ACCPress.com – تازه های حسابداری

باب سوم مالیات بردرآمد- فصل سوم مالیات بردرآمد حقوق(مواد ۸۲ تا۹۲)

ماده ۸۲ : درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقدیاغیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است .

تبصره : درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور ( از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد .

ماده ۸۳ : درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد , یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون .

تبصره : درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود :
الف : مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود .
ب : اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون ) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود .
ج : سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق .

ماده ۸۴ : تا میزان یکصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت , مصوب ۱۳۷۰ ,درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار , از یک یا چند منبع , از پرداخت مالیات معاف می شود .

ماده ۸۵ : نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰% ) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ( ۴۲۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود .

————————————————————————————————————————————————-

 متن اصلاحی طبق متن قانون برنامه پنجم توسعه   :

ماده۵۲ ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (۸۵) قانون مذکور به جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.

————————————————————————————————————————————————–

ماده ۸۶ : پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند .

تبصره : پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون به نرخ های مقرر در ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف ۳۰ روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند .

ماده ۸۷ : اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امورمالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد . اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند . در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .

ماده ۸۸ : در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند .

ماده ۸۹ : صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه , به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند , موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است .

ماده ۹۰ : در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر , یا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود .

ماده ۹۱ : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
۱- روسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند .
۲- روسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
۳- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین المللی مذکور
۴- کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل .
۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود .
۶- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .
۷- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگران یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد .
۸- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن .
۹- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون .
۱۰- خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود .
۱۱- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند .
۱۲- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون .
۱۳- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی , مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان .

ماده ۹۲ : پنجاه درصد (۵۰% ) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود .

تبصره : بدهی مالیات بردرآمد حقوق کادرنظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود .

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۸۹
 • ۵۷ نظر
 • آمار : 47,938 بازدید
 • محمود سليماني در ساعت ۳:۰۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۰

  با سلام
  ماده ۸۵ ق م م طبق ماده ۵۲ برنامه پنجم توسعه تغیر یافته است .

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۵ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۳۵ ق.ظ:

  سلام و تشکر از جنابعالی
  متن مذکور در این فصل اعمال شد.
  بااحترام

  [پاسخ]

  احسان مرادزاده در ساعت ۱۱:۲۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۰

  SALAM MAVARED KE MALIAT BE ONA TALOGH MIGIRE TO FISH HOGHOGI CHIII???

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۲۰ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۵۲ ق.ظ:

  ضمن عرض سلام
  ماده ۹۱ : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
  .
  .
  بجز این موارد مابقی مشمول مالیات هستند.

  [پاسخ]

  ندا پاسخ در تاريخ اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۲۹ ب.ظ:

  چه مواردی که مشمول مالیات میشه؟

  [پاسخ]

  بابك در ساعت ۱:۲۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  آیا مطالبات مالیات مازاد پرداختی حقوق کارکنان با مالیات ماهای آتی آنان قابل تهاتر خواهد بود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۸:۲۶ ق.ظ:

  باسلام
  چون مالیات حقوق ازمحل درآمد کارکنان کسر میشود ، پرداخت مازاد هم با پیگیری خودشان قابل اقدام است وقابل تهاتر از مالیات ماهای آتی نمی باشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  neda در ساعت ۱۰:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  با سلام مبلغ پرداختی به یکی از اعضای هیئت مدیره تحت عنوان ایاب و ذهاب به این دلیل که ماشین شخصی خود را در اختیار شرکت قرار داده اند آیا مشمول مالیات میشود یا نه ؟این مبلغ جزء هزینه حقوق آورده شده است .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۴ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۰ ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  این مبلغ که به جمع حقوق ایشان افزوده میشود، به نرخهای ماده ۱۳۱ مشمول مالیات است.
  لیکن پیشنهاد میکنم در قالب قراردادی جدا این هزینه را بپردازید که دراین صورت از کل مبلغ پرداختی ،(مطابق ماده ۱۰۴)۵% آن مشمول مالیات است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  افشين در ساعت ۱۲:۵۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۱

