری بر اساس حقوق دریافتی محاسبه می گردد یا حداقل حقوق ؟؟؟ اگرخانمی کلا تا زمان بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده نکند و با ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن بخواهد بازنشسته شود بعلت اینکه در طول زمان کار از این امتیاز استفاده نکرده برروی حقوق بازنشستگی تاثیری دارد ؟؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۴۳ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  دراین خصوص حقوق دریافتی شما ملاک است:
  ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
  ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
  ‌تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند‌آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در‌صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار‌گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

  [پاسخ]

  آیدین در ساعت ۵:۴۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  ا سلام و خسته نباشید
  اینجانب ۵۶ ساله به مدت ۷ سال است که در شرکت پیمانکاری مشغول به کار میباشم که در این مدت برایم بیمه پرداخت شده است و دارای ۱۶ سال سابقه بیمه میباشم. ولی از ابتدای سال ۹۲ بدلیل اتمام کار پیمانکار ، بیکار شده ام و به اداره کار مراجعه کرده و درخواست بیمه بیکاری نموده ام که در کمسیون اداره کار بنا به دلیل اینکه لیست پرداختی بیمه شرکت پیمانکاری از طرحهای عمرانی میباشد رای بر عدم تخصیص بیمه بیکاری به بنده را صادر نموده اند .
  و همچنین گفته اند که سازمان تامین اجتماعی به کارگرانی که لیست بیمه آنها از طرحهای عمرانی پرداخت میشود بیمه بیکاری پرداخت نمیکند.
  خواهشا” در صورت تخصیص بیمه بیکاری شماره بخشنامه یا قانون هم معرفی شود.
  با تشکر

  [پاسخ]

  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  باسلام:
  من ۴۰سال دارم ،حدود ۳سال پیش توی شرکتی کار میکردم،اما ان شرکت قراردادی بودوکارش تمام شد .من وقتی آنجا کار میکردم بیمه بودم.اما حالا حدود دوسال که بیمه ام قطع شده است وبچه کوچک دارد که به دکتر نیاز دارد اما با این بیمه نیستم نمی توانم بچه ام که مریض میشود به دکتر ببرم چون داروهایش گران است.من حدود ۱۰سال سابقه کار دارم.اما حالا میخواستم بدانم که من با این شرایط میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم.ممنونم میشم که کارشناس محترم به پیام من جواب بدهید ومن را راهنمایی کنید.مرسی.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۵۱ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  مگر براساس بیمه های اختیاری عمل کنید:
  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی

  [پاسخ]

  mohammad در ساعت ۱۲:۱۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام منظور از پنجاه وپنج سال سن زمان شروع بیکاری است ویا اگر کسی بعداز دریافت ۴ ماه دریافت حقوق بیمه بیکاری به سن ۵۵ سال برسد وبیمه بیکاریش۱۸ ماه باشد پایان بیمه بیکاری تاسن بازنشستگی حقوق دریافت میکند یا همون پایان۱۸ماه که سنش بیش از پنجاه وشش سال میشود قطع میشود؟ فوری فوری

  [پاسخ]

  آیدین در ساعت ۷:۳۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباشید
  برای سومین بار دارم این سوالم را مطرح میکنم ! خوهشا” راهنمائی بفرمائید .
  اینجانب ۵۶ ساله به مدت ۷ سال است که در شرکت پیمانکاری مشغول به کار میباشم که در این مدت برایم بیمه پرداخت شده است و دارای ۱۶ سال سابقه بیمه میباشم. ولی از ابتدای سال ۹۲ بدلیل اتمام کار پیمانکار ، بیکار شده ام و به اداره کار مراجعه کرده و درخواست بیمه بیکاری نموده ام که در کمسیون اداره کار بنا به دلیل اینکه لیست پرداختی بیمه شرکت پیمانکاری از طرحهای عمرانی میباشد رای بر عدم تخصیص بیمه بیکاری به بنده را صادر نموده اند .
  و همچنین گفته اند که سازمان تامین اجتماعی به کارگرانی که لیست بیمه آنها از طرحهای عمرانی پرداخت میشود بیمه بیکاری پرداخت نمیکند.
  خواهشا” در صورت تخصیص بیمه بیکاری شماره بخشنامه یا قانون هم معرفی شود.
  با تشکر

  [پاسخ]

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۸:۲۸ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  این موضوعی که شما فرمودید مسبوق با سابقه است و درکامنتهای همین پست هم قابل مشاهده است.
  اگر بخشنامه ای در این خصوص است حداقل ما از آن بی اطلاعیم.
  لطفا از اداره کار سوال بفرمائید که این استثنا براساس چه دستورالعملی است وگرنه در ضریب بیمه قراردادها هم بیمه بیکاری وصول میشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سمیرا در ساعت ۱۱:۵۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام و خسته نباشید
  اینجانب دارای۷۷ماه سابقه هستم و یک بار به مدت ۱۸ ماه از بیمه بیکاری استفاده کرده ام و در حال حاضر نیز مدت۷ ماه است که در یک شرکت بازرگانی مشغول کار هستم می خواستم بدانم که :
  ۱- در صورت اخراج ایا می توانم از بقیه بیمه بیکاری استفاده کنم و یا اینکه باید صبر کنم تا ماه های سابقه ام بیشتر شود؟؟
  ۲-با احتساب اینکه حقوق بازنشستگی بر اساس چند سال اخر محاسبه میگردد ایا اینکه من از الان از بیمه بیکاری استفاده کردم تاثیری در بازنشستگی ام دارد و یا خیر؟؟؟
  ۳- حقوق بازنشستگی بر اساس چند سال اخر محاسبه می گردد؟؟

  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۸:۲۰ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  درصورت تشخیص اداره کار و با احتساب سابقه مشمول بیمه بیکاری ، به کسر مدت های قبلی استفاده شده ، امکان برقراری مجدد بیمه بیکاری وجود دارد.
  بازنشستگی درصورتی که جهش ناگهانی درحقوق دوسال آخر نداشته باشید براین مبنا وگرنه برمبنای پنج سال آخر محاسبه می گردد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مدنی در ساعت ۲:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام
  من یه سوال داشتم نمیدونستم کجا باید ثبت کنم.
  ببخشید میخواستم بپرسم من ۶ ماه است در یک شرکت خصوصی بیمه شده ام. اگر بنده از اینجا اخراج شوم.به بنده بیمه بیکاری تعلق میگیرد. قراردادم هم به صورت ماهیانه امضا میکردم.
  اگر تعلق میگیرد چند ماه تعلق میگیرد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۷:۳۳ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  البته شزط اساسی تعلق ، تشخیص اداره کار مبنی بر غیرارادی بودن بیکاری شماست که درصورت صدور این رای برای ۶ ماه کارکرد ، ۶ماه بیمه بیکاری برای مجرد و ۱۲ ماه برای متاهلین پیش بینی شده است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  پرگل در ساعت ۳:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام ، من به مدت ۳ سال در کارخانه ای مشغول به کار هستم ، و ۳۲ ماه نیز سابقه بیمه دارم ، و داشتن حداقل حقوق ، یعنی سابقه کاری در دریافت حقوق تأثیری ندارد و همچنین به دلیل کمر درد شدید به علت نشستن مداوم میخواهم دیگر کار نکنم آیا راهی هست که بتوانم بیمه بیکاری دریافت کنم ؟ متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۸:۰۲ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  بیمه بیکاری اختیاری نیست و لازم است از کار اخراج و اداره کار، بیکاری شما را غیر ارادی تشخیص دهدولی می توانید با پیگیری و تشکیل پرونده پزشکی ، از مستمری ازکار افتادگی به نسبت تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی استفاده کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  پرگل پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۴:۴۱ ب.ظ:

  ممنون از پاسختون ، یعنی مستمری از کار افتادگی با بیمه بیکاری متفاوت است ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۲۳ ق.ظ:

  بله ایندو از هم جدا هستند.

  صبا در ساعت ۳:۵۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام
  من ۸ سال سابقه کار دارم و برای بیمه بیکاری اقدام نموده ام برای گرفتن لیست سوابق بیمه به تامین اجتماعی مراجعه کردم ولی فقط ۳ سال و دو ماه بیمهثبت شده بود وسوابق کار در جاهای دیگر نیامده بود با توجه به سابقه سه ساله تغییری در مدت زمان مقرری بیمه بیکاری خواهد بود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۷:۵۳ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  به شرح همین قانون ، سابقه کار موثر درمدت زمان تعلق بیمه بیکاری است.

  [پاسخ]

  samira در ساعت ۱:۳۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام
  من یک خانم ۳۰ ساله هستم با ۶ سال سابقه کار. می خواهم بدانم من چه مدتی بیمه بیکاری شاملم می شود و با چه درصدی از حقوقم.
  سپاسگذار میشوم اگر جوابم را بدهید.
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۲۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لازم حین اشتغال از کار برکنارو یا قراردادتان تمدید نشده باشد.
  دراین صورت با رای اداره کار بیمه بیکاری برقرارمیشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۵:۳۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام
  خسته نباشید
  من ۱۸ سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور دارم ولی مدت ۸ ماه در بین این مدت به علت اخراج از بیمه بیکاری استفاده کرده ام آیا من با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته میشوم یا بعلت غیر متوالی بودن با ۲۵ سال سابقه
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۱۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا این مسیر را دنبال کنید:
  شرایط قانونی «بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور»

  [پاسخ]

  مرجان در ساعت ۱۲:۴۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام.من ۳ سال پیش در یک شرکت مشغول به کار بودم و ۱۰ ماه من رو بیمه کردن سپس به دلیل تعدیل نیرو و بدون دلیل منطقی من و سایر همکاران رو مجبور به امضای ترک کار و بستن قرارداد کردن…تا به امروز در مورد بیمه ی بیکاری هیچ اطلاعی نداشتم که اقدام کنم…در حال حاضر داشجو هم هستم…آیا به من تعلق میگیره؟اگر بله به کجا باید مراجعه کنم؟ممنون میشم اگر راهنماییم کنید
  متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۳۹ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر باتوافق ازکار صرف نظر کرده باشید خیر ولی بازهم برای اطمینان بیشتر به اداره کار مراجعه کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  negar در ساعت ۲:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام
  لطفا راهنمایی ام کنید در ارسال لیست بیمه به تامین اجتماعی
  ک کارفرمایان مشمول پرداخت – بیمه بیکاری ۳درصد هستند یا خیر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۲ ۶:۵۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  متوجه سوالتان نشدم.

  [پاسخ]

  ستاره در ساعت ۱۲:۰۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  سلام پدر من برای بیمه بیکاری اقدام کرده تمام مدارک رو هم آماده کرده ولی مسئولین بیمه بیکاری به اون میگن که تمام قراردادهایی که تو ۱۴ سالی که تو شرکتی که کار می کردرو باید بیاره در حالی که همه می دانند که قراردادهای یک سال آخر کافیه و مدیر شرکت هم حاضر نیست تمام قراردادهارو بده خواهش میکنم کمکم کنید و به راهنمایی کنین تا بدونیم چکار باید کنیم
  خیلی ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۳ام, ۱۳۹۲ ۵:۳۱ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  به نظر بنده هم این درخواست غیر عادی است چراکه وقتی سابقه بیمه موجود است به عنوان پشتوانه ی اصلی شاغل بودن بیمه گذار مورد استفاده قرارمیگیرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  یاسر در ساعت ۱۲:۰۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  با سلام
  همسر من دوماه بیمه بیکاری دریافت کرد، بعد از دوماه سر کار رقت منتهی از اول گفتن که بیمه اش رو رد نمیکنن، به لطف یکی از دوستان که شرکت داشت بیمه اش رو از اون شرکت مدت ۳ماه رد شد اما الان به دلیل عدم حضور هنگام مراجعه بازرس ادامه بیمه میسر نیست
  حالا با توجه به قوانین راهی هست که مجددا از بیمه بیکاری استفاده کنه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۳ام, ۱۳۹۲ ۵:۲۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  برای استفاده از بیمه بیکاری طی کردن شرایط قبلی لازم است به نظر بنده با شرکت موجود و مشغول به کار توافق ارسال بیمه کنید و تعهدات ریالی آنرا از شرکت دوستتان تامین کنید.
  موفق باشید

  [پاسخ]

  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  سلام خدمت مدیر سایت این وبلاگ:
  من ۲۳ دارم.و در حال حاضر دانشجو هستم،و جایی کار نمیکنم،من از بیمه پدرم استفاده میکنم،میخواستم بینم من با این اینکه مجرد هستم در حال حاضر درس میخوانم،میتوانم بیمه آزاد پرداخت کنم.تا وقتی یک جا کار مناسبی گیرم بیاد.و این سابقه کاری برای من شود.من از شما راهنمایی میخواستم که من را در این کار راهنمایی کنید.مرسی.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۳ام, ۱۳۹۲ ۵:۲۵ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  از اطلاعات این مسیر استفاده کنید:
  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی

  [پاسخ]

  مژگان در ساعت ۴:۱۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  با سلام

  می خواستم بدونم دریافت بیمه بیکاری روی مقدار حقوق بازنشستگی تاثیر داره یا نه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۲ ۷:۵۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر بابیمه بیکاری بازنشسته شوید ، ملاک دوسال آخر بیمه بیکاری و حقوق قبل از آن خواهد بود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  هادی در ساعت ۱۲:۳۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  باسلام لطفا تا ۳۰ روز تموم نشده جواب بدین
  اگرکسی مشمول دریافت مقرری بیکاری(۱۸ماه )بشوداما مقرری را دریافت نکندایا این یک مزیت برای سوابقش محسوب خواهد شد یا خیر
  بطورکلی بیمه بیکاری اگه شامل کسی بشود, بگیرد به نفعش هست یا نگیرد؟
  متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۷:۴۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر در دوران دوساله ی پایان کار و رسیدن به بازنشستگی هستید ، با همین حقوق بیمه بیکاری بازنشسته خواهید شد وگرنه تاثیری در سوابق شما ندارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۲ ۴:۳۳ ب.ظ:

  ممنون از توجهتون
  عرض به خدمت شما که من هنوز۵-۶ سال هست که بیمه هستم الان بیکار شدم ومیخوام بدونم بهتره که بیمه بیکاریمو فعلا نگیرم یا برم اقدام کنم واسه گرفتنش
  سرفرازباشید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۲ ۷:۳۶ ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  اگر شرایط استخدام و اشتغال دارید از بیمه بیکاری صرف نظر کنید.
  در غیر اینصورت لازم است ظرف ۳۰ روز به اداره کار مراجعه و بیکاری خود را اعلام کنید تا درصورت رای این اداره ، بیمه بیکاری شما برقرار شود.
  موفق باشید.

  مهناز دوستی در ساعت ۲:۵۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  با سلام
  من مدت ۳ سال در یک شرکت مشغول به کار بوده ام و در این شرکت دارای قرارداد نیزبودم. اکنون مدت ۲ سال است که در شرکت دیگری مشغول به کار هستم. در این شرکت با من قرارداد رسمی بسته نشده است ولی بیمه دارم. در این ۵ سال بیمه من به طور مداوم رد شده است. آیا من بدون قرارداد امکان استفاده از بیمه بیکاری را دارم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۲ ۵:۵۳ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  بله داشتن سابقه بیمه به شرط تایید اداره کار مبنی برغیرارادی بودن بیکاری کفایت میکند.

  [پاسخ]

  امیر حسین در ساعت ۸:۵۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  سلام

  بیمه به فرد پاره وقت ( ۳ روز کاری و دانشجو ) تعلق می گیرد ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۶ام, ۱۳۹۲ ۸:۲۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بیمه بیکاری یا بیمه اجباری؟

  [پاسخ]

  امیر حسین پاسخ در تاريخ خرداد ۲۶ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۸ ب.ظ:

  با سلام

  بیمه اجباری

  [پاسخ]

  ساراي در ساعت ۷:۱۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  باسلام و وقت بخیر:
  من مدت ۲۷ماه در یک دفترنمایندگی بیمه بعنوان منشی مشغول بکاربوده ام.ولی مدت ۲۳ماه بیمه برایم ردشده ولیست به تامین اجتماعی ارسال گردیده ، اکنون به دلیل اینکه کارفرما به من احتیاجی ندارد و یکی ازآشناهای خودش را برای این کار به دفتر آورده به من گفته که دیگر بهم نیاز نداره و من ازکارم بیکارشده ام میخواستم بیبینم میتوانم ازبیمه بیکاری استفاده کنم و شامل من میشود یانه؟؟؟باتشکرفراوان.

  [پاسخ]

  سمانه در ساعت ۱۰:۲۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  سلام
  من ۴ سال در شرکتی مشغول به کار بوده ام. قراردادم ۳۱ خرداد تموم میشده. اما ۱ تیر به صورت کتبی به من اعلام شده قرارداد رو تمدید نمیکنن.
  سوال من اینه با توجه به اینکه در قرارداد نوشته شده حداقل یکماه قبل هر دو طرف برای قطع همکاری اعلام کنن، و این شرط برای من رعایت نشده من میتونم از شرکت شکایت داشته باشم ؟ یا بدلیل اینکه تاریخ قرارداد تموم شده و صرفاً تمدیدی در کار نبوده من هیچ حقی ندارم ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۶ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۳ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  درهرصورت می توانید به اداره کار ظرف سی روز از بیکاری مراجعه کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ستاره در ساعت ۴:۱۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  سلام
  من در شرکتی کار میکردم که با من قرارداد همکاری نبستن و از اول بدون قرارداد کار کردم و حق بیمه ام از طرف شرکت پرداخت نمیشد . شرکت وجه حق بیمه را به من میداد من خودم پرداخت می کردم یعنی به اسم خودم بیمه میشدم نه از طرف شرکت می خواستم بدونم با توجه به این دو مورد من می تونم اقدام به گرفتن حق سنوات از طریق وزارت کار کنم؟ چون با من تسویه سنوات هم نکردن

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۵ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۱ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  یعنی تحت پوشش بیمه اختیاری(خویش فرمایی) بودید؟

  [پاسخ]

  ارس در ساعت ۲:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  باعرض سلام
  من در حال حاضر باردارم و در شرکتی مشغول به کار قراردادم تا آخر شهریور است ولی دی ماه زایمان دارم می خواستم بپرسم اگر با من بعد از آن تاریخ قرارداد نبندن باید چکار کنم ؟ چون در این شرکت سابقه ۶ ساله دارم . و اگر متوجه بارداری من بشن و نهایتا تا وقت زایمانم قرارداد ببندن دیگه نمی تون از بیمه زایمان استفاده کنم ؟ یا باید بیمه بیکار بگیرم ؟
  ضمنا این دومین زایمان من در این شرکته.
  لطفا منو راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۰ام, ۱۳۹۲ ۸:۰۱ ب.ظ:

  باسلام واحترام
  اگر درسررسید با شما قراردادی نبندند می توانید ظرف سی روز به اداره کار مراجعه و بیکاری خود را اعلام کنید وتقاضای برگشت به کار داشته باشید.اگر اداره کار حکم به برگشت داد که هیچ وگرنه بیمه بیکاری به شما تعلق میگیرد.
  این موضوع درهرشرایطی قابل اقدام است حتی اگر قراردادتان را تا دی ماه ببندند.

  [پاسخ]

  مهرنوش در ساعت ۱۱:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با سلام
  من در اهواز کار می کردم و الان بمدت ۱۵ روز ساکن رشت شده ام با وجود بچه کوچک برایم مقدور نمی باشد به اهواز بروم چگونه میتوانم بدون اینکه به اهواز بروم بیمه بیکاریم را از رشت یا تهران دریافت کنم
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۱ام, ۱۳۹۲ ۹:۲۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  مشغول بکاربوده و اخیرا بیکار شده اید؟

  [پاسخ]

  مهري در ساعت ۱۲:۴۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  سلام
  آیا درست می باشد که زمان استفاده از بیمه بیکاری در کل ۳۰سال سابقه کاری هر۱۰ سال می باشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟( مثلا اگر من ۹ ماه ازبیمه بیکاری با شرایط قانونیش استفاده کنم تا ۱۰سال دیگر نمیتوانم اقدام به بیمه بیکاری داشته باشم).

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۱ام, ۱۳۹۲ ۹:۲۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  چنین چیزی درمتن قانون و بخشنامه اجرایی آن نیامده و مدت استفاده وابسته به سابقه کاراست.

  [پاسخ]

  هادی در ساعت ۵:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با سلام و احترام. اینجانب برای استمرار مقرری بیمه بیکاری در اداره کار مشهدمقدس طبق قانون در زمانهای اعلام شده از طرف این اداره حاضر میشوم، بجهت امضای دفاتر حضوروغیاب در این اداره. و سوالم این است، غیراز مورد قانونی برای حضور در شعب محترم تامین اجتماعی “که بیمه شدگان باید دردوره های کارآموزی وسوادآموزی که در صورت لزوم ازسوی ادارات کارورفاه اجتماعی ونهضت سوادآموزی برقرارمی شودشرکت کنندوهردوماه یک بارگواهی لازم دراین زمینه رابه شعبه تامین اجتماعی ارائه نمایند” آیا شعب محترم تامین اجتماعی میتوانند ازلحاظ قانونی به مقرری بگیران بیمه بیکاری اعلام نمایند باید هر چند روز یکبار هم بیایند(به من اعلام شده هر پنج روز یکبار) تا حضوروغیاب شوند؟ و اگر این امر از طرف شعب تامین اجتماعی غیرقانونی است چگونه میتوان به این مساله رسیدگی کرد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  این هم از موارد جدید است و یا شاید بخشنامه ای منتشر شده که ما از آن بی اطلاعیم.
  البته از قرار این سازمان می تواند درخصوص مقرری بگیران تحقیق کند که آیا هنوز بیکارند یا شاغل؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ تیر ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۹:۴۹ ب.ظ:

  با سلام و احترام. پیروی پرسش قبلی اینجانب و لطف شما در پاسخگویی. من این پرسش را نیز در سایت تامین اجتماعی مطرح نمودم که جواب دادند”حضور و غیاب بیمه شدگان بیکاری بر عهده وزارت کار میباشد و شعب سازمان تامین اجتماعی دخالتی در این امر ندارند” که بازهم درین خصوص تحقیق میکنم و خبر خواهم داد و از دوستان خواهش می نمایم این مساله را نیز پیگیری نمایند(زیرا حضورغیاب بیمه بیکاری فقط باید از طریق اداره کار انجام شود و نه تامین اجتماعی) و دوستان چگونگی حضورغیاب خودرا در شعب سازمان تامین اجتماعی با ذکر شهر بیان نمایند(من مشهدم) تا به کمک هم مشکل را برطرف نماییم زیرا این مساله همانطور که معلوم است غیرقانونی ست و واقعا باعث آزار و توهین به افراد مقرری بگیر بیمه بیکاری میشود. درست است فعلا بیکار هستیم ولی این توهین است که شعب تامین اجتماعی اعلام میکند هر چند روز یکبار(به من اعلام کرده اند هر پنج روز یکبار) باید بیایید و امضا دهید وگرنه مقرری بیکاری تان را قطع میکنیم! و وقتیکه به ایشان گفتم حضورغیاب با اداره کار است و اداره کار حدودا ماهی یکبار نوبت حضورغیاب میدهد، و چرا شما حضورغیاب انجام میدهید؟! اگر هم میخواهید حضورغیاب کنید مانند اداره کار حدود ماهی یکبار اینکار را انجام دهید، نه هر۵روز یکبار در جوابم میگویند اگر نیایید مقرری تان را قطع میکنیم! دوستان لطفا پیگیری نمایید

  [پاسخ]

  فریبا فرزاد در ساعت ۲:۲۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با سلام و احترام.
  اگر خانمی شامل ۱۸ ماه بیمه بیکاری باشد و پس از ۱۶ ماه دریافت حقوق بیکاری ، زایمان داشته باشد آیا شرایط و مزایای مرخصی زایمان شامل او می شود یعنی ۶ ماه دیگر به این مدت اضافه می شود و حقوق دریافت می کند؟

  [پاسخ]

  ترانه علیدوستی ملکانی در ساعت ۳:۵۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با سلام و احترام
  بنده دارای سابقه ۸ ساله پرداخت بیمه تامین اجتماعی هستم و در شرکت دیگری با قراردادی ۳ماهه مشغول بکار بودم که بدلیل منحل شدن شرکت بنده هم از کار خود تعدیل شدم، آیا با داشتن ۴ ماه پرداخت حق بیمه در این شرکت و تمام شدن مدت قرارداد اینجانب شرایط دریافت بیمه بیکاری را دارم یا خیر؟ با توجه به این که شنیده ام بایستی حداقل ۶ ماه سابقه بیمه در محل کار فعلی را داشته باشم. با سپاس از توجه و لطف شما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  داشتن شش ماه سابقه قبل ازبیکاری لازم است.
  درهرصورت ظرف مهلت مقرر به اداره کار مراجعه کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهران در ساعت ۳:۰۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  باسلام من ازبهمن ۱۳۶۸درشرکتی مشغول به کارشدم عنوان شغل بنده ازابتداکارگرانباروبه تدریج ارتقاءپیداکردم به شمارشگرانبار،کمک انبارداروازسال۱۳۷۲انبارداربودم تاسال ۸۲ .متاسفانه الان بیکارشدم وبرای بیمه بیکاری مراجعه کردم.میزان بیمه بیکاری بنده راازسال ۸۲به بعد که عنوان شغل بنده که به کارمندتغییرپیداکرده بودمحاسبه کردندومدت۱۱۴ماه کارکردوبرقراری ۱۸ماه بیمه بیکاری تعلق گرفت .بعد ازاعتراض بنده اعلام کردندکاردرانبارازمشاغل ۳۲گانه است که به آن بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.باتشکرازسایت خوبتون خواهشمنداست دراین رابطه توضیح بفرمائید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۲۴ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  مشاغل ۳۲ گانه چه هستند و به استناد چه قانون یا بخشنامه ای مشمول نیستند؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  سید مهدی موسوی در ساعت ۱۰:۳۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  باعرض سلام و احترام. بنده ۶سال در کارخانه صنعتی کار کردم تاپارسال برج ۲ انگشت دستم شکست وبه خاطر سنگینی کارم نرفتم سرکار تسویه کامل روهم نکردم .تا ۸ ماه بیکارشدم نه اینکه بیکار بشم به خاطر بهبود یافتن انگشت دستم ۸ماهی نرفتم سرکار.بعد از هشت ماه دوباره برگشتم همون کارخانه صنعتی مشغول بکار شدم .دوباره نزدیک ۵روزی هست بدلیل نامعلومی انداختنم بیرون.خواستم بگم تو این ۸ ماه که نبودم ایا بیمه بیکاری به بنده تعلق می گیرد یا نه.نیاز به راهنمایی شما دارم.با تشکر از جنابعالی.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لازم بود با مراجعه به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی سوابق درمان خود را کامل و حفظ میکردید و بنابه مدت تشخیص آنها از استراحت استفاده می کردید تابرای برگشت به کار مشکلی نداشته باشید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محراب صفری در ساعت ۱۲:۳۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ایا کارگران نانوایی بیمه بیکاری دارند یا نه؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله نباید استثنایی دراین خصوص باشد خصوصا اگر کارفرماهمراه لیست شما ۳% بیمه بیکاری می پردازد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  فریبا فرزاد در ساعت ۲:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  سلام
  خواهش می کنم پاسخ سوال مرا بدهید.
  اگر خانمی شامل ۱۸ ماه بیمه بیکاری باشد و پس از ۱۶ ماه دریافت حقوق بیکاری ، زایمان داشته باشد آیا شرایط و مزایای مرخصی زایمان شامل او می شود یعنی ۶ ماه دیگر به این مدت اضافه می شود و حقوق دریافت می کند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۳ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  متاسفانه اطلاعی ازاین زمینه ندارم و درمتن قانون هم به این موضوع اشاره نشده است ولی به نظر بنده این مرخصی در زمان برقراری رابطه کارگر و کارفرمایی (دراستخدام بودن) معنا دارد.
  ولی در هرصورت از محل بیمه بیکاری خود سوال کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  فریبرز در ساعت ۷:۵۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با عرض سلام وادب یک سوالی داشتم لطفا در صورت امکان جواب بدهید اگر کسی از بیمه بیکاری استفاده نمایدوهمزما با استفاده از بیمه بیکاری شغل دومی نیز داشته باشد اگر ادره کار یا بیمه مطلع شود تکلیف وی باتوجه با مرحله قانونی چیست؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۲۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بیمه بیکاری شما قطع و مبلغ پرداختی قابل مطالبه است.

  [پاسخ]

  حقیقی در ساعت ۱۰:۵۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباشید.. ۱۴ ماه است که مشغول به کار هستم و تمام مدت بیمه تامین اجتماعی بودم.آیا بیمه بیکاری شامل حال من می شود و اگر میشود چه مقدار و چه مدت؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۲۹ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله درصورت تشخیث اداره کار و مدت آن به شرح جدول مندرج درمتن قانون است.

