ACCPress.com – تازه های حسابداری

فصل پنجم – سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن(مواد۲۴ تا۳۳)

ماده ۲۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار وتشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی ودارایی به رئیس جمهوری پیشنهاد نماید. سازمان امور
مالیاتی کشورمی تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری ومتناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجراء این قانون را در چارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود وکمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب واستخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا ده درصد(۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی وبرگزاری آزمون به استخدام درآورد.

ماده ۲۵- شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات وتجربه، وظایف ونحوه انجام دادن تکالیف وتعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود.

ماده ۲۶- در مواردی که مأموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه ودفاتر واسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان وخریداران مکلف به ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی  حسب مورد می باشند ودر صورت عدم ارائه دفاتر واسناد ومدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده ومالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده ومطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۲۷- مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر وطبق نمونه ودستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، تنظیم نموده وجهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.
الف- اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین ومقررات واستانداردهای حسابداری.
ب- تعیین مأخذ مشمول مالیات ومالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون ومقررات مربوط.
تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالیاتی دوره مزبور ویا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی وحقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
ماده ۲۸- به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات وارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی برمبنای قوانین ومقررات مالیاتی کشور وهمچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی ، نهادی به نامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تاسیس میشود تا با پذیرش اعضا ذی صلاح در این باره فعالیت نماید.
کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود ودر حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.
اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبا پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۹– در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خودرا به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید ودر صورت رفع اختلاف با مسئؤل ذی ربط، پرونده مختومه می گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات ویا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می گردد.
در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد وهمچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم احاله می شود.
ماده ۳۰- کلیه بانکها، مؤسسات وتعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه وصندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات واسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات واسناد مذکور مسئؤل جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
ماده ۳۱- شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی خود مربوط به املاک، مشاغل وسایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده وامکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند.
ماده ۳۲- رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.
ماده ۳۳- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲)،(۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد مالیاتهای مستقیم ومالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۸۹
 • ۸ نظر
 • آمار : 18,108 بازدید
 • سبحان.ا در ساعت ۳:۵۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  نحوه عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی چگونه است ؟از چه تاریخی عضو یت پذیری شروع میشود ؟ایا افراد عادی هم میتوانند عضو شوند؟

  [پاسخ]

  محسن اسلامي در ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  آیا می توان پرونده ارزش افزوده رابه دلیل عدم قطعیت درامد مشمول مالیات /ماخذ عملکردتازمان قطعیت به حالت تعلیق درآورد.

  [پاسخ]

  میثم در ساعت ۸:۴۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  مبلغ پرداختی بابت مالیات تاریخ ۱۵/۱/۹۲ چقدر است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۷ام, ۱۳۹۲ ۸:۵۹ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر منظور تان مالیات ارزش افزوده است ، این دوره برای سه ماهه تابستان و بانرخ ۵% خواهد بود.

  [پاسخ]

  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام
  از مطالب خوبتون ممنونم و یک سوال داشتم…
  من بازاریاب یک شرکت بیمه هستم در رشته عمر و بازنشستگی. دفتر کار هم ندارم مثل بقیه بازاریابها در سایر کارها.
  آیا مالیات بر ارزش افزوده را خودم باید پرداخت کنم یا وظیفه شرکت بیمه است تا آنرا پرداخت کند؟
  آیا بازاریابهای این کار مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۹:۰۰ ب.ظ:

  باسلام و تشکر
  اگر بصورت شخص حقیقی فعالیت میکنید هنوز برای این گروه الزامی اعلام نشده ازطرفی مبالغی که درقالب بیمه نامه از مشتریان خود وصول میکنید قاعدتا به حساب شعبه واریز میشود لذا خودتان نه دریافت کننده ضریب هستید و نه پرداخت کننده آن .
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۸:۵۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  سلام .
  در صورتیکه فروشنده کلیه تکالیف قاونی خود راجع به ارزش افزوده را انجام داده باشد و لی به علت اینکه خریداران کد اقتصادی (کد فروشی) نامعتبر استفاده نموده باشند ودر سال ۸۹ هنوز لیست سیاه دارایی در این زمینه مشخص نشده بود ایا اداره ارزش افزوده میتواند به واسطه اینکه فروشنده به خریداری که از کد فروشی استفاده نموده است ، کالا فروخته است انرا مشمول جرایم سنگینی نماید ؟
  تشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۹:۲۷ ب.ظ:

  سلام
  اداره مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص برابر ضوابط مقرر در دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر که از اول سال ۱۳۹۱ قابلیت اجرایی دارد عمل می نمایند و تا جایی که اطلاع دارم در رابطه با آنچه که نوشتی ، خیر نمی توانند جریمه ای در این خصوص از فروشنده مطالبه نمایند .
  در هر صورت می توانید ضوابط و مقررات مربوط به مطالبه جریمه را از همان واحد ارزش افزوده سوال بفرمایید و با عملکرد واحد تجاری مطابقت دهید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: