نرم افزارحسابداری صدگان

قانون بيمه بيكاري + آيين نامه اجرايي آن

1468 52,783

حسابداراپ

ماده ۱ –

كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
‌تبصره – گروههاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند:
۱ – بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي.
۲ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه‌شدگان اختياري.
۳ – اتباع خارجي.


‌ماده ۲ –

بيكار از نظر اين قانون بيمه شده‌اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.
‌تبصره ۱ – بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تأييد شوراي عالي كار بيكار موقت‌شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
‌تبصره ۲ – بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله جنگ، آتش‌سوزي و… بيكار مي‌شوند با معرفي واحد كار و‌امور اجتماعي محل از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد.
‌ماده ۳ –

بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايت‌هاي تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به‌بيمه‌شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي‌شوند مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايد.
‌ماده ۴ –

بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.
‌تبصره – بيكاران مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه (‌موضوع قانون كار) را دريافت خواهند كرد.
‌ماده ۵ –

حق بيمه بيكاري به ميزان (۳%) مزد بيمه شده مي‌باشد كه كلاً توسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره – مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه شده و كارفرما و همچنين نحوه رسيدگي به‌اعتراض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد بر اساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات‌تأمين اجتماعي پيش‌بيني شده است.
‌ماده ۶ –

بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت:
‌الف – بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بيمه را داشته باشد. مشمولين تبصره (۲) ماده (۲) اين قانون از شمول اين بند‌مستثني مي‌باشد.

توضيح سايت:

راي ديوان عدالت اداري مبني بر تاييد كفايت ۶ ماه سابقه براي دريافت بيمه بيكاري صادر شد.

ب – بيمه شده مكلف است ظرف (۳۰) روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال‌به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيأت حل اختلاف تا سه ماه امكان‌پذير خواهد بود.
ج – بيمه شده بيكار مكلف است در دوره‌هاي كارآموزي و سوادآموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي و يا ساير‌واحدهاي ذيربط با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي‌شود شركت نموده و هر دو ماه يك بار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تأمين‌اجتماعي تسليم نمايد.
‌تبصره ۱ – كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده مي‌شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري‌متعلقه كمتر باشد مابه‌التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.
‌تبصره ۲ – مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق پرداخت حق بيمه، بيمه شده از نظر بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت محسوب خواهد‌شد.
‌ماده ۷ –

مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري و ميزان آن به شرح زير است:
‌الف – جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري اعم از دوره اجراي آزمايشي و يا دائمي آن براي مجردين حداكثر(۳۶) ماه و براي متأهلين يا متكلفين حداكثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه كلي پرداخت حق بيمه و به شرح جدول ذيل مي‌باشد:

‌سابقه پرداخت حق بيمه حداكثر مدت استفاده از مقرري جمعاً با احتساب دوره هاي قبلي
—————————————————————————————————————-
مدت سابقه                                   براي مجردين        براي متأهلين يا متكفلين
—————————————————————————————————————-
‌از(۶) ماه لغايت (۲۴) ماه                           (۶) ماه                       (۱۲) ماه
‌از (۲۵) ماه لغايت (۱۲۰) ماه                     (۱۲) ماه                       (۱۸) ماه
‌از (۱۲۱) ماه لغايت (۱۸۰) ماه                   (۱۸) ماه                        (۲۶) ماه
‌از (۱۸۱) ماه لغايت (۲۴۰) ماه                   (۲۶) ماه                        (۳۶) ماه
‌از (۲۴۱) ماه به بالا                                 (۳۶) ماه                        (۵۰) ماه
—————————————————————————————————————-

‌تبصره – افراد مسن مشمول اين قانون كه داراي ۵۵ سال سن و بيشتر مي‌باشند مادامي كه مشغول به كار نشده‌اند مي‌توانند تا رسيدن به سن‌بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.
ب – ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل (۵۵%) متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده مي‌باشد. به مقرري افراد متأهل يا‌متكفل، تا حداكثر (۴) نفر از افراد تحت تكفل به ازاء هر يك از آنها به ميزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دريافتي‌مقرري‌بگير نبايد از حداقل دستمزد، كمتر و از (۸۰%) متوسط مزد يا حقوق وي بيشتر باشد.
ج – مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است.
‌تبصره ۱ – متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به‌مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين (۹۰) روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار، و در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي‌كنند‌آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين (۹۰) روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر (۹۰) در‌صورتي كه بيمه شده كارمزد، ظرف (۳) ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد قرار‌گرفته به منزله دستمزد ايام بيكاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.
‌تبصره ۲ – افراد تحت موضوع اين ماده عبارتند از:
۱ – همسر (‌زن يا شوهر)
۲ – فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
۳ – فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين‌اجتماعي، ازكارافتاده كلي باشند.
۴ – پدر و مادر كه سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي ازكارافتاده كلي باشند و در هر حال معاش‌آنان منحصراً توسط بيمه شده تأمين گردد.
۵ – خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان اناث و ذكور، مذكور در بندهاي (۲) و (۳) اين تبصره.
‌تبصره ۳ – دريافت مقرري بيمه بيكاري مانع از دريافت مستمري جزئي نمي‌گردد.
‌تبصره ۴ – در صورت بيكاري زوجين فقط يكي از آنان (‌زن يا شوهر) محق به استفاده از افزايش مقرري به ازاء هر يك از فرزندان خواهد بود.
‌تبصره ۵ – بيمه شده بيكار و افراد تحت تكفل، در مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري از خدمات درماني موضوع بندهاي “‌الف” و “ب” ماده (۳)‌قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند كرد.
‌تبصره ۶ – مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمريهاي تأمين اجتماعي از پرداخت هر گونه ماليات معاف خواهد بود.
‌ماده ۸ –

در موارد زير مقرري بيمه بيكاري قطع خواهد شد.
‌الف – زماني كه بيمه شده مجدداً اشتغال به كار يابد.
ب – بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعي محل و يا نهضت سوادآموزي و ساير واحدهاي ذيربط از طريق وزارت كار و امور اجتماعي، بيمه شده‌بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره‌هاي كارآموزي يا سوادآموزي خودداري نمايد.
ج – بيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري ورزد.
‌د – بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي و يا ازكارافتادگي كلي شود.
ه – بيمه شده به نحوي از انحاء با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار مربوطه اعاده گردد.
‌تبصره ۱ – در صورتي كه پس از پرداخت مقرري بيمه بيكاري محرز شود كه بيكاري بيمه شده، ناشي از ميل و اراده او بوده است كارگر موظف به‌استرداد وجوه دريافتي به سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود. مشمولين بند ( ه) اين ماده نيز مكلف به بازپرداخت مقرري بيمه بيكاري دريافتي، به‌سازمان مذكور مي‌باشند.
‌تبصره ۲ – چنانچه بيمه شده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته و مقرري بيمه بيكاري را دريافت كرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرري‌دريافتي از تاريخ اشتغال خواهد بود.
‌تبصره ۳ – دريافت كمك‌هزينه حين كارآموزي مانع استفاده از مقرري بيمه بيكاري نخواهد بود.
‌ماده ۹ –

كارفرمايان موظفند با هماهنگي شوراهاي اسلامي و يا نمايندگان كارگران، فهرست محلهاي خالي شغل را كه ايجاد مي‌شوند به مراكز‌خدمات اشتغال محل اعلام نمايند.‌محلهاي شغلي مذكور (‌به استثناي رده‌هاي شغلي كارشناسي به بالا) منحصراً توسط مراكز خدمات اشتغال و با‌معرفي بيكاران تأمين مي‌گردد.
‌تبصره ۱ – دولت مكلف است همه‌ساله از طريق سيستم بانكي و منابع اعتباري سازمان تأمين اجتماعي و با استفاده از اعتبارات قرض‌الحسنه،‌طرحهاي اشتغال‌زاي مشخصي را جهت اشتغال به كار بيكاران مشمول اين قانون در بودجه سالانه كشور پيش‌بيني و رأساً يا از طريق شركتهاي تعاوني و‌يا خصوصي و با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به مورد اجراء گذارد.
‌تبصره ۲ – بيكاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه‌هاي كسب و كار و موافقت اصولي و تأسيس واحدهاي اقتصادي از وزارتخانه‌هاي صنعتي،‌كشاورزي و خدماتي با معرفي وزارت كار و امور اجتماعي در اولويت قرار خواهند داشت.
‌تبصره ۳ – سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همزمان با اجراي قانون بيمه بيكاري، آموزش مهارتهاي مورد‌نياز بازار كار و نيز بازآموزي و تجديد مهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري موضوع بند “ج” ماده (۷) اين قانون را در مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و‌يا مراكز آموزش جوار كارخانجات فراهم نمايد. هزينه‌هاي مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بيمه بيكاري مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد‌سازمان‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي كشور و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي، و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي‌خواهد رسيد قابل پرداخت است.
‌تبصره ۴ – نهضت سوادآموزي موظف است با همكاري كارفرمايان و وزارتخانه‌هاي ذيربط نسبت به تشكيل كلاسهاي سوادآموزي براي بيسوادان‌مشمول اين قانون اقدام نمايد.
‌ماده ۱۰ –

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حسابهاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت مقرري بيمه بيكاري موضوع اين قانون را جداگانه‌نگهداري و در صورت‌هاي مالي خود منعكس نمايد و گزارش عملكرد مالي خود را هر سال يك بار به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير‌كار و امور اجتماعي و شوراي اقتصاد ارائه نمايد.
‌ماده ۱۱ –

وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي مجري اين قانون خواهند بود.
‌ماده ۱۲ –

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هزينه‌هاي موضوع اين قانون را منحصراً از محل درآمدهاي ناشي از آن تأمين نمايد.
‌هزينه‌هاي اداري و پرسنلي هر دو دستگاه مجري قانون به طوري كه از (۱۰%) ميزان مقرري پرداختي به بيمه شدگان تجاوز ننمايد با تأييد وزير بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي تعيين و تخصيص داده مي‌شود.
‌ماده ۱۳ –

زمان اجراي اين قانون از زمان اتمام قانون آزمايشي بيمه بيكاري (۱۳۵۹.۵.۶) لازم‌الاجرا است.
‌ماده ۱۴ –

آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف يك ماه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۶۹.۷.۱۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

———————————————————————————————————————————————

آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری

شماره ۱۲۲۶۲۶/ت ۴۰۴ ه

۱۹/۱۰/۱۳۶۹

وزارت كار و امور اجتماعي
هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي و به استناد ماده ۱۴قانون بيمه بيكاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ آئين نامه اجرائي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱-

قانون بيمه بيكاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ در اين آئينامه اختصارا قانون ناميده ميشود.
ماده ۲-

پندار سیستم

كليه مديران و كارفرمايان كارگاهها ، موسسات توليدي ( صنعتي و كشاورزي ) خدمات فني و خدماتي داراي كاركنان مشمول قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار يا كار كشاورزي هستند موظف به اجراي مقررات اين آئين نامه مي باشند.
ماده ۳-

بيكار از نظر اين آئين نامه بيمه شده ايست كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده به كار باشد . تشخيص بيكاري بدون ميل و اراده و تاريخ وقوع بيكاري بعهده واحد كارو امور اجتماعي محل است .
ماده ۴-

هرگونه تغيير يا بازسازي خط توليد ، جابجائي كارگاهها و ماشين آلات به منظور كاهش وابستگي و بهينه كردن توليد كه در راستاي سياستهاي اقتصادي و اجتماعي دولت صورت مي گيرد تغيير ساختار اقتصادي تلقي م يگردد و تصميم گيري در مورد كاركنان اين قبيل كارگاهها كه موقتا بيكار شناخته شده و در چهار چوب بند الف ماده ۷ قانون از مقرري بيكاري استفاده خواهند نمود. به عهده شوراي عالي كار مي باشد.
تبصره ۱- مديران و كارفرمايان كارگاههاي موضوع اين ماده موظفند طرح تغيير ساختار اقتصادي واحد خود را كه به تصويب وزارتخانه ذيربط ، (واحدهاي تابعه در استانها ) رسيده است ، همراه با تقاضاي كتبي ، تعهدات لازم و فهرست اسامي كاركنان مشمول طرح كه موقتا بيكار خواهند شد با ذكر مدت زمان استفاده از مقرري بيمه بيكاري به واحد كار و امور اجتماعي محل تسليم نمايند و پس از تاييد طرح توسط شوراي عالي كار نسبت به اجراي آن اقدام كنند.
تبصره ۲- واحدهاي كار و امور اجتماعي مكلفند حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از دريافت طرح و تقاضاي كتبي ، مدرك مربوط را همراه با گزارش بازرسي كار جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي كار ارسال نمايند.
شوراي عالي كار ظرف يك ماه پس از دريافت مدارك مربوط تصميم خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵-

كليه مديران و كارفرمايان و مجريان پروژه ها مكلفند حق بيمه بيكاري مشمولين قانون را به ترتيب مذكور در قانون تامين اجتماعي ، از تاريخ ۶/۵/۱۳۶۹ به شعب مربوط سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند.
تبصره ۱- مبناي پرداخت حق بيمه بيكاري،مزده بيمه شده مي باشد .
تبصره ۲- سازمان تامين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه بيكاري طبق ضوابط قانون تامين اجتماعي به بيمه شدگاني كه با توجه به مقررات اين آئين نامه بيكار شناخته شده و از طريق واحدهاي كار و امور اجتماعي معرفي ميشوند ، مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايد.
ماده ۶-

بيمه شدگاني كه بعلت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه ازقبيل سيل ،زلزله ،جنگ ،آتش سوزي و … بيكار ميشوند ، در صورتي كه سابقه پرداخت حق بيمه آنان كمتر از ۶ ماه باشد ، مطابق با مشموليني كه داراي ۶ ماه سابقه پرداخت حق بيمه مي بشاند از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند نمود.
ماده ۷-

بيمه شده بيكار موظف است ظرف ۳۰ روز از تاريخ بيكاري فرم تقاضاي استفاده از مقرري بيمه بيكاري را تكميل و به واحد كار و امور اجتماعي محل ارائه نمايد.
تبصره ۱- چنانچه بيمه شده بيكار در فاصله زماني ۳۰ روز بعد از بيكاري امكان مراجعه و يا اعلام بيكاري به واحد كار و امور اجتماعي و ارائه يا ارسال تقاضاي استفاده از مقرري بيمه بيكاري را پيدا نكند تا ۳ ماه از تاريخ وقوع بيكاري فرصت دارد مدارك خود را مبني بر عذر موجه ، همراه با تقاضاي كتبي به واحد كار و امور اجتماعي محل بمنظور طرح در هيات حل اختلاف ارائه نمايد . در صورتيكه هيات حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضي را موجه تشخيص دهد مراتب را اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲- بيمه شده بيكار از تاريخ ارائه تقاضاي استفاده از مقرري بيمه بيكاري آمادگي خود را براي اشتغال بكار تخصصي و يا مشابه آن اعلام نموده است وموظف است در فاصله زمانهاي معيني كه توسط واحد كار وامور اجتماعي تعيين مي گردد در اداره كار وامور اجتماعي محل حضور يافته و دفاتر مربوط را امضا نمايد.
ماده ۸-

واحدهاي كار وامور اجتماعي موظفند حداكثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارك تكميل شده ( موضوع ماده ۷ اين آئين نامه ) نسبت به غير ارادي بودن بيكاري متقاضي اظهار نظرنموده و در صورت تاييد ، وي را كتبا به سازمان تامين اجتماعي معرفي نمايند. واحدهاي اجرائي سازمان تامين اجتماعي مكلفند ظرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفي نامه فرد بيكار ، نسبت به احراز شرايط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون اظهار نظر و متعاقب آن مقرري بيمه بيكاري وي رابرقرار نمايند.
ماده ۹-

بيكاراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري با معرفي واحدهاي كار وامور اجتماعي به شغل يا مشاغلي گمارده شوند كه ميزان حقوق ومزاياي آنان كمتر از ميزان مقرري بيمه بيكاري باشد ، مابه التفاوت حقوق ومزاياي دريافتي تا ميزان مقرري بيمه بيكاري متعلقه توسط سازمان تامين اجتماعي به آنان پرداخت خواهد شد. در اين گونه موارد اشتغال بيمه شده بيكار و ميزان حقوق و مزاياي وي توسط واحد كار و امور اجتماعي محل به شعبه تامين اجتماعي پرداخت كننده مقرري بيمه بيكاري ،اعلام خواهدشد.
ماده ۱۰-

پرداخت مقرري بيمه بيكاري به مقرري بگيران داراي ۵۵ سال سن و بيشتر در صورت عدم امكان اشتغال بكار آنان ،بدون رعايت بند الف ماده ۷ قانون تا رسيدن به سن بازنشستگي موضوع ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي ادامه مي يابد .
ماده ۱۱-

مقرري بيمه شدگاني كه در حين استفاده از مقرري بيمه بيكاري به خدمت وظيفه عمومي اعزام مي گردند در صورتي كه متاهل نباشند قطع مي گردد وپس از پايان خدمت وظيفه عمومي در صورت عدم اشتغال ، با معرفي واحد كار و امور اجتماعي مجددا نسبت به باقي مانده مدت استحقاقي ،مقرري آنان برقرار خواهد شد.
ماده ۱۲-

در مورد كارگراني كه در حين استفاده از مقرري بيمه بيكاري براساس حكم صادره شده از سوي مراجع ذيصلاح بازداشت يا زنداني ميگردند در صورت صدور راي مراجع مذكور مبني بر مجرميت آنان ، مشروط بر آن كه متاهل نباشند پرداخت مقرري بيمه بيكاري متوقف مي گردد و پس از گذراندن دور محكوميت بشرط عدم اشتغال ، با معرفي واحدكار و امور اجتماعي مجددا برقرار خواهد شد.
ماده ۱۳-

چنانچه دريافت كننده مقرري بيمه بيكاري حائز شرايط استفاده از مستمريهاي بازنشستگي و يا ازكار افتادگي كلي گردد مقرري بيمه بيكاري وي قطع و مستمريهاي مذكور طبق قانون تامين اجتماعي برقرار مي گردد.
تبصره – ملاك انجام حمايتهاي موضوع قانون تامين اجتماعي در ايام دريافت مقرري بيمه بيكاري حقوق و مزاياي ممبناي كسر حق بيمه زمان اشتغال بيمه شده بيكار خواهد بود.
ماده ۱۴-

در صورتي كه در طول مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري در تعداد افراد تحت تكفل بيمه شده تغييراتي حاصل شود ،ميزان مقرري وي طبق مقررات بند ب ماده ۷ قانون محاسبه و پرداخت خواهد شد.
بيمه شده مكلف است تغييرات تعداد عائله خود را با ارائه مدارك مثبته به شعبه پرداخت كننده مقرري وواحد كار وامور اجتماعي محل اطلاع دهد.
تبصره – احراز كفالت خواهد و برادر بيمه شده بيكار بعهده وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود.
ماده ۱۵-

دريافت كننده مقرري بيمه بيكاري در صورت اشتغال مجدد مكلف است حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ اشتغال مراتب را به واحد كار و امور اجتماعي و شعبه پرداخت كننده مقرري كتبا اعلام نمايد.
ماده ۱۶-

واحدهاي كار و امور اجتماعي مكلفند مشخصات مقرري بگيراني را كه بدون عذر موجه از شركت در دوره هاي كارآموزي يا سواد آموزي و يا قبول تخصصي يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري مي نمايند با ذكر تاريخ امتناع ، به سازمان تامين اجتماعي اعلام نمايند.
سازمان تامين اجتماعي موظف است مقرري بيمه بيكاري اين قبيل افراد را از تاريخ امتناع ، قطع نمايد.
ماده ۱۷-

واحد كار وامور اجتماعي محل مكلف است در صورت اطلاع از اشتغال بكار بيمه شده كه مقرري بيمه بيكاري دريافت مي نمايد ،فورا بررسي نموده و پس از احراز اشتغال بكار مقرري بگير مراتب را به شعبه پرداخت كننده مقرري جهت قطع مقرري ،اعلام نمايد.
چنانچه سازمان تامين اجتماعي نيز به نحوي از انحا از اشتغال بكار مقرري بگير مطلع گردد ، لازم است ضمن قطع مقرري بيمه شده مراتب را به واحد كار وامور اجتماعي محل اعلام نمايد.
تبصره – در صورت اعتراض كارگر نسبت به قطع مقرري توسط سازمان تامين اجتماعي ، واحد كار وامور اجتماعي مكلف است مراتب را بررسي و اعلام نظر نمايد. نظر واحد كار وامور اجتماعي قطعي و لازم الاجراست .
ماده ۱۸-

مقرري بيمه بيكاري بيمه شدگاني كه با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار اعاده مي گردند قطع ميشود و اين قبيل افراد مكلفند مقرري دريافتي در دوران مزبور را طبق اعلام سازمان تامين اجتماعي مسترد نمايند. مديران وكارفرمايان بيمه شدگان موضوع اين ماده وواحدهاي كار وامور اجتماعي مكلفند مراتب اعاده بكار مقرري بگير را كتبا به شعبه پرداخت كننده مقرري اطلاع دهند.
تبصره – مديران وكارفرمايان بيمه شدگان موضوع اين ماده مكلفند حق بيمه هاي موضوع ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي و ماده ۵ قانون بيمه بيكاري ،مربوط به ايام بلا تكليفي را طبق ضوابط مقرر به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند.
ماده ۱۹-

در مواردي كه بيمه شده بيكار تحت هر عنوان من غير حق مبالغي را از صندوق بيمه بيكاري دريافت نموده باشد ، ملزم به بازپرداخت وجوه دريافتي مذكور خواهد بود.
سازمان تامين اجتماعي با استفاده از اختيارات اجرائي ناشي از قانون تامين اجتماعي نسبت به وصول وجوه موضوع اين ماده اقدام مي نمايد.
ماده ۲۰-

در اجراي ماده ۹ قانون كليه مديران و كارفرمايان موظفند فرصتهاي اشتغال واحد خود را با هماهنگي شوراهاي اسلامي كار يا نمايندگان كارگران به مراكزخدمات اشتغال محل اعلام نمايند.
تبصره – مراكز خدمات اشتغال مكلفند ظرف ۳۰ روز نسبت به تامين و معرفي نيروي كار مورد نياز كه از طرف مديران و كارفرمايان به آنان اعلام ميشود اقدام نمايند و در غير اين صورت مراتب عدم امكان تامين نيروي مذكور را كتبا به واحد درخواست كننده اطلاع دهند.
ماده ۲۱-

كليه وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي كه به نحوي از انحا پروانه كسب كار وموافقت اصولي و اجازه تاسيس واحدهاي توليدي و صنعتي و كشاورزي و خدمات فني را صادر مينمايند موظفند بيمه شدگاني را كه مقرري بيمه بيكاري دريافت مي نمايند براساس معرفي واحدهاي كار وامور اجتماعي جهت اخذ مجوزهاي كسب وكار وموافقت اصولي ، در اولويت قرار دهند.
تبصره – مقرري بيمه شدگان بيكاري كه با استفاده از مزاياي قانون بيمه بيكاري و اين آئين نامه موفق به اخذ پروانه كسب وكار و يا موافقت اصولي مي شوند از تاريخ آغاز بهره برداري و كسب وكار طبق اعلام وزارت كار و امور اجتماعي قطع مي گردد.
ماده ۲۲-

آن دسته از بيمه شدگاني كه تاريخ وقوع بيكاري آنان قبل از تاريخ ۶/۵/۱۳۶۹ باشد از هر حيث مشمول قانون ومقررات و دستور العملهاي مربوط به قانون دوره آزمايشي بيمه بيكاري خواهند بود.
ماده ۲۳-

در اجراي ماده ۱۲ قانون ، اعتبار لازم جهت هزينه هاي اداري و پرسنلي وزارت كار وامور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي در اجراي قانون بيمه بيكاري و اين آئين نامه براساس توافق وزراي بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي و كار وامور اجتماعي از محل درآمدهاي ناشي از قانون بيمه بيكاري تعيين مي گردد و به مصرف ميرسد.
ماده ۲۴-

مقررات اين آئين نامه از تاريخ اتمام دوره قانون آزمايشي بيمه بيكاري (۶/۵/۱۳۶۹)لازم الاجراست .
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

—————————————————————-

لینک مرتبط:

«بیمه بیکاری» متاهلین چگونه محاسبه میشود؟

سوالات رايج بيمه بيكاري

واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها از ۱۲ بهمن.

محل تبلیغ شما

1,468 نظرات
 1. فرشاد می گوید

  ممنون عالی بود

 2. رضا نوری می گوید

  با تشکر به خاطر تمام مطالب سایت لطفا در مورد قوانین مربوط به کارکنان خدمات کشوری هم مانند قانون کاریها اطلاع رسانی کنید

 3. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر از لطف شما
  لطفا بفرمائيد چه مباحثي مدنظر شماست؟
  البته قانون مديريت خدمات كشوري در سايت منتشر شده ولي موارد كاربردي تر هم قابل انعكاس است.
  بااحترام

 4. عرب دوست می گوید

  با سلام
  دستتون درد نكنه
  از تالار گفتمان حسابداري خبر تازه اي شده است ؟
  با تشكر از زحمات جنا بعالي

 5. مدیر سایت می گوید

  سلام حضور جناب آقاي عرب دوست
  ضمن تشكر ؛ دوستان درحال پيگيري موضوع هستند كه اميدواريم ظرف اين هفته به نتيجه برسند.
  بااحترام

 6. مسلم مولازاده می گوید

  سلام
  اگه ما قبلا از بیمه بیکاری استفاده کرده باشیم
  برای استفاده مجدد مقدار بیکاری قبلی جزء جمع سوابق خواهد بود یا نه؟؟؟

 7. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  بله رعايت پرداخت هاي بيمه بيكاري قبلي الزامي است:
  ‌ماده ۷ –

  مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
  ‌الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:

  ‌سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی
  .
  .

  بااحترام

 8. سروش می گوید

  سلام.
  میزان حقوق بازنشستگی کسانیکه در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری بازنششسته می شوند بر چه اساسی محاسبه می شود؟؟

 9. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  اينطور كه ازاين خبر پيداست ، سرجمع حقوق بيمه پردازي ملاك مستمري بازنشستگي است:
  دستمزد ایام بیمه‌پردازی مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان است.
  لذا حق بيمه حقوق دوران بيكاري هم دراين محاسبات دخيل است.
  بااحترام

 10. سیدمصطفی . م می گوید

  با سلام و تشکر ویژه خیلی عالی بود لطفاً سؤال بنده را اگر ممکنه پاسخ دهید ؟ بنده یکسال در شرکتی کار کردم و به دلایل نامعلومی اخراجم نمودند البته قراردادم تا پایان برج دوره اعتبار داشته باید حقوقم تا آن ماه بدهند ؟ اگر ندادند چقدر زمان دارم شکایت کنم ؟ اگر محاسبه و بصورت یکجا دادند تا پایان برج ۱۲ کی زمان شکایت برای بیمه بیکاری دارم ؟ ظاهراً جهت محاسبه تا پایان برج ۱۲ و پرداخت حقوق تا آخر قرارداد لفتش میدهند که زمان شکایتم بگذرد چکار کنم که سرم کلاه نرود ؟
  خیلی متشکر

 11. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر
  چنانچه اخراج بنا به تشخيص هياتهاي تشخيص اداره كار غيرموجه باشد، حكم بازگشت به كار صادر خواهد شدكه دراين صورت پرداخت حقوق دوره ي قرارداد بعهده ي ايشان خواهد بود.
  بنابراين پيشنهاد مي كنم در مهلت قانوني( يكماهه) به اداره كار مراجعه و موضوع را ازاين طريق پيگيري فرمائيد.
  بااحترام

 12. امیر می گوید

  با سلام
  اینجانب مدت هشت ماه در شرکتی مشغول به کار بوده ام .ولی بنا به دلیل شرایط اقتصادی و تغییر شرکت به کار دیگری از کار بیکار شده ام
  اکنون با مراجعه به وزارت کار و درخواست استفاده از بیمه بیکار ی به اینجانب گفته شده که باید حداقل یکسال بیمه بیکاری در آخرین جای اشتغال رد شده باشد.در صورتیکه در همانطور که در این سایت و سایتهای
  دیگر قید شده : بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد
  لطفا در صورت امکان جواب اینجانب را سریعا بدهید

 13. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  به گفته هاي شفاهي كفايت نكنيد و قبل از سررسيد يكماه از تاريخ بيكاري ، شكايت خود را در اداره كار محل طرح كنيد.
  اگر هيئت ، اخراج شما راغير ارادي تشخيص دهدوخودتان در بيكاري ايجادشده نقش نداشته باشيد ، بنا به شرايط قيد شده در قانون ، يا بيمه بيكاري به شما تعلق ميگيرد يا بازگشت به كار خواهيد داشت.
  موفق باشيد.

 14. امیر می گوید

  با سلام مجدد
  اخراجی در کار نبوده فقط به دلیل شرایط اقتصادی شرکت تصمیم به شروع کار دیگری نموده که تخصص اینجانب در آن کارایی نداشته .خود شرکت نیز با توجه به مدت کار اینجانب در آنجا فکر می کرده می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم ولی با مراجعه به وزات کار گفته شده که شما بایدیکسال مدوام درآنجا باشید تا بتوانید از بیمه بیکاری استفاده کنید
  به همین دلیل من نمی دانم تکلیفم چیست بالاخره می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم یا خیر
  لطفا در این زمینه اینجانب را راهنمایی نمایید
  با تشکر و احترام

 15. مدیر سایت می گوید

  ضمن تشكر
  به نظر بنده بازهم به اداره كار مراجعه و بصورت مكتوب شرايط خود را تشريح نمائيد.
  به اين بخش از قانون هم عنايت بيشتري داشته باشيد:
  ‌ماده ۲ –
  بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
  ‌تبصره ۱ – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
  ‌ماده ۶ –
  بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
  ‌الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌مستثنی می‌باشد.
  ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

 16. امیر می گوید

  با تشکر فراوان
  امیدوارم همینطور که شما فرمودید باشه . ولی اداره کار اصلا توجهی به گفته های اینجانب نداره
  بهر حال ممنون از راهنمایی خوب شما
  با احترام

 17. عماد می گوید

  ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتان
  به بنده ۱۲ ماه بیمه بیکاری تعلق گرفته است اما به دلیل اینکه سال گذشته محل کارم تهران بوده سه ماه اول را همان تامین اجتماعی تهران به حساب اینجانب واریز کرده است و به دلیل اینکه محل سکونتم تغییر کرد و به شهرستان برگشتم بنابراین پرونده ام را از تهران به شهرستان انتقال داده اند و اداره کار شهرمن پرونده مربوط به خود را بررسی کرده و گفته که پرداخت حقوق به بنده ادامه یابد. اما پرونده مربوط به تامین اجتماعی که را بردم پیش مسئول مربوطه به اینجانب گفتند که باید بیایید اینجا برای ما کار کنید تا حقوق شما را برقرار کنیم و من گفتم غیر قانونیه از من بخواهین که برای شما کار کنم مسئول مربوطه گفتند که پس حقوقتان را قطع می کنیم و خط و نشان کشیدند که حتما حقوقتان را قطع می کنیم حال سوالم اینه که آیا ایشان حق چنین تصمیمی را دارند آیا دست ایشان است که حقوق بنده را قطع کنند و آیا اصلا قانون به تامین اجتماعی این اجازه را می دهد که فردی را که بیکار شده است به کار بگیرد به این بهانه که چون بیکار هستی باید برای ما کار بکنی تا حقوقت را برقرار کنیم؟ در صورتی که مسئول مربوطه حقوق من را قطع کنند چه مراحل قانونی را باید طی کنم؟
  سوال دوم اینکه الان که سه ماه از بیکار شدن بنده می گذرد و حقوق سه ماهه ام را دریافت کرده ام آیا دفترچه بیمه می توانم دریافت کنم؟ چون به بنده مسئول مربوطه گفتند که دفترچه حالا حالاها بهت تعلق نمی گیرد.
  و سوال سوم اینکه بنده برج ۱۲ اعزام به خدمت هستم و متاهل می باشم آیا حقوقم به خاطر خدمت قطع می شود یا خیر؟
  پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگذارم

 18. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر
  لطفا به اين بخش از قانون عنايت بفرمائيد:
  ‌تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می‌شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری‌متعلقه کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
  ‌ماده ۸ –

  در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
  ….
  ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده‌بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
  ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
  ‌تبصره ۵ – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای “‌الف” و “ب” ماده (۳)‌قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
  در خصوص قطع بيمه بيكاري در دوران سربازي به نظر بنده تا مدتي كه اين بيمه به شما قابل تعلق است ، پرداخت ميشود.
  البته تحت اين شرايط :
  ماده ۱۱-

  مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متاهل نباشند قطع می گردد وپس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال ، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجددا نسبت به باقی مانده مدت استحقاقی ،مقرری آنان برقرار خواهد شد.

  موفق باشيد.

 19. شبكه سبز می گوید

  با سلام
  اينجانب پيمانكار هستم و ليست بيمه پرسنل را با كد پيمان هاي منعقده به بيمه ارائه ميكنم. مثلا براي يكي از نيروها ۲۰ ماه با يك كد پيمان اداره برق و ۴ ماه آخر را با كد پيمان شهرداري ليست ارائه كرده ام و اكنون به همكاري ايشان نياز ندارم آيا در اين شرايط به ايشان بيمه بيكاري تعلق ميگيرد ؟
  بعضي از كارشناسها مي گويند شخص در آخرين كارگاهي ( پيمان ) كه كار كرده بايد حداقل يكسال سابقه داشته باشد.
  لطفا راهنمايي فرماييد. سپاسگزارم

 20. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  در قانون و آيين نامه ي آن ، به موضوعي كه جنابعالي نقل قول فرموديد اشاره نشده بلكه مقدمات اوليه برقراري بيمه بيكاري ، داشتن حداقل ۶ماه سابقه پرداخت حق بيمه قبل از بيكاري(بااحتساب دوره هاي قبلي استفاده شده) و غير ارادي و بدون ميل بودن كارگر دراين بيكاري است.
  لذا بيمه شده بعد از بيكار شدن موظف است ظرف ۳۰ روز با مراجعه به اداره ي كار ، بيكاري و آماده به كار بودن خود را اعلام كند تا بنا به تشخيص اداره كار ، مقرري وي بقرار شود.
  البته اين كه مي فرمائيد به همكاري ايشان نياز ندارم به شرطي مسموع است كه قرارداد پيمان يا قرارداد كاري شما با ايشان خاتمه يافته باشد در غير اينصورت راي اداره كار ، بازگشت به كار خواهد بود.
  موفق باشيد.

 21. حامد می گوید

  باسلام وعرض ادب
  بنده تا کنون حدود ۶ سال سابقه پرداخت بیمه داشته ام ۴ سال آن مربوط به یک شرکت صنعتی بوده و یک سال و نیم آن هم پس از درآمدن از شرکت بصورت اختیاری حق بیمه را پرداخت کرده ام و بعد از ان ۱۲ ماه سابقه پرداخت حق بیمه از سوی شرکت پیمانکاری ساختمانی بوده ام که در انجا مسئولیتم انباردار بوده و اکنون پس از پایان قرادادم بیکار شده ام به اداره کار مراجعه کردم و ایشان پس از بررسی مدارک بنده تشخیص به دریافت بیمه بیکاری دادند و فرمهایی به بنده دادند که به اداره تامین اجتماعی برده تا میزان سوابق و میزان تعلق حقوق مشخص گردد ولی اداره تامین اجتماعی پس بررسی پرونده بیمه اینجانب رای دادند که چون ۱۲ماه سابقه کار من در شرکت ساختمانی بوده و جزء مشاغل غیر مستمر است! بیمه بیکاری به من تعلق نمیگیرد در صورتیکه من قوانین بیمه بیکاری را مطالعه کردم چنین تبصره و قانونی وجود نداشت و بنده نیز کارگزر فصلی نبوده ام بلکه کارمند انبار بوده ام لطفا جهت گرفتن حق خویش راهنماییم بفرمایید؟
  باتشکر

 22. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  لطفا مروري دراين دادنامه داشته باشيد:
  http://www.accpress.com/news/1390/10/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-402-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-90921-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85/
  بنده هم اين چنين استدلالي نديده ام.
  موفق باشيد.