  [پاسخ]

  عاطفه در ساعت ۲:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با عرض سلام و خسته نباشید
  یکی از پرسنل شرکت ما از شرکت اخراج و جهت بیمه بیکاری اقدام نمودند قرارداد یکساله ایشان تحویل داده شد ولی در استعلام بیمه کسری داشته اند به دلیل استفاده از مرخصی استعلاجی جهت عمل قلب باز . آیا مرخصی استعلاجی جزو سوابق بیمه نمی شود ؟ آیا آن شخص برای گرفتن بیمه بیکاری به مشکل برمی خورد ؟ با توجه به اینکه کل سابقه کار ایشان در شرکت یکسال بوده .
  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۴ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  اطلاع دقیقی از سوال شما ندارم ولی به سامانه سابقه بیمه مراجعه کنید و ببینید برای این مدت درلیست ایشان سابقه ای درج شده یانه؟

  [پاسخ]

  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با سلام من الان از بیمه بیکاری استفاده مکنم و تا برج ۸ بیمه ام تمام می شود و سنم ۵۱ سال مباشدو حدود بیست سال است که سابقه بیمه دارم خواهشمندم از کارشناسان محترم برایم توضیح دهید که اکنون من در هیچ شرایطی توانائی کار را ندارم برای ادامه بیمه ام و مستمری بیکاری چه باید بکنم

  [پاسخ]

  باران در ساعت ۱۰:۱۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۲

  من مستمری بگیر هستم و در حال حاضر شاغلم.به علت تعدیل نیرو تا آخر این ماه مشغول به کارم.
  در صورت استفاده از بیمه بیکاری آیا مستمری من قطع خواهد شد؟
  چنانچه در زمان استفاده از بیمه بیکاری متاهل شوم آیا تغییری در مدت پرداخت بیمه بیکاری ایجاد می شود؟؟(چون بیمه بیکاری برای متاهلین برای مدت طولانی تری پرداخت می شود)
  متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۹ام, ۱۳۹۲ ۷:۳۹ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  مستمری بگیر چه موضوعی هستید؟
  ازکارافتادگی؟

  [پاسخ]

  نازی در ساعت ۹:۰۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۲

  باسلام بنده در یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار حسابداری هستم ۴ ماه بیمه من در کارگاه همراه کارگران به عنوان نیروی فنی رد میشده و تازه ۴ ماه است که در لیست بیمه دفتری با کد کارگاه و کافرمای متفاوت به عنوان حسابدار رد میشه اگه شرکت به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت حقوق مرا از شرکت اخراج کند باتوجه به اینکه ۴ ماه است که در کارگاه جدید و با عنوان شغل جدید بیمه من رد میشود آیا می توان برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنم؟سوال دیگر اینکه بنده متأهل هستم ولی فرزندم تحت تکفل همسرم می باشد آیا شرایط بیمه بیکاری متأهلین به من تعلق می گیرد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۶:۲۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  سازمان تامین اجتماعی کلا برای پرداخت بیمه بیکاری به افراد شاغل در شرکتهای پیمانکاری طفره می رود.
  به کامنتهای همین موضوع مراجعه کنید.

  [پاسخ]

  پرگل در ساعت ۱۱:۵۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباسید بنده به مدت ۳ سال در شرکتی مشغول هستم ، شرکت در ابتدای سال اول یک قرارداد بست ولی آن را تمدید نکرد ، آیا من می توانم از آنها شکایت کنم ؟ و بیمه بیکاری دریافت نمایم ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۸:۳۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله ظرف حداکثر سی روز اقدام کنید که درصورت تایید اداره کار بیمه بیکاری برقرار میشود.

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۱۰:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۲

  سلام من مدت ۷ سال سابقه بیمه دارم. در بهمن ماه سال ۹۱ از شرکتی که در آن ۴ سال سابقه بیمه داشتم اخراج شدم و بدلیل عدم تسویه حساب کامل از کارفرما در اداره کار شکایت کردم البته شکایت من در زمان فرصت ۳۰ روزه بود و خوشبختانه توانستم با رای حل اختلاف مابقی حق خود را بگیرم ولی تا کنون برای بیمه بیکاری خود اقدامی نکردم ضمنا رای قطعی برای بقیه سنوات و همچنین ماده ۱۴۸ بیمه توسط دادگاه در تیر ماه سال جاری ۱۳۹۲ صادر گردید ، لطفاً بقرمائید من همچنان می توانم جهت دریافت بیمه بیکاری اقدام کنم یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱ام, ۱۳۹۲ ۹:۱۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  قاعدتا درهمان فرصت سی روزه می بایست بیکاری شما را غیراردی تشخیص و برای تکمیل سوابق به تامین اجتماعی مراجعه می کردید.

  [پاسخ]

  هادی در ساعت ۲:۱۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  باسلام
  اینجانب دیپلم و فعلا مقرری بگیر بیمه بیکاری تامین اجتماعی هستم و طبق قانون بیمه بیکاری ماده ۸ در بند ج آمده است: مقرری بیمه بیکاری توسط اداره کار قطع خواهد شد اگر بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد، حالا سوال من این است آیا راه یا راههای قانونی وجود دارد تا بتوانیم از قبول شغل معرفی شده، خودداری نماییم؟ (تا نتوانند مقرری بیمه بیکاری را قطع کنند)

  [پاسخ]

  سجاد.ک در ساعت ۱۰:۴۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام و سپاس از زحمات شما
  اینجانب به مدت چهار سال است در شرکتی مشغول بکار هستم. ساعت کارم زیاد و حجم آن فوق العاده بالاست و با توجه به داشتن بیماری صرع ادامه این شرایط کاری در حد توانم نیست.پس از طرح این موضوع با مدیران خواهش کردم حجم کار یا ساعت آن را تقلیل دهند اما درخواست بنده پذیرفته نشد و کارفرما تنها پیشنهاد جایگاه شغلی دیگری را نمود که ساعت و حجم آن کمتر اما مرتبه آن نیز پایین تر و حقوق آن کمتر است. قرارداد من با شرکت تا پایان شهریور سال جاری می باشد و فقط در صورت پذیرش شرایط ذکر شده از سوی کارفرما تمدید خواهد شد. حال می خواستم از حضورتان سوال کنم با توجه به توضیحات مذکور و داشتن دلیل موجه برای عدم امضای قرارداد جدید، چنانچه “به اجبار واکراه و بدون میل”تصمیم به قطع همکاری بگیرم آیا می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟ لازم به ذکر است شرکت در صورت عدم پذیرش شغل پایین تر و یا عدم انجام روال فعلی از سوی من قرارداد مرا تمدید نخواهد کرد.

  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۳ام, ۱۳۹۲ ۷:۵۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بیمه بیکاری درصورت رای اداره کارمبنی برغیرارادی بودن بیکاری شما خواهد بود درصورتی که شرایط شما این چنین نیست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ شهریور ۳ام, ۱۳۹۲ ۸:۰۸ ب.ظ:

  دوست عزیز شما میتوانید با کارفرمای خود این مساله را بصورت توافقی حل نمایید تا ایشان قرارداد شما را تمدید نکنند که این مساله هم برای ایشان ضرری نداشته باشد و هم شما بتوانید از بیمه بیکاری استفاده نمایید. ضمنا و حتما با یک یا چند کاریابی هم درین خصوص مشورت نمایید چون کاریابی ها دراین موارد راه کارهای خوبی میتوانند پیشنهاد نمایند.

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۱۰:۱۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  باسلام
  من در یک نمایندگی ایرانخودرو کارمیکنم که ۲سال هست بیمه هستم ولی حقوقم ماهی ۲۰۰۰۰۰تومان است و هیچ مزایای دیگری هم نداریم دوشیفت هم سرکارهستیم ،تابرای افزایش حقوق میگوییم میگن اگه نمیخوای کارکنی بفرما بیرون.میخواستم بدونمکه کارفرما مجاز است که هرچقدر دلش بخواهد حقوق بدهد یا رفتارکند یا اینکه اداره کار این را تعیین میکند؟از کجا باید ای مشکلات را پیگیری نماییم؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۳ام, ۱۳۹۲ ۹:۱۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بنابربخشنامه هر ساله ی اداره کار ، پرداخت کمتر ازکف تعین شده مجاز نیست که قاعدتا مرجع طرح این موضوع هم اداره کار است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ شهریور ۴ام, ۱۳۹۲ ۲:۲۱ ب.ظ:

  باسلام. خیر کارفرما نمیتواند کمتر از حداقل تعیین شده به شما بدهد و البته به نوع قرارداد شما هم بستگی دارد که به چه صورت تنظیم شده است ولی در هرصورت بصورت حضوری به بخش مشاوره اداره کار محل خود رفته تا دقیقا به جواب سوالات خود برسید و همین طور میتوانید کتاب قانون کار که از انتشارات دیدآور هست را بخرید و مطالعه نمایید.

  [پاسخ]

  حامد در ساعت ۱۲:۲۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام
  بنده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هستم. تمامی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. طبق گفته مسولین دانشگاه، بیمه مذکور از نوع بیمه ۳۰ درصدی است که ۲۷ درصد آن به سازمان تأمین اجتماعی و ۳ درصد بقیه به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد پرداخت میشود و این ۳درصد برای آنست که اگر فردی از کار بیکار شد، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد هزینه های مقرری و بیمه بیکاری فرد را تقبل نماید. تاکنون چند نفر که به دلایل مختلف از کار بیکار شده اند، نتوانسته اند حق و حقوق خود را از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد دریافت نمایند.
  با توجه به توضیحات فوق، اگر در این سیستم فردی از کار اخراج شود، چگونه و از چه راهی میتواند حق و حقوق زمان بیکاری و نیز سنوات خدمتی خود را دریافت نماید؟ چه شرایطی برای برخورداری از مقرری و بیمه بیکاری وجود دارد؟
  از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۵ام, ۱۳۹۲ ۹:۱۲ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  چه ضریبی از حقوق خودتان کسر میشود؟

  [پاسخ]

  حامد پاسخ در تاريخ شهریور ۶ام, ۱۳۹۲ ۲:۱۳ ق.ظ:

  با عرض سلام مجدد
  فکر کنم که ۷درصد از حقوقمان بابت بیمه کسر میگردد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۶ام, ۱۳۹۲ ۷:۵۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظرم عملا این ۳% پرداخت نمی شودچراکه تنها سازمان متولی دراین خصوص سازمان تامین اجتماعی است.
  بدین معنی که کارفرمای شما ۳% را متقبل نشده وپرداخت نکرده است که دراین صورت به نوعی شما بیمه خویش فرما هستید که به هرحال سهم بیمه بین شما و کارفرما تقسیم شده است.
  پیشنهاد میکنم به شعبه تامین اجتماعی بیمه ی خود مراجعه وموضوع را استعلام و درصورت تمایل درهمین پست اعلام کنید.
  موفق باشید.

  آذر در ساعت ۱۱:۲۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام
  آیا ۹ ماه مرخصی زایمان تایید شده است و می توان از آن استفاده کرد یا نه ؟
  و اینکه آیا بعد از اتمام مرخصی زایمان می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد یا نه ؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۵ام, ۱۳۹۲ ۹:۲۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  از قرار این مصوبه در دولت جدید لغو شده است چراکه عملا بارمالی آن برای سه ماه اضافه مشخص نشده است.
  اگر بعد از اتمام مرخصی کارفرما شما نپذریفت باید به اداره کارمراجعه و بیکاری خود را مطرح کنید.

  [پاسخ]

  هادی در ساعت ۴:۱۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  *توجه*توجه*توجه*
  ظلمی بزرگ در حق مقرری بگیران بیمه بیکاری تامین اجتماعی!
  حتما حتما به همه دوستان قانون کاری خود اطلاع دهید!
  جدیدا مطلع شدم در وزارت کار و تامین اجتماعی، بخشنامه ای وجود دارد(بنام طرح اشتغال مجدد مقرری بگیران بر اساس تبصره یک ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، که میتوانید در سایت تامین اجتماعی ملاحظه نمایید(در بخش جستجوی سایت نام این بخشنامه را جستجو کنید و یا در گوگل)) که متاسفانه از آن اکثر مقرری بگیران بیکاری خبر ندارند(چون متاسفانه سعی بر پوشیده ماندن زوایای این بخشنامه شده است) و آن اینکه وقتیکه مقرری بگیران بیکاری از طرف اداره کار ویا تامین اجتماعی به کار معرفی میشوند وسپس فرد مقرری بگیر به سرکار معرفی شده میرود، ۳۰درصد حقوق ماهیانه اش را کارفرما میدهد و ۷۰درصد مابقی را بهمراه کل حق بیمه وی(سهم کارگر+سهم کارفرما) از مقرری بیکاریش کسر میکنند! طبق این بخشنامه، برای بخش ۷۰درصدحقوق وی بهمراه حق بیمه اش با اینکه طرف سرکار است، برای وی یک ماه کامل از استحقاق مقرری بیمه بیکاریش کسر میکنند!!! چه ظالمانه! واقعا این عدالت است؟! طرف سرکار میرود و دارد کار میکند ولی خودش خبر ندارد حقوق و بیمه وی از جایی تامین میشود که باید درزمان بیکاری به وی تعلق گیرد و بدین ترتیب در زمان بیکاری بعدی نمیتواند از مقرری بیکاری استفاده نماید چون استحقاقش را بدین وسیله استفاده کرده اند! و وقتی سوال نمایید میگویند این بخشنامه به نفع مقرری بگیران بیمه بیکاری است چون با این امتیازی که به کارفرما میدهیم که فقط ۳۰درصد حقوق بیکار را بدهد و همچنین از پرداخت حق بیمه آن کارگر تا مدتی محدود معاف باشد برای بیکار راحتتر کار پیدا میشود! در صورتیکه اگر میخواهید به نفع این بیکاران کار کنید، چرا با اینکه دارند میروند سرکار از استحقاق مقرری بیکاری آنها خرج میکنید؟! آیا این ظلم نیست؟! فرد بیکار به کار مشغول شده ولی برای حقوق هر ماه کار وی، یکماه از استحقاق بیمه بیکاری وی کسر میشود و زمانیکه مثلا ۵سال بعد در صورت حائز شرایط بودن دریافت مقرری بیمه بیکاری تقاضای بیمه بیکاری کند، به او میگویند شما قبلا از بیمه بیکاری خویش استفاده نموده ای و آنگاه وی به ظلمی که در حقش شده پی میبرد!
  در نتیجه به دوستان توصیه میکنم درین خصوص بسیار مراقب باشند! یا جایی برای کار بروند که کارفرما تمام حقوق و سهم بیمه خودش را پرداخت نماید تا از مقرری بیکاری شما کسر نشود و یا اینکه اگر دیدید به شما فشار میاورند تا به سرکاری بروید تا از مقرری بیکاری شما خرج کنند، خودتان اعلام اشتغال نمایید تا بیمه بیکاریتان ذخیره شود.
  به هرحال از دوستان کارشناس و مطلع درین امر میخواهم این مطلب را درصورت اطلاع کاملتر نمایند.
  و همچنین از مسئولین هم میخواهیم به این ظلمی که در حق اینگونه افراد میشود رسیدگی نمایند و خودشان را جای این افراد بگذارند.

  [پاسخ]

  saeed در ساعت ۶:۱۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  سلام
  میخواهم بدانم اگر من در حال دریافت بیمه بیکاری باشم و همزمان مشغول بکار در محلی شوم که امکان پرداخت بیمه برای من را نداشته باشد باز هم باید بیمه بیکاری خود را قطع کنم ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۵ام, ۱۳۹۲ ۹:۲۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اینکه محل کارتان بیمه نمی کند باعث ادامه بیمه بیکاری نخواهد بود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ شهریور ۷ام, ۱۳۹۲ ۱:۵۹ ب.ظ:

  باسلام. دوست عزیز، قانون میگوید اگر اداره کار ویا تامین اجتماعی متوجه این بشوند که شما جایی مشغول بکار هستید بیمه بیکاری شما را قطع میکنند و یا اگر بدانند قبل از تاریخ اطلاع از کار شما نیز مثلا ۲ماه پیش شما مشغول بکار بودید حقوق آن دوماهی را نیز که بیمه بیکاری گرفته اید از شما پس میگیرند. در نتیجه اگر سر کار هستید و بیم آن میرود به نوعی از کار شما اطلاع حاصل نمایند خودتان اطلاع دهید و اگر هم بیمی نیست با مسئولیت خود میتوانید اطلاع ندهید

  [پاسخ]

  حامد بابازاده در ساعت ۱۰:۵۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  باسلام پدرمن ۵۶ سال سن داره و نزدیک به ۴ سال سابقه بیمه داره و الان به دلیل اخراج از کار از بیمه بیکاری استفاده میکنه . سوال من اینکه آیا ایشون میتونه از تبصره بند الف ماده ۱۷ (‌تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می‌باشند مادامی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن‌بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.) استفاده کند . لطفا” پاسخ بدید ممنونم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۶ام, ۱۳۹۲ ۸:۰۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله چنانچه در دوره بیمه بیکاری به سن بازنشستگی برسند ، بیمه بیکاری تبدیل به مستمری بازنشستگی خواهد شد.

  [پاسخ]

  ali ahmadi در ساعت ۱۲:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام و احترام

  اینجانب به عنوان کارفرما چهار کارگر در کارگاه ( مطب پزشکی ) خود داشته که یکی از انها همسر اینجانب است . در حال حاضر پس از چند سال واریز حق بیمه بهمراه حق بیمه بیکاری این چهار نفر ، محل کار اینجانب بدلیل ادامه تحصیل کلا تعطیل می گردد و پرسنل اینجانب جهت دریافت مقرری بیکاری به اداره کار مراجعه نموده‌اند.
  الف ) ایا خانم اینجانب محق دریافت مقرری بیکاری می‌باشد؟ موردی را در ایین نامه یا قانون بیمه بیکاری در این مورد ندیدم ولی پرسنل تامین اجتماعی بیان می‌دارند که : به خانم شما بدلیل رابطه زوجیت با کارفرما مقرری بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد در حالیکه کارمندان اداره کار عنوان می دارند چون خانم شما تنها کارگر شما نمی‌باشد و افراد غریبه نیز در کارگاه مشغول بوده‌اند ، مقرری به وی تعلق می‌گیرد و اگر تنها ایشان کارگر شما بود ، مقرری تعلق نمی گرفت . سپاسگزار خواهم شد اگر قول و نظر صحیح را با ذکر منبع ان مرقوم فرمایید.

  ب) اینجانب قصد دارم که در همان محل مطب تعطیل شده کار دیگری را شروع نمایم که کلا از کار قبلی متفاوت است و تنها نیازمند یک کارگر است و قصد دارم که همسرم را به عنوان منشی در کارگاه جدید بکار گمارم و بیمه ایشان را با کد کارگاه جدید ادامه دهم حال با توجه به مطالب پیش‌گفته اگر این کارگاه جدید پس از مدتی بدلیل عدم کارایی تعطیل شود ، ایا به همسرم که در این کارگاه جدید تنها کارگر اینجانب محسوب می گردد مقرری بیکاری تعلق می گیرد؟

  با سپاس و ارزوی توفیق

  [پاسخ]

  حمیدرضا موچانی در ساعت ۱۱:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  باسلام برای باردوم این سوال را مطرح میکنم , مبلغ دریافتی بابت بیمه بیکاری چقدر است ,مبلغ ثابت است یا براساس بیمه واریزی ,حق بیمه واریزی بر اساس حداقل دستمزد اداره کار در سال ۹۲ و هر سال بر اساس حداقل دستمزد اداره کار بوده,در ضمن متاهل میباشم,جمع روزهای سابقه بیمه ۳۹۶ روز میباشد قبلا از همکاری شما سپاسگذارم

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۸:۴۷ ب.ظ:

  باسلام. دوست عزیز با مطالعه قانون بیمه بیکاری و همچنین آیین نامه بیمه بیکاری مصوب مجلس که میتوانید از سایت مجلس شورای اسلامی و دیگر سایتهای مرتبط بدست آورید با فرمول محاسبه حقوق بیمه بیکاری آشنا شوید و اضافه نمایم براساس بیمه واریزی شما میباشد و اگر حقوق شما کمتر از قانون کار باشد، حقوق بیکاری شما براساس حداقل حقوق قانون کار محاسبه خواهد شد ونه کمتر از آن.
  اگر فرزندی نداشته باشید و فقط دونفر باشید حداقل حقوق بیمه بیکاری شما برای امسال حدود ۴۸۰هزار تومان است، اگر حقوق و دستمزد شما در ایام کار همان حداقل قانون کار و یا کمتر از آن باشد ولی اگر حقوق شما بالاتر باشد که به تبع آن حق بیمه پرداختی شما به تامین اجتماعی بیشتر بوده، حقوق بیکاری شما هم براساس فرمول مربوطه بیشتر خواهد شد

  [پاسخ]

  دشتی در ساعت ۱:۴۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام واحترام

  آیا مدت سابقه بیمه در آخرین محل کار مهم است؟قبلا می گفتند یکی از شرایط تعلق بیمه بیکاری این است که متقاضی حتما می بایست در آخرین محل کار یکسال بیمه باشد و سابقه زیاد مهم نیست.
  بطور مثال اگر کسی شرایط بیمه بیکاری را داشته باشد و ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشد ولی در آخرین محل کار خود ۵ ماه سابقه داشته باشد به وی بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۹:۳۲ ب.ظ:

  عرض سلام وادب
  چنین چیزی در متن قانون و آیین نامه ی آن نیامده.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۸:۵۸ ب.ظ:

  سلام. باید در آخرین کارگاه محل کار خود حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد و گرنه به وی بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد!

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱:۵۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام
  پس از انجام مقدمات مربوط به بیمه بیکاری ،یک ماه حقوق به حساب مورد نظر واریز شدولی متاسفانه بعد از آن قطع شد.پس از مراجعه به شعبه مربوطه تامین اجتماعی اعلام شد که “بازرس مربوطه به منزل شما مراجعه کرده و چون حضور نداشتید به این نتیجه رسیدیم که شما بیکار محسوب نشده بنابراین حقوق شما قطع گردید؟!”سوال من این است که چنین مراجعاتی اصولا قانونی است و تامین اجتماعی حق اجرای چنین رویه ای را دارد؟لطفا راهنمایی فرمایید که به چه مرجعی باید مراجعه نماییم.
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۹:۳۱ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  مراجعات که قانونی است ولی درمورد این که شما خانه نبوده ایدچه بگویم ؟!
  احتمالا تحقیقات محلی هم داشته اند.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۹:۰۴ ب.ظ:

  سلام. بله بازرس تامین اجتماعی حق چنین کاری را دارد ولی متاسفانه روال اداری اینگونه است که به هر ترتیبی که شده استحقاق بیکاری را ندهند! به هرحال این کار از لحاظ قانون صحیح است و شما باید هرچه سریعتر به اداره کار که مسئول رسیدگی به اینچنین اموری است اعتراض خود را بیان نمایید تا ایشان برای شما تصمیم بگیرند و مجددا تاکید میکنم هرچه سریعتر ظرف امروز فردا اقدام کنید وگرنه برای شما دیر اعتراض کردن بمنزله انصراف است

  [پاسخ]

  میری در ساعت ۱:۱۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  سلام جناب بسیار عالی بود من نتونستم پاسخ سوالم رو پیدا کنم من مدیر یک مجتمع ۲۲۵ واحدی هستم به عنوان نگهبان در سه شیفت تعدادی کارگر بازنشسته تامین اجتماعی رو استخدام کردم که حدودا ۱۰ سال برای مجتمع کارکردند در حال حاضر در خواست بازنشستگی دارند و مدعی هستند که به ایشان سنوات پایان خدمت تعلق میگیره میخواستم ببینم این مساله صحت داره یا نه

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۳:۳۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام
  اینجانب دارای ۲۷ ماه سابقه بیمه میباشم به علت تعدیل نیرو از کار بیکار شده ام ایا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد وایا پس از دریافت مدت معین بیمه بیکاری بنده میتوانم بیمه تامین اجتماعی خود را اختیاری پرداخت کنم با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بایستی موضوع را دراداره کار(ظرف سی روز ) مطرح کنید تا درصورت رای ایشان مشمول شوید.
  اگر دردوره بیمه بیکاری به شرایط بازنشستگی برسید نیازی به بیمه اختیاری نخواهد بود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۰۰ ق.ظ:

  سلام. در قسمت اول سوالتان همانطور که مدیرسایت فرمودند باید اقدام نمایید و در قسمت دوم هم بله میتوانید ویا همچنین میتوانید به مشاغلی مبادرت فرمایید که از لحاظ پرداخت حق بیمه تخفیف دارند مانند قالیبافی و از طریق قالیبافی بیمه خود را ادامه دهید

  [پاسخ]

  هادی در ساعت ۱۰:۵۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  * توجه *
  باسلام. خدمت دوستان عزیز اعلام نمایم از طریق بخش پرسش و پاسخ در سایت تامین اجتماعی میتوانید پرسشهای خود را مطرح کنید و معمولا ظرف ۲۴ساعت مشاورین مربوطه به شما پاسخ میدهند. البته همیشه جوابهایشان دقیق نیست ولی به هرحال به حل مشکل میتواند کمک کند

  [پاسخ]

  مهدي اسلامي در ساعت ۱۱:۳۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام
  چرا بیمه بیکاری ۶ ماه اول سال بر اساس ۳۰ روز پرداخت می گردد ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۳ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  چون قانونگذار مدت بیمه را وابسته به بیمه بیکاری دانسته به عبارتی هرچه سابقه ی بیمه ی شما بیشتر باشد مدت بیمه بیکاری افزایش می یابد.

  [پاسخ]

  شهرام جوانشير آرين در ساعت ۱:۲۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام
  در خصوص مواردی که کارفرما بدلیل مشکلات فعلی اقتصادی توان ادامه کار را نداشته باشد و بابت آن کارگران شاغل از کار بیکار گردند . آیا کارفرما جریمه ای باید پرداخت نماید؟
  و آیا کارگران در صورت برخوردار نشدن از کار میتوانند از بیمه بیکاری استفتاه نمایند.؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  دراین گونه موارد کارفرما موضوع را با اداره کار مطرح تا طبق هماهنگی ، کارکنان وی برای مدتی مشخص از بیمه بیکاری برخوردارشوند.

  [پاسخ]

  شهرام در ساعت ۲:۱۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام و احترام
  اینجانب فوق لیسانس شیمی فیزیک می باشم و ۱۶ ماه بیکار هستم (اصلا سابقه کار هم ندارم) و خودم رو بیمه خویش فرما کردم آیا بیمه ای هست که مشمول من بشه که برام سابقه کار در حین بیکاری ثبت بشه چون اصلا کار پیدا نمیکنم هزینه اش هم برام مهم نیست فقط می خوام سابقه کار برام رد بشه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۲ ۹:۴۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  صرفا در رابطه کارگر و کارفرمایی بیمه بیکاری معنی دارد.

  [پاسخ]

  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام و عرض ادب
  من مدت ۱۶ سال در یک شرکت خصوصی بزرگ کار می کنم و قبلا هم ۴ سال پرداخت حق بیمه داشتم که الان جمعا میشود ۱۹ سال پارسال به کارفرمایم گفتم که ۲ سال مانده بازنشسته شوم حق بیمه من را بیشتر رد کن و از حقوق خودم کم کن گفت فکر می کنم می گویم
  چون من الان ۵۷۰۰۰۰۰ ریال حقوق میگیرم ۱۳ ماه از گفتن حرفم گذشت امروز دو باره این حرف را زدم که ۱۰ ماهم مانده تا بازنشسته شوم برای می گوید از بیمه بیکاری میخواهی استفاده کن ۵ سال بیمه میگرد تو را با ۲۵ سال می تونی باز نشسته شوی این حرفش خیلی منو ناراحت کرد ۱۶ سال کار کن با صداقت آخرش هم اینو باید میشنیدم میخواستم ببینم من این کار را بکنم به ضرز من تمام میشه میگه شکایت کن بیمه بیکاری بگیرمن میتونم با بیمه بیکاری بازنشسته شوم و اگر این جوری بازنشسته شوم چی میشه لطفاً منو راهنمایی کنید ولی جواب سریع می خواهم چون در مرحله ای قرار گرفتم که نمی تونم چیکار کنم رسماً منو دک می کنه در ضمن ۴۴ سال دارم

  [پاسخ]

  پرگل در ساعت ۸:۴۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام ، اگر کارفرما به بنده برگه اتمام مهلت قرارداد و برگه تسویه حساب بدهد آیا من میتوانم به اداره کار مراجعه کرده و بیمه بیکاری دریافت کنم ؟ با توجه به اینکه فقط قرار داد را بدهد و تسویه حساب کامل انجام شده باشد .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۸:۰۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر بعد از اتمام قرارداد کارفرما آنرا تمدید نکند می توانید ظرف سی روز به اداره کار مراجعه و بیکاری خود را مطرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مجید در ساعت ۷:۵۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام
  اینجانب مدت ۲سال میباشد که در پروژه فازهای۱۵&16در پارس جنوبی کار میکنم.در صورتی که این شرکت قرارداد خود را تا اخر سال۹۲ تمدید کرده است و اگر اینجانب را تا پایان شهریورماه تسویه بدهند ایا بیمه بیکاری شامل بنده می شود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۳:۲۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اداره کار دراین خصوص نظر می دهد که اگر بیکاری شما غیر ارادی باشد بیمه بیکاری تعلق میگیرد.

  [پاسخ]

  دهقان در ساعت ۳:۰۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام .
  مدت ۳ سال و نیم در یک مؤسسه مشغول به کار شدم و از کارفرما درخواست ۲ ساعت کسر از کار برای ادامه تحصیل را داشتم که موافقت ننمودند و حال درخواست استعفا نمودم ، با این شرایط بیمه بیکاری به من تعلق می گیرد ؟

  [پاسخ]

  سازا وحیدی در ساعت ۵:۲۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  سلام من از اواخر سال ۸۷در یه مغازه به عنوان طراح استخدام شدم و حالا میخوام در بیام من میتوانم حق بیمه خود را کامل بگیرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۰۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  یعنی چی که حق بیمه خود را کامل بگیرید؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۴۹ ق.ظ:

  باسلام. دوست عزیز سوال باید دقیق پرسیده شود تا مفهومی که در نظر شماست به دیگران نیز منتقل شود. به هرحال اگر منظورتان دریافت حق بیمه ای که ماهانه به اداره تامین اجتماعی واریز میکردید باشد، خیر به هیچ وجه قابل استرداد نیست و فقط طبق قانون جدیدی که اعلام شده میتوانید با دارا بودن حداقل ۱۰سال سابقه پرداخت بیمه با دارا بودن ۶۰سال سن برای مردان و ۵۵سال برای خانمها از حقوق بازنشستگی استفاده نمایید مثلا کسی که ۱۰سال سابقه داشته باشد ۱۰روز حقوق به وی تعلق میگیرد و …
  و اگر هم منظورتان دریافت حقوق بیمه بیکاری است، در صورتیکه بیکار شدن شما به میل شما نباشد بله به شما بیمه بیکاری تعلق میگیرد که باید ظرف حداکثر۳۰روز از بیکاری به اداره کار مراجعه نمایید تا آنها این مساله را بررسی نمایند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۸ ب.ظ:

  باسلام و تشکر از مشارکت جنابعالی

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۶ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۳۵ ق.ظ:

  *میلاد امام رضا علیه السلام خدمت همه مبارک و شادباش*
  باسلام و احترام خدمت شما مدیرگرامی سایت و همچنین همکاران محترمتان. خوشحال خواهم شد هرچند ناچیز بتوانم کمکی انجام دهم و از سایر دوستان خواهشمندم در صورت امکان نتایج بعدی خود در خصوص موارد مطروحه شان را برای راهنمایی سایرین در همین جا اعلام نمایند.

  محمد در ساعت ۳:۲۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام
  من به علت اتمام قرارداد یکساله بیکار شدم و برای بیمه بیکاری اقدام کردم و ساکن شهرستان هستم. بعد از یک ماه دانشجوی تهران شدم و به تهران رفتم، لطفا بفرمایید با برگه ی اشتغال به تحصیل بیمه بیکاری قطع نمیشه؟ همچنین میشه ازین طریق از امضای ماهانه دفاتر اداره کار در شهرستان معاف شد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۸:۱۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اطلاع دقیقی ندارم.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۳۶ ق.ظ:

  باسلام. این مساله را از اداره کار محل بیمه بیکاری خود باید سوال نمایید و همچنین لطف نمایید برای اطلاع دوستان در همین جا نیز نتیجه کار را اعلام نمایید و همچنین کدام شهرستان هستید.
  ممنونم

  [پاسخ]

  حبیب در ساعت ۶:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام-من ۶ سال سابقه بیمه مستمر دارم ولی ۲ ماه آخر در یک کارگاه جدید مشغول شدم و به علت تعدیل نیرو بیکار شدم .با توجه به اینکه ۶ سال سابقه مستمر داشتم ولی آخرین کارگاه من ۲ ماه بیمه داشته آداره کار میگه نمیتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم چون باید آخرین کارگاه ۶ ماه باشه-میخواستم ببینم درست میگند یا نمیخواهند ما از بیمه بیکاری استفاده کنیم-با تشکر از سایت و راهنمایهاتون

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ شهریور ۳۰ام, ۱۳۹۲ ۴:۴۱ ب.ظ:

  سلام دوست گرامی. بله درست میگویند! ولی امیدوارم این بی عدالتیها در قانون روزی تصحیح شود.

  [پاسخ]

  س در ساعت ۱۲:۵۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام خواستم بدونم یک نفر میتونه ۲ جا مشغول به کار بشه ؟ در صورتی که از یکجا به دلایل غیرموجه ( مثلا آوردن اقوام خودشون به جای اون نفر ) بخان اخراجش کنن می تونن ؟ آیا میتونه از بیمه بیکاری جای دوم استفاده کنه ؟ باید شکایت کنه از کارفرما ؟ در صورتی که کارفرما از زیر مجموعه نهادهای دولتی باشه فرقی میکنه ؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۱ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۳۸ ق.ظ:

  باسلام. دوست عزیز سوالاتتون رو مبهم مطرح کرده اید و فکر میکنم جز خودتون کسی دیگه ای منظورتون رو درک نکنه.
  ولی به هرحال من سعی میکنم نزدیک نظر شما جواب بدم: بله چندجا میتونه کار کنه و براساس حق بیمه ای که از هرکارگاه برایش به تامین اجتماعی واریز میشه در میزان مستمری وی تاثیر میزاره. برای اطلاعات بیشتر به این آدرس زیر مراجعه کنید و همچنین از اداره تامین اجتماعی نیز جهت اطمینان سوال فرمایید:
  http://www.accpress.com/news/1391/10/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-2/
  بله میتونه اخراج کنه و اگر به شما طبق قانون کار ظلمی بشود شما باید به اداره کار شکایت کنید تا آنها برای این مساله تصمیم بگیرند.
  بله. اگر کارتان را بدون میل خود از دست داده باشید(از هر کارگاهی که در آن مشغول بوده اید) میتوانید از بیمه بیکاری استفاده کنید وباید ظرف ۳۰روز به اداره کار مراجعه نمایید(برای اطلاعات بیشتر به پاسخهای داده شده به سایر دوستان در همین صفحه مراجعه و مطالعه نمایید)
  در صورتیکه کارگاه شما مشمول قانون کار باشد(با هر نوع کارفرمایی!) طبق قانون کار عمل خواهد شد.

  [پاسخ]

  نگار در ساعت ۶:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  سلام
  بنده ۱۷ سال سابقه کار دارم و ۳۹ سال سن . شرایط بازنشستگی خانمها با ۲۰ سال سابقه کار منوط به داشتن شرط سنی ۴۲ سال میباشد . با توجه به تعدیل نیروئی که هر سه ماه یکبار توسط کارفرما انجام میگیرد و مشخص نیست که هر بار قرعه به نام کدام شخص می افتد سوال بنده این است که با حقوق دریافتی ۱۲۰۰۰۰۰ تومان اگر شامل تعدیل نیرو شدم از بیمه چه میزان حقوق دریافت خواهم کرد ایا با دریافت حق بیمه بیکاری طی ۳۶ ماه و رسیدن به مرز سنی ۴۲ سال آیا میتوانم از بازنشستگی برخوردار گردم در ان صورت حقوق دریافتی بازنشستگی بنده چه میزان خواهد بود؟
  همکاران دیگر همه دست به دعا هستند که اگر شامل تعدیل نیرو هستند تا خرداد ۹۳ این امر به تعویق بیافتد که شامل اضافه حقوق سال ۹۳ گردند ایا تعدیل در این تاریخ با توجه به ۲۱ درصد اضافه حقوقی که هر سال کارفرما اضافه میکند در دریافت میزان بیشتری از حقوق بیمه بیکاری نسبت به سال ۹۲ موثر خواهد بود یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۳۰ام, ۱۳۹۲ ۸:۰۹ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  حقوق دریافتی قبل از بیکار ی موثردر دریافتی بیمه بیکاری خواهد ودورصورتی که در مدت بیمه بیکاری به شرایط بازنشستگی برسید مستمری شما تغیر و بازنشسته خواهیدشدکه البته همه ی اینها منوط به رای اداره کار است.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۲ ۲:۰۳ ب.ظ:

  باسلام
  دوست عزیز نفرموده اید که آیا سابقه پرداخت بیمه بمدت ۱۷سال در مشاغل عادی دارید یا در مشاغل سخت و زیان آور.
  اگر کار عادی دارید طبق قانون جدید برای بانوان حداقل ۵۵سال شرط است با حداقل ۱۰سال سابقه پرداخت بیمه که قابل توجه است این قانون از شورای نگهبان برگشت داده شد تا عیوب آن گرفته شود و فعلا تصویب نشده است
  اگر هم کار سخت و زیان آور دارید متن قانون میگوید: “بیمه شدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کار‌های سخت و زیان آور را داشته باشند بدون شرط سنی می‌توانند در خواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی نمایند.” که البته منوط به تایید اداره کار میباشد.
  ودیگر اینکه بله با دریافت حقوق بیمه بیکاری، وقتیکه به سن و شرایط بازنشستگی برسید میتوانید بازنشسته شوید.
  و تاکید مینمایم میزان حقوق بیمه بیکاری و همچنین میزان حقوق بازنشستگی برای همه کارگران، به میزان مبلغ واریزی ماهیانه حق بیمه شما به اداره تامین اجتماعی وابسته است نه به میزان حقوق دریافتی شما. بطور مثال امکان دارد کارفرما با شما قراردادی تنظیم نماید که حقوق ماهیانه شما را ۱میلیون تومان بدهد ولی حق بیمه تان را براساس حداقل حقوق قانون کار به اداره تامین اجتماعی واریز نماید، و اگر اینگونه باشد در زمان دریافت حقوق بیکاری و یا حقوق بازنشستگی میبینید مثلا حقوق دریافتی شما از اداره تامین اجتماعی ۶۰۰هزار تومان است و وقتیکه پیگیری میکنید متوجه میشوید حق بیمه شما بر اساس ۶۰۰هزار تومان به اداره تامین اجتماعی واریز میشده است. برای مطلع شدن ازین امر به سوابق پرداخت بیمه خود در سایت تامین اجتماعی و یا مراجعه حضوری به شعب این سازمان اقدام نمایید.
  در مورد بخش پایانی سوالتان نیز باید بگویم بله موثر خواهد بود.
  التماس دعا

  [پاسخ]

  از تهران س در ساعت ۹:۴۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۲

  با سلام و عرض ادب
  من مدت ۱۶ سال در یک شرکت خصوصی بزرگ کار می کنم و قبلا هم ۴ سال پرداخت حق بیمه داشتم که الان جمعا میشود ۱۹ سال پارسال به کارفرمایم گفتم که ۲ سال مانده بازنشسته شوم حق بیمه من را بیشتر رد کن و از حقوق خودم کم کن گفت فکر می کنم می گویم
  چون من الان ۵۷۰۰۰۰۰ ریال حقوق میگیرم ۱۳ ماه از گفتن حرفم گذشت امروز دو باره این حرف را زدم که ۱۰ ماهم مانده تا بازنشسته شوم برای می گوید از بیمه بیکاری میخواهی استفاده کن ۵ سال بیمه میگرد تو را با ۲۵ سال می تونی باز نشسته شوی این حرفش خیلی منو ناراحت کرد ۱۶ سال کار کن با صداقت آخرش هم اینو باید میشنیدم میخواستم ببینم من این کار را بکنم به ضرز من تمام میشه میگه شکایت کن بیمه بیکاری بگیرمن میتونم با بیمه بیکاری بازنشسته شوم و اگر این جوری بازنشسته شوم چی میشه لطفاً منو راهنمایی کنید ولی جواب سریع می خواهم چون در مرحله ای قرار گرفتم که نمی تونم چیکار کنم رسماً منو دک می کنه در ضمن ۴۴ سال دارم

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۱ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۵ ق.ظ:

  باسلام. به نظر بنده حتما در این خصوص با چند شرکت کاریابی مشورت نمایید و از هزینه کردن برای این مطلب نگران نباشید چون به آینده شما بستگی دارد.
  ولی به نظر من حرف ناراحت کننده ای نزده چون معمولا بعضی افراد از بیمه بیکاری در اواخر سن بازنشستگی خود برای همین که هم سابقه شان تکمیل شود و هم دیگر کار نکنند استفاده مینمایند
  ولی همانطور که گفتم مشورت بفرمایید که برای بالاتر رفتن حقوق بازنشستگیتان در این شرایط چه میشود کرد و همچنین آیا در شرایط موجود به شما بیمه بیکاری تعلق میگیرد یا خیر.

  [پاسخ]

  ايمان در ساعت ۴:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  سوال من در رابطه با این موضوع می باشد که در زمانی که شخصی بیمه بیکاری دریافت می کند طبق قانون همان مدت برای اوسابقه هم رد می شود حال این سابقه با چه پایه حقوقی می باشد ایا همان پایه حقوقی که اخرین کارگاه ویا اخرین ماهها پرداخت می شود در سابقه منظور می گردد ویا حداقل حقوق

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲ام, ۱۳۹۲ ۸:۲۵ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  با همان مبلغی که بیمه بیکاری دریافت میکند که قاعدتا کمتر از حداقل حقوق آن سال نخواهد بود.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۳ام, ۱۳۹۲ ۷:۴۹ ق.ظ:

  باسلام. با معدل پایه حقوقی که برای شما در ۹۰ روز پایانی کارتان براساس آن به اداره تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه تان انجام شده است.

  [پاسخ]

  zare در ساعت ۲:۱۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  سوال من در مورد این هستش که آیا طلبه ها بازنشستگی دارن و بهشون مستمری تعلق میگیرد و موقع بازنشستگی مثل مابقی کارگرها حق سنوات دریافت می کنند ؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۷ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۰۲ ق.ظ:

  باسلام. zareعزیز آیا برای شما حق بیمه به اداره تامین اجتماعی واریز میشود؟ اگر بله هرماه چند درصد از حقوقتان و به چه مبلغی حق بیمه پرداخت میشود؟

  [پاسخ]

  zare پاسخ در تاريخ مهر ۹ام, ۱۳۹۲ ۸:۲۶ ب.ظ:

  بله واریز میشه و ماهی ۵٫۰۳۰٫۰۰۰ ریال حداقل حقوق کارگر هستش

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۲ ۱:۲۹ ب.ظ:

  باسلام. وقتیکه برای شما حق بیمه پرداخت شود قطعا طبق قانون مشمول حقوق و مزایای مربوطه اعم از مستمری بازنشستگی و … خواهید شد.

  داریوش در ساعت ۷:۵۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  باسلام و خسته نباشید خدمت مدیریت سایت :
  آیا افرادی که از بیمه بیکاری دریافت می کنند فقط حقوق خالص دریافت می کنند یا مشمول عیدی و پاداش پایان سال و بن کارگری ( با توجه به افزایش بن به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال ) می شوند .

  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۲ ۱:۳۵ ب.ظ:

  سلام. فقط حقوق البته با افزایش سالیانه طبق مصوبات مربوطه

  [پاسخ]

  نیما در ساعت ۹:۴۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام و تشکر
  بنده ۲سال و نیم در یک شرکت پیمانکاری در تهران به عنوان مهندس طراح کار میکنم که بیمه همه پرسنل را جهت استفاده از معافیتهای خاص در محل پروژه ها رد میکنه مثل شعبه سوسنگرد، اهواز یا عسلویه اگ بهر دلیلی قراردادهامون تمدید نشه
  ۱- ما باید به شعبه مربوطه در جنوب مراجعه کنیم یا از تهران هم میشه شکایت کرد و کارهارا پیگیری کرد؟
  ۲- با توجه به نظر شما در خصوص ضرایب بیمه مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد برای حق بیمه بیکاری اگر تامین اجتماعی رای به عدم پرداخت بده تکلیف ما چیه؟ از چه مرجعی میشه پیگیری را ادامه داد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۹ام, ۱۳۹۲ ۸:۵۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ازقرار معلوم این سازمان کلا بیمه بیکاری برای پرسنل قراردادهای پیمانکاران را قبول ندارد.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۷ ق.ظ:

  باسلام
  به نظر بنده درین خصوص از اداره کار و همچنین از چند کاریابی سوال بفرمایید زیرا کاریابی ها از قوانین جدید و همچنین از راهکارهای لازم درصورت وجود به نفع کارگر باخبر هستند.

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۴:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  سلام . من کارهای مربوط به بیمه بیکاری را انجام داده ام و مشمول مقرری بیمه بیکاری شده ام . دو ماه پیش اعلام کرده اند که مقرری دو ما یکبار پرداخت میشود . سوال من اینست مگر ما هزینه زندگی نداریم و آیا این مصوبه جدید دولت هست ؟ الان هم دو ماه و سه روز هست که حقوق بیکاری نگرفته ام. پس کی این وجه واریز میشه ؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۲:۳۱ ب.ظ:

  باسلام. نوبت اول پرداخت شاید تا سه ماه هم طول بکشد ولی معمولا از نوبت دوم به بعد هریکماه یکبار واریز میشود البته حساب و کتابی ندارد شاید هم هردوماه یکبار واریز شود.
  به هر حال اگر واریز شود غمی نیست!!!

  [پاسخ]

  Z در ساعت ۴:۲۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  من ۵ ساله بیمه دارم الان ۶ ماهه که کارفرما مون عوض شده و به نام ایشون داره بیمه رد می شه و بیمه پیوسته بوده و قطع نشده
  می تونم بعد این شش ماه در صورت بیکار شدن از بیمه استفاده کنم؟
  محل کارم یکی هست اما کارفرمام عوض شده تکلیف چیه؟
  ممنون

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۲:۳۵ ب.ظ:

  باسلام. بله میتوانید. چون شماره بیمه کارگاه مهم است که عوض نشود و به تعویض کارفرما بستگی ندارد.

  [پاسخ]

  یاسر در ساعت ۹:۱۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  اگر کسی حدود ۷ سال بیمه تامین اجتماعی باشد و در ارگان دولتی یا اداره دولتی استخدام شود این سوابق بیمه برایش منظور خواهد شد یا نه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۷:۱۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  این موضوع بستگی به شرایط محل استخدام شما دارد.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۱:۵۱ ب.ظ:

  باسلام. بله

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۲:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام خسته نباشید خانمی هستم با ۱۸ سال سابقه کار , قراردادم یکماه دیگر تمام می شود و گفته اند که دیگر منعقد نمی کنند متاهلم ولی فرزند ندارم و فردی هم تحت تکفل ندارم می خواستم بدانم با این سابقه ایا حداقل ۵۵% محاسبه می شود یا با توجه به سابقه حق پرداخت بیمه این درصد افزایش می یابد ؟ نحوه محاسبه چگونه هست ؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مریم پاسخ در تاريخ مهر ۱۶ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۲ ق.ظ:

  لطفا پاسخ مرا بدهید
  ممنون

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۰۱ ق.ظ:

  باسلام. شما ملاک را براساس میزان حقوقی بگیرید که در ۹۰ روز پایانی کارتان براساس همین حقوق به اداره تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کرده اید که توضیح کامل آن در متن قانون بیمه بیکاری در ابتدای همین صفحه آمده است(مثلا فردی در ۹۰روز پایانی کارش حقوقش برابر یک میلیون و سیصدپنجاه هزارتومان شده و این مبلغ را باید تقسیم بر ۹۰روز کنید تا حقوق روزانه مستمری بیکاری وی مشخص شود که میشود روزانه ۱۵هزارتومان). و درخصوص ۵۵درصد هم باید خاطرنشان نمایم مربوط به دستمزدهای بالاتر از حداقل دستمزدهای اعلامی از طرف تامین اجتماعی است که بعضی کارگران بنا به شغل یا تخصصشان (البته به تشخیص کارفرما) میگیرند و درنهایت برای این قشر هم حقوق بیمه بیکاری نباید از ۸۰درصد حقوقشان بالاتر باشد!

  [پاسخ]

  حبیب در ساعت ۹:۵۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  من ۸ ساله بیمه دارم الان ۳ ماهه که کارفرما مون عوض شده وبیمه ام پیوسته بوده.الان بیکار شدم میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟ممنون

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۲ ب.ظ:

  باسلام. دوست گرامی سوال شما در بین پرسشها درهمین صفحه به تفصیل پاسخ داده شده است. جستجو بفرمایید

  [پاسخ]

  احمد در ساعت ۱۱:۴۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  سلام

  دوستان عزیز ، دقت کنید . پیرو گفته دوست عزیزی در نظرات بالا که گفتند بیمه بیکاری را دو ماه دریافت نکرده است ، اعلام میدارم جدیدا در پرداخت بیمه بیکاری اهمال کاری شده است . مثلا پرداخت بیمه بیکاری در ابتدا به هر دوماه پرداخت یک مقرری و الان به هر سه ماه پرداخت دو مقرری تبدیل شده است . لطفا حتما پیگیر واریز بیمه بیکاری خود باشید . در غیر اینصورت ممکن است ماهها طول بکشد تا پول خود را دریافت کنید . اداره کار این موضوع را به نداشتن پول سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است و تامین اجتماعی این موضوع را به رد نشدن لیست حضور و غیاب توسط اداره کار مربوط داده است .

  [پاسخ]

  راد در ساعت ۸:۳۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  سلام . من مدت یک سال پیمانکار بودم و تا پایان تیرماه قرارداد داشتم. پس از آن ، پیمانکار دیگری برنده شد. یکی از نیروهایی که برای من کار می کرده به مدت دو ماه برای پیمانکار جدید کار کرده و الان چون دانشگاه قبول شده ، می خواهد دنبال بیمه بیکاری برود. ( طبق توافق با پیمانکار جدید ، بیمه این دو ماه برای وی رد نشده است) . من در سال قبل قراردادی با ایشان نبستم اما بیمه ایشان را کامل رد کرده و حقوق نیز به حساب ایشان واریز کرده ام. حال اگر ایشان به دنبال بیمه بیکاری برود ، جریمه ای شامل من می شود؟ من باید چه کنم که ضرر و زیانی متوجه من نشود. شایان ذکر است که تمام این مدت همه کارها توافقی بوده و ایشان با رضایت کارها را انجام داده اند. اکنون می گویند که من یک قرارداد به ایشان بدهم . با این مورد مشکلی ندارم اما می خواهم بدانم چه کارهایی حقوقی را باید رعایت کنم تا اداره کار من را جریمه نکند. ممنون

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۲ ب.ظ:

  باسلام. خیر، جریمه ای برای شما ندارد به لحاظ اینکه شما برای ایشان بیمه را رد کرده اید. و طبق قانون اداره کار برای دریافت بیمه بیکاری، فرد متقاضی باید مدرکی بابت محل کار خود داشته باشد که همان قرارداد کار است. ولی به لحاظ اینکه ازین امر مطمئن شوید با بخش مشاوره در اداره کار محل خود مشورت نمایید

  [پاسخ]

  ساناز در ساعت ۴:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  سلام
  سوالم مربوط به قانون بیکاری نیست ولی ممنون میشم جواب بدین.
  میخواستم بدونم کارفرما حداکثر زمانی رو که وقت داره تا تعداد روز بیمه شدن کارگر ثبت کنه تا جزءسوابقش به حساب بیاد چقدره ؟؟ مثلا بعد گذشت سه ماه میتونه بیمه دو ماه قبلو منظور کنه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۹:۲۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر روال عادی و قانونی موضوع را مد نظر داشته باشید حداکثر تا انتهای ماه بعد وقت ارسال لیست را دارد والبته منعی برای لیستهای گذشته نیست ولی جرائمی به آن تعلق میگیرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سحر در ساعت ۶:۵۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  من در ۱۰ خرداد امسال بیکار شدم و ۲۴ ماه سابقه بیمه دارم در ماه اول قول یک کار در یک شرکت دیگر بهم داده شد که من را از انجام کارهای اداری برای بیمه بیکاری منصرف کرد اما هنوز بیکارم و شرایط مالی وخیمی دارم. الان تصمیم گرفتم که برای بیمه بیکاری اقدام کنم ،شما فرمودید حداکثر ۳ماه بعد میشه اینکارو کرد آیا راهی تبصره ای وجو داره که من الان بتونم درخواست بیمه بیکاری رو بدم و امکان اجرا داشته باشه؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۳۳ ب.ظ:

  باسلام. ظاهرا نمیشود کاری کرد ولی شما اقدام نمایید و حتما درین خصوص با داشتن عذر موجه به اداره کار محل خود هرچه سریعتر مراجعه فرمایید تا اگر راهی دارد برای شما اعمال نمایند ولی حتما ابتدا با چند دفتر کاریابی درین خصوص مشاوره بگیرید.

  [پاسخ]

  هنگامه زمانی در ساعت ۱۱:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  خانمی هستم متاهل که ۱۴ سال دریک شرکت خصوصی کار میکنم .شرکت تصمیم به کم کردن نیرو گرفته اگر شامل حال من شود بیمه بیکاری چه مدت شامل من می شود .آیا برای خانمهای متاهل که افراد تحت تکفل زیر پوشش ندارد به صورت متاهلین محاسبه میگردد ؟؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۳۹ ق.ظ:

  باسلام. بله بصورت متاهلین محاسبه میشود و مدت پرداخت حقوق بیکاری طبق جدول ابتدای صفحه برای فرد محاسبه خواهد شد.
  ضمنا به نکات ذیل توجه فرمایید و برای صحت این نکات از اداره تامین اجتماعی محل خود سوال فرمایید:
  در صورتی که بیمه شده زن متاهل باشد اما هیچکدام از افراد خانواده وی شوهر، فرزند، پدر و مادر، تحت تکفل وی نباشند، از نظر تعیین مدت استحقاق دریافت مقرری به عنوان متاهل منظور شده ولیکن در تعیین مبلغ مقرری، ‪ ده درصد افزایش مبلغ مقرری به ازا هر عائله در مورد وی محاسبه نخواهد شد و چنانچه بیمه شده زن دارای عائله تحت تکفل بوده و مدارک و مستندات آن نیز در پرونده فنی وی موجود باشد، متکفل محسوب و به ازا هر یک از عائله تحت تکفل حداکثر تا ۴ نفر‪ و به ازای هرنفر ده درصد به حداقل دستمزد در زمان برقراری مقرری بیمه بیکاری به مقرری وی افزوده می‌شود. البته خاطرنشان نمایم این ۱۰درصدهای مازاد هم بابت افزایش حقوق دارای شرایط خاص است که در چند پرسش قبلتر توضیح آن داده شده است

  [پاسخ]

  رها زمانی در ساعت ۱۱:۰۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  خانمی هستم متاهل که ۱۴ سال دریک شرکت خصوصی کار میکنم .شرکت تصمیم به کم کردن نیرو گرفته اگر شامل حال من شود بیمه بیکاری چه مدت شامل من می شود .آیا برای خانمهای متاهل که افراد تحت تکفل زیر پوشش ندارد به صورت متاهلین محاسبه میگردد ؟؟

  [پاسخ]

  صدف در ساعت ۱۲:۵۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  سلام من ۳ سال سابقه کار در یک شرکت داشتم ، کارفرما دیگر با من قرارداد نبست و هیچ برگه اتمام قراردادی هم به من نداد و تسویه حساب کامل انجام شد ، آیا با وجود تسویه حساب کامل میتوانم برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنم ؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۵۰ ق.ظ:

  باسلام. دوست گرامی برای دریافت بیمه بیکاری، ملاک پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی است چه شما قرارداد داشته باشید یا خیر. در صورتیکه قرارداد داشته باشید آنرا ارائه میدهید در غیر اینصورت با شکایت به شورای حل اختلاف اداره کار درین خصوص این مساله را از پرداختهای حق بیمه شما ملاک قرار میدهند.

  [پاسخ]

  رضا قادری در ساعت ۹:۴۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام وتشکر
  اینجانب مدت ۱۲ سال حدود ۱۴۰ ماه در حال کار هستم و دارای پرداخت بیمه داعم قبلا در سال ۸۹ بیمه بیکاری بمدت ۱۸ ماه دریافت کردم اگر بیکار شوم چند مدت بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد

  [پاسخ]

  رضا قادری پاسخ در تاريخ مهر ۲۱ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۰۰ ق.ظ:

  با سلام وتشکر
  اینجانب مدت ۱۲ سال حدود ۱۴۰ ماه در حال کار هستم و دارای پرداخت بیمه داعم قبلا در سال ۸۹ بیمه بیکاری بمدت ۱۸ ماه دریافت کردم اگر بیکار شوم چند مدت بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۵۶ ق.ظ:

  باسلام. این ۱۸ ماه را که مقرری بیکاری قبلا دریافت کرده اید از زمان جدید استحقاق خود(مدت پرداخت حقوق بیکاری طبق جدول ابتدای صفحه برای فرد محاسبه خواهد شد) کم نمایید.

  [پاسخ]

  مریم جلیلیان در ساعت ۱۰:۴۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  ۱-برای بیمه بیکاری حتما باید قرارداد داشته باشیم اگر کارفرما قرارداد نداد چه کار کنیم؟
  ۲-بعد از مرخصی زایمان اگر دوبار شروع به کارکردیم چه مدت بعد میتوانیم دوبار بیمه بیکاری بگیریم آیا باید ۶ ماه بگذرد یا نه؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۲۹ ب.ظ:

  باسلام
  ۱- خیر (برای اطلاع بیشتر به پاسخ چند پرسش قبلتر مراجعه فرمایید)
  ۲- خیر

  [پاسخ]

  هومن در ساعت ۳:۱۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  سلام
  قراداد کاری من با شرکت به صورت قراداد همکاری با مدت معبن بوده است و ۸ سال بیمه دارم و اواخر شهریور قرادام تمام شده.بصورت پروژه کار مبکردیم و هنوز کارگاه ادامه کار میدهد ایا به من بیمه تعلق میگیرد؟لطفا راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۳۳ ب.ظ:

  باسلام. بله قطعا
  فقط تا دیر نشده و از یک ماه از بیکاری شما نگذشته است اقدام نمایید و گرنه بعد از این یکماه درست است که بازهم تا دوماه دیگر و نهایتا تا ۳ماه بعد از بیکاری میتوانید اقدام نمایید ولی باید مدرک موجه برای اقدام نکردن خود دریک ماه ابتدایی بیکاریتان داشته باشید و کارتان سخت میشود و آقایان هم که دنبال بهانه اند…

  [پاسخ]

  ابی در ساعت ۱۱:۵۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  سلام
  من ۵ سال هست که در یک شرکت صنایع غذایی مشغول کار هستم.و کارفرمای ما به اجبار اضافه کاری ۱۲ ساعته گذاشته ومزاییای اضافه کاری از قبیل نهار وشام و نادرست بودن مسیر سرویس ها وفیش حقوقی را نمیدهد و با احتساب مسیر رفت و برگشت ۱۵ ساعته گذاشته وبا ما قرارداد ۷ ساعت و۲۰ دقیقه بسته است.بنده به علت مشکلات خانوادگی قادر به کار شبانه نیستم و می خواهم از شرکت با میل خودم بیرون بیایم.می خواهم از بیمه بیکاری استفاده کرده ودوره های مهارت فنی را گذرانده و کاری یاد بگیرم.لطفا مرا راهنمایی کنید .با تشکر

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۴۰ ب.ظ:

  باسلام. دوست عزیز اگر با میل خود بیرون بیایید که بیمه بیکاری به شما تعلق نمیگیرد زیرا دریافت بیمه بیکاری زمانیست که کارگر بدون میل خود از کار بیکار شده باشد.
  در خصوص اینکه فرمودید اضافه کار میکنید ولی وی به ناحق باشما کمتر حساب میکند حتما درین خصوص با کاریابی های محل خود مشورت نمایید آنها برای این مسائل باید راهکارهای خوبی داشته باشند و همچنین مشاوره در جهت راهی که بتوانید بیمه بیکاری بگیرید.

  [پاسخ]

  مجید سعیدی در ساعت ۱۲:۰۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  باسلام
  بنده با کار در مشاغل سخت به مدت ۴ سال دارای ۳۰ سال کار میباشم که بدلیل فقدان شرایط سنی نتوانسته ام باز نشست شوم ولیکن از محل کار اخراج شدم و حدود ۳ سال به سن ۵۰ سالگی ام رسیده است و از بیمه بیکاری نیز استفاده نکرده ام تکلیف بنده چیست و همچنین تکلیف بازنشستگی و حقوقم نیز چگونه است فلذا از حقوق در دوران بازنشستگی کسر خواهد شد. لطفا” راهنمایی بفرمائید

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۴۷ ب.ظ:

  باسلام. ملاک بازنشستگی پرداخت کامل سنوات حق بیمه است که شما میفرمایید دارید و درین خصوص سن دیگر ملاک نیست. ولی اگر کمتر از سنوات کامل، پرداخت حق بیمه داشته باشید ملاک سنی مطرح است که برای مردان ۶۰سال سن ملاک است.
  برای دریافت بیمه بیکاری نیز بعد از بیکاری سریعا باید از طریق اداره کار اقدام نمایید

  [پاسخ]

  احمد در ساعت ۳:۵۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  من قبلا در شرکتی کار می کردم که پس از ورشکستی آن شرکت اقدام به دریافت بیمه بیکاری نمودم الان بعد از ۱۰ ماه دریافت بیمه بیکاری متوجه شدم که آن شرکت از چند سال قبل به تامین اجتماعی بدهکار بوده است . آیا تامین اجتماعی می تواند اقدام به قطع بیمه بیکاری من نماید ؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۵۱ ب.ظ:

  باسلام.
  طبق قانون خیر. به لحاظ اینکه اگر برای شما حق بیمه بصورت کامل و با رعایت درصدهای مربوطه از طرف کارفرما به اداره تامین اجتماعی واریز شده باشد بیمه بیکاری شما کامل پرداخت خواهد شد مگر اینکه درین مورد واریزی بصورت کامل انجام نشده باشد.

  [پاسخ]

  حمید در ساعت ۱۰:۴۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  آیا قانون بیمه بیکاری درمورد جدول زمانی که در بالای همین سایت آمده است تغییری کرده ویا مصوبه خاصی که در مجلس شورای اسلامی در رابطه همین موضوع به تصویب رسیده است .

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ مهر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۵۲ ب.ظ:

  باسلام
  فعلا خیر

  [پاسخ]

  رسول رضایی ارجمند در ساعت ۱۲:۵۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  احتراما اینجانب با احتساب ۲پ۱ ماه خدمت سربازی که ۴ سال پیش خرید انجام داده و به سوابق تامیت اجتماعی خودم اضافه کرده ام اکنون مجموعا دارای ۱۵ سال و ۲ ماه سابقه پرداخت بیمه میباشم. متاسفانه تا ۳ ماه دیگر بدلیل تعدیل نیرو کارم را از دست خواهم داد.
  میخواستم بدانم ایا ۲۱ ماه سابقه بیمه خرید خدمت سربازی ام در مدت زمان دریافت بیمه بیکاری ام در اینده محاسبه خواهد شد. در صورتی که جواب مثبت باشد که هیچ. ولی اگر جواب منفی هست چه کاری میتوانم انجام دهم تا ۲۱ ماه سربازی ام نیز در مجموع سوابق بیمه ای ام برای پرداخت بیمه بیکاری به من عمل کند. ( در ضمن اینجانب متاهل و ۴۲ سال سن دارم.)

  [پاسخ]

  ناشناس در ساعت ۸:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  مدت ۸ سال است که به عنوان مسئول یک بخش مهم مشغول به کار هستم که به ناروا به من تهمت اختلاس ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومن زدند و بدون برنامه من را از بخشم ظرف مدت ۱۰ دقیقه بیرون کردند و پس از آن مدت ۱۲روز مرخصی به من دادند و پس از ان گفتند باید برای بررسی اسناد حسابداری در امور مالی حضور داشته باشم الان متوجه اشتباه خود شده اند اما به خاطر بح اعادئه حیثیت من میخواهند به هر قیمتی شده یه تخلفی را به من نسبت بدهند. ضمن اینکه تا پایان سال قرارداد دارم و نمیخواهند من را به سمت اصلی ام برگردم حکم استخدامی ام را همدارم اما نسخه ایی از قرارداد به من نداده اند حال سوالم این است :
  ۱-آیا باید تا پایان سال تمام حق و حقوقم را پرداخت کنند ؟
  ۲-آیا اگر نخواهند من را اخراج کنند و بگویند بیکار بیا و بشین میتوانم اقدام قانونی بکنم و هم حق و حقوقم را تا پایان قرارداد دریافت کنم و هم بیمه بیکاری بگیرم؟
  ۳-آیا میتوانمبه خاطر تهمت از طریق اداره کار اعادئه حیثیت کنم یا باید از طریق مراجع قانونی شکایت کنم؟
  ضمن اینکه
  مداوم بدون درخواست خودم بهم مرخصی میدهند و مانده مرخصی ام را منفی میکنند.
  تو را خدا به من کمک کنید و راهنمایی ام کنید. ممنونم

  [پاسخ]

  احمد پاسخ در تاريخ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۲ ۱:۴۹ ب.ظ:

  دوست عزیز من هم یه جایی کار میکردم مثل شرکت شما . اسم شرکت من …. بود ، به همین ترتیب به کارمنداش تهمت دزدی میزد . همکارهای من شکایت کردند و معمولا شرکتها جلوی اداره کار کم میارن . چون کارشناسهای اداره کار طبق قاون از کارگران حمایت میکنند . به نظر بنده شما حتما شکایت کن .

  [پاسخ]

  ناشناس پاسخ در تاريخ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۴۱ ب.ظ:

  سلام من میخواستم بدونم ایا با توجه به قراردادم که تا پایان سال است شرکت باید تمام حق و حقوقم را به صورت کامل پرداخت وتسویه نماید یا اگر شرکت ما با برایم سندسازیکند چگونه باید بیگاهیم را اثبات کنم و اصلا اداره کار به تهمت و … توجه ای دارد یا به اتهام تهمت شرکت جریمه میشود یا خیر؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آبان ۱ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۳۷ ب.ظ:

  باسلام
  دوست عزیز تاکید میکنم درنگ نکنید و به اداره کار شکایت خود را و موارد مذکور را اعلام نمایید(همین امروز این شکایت را انجام دهید و لاغیر)
  و اما پاسخ سوالات شما:
  ۱- بستگی به قرارداد شما دارد که این موضوع از طریق اداره کار تصمیم گیری خواهد شد
  ۲- دوست عزیز نگران نباشید، همانطور که گفتم شما ابتدا شکایت کرده و تصمیمگیری با اداره کار میباشد ولی همانطور که توضیح دادید شرکت محل کارشما به فریب و حیله متوصل شده و به نظر بنده فکر نمیکنم بخواهد با شما صادقانه در صورت ادامه کار شما با شما رفتار نماید.
  ضمنا حقوق بیکاری برای افرادیست که بدون میل و اداره بیکار شده اند و نیز بیکار هستند و درنتیجه ازجایی حقوق نمیگیرند.
  ۳- ابتدا از طریق اداره کار شکایت کنید و حتما علاوه بر شکایت به اداره کار آنرا در مراجع قضایی پیگیری کنید در این مسیر اگر بتوانید با یک وکیل متخصص در زمینه کارواموراجتماعی مشورت بگیرید بسیار به شما در احقاق حقتان کمک خواهد کرد.
  در خصوص منفی کردن مرخصی و سایر موارد این مسائل همه قابل بررسی در اداره کار میباشد.

  [پاسخ]

  صدفی در ساعت ۱۱:۳۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  سلام.من حدود ۱۱ ماه در شرکتی مشغول به کارم. که ۸ ماه بیمه شدم با توجه به این مساله که سابقه بیمه هم ندارم از قبل میتوانم اقدام به گرفتن بیمه بیکاری نمایم. با تشکر

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آبان ۱ام, ۱۳۹۲ ۱:۰۰ ب.ظ:

  باسلام. حداقل سابقه برای دریافت بیمه بیکاری در آخرین کارگاه محل کار ۶ماه میباشد و داشتن سابقه قبلی نیاز نیست ولی تصمیم گیری با اداره کار است که این حداقل را برای شما درنظر بگیرند و یا بهانه بیاورند که باید بیشتر سابقه بیمه داشته باشید.

  [پاسخ]

  مرمر در ساعت ۲:۱۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  باسلام من ۴ سال سابقه بیمه دارم ۲ ماهه که بیکار شدم از ماه بعد میرم سر یکار دیگه در خواست بیمه بیکاریم دادم آیا این ۲ ماه بمن حقوق بیکاری تعلق میگیره؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آبان ۱ام, ۱۳۹۲ ۱:۰۲ ب.ظ:

  باسلام
  بله به شرط آنکه درخواست بیمه بیکاری شما مورد قبول اداره کار قرار گرفته باشد.

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۹:۰۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام خسته نباشید
  اگر در دوره ای که حقوق بیکاری دریافت می کنیم زایمان داشته باشیم ایا شش ماه مرخصی زایمان نیز به سوابق بیمه ای اضافه خواهد شد.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آبان ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۸:۲۱ ب.ظ:

  باسلام
  فکر نمیکنم چون سابقه زایمان برای زمان اشتغال میباشد. ولی جهت اطمینان از قسمت پرسش و پاسخ سایت تامین اجتماعی سوال خود را مطرح نمایید و بعد از رسیدن به جواب، لطفا درین جا نیز درج نمایید

  [پاسخ]

  احمدی در ساعت ۱:۰۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  سلام من ۲۳ماه بیمه دارم البته بیمه برای من ازماه سوم رد شدمیخواستم ببینم میتونم ازبیمه بیکاریم استفاده کنم؟ چندماه بیمه به من تعلق میگیره؟؟؟ همینطور میخواستم بدونم براهی ۲ماه بیمه ای که ازشروع کار برام رد نشده میتونم شکایت کنم؟ فقط اینکه قراردادی نوشته نشده برام.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۵ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  احتمالا این سه ماه مشمول دوره آزمایشی کاربوده اید ولی این مدت هم بدون بیمه نمی تواند باشد ولی بااین تفاسیر ومدت سابقه ای که فرمودید نباید منعی در تخصیص بیمه بیکاری باشد با این شرط که بیکاری شما غیرارادی باشد.

  [پاسخ]

  مرمر در ساعت ۹:۲۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با سلام
  خواهرم ۳ماه بیمه بیکاری دریافت کرد و بعدش رفت سرکار و به اداره کار اعلام کرد و اونا بیمه بیکاریشو قطع کردن ولی بعد ۲۰ روز کار جدیدش رو از دست داد. میشه دوباره درخواست بیمه بیکاری بده و از مابقی بیمش استفاده کنه؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۲ ۲:۳۹ ب.ظ:

  باسلام. حداقل ۶ماه در محل جدید پرداخت بیمه لازم داره و البته اداره کار شاید بگه ۱سال لازم داره تا یه جورایی بیمه بیکاری ندن!

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۰:۴۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  واضح گفته نشده که حداقل ۶ ماه در آخرین کارگاه یا حداقل ۶ ماه درمجموع + سابقه محل کاری که بیکاری اتفاق افتاده ولو اینکه ۱ ماه باشد

  It Needs Explanation More And More

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۲ ۲:۴۰ ب.ظ:

  باسلام. در آخرین کارگاه

  [پاسخ]

  ایرج رحمانی در ساعت ۷:۲۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با عرض سلام و تشکر از راهنمایی های شما
  بنده بمدت یک سال در شرکتی با سمت مدیر با حقوق ۲٫۵ میلیون مشغول به کار بودم که این مدت بمدت ۴ ماه حقوقم بطور کامل پرداخت نشده بود و از طرف دیگر در سه ماه آخر هم یک میلیون کمتر پرداخت شد. حال پس از پایان قرارداد با طرح در اداره کار وبیمه برای بیکاری در نهایت رای صادر شد و نه تنها معوقه ها بلکه اضافه کاری و ماموریتهای پرداخت نشده و همچنین پرداخت بیمه مربوطه که بیمه آن را با توجه حکم اجرایی دادگستری در نهایت راسا اداره بیمه محاسبه که برمبنای یک میلیون تومان آن هم برای ۴ ماه پرداخت نشده و حالا مانده ام سرگردان با توجه به سنم بالای ۵۵ سال کار گیر آوردن سخت تر و از طرف دیگر چگونه می توانم احقاق حق از بیمه بکنم آیا دیوان عدالت اداری پاسخگو به دادخواستم هستند اگر بلکه چگونه باید درخواست دادخواست از دیوان کنم.
  با تشکر

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۲ ۲:۴۲ ب.ظ:

  باسلام. بحث شما تخصصی است و نیاز به مشاوره با وکیل خبره در امور کاروتامین اجتماعی دارد

  [پاسخ]

  mmm در ساعت ۷:۲۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با سلام من مدت ۷ سال در شرکتی مشغول به کار بودم ولی حدود یک سال است که اخراج گردیدم و در طول این یک سال از اقدامی برای دریافت بیمه بیکار ننموده ام می خواستم بپرسم آیا این امکان وجود دارد که میزان بیمه این یک سال را خودم واریز کنم و سپس برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنم یا خیر و اگر این امکان وجود دارد چگونه باید این مبلغ را واریز نمایم؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۲ ۲:۴۴ ب.ظ:

  باسلام. خیر

  [پاسخ]

  حمید در ساعت ۱۰:۳۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با سلام بنده ۵۵ سال دارم و با توجه به سوابق بیمه به من دوسال بیمه بیکاری تعلق گرفته است و تا اخر امسال تمام میشود با توجه به این موضوع که سن بنده زیاد میباشد و قادر به کار کردن نیستم و با توجه به تبصره ای در قوانین بیمه بیکاری که سن ۵۵ سال و بالاتر تا زمان باز نشستگی میتوانند از بیمه بیکاری بهرمند شوند من هم میتوانم اقدام کنم ؟لطفا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۲ ۲:۴۶ ب.ظ:

  باسلام. بیشتر از مدت زمان تعلق گرفته بشما بابت بیمه بیکاری، زمانی تعلق نمیگیرد

  [پاسخ]

  خراسان در ساعت ۳:۰۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  باسلام .شغل من ناظر کشاورزی است فقط چند ماه در سال بیمه هستیم میتونم بیمه بیکاری بشوم ؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۲ ۲:۵۲ ب.ظ:

  باسلام. تاجایی که من اطلاع دارم هنوز برای امثال جنابعالی بیمه بیکاری تصویب نشده است ولی برای اطلاع بیشتر از کاریابی ها سوال فرمایید

  [پاسخ]

  مهدیه صالحی در ساعت ۵:۳۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با سلام. من از بیمه بیکاری استفاده میکنم.تاریخ ششم هر ماه برای حضور و غیاب میرفتم .ولی این ماه فراموش کردم و با تاخیر ۶ روز میخواهم بروم .این موضوع چه مشکلی برای من بوجود میاره.ممنون میشم پاسخ بدید.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۲ ۲:۵۵ ب.ظ:

  باسلام. سریعا مراجعه نمایید و بسته به دلیل شما اداره کار تصمیم میگیرد که آیا موجه بوده یا خیر. اگر موجه نباشد میتوانند بیمه بیکاریتان را قطع کنند. برای مشاوره درین زمینه بهترست از کاریابی ها مشورت بگیرید

  [پاسخ]

  shaparak در ساعت ۱۰:۰۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با عرض سلام و خسته نباشید و توضیحات مفیدی که دادید من سوالی داشتم
  من در شرکتی مشغول به کارم که لیست بیمه من رو ۲۵ روزه رد میکنه در صورتی که من دائم مشغول به کارم ولی جای شکایت ندارم چون اینجا شهرستانه کوچکی با کوچکترین شکایتی به اداره کار یا بیمه کارفرمام با خبر میشه حالا سوال من اینه این وضعیت روی بیمه من چه تاثیری داره ؟ آیا بعدا ممکنه نتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۱ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  این موضوع باعث کمتر شدن سابقه ی کاری شما درسرجمع کارکردتان میشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  یاسمن در ساعت ۱۰:۲۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با سلام.من از بیمه بیکاری استفاده می کنم.۵سال سابقه کار داشتم و ۱۸ ماه بیمه بیکاری شاملم شد که تا خرداد ۹۳ میشود.الان باردارم و اردیبهشت ۹۳ زایمان می کنم.آیا میتوانم از ۶ ماه بیمه زایمان هم استفاده منم؟اگر نه ، امکان تمدید بیمه بیکاری هست؟برای اینجانب چقدر؟واینکه بعد از مشغول شدن به کار،تاثیری در بیمه بازنشستگی یا بیمه بیکاری بعدی دارد؟با تشکر

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۲ ۳:۰۰ ب.ظ:

  باسلام. تاجایی که من اطلاع دارم بیمه زایمان در زمان اشتغال بکار تعلق میگیرد و در زمان بیکاری تعلق نمیگیرد.(برای اطمینان از اداره بیمه و یا شرکتهای کاریابی سوال فرمایید).
  بیمه بیکاری قابل تمدید نیست.
  خیر تاثیری ندارد.

  [پاسخ]

  viana در ساعت ۸:۲۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  سلام و خسته نباشید. من مشاورم و در هفته۱روز سر کار میرم و بیمه بهم تعلق نمیگیره. اگه تا آخر شغلم مشاوره ای باشه برای استفاده از بیمه برای سالهای آتی چه پیشنهادی دارید؟ و اگه بیمه آزاد ثبت نام کنم و بعدها وراد شغلی شده و بیمه بشم، در سالهای آتی میتونم از هر دو تاش استفاده کنم؟
  خیلی لطف می کنید پاسخم رو بدید.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۲ ۳:۰۴ ب.ظ:

  باسلام. پیشنهاد من به شما استفاده از بیمه عمروپس انداز شرکتهای بیمه هست بطور مثال بیمه ایران. و برای بحث درمانی، استفاده از خدمات بیمه ایرانیان و یا زیرپوشش قرار گرفتن از طریق بیمه خانواده و اقوام. و یا استفاده از بیمه های ارزان قیمت تامین اجتماعی مانند بیمه قالی بافان(که هم بازنشستگی داره و هم خدمات درمانی)
  بله از هردوتاش میتونید

  [پاسخ]

  مرمر در ساعت ۳:۵۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با سلام
  خواهرم ۳ماه بیمه بیکاری دریافت کرد و بعدش رفت سرکار و به اداره کار اعلام کرد و اونا بیمه بیکاریشو قطع کردن ولی بعد ۲۰ روز کار جدیدش رو از دست داد. میشه دوباره درخواست بیمه بیکاری بده و از مابقی بیمش استفاده کنه؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  قربانعلی پاسخ در تاريخ آبان ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۸:۰۲ ب.ظ:

  با سلام من سال۸۰ یک سال از بیمه بیکاری استفاده کردم سال ۸۶ جایی مشغول به کار شدم حالا بعد هفت سال دوباره بیکار شدم ایا میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم با تشکر

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۲ ۳:۰۸ ب.ظ:

  باسلام. بله و بشما مانده سنوات تعلق میگیرد(مثلا بشما مجموعا ایکس ماه تعلق میگیرد و آن ۱۲ماه را ازش کم میکنند میماند ایگرگ ماه که بشما پرداخت میشود)

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۲ ۳:۰۶ ب.ظ:

  باسلام. فعلا خیر

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۲ ۳:۰۹ ب.ظ:

  پاسخ به مرمر: باسلام. فعلا خیر

  [پاسخ]

  قربانعلی در ساعت ۱۰:۴۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با عرض سلام وخسته نباشی من اخیرا بیکار شدم وبه اداره کار مراجعه کردم چون قبلا ۱۲ ماه از بیمه بیکاری استفاده کرده بودم با اینکه از سال ۸۶ تابه حالا که ابان ۹۲است بیمه مباشم به من گفتن که ۶ ماه از بیمه بیکاری میتوانم استفاده کنم لطفا مرا راهنمایی کنید ایا مدت بیمه بیکاری بیشتر از اینها نیست

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۸ام, ۱۳۹۲ ۳:۱۱ ب.ظ:

  باسلام. ۱۸ماه به شما براساس جدول ابتدای همین صفحه تعلق میگیرد که ۱۲ماه آن را گرفته اید در نتیجه چند ماه باقی میماند؟!

  [پاسخ]

  دنیا در ساعت ۷:۳۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با سلام
  حدود ۱۷ سال سابقه بیمه داشته ام و در پایان شهریور از کار بیکار شده ولی متاستفانه کارفرما لیستهای بیمه تیر – مرداد- شهریور را که ملاک محاسبه حق بیمه بیکاری ام بوده بنا به مشکلات مالی اش به تامین اجتماعی ارئه ننموده و لیستهای این ۳ ماه طبق بازرسی تامین اجتماعی اعلام بدهی برآوردی ناشی از بازرسی اعلام گردیده و شرکت پس از قطعی شدن این اعلام بدهی ، جهت ارائه لیستها و واریز وجه آن اقدام نمود که متاستفانه لیستها دریافت نگردید و فقط مبالغ آنها که ناشی از بازرسی بود وصول شد ، حال آنکه من جهت دریافت بیمه بیکاری ام مراجعه نموده و گفته اند چون از طریق بازرسی بوده با حداقل حقوق بیمه بیکاری من برقرار میشود ، با توجه به اینکه لیستهای تحویل نگرفته و همچنین بدهی برآوردی با مشمول بیمه بالا میباشد ، لطفاً راهنمایی نمایید ؟ در ضمن قبلا بابت اینکه لیست بیمه پرداخت نشده به اداره کار نیز شکایت کرده ام ولی هنوز زمان هیات فرا نرسیده است ؟
  و اینکه از کارکنان بیمه نیز گفته اند این مشکل فقط از طریق دیوان عدالت قابل پیگیری میباشد !!
  ممنون میشوم اگر راهنمایی نمایید .

  [پاسخ]

  sara در ساعت ۱۱:۱۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  سلام،ببخشید اگه ۹ماه بیمه ما توسط کارفرما رد شده باشه(البته پیوسته نبوده چون پیمانکارند) آیا شامل بیمه بیکاری میشویم؟من از شعبه تامین اجتماعی شهر خودمون سوال کردم گفتند ۱ سال سابقه پرداخت! ولی در سایت شما قید شده ۶ ماه کدوم درسته؟یا یا اینکه شما گفتید مال تهرانه

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۱:۰۲ ب.ظ:

  باسلام. فکر نمیکنم بشما تعلق بگیرد و این قانون کشوری است. ولی به هرحال از اداره کار سوال فرمایید

  [پاسخ]

  ع. شعبانی در ساعت ۷:۳۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  سلام. من یک ماه است که بیکار هستم، ۴۸ ماه سابقه داشتم. به دنبال کارهای بیمه بیکاری هستم، کارهای آن تمام نشده است و پول برایم واریز نشده، اگر مجدد مشغول کار شوم و اعلام کنم، باید در شرکت جدید ۶ ماه از پرداخت بیمه بگذرد تا من بتوانم دوباره برای بیمه بیکاری اقدام کنم؟ (اگر بعد از ۲ ماه مرا اخراج کنند)

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۱:۰۱ ب.ظ:

  باسلام
  حداقل ۶ماه و در اکثر مواقع اداره کار میگوید یکسال!
  بعد از ۲ماه که بهیچ وجه تعلق نمی گیرد

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۹:۲۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با سلام .من تقریبا ۵سال سابقه بیمه دارم که یکسال ونیم آخر از شرکتی که همسرم سهامدار ومدیر عامل شرکته بیمه شدم و۶ماه آخر از مرخصی زایمان استفاده کردم آیا الان اگه اخراج بشم میتونم ازبیمه بیکاری استفاده کنم.باتشکر

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۵۸ ب.ظ:

  باسلام. بله

  [پاسخ]

  آتوس در ساعت ۱۰:۲۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  سلام . لطفا جواب ع. شعبانی رو بدید چون مشکل منم هست.

  [پاسخ]

  فواد در ساعت ۱۲:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  با سلام
  من چند روزی هست که از کار بنا به دلایلی اخراج شدم و به اداره مار مراجعه کرده و رای صادر شده به نفع من بوده و میخام برای بیمه بیکاری هم اقدام کنم.من اشتغال به تحصیل دارم ولی ظاهرا یکی از مدارک داشتن پایان خدمت هستش. میخاستم بدونم که بیمه به من تعلق میگیره اگه پایان خدمت نداشته باشم ولی گواهی اشتغال به تحصیل داشته باشم

  [پاسخ]

  رحيمي در ساعت ۱:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۲

  سلام خسته نباشید من در اداره ۶ سال کار میکرد واکنون میخواهم استفعا بنویسم بدلیل حجم زیادی کار آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۵۶ ب.ظ:

  باسلام. خیر
  درصورتیکه ناخواسته ازکاربیکار شوید بیمه بیکاری تعلق میگیرد

  [پاسخ]

  حامد در ساعت ۱۲:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با سلام
  بنده الان ۵۶ سال دارم واز دو سال قبل بیمه بیکاری استفاده میکنم که آخر امسال تمام میشود ضمنا با حساب این دوسال که از بیمه بیکاری استفاده کرده ام جمعا ۲۱ سال سابقه پرداخت بیمه دارم سوال من این است که :
  ۱-آیا با توجه به سن وسابقه بیمه می توانم بازنشسته شوم؟
  ۲- آیابا توجه به سن می توانم بیش از دوسال از بیمه بیکاری استفاده کنم؟
  خواهشا راهنمایی بفرمایید

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۵۴ ب.ظ:

  باسلام
  ۱- باید سن مردان به ۶۰سال برسد
  ۲- مدت استفاده طبق جدول ابتدای این صفحه برای افراد مشخص است

  [پاسخ]

  حمید در ساعت ۳:۳۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با سلام
  بنده ۴۰ ماه سابقه کار و بیمه دارم و اکنون دانشجوی دکتری شدم. محل کارم گفته باید یا بورس ما بشی یا بری در حالی که تو این دو سه سال هر کاری دلشون خواسته با من کردن و بلاهای مختلف سرم آوردند و من نمیخوام بورسشون بشم. گفتند باید بروی علی رغم اینکه تا آخر سال قرارداد دارم باهاشون. آیا بیمه بیکاری به بنده تعلق میگیره؟ واقعا زندگیم به هم میریزه با این ناجوانمردیشون.
  لطفا کسی که مطلع هست به ایمیلم جواب بده.
  با تشکر

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۵۱ ب.ظ:

  باسلام. اگر ثابت شود ناخواسته ازکاربیکار شده اید به شما بیمه بیکاری تعلق میگیرد. شما اقدام فرمایید تا نتیجه مشخص شود

  [پاسخ]

  مجید در ساعت ۷:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با سلام
  اینجانب در شرکتی مشغول به کار بودم و ۵ سال سابقه کار داشتم و از اعمالی که کارفرما در رابطه با پرسنل قبلی انجام داده بود و توهین میکرد و به آزار و اذیت می پرداخت و آدمو مجبور به بیرون رفتن میکرد بیرون آمدم و برای اخذ دستمزد معوقه خود اقدام نموده ام که مطابق قرار داد به عنوان حق جذب عددی تعیین شده است آیا این عدد را هم اداره کار موظف است در رای حقوق ودستمزد خویش لحاظ فرماید و ضمنا”بیمه بیکاری شامل حال اینجانب میشود.

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۴۹ ب.ظ:

  باسلام. اگر ثابت شود ناخواسته ازکاربیکار شده اید به شما بیمه بیکاری تعلق میگیرد. شما اقدام فرمایید تا نتیجه مشخص شود

  [پاسخ]

  مهناز محمدی در ساعت ۱۲:۲۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  من ۴ سال سابقه کار از سال ۶۷ تا ۷۱ را دارم امسال مجدد ۲ ماه در یک شرکت شاغل بودم الان مجدد بیکار شده ام تا به حال هم از حقوق بیکاری استفاده نکرده ام آیا می توانم تقاضای استفاده از حقوق بیکاری بدهم؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۴۸ ب.ظ:

  باسلام. طبق قانون فکر نمیکنم بشما تعلق بگیرد. ولی به هرحال اقدام نمایید

  [پاسخ]

  صمدی در ساعت ۱۲:۲۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با سلام،اینجانب (خانم) دارای ۱۷ سال سابقه ی بیمه و ۶۴ سال سن می باشم،آیا امکان بازنشستگی برایم وجود دارد؟

  [پاسخ]

  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  باسلام واحترام
  اینجانب ۲۰سال دریک شرکت وسپس۵ ماه درشرکتی دیگر بصورت مستمر وبدون وقفه سابقه پرداخت بیمه دارم. ولی میگویند جهت دریافت بیمه بیکاری بایستی حداقل ۶ماه درشرکت دوم سابقه کاروپرداخت بیمه می داشتم .

