نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه شماره ۵۱۴۶۵/۲۰۰/ص مورخ۸۸/۴/۳۰(گزارش رسيدگي به عملكردموديان)

0 1,667

حسابداراپ

توضیح سایت:این بخشنامه ابطال شد.

رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران

مديران کل محترم امور ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ

مديران کل محترم امور مالياتي استانها

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه احکام مواد ۲۵ و ۲۶ اين قانون،بدين وسيله دستورالعمل و گزارش رسيدگي به عملکرد مؤديان مشمول مرحله اول ثبت نام و اجراي اين نظام مالياتي به شرح پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

رعايت نکات زير براي به کار گيري دستورالعمل و تهيه گزارشات رسيدگي ماليات بر ارزش افزوده ضروري مي باشد:

۱- دستورالعمل و گزارش رسيدگي فوق الذکر صرفاً براي انجام رسيدگي به عملکرد دوره هاي پائيز و زمستان ۱۳۸۷ و بهار و تابستان ۱۳۸۸،معتبر، مي باشد.

پندار سیستم

۲- ضروري است ادارات کل امور مالياتي در انتخاب پرونده هاي موديان جهت رسيدگي،اولويت هاي تعيين شده مندرج در بند ۳ بخش اختيارات و تکاليف دستورالعمل رسيدگي را به دقت مورد توجه قرار دهند.

۳- مديران کل امور مالياتي مکلفند به ترتيبي برنامه ريزي نمايند تا از اول مرداد ماه تا پايان سال جــاري،هـمه مـاهه حـداقل مـعادل تـعداد مـندرج در جدول پيوست اين دستورالعمل از پرونده هاي موديان مشمول مرحله اول آن اداره کل مورد رسيدگي قرار گيرد. اين سهميه به منزله هدف کمي برنامه عملياتي ادارات کل امور مالياتي در بخش تشخيص ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال جاري محسوب مي گردد.

ادارات کل مکلفند حداقل ۲۰% از هدف کمي رسيدگي هر ماه را به رسيدگي عملکرد موديان حوزه عملکرد خود که با وجود مشموليت در مرحله اول ثبت نام،اقدام به ثبت نام و يا تسليم اظهارنامه ننموده اند، اختصاص دهند. بديهي است تکليف اخيرالذکر تا زماني که موديان مشمول مرحله اول حوزه آن اداره کل که اقدام به ثبت نام يا تسليم اظهارنامه ننموده اند شناسايي گرديده ولي مورد رسيدگي قرار نگرفته باشند،نافذ و جاري خواهد بود.

۴- لازم است با توجه به زمان بندي و اولويت هاي رسيدگي،مقرر گردد از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل و تا اطلاع ثانوي صرفاً رسيدگي به عملکرد دوره هاي پائيز و زمستان ۱۳۸۷ موديان توسط مامورين مالياتي صورت پذيرد.رسيدگي به عملکرد دوره هاي پائيز و زمستان ۸۷ هر مودي،به صورت همزمان(و با يک حکم)صورت خواهد پذيرفت و رسيدگي به دو دوره مالياتي مذکور يک مودي يک سـهـميه رسـيدگـي از بـرنامه عملياتي اداره کل در بخش تشخيص ماليات بر ارزش افزوده محسوب مي گردد.بديهي است با توجه به پيشرفت عمليات رسيدگي به عملکرد دوره هاي مالياتي پائيز و زمستان ۱۳۸۷، تاريخ اجراي رسيدگي در رابطه با پرونده هاي دوره هاي مالياتي بهار و تابستان ۱۳۸۸ متعاقباً اعلام خواهد گرديد.

۵- پس از تکميل و تائيد گزارش رسيدگي،مامورين مالياتي مکلفند حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به صدور،ثبت و ابلاغ “برگه مطالبه/استرداد ماليات و عوارض” به شرح پيوست شماره ۳ دستورالعمل اقدام و بلافاصله نسبت به ثبت خلاصه گزارش مذکور در بخش مربوطه سامانه (که به ترتيبي که متعاقباً توسط معاونت ماليات بر ارزش افزوده اعلام خواهد گرديد)اقدام نمايند.بديهي است نتايج رسيدگي که در سامانه ثبت مي گردند از معيارهاي اصلي ارزيابي ادارات کل امور مالياتي در مراحل بعدي محسوب خواهد گرديد.

شايان ذکر است دستورالعمل حاضر در پايان رسيدگي به عملکرد دوره هاي مالياتي پائيز ۱۳۸۷ لغايت تابستان ۱۳۸۸،پس از دريافت نظرات ادارات کل امور مالياتي،مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.

بديهي است مسئوليت اجراي صحيح و جامع اين دستورالعمل بر عهده روساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران،مديران کل ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مديران کل امور مالياتي(در حوزه عملکرد خود)خواهد بود و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل بر عهده دادستاني انتظامي مالياتي مي باشد.

علي اکبرعرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.