 23. احسان نوربخش می گوید

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما .من یه سوال داشتم و اگه زحمتی نیست خواهشا جواب بدین ممنون میشم.من ۸سال توی یه لوازم التحریر فروشی کار میکردم و ۸سال هم سابقه ی بیمه دارم االان قراردادم تموم شده ومیخوام از بیمه ی بیکاریم استفاده کنم باید چیکار کنم؟

 24. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  شرط استفاده از اين بيمه ، تشخيص غير ارادي بودن خاتمه ي كار شما است لذا لازم است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ بيكاري ، به اداره كار محل مراجعه و فرمهاي مربوطه را تكميل كنيد.
  چنانچه هيات تشخيص دهد كه امكان بازگشت به كار نداريد ، به سازمان تامين اجتماعي براي برقراري بيمه بيكاري معرفي خواهيد شد.
  موفق باشيد.

 25. امین می گوید

  سلام

  بنده دارای ۱۹۶ماه سابقه ی بیمه میباشم

  میخواستم ببینم
  چه قدر بیمه بیکاری شامل بنده میشود ؟

  ممنون اگر زود جواب بدید
  یابه ایمیل بنده ارسال فرمایید باتشکر

 26. مدیر سایت می گوید

  سلام دوست عزيز
  براي اين منظور لازم است مدت سابقه را درجدول ببريد و بيمه بيكاري دريافتي قبلي را (درصورت دريافت) كسر كنيد.
  ضمن اين كه اين بيمه در صورت غير ارادي بودن پرداخت ميشود و صورتي كه اداره كار ، شما را به كاري معرفي كند كه مشابه و دررديف تخصص شما است ، موظف به قبول ان هستيد.
  باتشكر

 27. حسن می گوید

  سلام
  من در یک شرکت ساختمانی مشغول بکار بودم
  ۳۱ ماه حق بیمه دارم
  ولی به دلیل اینکه کار به آخر رسیده است تعدادی نیرو تعدیل شده که اینجانب نیز جز آنها می باشم
  میخواستم ببینم آیا به بنده بیمه بیکاری تعلق میگیرد
  اگر تعلق میگیرد از کجا باید اقدام کنم
  ممنون از لطفتون

 28. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  قاعدتا باید مشمول این بیمه باشید.
  اقدام اولیه مراجعه به اداره کار و طرح موضوع بیکاریتان ظرف ۳۰ روز از تاریخ اخراج ازکار است.
  بااحترام

 29. محمد می گوید

  با سلام.
  ايا ترك كار براي تحصيل ميتواند شامل قانون بيمه بيكاري شود.(پنج سالم سابقه كار دارم)
  لطفا در صورت امكان جوابو به ايميلم بفرستيد.

 30. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  به اين موضوع توجه كنيد :
  ‌ماده ۲ –

  بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

 31. حسن یاراحمدی می گوید

  سلام من حدود ۱۳ ماه سابقه کار با بیمه دارم و شرکتی که کار می کنم به دلیل ورشکستی خیلی از نیرو ها که خودم هم جزشان بودم اخراج کرد سوالم اینه که بیمه بیکاری به اینجانب تعلق می گیره یا نه؟ چون شنیدم می گن که باید حداقل ۲۴ ماه سابقه بیمه داشته باشی تا بیمه بیکاری شاملت بشه

  با تشکر

 32. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  با توجه به شرايط قانون ، داشتن سابقه ‌از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه ، كفايت برقراري بيمه بيكاري را مي نمايد.
  به هرحال پيشنهاد ميكنم در مهلت مقرر به اداره كار مراجعه بفرمائيد.
  بااحترام

 33. اکبر ع می گوید

  سلام

  میخواستم در مورد قانون جدید بیمه سوال کنم

  بنده ۴۴ سال سن دارم وبیست سال سابقه پرداخت حق بیمه

  از دوستان شنیدم که میتوانم باقیمانده ۱۰ سال حق بیمه ی خود را یکجا پرداخت کنم تا باز نشسته شوم ایا این بخشنامه صحت دارد یا نه؟

  باتشکر از مدیریت سایت.

 34. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وادب حضور جنابعالي
  لطفا مروري دراين تصويب نامه داشته باشيد:
  تصویب نامه شماره۱۲۰۸۳۳/ت۴۷۲۱۴هـ مورخ ۹۰/۶/۲(آیین‌نامه اجرایی بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور- بازنشستگی بیمه شدگان)
  باتشكر و احترام

 35. محمد ج می گوید

  با سلام
  من ۱ سال پیش بیکار شدم و از آن تاریخ حق بیمه پرداخت نکردم.ضمنا ۳
  سال سابقه دارم(بیمه) آیا بیمه بیکاری شامل حال من می شود؟
  با تشکر

 36. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  اگر ظرف يكماه ار تاريخ بيكاري اقدام نكنيد ، قابل پيگيري بعدي نيست مگر :
  ……..مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
  بااحترام

 37. مريم می گوید

  با سلام
  بنده كلا ۱۱ سال سابقه بيمه دارم. خانم و مجرد هستم. مدت ۲ سال و نيم هم در يك شركت شاغل هستم. قرارداد من تا پايان امسال است كه البته براي سال جديد تمديد نشده است. ۳تا سوال دارم:
  ۱- آيا عدم تمديد قرارداد هم شامل بيمه بيكاري مي شود(به بنده تعلق مي گيرد)؟
  ۲- مدت زمان استفاده از بيمه بيكاري با توجه به سابقه همان ۱۸ ماه است؟
  ۳- ميزان حقوق ماهانه اي كه تعلق مي گيرد، چه مقدار است؟

  با تشكر از جواب شما

 38. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام حضور شما
  ۱- درصورتي كه عدم تمديد به عنوان اخراج غير ارادي از طرف اداره كار تشخيص داده شود وحكم بازگشت به كار ندهند بله بيمه بيكاري تعلق ميگيرد.
  ۲-مدت زمان وابسته به سابقه ي كار شما به كسر استفاده ها شده هاي قبلي است.
  ۳- به نقل از متن قانون:
  ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
  ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
  ‌تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند‌آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در‌صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار‌گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
  موفق باشيد.

 39. sj می گوید

  سلام
  من در شرکتی که در منطقه …شهرداری در خیابان … کار می کردم که تا آخر بهمن قرارداد داشتم و قرارداد جدید با من نبستند.
  می خواهم بیمه بیکاری بگیرم ولی نمی دانم باید به کدام واحد و شعبه اداره کار مراجعه کنم.
  لطفا” راهنمایی کنید به کجا باید مراجعه کنم.

 40. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  متاسفانه اطلاعات منطقه اي شهر تهران را ندارم ولي با تماس تلفني باوزارت كار و امور اجتماعي ، مي توانيد به جزئيات بيشتري دست پيدا كنيد.
  جهت استحضار و بطور معمول، يكماه فرصت مراجعه به اداره كار از تاريخ خاتمه ي كار داريد.
  موفق باشيد.

 41. ثریا حبیب زاده می گوید

  سلام
  من در تهران اخراج شدم و حالا به مشهد نقل مکان کردم
  آیا می توانم از همینجا اقدام به دریافت بیمه بیکاری کنم؟ لطفا راهنمایی کنید که آیا لازمه که دوباره برم به تهران و از آنجا اقدام کنم یا خیر؟

 42. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  به نظرم محل طرح شكايت شما تهران باشد چون محل كار قبلي شما هم درتهران واقع شده و احتمالا ليست بيمه شما هم از تهران ارسال شده.
  نهايتا به اداره كار مشهد مراجعه و موضوع را استعلام كنيد.
  لطفا خبر اين استعلام را هم به اطلاع ما برسانيد.
  باتشكر

 43. محمد م می گوید

  با سلام
  آیا اخراج به دلیل کسر کار ( دیر آمدن به سر کار ) طی مدتی که آن هم طبق قانون از حقوق اینجانب کسر گردیده ، جزو بیمه بیکاری میباشد ؟
  سوال دوم محل کار من اصفهان است ولی در تهران بیمه میشوم ، دفتر مرکزی شرکت در تهران است ، در کدام شهر باید طرح شکایت کنم ؟
  با تشکر

 44. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام واحترام
  اين موضوع بستگي به اين دارد كه كاركرد شما را درليست بيمه به چه شكل منعكس كرده باشند.
  يعني اگر از تعداد روزهاي شما كسر شده باشد وموثر در جمع كل كاركرد شما باشد بله باعث محاسبه در سابقه بيمه بيكاري خواهد بود.
  ليست بيمه شما از كجا ارسال ميشود؟
  درهمان شهري كه ليست بيمه براي شما ارسال شده ملاك عمل خواهد بود.
  باتشكر

 45. امیر می گوید

  با سلام
  من میخواستم بدونم پروسه بیمه بیکاری از زمان اقدام تا گرفتن نتیجه و دریافت پول چقدر زمان میبره؟ (در تهران)
  بعلاوه اینکه آیا لازم هست که نماینده کارفرما هم در اداره کار حضور پیدا کنه؟
  با تشکر از لطف شما

 46. رسول جلاليان می گوید

  باعرض سلام
  اينجانب در حدود ۹ سال با يك شركت درچندين پروژههاي عمراني همكاري داشتم و شركت مورد نظر طي اين مدت بصورت سه ماهه يا شش ماهه و يا سالانه با من قرارداد مي بست پايان سال ۹۰ قرارداد من با شركت مورد نظر به اتمام رسيد ( ولي پروژه اي كه در آن مشغول بكار بودم به اتمام نرسيد) در سال ۹۱ اين شركت با من قراردادي نبست و من براي استفاده از بيمه بيكاري به اداره كار محل فعاليت خود مراجعه كردم ولي مسئول اداره كار عنوان داشت كه چون بيمه شما توسط شركتتان از محل پروژه ها پرداخت شده به شما بيمه بيكاري تعلق نميگيرد خواهشمندام لطفا من را راهنمائي كنيد آيا اين امر درست است يا نه و يا راه حلي دارد يا نه ؟

 47. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام واحترام
  به نظر بنده از زمان بيكاري تا دريافت وجه حداقل زمان سه ماهه را پيش بيني كنيد و اين موضوع درشرايطي است كه راي اداره ي كار مبني بر ترك كار غير ارادي شما باشد.
  بله در جلسه اداره كار ، كارفرما هم مكلف به حضوراست.
  باتشكر

 48. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام حضور شما
  اگر به ضرايب بيمه مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد عنايت كنيد ، بخشي از آن به عنوان بيمه بيكاري لحاظ و از طرف تامين اجتماعي وصول ميشود ولي بنا به فرموده ي شما و وموارد مشابه ، از قرار تامين اجتماعي اين قراردادها را به خاطر پروژه اي بودن به اين شكل فرض ميكند كه اخراج فرد غير ارادي نيست و ايشان از قبل مي دانسته كه درانتهاي پروژه بيكار ميشود لذا راي به عدم تعلق بيمه بيكاري ميدهد درحالي كه چه در ليست بيمه ي پيمانكار و چه ضريب حق بيمه قرارداد ، حق بيمه ي بيكاري ديده ميشود كه هدف از وصول ، اعطاي آن درچنين مواقعي است.
  موفق باشيد.

 49. مهسا می گوید

  با سلام

  بنده حدود ۹ سال در شرکتی مشغول به کار بوده ام و شرکت در جاده مخصوص کرج قرار دارد. محل سکونت اینجانب شهرک اندیشه می باشد. اکنون مدیریت تصمیم به تغییر محل شرکت به سعادت آباد گرفته که برای بنده رفت و آمد در آن صورت بسیار سخت خواهد شد. آیا می توان در صورت تمایل مدیریت از بیمه بیکاری استفاده نمود؟

  با تشکر

 50. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  دريافت بيمه بيكاري از جنبه تمايلي قابل پرداخت نيست و منوط به راي اداره كار خواهد بود.
  باتشكر

 51. بیکار می گوید

  سلام و خسته نباشید

  من تا آخر اسفند قرار داد داشتم با شرکتی که ۲.۵ سال هست که براشون کار میکنم
  اول اردیبهشت به من گفتن که تا آخر ماه بیشتر نباید بیام سر کار و نیروی جایگزین گذاشتن برام
  از طرفی هم این شرکت قراردادهاشو خرداد ماه میبنده با کارمندهاش…
  یعنی من برای این دو ماه قرار دادی ندارم
  از پایان قرار دادم هم یک ماه بیشتر گذشته ….
  الان برای گرفتن بیمه بیکاری چیکار باید بکنم؟

  ممنون میشم سریع راهنماییم کنید

 52. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  قاعدتا براي اين دوماه به شما پرداخت دارند كه مي تواند متكي به قرارداد دوماهه باشد.
  پس تاريخ ترك كارتان از ۹۱/۳/۱ خواهد بود.
  موفق باشيد.

 53. بیکار می گوید

  آخه اداره کار میگه باید قرار داد این دوماهو داشته باشم …
  ولی من قرار داد این دو ماهو ندارم که …

 54. مدیر سایت می گوید

  باسلام مجدد
  قرارداد بصورت شفاهي و يا سوابقي كه نشان دهد تاكنون درآنجا مشغول به كار بوده ايد هم كفايت ميكند.
  بااحترام

 55. محمد می گوید

  با سلام و احترام
  بنده قبلا با سابقه ۶سال بیمه ، بی کار شده و به مدت ۱۸ماه از بیمه بیکاری استفاده کرده ام. اکنون نیز پس از ۷ ماه بیمه ی مجدد در محل کار جدید، کارفرما قصد تمدید قرارداد را ندارد. آیا میتوانم با توجه به این سابقه بیمه ، مجددا بیمه بیکاری دریافت کنم؟
  پیشاپیش از لطف شما ممنونم

 56. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  به نظر بنده شما با احتساب ۱۸ ماه قبلي و ۷ ماه فعلي ، از حداكثر بيمه بيكاري اين مدت سابقه كه همان ۱۸ ماه بوده است استفاده كرده ايد ليكن براي اينكه دچار اظهار نظر هاي غير نشويد پيشنهاد ميكنم در هرصورت بيكاري خود را درادارات كار محل طرح كنيد.
  موفق باشيد.

 57. شیرین می گوید

  با سلام
  اینجانب بمدت یکسال و نیم در شرکتی مشغول بوده و اکنون تا آخر اردیبهشت ۹۱ مشغول به کارم و دیگر با من قراردادی نمیبندند.قبلا نیز قرارداد ماهانه میبستند و سالانه نبوده.چندین ماهی هم بصورت پاره وقت مشغول به کار بودم و بیمه من هم بصورت مثلا ۹ روز در یک ماه رد شده-آیا این مشکلی برای گرفتن مقرری بیمه ام ایجاد نمیکند؟و آیا در میزان مقرری ام تاثیر دارد یا بر اساس بیمه کامل برایم محاسبه شده؟

 58. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام و احترام
  در هرصورت داشتن حداقل ۶ ماه سابقه قبل از بيكاري براي برقراري اين بيمه ضروري است.
  ضمنا بيمه بيكاري شما كمتر از حداقل حقوق سالانه نخواهد يود.
  موفق باشيد.

 59. وحید می گوید

  سلام میخواستم بپرسم من ۵سال سابقه بیمه دارم اگه در ماه آخر بیمه مارو نریزن بعد بندازن بیرون میتونم بره بیمه بیکاری اقدام کنم. ممنون اگه جواب سوالمو بدین

 60. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  اگر حضور شما دراين مدت قابل اثبات باشد ، عدم پرداخت بيمه مانعي براي استفاده از بيمه بيكاري نخواهد بود چراكه در هرصورت حق بيمه معوقه از كارفرما وصول ميشود.
  بااحترام

 61. حسین می گوید

  سلام خسته نباشید
  من ۲۰ سال سابقه بیمه دارم که ۱۳ سال پیش یک بار به مدت ۱۸ ماه بیمه بیکاری دریافت کرده ام. کار ما داره تعطیل میشه آیا میتونم دوباره بره بیمه بیکاری اقدام کنم.

 62. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  طريقه محاسبه به اين صورت است كه جمع سابقه كار را در جدول برده و مدت مشمول را مشخص و سپس ماه هاي استفاده شده را كسر ميكنند و اگر مشمول بوديد قابل برقراري است.
  موفق باشيد.

 63. عرفان می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید

  بنده دارای ۵۴ سال سن و ۱۵ سال سابقه کار می باشم . دو سال پیش
  از کار اخراج گردیده و در شورای حل اختلاف مشمول دریافت بیمه بیکاری
  به مدت دو سال و دو ماه گردیدم . حال که مدت بیمه بیکاری بنده رو به پایان است به دلیل سن اینجانب جایی به بنده کار نمی دهند و از طریق اداره کار نیز تاکنون نتوانسته اند شغلی که در توان اینجانب باشد برایم پیدا کنند .
  حال آیا می توانم بیمه بیکاری را تمدید کنم ؟ باید چه کار کنم ؟
  آیا نمی شود زودتر از موعد بازنشته شد ؟

  ممنون خواهم شد موارد فوق را توضیح داده و اینجانب را راهنمایی فرمایید

  با تشکر فراوان

 64. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده با توجه به اينكه از سقف بيمه بيكاري (با اين مقدار سابقه) استفاده كرده ايد ، امكان استفاده از بيمه بيكاري را نداريد.
  اين تصويب نامه را هم مرور كنيد ولي براي اطلاع بيشتر از شرايط بازنشستگي به سازمان تامين اجتماعي مراجعه بفرمائيد:
  تصویب نامه شماره۱۲۰۸۳۳/ت۴۷۲۱۴هـ مورخ ۹۰/۶/۲(آیین‌نامه اجرایی بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور- بازنشستگی بیمه شدگان)
  موفق باشيد.

 65. شیوا می گوید

  با سلام و احترام

  ظاهرا در مجلس موضوعی راجع به بیمه بیکاری مطرح گردیده که مثلا فقط به افراد بالای ۳۵ سال سن بیمه بیکاری تعلق گیرد.آیا واقعیت دارد؟

  و شرایط کنونی بیمه بیکاری تا کی ادامه دارد؟

  با تشکر فراوان

 66. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  لطفا مروري دراين مسير داشته باشيد:
  طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران اصلاح شد.
  بااحترام

 67. شیوا می گوید

  ممنونم-مطالعه کردم.پس یعنی شرط سنی گذاشته نشده است؟

 68. مدیر سایت می گوید

  اينطور به نظر مي رسد.
  منبع خبر شما كجاست؟
  باتشكر

 69. شیوا می گوید

  ظاهرا مجلس علنی بوده و بخشی از گفتگوها و پیشنهادات از تلویزیون پخش شده است.

 70. ارجمند می گوید

  با سلام و احترام

  اینجانب در یک شرکت راهسازی به عنوان حسابدار مشغول بکار بوده ام ولی چند روزی است بیکارشدم ۱۰سال سابقه بیمه دارم که ۹ماه آن در اهرم رد شده است .اکنون که جهت گرفتن بیمه بیکاری به اداره کار اهرم مراجعه کردم . فرمودن که کار شرکت عمرانی نبوده به همین خاطر بیمه بیکاری شامل شما نمیشود . خواهشمندم راهنمایی فرمایید. با تشکر

 71. مدیر سایت می گوید

  سلام و احترام حضور جنابعالي
  بله اين مورد مسبوق به سابقه است و شخصا براي بنده هم قابل درك نيست كه چرا پرسنل كارهاي پيمانكاري مشمول بيمه بيكاري نيستند در حالي كه بابت اين موضوع حق بيمه توسط كارفرما پرداخت ميشود.
  اگر دركامنهاي همين پست هم مرور كنيد مورد مشابه شما وجود دارد و كامنهاي اين پست:
  http://www.accpress.com/news/1389/07/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-14-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF/
  به هرحال به نظر بنده طرح شكايت در ديوان عدالت اداري مي تواند مانع اين امر باشد.
  موفق باشيد.

 72. فاطمه می گوید

  با سلام . من از ۱/۱۰/۹۰بیکار شده ام . قراردادیکساله تا۱/۳/۹۱ داشتم .اما متاسفانه بدلیل تعدیل نیرو بیکارشدم. شکایت کردم و بعد از کلی دوندگی بالاخره اداره کار به بیمه بیکاری رای داد. تقریباً ۵سال سابقه بیمه غیر پیوسته دارم و با توجه به اینکه در آخرین کارگاه ۷ماه سابفپقه داشتم چند ماه بیمه بیکاری به من تعلق می گیرد؟

 73. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ‌ماده ۷ –

  مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
  ‌الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:

  ‌سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی
  —————————————————————————————————————-
  مدت سابقه برای مجردین برای متأهلین یا متکفلین
  —————————————————————————————————————-
  ‌از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه (۶) ماه (۱۲) ماه
  ‌از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه (۱۲) ماه (۱۸) ماه
  ‌از (۱۲۱) ماه لغایت (۱۸۰) ماه (۱۸) ماه (۲۶) ماه
  ‌از (۱۸۱) ماه لغایت (۲۴۰) ماه (۲۶) ماه (۳۶) ماه
  ‌از (۲۴۱) ماه به بالا (۳۶) ماه (۵۰) ماه

 74. احسان پوریان می گوید

  با سلام
  من ۲ سال در کارگاه برادرم کار میکردم جمعا ۴نفر هم کارگر اونجا هست میخواستم ببینم راهی هست که بتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟
  چون کارفرمام برادرم بوده مشکلی ایجاد نمیشه؟
  با تشکر

 75. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  براي شما ليست بيمه ارسال شده است؟

 76. حميده می گوید

  با سلام اينجانب به مدت ۴۶ ماه در شركتي مشغول به كارم كه در ۹۰/۱۲/۲۹ قراردادم تمام شده اما به علت تعديل نيرو هنوز در سال ۹۱ قرارداد نبسته اند و عنوان شده قرارداد ۳ ماهه خواهند بست. اگر من جزء نيروهاي تعديل شده باشم پس از ۹۱/۳/۳۱ مي توانم براي بيمه بيكاري اقدام كنم

 77. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  بله مي توانيد ولي چون تاكنون قراردادي نداريد از اداره كار محل پرس وجوي بيشتري بفرمائيدهرچند كه تحت شرايطي مي توان حضور شما را تا كنون و در محل كار اثبات كرد.
  باتشكر

 78. احسان پوریان می گوید

  با سلام
  بله به همراه بقیه کارگرها برای من هم لیست ارسال شده است.
  یک بار از مسئول بیمه سوال کردم گفت اگر برادرت کارفرمات باشه حتما تبانی کردید میخواستم ببینم قانونی واسه این کار هست یا نه؟

 79. مدیر سایت می گوید

  باسلام مجدد
  در اين ماده قانون كار ، كساني كه مشمول اين قانون نخواهند شد مشخص شده است:

  ماده۱۸۸- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا” توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
  تبصره- حکم این ماده مانع از انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است ، نمی باشد.

  كه در قانون مدني هم قرابت ها مشخص شده است:
  کتاب ششم – درقرابت

  ماده ۱۰۳۱ – قرابت بردوقسم است قرابت نسبی وقرابت سببی .
  ماده ۱۰۳۲ – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است –
  طبقه اول – پدرومادرواولادواولاداولاد.
  طبقه دوم – اجدادوبرادروخواهرواولادآنها.
  طبقه سوم – اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها.
  درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابت نسبی بعده نسلهادرآن طبقه معین می گرددمثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاددردرجه اول ونسبت به اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبودوهکذادرطبقه دوم قرابت برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائی وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است .
  ماده ۱۰۳۳ – هرکس درهرخط وبهردرجه که بایک نفرقرابت نسبی داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت سببی بازوج یازوجه اوخواهدداشت بنا براین پدرومادرزن یک مرداقربای درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهریک زن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن خواهندبود.

  لذا صرفا و به نظر شخصي بنده رابطه كاري شما بابرادرتان مشمول منع در قانون كار نيست ولي مسلما سوال شما بحثي حقوقي و تخصصي است كه ممكن است بنده اشراف ۱۰۰% به آن نداشته باشم.
  موفق باشيد.

 80. فلاح می گوید

  با سلام و تشكر از اطلاعات مفيد شما
  اينجانب ۳۰ سال و ۳ ماه سابقه خدمت دارم ولي حدود ۱۰ ماه بدلايل نامشخص ليست بيمه ندارم ( مشغول بكار بوده ام ولي نهاد مربوطه ليست بيمه را برايم پرداخت نكرده اند ) و كارفرماي فعلي هم با توجه به اينكه زمان بازنشستگي من رسيده ، اعلام خاتمه كار نموده است .
  سوال :
  آيا كارفرما كه قرارداد مدت معين ساليانه دارم ، مي تواند من را اخراج نمايد ؟
  آيا از بيمه بيكاري مي توانم استفاده كنم ؟
  موضوع بازنشستگي من چگونه خواهد شد؟

 81. سید علی می گوید

  با سلام اینجانب در سال ۹۰ در یک شرکت عمرانی و صنعتی با حقوق و مزایای عالی به کار بودم که در بهمن ماه یک پیشنهاد شغلی از طرف یکی از دوستان داشتم که پس از مصاحبه با مدیران آن شرکت قرار شد یک ماه به طور امتحانی کار کنم که اگر مورد تائید بودم ادامه دهم البته میزان دریافتی این شرکت نسبت به شرکت قبل حدود ۱/۳ بود که من به خاطر این که شرکت تامین نیرو بود و احتمال طولانی بودن کار قبول کردم ولی بعد از گذشت ۵ماه اعلام قطع همکاری کردن البته بنده در این شرکت هیچگونه قراردادی تا این تاریخ ندارم اما بیمه و فیش حقوقی جهت اثبات در کار کردن در این شرکت دریافت نموده ام که طبق گفته رئیس کارگاه این شرکت ( متاسفانه شما نتوانستید نیازهای ما رو بر آورده کنید .) البته حدود ۸ سال سابقه بیمه در کارهای پروژه ای نفتی تا قبل از این شرکت دارم ۱-آیا بیمه بیکاری می توانم استفاده کنم ۲- آیا امکان بازگشت به کار با توجه به اینکه ۵ماه بدون هیچ برگه قراردادی مشغول به کار بودم هست ؟ ممنون

 82. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر از اظهار لطف شما
  چنانچه سوابقي مبني بر دريافت حقوق در دوره مذكور (مثل فيش حقوقي يا حكم كارگزيني ) داريد امكان به جريان انداختن سابقه لحاظ نشده وجود دارد.
  در قوانين تامين اجتماعي فقط مي توان فرد را با رسيدن به سن ۶۵ سال بصورت اجباري بازنشسته كردو درغيراينصورت تمام قوانين جنبه اختياري دارند.
  وچنانچه به سن بازنشستگي نرسيده باشيد مي توانيد در صورت راي به بيكاري غير ارادي ،و دريافت مقرري بيكاري به اندازه ي سابقه ي ، به سن بازنشستگي برسيدولي متوسط حقوق بازنشستگي شما تابع بخشي از دريافتي شما دردوران بيمه بيكاري خواهد بود.
  موفق باشيد

 83. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قانون نانوشته اي در خصوص شركتهاي پيمانكاري ( شركتهاي تامين نيرورا نمي دانم) وجود دارد كه چون فرد بايك پروژه مشخص با دوره زماني معلوم كار كرده (ارادي)مشمول بيمه بيكاري نيست ولي به هرحال جنابعالي مي توانيد با سوابق موجود ، اخراج خود را اداره كار مطرح و منتظر راي آنها درخصوص غير ارادي بودن بيكاري خود باشيد.
  موفق باشيد.

 84. حسين جليزي می گوید

  سلام من ۲۰ماه درشركت حفاري شمال كار ميكردم كه پس از اتمام حفاري ومنتقل شدن دكل حفاري درنقطه ديگر(كمتراز۷۰كيلومتر)نقل مكان كرده به علت عرف حاكم برمنطقه كه كارگربايد ازهمان منطقه باشد اخراج شدم خواستم بدونم بيمه بيكاري شامل من ميشوديانه؟ (لازم به توضيح است طبق اساسنامه شركت حفاري درجابجاي دكل كمتراز۷۰كيلومتر همان كارگر باقي بماند)

 85. حسين جليزي می گوید

  بيمه بيكاري شامل چه شركتهي ميباشد؟

 86. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  به نظر بنده هر شركتي كه در ليست بيمه ي خود ، حق بيمه ي بيكاري را به سازمان مي پردازد كاركنانش مشمول اين بيمه است.

 87. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چون بصورت عملي با شركتهايي كه فرموديد آشنانيستم ، در هر صورت پيشنهاد ميكنم بيكاري خودرا حداكثر ظرف ۳۰ روز ازتاريخ اخراج دراداره كار محل مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 88. مریم می گوید

  سلام من از۹۰/۴۰/۱ بیمه بیکاری ماهانه ۳۳۰۳۰۰ میگرم ولی ازاول امسال همان ۳۳۰۳۰۰ رابه حسابم واریز کردند.آیا دربیمه بیکاری نباید حداقل دستمزد رعایت شود؟یعنی افزایش حقوق سالانه تاثیر دارد یا نه؟

 89. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اينطور كه به صراحت در متن قانون آمده ، دريافتي مقرري بگير نبايد از حداقل دستمزد همان سال كمتر باشد:
  ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
  موفق باشيد.

 90. بیکار می گوید

  سلام
  من دو سال و نیم تو شرکتی که کار میکنم بیمه هستم
  اما به تازگی متوجه شدم که بیمه تیرماه پارسال من رد نشده!
  از اول تیر هم بیکارم میکنن …
  آیا اون رد نشدن بیمه برای من مشکل زاست و چه باید بکنم؟

 91. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  درسابقه بيمه پردازي شما مشكل ايجاد ميكندو كسر سابقه داريد.

 92. مهسا می گوید

  با سلام. در صورتی که شخصی شرایط دریافت یک سال بیمه بیکاری را داشته باشد و لی پس از پرداخت شدن ۴ ماه از بیمه بیکاری بر سر یک شغل جدید برود. در این صورت بیمه بیکاری او قطع می شود در صورتی که هشت ماه تا پایان آن باقی مانده است! سوال این است که اگر مجدداً پس از چند ماه بیکار شود شرایط بیمه بیکاری اوچه می شود؟ به عبارت دیگر یک سال بیمه بیکاری را می تواند به صورت غیر پیوسته دریافت کند؟؟یا خیر؟؟
  آیا این هشت ماه باقی مانده در سوابق شخص جهت استفاده آینده ذخیره می شود یا خیر؟

 93. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله در هرحال نحوه محاسبات بدين شكل است كه سابقه كار بيكاربراي مدت زمان استفاده از بيمه بيكاري مشخص و مدت استفاده شده ي قبلي از آن كسر ميشود.
  موفق باشيد.

 94. مصطفي می گوید

  با سلام . من حدود ۱۵ سال سابقه بيمه دارم ولي در اسفند سال۱۳۸۷ موفق به دريافت كارت معافيت از خدمت شدم . لطفا بفرماييد سابقه سنواتي بيمه اي كه بدون مدرك پايان خدمت به كار مشغول بودم براي احتساب بيمه بيكاري منظور ميگردد يا خير .

  با تشكر

 95. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  سوابقي كه با شماره ي بيمه ي شما ثبت شده باشد (چه قبل و چه بعد از سربازي) مورد قبول و استناد است.
  موفق باشيد.

 96. زهرا می گوید

  با سلام.من حدود دو سال در یک شرکت ساختمانی مشغول به کار بودم .بعد به دلیل مشکلاتی ۲ ماه مرخصی بدون حقوق گرفتم و حالا که مرخصی تمام شده به من گفتند که دیگه نیاز نداریم و من بیکار شدم.حال با توجه به این که در این ۲ ماه برای من بیمه ای رد نشده و برای مراجعه به اداره کار بیش از ۳۰ روز گذشته می توانم از قانون بیمه بیکاری استفاده کنم ؟

 97. الهام می گوید

  با سلام و خسته نباشید. من حدود ۵ سال در یک کلینیک رادیولوژی کار کردم ولی به علت بارداری مجبور به استفاده از مرخصی زایمان شدم و حالا که شش ماه مرخصی من به اتمام رسیده و قصد بازگشت به محل کارم را دارم کار فرمای من حاضر به پذیزفتن من نیست و من رسما بیکار شده ام حالا با توجه به ۵۰ ماه سابقه بیمه من ایا میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

 98. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  قانونا كارفرما نمي تواند بعد از مرخصي زايمان شما را نپذيرد.
  بيمه بيكاري وقتي برقرار ميشود كه بيكاري سركار غير ارادي باشددرحالي كه شما آماده به كار هستيد.
  موفق باشيد.

 99. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام و احترام
  طبق ماده ۷۲ قانون كار درصورتي كه مرخصي شما با هماهنگي و موافقت كارفرما و بصورت مكتوب انجام شده ، اين مدت به عنوان قطع رابطه ي كاري تلقي نشده ودرحال حاضر كارفرما (درصورت احقاق شرايط) موظف است شما را به كار بگمارد.
  موفق باشيد.

 100. الهام می گوید

  با سلام و تشکر از جواب سوالم. من یک سوال دیگر دارم
  من چگونه برای استفاده از بیمه بیکاری میتوانم اقدام کنم.
  و ایا با اینکه من در این کلینیک منشی بودم و ۵ سال سابقه بیمه دارم و غیر ارادی بیکار شده ام باز هم میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

 101. باران می گوید

  باسلام
  من کلا”۵۲ ماه سابقه بیمه دارم که ۴۸ ماه آن دریک کارگاه و۴ ماه دیگر آن دریک کارگاه دیگر میباشد بعد از ۴ ماه از کارگاه دوم اخراج شدم آیا میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟
  باتشکر

 102. مهدی س می گوید

  با عرض سلام و احترام
  بنده ۲ ماه است که بیکار شده ام و ۲ ماه از بیمه بیکاری استفاده کرده ام ولی پس از ۲ ماه تقریبا یک ماهی میشه که مجددا در شرکت دیگری مشغول بکار شده ام ولی از کارم راضی نیستم و با کارفرما دائما درگیری دارم. شاید دوباره اخراج بشوم آیا دوباره می توانم بلافاصله از بیمه بیکاری ام استفاده کنم یا خیر ؟ با توجه به اینکه ۸ سال سابقه کار دارم.

 103. مرتضی می گوید

  با سلامخدمت مدیر مربوطه
  اینجانب در آخرین شرکتی که مشغول به کار بودم حدود ۴ ماه سابقه کار داشتم که طبق نظر کار فرما با من قطع همکاری کردند و نزذیک به ۳ ماه است که توسط وزارت کار پیگیر کارم هستم لذا واحد مربوطه با بازگشت به کار اینجانب موافقت نکردندو در تاریخ ۷/۴/۱۳۹۱ رای بنده از وزارت کار ابلاغ شد لازم به ذکر میباشد که در کل ۱۲ سال هم سابقه بیمه دارم آیا من میتوانم از بیمه بیکاری استفاده نمایم لطفا پاسخ دهید با تشکر.

 104. محمد می گوید

  با سلام من قراردادم تمام شده ماهیت کارم دایمی است اما نوع قرار داد موقت است(همه قرارداد ها موقت است؟) بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد؟ با تشکر

 105. مرتضی می گوید

  خواهش میکنم زودتر مرحمت فرموده و پاسخ دهید

 106. مرتضی می گوید

  الان من سه روزه که خواهش کردم به من جواب بدید نمیدونم چرا جوابی دریافت نکردم در هر صورت ممنون اگر میشه یه گوشه چشمی هم به ما داشته باشید

 107. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام واحترام حضور جنابعالي
  ضمن عذرخواهي ؛ جمع سابقه ي شما در پرداخت بيمه بيكاري مهم است .
  ضمنا راي وزارت كار درخصوص پرونده شما چه مي باشد؟
  باتشكر

 108. مهدی س می گوید

  عذر میخوام به بنده جوابی ندادید

 109. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  درصورتي مي توانيد مجددا” از بيمه بيكاري استفاده كنيد كه همان روال قبلي را طي وراي اداره كار مبني برغيرارادي بودن بيكاري را كسب كنيد.
  ضمنا مدت استفاده شده ي قبلي از كل زمان مشمول كسر خواهد شد.
  موفق باشيد.

 110. مرتضی می گوید

  سلام خسته نباشید حکم وزارت کار تسویه حساب و غیر ارادی بودن بیکاری بنده بوده است و گفته اند ۲۵ روز دیگر به بایگانی مراجعه نمایم

 111. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام مجدد
  به نظر بنده اين راي باعث برقراري بيمه بيكاري شما خواهدشد.
  موفق باشيد.

