نرم افزارحسابداری صدگان

باب سوم ماليات بردرآمد- فصل سوم ماليات بردرآمد حقوق(مواد ۸۲ تا۹۲)

57 10,363

حسابداراپ

ماده ۸۲ : درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقدياغيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است .

تبصره : درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور ( از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد .

ماده ۸۳ : درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرري يا مزد , يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون .

تبصره : درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود :
الف : مسكن با اثاثيه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثيه ۲۰ درصد حقوق و مزاياي نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ اين قانون ) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود .
ب : اتومبيل اختصاصي با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ اين قانون ) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود .
ج : ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق .

ماده ۸۴ : تا ميزان يكصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت , مصوب ۱۳۷۰ ,درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار , از يك يا چند منبع , از پرداخت ماليات معاف مي شود .

ماده ۸۵ : نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰% ) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ( ۴۲۰۰۰۰۰۰) ريال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون خواهد بود .

————————————————————————————————————————————————-

 متن اصلاحي طبق متن قانون برنامه پنجم توسعه   :

ماده۵۲ ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (۸۵) قانون مذکور به جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.

پندار سیستم

————————————————————————————————————————————————–

ماده ۸۶ : پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند .

تبصره : پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده (۸۵) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف ۳۰ روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند .

ماده ۸۷ : اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امورمالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد . اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر درآن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند . در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .

ماده ۸۸ : در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند .

ماده ۸۹ : صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه , به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند , موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است .

ماده ۹۰ : در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق , ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند , اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير , يا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) اين قانون , اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اين قانون مطالبه كند . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) اين قانون نيز جاري خواهد بود .

ماده ۹۱ : درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است :
۱- روسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند .
۲- روسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
۳- كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور
۴- كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل .
۵- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود .
۶- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .
۷- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگران يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد .
۸- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .
۹- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) اين قانون .
۱۰- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود .
۱۱- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند .
۱۲- مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون .
۱۳- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي , مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان .

ماده ۹۲ : پنجاه درصد (۵۰% ) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود .

تبصره : بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادرنظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي شود .

محل تبلیغ شما

57 نظرات
 1. محمود سليماني می گوید

  با سلام
  ماده ۸۵ ق م م طبق ماده ۵۲ برنامه پنجم توسعه تغير يافته است .

  با تشكر

 2. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از جنابعالي
  متن مذكور در اين فصل اعمال شد.
  بااحترام

 3. احسان مرادزاده می گوید

  SALAM MAVARED KE MALIAT BE ONA TALOGH MIGIRE TO FISH HOGHOGI CHIII???

 4. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  ماده ۹۱ : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
  .
  .
  بجز اين موارد مابقي مشمول ماليات هستند.

 5. بابك می گوید

  آيا مطالبات ماليات مازاد پرداختي حقوق كاركنان با ماليات ماهاي آتي آنان قابل تهاتر خواهد بود؟

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  چون ماليات حقوق ازمحل درآمد كاركنان كسر ميشود ، پرداخت مازاد هم با پيگيري خودشان قابل اقدام است وقابل تهاتر از ماليات ماهاي آتي نمي باشد.
  موفق باشيد.

 7. neda می گوید

  با سلام مبلغ پرداختی به یکی از اعضای هیئت مدیره تحت عنوان ایاب و ذهاب به این دلیل که ماشین شخصی خود را در اختیار شرکت قرار داده اند آیا مشمول مالیات میشود یا نه ؟این مبلغ جزء هزینه حقوق آورده شده است .

 8. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  اين مبلغ كه به جمع حقوق ايشان افزوده ميشود، به نرخهاي ماده ۱۳۱ مشمول ماليات است.
  ليكن پيشنهاد ميكنم در قالب قراردادي جدا اين هزينه را بپردازيد كه دراين صورت از كل مبلغ پرداختي ،(مطابق ماده ۱۰۴)۵% آن مشمول ماليات است.
  موفق باشيد.

