نرم افزارحسابداری صدگان

باب چهارم در مقررات مختلفه-فصل هفتم :تشويقات و جرائم مالياتي(مواد۱۸۹ تا۲۰۲)

6 3,831

حسابداراپ

ماده ۱۸۹: اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ اين قانون چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود وزيان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد

و ماليات هر سال را در سال تسليم ااظهار نامه بدون مراجعه به هياتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشد معادل ۵ درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه براستفاده از مزاياي مقرر در ماده ۱۹۰ اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد . جايزه مربوط از پرداخت ماليات معاف خواهد بود .

ماده ۱۹۰: علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه اي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهدشد .پرداخت ماليات پس ازآن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل ۵/۲% ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود . مبدا احتساب جريمه در مورد مودياني كه مكلف به تسليم اظهار نامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهار نامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مودياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده و يا اصولا مكلف به تسليم اظهار نامه نيستند تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي باشد .

تبصره ۱- مودياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حسا ب سود وزيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و سحاب سود وزيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده ۲۳۹ اين قانون هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايد و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از ۸۰% جرائم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود . همچنين درصورتي كه اين گونه موديان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايداز۴۰% جرائم متعلقه دراين قانون معاف خواهندبود .

تبصره ۲- چنانچه قاصله تاريخ وصول اعتراض مودي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد , جريمه دوونيم درصد در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مودي نخواهد بود. سازمان امور مالياتي مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات موديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد.

ماده ۱۹۱: تمام يا قسمتي از جرائم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مودي با توجه به دلائل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مودي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي باشد .

قانون تسري حکم ماده«۱۹۱» قانون مالياتهاي مستقيم به ماليات و عوارض کالا و خدمات

ماده ۱۹۲:در كليه مواردي كه مودي يانماينده او كه به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهار نامه مي باشد چنانچه از تسليم آن در مواعدمقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه اي معادل ده درصد ماليات متعلق خواهد بود .

تبصره : عدم تسليم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي الف و ب ماده ۹۵ اين قانون موجب تعلق جريمه اي معادل ۴۰% ماليات متعلق مي گردد و مشمول بخشودگي نمي شود . در مورد مودياني كه اظهار نامه خود را تسليم مي نمايد حكم اين تبصره نسبت به ماليات متعلق به درآمدهاي كتمان شده يا هزينه هاي غير واقعي كه غير قابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود .

بخشنامه۱۷/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۲/۱۶(جريمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخير تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

ماده ۱۹۳: نسببخشنامه۱۷/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۲/۱۶(جريمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخير تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم)ت به مودياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود وزيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه اي معادل ۲۰% ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل ۱۰% ماليات خواهند بود .

تبصره : عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان دو دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر درسال مربوط خواهدشد.

ماده ۱۹۴: مودياني كه اظهار نامه آنها در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ اين قانون مورد رسيدگي قرارمي گيرد درصورتي مه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهار شده ازطرف مودي بيش از ۱۵% اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات وبخشودگي هاي مقرر در قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد .

ماده ۱۹۵: جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب عبارتست از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال

پندار سیستم

ماده ۱۹۶: جريمه تخلف مديريا مديران تسويه در مورد تقسيم دارائي شخص حقوقي قبل از تسويه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تامين مقرر موضوع ماده ۱۱۸ اين قانون معادل ۲۰% ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تسويه وصول مي گردد.

ماده ۱۹۷: نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي مي باشند , درصورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا ب برخلاف واقع تسليم نمايند، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختي و درخصوص پيمانكاري ۱% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامنا مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود .

حکم ماده ۱۹۷قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۹۸:درشركت هاي منحله مديران اشخاص حقوقي مجتمعا يا منفردا نسبت به پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي وهمچنين ماليات هايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسرو ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

ماده ۱۹۹:هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر مي باشد درصورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل ۲۰% ماليات پرداخت نشده خواهد بود .

تبصره ۱- در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات وزارتخانه , شركت يا موسسه دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود .

تبصره ۲- هر گاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت تضامني نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق به حبس تاديني از سه ماه تا دوسال محكوم خواهند شد . اين حكم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت ماليات هاي مذكور به سازمان امور مالياتي كشور تامين سپرده اند نخواهد بود .

تبصره ۳- چنانچه كسرماليات شخص حقيقي باشد حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .

تبصره ۴- اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي در خصوص تبصره هاي ۲و۳ اين ماده از طرف رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به عمل خواهد آمد .

ماده ۲۰۰: در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف يا وظيفه اي براي دفاتر اسنادرسمي مقرر گرديده است درصورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مودي در پرداخت ماليات ويا مالياتهاي متعلق مربوط مشمول جريمه اي معادل ۲۰% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ اين قانوئن نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهدشد .

ماده ۲۰۱: هر گاه مودي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود وزيان يا به دفاتر و اسناد ومدارك كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد با براي سه سال متوالي از تسليم اظهار نامه مالياتي و ترازنامه و سود وزيان خودداري كند علاوه برجريمه ها و مجازات هاي مقرر در اين قانون از كليه معافيت ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذكور محروم خواهدشد .

بخشنامه مرتبط

تبصره : تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف رئيس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهدآمد .

ماده ۲۰۲: وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي كشور مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از ۱۰ميليون ريال بيشتر باشد از كشور جلوگيري نمايد .حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بردرآمد شخص حقوقي يا مالياتهاي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است مراجع ذيربط به اعلام وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند .

تبصره : درصورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خودبه همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي مي تواند نسبت به ابطال اسنادمذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد .

—————————————————————————————–

بخشنامه ۲۸۶۹۵/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱۶( تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی)

 

محل تبلیغ شما

6 نظرات
 1. رها می گوید

  سلام من کسی رو میشناسم که چند ساله شرکت داشته حالا مغازه هم داره و رفته واسه پرداخت مالیات گفتن مالیات شرکت و مغازت میشه ۷تومن اونم زده زیرش که شرکت مال من نبوده آیا میشه گزارش کنم?

 2. بهزاد می گوید

  با سلام
  منظور از ۲% جریمه جمع کل خلاصه لیست ارائه شده ست یا مبلغ مالیات متعلقه ست؟

 3. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۲% جمع اقلام گزارش نشده می باشد.

 4. علی تیمورزاده می گوید

  آیا کسی که کارت بازرگانی خود را بطور محضری و وکالتی در مقابل مبلغ ناچیزی به یک تاجر واگذار کرده به مدت یکسال وحال بعد از چند سال مالیات میلیاردی به صاحب کارت آمده حال تکلیف صاحب کارت چیست که به خاطر مبلغ جزیی حالا گرفتار شده آیا میتواند از تاجر شکایت کند.

 5. رادین فرشادفر می گوید

  در حالتی که هیچ یک از پرسنل مشمول مالیات حقوق نباشند و همه در سطح معاف باشند ، آیا باید لیست به دارایی اسال بشه؟

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.