 112. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  نوع قرارداد تاثيري در بيمه بيكاري (درصورت تعلق )ندارد.
  ضمنا راي ديوان عدالت اداري درسايت موجود است كه درخصوص قراردادهاي دائم وموقت صادر شده.
  لطفا اين راي را هم جستجو ومطالعه بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 113. مرتضی می گوید

  سلام مجدد و خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمتان یعنی امکان دارد که به من بیمه بیکاری ندهند من ۱۲ سال است حق بیمه پرداخت میکنم در چه صورت امکان دارد که تعلق نگیرد ظاهرا جواب شما هم قطعی نیست

 114. مرتضی می گوید

  امکان دارد که سن ویا سابقه کم من در شرکت باعث شود که به من بیمه بیکاری نپردازند من الان ۳ ماه است که با قرض زندگیم رو اداره کردم

 115. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  جواب بنده هم حسب توضيحات شما و راي اداره كار است چراكه حقير هم درجايگاه مسئولين اداره كار و سازمان تامين اجتماعي نيستم كه پاسخي قطعي به شما بدهم.
  موفق باشيد.

 116. مدیر سایت می گوید

  كل سابقه ي شما درپرداخت بيمه بيكاري موثر است.

 117. مرتضی می گوید

  در هر صورت ممنون از راهنمایی شما موفق باشید پس در کل نظر شما در مورد پرونده بنده مثبت است درسته

 118. مدیر سایت می گوید

  خواهش ميكنم.
  بله از شواهد پيداست كه بيمه بيكاري شما برقرارميشود.
  به اميد خدا

 119. مدیر سایت می گوید

  با سلام
  درصورتي كه اخراج شما از طرف اداره كار غير ارادي تشخيص داده شود ، بله مشمول بيمه بيكاري خواهيد بود.
  موفق باشيد.

 120. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  تشخيص غيرارادي بودن با اداره كار است.
  چنانچه كارفرما از پذيرش شما خودداري ميكند قانوناميتوانيد (حداكثر ظرف ۳۰ روز از اخراج)دراداره كار طرح شكايت كنيد و چنانچه راي مبني بربازگشت به كار نبود از بيمه بيكاري استفاده ميكنيد.
  موفق باشيد.

 121. ام البنین می گوید

  با عرض سلام وخسته نباشید اینجانب در تاریخ ۸۹/۱۰/۱۸ در کارخانه ای مشغول به کار شدم ودر فروردین ماه ۹۰ فقط ۱۱ روز بیمه من پرداخت شده وتا امروز یعنی تیر ماه بیمه من تمام به حساب ریخته شده است البته من نیروی قراردادی هستم واحتمالا تا اسفند ماه منو بیشتر نگه نمی دارند می خواستم بدانم آیا من به مدت ۱۲ ماه می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم.آیا این وقفه ای که در پرداخت بیمه به وجود آمده مشکلی برای استفاده از بیمه بیکاری ایجاد نمی کند منظور من استفاده ازبیمه بیکاری در پایان اسفند ماه ۹۱ می باشد. باتشکر

 122. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  جمع مدت سابقه بيمه پردازي شما قبل از بيكاري نبايد كمتر از۶ ماه باشد.
  ضمنا استفاده از اين بيمه اختياري نيست و بنا به راي اداره كاربرقرارميشود.
  موفق باشيد.

 123. پژمان می گوید

  سلام
  من در شرکتی تا تاریخ ۲۹ اسفند۹۰ کارکردم و بدلیل اینکه بیمه و حقوقم را ندادند از آن شرکت خارج و شکایت کردم و یعد فهمیدم ۳ ماه بیمه برایم رد نشده حالا میخواهم بدونم بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد یا نه؟

 124. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  چنانچه كاركرد شما در دوره ي واريزنشده قابل اثبات باشد، كارفرما ابتدا مكلف به واريز دوره هاي معوقه است كه بدين منوال قاعدتا نبايد (پس از تشخيص اداره كار) مشكلي در بيمه بيكاري ايجاد شود.
  موفق باشيد.

 125. پژمان می گوید

  با تشکر و با سلام
  من شکایت کردم رای تشخیص صادر شده پس از اعتراض رای حل اختلاف هم صادر شد و کارفرمام توافق کرد ولی روز موعد که رسید امتناع کرد و پرونده رفته دادگاه حالا میخواستم ببینم پس از دادگاه پی میشهو آیا امکان این هست که از محل ضمانتی ک شرکت پیش کارفرمای اصلی دارخ طلبمو پرداخت کنن و دیگه اینکه برای بیمه بیکاری باید تا رای دادگاه منتظر ماند یا نه ربطی بهم ندارن؟

 126. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  اینطور که از توضیحات شما متوجه شدم این رای مبنی بر دریافت حق و حقوق شما از کارفرما صادرشده که روال طبیعی و وصول آن طی میشود لیکن برای استفاده از بیمه بیکاری لازم است نظری مبنی بر غیرارادی بودن بیکاری از این اداره دریافت کرده باشید.
  موفق باشید.

 127. پژمان می گوید

  با سلام در رای صادره نوشته شده ضمن اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی قطع همکاری بصورت موجه و ارادی نمیدونم یعنی چی با این نکته بیمه چطوری میشه؟

 128. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده اين راي حكم به برگشت جنابعالي به كارقبلي داده و مشمول بيمه بيكاري نمي شود.
  موفق باشيد.

 129. پژمان می گوید

  با سلام من زنگ زدم اداره کار پرسیدم گفتن چون ۲ ماه آخر بیمه رد نشده باید منتظر نظر دادگاه باشم واقعا موندم

 130. وحید می گوید

  سلام خسته نباشید من دانشجو هستم پنج سال سابقه بیمه دارم اگه برای بیمه بیکاری اقدام کنم بازم منو به کاریابی یا فنی هرفه ای معرفی میکنن. (منم میخوام درس بخونم و سر کار نرم فعلا ) میشه راهنمائیم کنید .
  باتشکر

 131. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  اين موضوع از مفادمندرج در متن قانون است و حداقل بنده راهنمايي خاصي دراين باره ندارم.
  موفق باشيد.

 132. مجتبی نوروزی می گوید

  سلام.خسته نباشید
  من ۳۱ سال سن دارم و حدود ۸سال دردفتر مرکزی یک شرکت که پیمانکار کارهای حراستی دکلهای نفتی در جنوب (اهواز) بوده بعنوان کارمند کار کرده ام.هم در واحد مالی وهم درواحد قراردادها.البته اسم بنده در لیستهای طرحهای که گرفته بودیم قرار میگرفت وبیمه برایم رد می شد و بعنوان نگهبان در لیست لحاظ میشدم وسال به سال هم عیدی وسنوات خود را تسویه میکردم.حالا بعد از ۸ سال بدون هیچ دلیلی بنده را اخراج کردند و بعد از کلی پیگیری به بنده گفتند که میتوانی برای ادامه کار بعنوان نگهبان در بیابان مشغول بکارشوی.میخواستم از شما بپرسم آیا بنده که ۸ سال بعنوان نیروی تخصصی در دفتر مرکزی مشغول بکار بودم میتوانم از کارفرما شکایت کنم؟ و با توجه به اینکه بنده دیسک کمر دارم و نمیتوانم بعنوان نگهبان مشغول بکار شوم،اگر بخواهم میتوانم از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوم؟ ممنون از راهنمایی شما.

 133. نسرین می گوید

  با سلام یک سال بیمه بیکاری دریافت کرده ام و بعد از۲سال کار مجدد اخراج شده ام.می خواستم بدونم دوباره بیمه بیکاری تعلق می گیره یا نه

 134. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  مزاياي بيمه بيكاري كه درصورت اخراج و راي غير ارادي بودن آن توسط اداره كار مشخص ميشود وخيلي وابسته به تمايل اشخاص نيست ولي به نظرم چون شما در ليست به عنوان شغل نگهباني مشغول به كار بوده ايد الان هم تفاوت شغلي زيادي ازنظر قانوني نخواهيد داشت و تقريبا به همان كار گمارده شده ايد.
  درهرصورت موضوع جنابعالي تخصصي است و بنده نمي توانم اظهار نظر خاصي داشته باشم ليكن پيشنهاد ميكنم اين بخش از قوانين مرتبط را مرور بفرمائيد:
  مقررات‌ کلی‌ راجع‌ به‌ کمک‌ها (مواد۸۸ تا۹۶)

  ماده‌ ۹۰ـ

  افراد شاغل‌ در کارگاه‌ها باید قابلیت‌ و استعداد جسمانی‌ متناسب‌ با کارهای‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدین‌ منظور کارفرمایان‌ مکلفند قبل‌ از بکار گماردن‌ آنها ترتیب‌ معاینه‌ پزشکی‌ آنها را بدهند.

  در صورتی‌ که‌ پس‌ از استخدام‌ مشمولین‌ قانون‌ معلوم‌ شود که‌ نامبردگان‌ در حین‌ استخدام‌ قابلیت‌ و استعداد کار مرجوع‌ را نداشته‌ و کارفرما در معاینه‌ پزشکی‌ آنها تعلل‌ کرده‌ است‌ و بالنتیجه‌ بیمه‌ شده‌ دچار حادثه‌ شده‌ و یا بیماریش‌ شدت‌ یابد سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌‌ درمانی‌ و این‌ سازمان‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را درباره‌ بیمه‌ شده‌ اجرا و هزینه‌های‌ مربوط‌ را از کارفرما طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهند نمود.

  (با توجه به انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مقررات این ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است)

 135. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  جمع كل سابقه كار ملاك است و پس از كسر بيمه هاي بيكاري استفاده شده ، مازاد آن درصورت راي اداره كار قابل استفاده است.
  بااحترام

 136. مهدی- م می گوید

  با سلام و وقت بخیر

  مت مدت ۴ ساله در شرکتی مشغول یه کارم ، که الان شرکت مذکور اقدام به تعدیل نیرو و نهایتا انتقال مقدار قلیلی از کارکنانش ( با عقد قرار داد جدید) رو به یکی از شرکت های زیر مجموعه اش نموده

  حال از آنجاییکه شرکتی که در حال حاضر در آن مشغولم از عهده پرداخت به موقع حقوق و مزایا بر نمی آید و هم چنین با توجه به اینکه در صورت انتقال به شرکت دیگر نیز کد کارگاه محل کار عوض می شود و همچنن با توجه به اینکه محل شرکت در شهرستان مجاور می باشد ( سرویس دارد)
  آیا می توانم پس از پایان زمان قرار داد دیگر نسبت به تمدید آن اقدام نکنم و درخواست بیمه بیکاری دهم؟

  در هر صورت شرکتی که الان با آن قرار داد دارم تمایلی به بستن قرارداد در همین شرکت را با من ندارد و ملاکش تمدید قرار داد در شرکت دیگرش می باشد

  با سپاس

 137. مجتبی نوروزی می گوید

  واقعاً ممنون از راهنمایتون انشااله موفق و پیروز باشید

 138. مدیر سایت می گوید

  ضمن تشکر؛متقابلابرای شما آرزوی موفقیت میکنم.

 139. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  درصورتی که این عدم تمدید از طرف شما تلقی شود،یکی از شروط اصلی برقراری بیمه بیکاری یعنی غیر ارادی بودن بیکاری محقق نشده است.
  باتشکر

 140. احمدی می گوید

  عرض سلام و احترام
  ۹ سال در شرکتی مشغول به کار بودم بدلیل کم شدن فعالیت کاری شرکت توافقی ۲ ماه مرخصی بدون حقوق گرفتم اما به دنبال آن شرکت از من خواست این مرخصی ها را (بدون حقوق ) تمدید کنم تا ۲ سال این موضوع به طول انجامید و در حین آن شرکت یا مستقیما از طرف خود و یا به عنوان پیمانکار شرکتی دیگر برای من بیمه رد میکرد . در این بین من دانشگاه پذیرفته شدم و در حال تحصیل نیز هستم (از ۱۱ ماه پیش) . اما شرکت یک ماه پیش با من تماس گرفت و گفت دیگر نمیتواند بیمه رد کند و از تاریخ ۱/۲/۹۱ برای من بیمه رد نکرده است .لطفا راهنمایی فرمایید که اولا وضعیت ادامه بیمه من به چه صورت است و باید چه کنم؟ آیا بیکار محصوب میشوم و مشمول دریافت بیمه بیکاری هستم ؟ ثانیا محاسبه سنوات چگونه خواهد بود و آیا برای زمانی که مرخصی بدون حقوق داشته ام اما بیمه برایم رد میشده نیز جزو سنوات محاسبه میگردد؟ با تشکر

 141. مدیر سایت می گوید

  سلام و عرض ادب
  به نظر بنده وقتي توافق بر مرخصي بدون حقوق است يعني اينكه رابطه مالي(ونه رابطه ي كاري) شما با كارفرما قطع شده لذا ارسال ليست بيمه منتفي ميشود.
  بااين شرايط شما ، به نظر بنده تا ۹۱/۲/۱ همچنان در استخدام شركت مذكور و يا شركت پيمانكاري بوده ايد و از تاريخ قطع بيمه بمدت يكماه فرصت داريد كه بيكاري خود را دراداره كار محل مطرح كنيد تا پس از راي اداره كار، بيمه بيكاري شما محقق شود.
  موفق باشيد.

 142. محمد می گوید

  با سلام
  می خواستم بدونم شخصی با داشتن ۹۶ ماه پرداخت بیمه با حداقل سقف پرداخت تامین اجتماعی و مجرد در صورت تعدیل نیروحد اکثر چند ماه و به چه میزان بیمه بیکاری به اوتعلق خواهد گرفت؟
  با تشکر

 143. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بيمه بيكاري پس از راي اداره كار برقرار ميشود.
  براي اطلاع از مدت به ماده ۷ قانون مراجعه كنيد.
  موفق باشيد.

 144. محمد غلامی می گوید

  با سلام
  اینجانب ازسال ۸۷درشرکتی مشغول به کاربودم وبه طوراتفاقی دراسفند۹۰متوجه شدم که ۲ماه بیمه اینجانب به اشتباه در لیست بیمه ارسال نشده وبامشورت باشرکت قراربر این شد که مراحل قانونی برای حل این مشکل طی شود که امروز تقریبا حل شده ولی از تاریخ ۹۱/۱/۳۱عذر من راخواسته اند می خواهم ببینم که حالا که ۳ماه گذشته بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد متشکرم

 145. احمدی می گوید

  با سلام و احترام
  مرسی از پاسخ شما اما ممکن است توضیح بیشتری در دو مورد ارائه بفرمایید . اول اینکه فرموده اید رابطه مالی در طی ۲ سال مرخصی بدون حقوق قطع شده اما رابطه کاری باقی مانده ، آیا منظور اینست که هنگام تسویه حساب مالی با شرکت سنوات برای این ۲ سال منظور میگردد یا خیر؟
  دوم :اکنون که بیش از ۱ ماه از تاریخ قطع ارسال لیست بیمه گذشته و به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده ام و اینکه هم اکنون دانشجو هستم آیا میتوانم حق بیمه با مزایای کامل (شامل بازنشستگی ، بیمه بیکاری و . . .) را خود شخصا پرداخت کنم؟(از جمله برای این ۳ ماه گذشته که بیمه رد نشده است؟)
  با تشکر

 146. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  ۱- همانطوري كه عرض كردم به نظر بنده اين مرخصي عملا اتفاق نيافتاده چراكه براي شما ليست بيمه رد شده است درصورتي كه مرخصي بدون حقوق ، هم بدون حقوق است و هم بدون بيمه
  ۲- براي دوره گذشته كه ميسر نيست ولي براي دوره ي حال مي توانيد از طريق خويش فرمايي بيمه ي خود را ادامه دهيد.
  درهرصورت موضوع شما خاص است و پيشنهاد ميكنم پرس و جو و مشورت بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 147. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ارتاريخي كه عملا بيكار وورود و خروج شما ثبت نمي شود، بمدت يكماه فرصت طرح موضوع درادارات كارو امور اجتماعي داريد.
  به هرحال موضوع خود را در اداره كار مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 148. معصومی می گوید

  سلام من در یک شرکت کار می کنم که ۳ ساله بیمه ام ولی در این ماه بیمه من رو تو قرارداد رد کرده اند ولی من سر قرارداد نبوده ام ضمن اينکه قرارداد مردانه است و من دخترم آیا مشکلی برای بیمه و مزایای من پيش نمیايد

 149. ربابه يونسيان می گوید

  بازنشسته علوم پزشكي ومجرد هستم ايا حقوق پدرم كه مستمري بگير تامين اجتماعي بوده و فوت شده اند به من تعلق ميگيرد يا نه متشكرم

 150. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده دراين خصوص رضايت شما لازم است چراكه به اين شكل درواقع از آن شركت منفك و به شركت ديگري نقل كار كرده ايد.
  موفق باشيد.

 151. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  متاسفانه اطلاعات مناسبي دراين خصوص ندارم.
  پيشنهاد ميكنم موضوع را ازشعبه اي كه پدرتان مستمري ميگرفته جويا شويد.
  موفق باشيد.

 152. ربابه يونسيان می گوید

  با سلام لطفا در مورد حق عائله مندي زنان شاغل و يا بازنشسته مجرد توضيح دهيد مصوب در سال گذشته در مجلس
  ضمنا از جواب سوال قبلي متشكرم
  ممنونم چنان جه مقدور است برايتان دومرتبه پي گيري نماييد

 153. زهرا می گوید

  یک سوال داشتم.من یک سال ۱۰ ماه در نمایندگی بیمه البرز کار کردم و بیمه ام هم همینجوری رد شد الان ۴ ماه کارفرمامون نمایندگیشو تغییر داده کرده نمایندگی ایران بیمه منم با همان کارفرما قبلی ولی با یک کد کارگاه جدید رد شدخ.الان می خوام بیمه بیکاری بگیرم میگن شاملت نمیشه.من نه محل کارم نه نوع کارم و نه کارفرمام تغییر کرده فقط به خاطر کد کارگاه جدید میگن نمیشه.من باید چیکار کنم .دستم هیجا بند نیست.دارم دیوانه میشم .آخه متاهلم دو سال چند ماه کار کردم الان هیچی به هیچی.تورو خدا من رو راهنمایی کنید.اگر میتونید سرسع جواب بدید

 154. hanie می گوید

  salam man darkhaste bime bikari dadam 6mah be man talogh migire to in modat man ezdevaj kardam mikhastam bedoonam 6 mah dige be man midan man 19 mah sabeghe daram ya bastegi be sabeghe nadare؟

 155. میرزایی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده در حال حاضر مدت ۵سال است که دری پک شرکت خصوصی مشغول کار هستم در حال حاضر باردار هستم کارفرما بعد از متوجه شدن قرارداد من را به مدت سه ماه تمدید کرده تا قبل از شروع دوران استعلاجی زایمان با من تسویه کند و در دوران استعلاجی هیچ گونه سنواتی به من ندهد با توجه به شرایط کنونی بنده چظور میتوانم از مرخصی زایمان استفاده کنم آیا بیمه حقوق دوران زایمان را پرداخت میکند آیا میتوانم بعد از دوران زایمان از بیمه بیکاری استفاده کنم لطفا راهنمایی فرمایید
  باتشکر فراوان

 156. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  چون دوره ي اشتغال شما درزمان مجردي بوده ، ازدواج فعلي تاثيري درمدت بيمه بيكاري ندارد.
  موفق باشيد.

 157. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده تغير كد كارگاه تاثيري در بيمه بيكاري ندارد ولي تشخيص نهايي تعلق بيمه بيكاري بعهده ي اداره ي كار است لذا درهرصورت و حداكثر يكماه پس از بيكاري ، موضوع را دراداره كار مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 158. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  مرخصي استعلاجي زايمان بعهده ي سازمان تامين اجتماعي است و كارفرما دراين مدت پرداختي ندارد ولي دراين دوران ، رابطه كاري شما باكارفرما قطع نخواهد شد و پس از دوره مرخصي به كاربازخواهيد گشت.
  درانتهاي قرارداد اخير هم مي توانيد موضوع بيكاري را بااداره ي كارمطرح كنيد تا درصورت تشخيص اين اداره ، بيمه بيكاري شما برقرارشود ولي به نظرم درهرحال از يكي ازاين مزايااستفاده خواهيدكرد.
  موفق باشيد.

 159. زهرا می گوید

  با سلام،من امروز تامین اجتمایی بودم ،کارشناس میگه از لحاظ قانونی کد کارگاه تغییر کند بیمه تعلق نمیگیره،چون آخرین کارگاه مهم هست،اداره کارم همین رو میگه،به نظر شما قانون جاههای مختلف متفاوت هست؟
  من فقط ۴ ماه در کارگاه جدید کار کردم و ۱ سال و ۱۰ ماه در کارگاه قبلی ،ولی کارفرما در دو کارگاه یکی بوده،تامین اجتمایی و اداره کار میگن ما فقط کد کارگاه رو میشناسیم،من چیکار می تونم بکنم؟جایی دیگه هست که بتونم بپرسم؟

 160. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام مجدد
  درمتن قانون و آيين نامه اجرايي آن ، موضوع مورد اشاره شما نيامده است.
  شايد فرض را براين مي دانند كه شما كلا ۴ ماه سابقه ي كار داريد كه دراين صورت بيمه بيكاري تعلق نمي گيرد.
  پيشنهادم درهرصورت مراجعه به اداره كار و طرح موضوع بيكاري خود است.
  يا اينكه با اشخاص ديگري مشورت و به گفته هاي شفاهي اكتفا نكنيد.
  موفق باشيد.

 161. زهرا می گوید

  با سلام-من به اداره کار هم رفتم و با شخصی که نظر نهایی رو در مورد اینکه بیمه بیکاری تعلق می گیره یا نه ،اعلام می کنه صحبت کردم-اونم گفت چون کد کارگاه تغییر کرده نمی شه-آخه تقصیر من چیه؟من نه محل کارم و نه نوع کار و کارفرمام تغییر نکرده،اداره کار میگه تامین اجتماعی بعد از استعلام فقط کد کارگاه رو به ما اعلام می کنه،من این ۲ سال و چند ماه رو بدون اینکه حتی یک روز بیمه ام قطع بشه بیمه بودم،یعنی امکان داره بتونم اعتراض بذارم؟تا بیمه بیکاری بگیرم

 162. زهرا می گوید

  سلام من ۱۰ سال درکارخانه ای که کارسخت وزیان اور داردمشغول به کاربوده ام ایا قانون بیمه بیکاری ما هم مانندمشاغل عادی محاسبه می شود.
  ممنون

 163. محمد می گوید

  با سلام،بیش از یک سال است در شرکتی مشغول بکار بودم که قراردادها سه ماهه تمدید میشده،از ابتدای تیر ماه قرارداد منعقد نگردیده (من امضا کرده ام ودست کارفرما میباشد با تاریخ سه ماهه که عرض کردم)و ابتدای مرداد حکم اخراج به دستم دادند که بعد از آن طی نامه ای از جانب من تاکید بر عدم مسئولیت خویش و در قسمتی به نظر کارفرما احترام گذاشته ام.۱- حال آیا صرف کلمه -احترام به نظر جنابعالی-موجب تضییع حقوق من میشود(حقوق تیر ماه را نیز دریافت نکرده ام)۲- با توجه به عدم وجود قرارداد در ید اینجانب حقوق دو ماه آینده را میتوانم مورد ادعا قرار دهم و۳- آیا با توجه به اینکه ۱۲ سال(غیر از سربازی)سابقه بیمه داشته و قبلاً به مدت ۱۸ ماه از بیمه بیکاری استفاده نموده ام(سه سال پیش)خللی در دریافت بیمه بیکاری من ایجاد نمیشود.۴- آیا با توجه به جمیع جهات حکم بازگشت به کار را میتوانم بگیرم.

 164. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  استثنايي دراين قانون درباره ي اين افراد مشاهده نمي شود.
  موفق باشيد.

 165. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- به نظر شخصي بنده (چون بحثي تخصصي و حقوقي است)تاثيري دراين قضيه ندارد ولي بهتر بود وقتي مي خواهيد پيگير بيمه بيكاري باشيد از اين موضوع اجتناب مي كرديد.
  ۲- خير چون قرارداد هنوزمنعقد نشده به نظر بنده صرفا حقوق معوقه و بيمه بيكاري (درصورت راي اداره كار) قابل مطالبه است.
  ۳- براي محاسبه بيمه بيكاري ، هرچه سابقه ي بيمه پردازي داريد به كسر مدت استفاده شده ، قابل محاسبه است.
  ۴- هم برقراري بيمه بيكاري و هم حكم بازگشت به كار بستگي به وجود شواهد ، دفاع كارفرما و نهايتا راي اداره كاردارد.
  موفق باشيد.

 166. س.م می گوید

  با سلام و احترام
  اینجانب به مدت ۱۶ ماه در دفتر مرکزی شرکت پیمانکاری مشغول به کار بوده ام و به نا به تعدیل نیرو،نامه تسویه اینجانب به تاریخ ۳۱/۴/۹۱ زده شده است.با توجه به اینکه دریافتی ماهانه من از شرکت حداقل ۱۳۰۰۰۰۰ (۴ ماه اخیر) بوده و در لیست بیمه حقوق ۷۹۰۰۰۰ تومان بری بنده رد میشده: اولا:بیمه بیکاری به اینجانب تعلق میگیرد. ثانیا: میزان حقوق بیکاری در صورت شمول چقدر خواهد بود؟

 167. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  با توجه به سابقه ي ۱۶ ماه و درصورت راي اداره كار ؛ بله بيمه بيكاري تعلق مي گيرد منتهي درشركتهاي پيمانكار گاها ديده شده است كه تامين اجتماعي اعلام ميكند كه اين شركتهاكاري را بامدت و موضوعي معلوم با پرسنل خود قرارداد مي بندند و شخص با علم به اينكه در انتهاي كار بيكار مي شود قرارداد مي بنددلذا بيمه ي بيكاري تعلق نمي گيرد.
  دركامنتهاي همين پست هم مي توانيد مواردمشابه را مرور كنيد.
  نحوه پرداخت مبلغ بيمه بيكاري دربند ب ماده ۷ قيد شده است.
  موفق باشيد.

 168. نازی می گوید

  خسته نباشید ، کار من جزو مشاغل سخت و زیان اور هست و بعلت ضعیف شدن چشم ها و کمردرد ناشی از سختی کار که بمدت چهار سال در این واحد مشغول هستم ، با این حال من میخاهم بعد از اتمام قرارداد و دادن فرجه یک ماهه به وی، دیگر با ایشان تمدید قرارداد نکنم و مبادرت به تغییر کار به کار دیگری هستم. در ضمن سرپرست ما مبادرت به قرارداد بستن ماهانه و تصفیه حساب ماهانه با ما میکند، با این اوضاع قرارداد بستن و شرایط سختی کار ایا من میتونم مطالبه بیمه بیکاری بکنم ؟ ایا بیکاری بنده بدون میل و اراده تلقی میشود؟

 169. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اينكه شما كار را ترك كنيد به نظر بنده مشمول راي ميل و اراده خواهد شد و بيمه بيكاري تعلق نخواهد گرفت.
  درهرصورت درخصوص شرايط كاري و نحوه ي ترك آن پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 170. امیرعباس می گوید

  با سلام میخواستم بدونم که مقرری بیمه بیکاری ماه به ماه به حساب واریز میشه یا ۲ماه یک بار واریز میشه

 171. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  به نظرم اين مبلغ به صورت دوماه يكبار پرداخت ميشود.
  بااحترام

 172. امیرعباس می گوید

  عذر میخوام اون وقت شخصه متاهله بیکار که دوتا فرزند داره از کار افتاده هم هست واسه مخارجه زندگیش کم نمیاره؟

 173. ا.ش می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید.با توجه به اینکه ۵ سال سابقه بیمه دارم برای استفاده از بیمه بیکاری چه مدت باید در یک شرکت حضور داشته باشم؟
  با تشکر

 174. مدیر سایت می گوید

  چرا حقيقتا كم مياره !

 175. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  استفاده از بيمه بيكاري تابع مدت زمان مشخص براي استفاده ي ارادي ما نيست.
  باتشكر

 176. س.م می گوید

  ضمن تشکر از پاسخ حضرتعالی،بایستی به استحضار برسانم بنده جزء کادر دفتر مرکزی و نه پروژه ای شرکت بوده ام.سوال دیگرم اینکه اگر برای جولگیری از افتادن گپ در سابقه بیمه شخصا بیمه تیر ماه به بعد را پرداخت کنم امکان استفاده از بیمه بیکاری خواهد بود یا خیر؟ با تشکر

 177. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  پرداخت بيمه توسط خودتان فقط درصورتي امكان پذير است كه با تامين اجتماعي بصورت بيمه اختياري ادامه بدهيد كه اين هم مشمول بيمه بيكاري نيست مگر اينكه با كارفرما به توافق برسيد كه هزينه اين ماه را متقبل ميشويدتا ليست توسط ايشان ارسال شود.
  موفق باشيد.

 178. عبدالرضا می گوید

  با سلام
  و تشکر از کار خوبتون . بنده ۵۶/۵ ساله هستم و اهل و ساکن تهران هستم. حدود ۲۰ سال سابقه بیمه ریزی دارم که ۱۵ سال ان بطور پیوسطه و منتهی به بهار سال ۹۰ در شهرستان است و بقیه قبل از ان و در شعب مختلفی در تهران است .در زمستان ۸۹ بعد از بیماری سخت ریه بستری شدم و کارفرما در همین زمان جایگزین گرفت و با بیمهری عذرم را خواست و چون در نقاهت
  بیماری بودم و از قانون بیکاری بی اطلاع بموقع اعلام بیکاری نکردم ودر بهار
  ۹۰ با گرفتن سابقه باشرکت تسویه کردم . تا درمانم کامل شود زمان را از دست دادم و تا الان علیرغم تمام زحمات و خدماتم بیمه بیکاری هم ندارم .
  در ضمن شغلم فنی ( قالبساز و ریخته گر Al حقوق خوبی داشتم )و نیز
  ماشین سازی صنعتی را میدانم . لطفا راهنمایی بفرمایید.

 179. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  دريكي از بندهاي اين قانون داريم:
  ب – …… مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
  كه البته از قرار مشمول شما هم نخواهد شد.
  چنانچه بيماري شما هم در همان زمان قابل تشخيص از سوي اين سازمان به عنوان از كار افتادگي بود از اين مسير هم مي توانستيد بيمه خود را ادامه بدهيد.
  در هرصورت به نظر بنده الان يا با جايي به توافق برسيد كه ليست بيمه براي شما ارسال كنند و يا از طريق بيمه اختياري (بدون بيمه بيكاري) ادامه بدهيد:

  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی
  و نهايتا اينكه بازهم با يك كارشناس تامين اجتماعي مشورت بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 180. محمد جواد ثبوتی هاشمی می گوید

  با سلام
  یه سوال داشتم . اگر فردی بیکار شد وبیمه بیکاری شامل آن شخص گردید اگر سوابق خرید سربازی راخریده باشد آیا این سوابق برای مدت پرداخت بیمه بیکاری محاسبه میگردد یا خیر؟
  اگر جواب منفی است چرا؟

 181. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  به نظر بنده چنانچه براي اين سوابق حق بيمه (با ۳% بيمه بيكاري)پرداخت شده باشد بله اين مدت هم جزء سابقه بيمه بيكاري خواهد بود.
  بااحترام

 182. علی می گوید

  باسلام
  آیا کمک هزینه دوران بیماری به مستمری بگیران بیمه بیکاری تعلق میگیرد ؟
  باتشکر

 183. هوشنگ امیدی نژاد می گوید

  اینجانب روزنامه نگاربوده وحدود ۶ سال است که بیمه تامین اجتماعی (بیمه حرف ومشاغل آزاد) هستم چند ماهی است که دچارحمله مغزی وتشنج شده وهم اکنون تحت درمان پزشک معالج قراردارم خواستم بدانم با توجه به اینکه دچار این آسیب مغزی شده وسابقه پرداخت ۶ سال بیمه داشته ومی توانم حق بیمه ۲ سال بیمه سربازی را نیزپرداخت کنم آیا می توانم ازشرایط خاص بیمه ویا بازنشستگی پیش ازموعد استفاده کنم. منتظرجواب هستم. سپاس

 184. سمیه می گوید

  با سلام مستمری بیمه بیکاری بنده در حال حاضر پرداخت میشود و برگه ای به من داده اند که در تاریخ مقرر فرم را برده و توسط اداره کار مهر شود و درصورتیکه در یک ماه نروم مستمری قطع میگردد حالا من مشکلی دارم و میخواهم به مدت یک سال از ایران خارج شوم میخواستم بدانم که مستمری من قطع میشود یا اینکه اگر کاری میتوانم انجام دهم که مستمریم قطع نگررد مرا راهنمایی فرمایید با تشکر

 185. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  اين كمك هزينه درشرايطي است كه شما به خاطر بيماري از كارفرما حقوقي دريافت نكنيد درصورتي كه وقتي از بيمه بيكاري استفاده ميكنيد عملا” وقفه اي درپرداخت اين بيمه به خاطر بيماري ايجاد نخواهد شد.
  موفق باشيد.

 186. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ضمن آرزوي سلامتي؛ با توجه به اينكه قانون بازنشستگي پيش از موعد دربخش خصوصي عملا بلااجرا مانده و جنابعالي هم بيمه مشاغل آزاد هستيد به نظرم مشمول نباشيد ولي براي اطمينان پرس و جوي بيشتر بفرمائيد.
  بااحترام

 187. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  از قرار يكي از موارد كنترلي براي ادامه يا قطع اين بيمه همين فرم است و حداقل بنده راهي براي ادامه ي آن سراغ ندارم.
  موفق باشيد.

 188. قاسم می گوید

  با سلا م اینجانب به مدت یکسال در اکتشافات نفت شاغل بودم اما بعلت تعطیلی کارگاه بیکارشدم ودرهمان روز به اداره کارمراجعه کردم وحکم به نفع من صادرشد وبرای بیمه بیکاری به تامین اجتماعی معرفی شدم والان نزدیک به ۹ماه کارم دربیمه معطل شده به من میگن شرکت شما لیست بیمه میدهد وما نمیتوانیم برای شمامقرری پرداخت کنیم قبلا ۴۰۰ نفربودیم که بیکار شدیم وحالا ۴نفرلیست بیمه رد میکنند بااینکه هیچ کارگاهی وجود نداره ودرب کارگاه بسته ووقتی به اداره کل مراجعه کردم گفتم که کارگاهی وجودندارد و۳باربازرس بیمه به کارگاه رفته که دیده کارگاه تعطیل بوده اما پروندم که میره اداره کل با لیست این ۴ نفر میره باتشکر اززحمات شما مرا رهنمایی کنید

 189. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  شما هم جزو ليست ۴ نفره هستيد؟
  وگرنه به نظر بنده ارسال ليست كارگاه (بدون نام شما)مانعي براي پرداخت بيمه بيكاري نيست چراكه ممكن است كارگاهي بعد از تعطيلي مثلا براي سرايدارو يا نگهبان خود ليست ردكند.
  موفق باشيد.

 190. علی می گوید

  باسلام وقتی کار پروژه ایی باشد وکارگاه تعطیل کند شامل بیمه بیکاری می شود باتشکر

 191. حامد می گوید

  با سلام
  من بیش از سه سال در یک شرکت مشغول به کار بودم و بنا بر توافقی که با کارفرما داشتم ۲۰ روز در ماه بیمه برای من رد می شد. الان بیکار شدم.می خواستم بدونم منظور از جمله ” متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار” در مورد شرایط من و میزان بیمه بیکاری من چقدر است؟
  با تشکر

 192. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  نحوه محاسبات وابسته به مبلغ حقوق و بيمه پردازي شماست ولي درهرصورت كمتر از حداقل حقوق آنسال نخواهد بود.

 193. محمد می گوید

  با سلام،من طی قراردادهای متوالی چهار ماهه در شرکتی مشغول به کار بوده ام که پس از انقضای تاریخ آخرین قرارداد،یکماه بدون قرارداد به کار ادامه و اخراج شده ام( بیمه آن یکماه از طرف شرکت رد شده و حقوقم را نیز گرفته ام) حال براساس کدام ماده قانونی(تقاضای راهنمایی دقیق)من کارگر رسمی تلقی میشوم(کار بدون قرارداد)و چرا هیات تشخیص به این مهم توجه نمیکند و تقاضای بازگشت به کار اینجانب را به مدت زمان قراردادهای گذشته تعمیم میدهد(هیچ قراردادی ارائه نداده ام،کارفرما در جلسه دادرسی شرکت نکرد،فقط زبانی مدت قراردادهای سابق را ذکر کردم که این مطلب صورتجلسه نشد)پس از دریافت رای به فرض حکم بازگشت به کار و به فرض عدم اعتراض کارفرما چه مدت بعد باید به محل کار مراجعه کنم(با توجه به فرصت اعتراض پانزده روزه و تمایل به هر چه دیر تر رفتن سر کار)* با سپاس فراوان *

 194. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  درحال حاضر حكمي ار هيات تشخيص دريافت كرده ايد ؟ و به چه مضمون؟

 195. محمد می گوید

  تلویحا گفتند حکم بازگشت به کار چهار ماهه برایت صادر میکنیم(اصرار بر قرارداد دائم داشتم) و میخواستند حقوق پایه برایم در نظر بگیرند در حالیکه حقوق قراردادی هفتصد هزار تومان بوده که از بیمه لیست حقوقم را گرفتم و تسلیم هیات نمودم(پا فشاری میکردند قرارداد سابقم-قبل از یکماه-را ارائه دهم ولی من زیر بار نرفتم)

 196. مدیر سایت می گوید

  باسلام مجدد
  قاعدتا” اداره كار نمي تواند براي كسي قرارداد دائم تعين كند چراكه اين موضوع اساسادر صلاحيت ايشان نيست و به نوعي دخالت در مديريت كارگاه به حساب مي آيد.
  به نظر بنده بااين حكم كارفرما موظف به بكارگيري شماست و به محض دريافت آن به كارگاه مراجعه كنيد چراكه عدم تمكين شما، حكم بيكاري ارادي را خواهد داشت.
  موفق باشيد.

