نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حاکمیت شرکتی

قوانین مختلف و متعددی در بورس به موضوع حاکمیت شرکتی توجه دارد / دوام ضمانت اجرایی حاکمیت شرکتی

اثر بخش‌ترین سازوکارها جهت پاسخگویی به نیازهای بازار سرمایه و ایفای مسئولیت های قانونی هیئت مدیره، مدیر عامل و مقام مالی شرکت، استقرار نظام راهبری شرکتی مناسب است.