حسابان وب

بخشنامه ۲۸۰۰۵م ۸۸/۱۱/۱۲(رسيدگي به اعتراض مؤدي درمورداوراق مطالبه واستردادماليات وعوارض قانون ماليات برارزش افزوده)

0 1,235
آکادمی محسن قاسمی

نظر به سؤالات مطروحه ادارات کل امور مالياتي در خصوص چگونگي اجراي ماده (۲۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده و مدت زمان لازم براي رفع اختلاف پرونده هاي مالياتي موضوع ماده مذکور با ادارات امور مالياتي و به منظور رويه واحد مقرر مي دارد:

۱- در مواردي که اوراق مطالبه يا استرداد ماليات و عوارض به مؤدي ابلاغ مي گردد،مادامي که مؤديان مالياتي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ اعتراض کتبي خود نسبت به اوراق مذکور را به اداره امور مالياتي تسليم نمايند،مسئول(رئيس امور مالياتي) ذيربط مکلف است با انجام رسيدگي مجدد و عنداللزوم صدور قرار رسيدگي ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض نسبت به رفع اختلاف با مؤدي اقدام نمايند.در هر صورت(رفع اختلاف يا عدم رفع اختلاف)مسئول مربوط موظف است،اظهارنظر خود را به طور مستدل در اوراق مربوطه منعکس نمايد. چنانچه اوراق مزبور ابلاغ قانوني شده و مؤدي مالياتي به اداره امور مالياتي مربوط اعتراض تسليم ننموده باشد و همچنين در مواردي که با مؤدي رفع اختلاف نشده باشد،پرونده ظرف مهلت بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض مؤدي يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني حسب مورد به هيئت حل اختلاف مالياتي احاله گردد.

فینتو

۲- با توجه به قانون الحاق ماده(۲۴۷) به قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۸، پرونده هاي مالياتي موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده با رعايت مفاد بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۸ قابليت طرح در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي تجديد را خواهد داشت.

محمد قاسم پناهي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.