  با سلام در خصوص معافیت مالیاتی ۵۰ در مناطق کمتر توسعه یافته آیا این معافیت فقط شامل حقوق دریافتی است یا شمال تمامی پرداختی ها از جمله پاداش و کارانه نیز میگردد ؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۶ام, ۱۳۹۱ ۱:۰۲ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده هرآیتمی که مشمول جدول مالیاتی است به نرخ معافیت مقرر محاسبه خواهد شد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  فریور در ساعت ۱:۱۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  با سلام
  من، شخصاً، با انعقاد قرارداد با شرکتها و مؤسسات، برای آنها به عنوان مدرس، دوره های آموزشی مورد درخواست ایشان را برگزار می کنم. آیا این درآمد (حق الزحمه) من مشمول مالیات می باشد و ایشان باید از قرارداد مبلغی بابت علی الحساب مالیات کسر کنند؟ یا اینکه این فرایند معاف از مالیات است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۱ ۸:۱۶ ب.ظ:

  باسلام واحترام
  این قراردادها مشمول ماده ۱۰۴ وکسر۳% مالیات علی الحساب از طرف کارفرما هستند/
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۱۲:۲۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  با سلام
  ممنون از مطالب بسیر جامع شما. سوالی داشتم جسارتاً. آیا اشختص حقوقی یا صاحبام مشاغل که حامی (اسپانسر) تیمهای ورزشی باشند معافیت مالیاتی خواهند داشت؟

  [پاسخ]

  کرمی در ساعت ۴:۴۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  باسلام
  آیا حق اولاد وپایه سنوات(روزانه۳۰۰۰ریال) شامل مالیات میشود؟ ماده۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم را خواندم-چیزی در این باره ننوشته بود.ممنون میشم اگه زودتر جواب بدین چون فرصتی برای تنظیم لیست حقوق ودستمزد باقی نمونده.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۰۰ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  درمتن ماده ۹۱ موارد معافیت را قید کرده پس هرچه ذکر نشده مشمول است.
  پس با این تفاسیر هر دوآیتم مدنظر شما مشمول هستند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حسين در ساعت ۵:۱۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  سلام
  گفتید که طبق قانون : سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود.
  این سقف معافیت در حال حاضر چقدر تعیین شده ؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ تیر ۲۸ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۲۳ ب.ظ:

  سلام
  همانطور که بیان داشتید میزان معافیت مالیاتی ، هر ساله طی قانون بودجه تعیین می گردد ؛ این میزان برای سال ۱۳۹۱ مبلغ ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که اگر به ۱۲ ماه سال تقسیم شود معافیت ماهانه بدست می آید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  طاهره در ساعت ۸:۵۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۲

  با سلام و خدا قوت . سوال من در مورد ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم ۵۰% بخشودگی افراد شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته می باشد.
  ۱- آیا منظور از شاغل افرادی هستندکه در منطق محروم ساکن و در آنجا مشغول به کار میباشند یا افرادی را که روی پروژه های مناطق محروم کار می کنند ولی محل خدمتشان در دفتر مرکزی مثلا شهر مشهد است و گاهی اوقات نیز به مناطق محروم ماموریت می روند را نیز شامل می شود.
  ۲- اگر لیست افرادی که روی پروژه های مناطق محروم کار می کنند ولی محل خدمتشان دفتر مرکزی است که جزو مناطق محروم نیست و گاهی اوقات ماموریت می روند را می توان شامل ۵۰% مالیات کرد یا نه و آیا جریمه ای برای آن سازمان دارد. لطفا راهنمایی لازم را مبذول فرمایید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۹:۴۱ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر
  قاعدتامحل انجام حدمت موثر دراین معافیت است ولی بازهم با ممیزتان مشورت کنید خصوصا این که پرونده مالیاتی شرکت شما درکجا تشکیل شده است.

  [پاسخ]

  iman در ساعت ۱۲:۲۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۲

  درود
  من که نفهمیدم بالاخره مالیات حقوق بر مبنای ماه محاسبه می شود یا سال ؟؟
  در مواردی که حقوق ماههای مختلف به هر دلیلی متفاوت باشد مثلا اضافه کاری یا…نحوه محاسبه ماهانه یا سالیانه باعث تغییرات زیادی در میزان مالیات خواهد شد !
  بعضی از شرکت های خصوصی ماهیانه و برخی سالیانه حساب می کنند کدام روش قانونی است ؟؟

  متاسفانه در متن قانون و بودجه هر سال فقط عدد سالیانه بر ۱۲ تقسیم شده و سقف معافیت سالیانه به ماهیانه تبدیل شده است که گنگ و ابهام افرین است
  با سپاس از سایت خوب شما
  ایمان یزدانی

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ شهریور ۱ام, ۱۳۹۲ ۷:۵۱ ب.ظ:

  با سلام
  دوست عزیز ؛ مالیات حقوق بر مبنای معافیت مالیاتی پایه سالانه ، ماهیانه محاسبه و از دریافت کننده کسر می گردد .
  موفق باشید

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۱:۱۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با سلام و خسته نباشید
  شرکت ما که در پارک علم و فناوری مستقر است با نامه پارک مشمول معافیت مالیاتی شده است.
  با این حساب، آیا مالیاتهای کسر شده از کارمندان قابل استرداد هست یا خیر؟

  با تشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آذر ۲۶ام, ۱۳۹۲ ۹:۳۱ ب.ظ:

  سلام بر آقای علی
  معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری از مالیات بر درآمد عملکرد می باشد نه مالیات حقوق ( مالیات کسر شده از کارمندان ) .

  [پاسخ]

  بابک در ساعت ۲:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام
  ممنون از جوابگویی و سایت خوبتون.
  در خصوص سقف هزینه مالی که اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل که حامی (اسپانسر) تیمهای ورزشی میشنود برای معافیت مالیاتی سوال کنم؟
  توضیحی در این خصوص بدبد لطفا.

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ دی ۶ام, ۱۳۹۲ ۸:۳۵ ب.ظ:

  سلام جناب بابک
  معافیتی در این خصوص پیش بینی نشده است و یا حداقل بنده از آن بی اطلاع هستم .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  صمدی در ساعت ۴:۲۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  باسلام وعرض احترام

  لطفا در خصوص بند ۵ موضوع ماده ۹۱ ق . م .م موارد معافیت ذکر شده : آیا باز خرید سنوات خدمت سالیانه پرسنل با وجود ادامه همکاری مشمول معاف ماده ۹۱ میگردد؟
  و اگر بازخرید سنوات خدمت برای پرسنل مستعفی باشد ، مشمول معافیت خواهدبود.؟
  البته اینجانب معتقد هستم در هردومورد می بایست وارد جدول درآمد سالیانه شده و مورد محاسبه قرارگیرد ، همکاران دیگر غیرمالی اینجانب را دچار تردید نمودند . لطفا” راهنمایی فرمایید
  و تاریخ اجرای بخشنامه جدید ۱/۱۱تامین اجتماعی را اعلام فرمایید .

  باسپاس از راهنمایی جنابعالی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۴ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۳۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  درصورتی که فردی به کاردرهمان محل ادامه دهد بازخرید وی مشمول مالیات خواهد بوددرغیراینصورت خیر
  چراکه استدلال به این صورت است که معافیت این بند درصورت عدم اشتغال به کاراست.
  به این مضمون:
  که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود .
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  با سلام و عرض ارادت
  مالیات مازاد ماه قابل تهاتر با ماههای آتی می باشد به شرطی که در همان سال باشد. چرا که قانون مالیات و معافیت مالیاتی بر درآمد سالیانه است و نه ماهیانه و مالیاتی که هر ماه از حقوق کارگر کسر می شود در واقع علی الحساب می باشد.

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۱۵ ق.ظ:

  سلام جانم
  بیشتر توضیح می دهید .

