نرم افزارحسابداری صدگان

فصل پنجم – سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيار آن(مواد۲۴ تا۳۳)

8 3,815

حسابداراپ

ماده ۲۴- سازمان امور مالياتي کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار وتشکيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي ودارايي به رئيس جمهوري پيشنهاد نمايد. سازمان امور
مالياتي کشورمي تواند در ايجاد تشکيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات کشوري ومتناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشکيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره – به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي شود نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اجراء اين قانون را در چارچوب تشکيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود وکمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب واستخدام نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مي تواند تا ده درصد(۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را، از بين دارندگان مدرک تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي وبرگزاري آزمون به استخدام درآورد.

ماده ۲۵- شناسايي، نحوه رسيدگي وتشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي کشور محول مي شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات وتجربه، وظايف ونحوه انجام دادن تکاليف وتعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنين ترتيبات اجرائي احکام مقرر در اين قانون به استثناء موادي که براي آن دستورالعمل يا آئين نامه پيش بيني شده است، به موجب ترتيبات ماده (۲۱۹) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود.

ماده ۲۶- در مواردي که مأموران ذي ربط سازمان امور مالياتي کشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه ودفاتر واسناد و مدارک آنان را درخواست نمايند، مؤديان وخريداران مکلف به ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستي  حسب مورد مي باشند ودر صورت عدم ارائه دفاتر واسناد ومدارک مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (۲۲) اين قانون محسوب گرديده وماليات متعلق به موجب دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند، به صورت علي الراس تشخيص داده ومطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۲۷- مؤديان موضوع اين قانون مي توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدي، مکلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير وطبق نمونه ودستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند، تنظيم نموده وجهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.
الف- اظهار نظر نسبت به کفايت اسناد ومدارک حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين ومقررات واستانداردهاي حسابداري.
ب- تعيين مأخذ مشمول ماليات وماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد اين قانون ومقررات مربوط.
تبصره ۱- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي را که با رعايت شرايط اخير الذکر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي کند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موکول به آن است که مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالياتي دوره مزبور ويا حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.
تبصره ۲- سازمان امور مالياتي کشور مي تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي وحقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي کشور مي باشد.

پندار سیستم

ماده ۲۸- به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت کنندگان ماليات وارائه خدمات مشاوره اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي برمبناي قوانين ومقررات مالياتي کشور وهمچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي ، نهادي به نامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران تاسيس ميشود تا با پذيرش اعضا ذي صلاح در اين باره فعاليت نمايد.
کليه مراجع ذي ربط دولتي مکلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود ودر حدود مقررات مالياتي با آنان همکاري نمايند.
اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه وبا پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۹– در مواردي که اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي شود، در صورتي که مؤدي معترض باشد، مي تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض کتبي خودرا به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد ودر صورت رفع اختلاف با مسئؤل ذي ربط، پرونده مختومه مي گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات ويا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي که اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي گردد.
در صورتي که مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد وهمچنين در مواردي که اوراق مذکور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم احاله مي شود.
ماده ۳۰- کليه بانکها، مؤسسات وتعاوني هاي اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه وصندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات واسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را که در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده مي باشد، حسب درخواست رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات واسناد مذکور مسئؤل جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
ماده ۳۱- شهرداريها مکلفند اطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي خود مربوط به املاک، مشاغل وساير موارد که در امر شناسايي يا تشخيص عملکرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور مي باشد، را حسب درخواست رئيس کل سازمان مذکور در اختيار اين سازمان قرار داده وامکان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي کشور به اين اطلاعات را در پايگاه هاي اطلاعاتي ذي ربط فراهم آورند.
ماده ۳۲- رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احکام مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ناشي از ساير قوانين نخواهد بود.
ماده ۳۳- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲)،(۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد مالياتهاي مستقيم ومالياتهاي اين قانون جاري است. حکم ماده (۲۵۱) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد اين قانون جاري نخواهد بود.
محل تبلیغ شما

8 نظرات
 1. سبحان.ا می گوید

  نحوه عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی چگونه است ؟از چه تاریخی عضو یت پذیری شروع میشود ؟ایا افراد عادی هم میتوانند عضو شوند؟

 2. محسن اسلامي می گوید

  آيا مي توان پرونده ارزش افزوده رابه دليل عدم قطعيت درامد مشمول ماليات /ماخذ عملكردتازمان قطعيت به حالت تعليق درآورد.

 3. میثم می گوید

  مبلغ پرداختی بابت مالیات تاریخ ۱۵/۱/۹۲ چقدر است؟

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر منظور تان ماليات ارزش افزوده است ، اين دوره براي سه ماهه تابستان و بانرخ ۵% خواهد بود.

 5. علی می گوید

  سلام
  از مطالب خوبتون ممنونم و یک سوال داشتم…
  من بازاریاب یک شرکت بیمه هستم در رشته عمر و بازنشستگی. دفتر کار هم ندارم مثل بقیه بازاریابها در سایر کارها.
  آیا مالیات بر ارزش افزوده را خودم باید پرداخت کنم یا وظیفه شرکت بیمه است تا آنرا پرداخت کند؟
  آیا بازاریابهای این کار مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند؟

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  اگر بصورت شخص حقيقي فعاليت ميكنيد هنوز براي اين گروه الزامي اعلام نشده ازطرفي مبالغي كه درقالب بيمه نامه از مشتريان خود وصول ميكنيد قاعدتا به حساب شعبه واريز ميشود لذا خودتان نه دريافت كننده ضريب هستيد و نه پرداخت كننده آن .
  موفق باشيد.

 7. سعید می گوید

  سلام .
  در صورتیکه فروشنده کلیه تکالیف قاونی خود راجع به ارزش افزوده را انجام داده باشد و لی به علت اینکه خریداران کد اقتصادی (کد فروشی) نامعتبر استفاده نموده باشند ودر سال ۸۹ هنوز لیست سیاه دارایی در این زمینه مشخص نشده بود ایا اداره ارزش افزوده میتواند به واسطه اینکه فروشنده به خریداری که از کد فروشی استفاده نموده است ، کالا فروخته است انرا مشمول جرایم سنگینی نماید ؟
  تشکر

 8. علي می گوید

  سلام
  اداره مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص برابر ضوابط مقرر در دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر که از اول سال ۱۳۹۱ قابلیت اجرایی دارد عمل می نمایند و تا جایی که اطلاع دارم در رابطه با آنچه که نوشتی ، خیر نمی توانند جریمه ای در این خصوص از فروشنده مطالبه نمایند .
  در هر صورت می توانید ضوابط و مقررات مربوط به مطالبه جریمه را از همان واحد ارزش افزوده سوال بفرمایید و با عملکرد واحد تجاری مطابقت دهید .
  موفق باشید /

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.