 9. افشين می گوید

  با سلام در خصوص معافيت مالياتي ۵۰ در مناطق كمتر توسعه يافته آيا اين معافيت فقط شامل حقوق دريافتي است يا شمال تمامي پرداختي ها از جمله پاداش و كارانه نيز ميگردد ؟
  با تشكر

 10. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده هرآيتمي كه مشمول جدول مالياتي است به نرخ معافيت مقرر محاسبه خواهد شد.
  موفق باشيد.

 11. فریور می گوید

  با سلام
  من، شخصاً، با انعقاد قرارداد با شرکتها و مؤسسات، برای آنها به عنوان مدرس، دوره های آموزشی مورد درخواست ایشان را برگزار می کنم. آیا این درآمد (حق الزحمه) من مشمول مالیات می باشد و ایشان باید از قرارداد مبلغی بابت علی الحساب مالیات کسر کنند؟ یا اینکه این فرایند معاف از مالیات است؟

 12. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اين قراردادها مشمول ماده ۱۰۴ وكسر۳% ماليات علي الحساب از طرف كارفرما هستند/
  موفق باشيد.

 13. ندا می گوید

  چه مواردی که مشمول مالیات میشه؟

 14. رضا می گوید

  با سلام
  ممنون از مطالب بسیر جامع شما. سوالی داشتم جسارتاً. آیا اشختص حقوقی یا صاحبام مشاغل که حامی (اسپانسر) تیمهای ورزشی باشند معافیت مالیاتی خواهند داشت؟

 15. کرمی می گوید

  باسلام
  آیا حق اولاد وپایه سنوات(روزانه۳۰۰۰ریال) شامل مالیات میشود؟ ماده۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم را خواندم-چیزی در این باره ننوشته بود.ممنون میشم اگه زودتر جواب بدین چون فرصتی برای تنظیم لیست حقوق ودستمزد باقی نمونده.

 16. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  درمتن ماده ۹۱ موارد معافيت را قيد كرده پس هرچه ذكر نشده مشمول است.
  پس با اين تفاسير هر دوآيتم مدنظر شما مشمول هستند.
  موفق باشيد.

 17. حسين می گوید

  سلام
  گفتيد كه طبق قانون : سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود.
  اين سقف معافيت در حال حاضر چقدر تعيين شده ؟
  با تشكر

 18. علي می گوید

  سلام
  همانطور که بیان داشتید میزان معافیت مالیاتی ، هر ساله طی قانون بودجه تعیین می گردد ؛ این میزان برای سال ۱۳۹۱ مبلغ ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که اگر به ۱۲ ماه سال تقسیم شود معافیت ماهانه بدست می آید .
  موفق باشید /

 19. طاهره می گوید

  با سلام و خدا قوت . سوال من در مورد ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم ۵۰% بخشودگی افراد شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته می باشد.
  ۱- آیا منظور از شاغل افرادی هستندکه در منطق محروم ساکن و در آنجا مشغول به کار میباشند یا افرادی را که روی پروژه های مناطق محروم کار می کنند ولی محل خدمتشان در دفتر مرکزی مثلا شهر مشهد است و گاهی اوقات نیز به مناطق محروم ماموریت می روند را نیز شامل می شود.
  ۲- اگر لیست افرادی که روی پروژه های مناطق محروم کار می کنند ولی محل خدمتشان دفتر مرکزی است که جزو مناطق محروم نیست و گاهی اوقات ماموریت می روند را می توان شامل ۵۰% مالیات کرد یا نه و آیا جریمه ای برای آن سازمان دارد. لطفا راهنمایی لازم را مبذول فرمایید.

