نرم افزارحسابداری صدگان

تصويبنامه ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹هـ مورخ ۹۱/۱/۲۸(اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران)

3 1,241

حسابداراپ

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۳۶۵۹۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده(۲۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷- اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

.

اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران

 .

فصل اول ـ کليات و تعاريف

ماده۱ـ در اين اساسنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

۱- قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷-

۲- اعضاء : افراد حقيقي که در اجراي قانون و به موجب اين اساسنامه به وسيله هيئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ايران و به موجب ماده (۲۸) اين اساسنامه تعيين صلاحيت شده و براي آنان کارت عضويت صادر مي شود.

۳- هيئت تشخيص: هيئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ايران، موضوع ماده (۲۷) اين اساسنامه.

۴- جامعه: جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران.

 .

ماده۲ـ جـامـعه به عـنوان مـؤسـسه غـيرانتـفاعي و غيـردولتـي ايـجاد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود.

 .

ماده۳- حدود وظايف و اختيارات جامعه به شرح زير تعيين مي شود:

۱- ارتقاء فرهنگ مالياتي مؤديان.

۲- ارتقاء دانش حرفه اي اعضاي جامعه از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي.

۳- تهيه و تنظيم برگه نمايندگي مشاوران رسمي مالياتي و نيز نمونه هاي لوايح دفاعي و دادخواهي موردنياز مؤديان براي ارايه به مراجع مالياتي.

۴- انتشار جزوات و نشريه هاي تخصصي و حرفه اي.

۵- نظارت بر عملکرد اعضاي جامعه به منظور تأمين محيط سالم براي فعاليت حرفه اي آنان.

۶- اطلاع رساني در خصوص قوانين و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مالياتي مورد نياز اعضا.

۷- بهبود و گسترش خدمات حرفه اي مشاوره مالياتي.

۸- حمايت از حقوق حرفه اي اعضا

۹- ايجاد زمينه ارتباط مستمر فني و حرفه اي اعضا با يکديگر

۱۰- ارتباط و همـکاري حرفه اي با تشکـل هاي حرفه اي منطقه اي و بين المللي و در صورت نياز عضويت در آنها

۱۱- تعامل و همکاري با سازمان امور مالياتي کشور براي انجام خدمات مالياتي موضوع اين اساسنامه

 .

فصل دوم ـ ارکان

ماده۴- ارکان جامعه به شرح زير است:

۱- مجمع عمومي

۲- شوراي عالي

۳- هيئت مديره

۴- هيئت عالي نظارت

۵- هيئت تشخيص

 .

ماده۵- مجمع عمومي از اجتماع اعضاي جامعه تشکيل و وظايف و اختيارات آن به شرح زير تعيين مي شود:

۱- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي عالي

۲- تصويب صورتهاي مالي و گزارش عملکرد سالانه شوراي عالي براساس گزارش هيئت عالي نظارت

۳- تعيين ميزان حق حضور در جلسات اعضاي شوراي عالي

۴- تعيين روزنامه کثيرالانتشار براي درج آگهي هاي رسمي جامعه در صورت لزوم

۵- تعيين و تصويب خط مشي جامعه

تبصره ۱- مسئوليت برگزاري مجمع عمومي و دعوت اعضا با دبيرکل جامعه است. چنانچه دبيرکل، اعضاي مجمع را در موعد مقرر که حداکثر تا پايان شهريورماه هر سال خواهد بود، دعوت نکند، رييس هيئت عالي نظارت، مجمع عمومي را دعوت خواهد کرد.

تبصره۲- دستورالعمل نحوه برگزاري مجمع عمومي مشتمل بر طرز تشکيل جلسه و انتخاب هيئت رييسه، چگونگي اداره جلسه، حدنصاب تشکيل جلسه، شيوه اخذ آراء و نظارت بر برگزاري جلسه مجمع عمومي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي به تصويب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور مي رسد.

تبصره ۳- در صورت تقاضاي بيش از يک سوم اعضا جهت برگزاري مجمع عمومي به طور فوق العاده هيئت مديره مکلف است نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام نمايد.

 .