 197. محمد می گوید

  با سلام مجدد و تشکر از حسن توجه جنابعالی،اینکه به استناد کدام ماده قانونی کار بدون قرارداد دائمی محسوب میگردد را نفرمودین.(محبت کنید ممنون میشم)
  مگر اداره کار مرجع قانونی نیست به هر حال با توجه به عدم صلاحیت ایشان(بنا به فرمایش شما)کدام مرجع صلاحیت رسیدگی و دخالت مستقیم را دارد.
  به نظر شما اگر برای دریافت حکم مراجعه نکنم و نقص آدرس هم داشته باشم چه اتفاقی می افتد.با تشکر
  (جسارتا خیلی با احتیاط پاسخ دادین که طبیعی هست ولی در صورت امکان پاسخ را به صورت صریح برام ایمیل کنید،اجرتون با امام حسین)

 198. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر
  تاجايي كه حداقل بنده اطلاع دارم ، شرطي براي دائمي شدن قراردادهاي كار عنوان نشده و اينكه در يك كار مستمر ، قراردادهاي متعدد تنظيم ميشود به نوعي به عنوان نامحدود بودن قرارداد تلقي ميشود.
  باتوجه به اينكه مي فرمائيد در قرار داد آخري يكماه هم بدون قرارداد حقوق دريافت كرده ايد ، اين عدم تمديد و پرداخت حقوق هم صحه بر استمرار كار و دائمي بودن آن مي گذارد لذامجددا” پيشنهاد ميكنم بعد ازدريافت راي به محل كار مراجعت و حداقل بعد از آن پيگير اين موضوع باشيدو درهمين حين با افراد صاحب نظر مشورت بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 199. مصطفی پورشریفی می گوید

  سلام یک سال بیمه دارم ولی سه ماه یه شرکت ریخته ونه ماه یه شرکت دیگه اکنون به من بیمه بی کاری میدن یا نه با تشکر

 200. محمد می گوید

  با عرض سلام و تشکر از راهنمایی هایی که مبذول میفرمایید امروز رای را از هیات تشخیص مبنی بر بازگشت چهار ماهه به کار دریافت نمودم،حال اگر به محل کار مراجعه نکنم و ( همانطور که قبلا عرض کردم بنا به دلایلی تمایل به هر چه دیر تر رفتن سر کار ) بر روی رای اعتراضی مبنی بر نامحدود بودن قرارداد به علت قراردادهای متعدد و متوالی چهار ماهه بنمایم آیا خللی در دریافت حق و حقوقم از شرکت پیش می آید یا خیر و اگر شرکت بیمه ام را رد نکند آیا با دریافت اجراییه و تسلیم آن به اداره بیمه ، سابقه برایم لحاظ و شرکت بدهکار بیمه میشود یا خیر. با تشکر مجدد

 201. رضا می گوید

  با سلام

  می خواستم بدونم من که تا الان ۷ ماه بیمه شدم و الان ۲-۳ ماهی هست بیکار شدم آیا بیمه بیکاری به منم تعلق خواهد گرفت ؟>
  با تشکر اگر مرا راهنمایی کنید

 202. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ظرف ۳۰ روز از بيكاري فرصت طرح آنرا داريد.
  موفق باشيد.

 203. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مجموع سوابق و راي اداره كار دراين خصوص مهم است.
  موفق باشيد.

 204. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  همانطوركه قبلا هم عرض كردم به نظربنده پس از مراجعه به محل كار پيگير اين بحث باشيدو يا مشورت بيشتري دراين خصوص با كارشناسان مربوطه داشته باشيد.
  موفق باشيد.

 205. مصطفی پورشریفی می گوید

  سلام در مجموع نزدیک ۸۷ ماه بیمه دارم ولی بین اونا وقفه افتاده و الان ۱۲ماه دارم که سه ماه تو یه شرکت وما بقی تو یه شرکت دیگه هست حالا بیمه باید ۶ماه باشه یا ۱۲ماه تا بیمه بی کاری بهم بخوره

 206. سید مهدی می گوید

  باسلام من کارمند قراردادی دولت بودم که از ابتدای فروردین وبا اتمام قراردادم بیکار شدم برای برگشت به کار وبیمه بیکاری به اداره کار مراجعه کردم اداره کار برای بیمه بیکاری من رو به اداره تامین اجتماعی معرفی کرده اما بیمارستان دولتی که در اون مشغو به کار بودم ۳٪حق بیمه بیکاری رو پرداخت نکرده وبیمه هم میگه بیمه بیکاری به کارمندان دولت تعلق نمیگیره. بیمارستان محل خدمتم میگه ما یه تفاهم نامه امضا کردیم وبیمه بیکاری به شما تعلق نمیگیره.واقعا میشه همچین کاری کرد پس نثر صریح قانون که در اون گفته شده تمام مشمولان تامین اجتماعی تابع قانون کار در مورد من اجرا نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟خواهش میکنم جواب من رو بدید

 207. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  حقيقتا براي بنده هم موضوع شما تازگي دارد چراكه تنها دربيمه هاي خويش فرما، بيمه بيكاري پرداخت نمي شود لذا به قراردادتان مراجعه و ببينيد كه دراين خصوص توضيحي ارائه شده است.
  موفق باشيد.

 208. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  به نظر بنده سابقه ي فعلي شما (باهمين شرايط ) براي برقراري بيمه بيكاري كفايت ميكند ليكن مرجع اين تشخيص با اداره ي كار است لذا ظرف يكماه ، بيكاري خود را دراين اداره مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 209. رضا می گوید

  باسلام
  من خدمتان عرض کردم من نزدیک به بیست سال بیمه پرداخت کردم و شغل من هم نقشه برداری من نزدیک به ده سال در نیروگاه دوم سدشهید عباسپور و سد مسجدسلیمان کارکردم و مابقی در مهندسین مشاور ایابیمه بیکاری به من تعلق میگیرد اگرمیگیرد طبق چه بخشنامه و یا لایحه که من اقدام کنم و آیای شغل و محل کارهای من جزء کارهای سخت وزیان آورحساب میشو د یا نه ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

 210. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درصورتي كه بيكاري شما غير ارادي باشد و ظرف ۳۰ روز از بيكاري آنرا(با استناد به همين قانون و ايين نامه اجرايي آن) دراداره كار مطرح كنيد ، به تشخيص اين اداره بيمه بيكاري برقرار مي شود.
  در باره مشاغل سخت و زيان آور به نظر بنده كار درمهندسين مشاور كه سخت و زيان آور نيست ولي از نيروگاه بي اطلاعم.
  موفق باشيد.

 211. سحر قوشچی می گوید

  سلام ، یه سوال داشتم،
  من ۱۲ سال سابقه بیمه دارم، الان حدود ۴ ساله که تو یه شرکتی مشغول به کار هستم که با یه شرکت دیگه مشارکتی هستند.
  ۱سال اول بیمه من تو یکی از این شرکتها رد شد، بعد اون یکی شرکت یه پروژه گرفت ۲ سال اونجا رد شد،الان۶ ماهه پروژه تموم شده و بیمه من دوباره شرکت اولی رد میشه ، از آخر این ماه هم قراردادم کلا تموم میشه و باهام تسویه حساب می کنند.
  حالا می خواستم بدونم من مشمول بیمه بیکاری میشم؟ آخه می گن باید شرکت آخری یک سال رد شده باشه ؟!!!!!!!!
  اگه اینطوریه چرا؟ پس ۱۲ سال سابقه چی میشه؟

 212. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  قاعدتا نبايد اينطور باشد ولي خصوصا در باره ي شركتهاي پيمانكاري ، سازمان تامين اجتماعي اين توجيه را دارد كه چون فرد براي يك پروژه با دوره ي مشخص بكار گرفته شده درانتهاي قرارداد بيكاري وي ارادي است و مشمول بيمه بيكاري نيست!
  موفق باشيد.

 213. کامبیزنصرتی می گوید

  باسلام من۲۷ماه درشرکتی مشغول بکار بودم که درتاریخ۲۳/۱۲/۹۰ قراردادم تمدید نشد. بدلیل پرداخت نکردن حق بیمه ماه اخرهنوزنتوانستم ازبیمه بیکاری استفاده کنم . لطفا مرا راهنمایی کنید. ممنون

 214. ميرشكاري می گوید

  پدرم مدت ۱۳ سال در يك شركت كار كرده سال ۷۵ از اون شركت به دليل سواد پايين ترك كار كرد. طي اين سالها كه اونجا كار مي كرد بيمه براش پرداخت نكردن با شكايات او و همكارانش در سال جاري حق بيمه ۱۳ سال رو پرداختن و سهم خودش هم خودش مبلغ ۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان پرداخت كرد الان ۳ ماه است پرداخت كرده ولي هنوز سابقه اي براش تو سيستم ثبت نشده كه بتونه الان كه ۶۵ سال سن داره از مزاياش استفاده كنه مراجعه ميكنيم جواب درستي به ما نمي دن لطفا بگيد چيكار كنيم شغلش هم كارگزار دفتر مخابراتي روستايي بوده لطفا جواب رو به ايميلم ارسال كنيد ممنون

 215. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  شمادر وقت مقرر موضوع بیکاری خود را دراداره کار مطرح کنید.
  در هرصورت کارفرما را مکلف به واریز بدهی خواهند کرد.
  موفق باشید.

 216. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  خیلی متکی به سامانه نباشید چراکه بیش از سه ماه تاخیر هم سابقه دارد.
  درهرصورت چنانچه ایشان مشمول مزایایی هستند با استعلام از تامین اجتماعی , این سوابق قابل دریافت است.
  موفق باشید.

 217. گيلاني می گوید

  با سلام و عرض ادب. بنده در يك شركت پيمانكاري وابسته به مسكن مهر تهران به عنوان امور اداري مشغول به كار شدم و پس از مدت ۸ ماه كارفرما مرا تسويه حساب نمود. پس از آن بيمار شدم و نتوانستم در مدت يكماه به اداره كار مراجعه كنم. آيا با گذشت يكسال از اخراج باز مي توانم اداعاي بيمه بيكاري كنم؟

 218. كامل می گوید

  با سلام وعرض ادب
  اينجانب مدت ۷۸ ماه به طور پيوسته وبا قرارداد هاي يكساله به نام :قرار داد موقت پيماني درمحلي مشغول به كارهستم .
  كارفرما همچنان تمايل به تمديد قرارداد داشته واينجانب رااخراج نخواهد كرد
  چگونه ميتوانم با نبست قرارداد دوباره از حق بيمه بيكاري استفاده نمايم ؟
  باتشكر

 219. پرویز می گوید

  با سلام
  با تشکر از زحمات شما و اینکه اینگونه اطلاع رسانی می کنید
  واقعا برای قشر کارگر ضروری بود و اینگونه اطلاعات خود را در مورد قوانین کار بالا می برند
  دست مریزاد و خدا قوت

 220. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر از اظهار لطف شما

 221. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وادب
  چيزي كه درمتن قانون و آيين نامه اجرايي آن قيد شده به اين مضمون است:
  ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

  ماده ۷-

  بیمه شده بیکار موظف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری فرم تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را تکمیل و به واحد کار و امور اجتماعی محل ارائه نماید.
  تبصره ۱- چنانچه بیمه شده بیکار در فاصله زمانی ۳۰ روز بعد از بیکاری امکان مراجعه و یا اعلام بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی و ارائه یا ارسال تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را پیدا نکند تا ۳ ماه از تاریخ وقوع بیکاری فرصت دارد مدارک خود را مبنی بر عذر موجه ، همراه با تقاضای کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل بمنظور طرح در هیات حل اختلاف ارائه نماید . در صورتیکه هیات حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضی را موجه تشخیص دهد مراتب را اعلام خواهد نمود.

  در هرصورت باز هم از پيگيري اين موضوع نااميد نشويد.
  موفق باشيد.

 222. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  بنا به متن قانون ، تاموقعي كه اخراج شما بنا به ميل و اراده ي خودتان وراي اداره كار مبني بربازگشت به كار نباشد، امكان برقراري بيمه بيكاري فراهم ميشود.
  موفق باشيد.

 223. لاله می گوید

  با سلام
  بنده مرخصی بدون حقوق به مدت یکسال نیاز دارم که محل کارم موافقت نمیکند آیا میتوانم از بیمه بیکاری ام استفاده کنم.
  با تشکر فراوان

 224. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  استفاده از بیمه بیکاری بصورت اختیاری و ارادی نمی باشد.
  درخصوص مرخصی بدون حقوق از این ماده استفاده کنید:
  ماده۷۲- نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.
  موفق باشید.

 225. م می گوید

  سلام خسته نباشید
  من مدت ۴۶ ماه در شرکتی مشغول به کار بوده ام که این شرکت تولیدی بوده و کارخانه آن در روستایی نزدیک مرکز استان است. من در دفتر مرکزی شرکت که در مرکز استان است مشغول بکار بودم، بعد. از حدود ۱سال که من در شرکت کار می کردم اداره تامین اجتماعی اعلام کرد که بدلیل اینکه باید بازرسی پرسنل توسط بیمه انجام شود کارمندان دفتری در همان مرکز استان بیمه شوند، بعد از انتقال ما به مرکز کد. کارگاهی ما تغییر کرد از ۴۷۳ به ۴۷۲ . در لیست بیمه ی ما حق بیمه بیکاری هم لحاظ می شد، ولی الان یکی از همکارانم که برای بیمه بیکاری مراجعه کرده ، اداره کار می گوید این کد کارگاه پروژه ای است و به شما بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد. آیا این حرف صحیح است !!!!!!

 226. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  از این تفاسیر از این سازمان سابقه دارد ولی شخصا هنوز به دلیل قانع کننده ی آن نرسیده ام!
  اگر کارگاه پروژه ای مشمول بیمه بیکاری نیست پس وصول درصد حق بیمه بیکاری به چه دلیل است؟
  موفق باشید.

 227. حیدر می گوید

  با سلام. اینجانب به مدت یک سال در یک دبیرستان مشغول به کار بودم. ولی بیمه نبودم. الان بیکار شدم. من هیچ گونه سوابق بیمه ای ندارم. باید چیکار بکنم؟ آیا خودم می تونم خودم را بیمه بکنم؟ آیا می تونم بیمه بیکاری دریافت بکنم؟
  ممنونم

 228. رضا حبیبی می گوید

  ضمن تشکر از اطلاع رسانی خوبتان
  من ۲۲ سال سابقه کار دارم و بعد از مراجعه به وزارت کار مشمول بیمه بیکاری شدم و حدود ۴۲ ماه ظاهرا به هم تعلق میگیره حالا اگر اشتباه نکنم با حقوق ماهیانه من که حدود ۲۷ میلیون ریال می باشد دریافت من به این صورت می باشد که با توجه به افراد تحت تکفل که ۲ نفر می باشند ۲۷.۰۰۰.۰۰۰*۵۵%+۷۸۰.۰۰۰=۱۵.۶۳۰.۰۰۰ این رقم میشود . اگر اشتباه هست لطفا اصلاح بفرمایید حال ۲ سوال دارم اول اینکه در این مدت حق بیمه من آیا با همین نرخ محاسبه میشود یا کمتر یا بیشتر ؟ و دوما با فرض اینکه بعد از پایان مدت بیمه بیکاری سابقه ۲۷ سال تمام باشد و ۳ بعد از آن را من حداکثر حق بیمه را پرداخت کنم آیا دریافت این بیمه بیکاری از متوسط دریافتی من در دوران بازنشستگی کم میکند یا خیر ؟
  پیشاپیش از راهنمایی شما متشکرم .

 229. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  بيمه خودرا بصورت اختياري (بدون بيمه بيكاري)مي توانيد ادامه دهيد.
  لطفا اين مسير را مرور فرمائيد:
  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی
  موفق باشيد.

 230. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به جزئيات محاسبات آشنا نيستم ولي به نظر بنده مبناي محاسبات همان حقوقي است كه به نرخ آن بيمه بيكاري به شما تعلق ميگيردواز حقوق بازنشستگي شما وجهي به خاطر بيمه بيكاري كسر نخواهد شد.
  موفق باشيد.

 231. هبيسان می گوید

  با سلام و احترام
  ضمن تشكر از مطلب مفيد منتشر شده و همچنين پاسخگويي به سئوالات دوستان
  ميخواستم بدونم مدت زماني كه طول ميكشه كه مراحل اداري بيمه بيكاري انجام بشه چقدر است؟ بنده ۴۸ ماه سابقه بيمه دارم.
  براي مدتي قصد سفر خارج از كشور دارم و ميخوام در صورت امكان طي اين مدت از بيمه بيكاري استفاده كنم.
  آيا بايد چندماه قبل رفتن كارهاي مربوطه را انجام بدم يا اينكه ميتونم به شخصي از اعضاي خانواده وكالت پيگيري امور را بدهم؟
  يه سئوال ديگه اينكه اگر زن و شوهر هر دو بخواهند از بيمه بيكاري استفاده كنند به هر دو ۶۵% حقوق تعلق ميگيره يا كه يكي ۵۵ و ديگري ۶۵%؟
  ممنون.

 232. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ضمن تشکر از اظهار لطف شما؛ به نظرم حدودا” دوماه تا برقراری این بیمه زمان مورد نیاز است.
  درخصوص استفاده از بیمه بیکاری هم شرط غیر ارادی بودن بیکاری و رای اداره کار مبنی برعدم بازگشت به کار دراین قضیه مهم است.
  موفق باشید.

 233. مجتبی چهارلنگی می گوید

  با سلام خدمت شما زحمتکشان عزیز و محترم.
  بنده پیمانکار طرحهای حراستی و فیزیکی ( تأمین نیروی انسانی )میباشم. در برخی از مذاکرات و مناقصاتی که شرکت میکنیم کارفرما اعلام میدارد که بیمه بعهده کارفرما میباشد و این مطلب نیز در متن قرارداد بصورت صریح لحاظ میگردد.لذا جهت اطلاع میخواستم بدانم که آیا تعهد بیمه کارکنان با پیمانکار میباشد یا کارفرما؟در صورت امکان بنده را به قانونی که این مورد را به صراحت تفسیر نموده باشد ارجاع فرمائید.
  باتشکر.چهارلنگی از اهواز

 234. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشکر از لطف شما
  باتوجه به رابطه ی کارگر و کارفرمایی , مسئولیت پرسنل با کسی است که کارگر به دستور وی کار میکند و ازایشان حقوق می گیرد.
  شاید منظور کارفرما ازاین مطلب , تعهداتی است که وی طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بعهده دارد بدین مضمون که وی می بایست قبل از اتمام کار پیمانکار, از تامین اجتماعی بابت این پیمان تسویه حساب بگیرد وگرنه مسئول است.
  موفق باشید.

 235. مجتبی چهارلنگی می گوید

  باتشکر از راهنمایی خلاصه و مفید شما.امیدوارم که همواره در کارتان موفق و موید باشید.

 236. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشکر از اظهار لطف شما

 237. علی می گوید

  سلام. در حال انجام مقدمات دریافت بیمه بیکاری هستم واز بهمن ماه نیز به خاطر قبولی در دانشگاه باید سر کلاس بروم.آیا می توانم به خاطر دانشگاه به کلاسهای فنی حرفه ای که از طرف اداره کار معرفی می شوم نروم.آیا تحت این شرایط بیمه بیکاریم قطع نمی شود. ضمنا” سال ۱۳۸۱ یک دوره کلاس فنی و حرفه ای گذراندم.

 238. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده فعلا پیگیر برقراری آن باشید و در خصوص قطع یمه بیکاری به مفاد قانون توجه کنید:
  ‌ماده ۸ –

  در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
  ‌الف – زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.
  ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده‌بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
  ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
  ‌د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.
  ه – بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
  ‌تبصره ۱ – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به‌استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند ( ه) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به‌سازمان مذکور می‌باشند.
  ‌تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری‌دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
  ‌تبصره ۳ – دریافت کمک‌هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.

 239. بـــــــــــــــــــــــوكاني می گوید

  باعرض سلام وخسته نباشيد
  اينجانب مدت ۶سال است دريك نمايندگي سايپا مشغول به كار هستم
  وماهيانه كلا” ۴۵۰۰۰۰(چهارصد وپنجاه هزار تومان) حقوق ميگيرم
  وقرارداد پيماني موقت يكساله ميباشد
  اگر قرارداد جديد مطابق قانون بسته شود باتوجه به اينكه يك فرزند دارم كل
  حقوق دريافتي اينجانب با حق خوار وبار ومسكن واولاد …بدون احتساب اضافه كاري چقدر بايد باشد ؟

  باتشكر فراوان

 240. نادعلی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید

  بنده دارای ۵۴ سال سن و ۱۵ سال سابقه کار می باشم . دو سال پیش
  از کار اخراج گردیده و در شورای حل اختلاف مشمول دریافت بیمه بیکاری
  به مدت دو سال و دو ماه گردیدم . حال که مدت بیمه بیکاری بنده به پایان رسیده است است به هر دری زدم به دلیل سن اینجانب جایی به بنده کار نمی دهند و از طریق اداره کار نیز تاکنون نتوانسته اند شغلی که در توان اینجانب باشد برایم پیدا کنند . من از کجا خرج زن و بچم را دربیارم…
  حال آیا می توانم بیمه بیکاری را تمدید کنم ؟ باید چه کار کنم ؟
  ممنون خواهم شد اینجانب را راهنمایی فرمایید

  با تشکر فراوان

 241. اکبر می گوید

  با سلام و احترام
  میخواستم اگه امکان داره بدونم که اگه یک فردی متولد ۱۳۳۲/۰۱/۰۱ باشه و اگه با سن ۶۰ سال بخواد بازنشست بشه آیا در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ بازنشت میشه یا ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ در ضمن ۲۴ سال سابقه کار داره.
  و آیا بعد از بازنشستگی حقوق ۲۴ روز بهش میدن یا ۳۰ روز را.
  اگه لطف کنید جواب بدید ممنون میشم.

 242. ابوالفضل سیفی می گوید

  سلام
  با عرض خسته نباشید
  اینجانب مدت ۱۳ سال کارمند رسمی در یک شرکت خصوصی مشغول به کارم لیکن اخیرا به دلیل شرایط بد مالی کارفرما تصمیم به تعدیل تعدادی نیروها از جمله نیروهای رسمی نموده است و ضمن تسویه کامل(پرداخت سنوات توافقی بین طرفین) و دریافت تعهد نامه پرداخت سنوات ومطالبات خدمتی نامه عدم نیاز صادر کرده است.آیا دراین شرایط با توجه به تسویه کامل با شرکت می توانم از بیمه بیکاری استفاده نمایم؟

 243. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  متاسفانه براي اين مورد حداقل بنده متن يا بندي قانوني نديده ام.
  تنهاچيزي كه دراين قانون مشاهده ميشود اينكه در حين دريافت بيمه بيكاري چنانچه بيمه شده به واحدي معرفي شود ملزم به قبول آنست و براي بعداز دوره بيمه بيكاري پيش بيني خاصي صورت نگرفته است.
  بااحترام

 244. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده خير
  چنانچه قصد دريافت بيمه بيكاري داريد بايد بيكاري خود را دراداره كار مطرح كنيد.
  البته اين احتمال وجود دارد كه دراين صورت كارفرما ديگر از روش توافقي براي پرداخت سنوات شما استفاده نكند.
  موفق باشيد.

 245. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  محاسبات وابسته به دستورالعمل حقوق شركت شماست.
  موفق باشيد.

 246. نگار می گوید

  سلام من حدود ۵۰ ماه سابقه کار (بیمه) دارم.۴.۵ سال آخر در یک سازمان وابسته به شهرداری(نیمه دولتی) بودم با قرارداد سالانه معین.الان در ماه ۷ از کار برکنار خواهم شد بنا به ایرادات بی مورد کارفرما.چگونه می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟
  ضمنا در ماههای اخیر با مرخصی های استحقاقی من موافقت نشده و برای من چند روز غیبت رد شده است.لطفا راهنمایی بفرمایید.
  من کارشناس ارشد هستم و به صورت ساعتی در دانشگاه هم تدریس می کنم.
  با تشکر

 247. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لازم است شکایتتان را دراداره کار مطرح کنید تا درصورت تشخیص این اداره , بیمه ی بیکاری شما برقرار شود.
  موفق باشید.

 248. ابوالفضل سیفی می گوید

  با عرض سلام واحترام
  ضمن تشکر از پاسختان به سوال بنده
  جهت تکمیل سوالم خدمتان عرض کنم که اینجانب با دریافت نامه عدم نیاز از کار فرما جهت دریافت بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه و در انتظار رای دادگاه می باشم. سوالم این است با توجه به اینکه با شرکت تسویه (دریافت سنوات) نمودم. می خواستم بدانم با توجه به شرایط فوق آیا برای دریافت بیمه بیکاری مشکلی نخواهم داشت؟

 249. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام مجدد حضور جنابعالی
  درهرصورت و دراین مقطع می بایست منظر نظر اداره کار باشید.
  لطفا و درصورت تمایل, نتیجه رای را اعلام فرمائید.
  موفق باشید.

 250. شهاب می گوید

  با عرض سلام
  ميخواستم بدونم اگه نامه اخراجي از کارفرما به سازمان ببرم بهتر است يا نامه مناسب تري هست.در ضمن در حين دريافت حقوق از سازمان بيمه قطع ميشود يا بايد ازاد پرداخت کنيم.
  تشکر

 251. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  با همان نامه و ظرف ۳۰ روز به اداره کار مراجعه و فرمهای مربوطه را تکمیل کنید.
  درحین دریافت بیمه بیکاری بیمه ی شما قطع نمی شود.
  موفق باشید.

 252. الهه می گوید

  باسلام
  ۴ سال هر ماه ۳۰ روز واسم بیمه رد میشد ولی امسال شده ۱۵ روز
  آیا ۱۵ روز شدن بیمه من در میزان حقوقی که بعد از بیمه میگیرم تاثیری داره یا مثل همون افردایه که ۳۰روز واسشون رد میشه. قرادادم امسال تموم میشه.

 253. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ۱۵ روزه شدن بیمه ی شما باعث احتساب حدودا” ۶ماه سابقه طی یکسال خواهد بود و مسلما درمحاسبات هم موثر است.
  موفق باشید.

 254. الهه می گوید

  باسلام ببخشید دوباره میپرسم اما واسم مهمه.
  من شنیدم ۹۰روز قبل از بیکاری مهمه اگه سه ماه اخر ۳۰ روز بیمه رد شه چی ؟مثلا” تو یکسال ۶۰ماه اول سی رور سه ماه بعدش ۱۵ روز و ۳ماه اخر ۳۰ روز رد شه چی؟ باتشکر

 255. مدیر سایت می گوید

  لطفا به این بخش از قانون توجه کنید:
  ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
  تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند‌آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در‌صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار‌گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
  تبصره ۱- مبنای پرداخت حق بیمه بیکاری،مزده بیمه شده می باشد .

 256. ساناز می گوید

  با سلام
  کارمند سازمان صتعت و معدن و تجارت استان تهران از سال ۸۴ بودم که از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ لغایت ۶/۷/۹۱ مرخصی بدون حقوق گرفتم و از برج ۷ با من قراداد رو تمدید نکردنپ.ضمن مراجعه به اداره بیمه گفتن باید ۱ ماره برای شما بیمه رد کنن و ۱ ماهش رو خودت پرداخت کنی تا بتونی بیمه بیکاری بگیری که من وقت ی گفتم هر دوماه رو پرداخت کنم قبول نکردن و بعد هم گفتن سازمان شما حق بیمه بیکاری رو پرداخت نکرده و شمت نمی تونین بیمه بیکاری بگیرین
  من قرداد معین با سازمان داشتم
  می خواستم بدونم ایا این حرف منطقی و قانونی هستش که به من بیمه بیکاری تعلق نگیره ممنون

 257. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما مشمول قانون کار و بیمه ی تامین اجتماعی هستید؟

 258. ساناز می گوید

  با سلام ممنون از پیگیری شما
  من وقتی به شعبه ۱ تامین اجتماعی واقع در میدان فاطمی مراجعه کردم گفتن سازمان شما حق بیمه رو پرداخت نکرده نمی دونم این موضوع امکان داره یعنی چون سازمان دولتی هستش نباید پرداخت کنه؟

 259. علی باباجانی می گوید

  با سلام
  بنده قبلا به مدت ۱۴ سال در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بوده ام و بیمه تامین اجتماعی بوده ام و بعد از آن به شرکتی دیگر رفته ام که به مدت ۶ماه کار کرده ام و بیمه ام واریز شده است و شرکت به علت شرایط اقتصادی تعطیل شده است و این جانب استخدام رسمی شرکت مذکور بوده ام.آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد باتشکر

 260. عباس می گوید

  باعرض سلام و خسته نباشید
  من چند وقته که بیکار شدم تازه مقرری بهم داره پرداخت میشه ولی فکر میکنم تو محاسباتشون اشتباه کرده باشند
  مدت سابقه ۱۲۰ماه و ۹ روز دستمزد متوسط روزانه ۱۸۰۰۹۳ ریال افراد تحت تکفل ۲ نفر
  که مقرری را ۳۸۹۷۰۰۰ ریال به مدت ۱۸ماه زدن که من در هر ۲موردش فکر کنم اشتباه کرده باشند هم حقوق ماهیانه هم مدت پرداخت
  اگه امکان داره راهنماییم کنین و اگه ایراد داشته باشه چجوری باید پیگیری کنم
  ممنون از لطفتون

 261. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  می بایست ظرف یکماه از تاریخ بیکاری , موضوع را در اداره کار محل مطرح کنید تا درصورت تشخیص این اداره بیمه بیکاری شما برقرار شود.
  موفق باشید.

 262. مدیر سایت می گوید

  سلام مجدد حضور شما
  البته پاسخ سوال بنده رو ندادید ولی معمولا سازمانی مثل صنعت و معدن تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری است و لیست بیمه ی آنها به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمی شود.
  در هرصورت چنانچه حدس بنده صحیح باشد شما مشمول قانون بیمه بیکاری که برای شاغلین تحت پوشش قانون کار طراحی شده نمی باشید ومتاسفانه به قوانین خدمات کشوری هم آشنا نیستم تاشما را راهنمایی کنم ولی بازهم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

 263. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  اگر از نحوه ی محاسبات مطئمن هستید پیشنهاد میکنم آنرا با سازمان تامین اجتماعی محل مطرح کنید.
  موفق باشید.

 264. مهدی می گوید

  با سلام
  اینجانب در شرکت بحران زده ای که بعد ازمدت ۲سال توقف فعالیت مجدداً شروع بکار کرد مشغول بکار شدم و در مهر ماه سال ۹۰ طی قطع رابطه مدیریت کارخانه عملاً با حفظ سمت قبلی مسئولیت اجرایی کارخانه را بدوش گرفتم تا اینکه در تاریخی بنده به دلیل پاره ای مسائل غیر ارادی از کار برکنار شدم که طی حکم اداره کار این امر تائید شده است و کلیه اقدامات جهت دریافت بیمه بیکاری صورت پذیرفت و به سازمان تامین اجتماعی ارجاع گردید پس از تکمیل پرونده در تامین اجتماعی پس از مدتی(طی فشار های خارج از سازمان ) اعلام شد که سازمان تامین اجتماعی قطع کار شما را ارادی دانسته و از طرفی دیگر ۳ ماه آخر حقوق بنده را غیر متعارف لحاظ نموده خواهشمند است راهنمایی فرمایید آیا سازمان تامین اجتماعی میتواند همچین نظری را ارائه نماید – باتشکر

 265. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم (ودرمتن قانون هم آمده) مرجع تشخيص ارادي يا غير ارادي بودن بيكاري اداره كار است و نه سازمان تامين اجتماعي.
  اين موضوع بصورت كتبي هم به شما ابلاغ شده؟

 266. مهدی می گوید

  با سلام و تشکر
  لازم به عنوان می باشد که دو مرحله بازرسی از طرف سازمان تامین اجتماعی از شرکت انجام گرفته که با ارائه یکسری دلایل غیر منطقی فقط جواب شفاهی به بنده ارائه نمودند لازم به ذکر نیز می باشد که قبلاً در هیئت دونفر بیمه شدگان ( اداره کار و تامین اجتماعی ) پرداخت بیمه بیمه بیکاری توسط نماینده هر دو ارگان تائید شده است – با تشکر

 267. pari می گوید

  سلام
  شرایط پرداخت بیمه بیکاری برای فردی که ۱۵ ماه بیشتر بیمه نبوده و بیکار شده چیه ؟
  ممنونم

 268. مهدی می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید
  منتظر جواب سوال میباشم

 269. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  می بایست قبل از گذشت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری , آنرا دراداره کار محل طرح کنید.
  موفق باشید.

 270. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  سوال شما درچه زمینه ای است؟
  بنام مهدی سوالی درلیست انتظار ندارم.

 271. حسین می گوید

  با سلام
  یکی از راههای متعارف بودن دستمزد دفاتر قانونی ، احکام پرسنلی ، ، فیش حقوق ، استشهادیه همکاران و لیست حقوق در بانک است که اگر شما نتوانید از این طرق متعارف بودن حقوق را ثابت کنید کار شما تقلب محسوب و وبیکار شدنتان نیز ارادی قلمداد میشود

 272. حسین می گوید

  باسلام
  کسی که به سن ۶۰ سالگی تمام رسیده باشد و بیش از بیست سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشد باحقوق کامل بازنشسته میشود

 273. حسین می گوید

  باسلام چنانجه اشتغال به کار شما برای اداره کار و تأمین اجتماعی محرض شود بدلیل اشتغال به شما بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد

 274. مهدی می گوید

  با سلام و تشکر در ۱۱ آبان در جواب سوال بنده سوالی پرسیده بودید که آیا بیمه تامین اجتماعی جواب کتبی داده یا نه که اینجانب نیز جواب دادم ولی پاسخی دریافت نکردم لطفاً در خصوص غیر متعارف دانستن حقوق سه ماه آخر قبل بیکاری, تامین اجتماعی میتواند اظهار نظر کند

 275. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  ضمن عذرخواهي ؛ دوستمان حسين كه از حسابرسان سازمان تامين اجتماعي هستند پاسخي رابراي شما مرقوم كرده اند.
  بنده فرض را برخبررساني بودن كامنت شما كردم.
  موفق باشيد.

 276. مهدی می گوید

  با سلام و عرض تشکر از مدیریت سایت و حسین عزیز
  لازم میدانم که عنوان نمایم که قرارداد کاری , فیش حقوقی , اسناد مالی مربوط به حقوق سه ماه آخر منتهی به بیکاری اینجانب در بازرسی توسط تامین اجتماعی موجود بوده و در گزارش نیز آمده البته خود بنده نیز مدارک مربوطه و موجود را نیز ارائه نموده ام ولی متاسفانه پس از گذشت ۴۵ روز هنوز جواب قطعی به بنده نداده اند( البته موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اعلام نمودم و آنها بطور شفاهی کار تامین اجتماعی را مغایر قانون دانسته اند ) لطفاً راهنمایی کنید تا بدانم جهت رسیدن سریع به هدف از چه کانالی اقدام نمایم با تشکر وافر

 277. ساناز می گوید

  با عرض سلام
  من با مراجعه به اداره بیمه متوجه شدم مشمول قانون بیکاری هستم. ولی من ۲ ماه مرخصی بدون حقوق از اداره گرفتم که بیمه تامین اجتماعی این وقفه رو قبول نداره.با مراجعه به اداره کار گفتن سامان صنعت و معدن باید بیمه شما رو حتی در مرخصی بدون حقوق رد می کرده و پیشنهاد شکایت رو دادن.می خواستم بدونم بیمه در مدت مرخصی بدون حقوق باید توسط کارفرما رد بشه یا نه
  خیلی ممنون از پیگیری شما

 278. طاها می گوید

  دوست بنده کارمند بانک دولتی بوده و در دوران بارداری به سر میبرده که مرتبا” غیبت داشته و نهایتا” خواسته انصراف از کار دهد بعد از ۱۰ سال و خود را بازخرید نموده و مبلغ چندین میلیون ظاهرا” دریافت نموده.آیا میشود یا خیر؟ ضمن اینکه خواهان بیمه بیکاری میباشد بعد از ماهها یعد از زایمانش . و حال میشود بیمه بیکاری هم اندازه حقوق قانون کار دریافت نمیاد بعد از ۲ سال ، ضمن اینکه قصد کار کردن کلا” نداشته از همان موقع و بعد از بدنیا امدن فرزندش

 279. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  خيلي به قوانين سازمانهاي دولتي آشنا نيستم.
  موفق باشيد.