 20. iman می گوید

  درود
  من كه نفهميدم بالاخره ماليات حقوق بر مبناي ماه محاسبه مي شود يا سال ؟؟
  در مواردي كه حقوق ماههاي مختلف به هر دليلي متفاوت باشد مثلا اضافه كاري يا…نحوه محاسبه ماهانه يا ساليانه باعث تغييرات زيادي در ميزان ماليات خواهد شد !
  بعضي از شركت هاي خصوصي ماهيانه و برخي ساليانه حساب مي كنند كدام روش قانوني است ؟؟

  متاسفانه در متن قانون و بودجه هر سال فقط عدد ساليانه بر ۱۲ تقسيم شده و سقف معافيت ساليانه به ماهيانه تبديل شده است كه گنگ و ابهام افرين است
  با سپاس از سايت خوب شما
  ايمان يزداني

 21. علي می گوید

  با سلام
  دوست عزیز ؛ مالیات حقوق بر مبنای معافیت مالیاتی پایه سالانه ، ماهیانه محاسبه و از دریافت کننده کسر می گردد .
  موفق باشید

 22. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير
  قاعدتامحل انجام حدمت موثر دراين معافيت است ولي بازهم با مميزتان مشورت كنيد خصوصا اين كه پرونده مالياتي شركت شما دركجا تشكيل شده است.

 23. علی می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  شرکت ما که در پارک علم و فناوری مستقر است با نامه پارک مشمول معافیت مالیاتی شده است.
  با این حساب، آیا مالیاتهای کسر شده از کارمندان قابل استرداد هست یا خیر؟

  با تشکر

 24. علي می گوید

  سلام بر آقای علی
  معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری از مالیات بر درآمد عملکرد می باشد نه مالیات حقوق ( مالیات کسر شده از کارمندان ) .

 25. بابک می گوید

  با سلام
  ممنون از جوابگویی و سایت خوبتون.
  در خصوص سقف هزینه مالی که اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل که حامی (اسپانسر) تیمهای ورزشی میشنود برای معافیت مالیاتی سوال کنم؟
  توضیحی در این خصوص بدبد لطفا.

 26. صمدی می گوید

  باسلام وعرض احترام

  لطفا در خصوص بند ۵ موضوع ماده ۹۱ ق . م .م موارد معافیت ذکر شده : آیا باز خرید سنوات خدمت سالیانه پرسنل با وجود ادامه همکاری مشمول معاف ماده ۹۱ میگردد؟
  و اگر بازخرید سنوات خدمت برای پرسنل مستعفی باشد ، مشمول معافیت خواهدبود.؟
  البته اینجانب معتقد هستم در هردومورد می بایست وارد جدول درآمد سالیانه شده و مورد محاسبه قرارگیرد ، همکاران دیگر غیرمالی اینجانب را دچار تردید نمودند . لطفا” راهنمایی فرمایید
  و تاریخ اجرای بخشنامه جدید ۱/۱۱تامین اجتماعی را اعلام فرمایید .

  باسپاس از راهنمایی جنابعالی

 27. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درصورتي كه فردي به كاردرهمان محل ادامه دهد بازخريد وي مشمول ماليات خواهد بوددرغيراينصورت خير
  چراكه استدلال به اين صورت است كه معافيت اين بند درصورت عدم اشتغال به كاراست.
  به اين مضمون:
  که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود .
  موفق باشيد.

 28. علی می گوید

  سلام جناب بابک
  معافیتی در این خصوص پیش بینی نشده است و یا حداقل بنده از آن بی اطلاع هستم .
  خداحافظ /

 29. عبداله نوری می گوید

  با سلام و عرض ارادت
  مالیات مازاد ماه قابل تهاتر با ماههای آتی می باشد به شرطی که در همان سال باشد. چرا که قانون مالیات و معافیت مالیاتی بر درآمد سالیانه است و نه ماهیانه و مالیاتی که هر ماه از حقوق کارگر کسر می شود در واقع علی الحساب می باشد.

 30. علي می گوید

  سلام جانم
  بیشتر توضیح می دهید .