  اولا آیا پاسخ ایشان صحیح است؟
  ثانیا اگر پاسخ ایشان صحیح است آیاخلا قانونی وجود ندارد؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۲:۰۱ ب.ظ:

  باسلام
  بله
  فکر نمیکنم ولی درین خصوص با شرکتهای کاریابی مشورت نمایید که اطلاعات بروز دارند

  [پاسخ]

  رها زمانی در ساعت ۱۲:۱۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  کسی که از بیمه بیکاری استفاده میکند با توجه به اینکه هر ماه باید حضور و غیاب شود امکان رفتن به خارج از کشور را دارد ؟
  در این صورت مقرری بیکاری چه می شود ؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۲:۰۳ ب.ظ:

  باسلام
  بله. درین خصوص از محل حضوروغیاب خود باید اجازه بگیرید

  [پاسخ]

  ولیدی در ساعت ۹:۴۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با سلام
  من ۷۲ ماه سابقه کار دارم و در حال حاضر از مرخصی زایمان استفاده میکنم ولی کار فرمای من شخصی رو به جای من استخدام کرده و دیگه نمیخواد با من قرارداد ببنده.
  من میخواستم بدونم که آیا میتونم بعد از اتمام دوره مرخصی زایمان از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۹:۲۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر بعد از اتمام مرخصی مراجعه و پذیرفته نشدید باید مراحل مراجعه به اداره کار و اعلام بیکاری تان را اعلام کنید.

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۲:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  سلام خسته نباشید من از تاریخ ۱/۱۲/۹۱ تا تاریخ ۳۰/۸/۹۲تو یه شرکتی کار میکردم الان ۱۵ روزه که دیگه گفتن نیام نمیدونم بیمه بیکاری بهم تعلق میگیره یا نه توی این سایت زدن حداقل ۶ماه سابقه لازمه تا بیمه بیکاری بهم بدهند ولی من ۹ماه سابقه دارم زنگ زدم به اداره کل بیمه استان گفتن حداقل باید ۱۲ماه سابقه داشته باشم نمیدونم حالا چیکار کنم میشه راه رو بهم بگید چیکار کنم ممنون

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۲:۰۷ ب.ظ:

  باسلام
  همانطور که فرمودید حداقل شش ماه لازم است ولی تصمیم با اداره کار است که این حداقل را بپذیرد یا خیر.
  به نظر من درین خصوص با شرکتهای کاریابی مشورت نمایید زیرا ایشان دربعضی مواقع راه کارهای خوبی دارند

  [پاسخ]

  منصوره در ساعت ۴:۰۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با سلام بنده دوسال و سه ماه بیمه بودم و الان چند وقتی است سر کار نمی روم می خواهم بیمه ام را خودم ادامه دهم لطفا مرا راهنمایی کنید با چه بیمه ای و با چه مبلغی میتوانم بیمه ام را ادامه دهم با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۹:۳۰ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  این مسیر رادنبال کنید:

  http://www.accpress.com/news/1390/10/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85/

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۲:۰۹ ب.ظ:

  باسلام
  در مورد بیمه ارزان قیمت قالیبافان هم حتما تحقیق کنید(هم ارزان است و هم کامل)

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۲:۱۰ ب.ظ:

  باسلام
  در مورد بیمه ارزان قیمت قالیبافان هم حتما تحقیق کنید(هم ارزان است و هم کامل)

  [پاسخ]

  نیما در ساعت ۶:۲۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  باسلام من هشت ماه از بیمه بیکاری استفاده کردم ولی در عرض این هشت ماه به کار دیگری نیز مشغول بودم وپس از امدن تحقیق از سوی اداره کار متوجه شده اند وحالا ازمن مبلغ را میخواهند مطالبه کنن ولی من بد جوری تو فشار مالی هستم به قران ندارم همه پولها رابه قرضهایم داده ام از شما عاجزانه نشان دادن یه راهی هستم که چیکار کنم؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۲:۱۳ ب.ظ:

  باسلام
  دوست گرامی، مساله این است که شما کاری غیرقانونی انجام داده اید و آنها هم متوجه شده اند. به هرحال حتما ابتدا با شرکتهای کاریابی و یا وکیل اشنا با حقوق کار، درین خصوص مشورت نمایید تا اگر راهی هست بشما نشان دهند

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۱۱:۱۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  باسلام
  من به مدت سی ماه سابقه بیمه و کار در مغازه کاشی فروشی دارم و کارفرمای بنده به دلیل اوردن نیرو ی جدید عذر بنده را خواسته است من هیچ قراردادی با کارفرمایم نداشته ام و پس از مراجعه برای گرفتن بیمه بیکاری و تشکیل پرونده به دلیل نداشتن قرارداد یک فرم قراداد یکساله را از اداره کار دریافت نمودم متاسفانه بنده جلو میزان حقوق و مزایارا درون فرم خالی گذاشته ام و به همین دلیل قرارداد را باطل اعلام نموده اند وبه من گفته اند باید از کارفرمایت شکایت کنید میخواهم بدانم کارفرمای بنده چه چیزی در حضور هیات تشخیص بگوید از نظر اداره کار مکفی میباشد ایا باید بگوید که بدلیل اوردن نیروی جدید من را اخراج کرده است همین کافی میباشد لطفا من را راهنمایی کنید ممنون از شما

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۲:۱۶ ب.ظ:

  باسلام
  دلایلی مبنی براینکه ترک کار بوسیله شما غیرارادی بوده است و این کارفرما بوده که عذر شما را خواسته است

  [پاسخ]

  احمد در ساعت ۹:۴۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با سلام .آیا شخصی که از شرکت اخراج شده و مشمول دریافت بیمه بیکاری شده است و در این مدت به عنوان شاگرد در یک مغازه بدون اینکه بیمه شده باشد مشغول بکار باشد آیا به این شخص بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۲:۲۲ ب.ظ:

  باسلام
  درصورتیکه ادارات مربوطه متوجه این امر بشوند: خیر

  [پاسخ]

  منصوره در ساعت ۱۱:۴۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با عرض ادب و خسته نباشید بیمه مستمری با بیمه خانه داری فرقی داره ؟و در خصوص محل کاری که بیمه نمی کند می شود شکایت کرد و چگونه باید پیگیری کرد؟کسی که دو سال بیمه بوده و چند سال بعدش بیمه نبوده می شه مبلغ این سالها را ریخت که جز سابقه محسوب بشه ؟شعبات بیمه ای خیلی شلوغ است و اصلا راهنمایی نمی کنند لطفا منو راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۲:۲۵ ب.ظ:

  باسلام
  در کلیات نه زیاد
  بله از طریق اداره کار شکایت کنید
  بله میشود به اداره تامین اجتماعی مراجعه کنید
  با شرکتهای کاریابی مشورت نمایید(بهترین حالت ممکن) و یا از طریق قسمت پرسش و پاسخ سایت تامین اجتماعی

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱:۰۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با سلام بنده حدود ۱۰سال سابقه بیمه دارم وبه علت تحریم دریکی ازشرکتهای عسلویه که من کارمیکردم تعدیل نیرو کردند من بیکار شدم به همراه نامه عدم نیاز ازشرکت در تاریخ ۱۳۹۹۲/۰۳/۰۱ (زمان تسویه) به داره کارعسلویه مراجعه کردم که گفتند ۴ماه دیگرزنگ بزنید جواب بگیرید که من زنگ زدم وگفتند به علت تحریم وتعدیل نیرو بیمه بیکاری به شما تعلق نمیگیرد اگرهم بخواهی شکایت بکنی ۱سال زمان میبرد الان ۶ماه است بیکارهستم بدون بیمه بیکاری خواهشا” من را راهنمایی فرمایید چکارمیتوانم بکنم به چه نهادی باید شکایت بکنم اگر آدرس ایمیلی دارد جهت شکایت برام بفرستید تا حقم ضایع نشود

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۲۰ام, ۱۳۹۲ ۲:۲۹ ب.ظ:

  باسلام
  دوست گرامی، ایمیل و تلفن که در کارهای اداری دردی را دوا نمیکند! باید با مراجعه حضوری به اداره کار مشکل خود را حل نمایید
  ولی از آنجایی که با توضیح شما ظاهرا حقتان را نمیخواهند بدهند باید با یک وکیل خبره در زمینه حقوق کار مشورت و راهنمایی بگیرید
  البته تا دیرتر نشده اینکار را انجام دهید

  [پاسخ]

  لیلا در ساعت ۱۰:۰۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  سلام بنده در یک واحد خصوصی شاغل هستم و بعد از ۶ ماه بیمه شدم الان ۳ سال از کارمندی بنده میگذرد و حقوق دریافتی من معادل کار گران هم نیست و تازه الانهم عذر بنده را خواسته اند .
  -آیا من میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟
  -آیا میتوانم از اداره در خصوص حق الزحمه شکایت کنم؟
  حقیقتا از حسن همکاری شما ممنونم. خیلی به من کمک خواهید کرد اگر تاآخر این هفته بنده را مطلع کنید .
  باز هم ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۵ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بعد از اینکه عذر شما را خواستند می بایست ظرف سی روزبه اداره کار مراجعه و بیکاری خود را مطرح کنید.
  یا حکم بازگشت به کار شما را می دهند و یا رای مبنی برتعلق بیمه بیکاری
  در خصوص حق الزحمه هم امکان شکایت دارید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  آرمان در ساعت ۱۱:۰۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباشید به شما
  من مدت ۱۳ ماه بیمه ام توسط شرکت واریز شده الان در ماه ۱۴ اشتغال در این شرکت هستم متاسفانه به دلیل مشکلی که پیش آمد ۳ روز غیبت در کار برای من در ماه ۱۴ زده شده . می خواستم بدونم با توجه به این ۳ روز غیبت و واریز نشدن بیمه آن ۳ روز اگر از شرکت اخراج یا تعدیل نیرو شوم باز می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ آذر ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۲ ق.ظ:

  باسلام
  اگر غیرارادی کارتان را ترک کنید، بله

  [پاسخ]

  مبینا در ساعت ۱۱:۵۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با عرض سلام و احترام
  اینجانب مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنم و مدتی است که ساعتی در جایی مشغول هستم. یعنی به ازای هر ساعت کاری پولی میگیرم و هیچ مزایای دیگری مثل بیمه و عیدی و بن و … در کار نیست. با این حال بنده دو سوال از شما دارم:
  ۱٫ آیا کار ساعتی هم با دریافت بیمه بیکاری تداخل ایجاد می کند؟
  ۲٫ آیا بنده پس از اتمام بیمه بیکاری و زمانیکه خودم را بصورت خویش فرما بیمه کنم در سن بازنششتگی می توانم مستمری بگیرم؟ یعنی این بیمه خویش فرما در واقع به چه دردی می خورد؟

  [پاسخ]

  هادی پاسخ در تاريخ دی ۳ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۹ ق.ظ:

  باسلام
  ۱- قطعا واگر متوجه شوند بیمه بیکاریتان را قطع میکنند
  ۲- بله

  [پاسخ]

  نرگس در ساعت ۹:۳۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  سلام
  من مدت ۴ماه است که از بیمه بیکاری استفاده می کنم. بنا به ازدواجم مجبورم به شهر دیگری مهاجرت کنم در این صورت برای حاضری زدن در قسمت اداره کار می توانم به اداره کار شهر ثانی مراجعه کنم یا در همان شهر اول باید حاضری بزنم؟

  [پاسخ]

  مونا در ساعت ۱:۰۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  من ۴ سال سابقه بیمه دارم از اول مهر از شرکت قبلی به دلیل شرایطش استعفا دادم و به مدت ۲ ماه بیمه نبودم. از اول آذر یه قرارداد یک ماهه با یه شرکت دیگه بستم که الان تموم شده و کارفرما نمی خواد ادامه همکاری بدیم این یک ماه رو همینجا بیمه بودم. می خواستم بدونم می تونم از اینجا تقاضای بیمه بیکاری بدم با توحه به سابفه قبلی بیمه که دارم؟ اگه نه لطفا بگید از چه طریقی می تونم بیمه خودمو ادامه بدم. ممنون

  [پاسخ]

  هومن در ساعت ۳:۱۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  سلام
  مراحل بیمه بیکاری را تا اداره کار رفتم و آنجا مرا به شرکت کاریابی معرفی کرده اند آیا کاری که این شرکت به من معرفی میکند باید همان میزان دریافتی رو داشته باشد یا میتونه کار با حقوق و مزیای کمتر هم به من معرفی کند
  مرسی

  [پاسخ]

  داود در ساعت ۱:۴۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  باسلام دریک گارگاه که کارفرمای ان همسرم میباشد وبنده ۱۱سال بیمه کارگری دران گارگاه میباشم و درصد بیمه بیکاری هم پرداخث نمودهام ایا بیمه بیکاری شامل حال من میشود

  [پاسخ]

  حسین رحمانی در ساعت ۱۱:۰۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام
  احتراما ، اگر در اخرین ماه قرارداد کار پرسنلی قبل از بیکاری ، مدت کارکرد در ماه سی روزه ۲۹ روز به تامین اجتماعی ارسال شود ، و پرسنل مذکور بیش از یکسال نیز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد آیا مشمول دریافت بیمه بیکاری می شود یا خیر ؟

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۷:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام
  اعلام رای هیات تشخیص اداره کار برای دریافت بیمه بیکاری چند روز طول میکشد الان هفت روز از حضور کارفرمایم واعلام اینکه عذر مرا خواسته است میگذرد بعد از اعلام رای باید کجا مراجعه کنم

  باتشکر

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۰:۱۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با عرض سلام من می خوام بیمه خودم رو بریزم به حساب هیچ کاری هم ندارم از چه طریقی باید این کارو بکن در ضمن هزینه هر ماه چقدر میشه ممنون اگه منو راهنمایی کنید با تشکر از سایت مفید تون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۸ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۱ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر منظور شما خویش فرمایی است این مسیر را مطالعه فرمائید:
  http://www.accpress.com/news/1390/10/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85/

  [پاسخ]

  سلیمان بابایی خضرلو در ساعت ۱۲:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام
  من ازمقرری بیمه بیکاری استفاده میکنم در ایام بیکاری اقدام به ثبت یک شرکت کردم ولی نه هنوز توانسته ام برا شرکت ثبت شده رتبه بندی بگیرم و نه کاری گرفتم فقط در حد اسم است و چون در هنگام ثبت شرکت باید در روزنامه اگهی داد سازمان تامین اجتماعی و اداره کار با استناد به اگهی روزنامه اقدام به قطع مقرری اینجانب کرده و با اینکه میدانند من بیکارم و هیچ کاری توسط شرکت ثبت شده نگرفتم میگویند ثبت شرکت به منزله اشتغال شماست و شاغل شناخته میشوید در حالی که با توجه به شرایط سخت رتبه بندی من هنوز حتی رتبه بندی هم نگرفتم و فقط در ثبت اسناد شرکت را ثبت کرده و اگهی دادم حالا سوال من از شما اینست که ایا ثبت کردن شرکت به منزله اشتغال میباشد در حالی که بنده بیکارم و با دو بچه فقط با مقرری که دریافت میکردم امرار معاش میکردم .در ضمن بنده در طول مدت بیکاری بیش از ۱۰۰ شرکت برای کار رزومه دادم و حتی برا ی یافتن کار به شهرهای دور دست رفتم

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۱۲:۲۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام
  اینجانب ۲۱ماه سابقه بیمه داشتم به علت تعدیل نیرو و پایان قرارداد بیکار شدم ولی بیمه بیکاری استفاده نکردم و پس از ۷ ماه در شرکت خصوصی مشغول بکار شدم اما بعد ۱ ماه از شرکت به علت عدم نیاز خارج شدم در صورتی که بیمه رد شده باشد و قرارداد نداشته باشم چطوری می توانم از بیمه بیکاری استفاده نمایم.

  [پاسخ]

  شادکام در ساعت ۱:۳۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام
  آیا طبق قانون اداره کار بیمه بیکاری به دهیاران تعلق میگیرد؟بخشنامه جدید در این مورد را بفرستید.طبق قانون اداره تامین اجتمایی تعلق میگیرد ولی گفته میشه طبق قانون اداره کار تعلق نمیگیرد.

  [پاسخ]

  رضا اصغری پاسخ در تاريخ شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۳ ب.ظ:

  طبق ماده ۹ آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب ۷/۴/۱۳۸۳، دهیار و کارکنان دهیـاریها از نظر تامین اجتماعی و سایر مواردی که در این آییننامه مسکوت است تابع قانون کار- مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تامین اجتماعی- مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی هستند. مستند به ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب‌ ۲۶/۶/۱۳۶۹
  مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۱۱:۰۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام
  اعلام رای هیات تشخیص اداره کار برای دریافت بیمه بیکاری چند روز طول میکشد الان هفت روز از حضور کارفرمایم واعلام اینکه عذر مرا خواسته است میگذرد بعد از اعلام رای باید کجا مراجعه کنم
  باتشکر

  [پاسخ]

  نرگس در ساعت ۶:۳۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام
  من ۵ سال پیش در مطب دکتری شروع ب کار کردم و از همون موقع ب مدت دو سال برایم بیمه رد شد ، بعد از ترک کار ب شعبه بیمه مراجعه کردم و اعلام کردک ک دیگر ب سرکار نمیروم و حق بیمه قطع شد در ضمن در طی این مدت من هیچ دفترچه درمانی دریافت نکردم و از بیمه درمانی پدرم استفاده میکردم الان بعد از ۵ سال بیمه دفترچه منو تمدید نمیکنه و گفتن ک بیمه من ۵ سال هستش ک مخدومه اعلام شده ، در حال حاضر هم بیکار هستم ، آیا میتوانم دوباره تحت پوشش بیمه ای پدرم قرار بگیرم ؟

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۲:۰۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام
  من دارای ۸ سال سابقه بیمه هستم و تا پایان بهمن با شرکت خصوصی قرارداد دارم. الان ۵ ماهه در مرخصی زایمان بودم تا پایان دی باید مشغول به کار شوم اما شرکت اعلام کرده دیگه حاضر به تمدید قرارداد با من نیست .
  اگر شرکت با من تمدید قرارداد نکنه من میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۷ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بعد از برگشت به کار و درصورت عدم تمدیدقراردادظرف سی روز به اداره کار مراجعه و بیکاری خود را مطرح کنید.

  [پاسخ]

  زينب در ساعت ۹:۳۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام و احترام
  بنده ۲ سال و ۷ ماه هست که در شرکتی کار میکنم و حق بیمه پرداخت می کنم ، الان ۵ ماهه باردار هستم و می خوام مادر شوم ، تصمیم دارم بعد از گذشت ۶ ماه مرخصی زایمان به محل کارم برگردم اما به من گفتن که اخراج هستید و نمی تونید برگردید ، میخواستم بدونم حقوق و مزایای من چی میشه؟ آیا می تونن این کار رو بکنن ؟ اگه قبل از زایمانم اخراج بشم چی میشه ؟

  [پاسخ]

  ابراهیمی در ساعت ۱۰:۰۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  سلام من حدود ۴ سال در یک شرکت خصوصی مشغول کاربودم متاسفانه پارسال برج ۱۰ آدرس شرکت عوض شد که باعث شد کد کارگاه هم عوض بشه.بعد از ۶ ماه کلا اسم شرکت هم عوض شد که باعث شد یکبار دیگه کد کارگاه عوض بشه الان من حدود ۳ ماه از کد کارگاه جدید برام بیمه رد شده و از کار بیکار شدم وقتی رفتم اداره کار گفتند شرکت عوض شده که کد بیمه هم عوض شده باید توی شرکت جدید ۱ سال کار کرده باشی پس بهت تعلق نمیگیره منم گفتم من توی یه شرکت واسه یه نفر همون کارو انجام دادم به من چه که اسم شرکت عوض شده یا آدرس من برای این کارفرما ۵ سال کارکردم میگن نه اون شرکت تعطیل شده یه شرکت جدید باز شده شما رفتید اونجا کار کردید حالا تقصیر من چیه این وسط من چکار کنم خواهش میکنم جواب بدید؟

  [پاسخ]

  شیرین در ساعت ۱۰:۴۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  باسلام من دریک بیمارستان خصوصی به مدت ۱۲سال سابقه پرداخت بیمه دارم ولی متاسفانه مدیریت این بیمارستان به یکباره تصمیم گرفتند سابقه همه پرسنل را پرداخت کرده واز نو با انها قرداد ببندند که برای این منظور نامه اخراجی به همه داده اند.حال میخواهم بدانم ایا با این نامه اخراجی میشود از بیمه بیکاری استفاذه نمود. باتشکر

  [پاسخ]

  فرهاد در ساعت ۱۲:۳۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  مدت ۱۷ سال سابقه کار در کارگاه موزاییک سازی پدرم رو داشتم علاوه بر من کارگرای دیگه ای در این مدت مشغول به کار بودن و تمام این مدت سه درصد بیمه بیکاری هم پرداخت نمودم و به علت نبود بازار و نقدینگی و کاهش تولید من بیکار شدم و پدرم ترک کارم رو داده .الان کارگاه فقط یک کارگر داره اون هم استاد کاره . درخواست بیمه بیکاری دادم اما موافقت نکردن گفتند چون کارگاه خانوادگیه شامل شما نمیشه حالا به دیوان عدالت اداری تامین اجتماعی و اداره کار رو شکایت کردم . به نظر شما جواب میگیرم

  [پاسخ]

  حمید محمودپور در ساعت ۱:۲۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام من به مدت ۱۳ سال در آموزش و پرورش سابق دارم ( رسمی بوده ام ) و بعد از آن بابت دو سال مراجعه نکردن به محل کار اخراج شدم ( با استعفای من موافقت نمی کردند ) حال آیا میتوانم سوابق بیمه خود را به تامین اجتماعی انتقال دهم ؟

  [پاسخ]

  صابر علی شرافتی شیرآباد در ساعت ۱۱:۴۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  سلام بزرگوار،بنده حقیر مدت ۶سال دهیاربودم.با قرارداد معین ودر این ۶ سال بطور کامل بیمه تامین اجتماعی را پرداخت نموده ام. ویک ماه نیز مازاد از کار معین یعنی ۷۳ماه،تا تاریخ:۲۰/۰۲/۱۳۹۲دهیاران مشمول قانون کار بوده ولی مورخ: ۲۱/۰۲/۱۳۹۲طبق یک آیین نامه ابلاغی داخلی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی، خطاب به مدیر کل استان مازندران، آیین نامه استخدامی دهیاریها ی کشور در تاریخ:۷/۴/۱۳۸۳به تصویب هیات وزیران رسیده است..اگر چه ماده ۹ آیین نامه موصوف، دهیار و کار کنان دهیاری از نظر تامین اجتماعی .استفاه از مرخصی و سایر مواردی که در آیین نامه مسکوت است. تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی دانسته شده اند. لیکن این امر موجب نمی شود تا کار کنان دهیاری مشمول قانون کار بشمار روند. ودعاوی آنان دعاوی کار تابع مشمول قانون کار باشد. بنابر این با توجه به موارد گفته شده دهیار و کار کنان دهیاریها مشمول قانون کار نبوده و مراجع حل اختلاف کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص موصوف را ندارند. سوال؟.
  نظر به اینکه بخشنامه استخدامی مصوب:۷/۴/۱۳۸۳همچنان بصورت مسکوت مانده و در مجلس شورای اسلامی فقط با موافقت ۷۲ نماینده روبرو بوده و در همین دولت تدبیر و امید ،به تصویب مجلس نرسیده است. چگونه این مسئولین امر. بدون توجه به مصوبات نیمی از دهیاران را از ۲۹۰۰۰نفر با سابق چندین ساله ودر شرایط سنی ۳۲الی ۵۰ساله بلاتکلیف و در ابهام قرار داده اند. اگر دهیار شمول قانون کار نبوده و بر چه اساسی و قوانینی ،اداره تامین اجتماعی حق ۳درصد بیمه بیکاری را وصول نموده است. در این راستا همه دهیاران ایران اسلامی سر در گم هستند. لطفاً از نظرات خوب خود ما را آگاه سازید. منتظر پاسخ ایمیلی هستم،

  [پاسخ]

  جعفر در ساعت ۱۱:۴۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام من با ۶۴سال سن ۱۸ ماه قبل ازکار بیار وباوجودیکه ۱۶ سال سابقه بیمه دارم ۱۸ماه از بیمه بیکاری استفاده کردم وحالا که ۱۸ماه تمام شده سنم راکه مطرح میکنم میگویند در سن باز نشستگی ام وهرچند دنبال هرگونه کار هم بوده ولی بیشتر جاها با لبخند عذر خواسته اند موی سپید را فلکم رایگان داد؟؟به حال راهنمایی فرمایی .من چه کنم؟؟

  [پاسخ]

  شاهین در ساعت ۱۰:۵۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  اینجانب مدت ۷ سال در کارگاه های ساختمانی متفاوت با کارفرمایی یک شرکت و شخص کار نموده ام اما بیمه ام رد نشده است حال با گذشت ۷ سال میتوانم دادخواست حق ضایع شدهام را بدهم و کار به جایی میبرم؟با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۵:۰۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  با سوابق کارکردتان به سازمان تامین اجتماعی (شعبه ای که شرکت درآنجا کد دارد) مراجعه کنید.

  [پاسخ]

  امید در ساعت ۱۰:۵۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  سلام
  من الان توسط سازمان تامین اجتماعی در ۶ ماه سر دوانده می شوم و هر روز یک موضوع یادشون می افتد به کجا شکایت کنم ؟

  [پاسخ]

  جواد بختیاری در ساعت ۶:۵۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام وخسته نباشید
  آیا به کسانی که از بیمه بیکاری استفاده می کنند عیدی تعلق می گیرد .
  واگر تعلق می گیرد این مبلغ چه قدر است

  [پاسخ]

  عباس در ساعت ۸:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام
  بنده یک بار به مدت ۱۶ ماه از بیمه بیکاری استفاده کرده ام.
  بعد رفتم تو یک کارخونه ای و ۱۴ ماه براشون کار کردم ولی دیگه قراردادم رو تمدید نکردند.
  حالا با احتساب لو ۱۶ ماه در حدود ۷۸ ماه سابقه بیمه دارم.
  میشه لطف کنید و بگید آیا دوباره به من تعلق میگیره یا خیر؟ و اگر میشه چقدر تعلق میگیره؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲ام, ۱۳۹۲ ۸:۲۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  الان کل سابقه ی شما به کسر مدت زمانهای قبلی استفاده شده ملاک است.

  [پاسخ]

  رعنا در ساعت ۱۲:۳۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با عرض سلام وخسته نباشید سوال من این است که آیا با توجه به ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان دولت (پیمانی ها) مشمول بیمه بیکاری می باشند ؟ چون سازمان تامین اجتماعی یکی از استانهای کشور خواسته که از پرسنل پیمانی یکی ار دستگاههای اجرایی حق بیمه بیکاری کسر کنند وبه حساب تامین اجتماعی بریزن میدونم ظاهرا طرح اصلاحش رو دادند به مجلس اما هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظر نداده
  لطفا درصورت اطلاع پاسخ دهید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲ام, ۱۳۹۲ ۸:۱۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ازجزئیات طرح بی اطلاعم ولی وقتی ۳% بیمه بیکاری پرداخت میشودقاعدتا به ایشان مستمری بیکاری تعلق خواهد گرفت.

  [پاسخ]

  حمید در ساعت ۱۲:۵۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  سلام ببخشید آیا از بیمه بیکاری می توان فیش کسر از حقوق برای دریافت وام از صندوق (تعاونی انقلاب) دریافت نمود. با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۴ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۳۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر به نظر بنده این امکان فراهم نیست ولی بازهم از شعبه تامین اجتماعی خود سوال فرمائید.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۲:۳۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  سلام
  بنده در شرکتی مشغول به کار هستم و تا آخر بهمن ماه قرار داد دارم. با توجه به اینکه دریافتی ما و مبلغی که شرکت برای بیمه ما رد کرده و در سایت تامین اجتماعی مشاهده می کنیم با آنچه در قرارداد ما بین بنده و شرکت امضا شده متفاوت است، می خواستم ببینم کدامیک ملاک پرداخت بیمه بیکاری می شود؟
  مثلا قرارداد بنده ۸۰۰,۰۰۰ تومان است اما دریافتی بنده و آنچه در سیستم مشاهده می شود، ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۴ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۳۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ملاک دریافتی شماست چراکه ممکن است بیشتر از حقوقتان مزایایی دریافت کرده باشید که مشمول بیمه بوده است.
  برای این منظور هرماه حق بیمه کسرشده سهم خودتان را تقسیم بر۷%کنید که براین اساس باید برای شما لیست بیمه رد شده باشد.

  [پاسخ]

  eftekhari در ساعت ۵:۴۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  باسلام
  بنده در یک شرکت به مدت ۲۲ سال مشغول کار بودم و الان از کار اخراج شدم و برای بیمه بیکاری اقدام کرده و ۳ ماه از بیمه استفاده کرده ام و الان در یک جای دیگر کار پیدا کرده ام میخواستم بدانم اگر بخواهم بیمه بیکاری را لغو کنم و در جای دیگری مشغول به کار شوم و بعد از ۳ ماه کار کردن آن شرکت جدید مرا اخراج کند آیا دوباره می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم یا نه ؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  اعظم در ساعت ۱۰:۱۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  سلام من حدود ده سال غیرمتوالی سابقه پرداخت بیمه دارم آیا می توانم حق بیمه سالهایی که قبلا بیمه نبودم رایکجاپرداخت کنم ؟ممنون ازراهنماییتون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۵ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  این موضوع وابسته به تقبل عدم پرداخت وشکایت شما از کارفرما در دوره ای است که مدعی کسر بیمه هستید است.

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۱۱:۰۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام
  اینجانب در یک شرکت خصوصی نزدیک به ۸ سال است که مشغول به کار طراحی هستم … بارها از مدیریت درخواست بیمه کرده ام ولی ایشان هربار به نحوی سرباز زده اند. … شما راه حلی سراغ دارید که بنده انجام دهم؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۵ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۰۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  با بررسی جمیع جوانب به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید.