  [پاسخ]

  سیدحجت اله نوری در ساعت ۱۱:۴۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  باسلام من یک تیم ورزشی دارم که یک بیمارستان هزینه های تیم را پرداخت میکند .آیا ازنظرمالیاتی تخفیفی برای این بیمارستان وجوددارد. باتشکرازشما

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۱:۴۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با سلام و تشکر از پاسخگوئی سریع و صریح مدیران محترم سایت
  می خواستم بپرسم در صورتی که فردی از نیروهای نظامی به شرکت دولتی مامور گردیده و طبق چهار چوب شرکت دولتی حقوق دریافت می کند آیا معاف از مالیات است یا مشمول پرداخت ؟ به چه نرخی ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۴ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  در شرکت جدید هم به همان شغل نظامی مشغول هستید؟
  استدلال محل کار جدیدتان چیست؟

  [پاسخ]

  مریم در ساعت ۳:۰۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با سلام در صورت پرداخت بن کارگری در پایان سال به صورت نقدی آیا مالیات کسر می گردد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله مزایای نقدی درصورتی که از سقف معافیت بالا بزند مشمول مالیات هستند.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۲:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام، شخصی که در دو اداره مختلف کار می کند و از دو جا حقوق می گیرد باید چگونه مالیات حقوق پرداخت نماید؟

  [پاسخ]

  احمد در ساعت ۳:۵۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  بنده از تیر ماه سال ۹۲ مشغول به خدمت در بانک ملی باجه هشجین میباشم و مالیا ت ده درصد از حقوق اینجانب کسر میگردد این در حالی است که هشجین جزو مناطق محروم است وتمامی ادارات وسازمانهای مستقر در هشجین مالیات پنج در صد را اعمال مینمایند خواهشمندم اینجانب را راهنمایی فر مایید که کدام درصد صحیح. است

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۲ ب.ظ:

  سلام
  چنانچه محل خدمت جنابعالی جزء مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد پرداخت کننده حقوق می تواند فقط ۵۰ درصد مالیات متعلقه شما در فهرست حقوق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید .
  علی ایحال می توانید در صورت اضافه پرداختی ، با مراجعه به اداره مالیاتی مربوطه نسبت به استرداد و یا در صورت موافقت تهاتر آن با مالیات فعلی اقدام نمایید .

  [پاسخ]

  مرتضی در ساعت ۱۱:۵۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  با سلام اگر شرکت بنده در مناطق محروم مسجدی بسازد آیا مبلغ هزینه شده جزو مالیات پرداختی شرکت محسوب می گردد؟ بر اساس کدام قانون؟
  لطفا پاسخ را ایمیل بفرمایید
  با سپاس

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۳۵ ق.ظ:

  سلام
  بنظرم در قانون برنامه احکامی در این خصوص صادر شده باشد و آن را از جمله هزینه های قابل قبول ( چه به عنوان هزینه در دفاتر و چه قابل کسر از مالیات ) تلقی نموده اند که می توانید در این خصوص بررسی و جستجو فرمایید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  mr.naseri در ساعت ۲:۱۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  سلام و عیدتان مبارک
  میخواستم بدانم اگر کارگری به صورت موقت به مدت دو سه روز برای شرکت کار کند آیا پرداخت حق الزحمه آن مشمول مالیات میشود؟اگر میشود نرخ آن چقدر است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۴۱ ب.ظ:

  باسلام و تبریک
  حقوق یکنفر درماه تا ۱۱۵۰۰۰۰تومان معاف مالیاتی است واگر بیش از این شود مشمول ۱۰%مالیات که بعید می دانم حقوق یک کارگربرای این دوسه روز اینقدر شود.

  [پاسخ]

  گنجی در ساعت ۱۱:۵۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  باسلام وعرض احترام
  لطفا در خصوص بند ۵ موضوع ماده ۹۱ ق . م .م موارد معافیت ذکر شده : آیا تسویه حساب مطلبات حقوق و مزایای عقب افتاده کارگری که به دلیل عدم پرداخت بموقع توسط شرکت از سقف معافیت سالیانه بیشتر شده، در صورت قطع همکاری مشمول معاف ماده ۹۱ میگردد؟

  (((بعنوان مثال شرکتی طی سه سال در حدود ۳۰میلیون بدهی به کارگر دارد و کارگر پس از شکایت در مراجع قضایی و توقیف اموال موفق به احقاق حق گشته))))
  در صورت مشمول شدن روش محاسبه نیز لطف گردد.

  با کمال تشکر

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۵:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  آیا بن کارگری شامل مالیات در سال ۹۴ میشود اگر میشود چند درصد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۴ام, ۱۳۹۴ ۱۱:۳۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر نقدی بپردازید بله مشمول است.