 31. سیدحجت اله نوری می گوید

  باسلام من یک تیم ورزشی دارم که یک بیمارستان هزینه های تیم را پرداخت میکند .آیا ازنظرمالیاتی تخفیفی برای این بیمارستان وجوددارد. باتشکرازشما

 32. محمد می گوید

  با سلام و تشکر از پاسخگوئی سریع و صریح مدیران محترم سایت
  می خواستم بپرسم در صورتی که فردی از نیروهای نظامی به شرکت دولتی مامور گردیده و طبق چهار چوب شرکت دولتی حقوق دریافت می کند آیا معاف از مالیات است یا مشمول پرداخت ؟ به چه نرخی ؟

 33. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  در شركت جديد هم به همان شغل نظامي مشغول هستيد؟
  استدلال محل كار جديدتان چيست؟

 34. مریم می گوید

  با سلام در صورت پرداخت بن کارگری در پایان سال به صورت نقدی آیا مالیات کسر می گردد؟

 35. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله مزاياي نقدي درصورتي كه از سقف معافيت بالا بزند مشمول ماليات هستند.

 36. علی می گوید

  سلام، شخصی که در دو اداره مختلف کار می کند و از دو جا حقوق می گیرد باید چگونه مالیات حقوق پرداخت نماید؟

 37. احمد می گوید

  بنده از تیر ماه سال ۹۲ مشغول به خدمت در بانک ملی باجه هشجین میباشم و مالیا ت ده درصد از حقوق اینجانب کسر میگردد این در حالی است که هشجین جزو مناطق محروم است وتمامی ادارات وسازمانهای مستقر در هشجین مالیات پنج در صد را اعمال مینمایند خواهشمندم اینجانب را راهنمایی فر مایید که کدام درصد صحیح. است

 38. علي می گوید

  سلام
  چنانچه محل خدمت جنابعالی جزء مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد پرداخت کننده حقوق می تواند فقط ۵۰ درصد مالیات متعلقه شما در فهرست حقوق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید .
  علی ایحال می توانید در صورت اضافه پرداختی ، با مراجعه به اداره مالیاتی مربوطه نسبت به استرداد و یا در صورت موافقت تهاتر آن با مالیات فعلی اقدام نمایید .

 39. مرتضی می گوید

  با سلام اگر شرکت بنده در مناطق محروم مسجدی بسازد آیا مبلغ هزینه شده جزو مالیات پرداختی شرکت محسوب می گردد؟ بر اساس کدام قانون؟
  لطفا پاسخ را ایمیل بفرمایید
  با سپاس

 40. علي می گوید

  سلام
  بنظرم در قانون برنامه احکامی در این خصوص صادر شده باشد و آن را از جمله هزینه های قابل قبول ( چه به عنوان هزینه در دفاتر و چه قابل کسر از مالیات ) تلقی نموده اند که می توانید در این خصوص بررسی و جستجو فرمایید .
  موفق باشید /

 41. mr.naseri می گوید

  سلام و عیدتان مبارک
  میخواستم بدانم اگر کارگری به صورت موقت به مدت دو سه روز برای شرکت کار کند آیا پرداخت حق الزحمه آن مشمول مالیات میشود؟اگر میشود نرخ آن چقدر است؟

 42. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تبريك
  حقوق يكنفر درماه تا ۱۱۵۰۰۰۰تومان معاف مالياتي است واگر بيش از اين شود مشمول ۱۰%ماليات كه بعيد مي دانم حقوق يك كارگربراي اين دوسه روز اينقدر شود.

 43. گنجی می گوید

  باسلام وعرض احترام
  لطفا در خصوص بند ۵ موضوع ماده ۹۱ ق . م .م موارد معافیت ذکر شده : آیا تسویه حساب مطلبات حقوق و مزایای عقب افتاده کارگری که به دلیل عدم پرداخت بموقع توسط شرکت از سقف معافیت سالیانه بیشتر شده، در صورت قطع همکاری مشمول معاف ماده ۹۱ میگردد؟

  (((بعنوان مثال شرکتی طی سه سال در حدود ۳۰میلیون بدهی به کارگر دارد و کارگر پس از شکایت در مراجع قضایی و توقیف اموال موفق به احقاق حق گشته))))
  در صورت مشمول شدن روش محاسبه نیز لطف گردد.