 280. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اگر پيشنهاد اداره كار موثر است اقدام كنيد وگرنه به نظر بنده درمدت مرخصي بدون حقوق كارفرماتكليفي براي بيمه ي شما ندارد.
  موفق باشيد.

 281. مژگان می گوید

  سلام…..ميخواستم بپرسم طبق قانون كار كسي كه ۶ساعت كار كند حقوق دريافتي اش چه مقدار مي باشد با تشكر

 282. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  حقوق مصوب به نسبت ساعت کارکرد محاسبه و پرداخت می شود.
  موفق باشید.

 283. آرش می گوید

  با عرض سلام، اگر همزمان که بیمه بیکاری دریافت می کنم مشغول به کار شوم و بیمه برایم پرداخت شود و به تامین اجتماعی اطلاع ندهم چه مشکلی پیش می آید، گر چه تامین اجتماعی خود از اشتغال من با خبر خواهد شد. ضمنا حق بیکاری دریافت شده در مدت اشغال که طبق قانون باید مسترد گردد دقیقا چگونه از من پس گرفته خواهد شد؟
  توضیح تکمیلی اینکه من چند ماه همزمان حق بیمه بیکاری گرفته و مشغول بکار نیز بوده ام و به اطلاع سازمان کار نرسانده ام که شاغل هستم

 284. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  درمتن و آين نامه اجرايي به اين موضوع اشاره شده:
  ‌تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری‌دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
  ماده ۱۵-

  دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری در صورت اشتغال مجدد مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی و شعبه پرداخت کننده مقرری کتبا اعلام نماید.

  ماده ۱۷-

  واحد کار وامور اجتماعی محل مکلف است در صورت اطلاع از اشتغال بکار بیمه شده که مقرری بیمه بیکاری دریافت می نماید ،فورا بررسی نموده و پس از احراز اشتغال بکار مقرری بگیر مراتب را به شعبه پرداخت کننده مقرری جهت قطع مقرری ،اعلام نماید.
  چنانچه سازمان تامین اجتماعی نیز به نحوی از انحا از اشتغال بکار مقرری بگیر مطلع گردد ، لازم است ضمن قطع مقرری بیمه شده مراتب را به واحد کار وامور اجتماعی محل اعلام نماید.

  ماده ۱۹-

  در مواردی که بیمه شده بیکار تحت هر عنوان من غیر حق مبالغی را از صندوق بیمه بیکاری دریافت نموده باشد ، ملزم به بازپرداخت وجوه دریافتی مذکور خواهد بود.
  سازمان تامین اجتماعی با استفاده از اختیارات اجرائی ناشی از قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول وجوه موضوع این ماده اقدام می نماید.

 285. مجید نایینی می گوید

  با سلام

  بنده ۴ سال مامور در واحد دانشگاهی دیگری بودم

  در طول ۴ سال بالغ بر ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال اضافه کار ماموریت کارانه و پاداش حقیر پرداخت نگردیده است

  حالا اصل آن را میخواهند بدهند اما با این تورم آیا میتوانم بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی مبلغ بیشتری بگیرم ؟

  با تشکر

 286. پویا می گوید

  با سلام

  با توجه به سوالی که در بالا مطرح شده است من نیز چنین وضعی برایم پیش آمده و به صورت حضوری اطلاع دادم و برای چند ماه بیمه بیکاری همزن با کار مجدد دریافت نموده ام ولی در این مدت ناخواسته بیمه بیکاری دریافت کرده ام و خود اداره کار مقصر بوده که من را از لیست بیمه بیکاری حذف نکرده است ولی بعداز ۷ ماه مجدا بیکار شدم و به خاطر این موضوع نمیدانم میتوانم ارایه دادخواست از کارفرمای خود بدهم چون تمدید نکردن قرارداد من بی مورد بوده است بهر حال نمیدانم با این وضعیت چکار میتوانم بکنم. از راهنمایی شما ممنون.

 287. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده دراین خصوص پیش بینی خاصی نشده است.
  موفق باشید.

 288. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به خاطر حساسیت موضوع پیشنهاد میکنم ازراهنمایی یک مشاور دراین خصوص استفاده کنید.
  موفق باشید.

 289. مریم1 می گوید

  با سلام و تشکر از راهنمائی های ارزنده تان
  با داشتن مدرک مهندسی کامپیوتر و ۵ سال کار در پستهای تخصصی و کارشناسی بدون ذکر هیچ دلیلی به من ابلاغ گردیده که در دبیرخانه بعنوان کارمند عادی مشغول به کار شوم که با توجه به مدرک و سابقه و نیز شرایط جسمانی و همچنین محیط حاکم بر دبیرخانه و وظایف آن برای من بعنوان یک خانم قابل قبول نیست و مدیریت شرکت نیز بر این کار اصرار دارد و من قبول نمی کنم.حال چنانچه به دلیل تمرد از دستور مرا اخراج کنند بیمه بیکاری به من تعلق می گیرد یا خیر؟

 290. مدیر سایت می گوید

  با سلام و تشكر
  محل كار شما مشمول طرح طبقه بندي مشاغل است؟
  در قراردادتان به شغل موظفي شما اشاره شده است؟
  بااحترام

 291. علی می گوید

  با سلام
  اینجانب متاهل هستم و قبلا با سابقه ی پرداخت بیمه ای ۲۱ ماه ۱۲ ماه (به دلیل عدم نیاز آن شرکت) از بیمه بیکاری استفاده کرده ام و هم اکنون ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه را در شرکت جدید که مشغول به کار هستم را دارم آیا در صورت عدم نیاز این شرکت دوباره می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم یا خیر. اگر جواب مثبت است چه مدت می توانم استفاده کنم.

 292. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر الان سابقه شما را محاسبه كنيم (كه بالغ بر۲۷ ماه خواهد بود) مشمول ۱۸ ماه بيمه بيكاري به كسر ماهاي استفاده شده ي قبلي به شرط تشخيص اداره كار هستيد.
  موفق باشيد.

 293. مریم1 می گوید

  با سلام و تشکر از توجه شما
  ۱- بله محل کار من مشمول طرح طبقه بندی مشاغل است.
  ۲- بله در قرارداد، شعل موظفی من کارشناس امور سیستمها قید گردیده است.
  با تقدیم احترام

 294. شهاب می گوید

  با سلام. من در شرکت پيمانکاري مشغول به کار بودم که به علت وضعيت بد اقتصادي شرکت اخراج شدم ۵سال سابقه بيمه دارم که ۱۴ماه ان پيوسته ميباشد ميخواستم بدونم براي استفاده از بيمه بيکاري مشکلي دارم يا نه .در ضمن پايان خدمت نياز هست يا نه.
  متشکرم

 295. احمدی می گوید

  با سلام
  من به مدت شش ماه بیمه بیکاری گرفتم و هم اکنون جایی مشغولم در شرکت جدید اسمم رو تو بیمه ثبت نام کردند ولی هنوز حق بیمه نریختن آیا با این حال تا زمانی که حق بیمه نریزن بیمه بیکاریم قطع میشه یا خیر؟ با تشکر

 296. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  در متن قانون و آيين نامه آن هم آمده كه نبايد منظر اقدام از شخص ثالث باشيد.
  ماده ۱۵-

  دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری در صورت اشتغال مجدد مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی و شعبه پرداخت کننده مقرری کتبا اعلام نماید.
  موفق باشيد.

 297. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ازقرار معلوم براي شركتهاي پيمانكاري بيمه بيكاري در نظر نمي گيرند ولي در هرصورت شما بيكاري خود را ظرف ۳۰ روز دراداره كار مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 298. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  با اين تفاسير محل كارتان طبق ضوابط و آيين نامه هاي طرح طبقه بندي مشاغل و بدون رضايت شما نمي تواند سطح شغلي شما را كاهش دهد:
  ماده ۱۳:

  تغییر شغل با حفظ گروه با پیشنهاد مدیریت و تایید کمیته طبقه بندی مشاغل و در صورت داشتن شرایط احراز و به شرطی که مانع ارتقاء شغل آتی فردنشود و وی قادر به انجام وظایف محوله در شغل جدید باشد بلامانع است .

  تبصره ۱ : تغییر‏شغل هریک از کارکنان در صورتی که منجر به تنزل گروه گردد موکول به اعلام موافقت کتبی آنان است . مزد شغل این افراد پس از تنزل ، مزد شغل گروه جدید و مزد سنوات آنان ، همان مزد سنوات قبل از تغییر شغل است ، لکن افزایش های بعدی مزد سنوات متناسب با گروه جدید ، تابع مصوبات شورای عالی کار خواهد بود.

 299. ریما می گوید

  با سلام و ادب

  اینجانب ۴۱ ساله و خودسرپرست هستم و فقط ۳ سال سابقه بیمه دارم آیا میتوانم سوابق بیمه ام را بیشتر کنم؟ سن بازنشستگی و دریافت حقوقی به چه صورتی خواهد بود.
  قبلا از ارسال پاسخ به ایمیل ام سپاسگزاری می کنم

 300. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  بله از طريق خويش فرمايي ميتوانيد اقدام كنيد.
  موفق باشيد.

 301. نظری می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید ،
  بنده حدود ۹ سال در یک شرکت کامپیوتری در مشهد کار میکردم ، به خاطر یک سری مسایل کاری به تهران آمدم و کارهای آن شرکت در تهران را انجام میدادم ، و برابر قانون کار حقوق میگرفتم و بیمه بودم . لذا اجبارا” در یک شرکت دیگر در تهران مشغول به کار شدم و همزمان از دو شرکت برایم بیمه رد میشد . بعد از حدود ۲ سال شرکت تهرانی تعطیل شد و همزمان از شرکت مشهدی هم ترک کار شدم . با توجه به اینکه در تهران زندگی میکنم :
  ۱) آیا میتوانم در تهران جهت بیمه بیکاری اقدام کنم ؟
  ۲) آیا از نظر قانونی اینکه از دو جا برایم بیمه رد میشده مشکل دارد ؟
  ۳) آیا مجموع بیمه های پرداختی را جهت محاسبه بیمه بیکاری در نظر میگیرند ؟

  با تشکر فراوان

 302. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- ازجایی می توانید اقدام کنید که بصورت تمام وقت لیست بیمه ی شما ارسال شده است . ضمن اینکه شرکتی که به کار شما خاتمه داده و به نوعی تمایل به ادامه همکاری ندارد پاسخگو خواهد بود و نهایتا اینکه تشخیص بیمه ی بیکاری شما با اداره ی کار است.
  ۲- خیر مشکلی دراین خصوص نیست ولی قاعدتا درحال حاضر که بیکار هستید از هیچ کدام از محلها نباید بیمه ای برای شما ارسال شود.
  ۳- بله این موضوع در محاسبات دخیل است.
  موفق باشید.

 303. آرمین می گوید

  با سلام
  ممنون میشم اگه جواب سوالم رو بدین
  من از بیمه ی بیکاری استفاده می کردم، اما دنبال کار جدید بودم. تا اینکه در یک شرکت پخش کاری پیدا کردم. صاحب کار گفت یک مدت آزمایشی و تا ۳ ماه بیمت نمی کنم. من چون بیمه نمی کرد و آزمایشی بود به بیمه و اداره کار اطلاع ندادم. از قضا کار هم بدرد نمی خورد و من بعد از ۱ ماه ۱۸ روز درخواست تصفیه دادم. اما صاحب کار می خواست بزور نگرم داره، خلاصه در آمدم. اما الان صاحب کار رفته اداره کار گفته که بنده بیمه بیکاری می گرفتم و اومده سره کار و اداره کار هم زنگ زد که بیمت قطع شد. آیا راهی هست برای برگرداندن بیمه؟ حدود ۴ ماه از بیمه مانده بود؟ و در ضمن هیچ قرار دادی من نبسته بودم.
  خواهش می کنم در اولین فرصت راهنماییم نمایید.
  پیشاپیش از وقتی که گداشتین کمال تشکر را می نمایم.

 304. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  البته کارفرما موظف بوده از زمان شروع بکار شما؛ بیمه را تقبل کند ولی قاعدتا در دوره آزمایشی تعهدی در خصوص ادامه کار ندارد.
  به هرحال موضوعی که شما می فرمایید محمل قانونی ندارد و بنده حقیقتا نمی دانم چه راهنمایی حضورتان داشته باشم.
  موفق باشید.

 305. آرمین می گوید

  ممنون از توجه شما
  سوالم اینست که من می توانم ادعا و در خواست ادامه ی بیکاری نمایم؟

 306. مدیر سایت می گوید

  به نظر بنده چون در حال حاضر اداره کار از موضوع شما مطلع است به این سازمان مراجعه و از شرایط بعدی اطلاع کسب کنید.
  بااحترام

 307. پرواز می گوید

  با سلام
  من مدت ۴سال و ۳ماه در یک شرکت خصوصی مشغول بکار بودم و در این مدت حق بیمه من بطور کامل بحساب واریز شده است.حال با توجه به اینکه بنده حدود هشت ماه است که ازدواج نموده ام میخواستم ببینم حق بیمه بیکاره من طبق شرایط متاهلی حساب میشودیا شراطی مجردی و حدود چند ماه میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟با تشکر
  لطفا جواب سوالم رو بدید.

 308. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  وضعیت فعلی شما در زمان بیکاری ملاک محاسبات است.

 309. احمدی می گوید

  باسلام من حدود ۱۳سال در یک موسسه مشغول بکار بودم که موسسه بسته شد و من دو ماه بیمه بیکاری دریافت کردم که در موسسه دیگری مشغول بکار شدم و تقریبا بعد از سه ماه کار فرما می خواهد از مقدار حقوقی که با من قرار داد بسته کم کند و به حداقل حقوق برساند آیا این کار قانونی است و آیا من می توان از این موسسه در آیم و از بیمه بیکاری ام استفاده کنم یا باید یک سال در اینجا باشم تا بتوان از بیمه بیکاری استفاده کنم با تشکر

 310. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اگر قرارداد شما با رقم مشخص و براي مدت مشخص منعقد شده خير قابل كاهش نيست.
  بصورت اختياري نمي توانيد از موسسه خارج شويد.
  موفق باشيد.

 311. رضایی می گوید

  با سلام با مدرک فنی حرفه ای در زمینه برق می توانم خودم بیمه کنم کارت بیکاری هم دارم

 312. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا این مسیر را مرور فرمائید:
  http://www.accpress.com/news/tag/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

 313. atosa می گوید

  با سلام
  من در شرکتی مشغول به کار بوده که این شرکت دفتر فروش کارخانه ای در بندر عباس می باشد ، حال تصمیم به جمع کردن دفتر تهران نموده اند و اینکه اخراج گردم ريال حالا سوالی که برای من است اینست که برای دریافت و پیگیری بیمه بیکاری باید به تامین اجتماعی بندر عباس که بنده را از آنجا بیمه کرده بودند مراجعه کنم یا در تهران می توانم پیگیری کنم ؟؟
  ممنون میشوم که پاسخ داده شود .

 314. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده محلي كه ليست بيمه براي شما ارسال شده ملاك است ولي بازهم پرس و جوي بيشتري خصوصا از اداره كار بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 315. atosa می گوید

  با سلام
  اینجانب مدت ۳ سال و ۱۰ ماه در شرکتی با عنوان سرپرست بازرگانی مشغول به کار بودم که در تاریخ ۲۸اسفند ۹۰ به علت عدم نیاز قطع همکاری صورت گرفت . از آنجایی که قراردادی هم با شرکت نداشتم شکایت نموده و حکم مثبت اداره کار را دریافت کردم . پس از آن با رأی اداره کار برای بیمه بیکاری اقدام نمودم که در کمال تعجب شرکت مذکور در دو ماه خرداد و تیر ۹۱ برای اینجانب بیمه رد نموده که سبب شده نتوانم از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنم و همچنین مشکل بزرگتر آنست که شعبه مربوطه تأمین اجتماعی – اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران – اداره کار هیچکدام حاضر نیستند شکایت اینجانب را مبنی بر بازرسی شرکت و مستندات موجود در آن را مبنی بر دو ماه خرداد و تیر را بپدیرند . در اینخصوص خواهشمند است اینجانب را راهنمایی بفرمایید

 316. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده با اين فرض مي توان پذيرفت كه محل كارتان مايل به ادامه كار باشماست و شايد به همين خاطر است كه اين ادارات اين نظر راداده اند.
  در هرصورت يا مي بايست به كار بازگرديد و حقوق همان دوماه راهم دريافت كنيد و يا اينكه حداقل بيمه بيكاري شما بعد از اين دوماه برقرارشود.
  موفق باشيد.

 317. احمد می گوید

  با سلام و خسته نباشد
  بنده به مدت ۷ ماه در یک شرکت خصوصی کار کرده ام. کارفرما بعد از واریز ۴ ماه حق بیمه بنده،حق بیمه ماه پنجم را واریز نکرده است. ولی حق بیمه ماه ششم را واریز کرده است. حال با فاصله ۱ ماهه ای که در پرداخت حق بیمه بنده صورت گرفته آیا در صورت واریز حق بیمه ماه هفتم و اخراج بنده، مشمول بیمه بیکاری خواهم شد یا خیر. بسیار ممنون

 318. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  حداقل مدت براي استفاده از بيمه بيكاري ، داشتن شش ماه سابقه و درصورت تشخيص اداره كاراست.
  موفق باشيد.

 319. مصطفی می گوید

  سلام. با مشاور تا پایان سال ۹۱ قرارداد دارم. در پروژه وزارت راه که با مشاور قرارداد دارد.به من گفته شده تسویه حساب کنم.ایا میتوانم با کار ادامه دهم؟در دانشگاه حق التدریس هستم و هفته یک روز بیمه دانشگاه دارم.متاهل ودارای ۴۰ ماه سابقه بیمه ایا بیمه بیکاری شامل من میشود

 320. علیرضا می گوید

  با عرض سلام وخسته نباشید.
  آیابرای محاسبه سابقه ی بیمه کل سابقه محسوب میشود یا اینکه مدت زمانی که در آخرین محل کار بوده ام .من کلا ۲۰سال سابقه دارم که ازاین ۲۰سال ۷سال را درآخرین محل کاری بوده ام که اخراج شده ام .آیا روش محاسبه ۲۰سال است یا ۷سال ؟
  با تشکر:

 321. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  روش محاسبه كل كاركرد است.
  موفق باشيد.

 322. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  تا پايان قرارداد مي توانيد به كار ادامه دهيد و بعد از آن درخصوص بيمه بيكاري امكان اقدام داريد.
  درخصوص تداخل بيمه ي دانشگاه با بيمه قرارداد و بيكاري اطلاعات جامعي ندارم.
  موفق باشيد.

 323. نگار می گوید

  من دو سال در موسسه ای با بیمه کار می کنم. آخر تابستان اعلام کردم که دیگه مایل به همکاری نیستم اما مدیرم خواست تا همکاریم ادامه داشته باشه و تا آخر آذر قراردادم تمدبد شد. اواسط دی مدیر اعلام کرد که دیگه قرارداد من تمدید نمی شه. حالا من می تونم درخواست بیمه بیکاری بدم و با توجه به اینکه رابطه خوب و دوستانه ای با مدیر دارم، ایا می شه این درخواست جوری باشه که اون در جریان قرار نگیره؟ ممنون

 324. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  بله ظرف ۳۰ روز از بيكاري مهلت ارائه و طرح آن دراداره كار داريد و با توجه به دعوت از كارفرمايتان نمي توان ايشان را بي اطلاع گذاشت.
  موفق باشيد.

 325. علي می گوید

  سلام.من ۱ ماه است كه در كارگاهي مشغول به كار شده ام ولي از اين كار خوشم نمي آيد و ميخواهم انصراف دهم.آيا بعد از انصراف ميتوانم به صورت اختياري بيمه شوم؟ در ضمن سابقه ام همين ۱ ماه است.

 326. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  این مسیر را مرورکنید:
  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی

 327. رامین می گوید

  در شهرداری توسط شرکت مشغول به کار بودم این شرکت ۵ ماه برایمان حق بیمه پرداخت نمود سال بعد نیز شرکت دیگری برنده مزایده کارگران حجمی شد و آن شرکت نیز ۹ ماه حق بیمه برایمان پرداخت نمودند بعد مارا بعد از ۱۴ ماه کار و پرداخت حق بیمه از شهرداری اخراج نمودند در ضمن بیمه اینجانب به صورت مستمر توسط این دو شرکت واریز شده با توجه به اینکه بیمه بیکاری شامل کسانی است که به طور مستمر یک سال حق بیمه پرداخت کرده باشند شامل می شود به ما هم تعلق می گیرد یا نه ؟ در ضمن از اداره کار پرسیدیم می گویند باید یک سال کامل توسط یک کارگاه به صورت مستمر پرداخت شده باشد نه دو کارگاه . آیا چنین قانونی هست یا نه ؟ در ضمن من برای این شهرداری به صورت مستمر و بدون وقفه پرداخت بیمه کار کرده ام

 328. مجتبی می گوید

  با سلام
  من ساکن شاهین شهر (از شهرهای اصفهان) هستم.در شهر اصفهان مشغول کار بودم. قراردادم تمام شد و بیکار شدم. بیمه ی ما از طرف دفتر مرکزی تهران رد می شد ولی مرکز بیمه کننده ی ما زرین شهر (از شهرهای اصفهان) بود. من باید به کدام واحد اداره کار مراجعه کنم؟
  ضمنا باید بگویم که بعلت وعده های یکی از مسئولین شرکت (که رابطه ی خوبی هم با هم داشتیم) ۲۸ روز از یک ماه فرصت مراجعه به اداره کار گذشته است.
  لطفا سریع راهنمایی ام کنید.
  ممنون

 329. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  قاعدتا” محلي كه بيمه ي شما رد شده ملاك است ولي با مراجعه به اداره كار محل زندگي تان پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 330. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  موضوعي كه شما مي فرمائيد با متن قانون متناقض است چراكه داشتن ۶ماه سابقه قبل از بيكاري ، كفايت ميكند.
  درهر صورت شما درموعد مقرر ، دراداره كار محل بيكاري خود را مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 331. امید می گوید

  با سلام.من با ۸۰ ماه سابقه کار در یک شرکت نیمه دولتی تا ۳۰ در ۹۱ قرارداد داشتم اما متاسفانه بدلیل بیماری از تاریخ ۱۲ دی ۹۱ تا ۳۰ دی ۹۱ پزشکه معالم برایم استراحت تجویز کرد و امروز هم که آخرین روز قراردادم است خواهشمند است با توه به اتمام قراردادم و با توجه به عدم توانایی در انجام کارهای آن شرکت میخاهم برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنم لطفا من را راهنمایی کنید ک چه کار باید کنم.ضمنا مجرد هستم. در ضمن بیمه من کاملا در این سالها پرداخت شده است و هیچ مشکلی ندارد
  با تشکر

 332. مجتبی می گوید

  تشکر
  تلفن کردم اداره کار اصفهان گفتند باید بیایی اینجا.
  من هم رفتم و کارم تقریبا ان جام شد.
  اما یک سوال دیگر
  در حال حاضر پروسه ی ثبت نام تا دریافت اولین حقوق بیکاری چقدر زمان میبرد؟
  باز هم ممنون

 333. میر ابراهیم حسین زاده می گوید

  من ساکن تبریز دریک شرکت حدود ۱۰ ماه است کار میکردم قراردادم تمام شده که دیگر تمدید نمی کنندکه و قبلا حدود۳سال بیمه اختیاری (بیمه قالیبافی) پرداخت کرده ام آیا این۳سال جزء سابقه بیمه بیکاری شامل می شود لطفا مرا در این باره راهنما یی کنید

 334. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن آرزوي موفقيت ؛ ازقرار حدودا” دوماه زمان مي برد كه ممكن است بسته به واحدهاي مختلف متفاوت باشد.

 335. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  جزو سابقه كار شما هست ولي مورد استفاده بيمه ي بيكاري قرار نمي گيرد.
  موفق باشيد.

 336. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  براي تعلق بيمه بيكاري مي بايست درصورت عدم تجديد قرارداد و ظرف ۳۰ روز از تاريخ بيكاري به اداره كار محل مراجعه و بيكاري خود را مطرح كنيد.
  درصورت تشخيص ايشان بيمه بيكاري برقرار ميشود.
  موفق باشيد.

 337. امید می گوید

  با تشکر و سپاس فرااوان
  آخه من وقتی به مدیر شرکت گفتم میخام بیمه بیکاری بگیرم به من گفتن نباید بین اتمام قرار داد مرخصیه استعلاجی باشد آیا آین حرف درست است؟

 338. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  بيماري موضوعي وابسته به خواست و تمايل كسي نيست وخصوصا چنانچه دوره بيماري شما توسط سازمان تامين اجتماعي تاييد شده باشد مانعي در برقراري بيمه بيكاري نيست.
  البته همانطور كه عرض كردم اين بيمه بنا به ميل ما نيست ودرصورتي كه بيكاري شما غير ارادي تشخيص داده شود وحكم برگشت به كار ندهند برقرار ميشود.

 339. مجتبی می گوید

  سلام
  ببخشید فضولی میکنم
  ولی به این آدرس مراجعه کنید و اطلاعات خواسته شده را بدهید اگر بیمه ی شما در ایام مرخصی مذکور جزو سوابق پرداخت بیمه ی شما باشد، یعنی همانگونه که مدیر گرامی فرمودن بیمه ی شما کاملا این امر رو پذیرفته و منطقا باید بیمه ی بیکاری به شما پرداخت شود.
  http://savabegh.sso.ir/

 340. مدیر سایت می گوید

  از اطلاع رساني جنابعالي سپاسگذارم.

 341. مهتاب می گوید

  با سلام،در يك شركت صنعتي در جنوب به مدت نه سال مشغول كار بودم،بنا به دلايل اقتصادي قرارداد عده اي من جمله اينجانب تمام و تمديد نمي شود،درطول چند ماه اخير كه مشغول كار بودم ،چند روزي از مرخصي بدون حقوق استفاده كردم،آيا مشكلي در دريافت مقرري بيمه بيكاري به وجود ميآيد؟
  به عبارت ديگر آيا بيمه ماههاي اخير بايد سي روزه رد شده باشد؟
  ممنون.

 342. تهمینه می گوید

  با سلام خدمت شما. من از شرکت اخراج شدم و الان دارم بیمه بیکاری میگیرم . می خواستم بدونم آیا بعد از پایان دوره بیمه بیکاری میتوانم مجددا در همان شرکت استخدام شوم ؟ با تشکر .

 343. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  البته درمتن قانون به اين موضوع اشاره نشده ولي به هرحال اين ذهنيت راايجاد ميكندبيكاري شما توافقي بوده است.
  در هرصورت پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 344. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اينطور كه ازمتن قانون پيداست ، جمع سابقه ملاك محاسبه است و چنانچه مرخصي بدون حقوق شما با توافق بوده به نظر منعي در برقراري بيمه بيكاري و درصورت تشخيص اداره كار نداريد.
  موفق باشيد.

 345. محمدرضا می گوید

  سلام درود برشما اینجانب ۱۲ سال دریک کارگاه سوابق بیمه دارم والان درکارگاه دوم به مدت سه ماه بیمه پرداخت شده است درحال حاضر تا یکماه آینده با من قطع همکاری خواهد شدآیا بیمه بیکاری به من که چهار ماه سابقه دراین کارگاه دارم بیمه بیکاری تعلق می گیرد برای دریافت بیمه بیکاری چکار باید کرد.

  با تشکر

 346. فريا می گوید

  با سلام من خانم مجرد مهندس راه و ساختمان و١١ سال سابقه بيمه دارم ٨ سال بيمه مشاور ساختماني بودم كه اومدم بيرون دو سال و نيم بيمه اختياري بودم كه به علت اينكه يه شركت بيمه رو برداخت ميكرد بيمه اختياريمو متوقف كردم ولي بيمه اون شركت ادامه نداشت و من باز بايد اختياري رد مي كردم منتها اينبار تقريبا ندانسته و بدون تحقيق بينه مشاغل ازاد ١٨٪ شدم. ١- أيا اين بيمه بيمه مناسبي براي من هست ؟ ٢ أيا من در اينده مي تونم مادرم رو كه الان تحت تكفل برادرم هست رو تحت تكفل داشته باشم؟ أيا اين بيمه به نوعي سابقه كار براي رزومه محسوب ميشه يا صرفا فقط بازنشستكي داره؟ ٤- روي دفترجه من نوشته مشمول فرانشيز اين يعني اينكه من باير هزينه درمان رو كامل بدم يا مثل بقيه دفترجه هاي معموليه؟. با تشكر

 347. سیاوش می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  (کارگر) پدر من متولد سال ۱۳۳۳/۴/۱۶ است با سابقه کار ۲۷ سال کی بازنشسته میشه؟پاهایش واریس شدید داره به نظر شما ما باید چکار کنیم.

 348. کیومرث غفاری می گوید

  باسلام من حدود ۲۲ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم حدود یک ماهی است که بیکارشده ام وعلی رغم تلاش فراوان کاری پیدا نکرده ام البته خودم درخواست استعفا داده ام وآنهم به دلیل اینکه مجبوربودم باشرطی که باشرکت محل اشتغال داشتم به دلیل دریافت چهارماه حقوق عقب افتاده ام وحق وحقوق دیگر استعفا رانوشته وبه شرکت بدهم وبااین شرط بامن تسویه حساب کردند آیا تازمان پیداکردن کاربیمه بیکاری شامل من میشودیانه ؟

 349. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  متني كه درقانون آمده، داشتن ۶ ماه سابقه قبل از بيكاري است.
  ظرف ۳۰ روز از بيكاري و درصورتي كه كارفرما با شما تمديد نكردبه اداره ي كار مراجعه كنيد.

 350. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  بيمه هاي اختياري معمولا پوشش بازنشستگي و مزاياي بعد از آن را دارند و بعضي هم خدمات درماني ندارند.
  سركار مي بايست با اطلاع از مزاياي آن و هزينه پرداختي انتخاب كنيدوگاهي ممكن است اقتضاي شغل شما اين نوع بيمه را ايجاب كند.
  موفق باشيد.

 351. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  درصورت تشخيص سازمان تامين اجتماعي مي توانند تا موعد بازنشستگي و بعلت بيماري ، از مستمري از كارافتادگي را دريافت كنند.
  موفق باشيد.

 352. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  بيمه بيكاري درصورت غير ارادي بودن بيكاري و طرح آن قبل از۳۰ روز ازبيكاري و درصورت تشخيص اداره كار برقرارمي شود كه به نظر مي رسد مشمول شما نباشد.
  موفق باشيد.

 353. تهمینه می گوید

  بله توافقی بوده است . امکان اشتغال مجدد در آن شرکت وجود دارد؟

 354. مدیر سایت می گوید

  درهرصورت امكان پيگيري وجود دارد:
  ماده ۱۹-

  در مواردی که بیمه شده بیکار تحت هر عنوان من غیر حق مبالغی را از صندوق بیمه بیکاری دریافت نموده باشد ، ملزم به بازپرداخت وجوه دریافتی مذکور خواهد بود.
  سازمان تامین اجتماعی با استفاده از اختیارات اجرائی ناشی از قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول وجوه موضوع این ماده اقدام می نماید.

 355. اکبر می گوید

  نظر شما بعد از تأیید مدیریت به نمایش گذاشته خواهد شد.

  با سلام
  من با ۶ سال سابقه تامین اجتماعی ترک کار نموده با مراجعه به تامین اجتماعی ۱۸ ماه بیمه بیکاری به وی تعلق گرفت بعد از دریافت ۵ ماه بعلت دیرکرد ۲۰ روز درحضور غیاب حقوق دریافتی از بیمه بیکاری قطع گردید در این مورد مرا یاری کنید
  باتشکر

 356. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  یکی از مواردی که درمتن قانون هم آمده تکلیف مستمری بگیر برای شرکت درکلاس و اعلام حضور دردفتر حضور و غیاب است که چنانچه تاخیری دراین موضوع باشد باعث منع بیمه بیکاری خواهد شد.
  چنانچه سوابقی دال برعلت عدم مراجعه دارید به ایشان ارائه کنید.
  موفق باشید.

 357. ب می گوید

  با سلام
  بنده تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ با یک شرکت خصوصی قرارداد دارم به مدت ۳ ماه که فردا قرارداد بنده تمام میشود ولی با توافق طرفین امروز آخرین روز همکاری بوده و در موقع دریافت سفته و چک حقوقی و تسویه حساب از ایشان خواستند که بنده در زیر قرارداد خود استعفا بنویسم ولی از انجا که بنده اطمینانی به ایشان نداشتم و مقررات را دقیقا نمیدانستم از نوشتن استعفا خودداری کرده و فقط نوشتم که مهلت قرارداد تمام شده و همکاری بین من و شرکت نیست از این تاریخ به بعد . حالا میخواستم بدانم که چرا از من خواستند و انقدر اصرار داشتند که من استعفا بدهم در صورتیکه من قصد استعفا نداشتم . در ضمن بنده را در این ۳ ماه که در این شرکت مشغول به کار بودم بیمه نکرده بودند . با تشکر

 358. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دوره ي سه ماهه (بصورت مندرج درقرارداد)معمولا بصورت آزمايشي مي باشد و كارفرما مي تواند بعد از اين دوره بدون الزام به ادامه ي كار ، به كار مستخدم خاتمه بدهد ولي درهرصورت ارسال ليست بيمه الزامي بوده است.
  موفق باشيد.

 359. حميد می گوید

  باسلام
  من درجائي مشغول بكار بودم كارفرما فوت كرده والان بيمه بيكاري ميگيرم ولي به دليل كافي نبودن درامد زندگي در جاي ديگر پروانه كسب دارم وازقبل شغل دوم هم داشتم الان از لحاظ قانوني بيمه بيكاري من قطع خواهد شد باتشكر

 360. مینا سادات می گوید

  جایی مشغول به کار بودم که شش ماه قبل از پایان قرارداد به دلیل بروز مشکل مالی عده ای را تعدیل کردند. کارهای اداری بیمه بیکاری را انجام داده ام و برای دریافتش هیچ مشکلی نیست. سوال بنده این است که اگر بخواهم در حین گرفتن بیمه بیکاری مشغول به کار ساعتی باشم، آیا بیمه بیکاری ام قطع خواهد شد؟
  آیا لفظ شاغل شامل کارمند ساعتی هم می شود یا خیر؟
  از زحمات بی دریغتان بسیار سپاسگذارم

 361. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به هرحال اين موضوع هم ميتواند جنبه ي اشتغال داشته باشد و به نظر بنده بيكاري به وضعيت بدون حقوق و درآمد تعبير شده است.
  باتشكر

 362. مینا سادات می گوید

  با عرض سلام.
  بنده قبلا خدمتتان عرض کردم که قرار است بیمه بیکاری دریافت کنم و از جایی پیشنهاد کار ساعتی دارم، با این وجود آیا می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟ و شما فرمودید که به نظر شما این نوعی اشتغال محسوب می شود. می خواستم ببینم که آیا چنین چیزی در کتاب قانون کار هست یا خیر؟ من می خواهم مشکل شرعی این پول برایم حل شود. چون از چندین جا سوال نموده ام و جواب داده اند که تا جایی به صورت بیمه ای مشغول به کار نباشید در واقع کارمند محسوب نمی شوید. چون کار ساعتی هیچگونه ضمانتی ندارد و هرگاه که خواستند می توانند عذر شما را بخواهند. و بابت هر ساعتی که کار می کنیم پول می گیریم نه عیدی در کار است و نه کارمزدی برای تعطیلات. شاید در ظاهر کارمند محسوب شویم ولی در واقع عمله روزمزد هستیم و هر روزی که سرکار برویم حقوق داریم و اگر تعطیلات یا بیماری ای در کار باشد از حقوق خبری نیست. با این وجود باز هم کارمند ساعتی جزء کارمند محسوب می شود؟

 363. مینا سادات می گوید

  باعرض سلام و روز بخیر
  من همچنان منتظر جواب کارشناسانه شما هستم. هر روز به سایت مراجعه می کنم، اما جوابی از شما دریافت نمی کنم. لطفا هرچه سریعتر جواب بنده را بدهید.
  با تشکر

 364. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام مجدد
  عذرخواهي ميكنم.
  چون پاسخ درخوري نداشتم صرفا به انتشار كامنت اقدام شد.
  خصوصا چون بحث شرعي مدنظر سركار بودحقيقتا دراين زمينه اطلاعاتي نداشتم.
  به هرحال مي توانيد اين موضوع را بصورت شفاهي از ادارات كار پرس وجو كنيد.
  موفق باشيد.

 365. مینا سادات می گوید

  با عرض سلام و وقت بخیر
  از اینکه برای بنده ارزش قائل شدید و جوابم را دادید سپاسگزارم. شاید من به پاسخ اصلی خودم نرسیدم، اما لطف شما مبنی بر راهنماییتان را ارج می نهم.

 366. مدیر سایت می گوید

  متشكرم

 367. هادي می گوید

  اينجانب از تاريخ ۲۹ خردادماه بيكار شدم درنهايت در تاريخ ۱ دي ماه با راي شوراي حل اختلاف مشمول دريافت بيمه بيكاري شدم ولي كماكان به علت پرداخت نشدن ۲۸ روز حق بيمه خرداد نتونستم از بيمه بيكاري استفاده كنم حق بيمه رو بايد كار فرما پرداخت كنه كه هنوز نكرده ميخواستم بدونم بعد از پراداخت حق بيمه تامين اجتماعي حقوق اين مدت رو برام يكجا واريز ميكنه يا نه كلا پرداختها به چه صورت است

 368. هادي می گوید

  باسلام
  ميخواستم بدونم حداقل مقرري بيمه بيكاري چغدر است باافزايش حقوق در سال جديد مقرري بيمه بيكاري افزايش پيدا مي كنه يا همون حقوقي كه ابتداي دريافت بيمه بيكاري تعيين شده تا پايان زمان بيكاري پرداخت ميشه

 369. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله این افزایش وابسته به دستور العمل اعلام حداقل حقوق قانونی سالانه توسط اداره کار است.
  موفق باشید.

 370. مینا سادات می گوید

  با سلام.
  بنده از مراجعین به این سایت هستم نه کارشناس سایت. اما بعنوان کسیکه بیمه بیکاری دریافت می کنه می خواستم بهتون بگم که کل بیمه بیکاری رو از زمان بیکاریتون تا الان بصورت یکجا پرداخت می کنن.

 371. تهرانی می گوید

  خواشا به سوال بنده جواب دهید
  بنده ۵۷ سال سن دارم و ۱۵ سال بیمه دارم . این ماه (اسفند) به دلیل وضیت مالی کارگاه اخراج شدم . حدود ۴ سال پیش ۱۸ ماه از بیمه بیکاری استفاده کردم الان میخواهم از بیمه بیکاری استفاده کنم طبق سایت سوابق بیمه دستمزد بنده در این ۱۰ ماه ۷۵۰ هزار تومن بوده .آیا بنده میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟ فرزاندان تحت تکلف بنده بیش از ۴ نفر هستند بیمه بیکاری بنده چطور حساب میشه (گیج شدم این چند روز اگر میشه بگید چقد میشه)
  طبق قانون بیمه افراد بالای ۵۶ سال میتوانند تا بازنشستگی بیمه بیکاری بگیرند؟ و بعد از آن حقوق بازنشستگی چطور حساب میشود ؟ مثلا اگر ۶۰۰ هزار تومن متوسط حقوق دو سال آخر باشه بازنشستگی هم ۶۰۰ هزار تومن است ؟ لطفا من رو کمک کنید خواهشاااااااااااااا

 372. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام حضور جنابعالي
  طبق اين قانون جمع كل سوابق مشمول بيمه بيكاري به كسر مدتهاي استفاده شده قبلي براي بيمه بيكاري دوره ي جديد قابل استفاده است ضمن اينكه چنانچه در مرحله دريافت بيمه بيكاري به شرايط بازنشستگي برسيد، بازنشسته و به تبع بيمه بيكاري قطع مي شود.
  به اين مسير هم مراجعه بفرمائيد:
  بیمه‌شدگان دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شوند.
  موفق باشيد.

 373. رقیه می گوید

  با سلام بنده به مدت۱۸ماه از بیمه بیکاری استفاده کرده ام وبعدازآن دریک شرکت مشغول بکارشدم اما۷ماهه بارداربودم ودوماه بعد به استعلاجی زایمان رفتم میخواستم بدون استعلاجی شامل من میشود یا خیر؟ممنونم

 374. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده منعي دراستفاده از اين مرخصي (زايمان) نداريد چراكه دوبحث جدا ازهم هستند.

 375. مسعود می گوید

  با سلام اگر ۱۰ سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشی و سابقه آخرین شرکت که کار کردی ۷ ماه باشه بیمه بیکاری تعلق میگیره با تشکر

 376. مجتبي اسدزاده می گوید

  باسلام من ۱سال دريك شركتي كار كردم والان اخراج شدم بعد اين فهميدم كه وسط كاربيمه چند ماه نريخته (۵ماه) كه بايد اينو بريزه به اداره كار هم رفتم بعدابلاغيه كه به كارفرما دادم بايدجريمه اون ماهها رو بريزن كه كارفرما هم نميريزه نميدونم چيكاركنم پيشنهادي دارين لطفا كمك كنين ممنون

 377. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اجرائيات سازمان تامين اجتماعي مكلف به وصول اين مبلغ خواهد شد.
  موفق باشيد.

 378. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  بله قاعدتا نبايد منعي باشد.

 379. محمدی می گوید

  با سلام و خسته نباشید و تشکر از مطالب مفیدتان
  بنده و همکاران در شرکتی مشغول به کار هستیم و قراردادی با تاریخ پایان سال ۱۳۹۱ با ما بسته شده است. حالا شرکت تصمیم به تسویه حساب سنوات و … را تا پایان امسال دارد و فرم ذیل را به همه جهت امضا داده، سوال من این است که درصورت امضاء این فرم، اگر در سال جدید با ما تمدیدقرارداد نکنند آیا بیمه بیکاری به ما تعلق می گیرد یا با امضاء متن زیر این حق را از خودمان سلب کرده ایم؟ پیشاپیش از راهنمایی شما ممنونم.
  “اقرارنامه
  اينجانب ………………………………………. فرزند …………………… به شماره شناسنامه …………………… صادره از ………………… متولد ………………………… ساكن ………………………………………………………………………………………… بدينوسيله و به موجب اين سند اقرار مي نمايم ضمن توافق با شركت ………… با شماره ثبت …….. مبني بر اقاله و فسخ قرارداد استخدامي خود و قطع رابطه كاري و ترك اشتغال در آن شركت ، كليه حقوق و مزد خود اعم از حقوق مبنا و لواحق آن و چه مزاياي سختي كار ، مزاياي سرپرستي ، فوق العاده شغل و غيره ، مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل : كمك هزينه مسكن ، خواربار و عائله مندي و به عبارتي حق السعي و هزينه هاي مأموريت ، اياب و ذهاب ، مزاياي غيرنقدي ، اضافه كاري ها ، نوبت كاري و اضافه دستمزد غيرنوبتي ، عيدي و مطالبات مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده و مرخصي هاي استفاده نشده و مزاياي پايان كار و سنوات خدمت دوره اشتغال ( آزمايشي و مدت انجام كار و ساير ) حتي روزهاي احتمالي جمعه و تعطيلات رسمي و غيره را از آغاز خدمت خود در شركت ……….. تا پایان سال ۱۳۹۱ از آن شركت دريافت نموده و ديگر هيچگونه حقي ناشي از اشتغال اعم از فرضيه و متصوره را از كارفرماي موصوفه نداشته و ندارم .
  در ضمن اين اقرارنامه و تسويه به منزله پايان اشتغال خود در آن شركت و يا كارگاه مي باشد و در صورتيكه تحت هر عنوان ادعايي نمايم ، از درجه اعتبار ساقط است و ضمن عقد خارج لازم كه بطور شفاهي عقد مزبور في ما بين منعقد گرديده ، كليه ادعاها و اعتراضات بعدي و احتمالي خود را تحت هر عنوان پيش بيني شده يا نشده سلب و ساقط نموده و مي نمايم .”

 380. شريف می گوید

  با سلام.من ۳ سال به صورت مستمر در شركتي مشغول به كار بودم و البته هنوز هستم.اخيرا به دليل مشكلي ۴ هفته استعلاجي داشتم.بعد از مراجعه به پزشك معتمد!! درمانگاه معرفي شده ايشان!! با ۳ هفته استعلاجي بنده موافقت نمودند.حال از انجا كه شركت بيمه ي من را رد كرده بود من،۲ روز بيمه برايم محاسبه نمي شود.حال با توجه به شرايط كاري اگه قبل از يك سال از كار بي كار شوم آيا بيمه بيكاري به من تعلق خواهد گرفت؟
  با تشكر

 381. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه در اداره كار اثبات شود كه بيكاري شما بنا به ميل و با اراده ي خودتان بود ، مقرري بيكاري تاييد و پرداخت نخواهد شدلذا به اين موضوع در متن اقرارنامه ي فوق توجه كنيد.
  موفق باشيد.

 382. مريم می گوید

  با سلام و تحيت : اينجانب به مدت سه سال مشغول به کار بوده ام و حق بيمه از طرف کارفرما پرداخت شده است و بعد از آن به مرخصي زايمان رفتم و پس از اتمام مرخصي زايمان کارفرما فرد جديدي را استخدام نموده و بنده را اخراج کردند. مي خواستم ببينم مي بتوانم از بيمه بيکاري استفاده نمايم يا خير ؟ چون با مراجعه مکرر به اداره کار محل سکونتم متاسفانه جواب درستي به من نمي دهند. لطفا مرا راهنمائي بفرمائيد.

 383. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ظرف سي روز از اخراج ، بيكاري خود را دراداره كار محل بصورت كتبي مطرح كنيد.
  درصورت تشخيص اين اداره يا به كاربازمي گرديد و يا بيمه بيكاري برقرار ميشود.
  موفق باشيد.

 384. داود می گوید

  با سلام و خسته نباشید وتشکر فراوان بابت سایت بسیار خوبتان
  همسر من از شهریور ماه در شرکتی مشغول به کار شده و از همان تاریخ برایشان بیمه رد شده است.ایشان باردار هستند و از اردیبهشت به مرخصی زایمان خواهند رفت.
  ۱)با توجه به موارد فوق و اینکه قراردادهای این شرکت هر ۳ ماه تمدید می شود(یعنی ایشان تا خرداد ماه قرارداد خواهند داشت) در صورتیکه قراردادشان تمدید نشود وضعیت مرخصی زایمانشان چه خواهد شد؟
  ۲)اگر از تیر ماه کارفرما نام ایشان را در لیست بیمه رد نکند آیا ایشان همچنان میتوانند از مرخصی استفاده کنند و این زمان(مرخصی)برایشان سابقه بیمه خواهد بود یا خیر؟

 385. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن تشكر؛ چون در زمان برقراري مرخصي زايمان ، شاغل هستند فعلا مشكلي براي استفاده ازاين مرخصي تا زمان اتمام آن نخواهند داشت ولي چنانچه بعد از اتمام مرخصي ، محل كارشان قرارداد را تمديد نكند مي توانند مراحل بيمه بيكاري را طي كنند.
  اتفاقاشرط برخورداري از اين مرخصي ، عدم ارسال ليست است و مدت مرخصي زايمان جزو سابقه كار محسوب مي شود.
  البته محل كارشان لازم است قبل از شروع مرخصي هماهنگي لازم با اين سازمان داشته باشند.

 386. mozhgan می گوید

  سلام….من۱۰ماه در يك شركت كار كردم و پايان قرارداد اسفند۹۱بوده و قرارداد رو تمديد نكردن و من بيكار شدم و دراين مدت ۱۰ماه بيمه بودم ايا بيمه بيكاري به من تعلق ميگيرد….با تشكر

 387. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لازم است ظرف ۳۰ روز بيكاري خود را دراداره كار مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 388. mozhgan می گوید

  سلام ممنون از راهنمايتون…. من با اداره كار تماس گرفتم ولي ميگن بايد قرارداد يك ساله داشته باشم يعني كساني كه قرارداد۶ماه و ۳ماه يكبار تمديد ميكنن شامل بيمه بيكاري نميشن خواهشن راهنمايي كنيد تا مهلت۳۰روزه ام پايان نيافته …سپاسگزارم

 389. مدیر سایت می گوید

  باسلام مجدد
  چنين توجيهي درمتن قانون مشاهده نمي شود.
  پيگيري كنيد كه اين نظريه برميناي چه قانون و بخشنامه اي است ضمن اينكه اداره كار درهرصورت موظف به ثبت وضعيت بيكاري شماست.
  موفق باشيد.

 390. raden می گوید

  سلام
  آیا به زنان خودسرپرست غیر شاغل بیمه بیکاری تعلق میگیره؟

 391. mozhgan می گوید

  با سلام و عرض ادب….من از اداره كار سوال كردم دقيقا نگفتن مربوط به چه بخشنامه اي هست ولي گفتن اگه قرارداد سه ماه يكبار هم باشد بايد ۴تا قرار داد سه ماهه داشته باشد و حتما بايد يكسال از يك جا بيمه رد شده باشد و اينكه تو قانون نوشته۶ماه بيمه داشته باشه گفتن براي رسمي هاست من زياد قانع نشدم متاسفانه ارگانهاي دولتي زياد نميتونن توضيح بدن اخه هيچ قانوني براي اينكه از كسي كه به ناحق بيكار شده نبايد حمايت كنه لااقل حكم بازگشت به كار كه ميتونن بدن…ممنون ميشم راهنمايي كنيد تا هم من استفاده كنم و هم مابقي دوستاني كه شرايط يكسان مثل من دارن با تشكر فراوان

 392. علی می گوید

  باسلام
  درسال۹۲ماهانه حقوقی که به بیکارداده میشه چقدره(متاهل) باتشکر

 393. zahra می گوید

  با سلام
  من طی یکسال سابقه کاری در کل حقوقم چهارصد تومن بود با توجه به اینکه در اسفند ماه هم عیدی هم پاداش تعلق میگیره اگر برای بیمه بیکاری اقدام کنم مقرری بیمه بیکاری برای من چقدره؟با توجه به اینکه مجردم

 394. سارا می گوید

  سلام

  ۱۰ ماه از بیمه بیکاری استفاده نمودم و تا پایان اردیبهشت ۹۲ زمان ان به پایان می رسد.
  اعتبار دفترچه بیمه ام تا سال ۹۳ می باشد ولی برگه های ان تمام شده.
  ایا امکان تمدید دفترچه بیمه در زمانی که از بیمه بیکاری استفاده میکنم وجود دارد؟
  تاریخ اعتبار ان تا چه زمانی خواهد بود؟
  با تشکر

 395. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله و احتمالا اعتبار آن تا موعد بيمه بيكاري خواهد بود
  موفق باشيد

 396. sara می گوید

  با سلام و تشکر از راهنماییهای شما
  اگر شخصی که بیمه بیکاری دریافت می کند در طول این مدت به مسافرتی چند ماهه رود و نتواند چند ماه در حضور و غیاب شرکت کند، بیمه بیکاری او قطع خواهد شد؟ آیا راهکاری در این موارد وجود دارد؟

 397. محمد می گوید

  باسلام اینجانب مدت۲۰سال درفروشگاه پدرم مشغول کار بودم وحال پدرم مغازه را فروخته وطی این۲۰سال بیمه خود راپرداخت نمودم حال از شما عزیز سوال این است که بیمه بیکاری شامل حال من می شود. باتقدیم احترام

 398. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  متاسفانه اطلاعي از اين موضوع ندارم.

 399. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  يعني فروشگاه پدرتان كد كارگاه داشته و شما درليست ايشان بوديد؟

 400. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  عيدي و پاداش تاثيري درمحاسبه ي بيمه بيكاري ندارد.

 401. سهيل شفيع نيا می گوید

  با تشكر از شما
  خواستم سوال كنم بهد از اينكه بيمه بيكاري اينجانب تمام گرديد و اينجانب توانايي كار ندارم و سنم ۵۰ سال مي باشد بعد از آن چه مي شود

 402. sjjd می گوید

  با سلام
  ۱. پیوسته بودن یا عدم پیوستگی در سابقه بیمه خانمها چه تاثیری در زمان بازنشستگی یا مدت زمان تعلق بیمه بیکاری دارد ؟
  ۲. در صورت استفاده از بیمه خانمهای خانه دار جهت پیوسته نمودن سابقه چه تاثیری در موارد فوق دارد ؟
  با تشکر

 403. محمد می گوید

  با سلام بله هرماه لیست بیمه از طرف فروشگاه بدون دیر کرد به اداره بیمه داده می شدوحال دراین سن ۵۰سالگی با این تورم موجود جامعه درگیر شدم در ظمن دوبرادر دیگرم وضعیت مرا دارند درضمن طبق قانون بیمه كارگاه‌هايي كه به صورت خانوادگي اداره مي‌شوند، مشمول قانون كار نيستند. اين افراد تمامي مزاياي قانون تأمين‌اجتماعي به جز بيمه بيكاري را دارا مي‌باشند. بنابراين بايد ۲۷ درصد حق بيمه را پرداخت كنند.
  حال با این قانون بیمه شامل حال ما میشود یا خیر؟
  با تشکروتقدیم احترام

 404. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  همانطور كه فرموديد بيمه را با سقف ۲۷% پرداخت ميكنيد لذا عملا بابت بيكاري خود وجهي نمي پردازيد لذا به نظر بنده بيمه ي شما مشمول بيمه بيكاري نيست ولي بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 405. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه به شرايط بازنشستگي برسيد كه درحين اين بيمه بازنشسته خواهيد شدولي اگر تشخيص ازكارافتادگي بدهند(بنا به تاييد شوراي پزشكي سازمان)، مقرري ازكار افتادگي برقرار ميشود.

 406. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  براي بازنشستگي دوسال آخر بيمه پردازي ملاك و درموقع بازنشستگي نبايد قطع رابطه ي كاري داشته باشيد.

 407. محمد می گوید

  باسلام وعرض ادب خدمت شما وتشکر از شما عزیز که به عرایض اینجانب مرحمی بودید بر دل وجسم زخمی . موفق وپایدار باشید.

 408. زینب می گوید

  با سلام
  اینجانب به مدت ۳ سال در یک شرکت خصوصی کار میکنم شهریور ۹۲ تاریخ زایمان دارم ، سوالم این است آیا بعد از مرخصی زایمان در صورتی که کارفرما مرا نپذیرد با توجه به اینکه قراردادم تا پایان شهریور ۹۲ میباشد می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟ قبل از زایمان چه مدت می توانم از مرخصی استعلاجی استفاده کنم ؟

 409. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  اگر بعد از دوره ي مرخصي كارفرما شما را نپذيردلازم است به اداره كار مراجعه و اگر تشخيص بيمه بيكاري دادند اقدام نمائيد.

 410. رضا می گوید

  باسلام و خسته نباشید
  من به مدت ۴سال در نانوایی کار میکردم و کارفرما برای من حق بیمه پرداخت می کرد بعد از آن مرا به دلیل کاهش حجم کار از نانوایی اخراج کرد و من هم به اداره کار فریدن رفتم وجریان را گزارش دادم و بعد از ۲ ماه یک کار دیگری پیدا کردم و به انجا رفتم و دوباره به اداره کار رفتم و پیگیر دریافت بیمه بیکاری برای آن دو ماه شدم و با اینکه کارشناس آنها تشخیس داد که من را اخراج کرده اند ، اداره کار به من می گه که اون ۲ماه بیمه بیکاری بهت تعلق نمیگیره ، می خواهی چکار ؟! لطفا مرا راهنمایی کنید

 411. امیر می گوید

  باسلام
  من ۵سال در شرکت تولیدی صنعتی مشغول به کار بودم، که بعد از یکسال حقوق معوقه و ۱۰ ماه بیمه معوقه همه پرسنل اخراج شدند .حال با توجه به مهلت یک تا سه ماهه برای بیمه بیکاری واینکه ۱۰ماه بیمه معوقه داریم چطور این مسئله قابل رسیدگی است خواهشمندم راهنمایی کنید.

 412. نادر می گوید

  سلام
  من یک سال هست که در کارخانهای مشغول به کار هستم اما هیچ قراردادی با شرکت ندارم اما به مدت یک سال بیمه برایم پرداخت شده است حالا کارفرما منو میخواد اخراج کنه ایا نداشتن قرارداد کار می تونه مانع استفاده از بیمه بیکاری بشه

 413. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير همان پرداختي و سابقه ي بيمه هم مي تواندبه عنوان مستند مورد استفاده باشد.
  موفق باشيد.

 414. زهرا می گوید

  سلام من ۱ ماه بعد ار بیکار شدنم نرفتم اداره بیمه میخواستم بدونم هنوزم میتونم بیمه بیکاری بگیرم یا خیر ؟

 415. آیدین می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  اینجانب ۵۶ ساله به مدت ۷ سال است که در شرکت پیمانکاری مشغول به کار میباشم که در این مدت برایم بیمه پرداخت شده است و دارای ۱۶ سال سابقه بیمه میباشم. ولی از ابتدای سال ۹۲ بدلیل اتمام کار پیمانکار ، بیکار شده ام و به اداره کار مراجعه کرده و درخواست بیمه بیکاری نموده ام که در کمسیون اداره کار بنا به دلیل اینکه لیست پرداختی بیمه شرکت پیمانکاری از طرحهای عمرانی میباشد رای بر عدم تخصیص بیمه بیکاری به بنده را صادر نموده اند .
  و همچنین گفته اند که سازمان تامین اجتماعی به کارگرانی که لیست بیمه آنها از طرحهای عمرانی پرداخت میشود بیمه بیکاری پرداخت نمیکند.
  خواهشا” در صورت تخصیص بیمه بیکاری شماره بخشنامه یا قانون هم معرفی شود.
  با تشکر

 416. مهشید احمدی می گوید

  با سلام
  در آخرین کارگاه مدت ۹ماه سابقه کار دارم بعد به مدت ۶ماه به مرخصی زایمان رفتم بعد از آن ۱ماه به کار برگشتم ولی پس از آن اخراج شدم اداره کار با دریافت بیمه بیکاری من موافقت کرده ولی بیمه میگوید ۶ماه مرخصی زایمان جزء سابقه برای بیمه بیکاری نیست و شما کلا ۱۰ ماه سابق دارید و این زیر یکسال است و بیکاری به شما تعلق نمی گیرد آیا این درست است؟

 417. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع با متن قانون در تعارض است مگر اينكه شما قبلا از اين بيمه استفاده كرده باشيد.
  درهرصورت با اشاره به قانون دليل عدم تعلق براي ۱۰ ماه سابقه را جويا شويد.

 418. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا به اين قسمت توجه كنيد:
  ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
  تبصره ۱- چنانچه بیمه شده بیکار در فاصله زمانی ۳۰ روز بعد از بیکاری امکان مراجعه و یا اعلام بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی و ارائه یا ارسال تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را پیدا نکند تا ۳ ماه از تاریخ وقوع بیکاری فرصت دارد مدارک خود را مبنی بر عذر موجه ، همراه با تقاضای کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل بمنظور طرح در هیات حل اختلاف ارائه نماید . در صورتیکه هیات حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضی را موجه تشخیص دهد مراتب را اعلام خواهد نمود.

 419. منظر رضايي می گوید

  باسلام من مدت ۱۶ سال و ۴ ماه سابقه دارم پايه حقوق اينجانب مبلغ ۵۷۰ هزار تومان است بدون حق جذب و حق اولاد درصورت استفاده از بيمه بيكاري ، مبلغ حقوق دريافتي اينجانب چقدر خواهد بود . در ضمن مي توانم بعد از پايان مدت بيمه بيكاري بازنشسته شوم . منظر رضايي

 420. شیرین عمادی می گوید

  با سلام ، میزان دریافت حقوق بیمه بیکاری بر اساس حقوق دریافتی محاسبه می گردد یا حداقل حقوق ؟؟؟ اگرخانمی کلا تا زمان بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده نکند و با ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن بخواهد بازنشسته شود بعلت اینکه در طول زمان کار از این امتیاز استفاده نکرده برروی حقوق بازنشستگی تاثیری دارد ؟؟؟

 421. آیدین می گوید

  ا سلام و خسته نباشید
  اینجانب ۵۶ ساله به مدت ۷ سال است که در شرکت پیمانکاری مشغول به کار میباشم که در این مدت برایم بیمه پرداخت شده است و دارای ۱۶ سال سابقه بیمه میباشم. ولی از ابتدای سال ۹۲ بدلیل اتمام کار پیمانکار ، بیکار شده ام و به اداره کار مراجعه کرده و درخواست بیمه بیکاری نموده ام که در کمسیون اداره کار بنا به دلیل اینکه لیست پرداختی بیمه شرکت پیمانکاری از طرحهای عمرانی میباشد رای بر عدم تخصیص بیمه بیکاری به بنده را صادر نموده اند .
  و همچنین گفته اند که سازمان تامین اجتماعی به کارگرانی که لیست بیمه آنها از طرحهای عمرانی پرداخت میشود بیمه بیکاری پرداخت نمیکند.
  خواهشا” در صورت تخصیص بیمه بیکاری شماره بخشنامه یا قانون هم معرفی شود.
  با تشکر

 422. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دراين خصوص حقوق دريافتي شما ملاك است:
  ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
  ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
  ‌تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند‌آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در‌صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار‌گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

 423. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دراين خصوص حقوق دريافتي شما ملاك است:
  ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
  ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
  ‌تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند‌آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در‌صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار‌گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

  بله اگر به شرايط بازنشستگي برسيد بازنشسته خواهيد شد.

 424. شیفیعی می گوید

  باسلام:
  من ۴۰سال دارم ،حدود ۳سال پیش توی شرکتی کار میکردم،اما ان شرکت قراردادی بودوکارش تمام شد .من وقتی آنجا کار میکردم بیمه بودم.اما حالا حدود دوسال که بیمه ام قطع شده است وبچه کوچک دارد که به دکتر نیاز دارد اما با این بیمه نیستم نمی توانم بچه ام که مریض میشود به دکتر ببرم چون داروهایش گران است.من حدود ۱۰سال سابقه کار دارم.اما حالا میخواستم بدانم که من با این شرایط میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم.ممنونم میشم که کارشناس محترم به پیام من جواب بدهید ومن را راهنمایی کنید.مرسی.

 425. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مگر براساس بيمه هاي اختياري عمل كنيد:
  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی

 426. mohammad می گوید

  سلام منظور از پنجاه وپنج سال سن زمان شروع بیکاری است ویا اگر کسی بعداز دریافت ۴ ماه دریافت حقوق بیمه بیکاری به سن ۵۵ سال برسد وبیمه بیکاریش۱۸ ماه باشد پایان بیمه بیکاری تاسن بازنشستگی حقوق دریافت میکند یا همون پایان۱۸ماه که سنش بیش از پنجاه وشش سال میشود قطع میشود؟ فوری فوری

 427. آیدین می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  برای سومین بار دارم این سوالم را مطرح میکنم ! خوهشا” راهنمائی بفرمائید .
  اینجانب ۵۶ ساله به مدت ۷ سال است که در شرکت پیمانکاری مشغول به کار میباشم که در این مدت برایم بیمه پرداخت شده است و دارای ۱۶ سال سابقه بیمه میباشم. ولی از ابتدای سال ۹۲ بدلیل اتمام کار پیمانکار ، بیکار شده ام و به اداره کار مراجعه کرده و درخواست بیمه بیکاری نموده ام که در کمسیون اداره کار بنا به دلیل اینکه لیست پرداختی بیمه شرکت پیمانکاری از طرحهای عمرانی میباشد رای بر عدم تخصیص بیمه بیکاری به بنده را صادر نموده اند .
  و همچنین گفته اند که سازمان تامین اجتماعی به کارگرانی که لیست بیمه آنها از طرحهای عمرانی پرداخت میشود بیمه بیکاری پرداخت نمیکند.
  خواهشا” در صورت تخصیص بیمه بیکاری شماره بخشنامه یا قانون هم معرفی شود.
  با تشکر

  [پاسخ]

 428. سمیرا می گوید

  سلام و خسته نباشید
  اینجانب دارای۷۷ماه سابقه هستم و یک بار به مدت ۱۸ ماه از بیمه بیکاری استفاده کرده ام و در حال حاضر نیز مدت۷ ماه است که در یک شرکت بازرگانی مشغول کار هستم می خواستم بدانم که :
  ۱- در صورت اخراج ایا می توانم از بقیه بیمه بیکاری استفاده کنم و یا اینکه باید صبر کنم تا ماه های سابقه ام بیشتر شود؟؟
  ۲-با احتساب اینکه حقوق بازنشستگی بر اساس چند سال اخر محاسبه میگردد ایا اینکه من از الان از بیمه بیکاری استفاده کردم تاثیری در بازنشستگی ام دارد و یا خیر؟؟؟
  ۳- حقوق بازنشستگی بر اساس چند سال اخر محاسبه می گردد؟؟

  ممنون

 429. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درصورت تشخيص اداره كار و با احتساب سابقه مشمول بيمه بيكاري ، به كسر مدت هاي قبلي استفاده شده ، امكان برقراري مجدد بيمه بيكاري وجود دارد.
  بازنشستگي درصورتي كه جهش ناگهاني درحقوق دوسال آخر نداشته باشيد براين مبنا وگرنه برمبناي پنج سال آخر محاسبه مي گردد.
  موفق باشيد.

 430. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوعي كه شما فرموديد مسبوق با سابقه است و دركامنتهاي همين پست هم قابل مشاهده است.
  اگر بخشنامه اي در اين خصوص است حداقل ما از آن بي اطلاعيم.
  لطفا از اداره كار سوال بفرمائيد كه اين استثنا براساس چه دستورالعملي است وگرنه در ضريب بيمه قراردادها هم بيمه بيكاري وصول ميشود.
  موفق باشيد.

 431. مدنی می گوید

  با سلام
  من یه سوال داشتم نمیدونستم کجا باید ثبت کنم.
  ببخشید میخواستم بپرسم من ۶ ماه است در یک شرکت خصوصی بیمه شده ام. اگر بنده از اینجا اخراج شوم.به بنده بیمه بیکاری تعلق میگیرد. قراردادم هم به صورت ماهیانه امضا میکردم.
  اگر تعلق میگیرد چند ماه تعلق میگیرد.

 432. پرگل می گوید

  سلام ، من به مدت ۳ سال در کارخانه ای مشغول به کار هستم ، و ۳۲ ماه نیز سابقه بیمه دارم ، و داشتن حداقل حقوق ، یعنی سابقه کاری در دریافت حقوق تأثیری ندارد و همچنین به دلیل کمر درد شدید به علت نشستن مداوم میخواهم دیگر کار نکنم آیا راهی هست که بتوانم بیمه بیکاری دریافت کنم ؟ متشکرم

 433. صبا می گوید

  سلام
  من ۸ سال سابقه کار دارم و برای بیمه بیکاری اقدام نموده ام برای گرفتن لیست سوابق بیمه به تامین اجتماعی مراجعه کردم ولی فقط ۳ سال و دو ماه بیمهثبت شده بود وسوابق کار در جاهای دیگر نیامده بود با توجه به سابقه سه ساله تغییری در مدت زمان مقرری بیمه بیکاری خواهد بود؟

 434. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته شزط اساسي تعلق ، تشخيص اداره كار مبني بر غيرارادي بودن بيكاري شماست كه درصورت صدور اين راي براي ۶ ماه كاركرد ، ۶ماه بيمه بيكاري براي مجرد و ۱۲ ماه براي متاهلين پيش بيني شده است.
  موفق باشيد.

 435. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به شرح همين قانون ، سابقه كار موثر درمدت زمان تعلق بيمه بيكاري است.

 436. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  بيمه بيكاري اختياري نيست و لازم است از كار اخراج و اداره كار، بيكاري شما را غير ارادي تشخيص دهدولي مي توانيد با پيگيري و تشكيل پرونده پزشكي ، از مستمري ازكار افتادگي به نسبت تشخيص كميسيون پزشكي سازمان تامين اجتماعي استفاده كنيد.
  موفق باشيد.

 437. samira می گوید

  سلام
  من یک خانم ۳۰ ساله هستم با ۶ سال سابقه کار. می خواهم بدانم من چه مدتی بیمه بیکاری شاملم می شود و با چه درصدی از حقوقم.
  سپاسگذار میشوم اگر جوابم را بدهید.
  با تشکر

 438. پرگل می گوید

  ممنون از پاسختون ، یعنی مستمری از کار افتادگی با بیمه بیکاری متفاوت است ؟

 439. محمد می گوید

  سلام
  خسته نباشید
  من ۱۸ سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور دارم ولی مدت ۸ ماه در بین این مدت به علت اخراج از بیمه بیکاری استفاده کرده ام آیا من با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته میشوم یا بعلت غیر متوالی بودن با ۲۵ سال سابقه
  با تشکر

 440. مدیر سایت می گوید

  بله ايندو از هم جدا هستند.

 441. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا اين مسير را دنبال كنيد:
  شرایط قانونی «بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور»

 442. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لازم حين اشتغال از كار بركنارو يا قراردادتان تمديد نشده باشد.
  دراين صورت با راي اداره كار بيمه بيكاري برقرارميشود.
  موفق باشيد.

 443. مرجان می گوید

  با سلام.من ۳ سال پیش در یک شرکت مشغول به کار بودم و ۱۰ ماه من رو بیمه کردن سپس به دلیل تعدیل نیرو و بدون دلیل منطقی من و سایر همکاران رو مجبور به امضای ترک کار و بستن قرارداد کردن…تا به امروز در مورد بیمه ی بیکاری هیچ اطلاعی نداشتم که اقدام کنم…در حال حاضر داشجو هم هستم…آیا به من تعلق میگیره؟اگر بله به کجا باید مراجعه کنم؟ممنون میشم اگر راهنماییم کنید
  متشکرم

 444. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر باتوافق ازكار صرف نظر كرده باشيد خير ولي بازهم براي اطمينان بيشتر به اداره كار مراجعه كنيد.
  موفق باشيد.

 445. negar می گوید

  با سلام
  لطفا راهنمایی ام کنید در ارسال لیست بیمه به تامین اجتماعی
  ک کارفرمایان مشمول پرداخت – بیمه بیکاری ۳درصد هستند یا خیر

 446. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متوجه سوالتان نشدم.

 447. ستاره می گوید

  سلام پدر من برای بیمه بیکاری اقدام کرده تمام مدارک رو هم آماده کرده ولی مسئولین بیمه بیکاری به اون میگن که تمام قراردادهایی که تو ۱۴ سالی که تو شرکتی که کار می کردرو باید بیاره در حالی که همه می دانند که قراردادهای یک سال آخر کافیه و مدیر شرکت هم حاضر نیست تمام قراردادهارو بده خواهش میکنم کمکم کنید و به راهنمایی کنین تا بدونیم چکار باید کنیم
  خیلی ممنون

 448. یاسر می گوید

  با سلام
  همسر من دوماه بیمه بیکاری دریافت کرد، بعد از دوماه سر کار رقت منتهی از اول گفتن که بیمه اش رو رد نمیکنن، به لطف یکی از دوستان که شرکت داشت بیمه اش رو از اون شرکت مدت ۳ماه رد شد اما الان به دلیل عدم حضور هنگام مراجعه بازرس ادامه بیمه میسر نیست
  حالا با توجه به قوانین راهی هست که مجددا از بیمه بیکاری استفاده کنه؟

 449. sb می گوید

  سلام خدمت مدیر سایت این وبلاگ:
  من ۲۳ دارم.و در حال حاضر دانشجو هستم،و جایی کار نمیکنم،من از بیمه پدرم استفاده میکنم،میخواستم بینم من با این اینکه مجرد هستم در حال حاضر درس میخوانم،میتوانم بیمه آزاد پرداخت کنم.تا وقتی یک جا کار مناسبی گیرم بیاد.و این سابقه کاری برای من شود.من از شما راهنمایی میخواستم که من را در این کار راهنمایی کنید.مرسی.