  [پاسخ]

  فرهاد در ساعت ۱۱:۴۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  قبلا هم این مطلبو پرسیدم لطفا جواب بدین !!!!مدت ۱۷ سال سابقه کار در کارگاه موزاییک سازی پدرم رو داشتم علاوه بر من کارگرای دیگه ای در این مدت مشغول به کار بودن و تمام این مدت سه درصد بیمه بیکاری هم پرداخت نمودم و به علت نبود بازار و نقدینگی و کاهش تولید من بیکار شدم و پدرم ترک کارم رو داده .الان کارگاه فقط یک کارگر داره اون هم استاد کاره . درخواست بیمه بیکاری دادم اما موافقت نکردن گفتند چون کارگاه خانوادگیه شامل شما نمیشه حالا به دیوان عدالت اداری تامین اجتماعی و اداره کار رو شکایت کردم . به نظر شما جواب میگیرم اگه نمیشه تا زودتر برای کار جای دیگه برم

  [پاسخ]

  اعظم در ساعت ۱۰:۳۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  سلام ببخشیدفکرکنم سوال مرااشتباه متوجه شدیدمنظورم اینست که مابین سالهایی که حق بیمه ام پرداخت شده مدتی حدودپنج سال بیکاربودم واقدامی برای پرداخت بیمه نکردم آیاالان می توانم بیمه ی آن سالهاراپرداخت کنم وبه سوابقم اضافه کنم؟۲-آیا باتوجه به اینکه ده سال غیرمتوالی بیمه بودم می توانم بابیست سال سابقه بازنشست شوم اگرمی شودچندروزدرماه حقوق تعلق می گیرد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۶ام, ۱۳۹۲ ۶:۳۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ۱- خیر
  ۲- بی اطلاعم

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۳:۱۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام
  معمولاً مدت زمان برقراری گرفتن بیمه بیکاری دو سه ماهی طول می کشد سوال من این است که در اولین پرداخت تمام این ماهها با هم می بایست پرداخت شود . با توجه به اینکه بیمه بیکاری از روز اول بیکاری تعلق می گیرد .
  با تشکر از شما .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۹ام, ۱۳۹۲ ۹:۵۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله معوقات می بایست پرداخت شود.

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  لطفا به ما کمک کنید – شوهرم ۳۲ سالی است که در مغازه ای مشغول به کار می باشد . صاحب مغازه ده سال – یعنی از شروع به کار همسرم تا زمانی که به سربازی رفت – برای ایشان حق بیمه پرداخت نکرد. وقتی همسرم از سربازی برگشت با شکایتی که از صاحب مغازه کرد اداره کار صاحب مغازه را محکوم کرد . ولی کارفرما به همسرم گفت که دوباره به کار برگردد . الان همسرم سابقه ۲۲ سال پرداخت حق بیمه را دارد .ده سال هم که کارفرما حق بیمه پرداخت نکرده بود.ما بابت ان ده سال ابتدایی شروع کارش هیچ مدرکی نداریم جز یک برگه در اداره کار که نشان میدهد کارفرما به یک مبلغی محکوم شده است . یعنی اگر کار فرما ان ده سال را هم برای همسرم حق بیمه پرداخت میکرد جمعا سی و دوسال میشد . حالا همین مغازه به دلایل بنایی وتغییر دکوراسیون و غیره تعطیل شده است . کارفرما علاوه براینکه حقوق چند ماه اخیر همسرم را نداده است به ایشان فشار می اورد که از مغازه بیرون برود- حالا یا خودش را بازنشست کند یا از بیمه بیکاری استفاده کند تا به سن بازنشستگی برسد . متاسفانه ما مکررا به ادارات کار وبیمه مراجعه کرده ایم – پاسخ این مورد را متفاوت به ما داده اند -از شما ملتمسانه خواهشمند که جواب این دو سوال مرا بدهید:۱- اگر شوهر بخواهد باز نشست شود – که جمعا ۲۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد و تابحال از بیمه بیکاری استفاده نکرده – دوسال هم سابقه سربازی دارد – از کجا و چگونه باید اقدام کند ؟۲ – حقوق این چندماه اخیرش راکه کارفرما پرداخت نکرده را چگونه باید دریافت کند ؟- با سپاس فراوان از شما .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بهتر بود که قبل از شروع بکار مجدد مزایای قانونی خود و منجمله بیمه معوق را برقرار میکردید.
  الان هم برای بیمه های معوق به سازمان تامین اجتماعی و برای دریافت حقوق به اداره کار مراجعه کنید.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۹:۳۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  سلام در رابطه با بیمه بیکاری چند سوال داشتم
  ۱- آیا افزایش حقوق سال جدید هم شامل حال مقرری بیمه بیکاری می شود ؟؟ به چه میزان محاسبه می شود ؟
  ۲-ایا به افرادی که بیمه بیکاری دریافت میکنند در پایان سال عیدی هم پرداخت می شود ؟؟
  ۳- ایااگر فردی قبل از بیکار شدن به مدت ۱۷ سال در مشاغل سخت و زیان اور مشغول بوده ایا مدتی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می نماید باعث ایجاد فاصله تا ۲۰ سال متوالی جهت شرط بازنشستگی سخت و زیان اور خواهد شد ؟؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۲ ۸:۳۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ۱-بله و ازحداقل مزد همان سال کمتر نخواهدبود.
  ۲- خیر
  ۳- اطلاع دقیقی ندارم.

  [پاسخ]

  صابر علی شرافتی شیرآباد در ساعت ۱۱:۵۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  سلام.
  چرا دهیاران از شمول قانون کار خارج شده اند. و آیا آیین نامه ویا بخش نامه فوق مصوب مجلس شورای اسلامی باشد یا خیر؟ ویا موارد ذکر شده به تائید هیات محترم وزیران رسیده است یا خیر؟ از ۲۹۰۰۰ دهیاران در سال جاری بصورت میانگین ۱۴۰۰۰بیکارنند. لطفا راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  رضا اصغری پاسخ در تاريخ شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۵ ب.ظ:

  طبق ماده ۶ آیین نامه استخدامیدهیاریهای کشور مصوب ۷/۴/۱۳۸۳، حقوق کارکنان دهیاریها بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین میشود. ماده ۹ این آیین نامه افزود: دهیار و کارکنان دهیـاریها از نظر تامین اجتماعی و سایر مواردی که در این آییننامه مسکوت است تابع قانون کار- مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تامین اجتماعی- مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی هستند.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۲:۳۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام من دارای ۱۲ ماه حق بیمه هستم.در محل کارم یک روز غیبت داشتم و به دلیل آن مرا اخراج کردند و همچنین تاریخ قرار داد ۶ ماهه به پایان رسیده بود. آیا اگر برای بیمه بیکاری اقدام کنم شامل افراد واجد شرایط می شوم؟و دلیل اخراج شدنم می تواند برای اداره کار قانع کننده باشد؟
  با تشکر از شما

  [پاسخ]

  سعيدايمن در ساعت ۲:۱۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  باسلام من۲۶سال سابقه پرداخت بیمه دارم که ازاین۲۶سال ۸سالش بیمه اختیاری میباشدوالباقی بیمه تامین اجتماعی است که الان بیکار شده ام .چندماه بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد البته سن من۵۳سال است.باتشکرسعید

  [پاسخ]

  اسماعیل در ساعت ۱۱:۵۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام،
  احتراما اینجانب مدت ۸ سال ثابقه کار داشتن که بیکار شدم و ۷ ماه است که ار بیمه بیکاری استفاده می نمابم و در این زمان نیز ازدواج کرده ام .
  میخواستم بدانم که:
  ۱ . آیا مدت ۶ ماه بعلت ازدواج به زمان دریافت حق بیمه بیکاری اضافه میشود؟
  ۲ . به حقوق پرداختی اضافه میشود؟
  ۳ . دزمانی که مشعول به کار بودیم سازمان تامین اجتماعی مبلغی را برای کسانی که ازدواج میکردند پرداحت میکرد. آیا حال که از بیمه بیکاری استفاده میکنم این مبلغ پرداخت میگردد با خیر؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  اميرمهدي در ساعت ۹:۵۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت کلیه دست اندرکاران ،خواستم بدونم بیمه بیکاری به مدت چند ماه به فرد بیکار شده تعلق می گیره ؟ میزان سابقه کاری ۶ سال می باشد.

  [پاسخ]

  شیدا نجفی در ساعت ۴:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام و تشکر از سایت و مطالب آموزندتون.
  همسر بنده به مدت ۶ سال در یک شرکت پیمانکاری برای شهرداری مشغول به کار بوده اند و از ابتدای امسال این شرکت پیمانکاری نوع فعالیت خودرا در سازمان مربوطه تغییر داده ولی هنوز با آن سازمان مشغول به کار است.و از ابتدای امسال همسر بنده و ۵ نفر از همکارانش را بیکار کرده اند.پس از انجام امور اداری وزارت کار و امور اجتماعی رای به پرداخت بیمه بیکاری داده اند ولی مسئول مربوطه در سازمان تامین اجتماعی رایی مبنی بر اتمام کار پیمانکار داده اند که چون قرارداد پیمانکار تمام شده بیمه بیکاری نیز به همسرم تعلق نمیگیرد.البته ۵ نفر از همکارانشان نیز دچار این مشکل هستند.
  آیا سازمان تامین اجتماعی میتواند با اینچنین دلیلی از پرداخت بیمه بیکاری سرباز زند؟
  متشکر میشوم اگر راهنمایی بفرمایید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۴۷ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  از قرار این مورد مسبوق به سابقه است واز استدلالهای تامین اجتماعی
  اگر کامنتهای همین پست را جستجو بفرمائید موارد مشابه را خواهید یافت درصورتی که بخشی از ضریب حق بیمه این کارگاهها حق بیمه بیکاری است.

  [پاسخ]

  شیدا نجفی پاسخ در تاريخ اسفند ۶ام, ۱۳۹۲ ۴:۱۰ ب.ظ:

  با سلام وتشکر از توجهتان.آیا ارگان یا سازمانی هست که بتوان از آنجا پیگیر این موضوع بود.در حال حاضر همسر اینجانب بیکار و همچنان دنبال کاری است که حداقل امورات روزمره زندگی را بگذرانیم.اگر به دیوان شکایت ببریم ممکن است نتیجه بخش باشد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۶ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۲۵ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  پیگیر چه موضوعی ؟

  شیدا نجفی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۲ ۹:۵۶ ق.ظ:

  با سلام و تشکر مضاعف از حسن توجه شما.
  در مورد پیگیری رای تامین اجتماعی میگویم.چون وزارت کار رای به پرداخت بیمه بیکاری داده است اما مسئول مربوطه در تامین اجتماعی رای پرداخت نشدن بیمه بیکاری به دلیل پایان قرارداد پیمانکار با سازمان مربوطه را داده است.آیا شکایت از تامین اجتماعی بخاطر نقض قانون بیمه بیکاری فایده ای دارد؟با تشکر از راهنمایی شما.

  فاطمه در ساعت ۸:۴۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام میخواستم بدونم بیمه بیکاری به فردی که قراردادش تمام شده و کارفرما به فرد نیاز نداشته باشد تعلق می گیرد یا به فردی که هنوز قراردادش تمام نشده و از کار بیکار میشود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۰۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  درشرایط خاص به قراردادی که تمام هم نشده بنا به حکم اداره کار بیمه بیکاری تعلق میگیرد.
  درهرصورت نیاز به طرح موضوع قبل ازموعد مقرر دراداره کار می باشد.

  [پاسخ]

  اسماعیل در ساعت ۴:۱۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با سلام،
  احتراما اینجانب بیش از ۸ سال سابقه کار داشتم که بیکار شدم و ۷ ماه است که ار بیمه بیکاری استفاده می نمابم و در این زمان نیز ازدواج کرده ام .
  میخواستم بدانم که:
  ۱ . آیا مدت ۶ ماه بعلت ازدواج به زمان دریافت حق بیمه بیکاری اضافه میشود؟
  ۲ . به حقوق پرداختی اضافه میشود؟
  ۳ . در زمانی که مشعول به کار بودیم سازمان تامین اجتماعی مبلغی را برای کسانی که ازدواج میکردند بعنوان کمک هزینه ازداج پرداحت میکرد. آیا حال که از بیمه بیکاری استفاده میکنم این مبلغ پرداخت میگردد با خیر؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  فاطمه در ساعت ۲:۲۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  من در دفتر مرکزی یک شرکت ساختمانی کار می کنم لیست بیمه اینجانب از دفتر و به صورت آزاد رد مشود ۳ سال هم سابقه کار دارم قرارداد اینجانب تمام شده و شرکت دیگر به من نیاز ندارد من هم به اداره کار مراجعه کردم گفتند به شرکت های پیمانکاری تعلق نمیگیرد، در حالی که لیست بیمه من ار پروژه یا کارگاه رد نشده از خود دفتر مرکزی شرکت رد شده ، حال چکار کنم خواهشمندم زودتر پاسخ من را بدهید تا مهلت مراجعه به اداره کار تمام نشده ،با تشکر فراوان…

  [پاسخ]

  اعظم عابدی در ساعت ۱۱:۲۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من کارمند درمانگاه هستم و به مدت ۲سال و هشت ماه کار کرده ام و الان باردار هستم ووقتی کارفرما متوجه شده من را می خواهند اخراج کنند من الان تکلیفم چیست بیمه بیکاری استفاده کنم یا اینکه برای مرخصی زایمان شکایت کنم لطفا راهنمایی کنید چه کار کنم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۲ام, ۱۳۹۲ ۷:۰۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر قبل از مرخصی زایمان اخراج شدید به اداره کارمراجعه و بیکاری خود را حداکثر ظرف ۳۰ مطرح کنید.

  [پاسخ]

  صابر علی شرافتی شیرآباد در ساعت ۱۱:۵۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام بزرگوار،بنده حقیر مدت ۶سال دهیاربودم.با قرارداد معین ودر این ۶ سال بطور کامل بیمه تامین اجتماعی را پرداخت نموده ام. ویک ماه نیز مازاد از کار معین یعنی ۷۳ماه،تا تاریخ:۲۰/۰۲/۱۳۹۲دهیاران مشمول قانون کار بوده ولی مورخ: ۲۱/۰۲/۱۳۹۲طبق یک آیین نامه ابلاغی داخلی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی، خطاب به مدیر کل استان مازندران، آیین نامه استخدامی دهیاریها ی کشور در تاریخ:۷/۴/۱۳۸۳به تصویب هیات وزیران رسیده است..اگر چه ماده ۹ آیین نامه موصوف، دهیار و کار کنان دهیاری از نظر تامین اجتماعی .استفاه از مرخصی و سایر مواردی که در آیین نامه مسکوت است. تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی دانسته شده اند. لیکن این امر موجب نمی شود تا کار کنان دهیاری مشمول قانون کار بشمار روند. ودعاوی آنان دعاوی کار تابع مشمول قانون کار باشد. بنابر این با توجه به موارد گفته شده دهیار و کار کنان دهیاریها مشمول قانون کار نبوده و مراجع حل اختلاف کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص موصوف را ندارند. سوال؟.
  نظر به اینکه بخشنامه استخدامی مصوب:۷/۴/۱۳۸۳همچنان بصورت مسکوت مانده و در مجلس شورای اسلامی فقط با موافقت ۷۲ نماینده روبرو بوده و در همین دولت تدبیر و امید ،به تصویب مجلس نرسیده است. چگونه این مسئولین امر. بدون توجه به مصوبات نیمی از دهیاران را از ۲۹۰۰۰نفر با سابق چندین ساله ودر شرایط سنی ۳۲الی ۵۰ساله بلاتکلیف و در ابهام قرار داده اند. اگر دهیار شمول قانون کار نبوده و بر چه اساسی و قوانینی ،اداره تامین اجتماعی حق ۳درصد بیمه بیکاری را وصول نموده است. در این راستا همه دهیاران ایران اسلامی سر در گم هستند. لطفاً از نظرات خوب خود ما را آگاه سازید. ،

  [پاسخ]

  رضا اصغری پاسخ در تاريخ شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۵۳ ب.ظ:

  نامه شماره ۲۲۹۳۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ برابر ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری‌ مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی تنها نظر مشورتی است و از آن جایی که در ماده ۱۰ آیین نامه استخدامی‌ دهیاریهای کشور مصوب ۷/۴/۱۳۸۳ آمد به تخلفات کارکنان دهیاری براساس قانون کار رسیدگی می شود و طبق ماده ۹ آیین نامه موصوف، دهیار و کارکنان دهیـاریها از نظر تامین اجتماعی و سایر مواردی که در این آییننامه مسکوت است تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی تلقی شده اند و بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجرا است.

  [پاسخ]

  داریوش در ساعت ۱۲:۱۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام : در یک پروژه سد سازی کار می کنم که به دلیل کمبود اعتبارات در سال ۹۲ تصمیم به تعدیل نیرو گرفته و بنده نیز با داشتن قرارداد از کار بیکار شدم آیا مشمول بیمه بیکاری می شوم ، توضیح اینکه بنده نزدیک به ۵ سال است در این پروژه کار می کنم . . .. لطفاً بنده را راهنمایی فرمایید ؟؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۳ام, ۱۳۹۲ ۶:۴۵ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  البته اینطور که از شواهد پیداست این سازمان بیمه بیکاری رابرای پروژه های پیمانکاری قبول ندارد ولی درهرصورت بیکاری خود را در اداره کارحداکثر تا ۳۰روز از بیکاری مطرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ اسفند ۴ام, ۱۳۹۲ ۱:۰۶ ب.ظ:

  ضمن تشکر ، اگر برای پروزه های پیمانکاری قبول نمی کند چطور از ما حق بیمه را کامل میگیرند که حق بیمه بیکاری راهم شامل می شود ؟؟؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۴ام, ۱۳۹۲ ۹:۴۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  این سوال بنده هم هست دوست عزیز
  اگر به کامنتهای قبلی مراجعه کنید به این موضوع خواهید رسید.
  چراکه چه در ضریب حق بیمه پیمان و چه ضریب حق بیمه لیست ، درصدی از مبلغ به خاطر بیمه بیکاری وصول میشود.

  رادمهر در ساعت ۱۰:۵۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  دو سال و نیم از بیمه بیکاری استفاده نموده ام ولی در حال حاضر از همان شرکت قبلی که اخراج شده بودم دوباره تقاضای همکاری دارم آیا می توانم دوباره به همان شرکت برگردم یا خیر؟

  [پاسخ]

  میلاد در ساعت ۹:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام و ادب
  بنده در یک شرکت مهندسی به سمت مسئول کارگاه مشغول به کار هستم،که این شرکت با شخصی قرارداد مدیریت پیمان منعقد کرده بودند،یک روز داخل کارگاه حضور داشتم و افرادی از طرف کارفرما ی پروژه به بنده حمله کردند وبه بنده آسیبهای جدی رساندند ،شرکت هزینه بیمارستان را پرداخت نمود و هم اکنون آن مبلغ را از بنده طلب میکند آیا این مبلغ را بنده باید پرداخت کنم یا خیر ؟ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
  باتشکر از شما

  [پاسخ]

  مژگان حمیدی در ساعت ۴:۳۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام
  شنیده ام برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداقل یکسال در شرکت سابقه بیمه داشته باشیم. می خواهم بدانم اگر در طول این یکسال هر ماه لیست بیمه رد شده باشد ولی کارکردها ناقص باشند تکلیف چیست؟ یعنی آیا باید دقیقا ۳۶۵ روز کارکرد داشته باشیم یا ۱۲ ماه لیست بیمه داشته باشیم کفایت میکند؟ چون من در طول یکسال گذشته هر ماه کسر کار داشته ام و لیست بیمه ام نیز کمتر از سی روز رد شده آیا می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم یا خیر؟

  [پاسخ]

  اهورا در ساعت ۱:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  درود
  دوستان من دو سال بیمه پرداختم و بعد به مدت ۳ ماه بیمه بیکاری دریافت کردم و پس از اون ۳۹ ماه بیمه پرداخت کردم . میخواستم بدونم در حال حاضر با مجموع بیش از ۵ سال پرداخت بیمه و دریافت ۳ماه بیمه بیکاری میتونم الان ازش این ماده استفاده کنم یا خیر؟
  سپاس

  [پاسخ]

  ف ایوانغرب در ساعت ۱:۴۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  مدت ۱۷ سال سابقه کار در کارگاه موزاییک سازی پدرم رو داشتم علاوه بر من کارگرای دیگه ای در این مدت مشغول به کار بودن و تمام این مدت سه درصد بیمه بیکاری هم پرداخت نمودم و به علت نبود بازار و نقدینگی و کاهش تولید من بیکار شدم و پدرم ترک کارم رو داده .الان کارگاه فقط یک کارگر داره اون هم استاد کاره . درخواست بیمه بیکاری دادم اما موافقت نکردن گفتند چون کارگاه خانوادگیه شامل شما نمیشه حالا به دیوان عدالت اداری تامین اجتماعی و اداره کار رو شکایت کردم . به نظر شما جواب میگیرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۹:۰۳ ب.ظ:

  انشاءا…

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۰:۳۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام
  آیا به مقرری بگیران بیمه بیکاری عیدی و افزایش حقوق سالیانه تعلق می گیرد و یا از آن محرومند ؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۹:۲۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  افزایش سالانه بله ولی عیدی خیر

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱۱:۵۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  متشکرم از بابت پاسخ حضرتعالی .

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۶:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام
  من در یک شرکت دامداری به عنوان تاسیسات برق کار میکنم.۲۱ماه سابقه دارم و الان میگن به برقکار نیازی نداریم و باید در قسمت شیردوشی مشغول به کار شوم و اگر نمیخواهی باید تسویه کنی. و من نمیخواهم در اون قسمت کار کنم میخواستم ببینم میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم یا خیر. باید قبل از اتمام قرارداد اقدام کنم یا بعد از اتمام قرارداد.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۵:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام. پدر من ۹ سال سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی و ۳سال سابقه بیمه قالی بافی دارد . و۵۸ سال سن کار فرما گفته بعد اتمام قرارداد دیگه احتیاجی ندارم . ایا می تواند از بیمه بیکاری تا باز نشستگی استفاده کند ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۲ ۷:۲۱ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله می بایست بعد از بیکار شدن به اداره کار مراجعه نماید و درصورت رای این اداره مبنی برغیر ارادی بودن بیکاری ، بیمه بیکاری پرداخت میشود.

  [پاسخ]

  مجید در ساعت ۱۲:۱۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام واحترام
  بنده حدود ۱۷ سال سابقه کار دارم وسه سال آخر با سمت مدیریت وحقوق دریافتی ماهیانه دومیلیون تومان کار می کنم از قرار معلوم قرار داد اینجانب تمدید نشده و گفته اند که به بند ه نیاز ندارند .دو سوال دارم
  ۱- آیا می توان جهت بیمه بیکاری اقدام نمود؟
  ۲- با توجه به مبلغ حقوق دریافتی اینجانب اداره کار همکاری لازم را انجام می دهد.
  با تشکر

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  باسلام
  من دریک شرکت نیمه دولتی به صورت قراردادی مشغول به کار می باشم که درپایان سال قراردادم تمام میشود وبه دلیل عدم نیاز دیگر تمدید نخواهد شد . برای بیمه بیکاری باید چکارکنم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۵ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر تخت پوشش قانون کار هستید حداکثر ظرف ۳۰ روز ازبیکاری موضوع را دراداره کار مطرح کنید.

  [پاسخ]

  کریم در ساعت ۶:۴۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام وخسته نباشید.همسرم بدلیل بارداری واتمام قرارداد شرکت با کارگاهی که ۳سال در ان کار میکرد موفق به دریافت بیمه بیکاری شد حال پس از ۱سال وزایمان وتوانایی کار ایا میتواند مجددا در ان کارگاه کار کند با توجه به اینکه شرکت دیگری پیمانکاری کارگاه را به دست گرفته است.تشکر از شما.

  [پاسخ]

  مصطفی در ساعت ۹:۵۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  باسلام وخسته نباشید من ۱/۵ سال بیمه تامین اجتماعی دارم ودر حال حاضر بعلت تنبلی چشمم میخواهم حقوق از کار افتادگی بگیرم و بازنشسته شوم به نظر شما این حقوق به من تعلق می گیرد؟؟ چند سال باید بیمه داشته باشم؟؟ ضمن اینکه من قبل از ورود به کار نیز دارای این مشکل هم بودم خواهشا راهنمایی کنین چون من مجردم؟؟

  [پاسخ]

  سهراب در ساعت ۸:۵۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام
  بنده در یک شرکت ۱۳ ماه مشغول به کار هستم ولی شرایط کار به صورتی است که بنده را به اجبار تا ساعت ۸ شب نگه میدارن. بنده دچار مشکل شده ام.آیا امان دار د طبق قانون کار تا ساعت ۳ بیشتر واینسم که در این صورت اخراجم کنن آیا شامل بیمه بیکاری میشوم وبیکار محشوب میشوم؟؟ مرسی

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۹:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  باسلام .بنده در سال ۹۲ مشمول دریافت۱۸ماه بیمه بیکاری شده ام .ایا در سال ۹۳ افزایش حقوق شامل من میشود. یا با حقوق سال ۹۲ دریافت میکنم؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۷:۱۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  با حداقل حقوق سال ۹۳ مشمول دریافت خواهید بود.

  [پاسخ]

  سارینا در ساعت ۱۱:۰۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام من ۶ ماه مرخصی زایمان داشتم بابت این ۶ ماه از شرکت عیدی و سنوات به من تعلق میگیره؟

  [پاسخ]

  آریو در ساعت ۱۲:۵۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام
  قرار داداینجانب در اسفند ۹۲ به پایان رسیده .ونامه جهت خاتمه کار برای معرفی به بیمه از طرف شرکت به بنده داده نمی شود آیا قرار داد موجود جهت خاتمه کار کافی است؟آیا سقف حقوق(بالا) در تصمیم گیری بیمه بیکاری تاثیر دارد؟

  [پاسخ]

  ماندانا در ساعت ۲:۵۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام
  سابقه پرداخت بیمه حدود ۳ سال را دارم ،مدت ۹ ماه است که در کارگاه جدیدی مشغول به کار هستم ،آیا میتوانم از یمه بیکاری استفاده کنم؟

  [پاسخ]

  رحمان در ساعت ۸:۱۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام.بنده دوماه است که از بیمه بیکاری استفاده کردم.از ششم ماه اسفند در جایی مشغول به کار شدم به صورت روزمزدی.بعد از دو هفته کار فرما قرار دادیکماهه از اول اسفند بامن منعقد کرد.حقوق یک ماه رو دریافت کردم+مبلغی به عنوان عیدی.بعد ازبستن قرار داد.تلفنی به واحد بیمه بیکاری اطلاع دادم گفتند باید حضورا اعلام کنی.بعدا از کار کردن دراون شرکت به علت سنگینی کار منصرف شدم.حالا درمورد این پولی که بعنوان دستمزدوعیدی دریافت کردم دچار عذاب وجدان شدم.چون درتابلو اعلانات اداره کار نوشته بود اشتغال به کاروکسب درامدوهمزمان دریافت بیمه بیکاری شرعا جایزنیست.لطفا راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  آذين در ساعت ۱۱:۲۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام
  اینجانب بیش از ۲۲ سال سابقه کار(پرداخت بیمه) دارم و متوسط حقوقی دریافتی سال گذشته من ننز بیش از ۵ میلیون تومان می باشد. و کلیه کسورات قانونی آن اعم از بیمه و مالیات پرداخت شده است.
  به توجه به متاهل بودن و دارای یک فرزند اناث مشمول پرداخت بیمه بیکاری ؛می بایست مطابق ایین نامه ۷۵% مبلغ فوق یعنی ۴ میلیون تومان به مدت ۵۰ ماه دریافت نمایم
  آیا بیمه واقعا”چنین پولی پرداخت می نماید؟!

  [پاسخ]

  هورمزد در ساعت ۱۱:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام..اینجانب از شهریور سال ۱۳۹۲ حقوق بیمه بیکاری دریافت میکنم ..من حداقل حقوق سال ۱۳۹۲ یعنی حدودا ۴۸۷ هزار تومان در ماه دریافت میکنم و تا پایان سال ۱۳۹۳ برای من حقوق بیمه بیکاری تعیین شده است ..میخواستم بدونم با تغییر حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۳ میزان مستمری من تغییر میکند یا خیر..با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱:۳۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله همان حداقل امسال ملاک خواهد بود.

  [پاسخ]

  فرهاد در ساعت ۱۲:۰۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  باعرض سلام من ۴۵سال دارم وسابقه بیمه ام با خدمت سربازی ۲۶سال است وحقوق اسفند۹۲ مبلغ ۷۸۰۰۰۰تومان ماهیانه پایه است سوال من این است ۱-ایا مبلغ حقوق من از بیمه بیکاری چقدر است؟۲-ایابعداز اتمام بیمه بیکاریم می توانم حقوق باز نشستگی بگیرم؟متشکرم.

  [پاسخ]

  مهسا در ساعت ۸:۳۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام
  من با داشتن مدرک فوق لیسانس دانشگاه سراسری،مهندسی صنایع ، و فقط دوماه سابقه کار، در صورت بیکار شدن میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟
  و اگه به صورت مشاور در ۲ شرکت مشغول به کار شوم چه گونه بیمه رد میشود؟؟ و حداقل حقوق چه گونه است ؟؟؟ … در هر شرکت ۲،۳ روز در هفته مشغول شوم….
  با تشکر

  [پاسخ]

  سحر در ساعت ۲:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام من ۹۲/۱۲/۱از طرف شرکت اخراج شدم ایا هنوز فرصت دارم پیگیر بیمه بیکاری باشم یا خیر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده شما فرصت را ازدست داده اید ولی بازهم به اداره کار مراجعه و به این قسمت عنایت کنید:

  مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

  [پاسخ]

  رحمان در ساعت ۵:۴۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام.بنده دوماه است که از بیمه بیکاری استفاده کردم.از ششم ماه اسفند در جایی مشغول به کار شدم به صورت روزمزدی.بعد از دو هفته کار فرما قرار دادیکماهه از اول اسفند بامن منعقد کرد.حقوق یک ماه رو دریافت کردم+مبلغی به عنوان عیدی.بعد ازبستن قرار داد.تلفنی به واحد بیمه بیکاری اطلاع دادم گفتند باید حضورا اعلام کنی.بعدا از کار کردن دراون شرکت به علت سنگینی کار منصرف شدم.حالا درمورد این پولی که بعنوان دستمزدوعیدی دریافت کردم دچار عذاب وجدان شدم.چون درتابلو اعلانات اداره کار نوشته بود اشتغال به کاروکسب درامدوهمزمان دریافت بیمه بیکاری شرعا جایزنیست.لطفا راهنمایی کنید.برای بار دوم لطفا پاسخ دهید.