  [پاسخ]

  ارش در ساعت ۱:۵۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۴

  باسلام
  چرادر ماده ٩١ معافیت خانواده شاهد قید نشده در حالی که در ماده ۵۶ قانون ایثارگران به صراحت قید شده ؟
  درنتیجه ایا خانواده شاهد از پرداخت مالیات حقوق معاف است یاخیر؟
  باسپاس

  [پاسخ]

  علي در ساعت ۵:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  سلام. برای محاسبه مالیات ایا اضافه کار با ایتم های حقوق جمع میشود و بعد از کسر معافیت مالیاتی ۱۰% مالیات حساب میشود ؟یا اینکه حقوق جدا و اضافه کار هم جدا مالیاتشان حساب میشود؟مثلا کارگری که جمع ناخالص حقوقش ۱۰۱۴۴۰۰۰ریال باشد که به سقف معافیت مالیاتی نرسیده با اضافه کاری به مبلغ۳۰۰۰۰۰۰ریال.دوتا مبلغ با هم جمع میشوند .معافیت کسر بعد از مابقی ۱۰%مالیات کم میشود یا از اضافه کار به تنهایی ۱۰%مالیت کم میشود؟لطفا زودتر جواب بدید.لیستهای حقوقم مانده.

  [پاسخ]

  حبیب ا... محمدزاده سوته در ساعت ۱۰:۳۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۴

  با سلام
  طبق ماده ۱۰۴ق.م .م بازنشستگان که به صورت تخصصی بکارگرفته میشوندبابت حق الزحمه مشمول مالیات میشوند اگر میشوند چند درصد ؟

  [پاسخ]

  فقيهي در ساعت ۱۱:۳۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۴

  سلام وعرضه ادب
  لطفا بفرمایید برای هزینه های ماموریت های داخلی مانند هزینه ی رفت وآمد (پرواز) هزینه ی اقامت وغیره چه اسنادی علااوه برفاکتورباید آماده گردد تادارایی این هزینه ها راقبول کنند
  باتشکر

  [پاسخ]

  دانشور در ساعت ۲:۴۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۴

  مدیریت محترم با سلام
  من بازنشسته کشوری هستم و در یک سازمان غیر دولتی کار میکنم
  مبلغی در ماه به عنوان حقالزحمه به مبلغ دو ملیون تومان پرداخت میشو لطفا
  میزان کسر مالیات را برای اینگونه دریافتی های یک بازنشسته رسمی اعلام فرمایی با تشکر دانشور

  [پاسخ]

  مهسا در ساعت ۱۱:۱۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۵

  با سلام و خسته نباشید
  من ۵ سال درشرکتی شاغل هستم و تا به امروز سنوات خدمت ذخیره می شده
  به دستور مدیریت شرکت سنوات پرسنل بدون قطع همکاری آنها پرداخت خواهد شد
  در صورت امکان روش محاسبه مالیات برای عدد ذخیره سنوات سال های گذشته را شرح دهید و آیا این عدد ذخیره مشمول معافیت میشود در صورت معاف شدن روش آن را نیز توضیح دهید

  باتشکر

  [پاسخ]

  فرزاد سلیمی در ساعت ۱۰:۲۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۵

  با سلام من بیمه ام در دو شرکت مختلف رد میشود آیا هنگام محاسبه مالیات حقوق بنده در هر شرکت یک معافیت مالیات حقوق جداگانه تعلق میگیرد یا فقط باید یک معافیت تعلق بگیرد؟ با تشکر سلیمی

  [پاسخ]

  قدیر الوندی در ساعت ۱۱:۴۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۵

  با سلام و عرض ادب واحترام می خواستم بپرسم فرد بازنشسته کشوری که بعنوان حسابدار انهم پاره وقت در یک شرکت تعاونی مشغول همکاری است آیابابت دریافت حقوق ماهانه انهم به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال مشمول پرداخت مالیات می شود یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله ۱۰%

  [پاسخ]

  محمد صادق تفضلی در ساعت ۲:۲۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۵

  سلام. آیا از حقوق بازنشستگان مالیات کسر میشود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۵ ۶:۲۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر ازسازمان بازنشستگی خود بگیرند خیر والا بله

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: