حسابان وب

بخشنامه ۲۱۸۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۹/۲۶(تمديد مهلت مندرج در جزء (۲) بند(ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰)

0 540
آکادمی محسن قاسمی

نـظر بـه سـؤالات ادارات کـل امـور مـالياتي در خـصوص تفـاهـم نامـه مـورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۰ وزير محترم امور اقتصادي و دارائي با نمايندگان محترم اصناف(موضوع بررسي وچگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده) و پيرو بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ مـوضوع دستورالعمل شـماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مـورخ ۲/۳/۱۳۹۰خـوداظهـاري در اجـراي مـقررات مـاده (۱۵۸) قـانون مالـياتهاي مـستقيم بـراي درآمـد مشـمول مـاليات و ماليات عـملکرد سـال ۱۳۸۹ صـاحبان مـشاغل مـوضـوع بـندهـاي(الف) و (ب) ماده (۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم، بنابراين اعلام مي دارد:

.

آخـرين مـهلت مـوضـوع جزء (۲) بـند «ج» دسـتورالعمل ياد شده در رابـطه با ثبـت نام و تـسليم اظـهارنـامـه مـاليات بـر ارزش افزوده دوره هاي مالياتي گذشته صرفاً براي پذيرش خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۸۹ مؤديان مزبور تا تاريخ ۳۰/۷/۱۳۹۰ مي باشد.

فینتو

 .

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.