  [پاسخ]

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۱۰:۳۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با عرض سلام در شرکتی مشغول به کار بودم وقرارداد یک ساله داشتم تا ۲۵ اسفند ۹۲ از اول بهمن ۹۲ به مدت ۲ماه مرخصی بدون حقوق رفتم بعد از بازگشت کارفرما دیگ با من قراردادجدید نبست واعلام عدم نیاز کرد با توجه به اینکه ماههای بهمن واسفند برای من بیمه پرداخت نشده وتاریخ ترک کار اول بهمن بوده واز مهلت مراجعه ۳۰ روزه جهت بیمه بیکاری گذشته چگونه میتوانم جهت بیمه بیکاری اقدام نمایم .ایا دو ماه مرخصی بدون حقوق عذر موجه جهت مراجعه بعد از ۳۰ روز میباشد .با تشکر از شما خواهشمندم بنده را راهنمایی فرماید.

  [پاسخ]

  هورمزد در ساعت ۹:۴۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام ..همسر من بیمه بیکاری دریافت مینماید …متاسفانه در روز ۱۶ همین ماه میبایست برای حضور و غیاب به اداره کار مراجعه میکرده اما در اون روز بیمار بوده است ..امروز به اداره کار مراجعه کرده و با اینکه یک روز بیشتر از غیبت ایشان نگذشته مسئول مربوطه گفته است که مقرری قطع میشود…الان همسر من باید چه کاری انجام دهد؟؟؟ لطفا راهنمایی یفرمایید..با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۸:۱۱ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده گواهی و مستندات پزشکی ایشان را ارائه و بهتر بود قبل از سررسید اینکار را انجام می دادید.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۷:۴۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام
  اینجانب حدود ۷ ماه است که از شرکت …. که در آن کار میکردم اخراج شدم اداره کار من را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کردند ولی سازمان تامین اجتماعی به میزان دریافت حقوق من گیر دادند و گفتند چون ۳ ماه آخر میزان دریافت حقوق من زیاد بوده باید شرکت سند پرداخت حقوق را باید برای سازمان تامین اجتماعی بفرستد شرکت چون نحوه پرداخت حقوقشان به صورت تجمیع میباشد از ارائه سندی که اطلاعات حقوق کلیه پرسنل داخل آن میباشد امتناع میکند البته یک برگ از اطلاعات حقوق اینجانب را به صورت اکسل ایمیل کرده ولی سازمان تامین اجتماعی قبول نمیکند با توجه به اینکه از حقوق اینجانب مالیات و حق بیمه کسر شده چرا از پرداخت بیمه بیکاری من اجتناب میکنند.
  باتشکر

  [پاسخ]

  سمیرا در ساعت ۹:۵۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با عرض سالم و ادب خدمت مدیران سایت.من ساکن کرج هستم و در حال گرفتن بیمه بیکاری هستم قراره چند روز دیگه محل زندگی خورمو به اراک انتقال بدم من برای حضور و غیاب خودم میتونم به شعبه های اراک مراجعه کنم یا باید هر ماه به کرج بیام؟ متشکرم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۸:۰۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده به هرحال قبل از انتقال لازم هست موضوع را با بیمه بیکاری کرج هماهنگ کنید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۸:۳۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و تشکر از مطالب جالب شما
  یک سوال: در مدت دریافت بیمه بیکاری آیا می شود از بیمه تکمیلی نیز بهره مند شد؟
  آیا باید خودمان حق بیمه بیمه تکمیلی را بپردازیم؟
  با تشکر و تقدیم احترام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۹:۳۶ ب.ظ:

  باسلام واحترام
  اگر منظور شما بیمه تکمیلی است که توسط شرکتهای تجاری بیمه (مثل بیمه ایران و…) ارائه میشود ؛ خیر تعلق نمیگیرد چون این بیمه هابصورت گروهی ارائه میشود.

  [پاسخ]

  منصوره در ساعت ۹:۴۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید ممنون که سوالات را جواب می دهید .
  من ۸ سال سابقه بیمه دارم و در حال حاضر هم در شرکتی مشغول به کار می باشم و مطابق قانون کار بیمه و حقوق می گیرم اما متاسفانه به علت افزایش حقوق تعدادی از ما کارکنان باید برویم چون نمی توانند حقوق بدهند گفتندیا حقوق مطابق سال ۹۲ یا برویم. سوال من این است من ۴ سال پیش بیمه بیکاری به مدت ۱۸ ماه گرفتم و الان ۱۴ ماه هست که در این شرکت مشغول کار می باشم اگر بخواهم دوباره از بیمه بیکاری استفاده کنم می توانم یا نه ؟ و اگر می توانم چه مدتی به من تعلق می گیرد ؟ همان ۱۸ ماه یا کمتر؟ تمام این مدت هم بیمه من به طور کامل پرداخت شده است. البته قبل از اینکه به سره کار مجددا بیام ۱۸ ماه بیمه زنان خانه دار پرداخت می کردم . ممنون از زحمات شما مسئولین محترم . ۱۹/۱/۹۳

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۱۵ ب.ظ:

  باسلام و تشکر
  نحوه محاسبه بدین شکل است که جمع کل سابقه شما محاسبه و مدت قابل استفاده مشخص و سپس مدت استفاده شده کسر میشود.

  [پاسخ]

  ندا در ساعت ۱۲:۵۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام
  من مدت چهار سال هست که به صورت قرارداد تمام وقت کار میکنم و بیمه تامین اجتماعی هستم. ماه دیگه میخوام از سازمان بیرون بیام. یک کسب و کار اینترنتی خوب هم برای خودم راه انداختم. سوالم اینه که برای اینکه بتونم حقوق ۶ ماهه مرخصی زایمان رو داشته باشم، حتما باید کارفرمایی غیر از خودم داشته باشم؟ یعنی با بیمه مشاغل خانگی نمی تونم از مرخصی زایمان استفاده کنم؟
  در مورد استفاده از بیمه تکمیلی چطور؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۰۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بیمه اختیاری مبنایی برای مرخصی زایمان ندارد لذا رابطه کارگر و کارفرمایی برای استفاده ازاین مزایا لازم است.
  بیمه های تکمیلی هم بصورت انفرادی قرارداد نمی بندند.

  [پاسخ]

  احسان در ساعت ۷:۲۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و احترام

  با توجه به اینکه قرارداد اینجانب تا پایان سال ۹۲ بوده و شرکت در سال جدید به بنده نیاز ندارد،ظاهرا باید نامه عدم نیاز از شرکت بگیرم.میخواستم بدونم متن نامه شرکت چیه و آیا نمونه ای دارید؟

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۰۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  عدم تمدید قرارداد به عنوان عدم نیاز و به نوعی اخراج از کار تلقی میشودلذا نیازی به این نامه ندارید.
  اگر الان سرکار هستید که هیچ ولی اگر از اول سال از ورود شما ممانعت به عمل آمده ظرف ۳۰ روز بیکاری خود را دراداره کار مطرح کنید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۳:۲۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام من یک سال بیمه پردازی از طرف شهرداری دارم والان شهرداری بدون هیچ دلیل می خواهد مرا اخراج کند من الان باید چکار کنم بیمه کارگری تامین اجتماعی لطفا راهنمایی بفرمایید ایا بیمه بیکاری شامل حالا من می شود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۱۶ ب.ظ:

  باسلام احترام
  بایستی تا حداکثر ۳۰ روزبیکاری خود را دراداره کار مطرح کنید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۸:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و تشکر از خدمات شما

  من همین امروز به اداره کار مراجعه کردم و این جور که مسئول مورد نظر به من توضیح داد، جدیدا دیگر اداره کار، ارادی یا غیر ارادی بودن بیکاری را بررسی نمی کند و درصورتیکه که قرارداد کار به اتمام رسیده باشد و تمدید نشده باشد، با گرفتن نامه عدم نیاز و فرم قرارداد، پرونده ای تشکیل داده و به تامین اجتماعی می فرستد. می خواستم ببینم آیا واقعا جدیدا اینطور شده است و دیگر ارادی بودن یا نبودن را پیگیری نمی کنند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۳ ۹:۰۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر اینطور است که مسئول مربوطه گفته باشد، مغایر با این قسمت از قانون است:
  ‌ماده ۲ –
  بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
  به هرحال برای اینکه زمان را ازدست ندهید ، شما بیکاری خود را دراداره کار ثبت و سپس پیگیر سوابق باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۳:۱۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  ببخشید متن خود را اصلاح می کنم.

  من همین امروز به اداره کار مراجعه کردم و این جور که مسئول مورد نظر به من توضیح داد، جدیدا درصورتیکه که قرارداد کار به اتمام رسیده باشد و تمدید نشده باشد، دیگر اداره کار، ارادی یا غیر ارادی بودن بیکاری را بررسی نمی کند و با گرفتن نامه عدم نیاز و فرم قرارداد، پرونده ای تشکیل داده و به تامین اجتماعی می فرستد. ولی درصورتیکه وسط قرارداد باشد، اینطور نیست و باید شکایت کند. می خواستم ببینم آیا واقعا جدیدا اینطور شده است و در صورت اتمام قرارداد، دیگر ارادی بودن یا نبودن را پیگیری نمی کنند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۸:۲۸ ب.ظ:

  به موضوعی که فرمودیدآشنا نیستم.

  [پاسخ]

  سيما در ساعت ۴:۵۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید
  کارفرما در سال جدید قرارداد مرا تمدید نکرده است. می خواستم سوال کنم در صورتی که من درخواست بیمه بیکاری کنم ، ایا نامه ای از تامین اجتماعی یا اداره کار به کارفرما در این زمینه ارسال خواهد شد؟( مبنی بر این که این شخص درخواست بیمه بیکاری داده است علیرغم قطع ارتباط با شرکت قبلی) با سپاس

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۸:۳۰ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  لطفا پاسخهای همین پست را بررسی کنید ولی رویه به این صورت است که ابتدا شما بیکاری خود را دراداره کار مطرح و اعلام آمادگی برای بازگشت به کار میکنید حال چنانچه رای اداره کار مبنی برغیر ارادی بودن بیکاری بود بیمه بیکاری برقرار میشود.
  در هرصورت به اداره کارمراجعه فرمائید.

  [پاسخ]

  منصور در ساعت ۳:۳۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  باسلام
  ضمن تشکروقدردانی بابت اینهمه راهنمائی ارزنده
  درادارهها برای پاسخ به کوچکترین سوال طلب کارشده و به سختی و حتما اب عصبانیت بما پاسخ می دهند. پس اجرتان با آقا امام حسین (ع)
  سوال
  درقانون کار دیدم اگرقراردادکارشما برای چند سال متوالی تمدیدشود ؛درهر
  زمان که شما بدون قرارداد و طبق روال بیش از ۱۵ روز کارکرده باشی می توانی شکایت کرده و خود را استخدام شرکت کنی ؟
  این موضوع صحت دارد و درصورت مثبت بودن شرایط دقیق آن چیست ؟
  سوال ۲
  سه قرارداداخرم یکماهه بوده تا ۳۰/۱۲/۹۲ حال اگرپس از تعطیلات بمدت یکهفته سرکاربروم و کارت بزنم وبعد بگویند که قراردادنداری و تمدید نشده
  آیا قراردادم یکماه دیگربایستی تمدید شده و تمامی حقوق و مزایای من را باید بپردازند؟ کارکرد کامپیوتری این یکهفته را دارم از ۱۶/۱/۹۳ به بعد

  ازلطف شما بسیارمتشکرم-فقط زودترماراراهنمائی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۲ ب.ظ:

  باسلام و تشکر
  ۱- درکدام ماده قانون کاراین موضوع را دیدید؟
  ۲- قاعدتا اگر قراردادی تمام شده وقصد تمدید نیست دیگر نباید امکان ورود به شرکت را داشته باشید البته ودرهرصورت پیشنهاد بنده (چنانچه امکان ادامه کار ندارید)طرح موضوع بیکاری تان دراداره کار است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  شیدا در ساعت ۶:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام،
  من به مدت ۲۵ ماه در سرکتی مشغول به کار بودم. کارفرمای این شرکت در چهار ماه آخر حق بیمه من را به اداره بیمه با نام شرکت دیگری که ثبت شده، پرداخت نموده است. وقتی به اداره بیمه مراجه کردم گفتند چون در مدارک ذکر شده که قرارداد یکسال آخر جز مدارک مورد نیاز است ولی در واقع آخرین قرارداد تو چهارماهه میباشد، بیمه تعلق نمیگیرد. درصورتی که درواقع من ۲۵ ماه سابقه بیمه دارم و در قوانین ذکر شده ۶ ماه سابقه بیمه و گفته نشده که این ۶ ماه باید را یک کارفرما واریز کرده باشد. لطفا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۹:۵۵ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده ابتدا از کارفرما درخصوص مغایرت در قرارداد و پرداخت بیمه به سازمان تامین اجتماعی شکایت کنید.

  [پاسخ]

  سینا احمدی در ساعت ۶:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام اینجانب بیکار شده ام و در حال حاضر بیمه بیکاری میگریم در این مدتی که بیمه بیکاری میگیریم دو ماه به صورت پاره وقت در جایی کار کردم آیا اشکالی دارد یا خیر؟

  [پاسخ]

  منصور در ساعت ۱۱:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  باسلام
  بازهم تشکراز راهنمائی شما
  کارت من بمدت یکهفته بعداز تعطیلات فعال بود و ازکارکردخود چون با نرم افزار جامع کارمی شود ثبت سیستمی شده و من انرا دارم.
  بعداز یکهفته گفتندقراردادت تمدید نمی شود وفروردین را هم بشما حقوق تعلق نمی گیرد.
  دوم اینکه اگرمن نخواهم که ترک کار کنم و شرکت هم دلیلی برای عدم تمدید نداشته باشد چون از خودرو سازان درجه دو می باشد می توانم اسرار به برگشت کنم؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۳ ۱:۰۲ ق.ظ:

  طرح بیکاری قاعدتا با درخواست شما مبنی بربازگشت به کار است حال چنانچه بیکاری شما غیرارادی بود بیمه بیکاری برقرار میشود ودرغیراینصورت حکم بازگشت به کار میدهند.
  البته درجریان باشید که کارفرما میتواند قراردادی را بدون تعهد استخدام وبصورت سه ماهه آزمایشی منعقد کند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  صالحی در ساعت ۴:۲۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  ایا مدیران که سهامدار یک شرکت خصوصی هم هستند از پرداخت ۳% بیمه بیکاری معاف هستند؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۶:۵۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بحث بیمه شدن مدیران تابع ضوابطی است که می توانید دراین مسیر ببینید:
  http://www.accpress.com/news/1390/10/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-9%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7/

  [پاسخ]

  میلاد در ساعت ۱:۲۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  سلام.بنده سه سال هست که دریک شرکت کارمیکنم.وهم چنین سال آخردانشگاه هستم.میخواستم بدونم میتونم ازبیمه بیکاری استفاده کنم؟البته سربازی نرفتم

  [پاسخ]

  مهسا در ساعت ۱۱:۴۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام و احترام من در یک شرکت خصوصی مشغ.ل کار هستم روز اول گفتن بیمه میکنیم الان ۶ماه و ۱۵روز است که مشغول هستم ولی هنوز بیمه نشدم بعد قرار هست که اخراجم کنند الان من باید چیکار کنم ممنون میشم اگر جوابم را بدهید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۵۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  کاری که الان می توانید انجام دهید طرح موضوع درشعبه بیمه محل کارتان مبنی برعدم بیمه است.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۲:۰۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام . برادر بنده حدود ۹سال سابقه بیمه دارد که ۳ سال از ان را بیمه قالی بافی میباشد . و الان به علت اتمام قرارداد بیکار شده است .ایا می تواند از بیمه بیکاری تا سن ۶۰ سالگی و سپس بازنشستگی استفاده کند .در ضمن ۵۷ سال و۷ ماه سن دارد

  [پاسخ]

  حمید در ساعت ۱:۵۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  باسلام .خدامت برادرعزیزم .من حدود۷سال سابقه بیمه دارم و۳۱فروردین۹۳ یعنی ۳روز پیش اخراجم کردن اما کارت پایان خدمت ندارم خواستم بدونم آیا بدون کارت پایان خدمت میتوانم حقوق بیمه بیکار ی بگیرم یانه ؟ متاهل هم هستم …
  متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۳ ۷:۴۳ ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  بله برای افراد زیر ۵۰ سال ، ارائه کارت پایان خدمت یا معافی یکی از موارد لازم شمرده شده ولی بازهم به اداره کار محل مراجعه و فرمهای بیمه بیکاری آنجارادریافت و مدارک مورد نیازش را بررسی کنید.
  موفق باشید

  [پاسخ]

  زینب در ساعت ۹:۵۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام وخسته نباشید
  من ۳ سال سابقه بیمه در شرکت x را دارم یک ماه است که در یک شرکت y مشغول به کار شده ام اما کارفرما بعد از یک ماه مرا اخراج کرده آیا میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم?لازم به ذکر است که بین سابقه بیمه من فاصله نیفتاده و من بلافاصله بعد از شرکت x nv av;j غ مشغول شده ام
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۳ ۲:۰۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  داشتن شش ماه سابقه و غیر ارادی بودن بیکاری ، برای برقراری این بیمه لازم است.
  به هر شکل قبل از ۳۰ روزازتاریخ بیکاری ، به اداره کارمراجعه و بیکاری خود را مطرح کنید.

  [پاسخ]

  احسان در ساعت ۶:۲۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام
  من چندتا سوالداشتم ممنون میشم جواب بدین
  ۱-آیا میشه برای مراحل گرفتن بیمه بیکاری به کسی وکالت داد؟
  ۲-آیا برا گرفتن بیمه بیکاری باید تسویه حساب ارائه داد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۴ ب.ظ:

  باسلام واحترام
  ۱-خیر به نظر بنده حضور شما به نوعی به عنوان بیکاربودن تلقی میشود ولی بازهم با وکیلی مشورت کنید.
  ۲- ازکجا؟

  [پاسخ]

  عباس در ساعت ۱:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام و تشکر از راهنمایی هایتان
  پدر اینجانب ۵۸ سال دارد و در حال حاضر از بیمه بیکاری استفاده میکند >آیا تبصره ای که برای ماده ۷ مبنی بر تحت پوشش ماندن افراد بالای ۵۵ سال تا زمان رسیدن به سن بازنشستگی میباشد هنوز معتبر میباشد؟ لازم به ذکر است که ایشان حدود ۵ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارند اما حدود ۱۵ سال هم سابقه اداده اموزش و پرورش دارند که البته هنوز محاسبه نشده است
  با تشکر مجدد

  [پاسخ]

  ط در ساعت ۱۰:۱۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  بنده دوران مرخصی زایمان را سپری میکنم .قراردادم هم تمام شده است .کارفرمایمبه بنده پیغام داده که دیگر سر کار نییایم .آیا میتوانم از بیمه بیکاری استفاده نماییم .راهنماییم کنید ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۳۰ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  بعد ازاتمام مرخصی به اداره کار مراجعه وبیکاری خود را مطرح کنید.

  [پاسخ]

  سانی در ساعت ۱:۵۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام
  من از سال ۸۲ تا سال ۸۹ تقریبا به طور مستمر پرداخت حق بیمه داشتم در مجموع حدود ۷۰ ماه سابقه دارم سال ۸۹ قراردادم تمام شد و دیگه سر کار نرفتم تا امروز و چون اخراج نشده بودم و قراردادم تمام شده بود فکر کردم نمی تونم بیمه بیکاری بگیرم و دنبال قضیه نرفتم. حالا فهمیدم که با اتمام قرارداد میشه بیمه بیکاری گرفت. حالا سوالم اینه اگه جایی ۶ ماه بیمه رد کنم و قرارداد ببندم بعد از اون میتونم با احتساب سابقه بیمه قبلیم (در مجموع ۷۶ ماه) بیمه بیکاری ۱۸ ماهه بگیرم؟ (متاهل هستم)
  یعنی این فاصله ای که افتاده برای پرداخت حق بیمه من تاثیری تو گرفتن بیمه بیکاری داره یا نه؟
  خیلی زور داره به خدا نزدیک ۷ سال بیمه دادم یک ریال هم حقوق بیکاری نگرفتم
  اگه میشه راهنماییم کنید ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۳ ۲:۲۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ابهامی که شما و اکثرآ دارند اینست که فکر میکنند این بیمه گرفتنی و اختیاری است درصورتی که این بیمه وقتی محقق میشود که شما بدون درخواست(مثلا استعفا) ومیل خودتان توسط کارفرما ازکاربرکنار شویدلذاصرفا درشرایطی هیات تشخیص رای به برقراری این بیمه می دهد که شما بصورت ارادی بیکار نشده باشید و کارفرما هم امکان بازگشت به کارشما رانداشته باشد.
  چنانچه ادله کارفرمای اخیرتان قابل قبول نباشد ، حکم بازگشت به کار می دهند ضمن اینکه درزمان برقراری بیمه بیکاری می بایست درکاریابی ها ثبت نام ، درکلاس های آموزش فنی حرفه ای شرکت ، درمواعد مختلف دفتر حضور غیاب را امضا و چنانچه کاری مشابه کارقبلی تان توسط کاریابی معرفی شد درآنجا کارکنید.

  [پاسخ]

  سانی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۳۸ ب.ظ:

  خیلیممنون از پاسخنون ولی به نظرم شما متوجه سوال من نشدید.
  من با میل خودم از سر کار بیرون نیومدم. مدت قرار دادم تموم شده بود و بیکار شدم. به هر حال اون موقع حقوق بیکاری نگرفتم و به دلایلی تا امروز دیگه سر کار نرفتم.
  حالا سوالم اینه اگه جایی برم سر کار و شش ماه بیمه رد کنم بعد بیکار بشم برم دنبال بیمه بیکاری و رای به حقوق بیکاری بنده بدن اون سوابق قبلی هم در تعداد ماه های حقوق بیکاری موثر هست یا نه؟؟؟ در ضمن من مهندس کامپیوتر هستم و فکر نکنم احتیاجی به کلاسهای فنی حرفه ای داشته باشم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۲ ب.ظ:

  بله سوابق قبلی هم ملاک است.

  رویاااااااااااااااااااااااا در ساعت ۴:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام میخام بدونم یک فرد بعد از اخراج تا چندماه بعدمیتونه شکایت کنه ؟وبرداشتن بدون اجازه قرارداد ایراد داره؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۳ ۹:۳۴ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  ظرف ۳۰روز
  نسخه ای از قرارداد متعلق به شماست حالا اینکه شما چطور آنرا به دست آورده اید….

  [پاسخ]

  بهمن در ساعت ۱۱:۱۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام
  دو سئوال :
  ۱ – میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری، بر مبنا جمع متوسط مزد یا حقوق ۹۰ روز قبل از بیکاری آیا بهمراه کلیه دریافتی ها از جمله اضافه کار را نیز شامل می شود ؟
  ۲ – فرد دریافت کننده بیمه بیکاری آیا در پایان سال مشمول دریافت عیدی و سایر مزایا میگردد ؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۳ ۹:۴۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ۱- خیر
  ۲-خیر

  [پاسخ]

  بهار در ساعت ۱۱:۴۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  باسلام
  من خانمی هستم متاهل با ۵ سال سابقه کار بیمه بیکاری ۵۵% یا ۶۵% به من تعلق میگیرد؟فرزندی ندارم

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۱۲:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام.۵سال برای یه شرکت تو عسلویه کار کردم.اسفند۹۲ بیکار شدم.به اداره کار شکایت و تشکیل پرونده دادم.آخر خرداد۹۳ کمیسیون برگزار میشه. خیلی ها میگن اداره کار به کارگران اخراجی پروژه هایی که بالای ۶۵درصد پیشرفت داشته، بیمه بیکاری نمیده؟هیچ جای قوانین این حرف زور نوشته نشده! شما رو به امام حسین قسم پیگیری کنید و یه جوابی بدین.ممنونم.

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۱:۱۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام
  کار من در دکلهای حفاری و بصورت اقماری بوده یعنی ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و تا ۲۹ اسفند ۹۲ مشغول بکار بودم الان میخام بیمه بیکاری بگیرم ماده ۶ میگه که باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری مراتب رو اعلام کنم مگر با تشخیص هیئت حل اختلاف تا سه ماه امکانپذیر است اما الان ۴۰ روز از مدت بیکاری بنده گذشته ،
  ۱- منظور از هیئت حل اختلاف چیه و کجا باید مراجعه کنم ؟
  ۲- من ساکن خوزستان هستم اما بیمه من در تهران پرداخت شده آیا باید واسه بیمه بیکاری برم تهران یا میتونم از شهرستان خودم اقدام کنم ؟ و اگه نمیتونم از شهر خودم اقدام کنم آیا میشه به کسی وکالت بدم که دنبالشو بگیره ؟
  ممنون میشم منو راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۳ ۲:۱۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ابهامی که شما و اکثرآ دارند اینست که فکر میکنند این بیمه گرفتنی و اختیاری است درصورتی که این بیمه وقتی محقق میشود که شما بدون درخواست(مثلا استعفا) ومیل خودتان توسط کارفرما ازکاربرکنار شویدلذاصرفا درشرایطی هیات تشخیص رای به برقراری این بیمه می دهد که شما بصورت ارادی بیکار نشده باشید و کارفرما هم امکان بازگشت به کارشما رانداشته باشد.
  پس در شرایط فوق ۳۰ روزمهلت دارید که به اداره کار مراجعه و تقاضای بازگشت به کار داشته باشید حال اگر با دلایل و مستندات (مثلا بیماری) امکان مراجعه ۳۰ روزه را نداشته باشید این هیات عدم مراجعه درمهلت قانونی شما را موجه میکند.

  [پاسخ]

  سعید پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۳ ۳:۲۰ ب.ظ:

  با تشکر از جنابعالی
  کارفرما به بنده اعلام کرده که دیگر قادر به همکاری نمیباشد . میشه بمن بگید که منظور از هیئت تشخیص که میگید کدوم هیئته و این هیئت کجاست ؟ و حالا که بیشتر از ۳۰ روز از بیکاری من گذشته راه حل چیه و من باید واسه دریافت بیمه چیکار کنم ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۳ ۳:۲۴ ب.ظ:

  هیات تشخیص و حل اختلاف در ادارات کارمستقر هستند.

  سعید در ساعت ۶:۲۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با تشکر از حضرتعالی بخاطر راهنمایتان
  با توجه به اینکه بنده در دکل حفاری کار میکردم و محل کارم بصورت سیار هر چند ماه یکبار تغییر میکرد و بیمه من از تهران پرداخت شده و محل سکونتم اهواز میباشد جهت دریافت بیمه بیکاری باید از اداره کار و بیمه کدام شهر اقدام کنم ، از شهر خودم یا از جایی که بیمه واسم پرداخت شده ؟ ممنون میشم اگه بنده رو راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۵۷ ب.ظ:

  عرض ادب مجدد
  محل بیمه پردازی شما ملاک است ولی بازهم قبل از مراجعه به تهران از اداره اهواز سوال کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علیرضا1442 در ساعت ۷:۵۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  باسلام اینجانب ۱۳سال سابقه بیمه دارم وطبق قانون ۲۶ ماه بیمه بیکاری بهم تعلق گرفت که بعد از استفاده ۲۰ ماه آن در شرکتی مشغول کار شدم وحالا بعد از ۴ماه کار در آن شرکت بیکار شده ام آیا باقیمانده بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد . با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۳ ۷:۲۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  با طی شرایط قبلی درخصوص برقراری بیمه بیکاری ، کل سابقه ی شما به کسر مدت استفاده شده ملاک است.

  [پاسخ]

  sam در ساعت ۹:۳۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما عزیز
  جسارتاً اینجانب در یک پروژه تعمیراتی به مدت ۲٫۵ مشغول می باشم که زمان انتهای پروژه دی ماه می باشد اما بدلیل افزایش قیمت زمان آنرا به شهریور کاهش داده اند تا دوباره مناقصه برگزار گردد.
  البته در صورتی که شرکت ما برنده مناقصه باشد ما بازهم به کار خود ادامه میدهیم . آیا به من بیمه بیکاری تعلق میگیرد یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱:۴۱ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  ازقرار برای پروژه های پیمانکاری ، علیرغم دریافت ضریب بیمه بیکاری از کارفرما ، حقوقی به عنوان بیمه بیکاری قائل نیستندولی مورد شما ممکن است استثنا باشد.
  درهرصورت و ظرف ۳۰ روز اربیکاری ، آنرا دراداره کار مطرح کنید.

