حسابان وب

دستورالعمل شماره ۲۰۰/۵۱۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲(خود اظهاری در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق . م . م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند های ( الف و ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم)

0 864

حصین حاسب

بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق . م .م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۸۹ ودر جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترویج فرهنگ خود اظهاری ، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است . بنا براین اظهار نامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد :

الف ) شرایط خود اظهاری :

۱-

تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۰/۴/۳۱

۲-

درج کدپستی محل فعالیت و کدملی در فرم اظهار نامه مالیاتی توسط مودیان الزامی می باشد .

ب )  پرداخت یا تقسیط مالیات ابزاری:

در موارد تقسیط مالیات ابزاری برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهار نامه اقدام نموده اند حداقل ۳۰% مالیات بصورت نقد به همراه اظهار نامه و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۰ تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل ۴۰% مالیات بصورت نقد به همراه اظهار نامه و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۰ تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خود اظهاری ، اظهار نامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند ، نخواهند بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر در تفاهم ، مشمول جریمه در ماده ۱۹۰ ق . م . م از تاریخ سررسید ( انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه ) خواهند بود .

ج ) نمونه انتخابی و سایر شرایط :

۱-

در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم ، اظهار نامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۸۹ آنها حداقل به میزان ۱۵ درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۸و بارعایت بند های ۱،۲و۳ قسمت الف فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خود اظهاری بوده و بدون رسیدگی مورد قبول واقع و ۱۲ درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابزاری ، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد . مشروط بر اینکه در دوسال اخیر به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

۲-

مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص ثبت نام و تسلیم اظهار نامه موضوع قانون مذکور حداکثر تا پایان مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه دوره اول سال ۱۳۹۰ ( ۱۳۹۰/۴/۱۵) اقدام ننمایند مشمول خود اظهاری نبوده و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد .

(تمديد شد ۱ )

(تمديد شد ۲ )

پندار سیستم

(تمديد شد ۳)

– بخشنامه ۱۳۶۵۵ مورخ ۹۰/۱۰/۱۳ (عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده)

 

۳-

برای مودیانی که پرونده ماليات عملکرد سال ۱۳۸۸ آنان تا زمان تسلیم اظهار نامه قطعی نشده است ، آخرین مالیات قطعی شده با ۲۰% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد . ( مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده به عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد )

۴-

مودیان ردیفهای ۱ الی ۷ و ۱۲ موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خود اظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

۵-

مودیانیکه اظهار نامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند درصورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی ( قبل از کسر معافیت ) بارقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق .م .م خواهند بود .

۶-

در اجرای مقررات ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، پس از قبولی اظهار نامه چنانچه طبق اسناد و مدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آنرا کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد .

۷-

آندسته از مودیان موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که فاقداتحادیه بوده و یا اتحاديه آنها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق . م .م بااداره امور مالیاتی توافق ننموده است چنانچه مودیان مذکور با رعایت این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر اقدام نمایند مشمول خود اظهاری موضوع این دستورالعمل خواهند بود .

۸-

مودیانیکه مطابق شرایط این دستور العمل نسبت به تسلیم اظهار نامه اقدام ننمایند مشمول طرح خود اظهاری نبوده و برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند  شد .

علي عسگري

رئيس كل سازمان امورمالياتي

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.