  با کمال تشکر

 44. محمد می گوید

  آیا بن کارگری شامل مالیات در سال ۹۴ میشود اگر میشود چند درصد

 45. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر نقدي بپردازيد بله مشمول است.

 46. ارش می گوید

  باسلام
  چرادر ماده ٩١ معافيت خانواده شاهد قيد نشده در حالي كه در ماده ٥٦ قانون ايثارگران به صراحت قيد شده ؟
  درنتيجه ايا خانواده شاهد از پرداخت ماليات حقوق معاف است ياخير؟
  باسپاس

 47. علي می گوید

  سلام. براي محاسبه ماليات ايا اضافه كار با ايتم هاي حقوق جمع ميشود و بعد از كسر معافيت مالياتي ۱۰% ماليات حساب ميشود ؟يا اينكه حقوق جدا و اضافه كار هم جدا مالياتشان حساب ميشود؟مثلا كارگری که جمع ناخالص حقوقش ۱۰۱۴۴۰۰۰ریال باشد که به سقف معافیت مالیاتی نرسیده با اضافه كاري به مبلغ۳۰۰۰۰۰۰ريال.دوتا مبلغ با هم جمع ميشوند .معافيت كسر بعد از مابقي ۱۰%ماليات كم ميشود يا از اضافه كار به تنهايي ۱۰%ماليت كم ميشود؟لطفا زودتر جواب بديد.ليستهاي حقوقم مانده.

 48. حبیب ا... محمدزاده سوته می گوید

  با سلام
  طبق ماده ۱۰۴ق.م .م بازنشستگان که به صورت تخصصی بکارگرفته میشوندبابت حق الزحمه مشمول مالیات میشوند اگر میشوند چند درصد ؟

 49. فقيهي می گوید

  سلام وعرضه ادب
  لطفا بفرماييد براي هزينه هاي ماموريت هاي داخلي مانند هزينه ي رفت وآمد (پرواز) هزينه ي اقامت وغيره چه اسنادي علااوه برفاكتوربايد آماده گردد تادارايي اين هزينه ها راقبول كنند
  باتشكر

 50. دانشور می گوید

  مدیریت محترم با سلام
  من بازنشسته کشوری هستم و در یک سازمان غیر دولتی کار میکنم
  مبلغی در ماه به عنوان حقالزحمه به مبلغ دو ملیون تومان پرداخت میشو لطفا
  میزان کسر مالیات را برای اینگونه دریافتی های یک بازنشسته رسمی اعلام فرمایی با تشکر دانشور

 51. مهسا می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من ۵ سال درشرکتی شاغل هستم و تا به امروز سنوات خدمت ذخیره می شده
  به دستور مدیریت شرکت سنوات پرسنل بدون قطع همکاری آنها پرداخت خواهد شد
  در صورت امکان روش محاسبه مالیات برای عدد ذخیره سنوات سال های گذشته را شرح دهید و آیا این عدد ذخیره مشمول معافیت میشود در صورت معاف شدن روش آن را نیز توضیح دهید

  باتشکر

 52. فرزاد سلیمی می گوید

  با سلام من بیمه ام در دو شرکت مختلف رد میشود آیا هنگام محاسبه مالیات حقوق بنده در هر شرکت یک معافیت مالیات حقوق جداگانه تعلق میگیرد یا فقط باید یک معافیت تعلق بگیرد؟ با تشکر سلیمی

 53. قدیر الوندی می گوید

  با سلام و عرض ادب واحترام می خواستم بپرسم فرد بازنشسته کشوری که بعنوان حسابدار انهم پاره وقت در یک شرکت تعاونی مشغول همکاری است آیابابت دریافت حقوق ماهانه انهم به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال مشمول پرداخت مالیات می شود یا خیر؟

 54. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله ۱۰%

 55. محمد صادق تفضلی می گوید

  سلام. آیا از حقوق بازنشستگان مالیات کسر میشود

 56. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر ازسازمان بازنشستگی خود بگیرند خیر والا بله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.