  [پاسخ]

  یداله در ساعت ۱۰:۰۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام
  من ۱۵ ماه سابقه بیمه دارم. با شرکت هیچ قراردادی ندارم. بدلیل نارضایتی برادر زاده مدیر عامل کارمند جدیدی بعنوان رقیب من استخدام نموده اند.
  یک – برای بیمه بیکاری اگر نامه عدم نیاز و قرارداد را بمن ندهند چه باید کرد
  دو – آیا در جلسه هیئت تشخیص کارفرما میتواند ادعایی کند (کم کاری یا … ) که منجر به عدم دریافت بیمه بیکاری گردد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۳ ۶:۳۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ۱- به اداره کارمراجعه و اخراج خود از کار را مطرح میکنید.
  سوابق بیمه، فیش حقوق ، لیست حضور و غیاب و… میتواند جایگزین قرارداد به منظور اثبات کارکرد شما باشد.
  ۲-کم کاری و غیره نمی تواند فی البداهه باعث اخراج فرد باشد بلکه نیاز به آیین نامه مورد تایید کارگاه دارد که برطبق آن اقدام به اخراج میکنند.

  [پاسخ]

  سارینا در ساعت ۴:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام من ۸ سال سابقه بیمه دارم و ۳ سال آخر در یک شرکت مشغول به کار بودم بعد از این مدت ۶ ماه از بیمه زایمان استفاده کردم شرکت تا ماه قبل از مرخصی زایمان با من تسویه حساب کرد اما الان بابت اون ۶ ماه که با شرکت قرارداد دارم به من عیدی و سنوات نمیده و میگه این مدت به عهده بیمه تامین اجتماعی است. خواهش میکنم راهنمائیم کنید.

  [پاسخ]

  سعیده در ساعت ۱۲:۵۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام خسته نباشید
  من ۲۸ ماه سابقه بیمه دارم به دلیل ندادن حقوق حتی طبق قانون کار ( علی رغم حجم بالای کار ) میخوام ترک کار کنم آیا مشمول بیمه بیکاری میشم یعنی ندادن حقوق برای سازمان تاین اجتماعی دلیل موجهی برای ترک کار است ؟ و اینکه اگر درطول استفاده ازبیمه بیکاری زایمان پیش بیاد میشه بیمه زایمان استفاده کرد ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۲:۰۹ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر این دلیل قانع کننده نیست.
  به اداره کار (با بررسی همه جوانب) مراجعه وفرم درخواست الزام کارفرما به تطبیق حقوق با قانون کار را تنظیم کنید.
  موضوع از طریق این اداره به کارفرما ابلاغ و جلسه ای دراین خصوص تشکیل میشود.

  [پاسخ]

  مریم نوری در ساعت ۳:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام من حدودا ۱۲ سال نیم سابقه بیمه دارم ولی بعلت فقر اقتصادی شرکت جوابگوی حقوق بنده نیست و عذر من رو خاسته ایا من می تونم از بیمه بیکاری استفاده کنم لطفا من رو راهنمایی کنید در ضمن متاهل هم هستم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۳:۳۸ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  درموعد سی روز اربیکاری به اداره کار مراجعه کنید.

  [پاسخ]

  فاطمه در ساعت ۴:۲۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید

  سوال من این است که آیا اگه کسی بیمه بیکاری به آن تعلق گیرد آن مدت که بیمه بیکاری می گیرد جزء سابقه آن شخص تعلق می گیرد یا نه و آیا از دفترچه بیمه برای درمان نیز میشود استفاده کرد و آیا بعد از اتمام بیمه بیکاری میشود خود را خویش فرما بیمه کرد با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۳:۳۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  مدت استفاده از بیمه بیکاری به عنوان سابقه شما ثبت میشود وبعد ار اتمام بیمه بیکاری هم میتوان آنرا بصورت اختیاری ادامه داد.

  [پاسخ]

  سودابه در ساعت ۴:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام و احترام
  من حدود ۶ سال و نیم سابقه کار دارم که حدود ۱ سال و نیمش پیوسته بوده و توی این ۶ سال و نیم ۴ ماه کم دارم و ناپیوسته هست و تا الان اصلا از بیمه بیکاری استفاده نکردم
  در صورت قطع همکاری کارفرما با بنده ، و با توجه به اینکه متاهل هستم و این شرکت هیچ قراردادی با من نبسته و هیچ فیش به من نداده ولی بیمه ام رد شده من چه مدارکی می تونم برای استفاده از بیمه بیکاری به اداره کار ارائه بدم و آیا همه این ۶ سال و نیم در مبلغ بیمه بیکاری من تاثیری داره ؟ و حداکثر چند ماه به من بیمه بیکاری تعلق میگیره ؟

  از کمکتون ممنونم

  [پاسخ]

  سودابه در ساعت ۴:۵۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با عرض سلام
  پیرو سوال قبلیم می خواستم ببینم مبلغ بیمه بیکاری که بر مبنای لیست بیمه داده میشه چجوری حساب میشه و بر چه مبنایی هست و چقدره ؟
  چون من ۶ سال و نیم سابقه کار دارم ولی همیشه حقوقم با میزان بیمه ای که شرکت برام رد می کرده یکی نبوده و همیشه کف مبلغ بیمه برام رد میشده

  ممنون

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۰:۴۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام
  اینجانب مدت ۱۳ سال در شرکتی به صورت قرار دادی یعنی هر سال با ما قرار داد می بستند مشغول کار بودم آیا با وجود این که شرکت هنوز دایر است می توانند ما را اخراج کنند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۳ ۲:۲۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بستگی به نوع قرارداد دارد.
  قراردادی که برای اجرای پروژه بسته میشوند مدت آنها وابسته به اتمام پروژه است ؛ به تبع بعد ازآن خاتمه می یابد درغیر اینصورت قراردادهایی که تمدید نمی شوندرا میتوان دراداره کار مطرح تا درصورت عدم امکان تمدید آن از طرف کارفرما مشمول بیمه بیکاری شود.

  [پاسخ]

  فریبرز در ساعت ۱۲:۳۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  باسلام وخسته نباشید .
  من در یک موسسه ای که خود نیز در آن سهم دارم مشغول به کار بودم وبیمه وحق بیکاری نیز بطور کامل پرداخت گردیده است .بعلت شرایط اقتصادی موسسه تعطیل شده است .پس از مراجعه به اداره تامین اجتماعی به من می گویند چون سهم داری بیکاری به تو تعلق نمی گیرد . آیا صحیح است ؟
  باتشکراز زخمات شما

  [پاسخ]

  ایمان در ساعت ۱۲:۵۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام
  کارمندی داشتم که به دلیل کم شدن کار قراردادش را ۱۴ ماه قبل تمدید نکردم. در این مدت از بیمه بیکاری استفاده میکرد حال دوباره استخدامش کردم آیا باید حق السعی در این مدت پرداخت کنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۳ ۲:۰۱ ب.ظ:

  باسلام واحترام
  منظورتان از حق السعی این مدت چیست؟

  [پاسخ]

  عباس در ساعت ۱۱:۴۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  ا سلام و تشکر از راهنمایی هایتان
  پدر اینجانب ۵۸ سال دارد و در حال حاضر از بیمه بیکاری استفاده میکند >آیا تبصره ای که برای ماده ۷ مبنی بر تحت پوشش ماندن افراد بالای ۵۵ سال تا زمان رسیدن به سن بازنشستگی میباشد هنوز معتبر میباشد؟ لازم به ذکر است که ایشان حدود ۵ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارند اما حدود ۱۵ سال هم سابقه اداده اموزش و پرورش دارند که البته هنوز محاسبه نشده است
  با تشکر مجدد

  [پاسخ]

  فرامرز در ساعت ۱۲:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام
  مدت بیست سال سابقه بیمه دارم و در جاهای مختلف کار کردم و ۲۶ ماه از این سابقه از بیمه بیکاری بوده است.در این مدت بیست سال فواصلی بین سوابق بیمه ایجاد شد.
  ۱- این فواصل و آن زمان بیمه بیکاری چه آثاری در زمان محاسبه بازنشتگی ایجاد میکند؟
  ۲- چون در جاهای مختلفی کار کردم ، چطور میتوانم سختی کار را پیگیر شوم.

  [پاسخ]

  حسن در ساعت ۱۲:۳۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام من سال ۸۹ با مجموعا” ۷٫۵سال سابقه بیمه وکار در شرکتهای مختلف از یک شرکت اخراج شده و ۱٫۵سال بیمه بیکاری گرفتم که تا آخر۹۰ بمن بیمه بیکاری دادند.الان از آن تاریخ تاکنون در جایی دیگر مشغول شده و ۱سال و ۳ ماه سابقه مجدد دارم آیا الان دوباره میتوانم برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنم یا محدودیت زمانی دارد و باید بین دو بیمه بیکاری باید محدوده ی زمانی مشخصی باشد؟ ممنون از راهنماییتان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۳ ۶:۲۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  درصورت احراز شرایط پرداخت ، کل مدت کارکرد درجدول محاسبه و مدت قبلی استفاده شده کسر میشود.

  [پاسخ]

  مجید زیرکی در ساعت ۱۱:۴۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با عرض سلام و خسته نباشید. من عوض برادره کوچیکم اجارا نامه مغازه رو امضا کردم الانم میخوام پروانه کسبشو به نام خودم بگیرم
  ایا بیمه بیکاری من قطع میشود؟ در ضمن من خودم دانشجو هستم
  چون سن برادرم نمیرسد کارهاشو من به نام خودم میکنم
  خواهشن در اسرع وقت جواب این بنده حقیرو بدین…خسته نباشین

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۶:۲۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  متوجه سوالتان نشدم!

  [پاسخ]

  مجید زیرکی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۹:۳۲ ب.ظ:

  سلام من بیمه بیکاری میگیرم الانم میخوام پروانه کسب بگیرم ایا بیمه بیکاریم قطع میشه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۵:۵۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر پروانه کسب این موضوع را اثبات کند که مشغول به کار شده اید، بله

  شاهکار در ساعت ۷:۰۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  باسلام.
  من در سال ۱۳۸۲ در کمیته امداد و در سال ۱۳۸۴ در شهرداری تهران مشغول به کار بودم با داشتن یبمه تامین اجتمتاعی که جمع کل داشته بیمه من حدود ۱۰ ماه می باشد و پس از سال ها در برج ۵ سال ۱۳۹۲ خودم رابیمه اختیاری کردم، حال بنده می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم چنانچه در حال حاضر بیکار می باشم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۷:۱۵ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر چراکه یکی از شروط استفاده از این بیمه داشتن رابطه ی کارگر و کارفرمایی است.

  [پاسخ]

  sh در ساعت ۹:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام
  من ۳۷ ماه سابقه بیمه دارم و ۱ ماه هست که متإهل شدم به دلیل کاهش کار شرکت اعلام به عدم نیاز اینجانب نمودند ایا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد یا نه اگر میگیرد چند ماه می تونم از این حق بیمه استفاده کنم؟ و بعد از این مدت اگر به کار آزاد مشغول بشم میتونم حق بیمه ام را خودم پرداخت کنم و از مزایای همان بیمه مثل بازنشستگی و … بهره ببرم یا خیر

  [پاسخ]

  ماجد در ساعت ۱۱:۲۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام
  آقا من دکتری فیزیک دارم ولی بیکارم آیا این قانون شامل حال من هم میشود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۶:۴۱ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  فعلا خیر ولی از قرار طرحی درمجلس تصویب شده که به افراد جویای کارهم بیمه بیکاری تعلق گیرد که به محض کسب اطلاعات بیشتر در سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

  [پاسخ]

  کامران ایزدی در ساعت ۳:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام.
  لطفا بفرمایید به هر شخص در طول دوران اشتغال چند بار بیمه بیکاری تعلق میگیرد.
  اگر شخصی مثلا بعد از دوسال از کار بیکار شود و ۱۲ ماه بیمه بیکاری بگیرد، آیا در سال های بعد درصورت بیکاری مجدد میتواند از شرایط بیمه بیکاری استفاده نماید؟ به چه صورت؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱ام, ۱۳۹۳ ۶:۵۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  پاسخی مشابه به سوال شما:
  مدیر سایت پاسخ در تاریخ اردیبهشت ۲۷م, ۱۳۹۳ ۶:۲۳ ب.ظ:
  باسلام و احترام
  درصورت احراز شرایط پرداخت ، کل مدت کارکرد درجدول محاسبه و مدت قبلی استفاده شده کسر میشود.

  [پاسخ]

  مسعود در ساعت ۷:۱۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده از تاریخ ۱۴/۹/۹۲ اخراج شدم که در تاریخ ۱۶/۹/۹۲ دادخواست تنظیم نمودم اما در جلسه تشخیص و حل اختلاف ۱۱/۷/۹۲ تایید و نوشته شده است و حالا اداره کار با درخواست بنده مخالفت کرده که یک ماه دیر مراجعه کرده اید و پرونده را مجددا به اداره تعاون شورای حل اختلاف فرستانده اند ایا به بنده بیمه بیکاری تعلق میگیرد. لطفا مرا راهنمایی کنید با تشکر.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۸:۳۲ ب.ظ:

  باسلام واحترام
  تاریخهای اعلامی شما مغایرت دارد.

  [پاسخ]

  مسعود در ساعت ۱۰:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده از تاریخ ۱۴/۹/۹۲ اخراج شدم که در تاریخ ۱۶/۹/۹۲ دادخواست تنظیم نمودم اما در جلسه تشخیص و حل اختلاف تاریخ دادخواست را اشتباه زده اند ۱۱/۷/۹۲ تایید و نوشته شده است و حالا اداره کار با درخواست بنده مخالفت کرده که یک ماه دیر مراجعه کرده اید و پرونده را مجددا به اداره تعاون شورای حل اختلاف فرستانده اند ایا به بنده بیمه بیکاری تعلق میگیرد. لطفا مرا راهنمایی کنید با تشکر.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۳ ۸:۳۷ ب.ظ:

  دوست عزیز
  بنده هنوز با تاریخهای شما مشکل دارم.
  اشتباه زده اند ۹۲/۷/۱۱ و به عنوان یک ماه دیرتر درحالی که این تاریخ قبل از اخراج شماست پس چطور به عنوان دیرتر تلقی شده است؟

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۲:۲۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام خسته نباشید من از سال ۸۵ بیمه دارم ولی کارمون تعطیل شده از ۹۳/۲/۳۱ دیگه سر کار نمیریم چند ماه بیمه بیکاری بهم تعلق میگیره متاهل هستم ممنون از راهنمایییتون

  [پاسخ]

  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام .لطفاً بفرمایید کسی که رشته عمران باشه هم می تواند بیمه بیکاری دریافت کند؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۳ ۸:۲۷ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  تحت پوشش قانون کاربودن(درصورت احرازشرایط) ملاک است و مدرک تاثیری دراین خصوص ندارد.

  [پاسخ]

  فرزانه در ساعت ۱۱:۳۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  باسلام و احترام
  اینجانب در سال ۸۵ در جایی مشغول به کار بوده ام و به مدت ۶ ماه کار نموده و بیمه رد شده است ولی بعد از آن به مدت ۸ ماه بیکار بوده ام ، حال میخواستم ببینم که می توانم مدت بیکاری که در گذشته بوده است فقط از مزایای سابقه بیمه ای تامین اجتماعی برای بیمه بیکاران رد می کنداستفاده نمایم یا خیر؟

  [پاسخ]

  احمدی پاسخ در تاريخ تیر ۱۳ام, ۱۳۹۴ ۶:۴۸ ق.ظ:

  خیر

  [پاسخ]

  irani در ساعت ۱۰:۵۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  سلام
  ببخشید بنده در شرکتی خصوصی نزدیک به شش سال هستش که کار میکنم و همین میزان سابقه بیمه دارم
  شرکت قصد داره تا آخر تیر ۹۳ با من قرارداد ببنده و بعدش تمدید نشه و بهم نامه عدم نیاز میدن،فقط مشکلم اینه که مرداد ماه ایران نیستم
  میخواستم ببینم اگه توی شهریور برم دنبال بیمه بیکاری بهم تعلق میگیره؟
  در صورتی که محدودیت زمانی هست برای اقدام برای بیکاری الویت برای بیمه پایان قراداد هستش یا تاریخ نامه عدم نیاز هستش؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۶ام, ۱۳۹۳ ۱:۲۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ازتاریخی که شما از کار برکنار میشود تا ۳۰ روز قابل اقدام هست.

  [پاسخ]

  irani پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۳۸ ق.ظ:

  با تشکر
  میخواستم بدونم اگه تاریخ نامه عدم نیاز ۲هفته بعد از پایان قرارداد باشه این زمان یک ماهه از پایان قرارداد حساب میشه یا از زمان نامه عدم نیاز؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۳ ۶:۴۷ ق.ظ:

  قاعدتا نامه عدم نیاز سند مکتوب کارفرما درخصوص اخراج شما ازکار است لذا می توانید به اتکا به آن اعلام کنید که از این تاریخ کارفرما اعلام کرده که نیازی به خدمات شما ندارد.

  fa در ساعت ۱۲:۰۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  من از سال ۸۵ در جایی مشغول به کار هستم و بیمه برایم رد شده است در آغاز سال ۹۳ اعلام نموده اند قرارداد ۳ ماهه است و بعد از آ۳ ماه با یک شرکت خصوصی قرارداد بسته می شود حال می خواهم ببینم بدون نظر ما اجازه این کار رادارند یا خیر؟ اگر ما متمایل نباشیم آیا بیمه بیکاری به ماتعلق می گیرد یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۳ ۲:۰۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  تغیر کارفرما یکی از شرایطی در قرارداد است که بدون توافق امکان تغیر آن نیست ولی بازهم پرس وجوی بیشتری بفرمائید.

  [پاسخ]

  عباس در ساعت ۹:۱۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  آیا پرداخت نکردن پول بیمه توسط کارفرما به بیمه بیکاری کارگر مربوط می باشد
  اینجانب از سال ۹۰ب یکار شده ام ولی بیمه بیکاری به من پرداخت نشده بعلت پرداخت نکردن کارفرما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۹:۲۹ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  یعنی اختصاصا” ۳% بیمه بیکاری را نپرداخته اند؟
  درهرصورت اداره ی اجرا تامین اجتماعی میتواند نسبت به وصول بیمه اقدام نماید.

  [پاسخ]

  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  باسلام وخسته نباشید.به مدت ۲۲سال دریکی ازشرکت های دولتی تابع جهادکشاورزی به عنوان راننده خودروسبک وسنگین مشغول به کاربوده ام.پس ازتعطیل شدن شرکت به شغل رانندگی خودروهای سنگین به صورت آزادبیمه پرداخت کرده ام سن۴۵ سال.سابقه ی بیمه ۲۹ سال.الان بیکار شده ام بیمه ی بیکاری به این جانب تعلق میگیرد.یا جز مشاغل سخت وزیان اورنیست که بازنشت شوم.باتشکرازراهنمایی شما

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱۰:۲۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با سلام
  می خواستم بدونم سازمان برای پرداخت مبلغ بیمه بیکاری سقف مشخص کرده؟
  مثلا اگر دریافتی بنده (که در سایت تامین اجتماعی ثبت شده) ۴ میلیون تومان باشه، دقیقا ۵۵% (۲۲۰۰۰۰۰) این مبلغ را پرداخت میکنند یا از یک حدی بیشتر را کسر می کنند؟

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۷:۴۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با سلام وخسته نباشید / بنده مدت ۱۲سال سابقه ی پرداخت حق بیمه رادارم و۱۲سال هم دریکی ازبانک ها کار کرده ام که حق بیمه از من کسر شده و از بانک اخراج شده ام چگونه باید حق بیمه ام را بگیرم و به سابقه ی تامین اجتماعی اضافه کنم . باتشکرحسین از بندر عباس

  [پاسخ]

  rahimi در ساعت ۲:۲۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با سلام بنده جهت بیمه بیکاری اقدام نموده و با ارائه مدارک لازم با درخواست اینجانب موافقت نموده اند سوالی که داشتم اینکه با ۲۳ ماه و ۱۵ روز سابقه بیمه چند ماه برای من بیمه بیکاری واریز می گردد.
  باتشکر

  [پاسخ]

  جواب پاسخ در تاريخ تیر ۲۵ام, ۱۳۹۳ ۶:۵۶ ق.ظ:

  جواب این سوال را با خوندن مطالب بالا براحتی بدست میارید و نیازی به این نیست که وقت مدیر سایت را با این سوال های بدیهی بگیرید.

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۱۱:۳۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با سلام
  من به صورت قرار داد تعهد خدمت از سوی وزارت بهداشت، قرار داد با مدت معین ۳ ساله جهت استخدام در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور را داشتم. بعد از اتمام قرارداد مذکور جهت تمدید به دانشگاه مربوطه درخواست ارائه دادم ولی دانشگاه تمدید نکرد و اینجانب بیکار شده ام. آیا با این شرایط من مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوم؟ بایستی به چه صورت اقدام نماییم
  لطفا راهنمایی بفرمایید
  با سپاس

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۴:۵۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  شما تحت پوشش قانون کار وبیمه تامین اجتماعی هستید؟

  [پاسخ]

  آسمان در ساعت ۶:۱۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با سلام.همسر من بیمه ی تامین اجتماعی بود و حدود ۶ ماهه بیکار شده.تازگی بیمه ی بیکاری او را حساب کردن و میخواهند به حسابش بریزند.همسرم تصمیم دارد سوپر مارکت دایر کند.ولی نمیتواند خودش حق بیمه بریزد.میخواستم بدانم با وجود سوپر مارکت بیمه ی بیکاری به او تعلق میگیرد یا خیر.متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۶:۳۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  این بیمه مخصوص افرادی است که شاغل نیستند که به نظر بنده با دایر کردن سوپر مارکت ایشان شاغل شناخته میشوند.
  درهرصورت پرس و جوی بیشتری بفرمائید.

  [پاسخ]

  a در ساعت ۷:۴۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با سلام،
  برای اقدام باید به اداره کار محل سکونت مراجعه کرد یا محل کار، اگر در دو استان متفاوت باشد؟
  سوال دوم اینکه چه میزان حقوق بیکاری تعلق میگیرد؟ ۵۰% پایه حقوق یا مبلغی که به ازای آن بیمه و مالیات کسر میشود؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۶:۲۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  محل کار

  [پاسخ]

  سارا در ساعت ۹:۴۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  سلام یه سوالی داشتم؟من از بیمه بیکاری استفاده میکنم به علت بیماری ۲ بار نتوانستم در تاریخهای مقرر برای حضور و غیاب حاضر شوم و بعد آن تاریخها مراجعه کرده و متوجه شدم برایم غیبت لحاظ شده آیا بیمه بیکاری من قطع خواهد بود؟با توجه به عذر موجهی که داشتم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۶:۲۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به واحد بیمه بیکاری خود مراجعه و با ارائه مدارک دلایل غیبتتان را توضیح دهید.

  [پاسخ]

  حسن در ساعت ۱۰:۴۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با سلام و احترام
  اینجانب شرایط دریافت بیمه بیکاری افراد جویای کار را دارم. از چه تاریخی و با چه مدارکی میتوانم به اداره کار مراجعه و بیمه بیکاری را دریافت کنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۶:۱۹ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر نمی رسداین موضوع به شکل قانون لازم الاجرا درآمده باشد.

  [پاسخ]

  بهروز در ساعت ۹:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با سلام وتشکر از سایت خوبتان
  چندسوال داشتم اگر لطف بفرمایید راهنمایی کنید خیلی ممنون خواهم شد
  بنده تا اسفندماه دریک کارخانه به مدت ۳سال کار می کردم که متاسفانه به دلیل تحریم ها نتوانست دوام بیاورد وتعطیل شدکارخانه نیروهارو تعدیل کرد وجزنگهبان کسی نیست باتوجه به اینکه قراردادی از اون تاریخ به بعد نداشتم بیمه رد نشده و۴ ماه که حق بیمه پرداخت نشده خواستم بپرسم امکانش هست که خودم حق بیمه رو الان پرداخت کنم تا وفقه نیافتد؟چه کار کنم که واسه این ۴ ماه ؟ایا می توانم درخواست بیمه بیکاری بدهم با توجه به اینکه قراردادنداشتم؟بهترین کار چیست؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۲ام, ۱۳۹۳ ۶:۳۰ ب.ظ:

  باسلام و تشکر
  معمولا دراین گونه موارد ، کارفرما موضوع تعطیلی بصورت گروهی را به اداره کار اعلام تاموقتا بیمه بیکاری پرداخت شود.
  برای بیمه اختیاری به این مسیر مراجعه کنید:
  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی

  [پاسخ]

  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  سلام وخسته نباشید.به مدت ۲۲سال دریکی ازشرکت های دولتی تابع جهادکشاورزی به عنوان راننده خودروسبک وسنگین مشغول به کاربوده ام.پس ازتعطیل شدن شرکت به شغل رانندگی خودروهای سنگین به صورت آزادبیمه پرداخت کرده ام سن۴۵ سال.سابقه ی بیمه ۲۹ سال.الان بیکار شده ام بیمه ی بیکاری به این جانب تعلق میگیرد.یا جز مشاغل سخت وزیان اورنیست که بازنشت شوم.باتشکرازراهنمایی شما

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۱:۵۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با سلام

  بنده در حال حاضر مشمول بیمه بیکاری هستم و مقرری بیمه را دریافت میکنم. میخواستم بدانم در صورتی که کار پاره وقتی پیدا کنم، از نظر قانونی باید به بیمه اعلام کنم؟ (لازم به ذکر است که برای این کار پاره وقت که دو روز در هفته است بیمه رد نمیشود) و آیا دریافت همزمان حقوق کار پاره وقت و مقرری بیمه اشکال دارد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۶:۱۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  درآیین نامه و قانون ، تفکیکی برای کارپاره وقت و تمام وقت قائل نشده است.

  [پاسخ]

  سعید شعبانی در ساعت ۷:۴۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با سلام چرا به هیچ یک از دهیاران بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد

  [پاسخ]

  رضا اصغری پاسخ در تاريخ شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۳ ب.ظ:

  به موجب بند “ز” ماده ۳ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، مقرری‌ بیمه‌ بیکاری شامل تأمین‌ اجتماعی است. بنا بر این دهیارانی که از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند بیمه بیکاری به آنها تعلق می گیرد.

  [پاسخ]

  سعید شعبانی در ساعت ۷:۵۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  با سلام چرا به هیچ یک از دهیاران بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد البته این بخشنامه از اول سال ۹۳ اجرا میگردد با اینکار دست دهیاران به هیچ جا بند نخواهد شد

  [پاسخ]

  رضا اصغری پاسخ در تاريخ شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۸ ب.ظ:

  مدیر کل محترم دفتر مطالعات و برنامه ریزی روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی نامه شماره ۳۰۱۹۰ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۸ خطاب به مدیر کل محترم دفتر امور روستایی استانداری اعلام نمود دهیار و کارکنان دهیاری مشمول قانون بیمه بیکاری می باشند.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۳ ۶:۴۶ ب.ظ:

  باسلام و تشکر از پاسخگویی جنابعالی

  [پاسخ]

  صفرخانی در ساعت ۱۲:۵۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  باسلام اینجانب مدت ۵ سال در یک شرکت شاغل به کار می باشم که هنگام پایان قرارداد به دلیل پیدا کردن شغل مناسب دیگر از مزایای بیممه بیکاری استفاده ننموده ام ولی حالا بعد از ۶ ماه کار در شرکت جدید بنده بیکار شدم به اداره کار مراجعه میکنم می گوید حداقل باید یک سال در آخرین محل کار فعالیت داشته باشید یعنی بنده نمی توانم از شرایط بیمه بیکاری استفاده نمایم ؟ خواهشا راهنمایی فرمائید

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۹:۲۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  با سلام , اینجانب شش سال در شهرداری کار میکردم که سه ساله ونیم آن را با شهرداری به عنوان کارمند خرید خدمت و با سمت نگهبان تا پایان اسفند ۹۳ قرارداد داشتم ؛ تا اینکه در اسفندماه به دلایل شخصی که شهردار و اعضای شورا با اینجانب داشتند ؛ شروع به سخت گیری کرده ، در ابتداحقوق بنده را ندادند و مرخصی های استحقاقی اینجانب را رد و همینطور از بنده خواستند که به عنوان کارگر خدماتی مشغول شوم ،چند روز بعد نیز با بی احترامی گفتند که باید رفته گری کنم ک هو چون در متن قرارداد من نبود و با ان مغایرت داشت ، بنده نپذیرفتم ، در تاریخ اسفند نیز برای اینکه تکلیف بنده را مشخص کنند گفتند که پشت در اطاقشون بشینم ، بعد چند روز یه نامه توبیخ به بنده دادند که در پرونده درج گردیید ، اخطاری که به دلیل نبود شورای کارگری و نماینده کارگری معنا نداشت ، روز بعددر تاریخ ۱۰ اسفند نامه تعدیل نیرو و خاتمه به پایان همکاری در پایان قرارداد را به بنده دادند و به بنده گفتند که به کارگزینی مراجعه کنم . و در تاریخ ۱۸ اسفند برای بار دوم به بنده نامه توبیخ دادند که نپذیرفتم ، این نامه بعد از تعدیل معنا نداشت .و سر انجام بنده را مجبور به تسویه کردند که در تاریخ ۲۷ و ۲۸ اسفند بنده تسویه کامل کرده و سنوات اینجانب را تا خرداد ماه پرداخت کردند.بعد از این مدت بنده برای بیمه بیکاری اقدام کرده ؛ که مخالفت گردیده ؛ مثل اینکه شهردار به بازرسین گفته ایشان خود خواسته تسویه کرده و از شهرداری رفته ؛ و شغل هایی که به ایشان معرفی شده را نپذیرفته و نامه توبیخ نیز دارند . و در پرونده بیمه من نیز گذاشتند ، در حالی که بنده کاملا بر اساس قرارداد عمل کرده و تا روز آخر در محل کار بوده و حقوق نیز تا پایان سال محاسبه گردیده ؛ این در حالی است که برگه تعذیل نیرو نیز به بازرسین داده نشده ؛ ما شاکی بازرسین شدیم ؛ میگویند مستندات ملاک نیست ، ملاک گفته های شفاهی کارفرماست ، خواهشمند است ر