 450. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  از اطلاعات اين مسير استفاده كنيد:
  آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی

 451. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  براي استفاده از بيمه بيكاري طي كردن شرايط قبلي لازم است به نظر بنده با شركت موجود و مشغول به كار توافق ارسال بيمه كنيد و تعهدات ريالي آنرا از شركت دوستتان تامين كنيد.
  موفق باشيد

 452. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده هم اين درخواست غير عادي است چراكه وقتي سابقه بيمه موجود است به عنوان پشتوانه ي اصلي شاغل بودن بيمه گذار مورد استفاده قرارميگيرد.
  موفق باشيد.

 453. مژگان می گوید

  با سلام

  مي خواستم بدونم دريافت بيمه بيكاري روي مقدار حقوق بازنشستگي تاثير داره يا نه؟

 454. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر بابيمه بيكاري بازنشسته شويد ، ملاك دوسال آخر بيمه بيكاري و حقوق قبل از آن خواهد بود.
  موفق باشيد.

 455. هادی می گوید

  باسلام لطفا تا ۳۰ روز تموم نشده جواب بدین
  اگرکسی مشمول دریافت مقرری بیکاری(۱۸ماه )بشوداما مقرری را دریافت نکندایا این یک مزیت برای سوابقش محسوب خواهد شد یا خیر
  بطورکلی بیمه بیکاری اگه شامل کسی بشود, بگیرد به نفعش هست یا نگیرد؟
  متشکرم

 456. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر در دوران دوساله ي پايان كار و رسيدن به بازنشستگي هستيد ، با همين حقوق بيمه بيكاري بازنشسته خواهيد شد وگرنه تاثيري در سوابق شما ندارد.
  موفق باشيد.

 457. هادی می گوید

  ممنون از توجهتون
  عرض به خدمت شما که من هنوز۵-۶ سال هست که بیمه هستم الان بیکار شدم ومیخوام بدونم بهتره که بیمه بیکاریمو فعلا نگیرم یا برم اقدام کنم واسه گرفتنش
  سرفرازباشید

 458. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  اگر شرايط استخدام و اشتغال داريد از بيمه بيكاري صرف نظر كنيد.
  در غير اينصورت لازم است ظرف ۳۰ روز به اداره كار مراجعه و بيكاري خود را اعلام كنيد تا درصورت راي اين اداره ، بيمه بيكاري شما برقرار شود.
  موفق باشيد.

 459. مهناز دوستی می گوید

  با سلام
  من مدت ۳ سال در یک شرکت مشغول به کار بوده ام و در این شرکت دارای قرارداد نیزبودم. اکنون مدت ۲ سال است که در شرکت دیگری مشغول به کار هستم. در این شرکت با من قرارداد رسمی بسته نشده است ولی بیمه دارم. در این ۵ سال بیمه من به طور مداوم رد شده است. آیا من بدون قرارداد امکان استفاده از بیمه بیکاری را دارم؟

 460. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  بله داشتن سابقه بيمه به شرط تاييد اداره كار مبني برغيرارادي بودن بيكاري كفايت ميكند.

 461. امیر حسین می گوید

  سلام

  بیمه به فرد پاره وقت ( ۳ روز کاری و دانشجو ) تعلق می گیرد ؟

 462. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بيمه بيكاري يا بيمه اجباري؟

 463. امیر حسین می گوید

  با سلام

  بیمه اجباری

 464. ساراي می گوید

  باسلام و وقت بخير:
  من مدت ۲۷ماه در يك دفترنمايندگي بيمه بعنوان منشي مشغول بكاربوده ام.ولي مدت ۲۳ماه بيمه برايم ردشده وليست به تامين اجتماعي ارسال گرديده ، اكنون به دليل اينكه كارفرما به من احتياجي ندارد و يكي ازآشناهاي خودش را براي اين كار به دفتر آورده به من گفته كه ديگر بهم نياز نداره و من ازكارم بيكارشده ام ميخواستم بيبينم ميتوانم ازبيمه بيكاري استفاده كنم و شامل من ميشود يانه؟؟؟باتشكرفراوان.

 465. سمانه می گوید

  سلام
  من ۴ سال در شرکتي مشغول به کار بوده ام. قراردادم ۳۱ خرداد تموم ميشده. اما ۱ تير به صورت کتبي به من اعلام شده قرارداد رو تمديد نميکنن.
  سوال من اينه با توجه به اينکه در قرارداد نوشته شده حداقل يکماه قبل هر دو طرف براي قطع همکاري اعلام کنن، و اين شرط براي من رعايت نشده من ميتونم از شرکت شکايت داشته باشم ؟ يا بدليل اينکه تاريخ قرارداد تموم شده و صرفاً تمديدي در کار نبوده من هيچ حقي ندارم ؟

 466. ستاره می گوید

  سلام
  من در شرکتی کار میکردم که با من قرارداد همکاری نبستن و از اول بدون قرارداد کار کردم و حق بیمه ام از طرف شرکت پرداخت نمیشد . شرکت وجه حق بیمه را به من میداد من خودم پرداخت می کردم یعنی به اسم خودم بیمه میشدم نه از طرف شرکت می خواستم بدونم با توجه به این دو مورد من می تونم اقدام به گرفتن حق سنوات از طریق وزارت کار کنم؟ چون با من تسویه سنوات هم نکردن

 467. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  يعني تحت پوشش بيمه اختياري(خويش فرمايي) بوديد؟

 468. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  درهرصورت مي توانيد به اداره كار ظرف سي روز از بيكاري مراجعه كنيد.
  موفق باشيد.

 469. ارس می گوید

  باعرض سلام
  من در حال حاضر باردارم و در شرکتی مشغول به کار قراردادم تا آخر شهریور است ولی دی ماه زایمان دارم می خواستم بپرسم اگر با من بعد از آن تاریخ قرارداد نبندن باید چکار کنم ؟ چون در این شرکت سابقه ۶ ساله دارم . و اگر متوجه بارداری من بشن و نهایتا تا وقت زایمانم قرارداد ببندن دیگه نمی تون از بیمه زایمان استفاده کنم ؟ یا باید بیمه بیکار بگیرم ؟
  ضمنا این دومین زایمان من در این شرکته.
  لطفا منو راهنمایی کنید.

 470. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اگر درسررسيد با شما قراردادي نبندند مي توانيد ظرف سي روز به اداره كار مراجعه و بيكاري خود را اعلام كنيد وتقاضاي برگشت به كار داشته باشيد.اگر اداره كار حكم به برگشت داد كه هيچ وگرنه بيمه بيكاري به شما تعلق ميگيرد.
  اين موضوع درهرشرايطي قابل اقدام است حتي اگر قراردادتان را تا دي ماه ببندند.

 471. مهرنوش می گوید

  با سلام
  من در اهواز کار می کردم و الان بمدت ۱۵ روز ساکن رشت شده ام با وجود بچه کوچک برایم مقدور نمی باشد به اهواز بروم چگونه میتوانم بدون اینکه به اهواز بروم بیمه بیکاریم را از رشت یا تهران دریافت کنم
  با تشکر

 472. مهري می گوید

  سلام
  آيا درست مي باشد كه زمان استفاده از بيمه بيكاري در كل ۳۰سال سابقه كاري هر۱۰ سال مي باشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟( مثلا اگر من ۹ ماه ازبيمه بيكاري با شرايط قانونيش استفاده كنم تا ۱۰سال ديگر نميتوانم اقدام به بيمه بيكاري داشته باشم).

 473. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنين چيزي درمتن قانون و بخشنامه اجرايي آن نيامده و مدت استفاده وابسته به سابقه كاراست.

 474. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مشغول بكاربوده و اخيرا بيكار شده ايد؟

 475. هادی می گوید

  با سلام و احترام. اینجانب برای استمرار مقرری بیمه بیکاری در اداره کار مشهدمقدس طبق قانون در زمانهای اعلام شده از طرف این اداره حاضر میشوم، بجهت امضای دفاتر حضوروغیاب در این اداره. و سوالم این است، غیراز مورد قانونی برای حضور در شعب محترم تامین اجتماعی “که بیمه شدگان باید دردوره های کارآموزی وسوادآموزی که در صورت لزوم ازسوی ادارات کارورفاه اجتماعی ونهضت سوادآموزی برقرارمی شودشرکت کنندوهردوماه یک بارگواهی لازم دراین زمینه رابه شعبه تامین اجتماعی ارائه نمایند” آیا شعب محترم تامین اجتماعی میتوانند ازلحاظ قانونی به مقرری بگیران بیمه بیکاری اعلام نمایند باید هر چند روز یکبار هم بیایند(به من اعلام شده هر پنج روز یکبار) تا حضوروغیاب شوند؟ و اگر این امر از طرف شعب تامین اجتماعی غیرقانونی است چگونه میتوان به این مساله رسیدگی کرد؟

 476. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين هم از موارد جديد است و يا شايد بخشنامه اي منتشر شده كه ما از آن بي اطلاعيم.
  البته از قرار اين سازمان مي تواند درخصوص مقرري بگيران تحقيق كند كه آيا هنوز بيكارند يا شاغل؟

 477. هادی می گوید

  با سلام و احترام. پیروی پرسش قبلی اینجانب و لطف شما در پاسخگویی. من این پرسش را نیز در سایت تامین اجتماعی مطرح نمودم که جواب دادند”حضور و غیاب بیمه شدگان بیکاری بر عهده وزارت کار میباشد و شعب سازمان تامین اجتماعی دخالتی در این امر ندارند” که بازهم درین خصوص تحقیق میکنم و خبر خواهم داد و از دوستان خواهش می نمایم این مساله را نیز پیگیری نمایند(زیرا حضورغیاب بیمه بیکاری فقط باید از طریق اداره کار انجام شود و نه تامین اجتماعی) و دوستان چگونگی حضورغیاب خودرا در شعب سازمان تامین اجتماعی با ذکر شهر بیان نمایند(من مشهدم) تا به کمک هم مشکل را برطرف نماییم زیرا این مساله همانطور که معلوم است غیرقانونی ست و واقعا باعث آزار و توهین به افراد مقرری بگیر بیمه بیکاری میشود. درست است فعلا بیکار هستیم ولی این توهین است که شعب تامین اجتماعی اعلام میکند هر چند روز یکبار(به من اعلام کرده اند هر پنج روز یکبار) باید بیایید و امضا دهید وگرنه مقرری بیکاری تان را قطع میکنیم! و وقتیکه به ایشان گفتم حضورغیاب با اداره کار است و اداره کار حدودا ماهی یکبار نوبت حضورغیاب میدهد، و چرا شما حضورغیاب انجام میدهید؟! اگر هم میخواهید حضورغیاب کنید مانند اداره کار حدود ماهی یکبار اینکار را انجام دهید، نه هر۵روز یکبار در جوابم میگویند اگر نیایید مقرری تان را قطع میکنیم! دوستان لطفا پیگیری نمایید

 478. فریبا فرزاد می گوید

  با سلام و احترام.
  اگر خانمی شامل ۱۸ ماه بیمه بیکاری باشد و پس از ۱۶ ماه دریافت حقوق بیکاری ، زایمان داشته باشد آیا شرایط و مزایای مرخصی زایمان شامل او می شود یعنی ۶ ماه دیگر به این مدت اضافه می شود و حقوق دریافت می کند؟

 479. ترانه علیدوستی ملکانی می گوید

  با سلام و احترام
  بنده دارای سابقه ۸ ساله پرداخت بیمه تامین اجتماعی هستم و در شرکت دیگری با قراردادی ۳ماهه مشغول بکار بودم که بدلیل منحل شدن شرکت بنده هم از کار خود تعدیل شدم، آیا با داشتن ۴ ماه پرداخت حق بیمه در این شرکت و تمام شدن مدت قرارداد اینجانب شرایط دریافت بیمه بیکاری را دارم یا خیر؟ با توجه به این که شنیده ام بایستی حداقل ۶ ماه سابقه بیمه در محل کار فعلی را داشته باشم. با سپاس از توجه و لطف شما

 480. مهران می گوید

  باسلام من ازبهمن ۱۳۶۸درشرکتی مشغول به کارشدم عنوان شغل بنده ازابتداکارگرانباروبه تدریج ارتقاءپیداکردم به شمارشگرانبار،کمک انبارداروازسال۱۳۷۲انبارداربودم تاسال ۸۲ .متاسفانه الان بیکارشدم وبرای بیمه بیکاری مراجعه کردم.میزان بیمه بیکاری بنده راازسال ۸۲به بعد که عنوان شغل بنده که به کارمندتغییرپیداکرده بودمحاسبه کردندومدت۱۱۴ماه کارکردوبرقراری ۱۸ماه بیمه بیکاری تعلق گرفت .بعد ازاعتراض بنده اعلام کردندکاردرانبارازمشاغل ۳۲گانه است که به آن بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.باتشکرازسایت خوبتون خواهشمنداست دراین رابطه توضیح بفرمائید.

 481. سید مهدی موسوی می گوید

  باعرض سلام و احترام. بنده ۶سال در کارخانه صنعتی کار کردم تاپارسال برج ۲ انگشت دستم شکست وبه خاطر سنگینی کارم نرفتم سرکار تسویه کامل روهم نکردم .تا ۸ ماه بیکارشدم نه اینکه بیکار بشم به خاطر بهبود یافتن انگشت دستم ۸ماهی نرفتم سرکار.بعد از هشت ماه دوباره برگشتم همون کارخانه صنعتی مشغول بکار شدم .دوباره نزدیک ۵روزی هست بدلیل نامعلومی انداختنم بیرون.خواستم بگم تو این ۸ ماه که نبودم ایا بیمه بیکاری به بنده تعلق می گیرد یا نه.نیاز به راهنمایی شما دارم.با تشکر از جنابعالی.

 482. محراب صفری می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ایا کارگران نانوایی بیمه بیکاری دارند یا نه؟
  با تشکر

 483. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله نبايد استثنايي دراين خصوص باشد خصوصا اگر كارفرماهمراه ليست شما ۳% بيمه بيكاري مي پردازد.
  موفق باشيد.

 484. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لازم بود با مراجعه به مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي سوابق درمان خود را كامل و حفظ ميكرديد و بنابه مدت تشخيص آنها از استراحت استفاده مي كرديد تابراي برگشت به كار مشكلي نداشته باشيد.
  موفق باشيد.

 485. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  داشتن شش ماه سابقه قبل ازبيكاري لازم است.
  درهرصورت ظرف مهلت مقرر به اداره كار مراجعه كنيد.
  موفق باشيد.

 486. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  مشاغل ۳۲ گانه چه هستند و به استناد چه قانون يا بخشنامه اي مشمول نيستند؟
  باتشكر

 487. فریبا فرزاد می گوید

  سلام
  خواهش می کنم پاسخ سوال مرا بدهید.
  اگر خانمی شامل ۱۸ ماه بیمه بیکاری باشد و پس از ۱۶ ماه دریافت حقوق بیکاری ، زایمان داشته باشد آیا شرایط و مزایای مرخصی زایمان شامل او می شود یعنی ۶ ماه دیگر به این مدت اضافه می شود و حقوق دریافت می کند؟

 488. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متاسفانه اطلاعي ازاين زمينه ندارم و درمتن قانون هم به اين موضوع اشاره نشده است ولي به نظر بنده اين مرخصي در زمان برقراري رابطه كارگر و كارفرمايي (دراستخدام بودن) معنا دارد.
  ولي در هرصورت از محل بيمه بيكاري خود سوال كنيد.
  موفق باشيد.

 489. فریبرز می گوید

  با عرض سلام وادب یک سوالی داشتم لطفا در صورت امکان جواب بدهید اگر کسی از بیمه بیکاری استفاده نمایدوهمزما با استفاده از بیمه بیکاری شغل دومی نیز داشته باشد اگر ادره کار یا بیمه مطلع شود تکلیف وی باتوجه با مرحله قانونی چیست؟

 490. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بيمه بيكاري شما قطع و مبلغ پرداختي قابل مطالبه است.

 491. حقیقی می گوید

  با سلام و خسته نباشید.. ۱۴ ماه است که مشغول به کار هستم و تمام مدت بیمه تامین اجتماعی بودم.آیا بیمه بیکاری شامل حال من می شود و اگر میشود چه مقدار و چه مدت؟؟

 492. عاطفه می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشيد
  يكي از پرسنل شركت ما از شركت اخراج و جهت بيمه بيكاري اقدام نمودند قرارداد يكساله ايشان تحويل داده شد ولي در استعلام بيمه كسري داشته اند به دليل استفاده از مرخصي استعلاجي جهت عمل قلب باز . آيا مرخصي استعلاجي جزو سوابق بيمه نمي شود ؟ آيا آن شخص براي گرفتن بيمه بيكاري به مشكل برمي خورد ؟ با توجه به اينكه كل سابقه كار ايشان در شركت يكسال بوده .
  با تشكر فراوان

 493. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اطلاع دقيقي از سوال شما ندارم ولي به سامانه سابقه بيمه مراجعه كنيد و ببينيد براي اين مدت درليست ايشان سابقه اي درج شده يانه؟

 494. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله درصورت تشخيث اداره كار و مدت آن به شرح جدول مندرج درمتن قانون است.

 495. سهيل شفيع نيا می گوید

  با سلام من الان از بيمه بيكاري استفاده مكنم و تا برج ۸ بيمه ام تمام مي شود و سنم ۵۱ سال مباشدو حدود بيست سال است كه سابقه بيمه دارم خواهشمندم از كارشناسان محترم برايم توضيح دهيد كه اكنون من در هيچ شرايطي توانائي كار را ندارم براي ادامه بيمه ام و مستمري بيكاري چه بايد بكنم

 496. باران می گوید

  من مستمری بگیر هستم و در حال حاضر شاغلم.به علت تعدیل نیرو تا آخر این ماه مشغول به کارم.
  در صورت استفاده از بیمه بیکاری آیا مستمری من قطع خواهد شد؟
  چنانچه در زمان استفاده از بیمه بیکاری متاهل شوم آیا تغییری در مدت پرداخت بیمه بیکاری ایجاد می شود؟؟(چون بیمه بیکاری برای متاهلین برای مدت طولانی تری پرداخت می شود)
  متشکرم

 497. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مستمري بگير چه موضوعي هستيد؟
  ازكارافتادگي؟

 498. نازی می گوید

  باسلام بنده در یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار حسابداری هستم ۴ ماه بیمه من در کارگاه همراه کارگران به عنوان نیروی فنی رد میشده و تازه ۴ ماه است که در لیست بیمه دفتری با کد کارگاه و کافرمای متفاوت به عنوان حسابدار رد میشه اگه شرکت به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت حقوق مرا از شرکت اخراج کند باتوجه به اینکه ۴ ماه است که در کارگاه جدید و با عنوان شغل جدید بیمه من رد میشود آیا می توان برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنم؟سوال دیگر اینکه بنده متأهل هستم ولی فرزندم تحت تکفل همسرم می باشد آیا شرایط بیمه بیکاری متأهلین به من تعلق می گیرد؟

 499. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سازمان تامين اجتماعي كلا براي پرداخت بيمه بيكاري به افراد شاغل در شركتهاي پيمانكاري طفره مي رود.
  به كامنتهاي همين موضوع مراجعه كنيد.

 500. پرگل می گوید

  با سلام و خسته نباسید بنده به مدت ۳ سال در شرکتی مشغول هستم ، شرکت در ابتدای سال اول یک قرارداد بست ولی آن را تمدید نکرد ، آیا من می توانم از آنها شکایت کنم ؟ و بیمه بیکاری دریافت نمایم ؟

 501. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله ظرف حداكثر سي روز اقدام كنيد كه درصورت تاييد اداره كار بيمه بيكاري برقرار ميشود.

 502. مریم می گوید

  سلام من مدت ۷ سال سابقه بیمه دارم. در بهمن ماه سال ۹۱ از شرکتی که در آن ۴ سال سابقه بیمه داشتم اخراج شدم و بدلیل عدم تسویه حساب کامل از کارفرما در اداره کار شکایت کردم البته شکایت من در زمان فرصت ۳۰ روزه بود و خوشبختانه توانستم با رای حل اختلاف مابقی حق خود را بگیرم ولی تا کنون برای بیمه بیکاری خود اقدامی نکردم ضمنا رای قطعی برای بقیه سنوات و همچنین ماده ۱۴۸ بیمه توسط دادگاه در تیر ماه سال جاری ۱۳۹۲ صادر گردید ، لطفاً بقرمائید من همچنان می توانم جهت دریافت بیمه بیکاری اقدام کنم یا خیر؟

 503. هادی می گوید

  باسلام
  اینجانب دیپلم و فعلا مقرری بگیر بیمه بیکاری تامین اجتماعی هستم و طبق قانون بیمه بیکاری ماده ۸ در بند ج آمده است: مقرری بیمه بیکاری توسط اداره کار قطع خواهد شد اگر بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد، حالا سوال من این است آیا راه یا راههای قانونی وجود دارد تا بتوانیم از قبول شغل معرفی شده، خودداری نماییم؟ (تا نتوانند مقرری بیمه بیکاری را قطع کنند)

 504. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا درهمان فرصت سي روزه مي بايست بيكاري شما را غيراردي تشخيص و براي تكميل سوابق به تامين اجتماعي مراجعه مي كرديد.

 505. سجاد.ک می گوید

  با سلام و سپاس از زحمات شما
  اینجانب به مدت چهار سال است در شرکتی مشغول بکار هستم. ساعت کارم زیاد و حجم آن فوق العاده بالاست و با توجه به داشتن بیماری صرع ادامه این شرایط کاری در حد توانم نیست.پس از طرح این موضوع با مدیران خواهش کردم حجم کار یا ساعت آن را تقلیل دهند اما درخواست بنده پذیرفته نشد و کارفرما تنها پیشنهاد جایگاه شغلی دیگری را نمود که ساعت و حجم آن کمتر اما مرتبه آن نیز پایین تر و حقوق آن کمتر است. قرارداد من با شرکت تا پایان شهریور سال جاری می باشد و فقط در صورت پذیرش شرایط ذکر شده از سوی کارفرما تمدید خواهد شد. حال می خواستم از حضورتان سوال کنم با توجه به توضیحات مذکور و داشتن دلیل موجه برای عدم امضای قرارداد جدید، چنانچه “به اجبار واکراه و بدون میل”تصمیم به قطع همکاری بگیرم آیا می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟ لازم به ذکر است شرکت در صورت عدم پذیرش شغل پایین تر و یا عدم انجام روال فعلی از سوی من قرارداد مرا تمدید نخواهد کرد.

  با تشکر فراوان

 506. زهرا می گوید

  باسلام
  من در يك نمايندگي ايرانخودرو كارميكنم كه ۲سال هست بيمه هستم ولي حقوقم ماهي ۲۰۰۰۰۰تومان است و هيچ مزاياي ديگري هم نداريم دوشيفت هم سركارهستيم ،تابراي افزايش حقوق ميگوييم ميگن اگه نميخواي كاركني بفرما بيرون.ميخواستم بدونمكه كارفرما مجاز است كه هرچقدر دلش بخواهد حقوق بدهد يا رفتاركند يا اينكه اداره كار اين را تعيين ميكند؟از كجا بايد اي مشكلات را پيگيري نماييم؟
  باتشكر

 507. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بيمه بيكاري درصورت راي اداره كارمبني برغيرارادي بودن بيكاري شما خواهد بود درصورتي كه شرايط شما اين چنين نيست.
  موفق باشيد.

 508. هادی می گوید

  دوست عزیز شما میتوانید با کارفرمای خود این مساله را بصورت توافقی حل نمایید تا ایشان قرارداد شما را تمدید نکنند که این مساله هم برای ایشان ضرری نداشته باشد و هم شما بتوانید از بیمه بیکاری استفاده نمایید. ضمنا و حتما با یک یا چند کاریابی هم درین خصوص مشورت نمایید چون کاریابی ها دراین موارد راه کارهای خوبی میتوانند پیشنهاد نمایند.

 509. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بنابربخشنامه هر ساله ي اداره كار ، پرداخت كمتر ازكف تعين شده مجاز نيست كه قاعدتا مرجع طرح اين موضوع هم اداره كار است.
  موفق باشيد.

 510. هادی می گوید

  باسلام. خیر کارفرما نمیتواند کمتر از حداقل تعیین شده به شما بدهد و البته به نوع قرارداد شما هم بستگی دارد که به چه صورت تنظیم شده است ولی در هرصورت بصورت حضوری به بخش مشاوره اداره کار محل خود رفته تا دقیقا به جواب سوالات خود برسید و همین طور میتوانید کتاب قانون کار که از انتشارات دیدآور هست را بخرید و مطالعه نمایید.

 511. حامد می گوید

  با سلام
  بنده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هستم. تمامی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. طبق گفته مسولین دانشگاه، بیمه مذکور از نوع بیمه ۳۰ درصدی است که ۲۷ درصد آن به سازمان تأمین اجتماعی و ۳ درصد بقیه به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد پرداخت میشود و این ۳درصد برای آنست که اگر فردی از کار بیکار شد، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد هزینه های مقرری و بیمه بیکاری فرد را تقبل نماید. تاکنون چند نفر که به دلایل مختلف از کار بیکار شده اند، نتوانسته اند حق و حقوق خود را از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد دریافت نمایند.
  با توجه به توضیحات فوق، اگر در این سیستم فردی از کار اخراج شود، چگونه و از چه راهی میتواند حق و حقوق زمان بیکاری و نیز سنوات خدمتی خود را دریافت نماید؟ چه شرایطی برای برخورداری از مقرری و بیمه بیکاری وجود دارد؟
  از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم

 512. آذر می گوید

  با سلام
  آیا ۹ ماه مرخصی زایمان تایید شده است و می توان از آن استفاده کرد یا نه ؟
  و اینکه آیا بعد از اتمام مرخصی زایمان می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد یا نه ؟
  باتشکر

 513. هادی می گوید

  *توجه*توجه*توجه*
  ظلمی بزرگ در حق مقرری بگیران بیمه بیکاری تامین اجتماعی!
  حتما حتما به همه دوستان قانون کاری خود اطلاع دهید!
  جدیدا مطلع شدم در وزارت کار و تامین اجتماعی، بخشنامه ای وجود دارد(بنام طرح اشتغال مجدد مقرری بگیران بر اساس تبصره یک ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، که میتوانید در سایت تامین اجتماعی ملاحظه نمایید(در بخش جستجوی سایت نام این بخشنامه را جستجو کنید و یا در گوگل)) که متاسفانه از آن اکثر مقرری بگیران بیکاری خبر ندارند(چون متاسفانه سعی بر پوشیده ماندن زوایای این بخشنامه شده است) و آن اینکه وقتیکه مقرری بگیران بیکاری از طرف اداره کار ویا تامین اجتماعی به کار معرفی میشوند وسپس فرد مقرری بگیر به سرکار معرفی شده میرود، ۳۰درصد حقوق ماهیانه اش را کارفرما میدهد و ۷۰درصد مابقی را بهمراه کل حق بیمه وی(سهم کارگر+سهم کارفرما) از مقرری بیکاریش کسر میکنند! طبق این بخشنامه، برای بخش ۷۰درصدحقوق وی بهمراه حق بیمه اش با اینکه طرف سرکار است، برای وی یک ماه کامل از استحقاق مقرری بیمه بیکاریش کسر میکنند!!! چه ظالمانه! واقعا این عدالت است؟! طرف سرکار میرود و دارد کار میکند ولی خودش خبر ندارد حقوق و بیمه وی از جایی تامین میشود که باید درزمان بیکاری به وی تعلق گیرد و بدین ترتیب در زمان بیکاری بعدی نمیتواند از مقرری بیکاری استفاده نماید چون استحقاقش را بدین وسیله استفاده کرده اند! و وقتی سوال نمایید میگویند این بخشنامه به نفع مقرری بگیران بیمه بیکاری است چون با این امتیازی که به کارفرما میدهیم که فقط ۳۰درصد حقوق بیکار را بدهد و همچنین از پرداخت حق بیمه آن کارگر تا مدتی محدود معاف باشد برای بیکار راحتتر کار پیدا میشود! در صورتیکه اگر میخواهید به نفع این بیکاران کار کنید، چرا با اینکه دارند میروند سرکار از استحقاق مقرری بیکاری آنها خرج میکنید؟! آیا این ظلم نیست؟! فرد بیکار به کار مشغول شده ولی برای حقوق هر ماه کار وی، یکماه از استحقاق بیمه بیکاری وی کسر میشود و زمانیکه مثلا ۵سال بعد در صورت حائز شرایط بودن دریافت مقرری بیمه بیکاری تقاضای بیمه بیکاری کند، به او میگویند شما قبلا از بیمه بیکاری خویش استفاده نموده ای و آنگاه وی به ظلمی که در حقش شده پی میبرد!
  در نتیجه به دوستان توصیه میکنم درین خصوص بسیار مراقب باشند! یا جایی برای کار بروند که کارفرما تمام حقوق و سهم بیمه خودش را پرداخت نماید تا از مقرری بیکاری شما کسر نشود و یا اینکه اگر دیدید به شما فشار میاورند تا به سرکاری بروید تا از مقرری بیکاری شما خرج کنند، خودتان اعلام اشتغال نمایید تا بیمه بیکاریتان ذخیره شود.
  به هرحال از دوستان کارشناس و مطلع درین امر میخواهم این مطلب را درصورت اطلاع کاملتر نمایند.
  و همچنین از مسئولین هم میخواهیم به این ظلمی که در حق اینگونه افراد میشود رسیدگی نمایند و خودشان را جای این افراد بگذارند.

 514. saeed می گوید

  سلام
  میخواهم بدانم اگر من در حال دریافت بیمه بیکاری باشم و همزمان مشغول بکار در محلی شوم که امکان پرداخت بیمه برای من را نداشته باشد باز هم باید بیمه بیکاری خود را قطع کنم ؟

 515. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  چه ضريبي از حقوق خودتان كسر ميشود؟

 516. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اينكه محل كارتان بيمه نمي كند باعث ادامه بيمه بيكاري نخواهد بود.
  موفق باشيد.

 517. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  از قرار اين مصوبه در دولت جديد لغو شده است چراكه عملا بارمالي آن براي سه ماه اضافه مشخص نشده است.
  اگر بعد از اتمام مرخصي كارفرما شما نپذريفت بايد به اداره كارمراجعه و بيكاري خود را مطرح كنيد.

 518. حامد می گوید

  با عرض سلام مجدد
  فکر کنم که ۷درصد از حقوقمان بابت بیمه کسر میگردد.

 519. حامد بابازاده می گوید

  باسلام پدرمن ۵۶ سال سن داره و نزدیک به ۴ سال سابقه بیمه داره و الان به دلیل اخراج از کار از بیمه بیکاری استفاده میکنه . سوال من اینکه آیا ایشون میتونه از تبصره بند الف ماده ۱۷ (‌تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می‌باشند مادامی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن‌بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.) استفاده کند . لطفا” پاسخ بدید ممنونم.

 520. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظرم عملا اين ۳% پرداخت نمي شودچراكه تنها سازمان متولي دراين خصوص سازمان تامين اجتماعي است.
  بدين معني كه كارفرماي شما ۳% را متقبل نشده وپرداخت نكرده است كه دراين صورت به نوعي شما بيمه خويش فرما هستيد كه به هرحال سهم بيمه بين شما و كارفرما تقسيم شده است.
  پيشنهاد ميكنم به شعبه تامين اجتماعي بيمه ي خود مراجعه وموضوع را استعلام و درصورت تمايل درهمين پست اعلام كنيد.
  موفق باشيد.

 521. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله چنانچه در دوره بيمه بيكاري به سن بازنشستگي برسند ، بيمه بيكاري تبديل به مستمري بازنشستگي خواهد شد.

 522. هادی می گوید

  باسلام. دوست عزیز، قانون میگوید اگر اداره کار ویا تامین اجتماعی متوجه این بشوند که شما جایی مشغول بکار هستید بیمه بیکاری شما را قطع میکنند و یا اگر بدانند قبل از تاریخ اطلاع از کار شما نیز مثلا ۲ماه پیش شما مشغول بکار بودید حقوق آن دوماهی را نیز که بیمه بیکاری گرفته اید از شما پس میگیرند. در نتیجه اگر سر کار هستید و بیم آن میرود به نوعی از کار شما اطلاع حاصل نمایند خودتان اطلاع دهید و اگر هم بیمی نیست با مسئولیت خود میتوانید اطلاع ندهید

 523. ali ahmadi می گوید

  با سلام و احترام

  اينجانب به عنوان كارفرما چهار كارگر در كارگاه ( مطب پزشكي ) خود داشته كه يكي از انها همسر اينجانب است . در حال حاضر پس از چند سال واريز حق بيمه بهمراه حق بيمه بيكاري اين چهار نفر ، محل كار اينجانب بدليل ادامه تحصيل كلا تعطيل مي گردد و پرسنل اينجانب جهت دريافت مقرري بيكاري به اداره كار مراجعه نموده‌اند.
  الف ) ايا خانم اينجانب محق دريافت مقرري بيكاري مي‌باشد؟ موردي را در ايين نامه يا قانون بيمه بيكاري در اين مورد نديدم ولي پرسنل تامين اجتماعي بيان مي‌دارند كه : به خانم شما بدليل رابطه زوجيت با كارفرما مقرري بيمه بيكاري تعلق نمي گيرد در حاليكه كارمندان اداره كار عنوان مي دارند چون خانم شما تنها كارگر شما نمي‌باشد و افراد غريبه نيز در كارگاه مشغول بوده‌اند ، مقرري به وي تعلق مي‌گيرد و اگر تنها ايشان كارگر شما بود ، مقرري تعلق نمي گرفت . سپاسگزار خواهم شد اگر قول و نظر صحيح را با ذكر منبع ان مرقوم فرماييد.

  ب) اينجانب قصد دارم كه در همان محل مطب تعطيل شده كار ديگري را شروع نمايم كه كلا از كار قبلي متفاوت است و تنها نيازمند يك كارگر است و قصد دارم كه همسرم را به عنوان منشي در كارگاه جديد بكار گمارم و بيمه ايشان را با كد كارگاه جديد ادامه دهم حال با توجه به مطالب پيش‌گفته اگر اين كارگاه جديد پس از مدتي بدليل عدم كارايي تعطيل شود ، ايا به همسرم كه در اين كارگاه جديد تنها كارگر اينجانب محسوب مي گردد مقرري بيكاري تعلق مي گيرد؟

  با سپاس و ارزوي توفيق

 524. حمیدرضا موچانی می گوید

  باسلام برای باردوم این سوال را مطرح میکنم , مبلغ دریافتی بابت بیمه بیکاری چقدر است ,مبلغ ثابت است یا براساس بیمه واریزی ,حق بیمه واریزی بر اساس حداقل دستمزد اداره کار در سال ۹۲ و هر سال بر اساس حداقل دستمزد اداره کار بوده,در ضمن متاهل میباشم,جمع روزهای سابقه بیمه ۳۹۶ روز میباشد قبلا از همکاری شما سپاسگذارم

 525. دشتی می گوید

  با سلام واحترام

  آیا مدت سابقه بیمه در آخرین محل کار مهم است؟قبلا می گفتند یکی از شرایط تعلق بیمه بیکاری این است که متقاضی حتما می بایست در آخرین محل کار یکسال بیمه باشد و سابقه زیاد مهم نیست.
  بطور مثال اگر کسی شرایط بیمه بیکاری را داشته باشد و ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشد ولی در آخرین محل کار خود ۵ ماه سابقه داشته باشد به وی بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟
  با تشکر

 526. محمد می گوید

  با سلام
  پس از انجام مقدمات مربوط به بيمه بيكاري ،يك ماه حقوق به حساب مورد نظر واريز شدولي متاسفانه بعد از آن قطع شد.پس از مراجعه به شعبه مربوطه تامين اجتماعي اعلام شد كه “بازرس مربوطه به منزل شما مراجعه كرده و چون حضور نداشتيد به اين نتيجه رسيديم كه شما بيكار محسوب نشده بنابراين حقوق شما قطع گرديد؟!”سوال من اين است كه چنين مراجعاتي اصولا قانوني است و تامين اجتماعي حق اجراي چنين رويه اي را دارد؟لطفا راهنمايي فرماييد كه به چه مرجعي بايد مراجعه نماييم.
  با تشكر

 527. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  مراجعات كه قانوني است ولي درمورد اين كه شما خانه نبوده ايدچه بگويم ؟!
  احتمالا تحقيقات محلي هم داشته اند.

 528. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وادب
  چنين چيزي در متن قانون و آيين نامه ي آن نيامده.
  موفق باشيد.

 529. میری می گوید

  سلام جناب بسیار عالی بود من نتونستم پاسخ سوالم رو پیدا کنم من مدیر یک مجتمع ۲۲۵ واحدی هستم به عنوان نگهبان در سه شیفت تعدادی کارگر بازنشسته تامین اجتماعی رو استخدام کردم که حدودا ۱۰ سال برای مجتمع کارکردند در حال حاضر در خواست بازنشستگی دارند و مدعی هستند که به ایشان سنوات پایان خدمت تعلق میگیره میخواستم ببینم این مساله صحت داره یا نه

 530. حسین می گوید

  با سلام
  اینجانب دارای ۲۷ ماه سابقه بیمه میباشم به علت تعدیل نیرو از کار بیکار شده ام ایا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد وایا پس از دریافت مدت معین بیمه بیکاری بنده میتوانم بیمه تامین اجتماعی خود را اختیاری پرداخت کنم با تشکر

 531. هادی می گوید

  باسلام. دوست عزیز با مطالعه قانون بیمه بیکاری و همچنین آیین نامه بیمه بیکاری مصوب مجلس که میتوانید از سایت مجلس شورای اسلامی و دیگر سایتهای مرتبط بدست آورید با فرمول محاسبه حقوق بیمه بیکاری آشنا شوید و اضافه نمایم براساس بیمه واریزی شما میباشد و اگر حقوق شما کمتر از قانون کار باشد، حقوق بیکاری شما براساس حداقل حقوق قانون کار محاسبه خواهد شد ونه کمتر از آن.
  اگر فرزندی نداشته باشید و فقط دونفر باشید حداقل حقوق بیمه بیکاری شما برای امسال حدود ۴۸۰هزار تومان است، اگر حقوق و دستمزد شما در ایام کار همان حداقل قانون کار و یا کمتر از آن باشد ولی اگر حقوق شما بالاتر باشد که به تبع آن حق بیمه پرداختی شما به تامین اجتماعی بیشتر بوده، حقوق بیکاری شما هم براساس فرمول مربوطه بیشتر خواهد شد

 532. هادی می گوید

  سلام. باید در آخرین کارگاه محل کار خود حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد و گرنه به وی بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد!

 533. هادی می گوید

  سلام. بله بازرس تامین اجتماعی حق چنین کاری را دارد ولی متاسفانه روال اداری اینگونه است که به هر ترتیبی که شده استحقاق بیکاری را ندهند! به هرحال این کار از لحاظ قانون صحیح است و شما باید هرچه سریعتر به اداره کار که مسئول رسیدگی به اینچنین اموری است اعتراض خود را بیان نمایید تا ایشان برای شما تصمیم بگیرند و مجددا تاکید میکنم هرچه سریعتر ظرف امروز فردا اقدام کنید وگرنه برای شما دیر اعتراض کردن بمنزله انصراف است

 534. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بايستي موضوع را دراداره كار(ظرف سي روز ) مطرح كنيد تا درصورت راي ايشان مشمول شويد.
  اگر دردوره بيمه بيكاري به شرايط بازنشستگي برسيد نيازي به بيمه اختياري نخواهد بود.
  موفق باشيد.

 535. هادی می گوید

  * توجه *
  باسلام. خدمت دوستان عزیز اعلام نمایم از طریق بخش پرسش و پاسخ در سایت تامین اجتماعی میتوانید پرسشهای خود را مطرح کنید و معمولا ظرف ۲۴ساعت مشاورین مربوطه به شما پاسخ میدهند. البته همیشه جوابهایشان دقیق نیست ولی به هرحال به حل مشکل میتواند کمک کند

 536. هادی می گوید

  سلام. در قسمت اول سوالتان همانطور که مدیرسایت فرمودند باید اقدام نمایید و در قسمت دوم هم بله میتوانید ویا همچنین میتوانید به مشاغلی مبادرت فرمایید که از لحاظ پرداخت حق بیمه تخفیف دارند مانند قالیبافی و از طریق قالیبافی بیمه خود را ادامه دهید

 537. مهدي اسلامي می گوید

  با سلام
  چرا بيمه بيكاري ۶ ماه اول سال بر اساس ۳۰ روز پرداخت مي گردد ؟

 538. شهرام جوانشير آرين می گوید

  با سلام
  در خصوص مواردي كه كارفرما بدليل مشكلات فعلي اقتصادي توان ادامه كار را نداشته باشد و بابت آن كارگران شاغل از كار بيكار گردند . آيا كارفرما جريمه اي بايد پرداخت نمايد؟
  و آيا كارگران در صورت برخوردار نشدن از كار ميتوانند از بيمه بيكاري استفتاه نمايند.؟

 539. شهرام می گوید

  با سلام و احترام
  اینجانب فوق لیسانس شیمی فیزیک می باشم و ۱۶ ماه بیکار هستم (اصلا سابقه کار هم ندارم) و خودم رو بیمه خویش فرما کردم آیا بیمه ای هست که مشمول من بشه که برام سابقه کار در حین بیکاری ثبت بشه چون اصلا کار پیدا نمیکنم هزینه اش هم برام مهم نیست فقط می خوام سابقه کار برام رد بشه؟

 540. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  صرفا در رابطه كارگر و كارفرمايي بيمه بيكاري معني دارد.

 541. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دراين گونه موارد كارفرما موضوع را با اداره كار مطرح تا طبق هماهنگي ، كاركنان وي براي مدتي مشخص از بيمه بيكاري برخوردارشوند.

 542. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  چون قانونگذار مدت بيمه را وابسته به بيمه بيكاري دانسته به عبارتي هرچه سابقه ي بيمه ي شما بيشتر باشد مدت بيمه بيكاري افزايش مي يابد.

 543. س می گوید

  با سلام و عرض ادب
  من مدت ۱۶ سال در یک شرکت خصوصی بزرگ کار می کنم و قبلا هم ۴ سال پرداخت حق بیمه داشتم که الان جمعا میشود ۱۹ سال پارسال به کارفرمایم گفتم که ۲ سال مانده بازنشسته شوم حق بیمه من را بیشتر رد کن و از حقوق خودم کم کن گفت فکر می کنم می گویم
  چون من الان ۵۷۰۰۰۰۰ ریال حقوق میگیرم ۱۳ ماه از گفتن حرفم گذشت امروز دو باره این حرف را زدم که ۱۰ ماهم مانده تا بازنشسته شوم برای می گوید از بیمه بیکاری میخواهی استفاده کن ۵ سال بیمه میگرد تو را با ۲۵ سال می تونی باز نشسته شوی این حرفش خیلی منو ناراحت کرد ۱۶ سال کار کن با صداقت آخرش هم اینو باید میشنیدم میخواستم ببینم من این کار را بکنم به ضرز من تمام میشه میگه شکایت کن بیمه بیکاری بگیرمن میتونم با بیمه بیکاری بازنشسته شوم و اگر این جوری بازنشسته شوم چی میشه لطفاً منو راهنمایی کنید ولی جواب سریع می خواهم چون در مرحله ای قرار گرفتم که نمی تونم چیکار کنم رسماً منو دک می کنه در ضمن ۴۴ سال دارم

 544. پرگل می گوید

  با سلام ، اگر کارفرما به بنده برگه اتمام مهلت قرارداد و برگه تسویه حساب بدهد آیا من میتوانم به اداره کار مراجعه کرده و بیمه بیکاری دریافت کنم ؟ با توجه به اینکه فقط قرار داد را بدهد و تسویه حساب کامل انجام شده باشد .

 545. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر بعد از اتمام قرارداد كارفرما آنرا تمديد نكند مي توانيد ظرف سي روز به اداره كار مراجعه و بيكاري خود را مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 546. مجید می گوید

  با سلام
  اینجانب مدت ۲سال میباشد که در پروژه فازهای۱۵&16در پارس جنوبی کار میکنم.در صورتی که این شرکت قرارداد خود را تا اخر سال۹۲ تمدید کرده است و اگر اینجانب را تا پایان شهریورماه تسویه بدهند ایا بیمه بیکاری شامل بنده می شود؟

 547. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اداره كار دراين خصوص نظر مي دهد كه اگر بيكاري شما غير ارادي باشد بيمه بيكاري تعلق ميگيرد.

 548. دهقان می گوید

  با سلام .
  مدت ۳ سال و نیم در یک مؤسسه مشغول به کار شدم و از کارفرما درخواست ۲ ساعت کسر از کار برای ادامه تحصیل را داشتم که موافقت ننمودند و حال درخواست استعفا نمودم ، با این شرایط بیمه بیکاری به من تعلق می گیرد ؟

 549. سازا وحیدی می گوید

  سلام من از اواخر سال ۸۷در یه مغازه به عنوان طراح استخدام شدم و حالا میخوام در بیام من میتوانم حق بیمه خود را کامل بگیرم

 550. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  يعني چي كه حق بيمه خود را كامل بگيريد؟

 551. محمد می گوید

  با سلام
  من به علت اتمام قرارداد یکساله بیکار شدم و برای بیمه بیکاری اقدام کردم و ساکن شهرستان هستم. بعد از یک ماه دانشجوی تهران شدم و به تهران رفتم، لطفا بفرمایید با برگه ی اشتغال به تحصیل بیمه بیکاری قطع نمیشه؟ همچنین میشه ازین طریق از امضای ماهانه دفاتر اداره کار در شهرستان معاف شد؟

 552. حبیب می گوید

  با سلام-من ۶ سال سابقه بیمه مستمر دارم ولی ۲ ماه آخر در یک کارگاه جدید مشغول شدم و به علت تعدیل نیرو بیکار شدم .با توجه به اینکه ۶ سال سابقه مستمر داشتم ولی آخرین کارگاه من ۲ ماه بیمه داشته آداره کار میگه نمیتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم چون باید آخرین کارگاه ۶ ماه باشه-میخواستم ببینم درست میگند یا نمیخواهند ما از بیمه بیکاری استفاده کنیم-با تشکر از سایت و راهنمایهاتون

 553. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اطلاع دقیقی ندارم.

 554. هادی می گوید

  باسلام. این مساله را از اداره کار محل بیمه بیکاری خود باید سوال نمایید و همچنین لطف نمایید برای اطلاع دوستان در همین جا نیز نتیجه کار را اعلام نمایید و همچنین کدام شهرستان هستید.
  ممنونم

 555. هادی می گوید

  باسلام. دوست عزیز سوال باید دقیق پرسیده شود تا مفهومی که در نظر شماست به دیگران نیز منتقل شود. به هرحال اگر منظورتان دریافت حق بیمه ای که ماهانه به اداره تامین اجتماعی واریز میکردید باشد، خیر به هیچ وجه قابل استرداد نیست و فقط طبق قانون جدیدی که اعلام شده میتوانید با دارا بودن حداقل ۱۰سال سابقه پرداخت بیمه با دارا بودن ۶۰سال سن برای مردان و ۵۵سال برای خانمها از حقوق بازنشستگی استفاده نمایید مثلا کسی که ۱۰سال سابقه داشته باشد ۱۰روز حقوق به وی تعلق میگیرد و …
  و اگر هم منظورتان دریافت حقوق بیمه بیکاری است، در صورتیکه بیکار شدن شما به میل شما نباشد بله به شما بیمه بیکاری تعلق میگیرد که باید ظرف حداکثر۳۰روز از بیکاری به اداره کار مراجعه نمایید تا آنها این مساله را بررسی نمایند

 556. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از مشاركت جنابعالي

 557. هادی می گوید

  *میلاد امام رضا علیه السلام خدمت همه مبارک و شادباش*
  باسلام و احترام خدمت شما مدیرگرامی سایت و همچنین همکاران محترمتان. خوشحال خواهم شد هرچند ناچیز بتوانم کمکی انجام دهم و از سایر دوستان خواهشمندم در صورت امکان نتایج بعدی خود در خصوص موارد مطروحه شان را برای راهنمایی سایرین در همین جا اعلام نمایند.

 558. س می گوید

  با سلام خواستم بدونم یک نفر میتونه ۲ جا مشغول به کار بشه ؟ در صورتی که از یکجا به دلایل غیرموجه ( مثلا آوردن اقوام خودشون به جای اون نفر ) بخان اخراجش کنن می تونن ؟ آیا میتونه از بیمه بیکاری جای دوم استفاده کنه ؟ باید شکایت کنه از کارفرما ؟ در صورتی که کارفرما از زیر مجموعه نهادهای دولتی باشه فرقی میکنه ؟

 559. هادی می گوید

  سلام دوست گرامی. بله درست میگویند! ولی امیدوارم این بی عدالتیها در قانون روزی تصحیح شود.

 560. نگار می گوید

  سلام
  بنده ۱۷ سال سابقه کار دارم و ۳۹ سال سن . شرایط بازنشستگی خانمها با ۲۰ سال سابقه کار منوط به داشتن شرط سنی ۴۲ سال میباشد . با توجه به تعدیل نیروئی که هر سه ماه یکبار توسط کارفرما انجام میگیرد و مشخص نیست که هر بار قرعه به نام کدام شخص می افتد سوال بنده این است که با حقوق دریافتی ۱۲۰۰۰۰۰ تومان اگر شامل تعدیل نیرو شدم از بیمه چه میزان حقوق دریافت خواهم کرد ایا با دریافت حق بیمه بیکاری طی ۳۶ ماه و رسیدن به مرز سنی ۴۲ سال آیا میتوانم از بازنشستگی برخوردار گردم در ان صورت حقوق دریافتی بازنشستگی بنده چه میزان خواهد بود؟
  همکاران دیگر همه دست به دعا هستند که اگر شامل تعدیل نیرو هستند تا خرداد ۹۳ این امر به تعویق بیافتد که شامل اضافه حقوق سال ۹۳ گردند ایا تعدیل در این تاریخ با توجه به ۲۱ درصد اضافه حقوقی که هر سال کارفرما اضافه میکند در دریافت میزان بیشتری از حقوق بیمه بیکاری نسبت به سال ۹۲ موثر خواهد بود یا خیر؟

 561. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حقوق دريافتي قبل از بيكار ي موثردر دريافتي بيمه بيكاري خواهد ودورصورتي كه در مدت بيمه بيكاري به شرايط بازنشستگي برسيد مستمري شما تغير و بازنشسته خواهيدشدكه البته همه ي اينها منوط به راي اداره كار است.

 562. از تهران س می گوید

  با سلام و عرض ادب
  من مدت ۱۶ سال در یک شرکت خصوصی بزرگ کار می کنم و قبلا هم ۴ سال پرداخت حق بیمه داشتم که الان جمعا میشود ۱۹ سال پارسال به کارفرمایم گفتم که ۲ سال مانده بازنشسته شوم حق بیمه من را بیشتر رد کن و از حقوق خودم کم کن گفت فکر می کنم می گویم
  چون من الان ۵۷۰۰۰۰۰ ریال حقوق میگیرم ۱۳ ماه از گفتن حرفم گذشت امروز دو باره این حرف را زدم که ۱۰ ماهم مانده تا بازنشسته شوم برای می گوید از بیمه بیکاری میخواهی استفاده کن ۵ سال بیمه میگرد تو را با ۲۵ سال می تونی باز نشسته شوی این حرفش خیلی منو ناراحت کرد ۱۶ سال کار کن با صداقت آخرش هم اینو باید میشنیدم میخواستم ببینم من این کار را بکنم به ضرز من تمام میشه میگه شکایت کن بیمه بیکاری بگیرمن میتونم با بیمه بیکاری بازنشسته شوم و اگر این جوری بازنشسته شوم چی میشه لطفاً منو راهنمایی کنید ولی جواب سریع می خواهم چون در مرحله ای قرار گرفتم که نمی تونم چیکار کنم رسماً منو دک می کنه در ضمن ۴۴ سال دارم

 563. هادی می گوید

  باسلام
  دوست عزیز نفرموده اید که آیا سابقه پرداخت بیمه بمدت ۱۷سال در مشاغل عادی دارید یا در مشاغل سخت و زیان آور.
  اگر کار عادی دارید طبق قانون جدید برای بانوان حداقل ۵۵سال شرط است با حداقل ۱۰سال سابقه پرداخت بیمه که قابل توجه است این قانون از شورای نگهبان برگشت داده شد تا عیوب آن گرفته شود و فعلا تصویب نشده است
  اگر هم کار سخت و زیان آور دارید متن قانون میگوید: “بیمه شدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کار‌های سخت و زیان آور را داشته باشند بدون شرط سنی می‌توانند در خواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی نمایند.” که البته منوط به تایید اداره کار میباشد.
  ودیگر اینکه بله با دریافت حقوق بیمه بیکاری، وقتیکه به سن و شرایط بازنشستگی برسید میتوانید بازنشسته شوید.
  و تاکید مینمایم میزان حقوق بیمه بیکاری و همچنین میزان حقوق بازنشستگی برای همه کارگران، به میزان مبلغ واریزی ماهیانه حق بیمه شما به اداره تامین اجتماعی وابسته است نه به میزان حقوق دریافتی شما. بطور مثال امکان دارد کارفرما با شما قراردادی تنظیم نماید که حقوق ماهیانه شما را ۱میلیون تومان بدهد ولی حق بیمه تان را براساس حداقل حقوق قانون کار به اداره تامین اجتماعی واریز نماید، و اگر اینگونه باشد در زمان دریافت حقوق بیکاری و یا حقوق بازنشستگی میبینید مثلا حقوق دریافتی شما از اداره تامین اجتماعی ۶۰۰هزار تومان است و وقتیکه پیگیری میکنید متوجه میشوید حق بیمه شما بر اساس ۶۰۰هزار تومان به اداره تامین اجتماعی واریز میشده است. برای مطلع شدن ازین امر به سوابق پرداخت بیمه خود در سایت تامین اجتماعی و یا مراجعه حضوری به شعب این سازمان اقدام نمایید.
  در مورد بخش پایانی سوالتان نیز باید بگویم بله موثر خواهد بود.
  التماس دعا

 564. هادی می گوید

  باسلام. دوست عزیز سوالاتتون رو مبهم مطرح کرده اید و فکر میکنم جز خودتون کسی دیگه ای منظورتون رو درک نکنه.
  ولی به هرحال من سعی میکنم نزدیک نظر شما جواب بدم: بله چندجا میتونه کار کنه و براساس حق بیمه ای که از هرکارگاه برایش به تامین اجتماعی واریز میشه در میزان مستمری وی تاثیر میزاره. برای اطلاعات بیشتر به این آدرس زیر مراجعه کنید و همچنین از اداره تامین اجتماعی نیز جهت اطمینان سوال فرمایید:
  http://www.accpress.com/news/1391/10/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-2/
  بله میتونه اخراج کنه و اگر به شما طبق قانون کار ظلمی بشود شما باید به اداره کار شکایت کنید تا آنها برای این مساله تصمیم بگیرند.
  بله. اگر کارتان را بدون میل خود از دست داده باشید(از هر کارگاهی که در آن مشغول بوده اید) میتوانید از بیمه بیکاری استفاده کنید وباید ظرف ۳۰روز به اداره کار مراجعه نمایید(برای اطلاعات بیشتر به پاسخهای داده شده به سایر دوستان در همین صفحه مراجعه و مطالعه نمایید)
  در صورتیکه کارگاه شما مشمول قانون کار باشد(با هر نوع کارفرمایی!) طبق قانون کار عمل خواهد شد.

 565. هادی می گوید

  باسلام. به نظر بنده حتما در این خصوص با چند شرکت کاریابی مشورت نمایید و از هزینه کردن برای این مطلب نگران نباشید چون به آینده شما بستگی دارد.
  ولی به نظر من حرف ناراحت کننده ای نزده چون معمولا بعضی افراد از بیمه بیکاری در اواخر سن بازنشستگی خود برای همین که هم سابقه شان تکمیل شود و هم دیگر کار نکنند استفاده مینمایند
  ولی همانطور که گفتم مشورت بفرمایید که برای بالاتر رفتن حقوق بازنشستگیتان در این شرایط چه میشود کرد و همچنین آیا در شرایط موجود به شما بیمه بیکاری تعلق میگیرد یا خیر.

 566. ايمان می گوید

  با سلام
  سوال من در رابطه با اين موضوع مي باشد كه در زماني كه شخصي بيمه بيكاري دريافت مي كند طبق قانون همان مدت براي اوسابقه هم رد مي شود حال اين سابقه با چه پايه حقوقي مي باشد ايا همان پايه حقوقي كه اخرين كارگاه ويا اخرين ماهها پرداخت مي شود در سابقه منظور مي گردد ويا حداقل حقوق

 567. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  با همان مبلغي كه بيمه بيكاري دريافت ميكند كه قاعدتا كمتر از حداقل حقوق آن سال نخواهد بود.

 568. هادی می گوید

  باسلام. با معدل پایه حقوقی که برای شما در ۹۰ روز پایانی کارتان براساس آن به اداره تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه تان انجام شده است.

 569. zare می گوید

  با سلام
  سوال من در مورد این هستش که آیا طلبه ها بازنشستگی دارن و بهشون مستمری تعلق میگیرد و موقع بازنشستگی مثل مابقی کارگرها حق سنوات دریافت می کنند ؟

 570. هادی می گوید

  باسلام. zareعزیز آیا برای شما حق بیمه به اداره تامین اجتماعی واریز میشود؟ اگر بله هرماه چند درصد از حقوقتان و به چه مبلغی حق بیمه پرداخت میشود؟

 571. داریوش می گوید

  باسلام و خسته نباشید خدمت مدیریت سایت :
  آیا افرادی که از بیمه بیکاری دریافت می کنند فقط حقوق خالص دریافت می کنند یا مشمول عیدی و پاداش پایان سال و بن کارگری ( با توجه به افزایش بن به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال ) می شوند .

  با تشکر فراوان

 572. نیما می گوید

  با سلام و تشکر
  بنده ۲سال و نیم در یک شرکت پیمانکاری در تهران به عنوان مهندس طراح کار میکنم که بیمه همه پرسنل را جهت استفاده از معافیتهای خاص در محل پروژه ها رد میکنه مثل شعبه سوسنگرد، اهواز یا عسلویه اگ بهر دلیلی قراردادهامون تمدید نشه
  ۱- ما باید به شعبه مربوطه در جنوب مراجعه کنیم یا از تهران هم میشه شکایت کرد و کارهارا پیگیری کرد؟
  ۲- با توجه به نظر شما در خصوص ضرایب بیمه مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد برای حق بیمه بیکاری اگر تامین اجتماعی رای به عدم پرداخت بده تکلیف ما چیه؟ از چه مرجعی میشه پیگیری را ادامه داد؟

 573. zare می گوید

  بله واریز میشه و ماهی ۵٫۰۳۰٫۰۰۰ ریال حداقل حقوق کارگر هستش

 574. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ازقرار معلوم اين سازمان كلا بيمه بيكاري براي پرسنل قراردادهاي پيمانكاران را قبول ندارد.

 575. هادی می گوید

  باسلام. وقتیکه برای شما حق بیمه پرداخت شود قطعا طبق قانون مشمول حقوق و مزایای مربوطه اعم از مستمری بازنشستگی و … خواهید شد.

 576. هادی می گوید

  سلام. فقط حقوق البته با افزایش سالیانه طبق مصوبات مربوطه

 577. مریم می گوید

  سلام . من کارهای مربوط به بیمه بیکاری را انجام داده ام و مشمول مقرری بیمه بیکاری شده ام . دو ماه پیش اعلام کرده اند که مقرری دو ما یکبار پرداخت میشود . سوال من اینست مگر ما هزینه زندگی نداریم و آیا این مصوبه جدید دولت هست ؟ الان هم دو ماه و سه روز هست که حقوق بیکاری نگرفته ام. پس کی این وجه واریز میشه ؟

 578. Z می گوید

  با سلام
  من ۵ ساله بیمه دارم الان ۶ ماهه که کارفرما مون عوض شده و به نام ایشون داره بیمه رد می شه و بیمه پیوسته بوده و قطع نشده
  می تونم بعد این شش ماه در صورت بیکار شدن از بیمه استفاده کنم؟
  محل کارم یکی هست اما کارفرمام عوض شده تکلیف چیه؟
  ممنون

 579. یاسر می گوید

  با سلام
  اگر کسی حدود ۷ سال بیمه تامین اجتماعی باشد و در ارگان دولتی یا اداره دولتی استخدام شود این سوابق بیمه برایش منظور خواهد شد یا نه

 580. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع بستگي به شرايط محل استخدام شما دارد.

 581. مریم می گوید

  با سلام خسته نباشید خانمی هستم با ۱۸ سال سابقه کار , قراردادم یکماه دیگر تمام می شود و گفته اند که دیگر منعقد نمی کنند متاهلم ولی فرزند ندارم و فردی هم تحت تکفل ندارم می خواستم بدانم با این سابقه ایا حداقل ۵۵% محاسبه می شود یا با توجه به سابقه حق پرداخت بیمه این درصد افزایش می یابد ؟ نحوه محاسبه چگونه هست ؟ با تشکر

 582. هادی می گوید

  باسلام. نوبت اول پرداخت شاید تا سه ماه هم طول بکشد ولی معمولا از نوبت دوم به بعد هریکماه یکبار واریز میشود البته حساب و کتابی ندارد شاید هم هردوماه یکبار واریز شود.
  به هر حال اگر واریز شود غمی نیست!!!

 583. هادی می گوید

  باسلام. بله میتوانید. چون شماره بیمه کارگاه مهم است که عوض نشود و به تعویض کارفرما بستگی ندارد.

 584. حبیب می گوید

  با سلام
  من ۸ ساله بیمه دارم الان ۳ ماهه که کارفرما مون عوض شده وبیمه ام پیوسته بوده.الان بیکار شدم میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟ممنون

 585. احمد می گوید

  سلام

  دوستان عزیز ، دقت کنید . پیرو گفته دوست عزیزی در نظرات بالا که گفتند بیمه بیکاری را دو ماه دریافت نکرده است ، اعلام میدارم جدیدا در پرداخت بیمه بیکاری اهمال کاری شده است . مثلا پرداخت بیمه بیکاری در ابتدا به هر دوماه پرداخت یک مقرری و الان به هر سه ماه پرداخت دو مقرری تبدیل شده است . لطفا حتما پیگیر واریز بیمه بیکاری خود باشید . در غیر اینصورت ممکن است ماهها طول بکشد تا پول خود را دریافت کنید . اداره کار این موضوع را به نداشتن پول سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است و تامین اجتماعی این موضوع را به رد نشدن لیست حضور و غیاب توسط اداره کار مربوط داده است .

 586. هادی می گوید

  باسلام. بله

 587. راد می گوید

  سلام . من مدت یک سال پیمانکار بودم و تا پایان تیرماه قرارداد داشتم. پس از آن ، پیمانکار دیگری برنده شد. یکی از نیروهایی که برای من کار می کرده به مدت دو ماه برای پیمانکار جدید کار کرده و الان چون دانشگاه قبول شده ، می خواهد دنبال بیمه بیکاری برود. ( طبق توافق با پیمانکار جدید ، بیمه این دو ماه برای وی رد نشده است) . من در سال قبل قراردادی با ایشان نبستم اما بیمه ایشان را کامل رد کرده و حقوق نیز به حساب ایشان واریز کرده ام. حال اگر ایشان به دنبال بیمه بیکاری برود ، جریمه ای شامل من می شود؟ من باید چه کنم که ضرر و زیانی متوجه من نشود. شایان ذکر است که تمام این مدت همه کارها توافقی بوده و ایشان با رضایت کارها را انجام داده اند. اکنون می گویند که من یک قرارداد به ایشان بدهم . با این مورد مشکلی ندارم اما می خواهم بدانم چه کارهایی حقوقی را باید رعایت کنم تا اداره کار من را جریمه نکند. ممنون

 588. ساناز می گوید

  سلام
  سوالم مربوط به قانون بیکاری نیست ولی ممنون میشم جواب بدین.
  میخواستم بدونم کارفرما حداکثر زمانی رو که وقت داره تا تعداد روز بیمه شدن کارگر ثبت کنه تا جزءسوابقش به حساب بیاد چقدره ؟؟ مثلا بعد گذشت سه ماه میتونه بیمه دو ماه قبلو منظور کنه؟

 589. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر روال عادي و قانوني موضوع را مد نظر داشته باشيد حداكثر تا انتهاي ماه بعد وقت ارسال ليست را دارد والبته منعي براي ليستهاي گذشته نيست ولي جرائمي به آن تعلق ميگيرد.
  موفق باشيد.

 590. سحر می گوید

  با سلام
  من در ۱۰ خرداد امسال بیکار شدم و ۲۴ ماه سابقه بیمه دارم در ماه اول قول یک کار در یک شرکت دیگر بهم داده شد که من را از انجام کارهای اداری برای بیمه بیکاری منصرف کرد اما هنوز بیکارم و شرایط مالی وخیمی دارم. الان تصمیم گرفتم که برای بیمه بیکاری اقدام کنم ،شما فرمودید حداکثر ۳ماه بعد میشه اینکارو کرد آیا راهی تبصره ای وجو داره که من الان بتونم درخواست بیمه بیکاری رو بدم و امکان اجرا داشته باشه؟

 591. مریم می گوید

  لطفا پاسخ مرا بدهید
  ممنون

 592. هنگامه زمانی می گوید

  خانمی هستم متاهل که ۱۴ سال دریک شرکت خصوصی کار میکنم .شرکت تصمیم به کم کردن نیرو گرفته اگر شامل حال من شود بیمه بیکاری چه مدت شامل من می شود .آیا برای خانمهای متاهل که افراد تحت تکفل زیر پوشش ندارد به صورت متاهلین محاسبه میگردد ؟؟

 593. رها زمانی می گوید

  خانمی هستم متاهل که ۱۴ سال دریک شرکت خصوصی کار میکنم .شرکت تصمیم به کم کردن نیرو گرفته اگر شامل حال من شود بیمه بیکاری چه مدت شامل من می شود .آیا برای خانمهای متاهل که افراد تحت تکفل زیر پوشش ندارد به صورت متاهلین محاسبه میگردد ؟؟

 594. صدف می گوید

  سلام من ۳ سال سابقه کار در یک شرکت داشتم ، کارفرما دیگر با من قرارداد نبست و هیچ برگه اتمام قراردادی هم به من نداد و تسویه حساب کامل انجام شد ، آیا با وجود تسویه حساب کامل میتوانم برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنم ؟

 595. رضا قادری می گوید

  با سلام وتشکر
  اینجانب مدت ۱۲ سال حدود ۱۴۰ ماه در حال کار هستم و دارای پرداخت بیمه داعم قبلا در سال ۸۹ بیمه بیکاری بمدت ۱۸ ماه دریافت کردم اگر بیکار شوم چند مدت بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد

 596. رضا قادری می گوید

  با سلام وتشکر
  اینجانب مدت ۱۲ سال حدود ۱۴۰ ماه در حال کار هستم و دارای پرداخت بیمه داعم قبلا در سال ۸۹ بیمه بیکاری بمدت ۱۸ ماه دریافت کردم اگر بیکار شوم چند مدت بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد

 597. مریم جلیلیان می گوید

  ۱-برای بیمه بیکاری حتما باید قرارداد داشته باشیم اگر کارفرما قرارداد نداد چه کار کنیم؟
  ۲-بعد از مرخصی زایمان اگر دوبار شروع به کارکردیم چه مدت بعد میتوانیم دوبار بیمه بیکاری بگیریم آیا باید ۶ ماه بگذرد یا نه؟

 598. هومن می گوید

  سلام
  قراداد کاری من با شرکت به صورت قراداد همکاری با مدت معبن بوده است و ۸ سال بیمه دارم و اواخر شهریور قرادام تمام شده.بصورت پروژه کار مبکردیم و هنوز کارگاه ادامه کار میدهد ایا به من بیمه تعلق میگیرد؟لطفا راهنمایی کنید.

 599. ابی می گوید

  سلام
  من ۵ سال هست که در یک شرکت صنایع غذایی مشغول کار هستم.و کارفرمای ما به اجبار اضافه کاری ۱۲ ساعته گذاشته ومزاییای اضافه کاری از قبیل نهار وشام و نادرست بودن مسیر سرویس ها وفیش حقوقی را نمیدهد و با احتساب مسیر رفت و برگشت ۱۵ ساعته گذاشته وبا ما قرارداد ۷ ساعت و۲۰ دقیقه بسته است.بنده به علت مشکلات خانوادگی قادر به کار شبانه نیستم و می خواهم از شرکت با میل خودم بیرون بیایم.می خواهم از بیمه بیکاری استفاده کرده ودوره های مهارت فنی را گذرانده و کاری یاد بگیرم.لطفا مرا راهنمایی کنید .با تشکر

 600. مجید سعیدی می گوید

  باسلام
  بنده با کار در مشاغل سخت به مدت ۴ سال دارای ۳۰ سال کار میباشم که بدلیل فقدان شرایط سنی نتوانسته ام باز نشست شوم ولیکن از محل کار اخراج شدم و حدود ۳ سال به سن ۵۰ سالگی ام رسیده است و از بیمه بیکاری نیز استفاده نکرده ام تکلیف بنده چیست و همچنین تکلیف بازنشستگی و حقوقم نیز چگونه است فلذا از حقوق در دوران بازنشستگی کسر خواهد شد. لطفا” راهنمایی بفرمائید

 601. احمد می گوید

  با سلام
  من قبلا در شرکتی کار می کردم که پس از ورشکستی آن شرکت اقدام به دریافت بیمه بیکاری نمودم الان بعد از ۱۰ ماه دریافت بیمه بیکاری متوجه شدم که آن شرکت از چند سال قبل به تامین اجتماعی بدهکار بوده است . آیا تامین اجتماعی می تواند اقدام به قطع بیمه بیکاری من نماید ؟

 602. حمید می گوید

  با سلام
  آیا قانون بیمه بیکاری درمورد جدول زمانی که در بالای همین سایت آمده است تغییری کرده ویا مصوبه خاصی که در مجلس شورای اسلامی در رابطه همین موضوع به تصویب رسیده است .

 603. رسول رضایی ارجمند می گوید

  با سلام
  احتراما اینجانب با احتساب ۲پ۱ ماه خدمت سربازی که ۴ سال پیش خرید انجام داده و به سوابق تامیت اجتماعی خودم اضافه کرده ام اکنون مجموعا دارای ۱۵ سال و ۲ ماه سابقه پرداخت بیمه میباشم. متاسفانه تا ۳ ماه دیگر بدلیل تعدیل نیرو کارم را از دست خواهم داد.
  میخواستم بدانم ایا ۲۱ ماه سابقه بیمه خرید خدمت سربازی ام در مدت زمان دریافت بیمه بیکاری ام در اینده محاسبه خواهد شد. در صورتی که جواب مثبت باشد که هیچ. ولی اگر جواب منفی هست چه کاری میتوانم انجام دهم تا ۲۱ ماه سربازی ام نیز در مجموع سوابق بیمه ای ام برای پرداخت بیمه بیکاری به من عمل کند. ( در ضمن اینجانب متاهل و ۴۲ سال سن دارم.)

 604. ناشناس می گوید

  با سلام
  مدت ۸ سال است که به عنوان مسئول یک بخش مهم مشغول به کار هستم که به ناروا به من تهمت اختلاس ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومن زدند و بدون برنامه من را از بخشم ظرف مدت ۱۰ دقیقه بیرون کردند و پس از آن مدت ۱۲روز مرخصی به من دادند و پس از ان گفتند باید برای بررسی اسناد حسابداری در امور مالی حضور داشته باشم الان متوجه اشتباه خود شده اند اما به خاطر بح اعادئه حیثیت من میخواهند به هر قیمتی شده یه تخلفی را به من نسبت بدهند. ضمن اینکه تا پایان سال قرارداد دارم و نمیخواهند من را به سمت اصلی ام برگردم حکم استخدامی ام را همدارم اما نسخه ایی از قرارداد به من نداده اند حال سوالم این است :
  ۱-آیا باید تا پایان سال تمام حق و حقوقم را پرداخت کنند ؟
  ۲-آیا اگر نخواهند من را اخراج کنند و بگویند بیکار بیا و بشین میتوانم اقدام قانونی بکنم و هم حق و حقوقم را تا پایان قرارداد دریافت کنم و هم بیمه بیکاری بگیرم؟
  ۳-آیا میتوانمبه خاطر تهمت از طریق اداره کار اعادئه حیثیت کنم یا باید از طریق مراجع قانونی شکایت کنم؟
  ضمن اینکه
  مداوم بدون درخواست خودم بهم مرخصی میدهند و مانده مرخصی ام را منفی میکنند.
  تو را خدا به من کمک کنید و راهنمایی ام کنید. ممنونم

 605. صدفی می گوید

  سلام.من حدود ۱۱ ماه در شرکتی مشغول به کارم. که ۸ ماه بیمه شدم با توجه به این مساله که سابقه بیمه هم ندارم از قبل میتوانم اقدام به گرفتن بیمه بیکاری نمایم. با تشکر