حسابان وب

بخشنامه ۱۳۶۵۵ مورخ ۹۰/۱۰/۱۳ (عدم ثبت نام فعالان اقتصادي مشاغل در فعاليتهاي معاف موضوع ماده(۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده)

0 1,084
آکادمی محسن قاسمی

نظر به اينکه عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده و واردات آنها از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي باشند و واردکنندگان، عرضه کنندگان و ارائه دهندگان

خدمات معاف تکليفي براي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ندارند و به قرار اطلاع واصله، برخي از ادارات امور مالياتي در راستاي جزء ۲ بند ج دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ۲/۳/۹۰ موضوع خوداظهاري در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف و ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم فعالان اقتصادي با موضوع فعاليت هاي صرفاً معاف را مکلف به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده تلقي و به لحاظ عدم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده خوداظهاري آنان مورد پذيرش واقع نشده است، لذا به منظور رفع ابهام و وحدت رويه مقرر مي دارد:

.

فعالان اقتصادي با فعاليت صرفاً معاف موضوع ماده ۱۲ اين قانون تاکنون جهت ثبت نام در اين نظام مالياتي فراخوان نشده اند و تکليفي جهت ثبت نام و اجراي مقررات اين قانون ندارند.

فینتو

.

بنابر اين جزء مؤديان موضوع جزء ۲ بند ج دستورالعمل فوق الذکر براي عدم پذيرش خوداظهاري ماليات سال ۱۳۸۹ به جهت عدم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده محسوب نخواهد شد.

.

محمدقاسم پناهي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.