ماده ۶-  شوراي عالي متشکل از هفت نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود که چهار نفر عضو اصلي آن و دو نفر عضو علي البدل از بين اعضاي جامعه و توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند و سه نفر عضو اصلي ديگر به ترتيب زير انتخاب خواهند شد:

۱- نماينده منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي

۲- نماينده منتخب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

۳- نماينده منتخب رييس سازمان حسابرسي

تبصره ۱- مدت عضويت اعضاي شوراي عالي سه سال است و انتخاب مجدد آنان تنها براي يک دوره بلامانع است.

تبـصره۲- صـحت انـتـخابـات اعـضـاي شـوراي عـالي بـراسـاس گـزارش هيـئت عالي نظـارت پـس از تـأييد وزير امـور اقتصـادي و دارايـي معتـبر است و احـکام عـضويت آنان تـوسط رييـس کـل سـازمان امـور مـالياتي کشـور صـادر مـي شود.

تبصره۳-  اعضـاي قبلي تا انتـخاب اعضاي جديد موظف به ادامه کار هستـند و در صورت فوت، استعفا يا لغو عضويت در جامعه، اعضاي علي البدل به ترتيب اولويت تعداد رأي مأخوذه جايگزين چهار عضو اصلي مذکور خواهند شد.

تبصره ۴- علاوه بر اعضاي شوراي عالي، رييس هيئت عالي نظارت و در غياب وي يکي از اعضاي هيئت يادشده در جلسات شوراي عالي شرکت خواهند نمود.

 .

ماده ۷- شرايط داوطلبان براي عضويت در شوراي عالي به شرح زير است:

۱- داشتن حداقل ده سال سابقه مديريت در امور مالياتي، مالي، حسابرسي، حقوقي و اقتصادي مرتبط

تبصره-  سنوات خدمت به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و تحقيقاتي، عضويت در شوراي عالي مالياتي و عضويت در هيئت هاي موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم نيز به عنوان سابقه مديريت پذيرفته خواهد شد.

۲- نداشتن محکوميت از طرف هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مراجع انتظامي مذکور در اين اساسنامه.

تبصره۱- دستورالعمل مربوط به نحوه انتخاب شوراي عالي شامل نحوه داوطلب شدن براي عضويت در شوراي مذکور، طرق اخذ آراء و شيوه نظارت بر برگزاري انتخابات به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

تبصره۲-  تشخيص انطباق صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي عالي و شرايط مذکور در اين ماده به عهده رييس کل سازمان امور مالياتي کشور خواهد بود.

 .

ماده۸-  وظايف و اختيارات شوراي عالي به شرح زير است:

۱- انتخاب اعضاي هيئت مديره و دبير کل جامعه

۲- تعيين و تصويب برنامه هاي جامعه

۳- تصويب آيين نامه هاي مالي، اداري، انضباطي و نظارت حرفه اي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز جامعه و تعيين حق عضويت ثابت و متغير اعضاي جامعه که پس از تأييد رييس کل سازمان امور مالياتي کشور معتبر و قابل اجرا مي شوند.

۴- تأييد بودجه سالانه جامعه که بايد به تصويب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور برسد و ارايه صورتهاي مالي و گزارش عملکرد سالانه به مجمع عمومي

۵- تعيين حقوق اعضاي موظف هيئت مديره و ميزان حق حضور در جلسه اعضاي غيرموظف هيئت مديره

۶- تعيـين حق الزحمه اعضاي هيئت هاي بدوي، تجديدنظر و عالي و کارگروه هاي تخصصي جامعه

۷- انتخاب يک نفر صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور مالياتي براي عضويت در هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي و هيئت عالي انتظامي.

۸- پيشنهاد اصلاح اساسنامه جامعه به وزير امور اقتصادي و دارايي

۹- تصميم گيري نسبت به ساير موارد در جهت بهبود امور جامعه با تأييد رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

۱۰- ارايه پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مالياتي به سازمان امور مالياتي کشور

 .

ماده ۹-  هيئت مديره مرکب از سه نفر است که از ميان اعضاي جامعه توسط شوراي عالي براي يک دوره سه ساله انتخاب و با حکم رييس کل سازمان امور مالياتي کشور منصوب مي شوند. انتخاب مجدد اعضاي هيئت مديره تنها براي يک دوره ديگر بلامانع است.

تبصره۱-  ارايه خدمات مشاوره مالياتي به مؤديان توسط اعضاي موظف هيئت مديره ممنوع مي باشد.

تبصره۲- رييس هيئت مديره و دبير کل جامعه با حکم رييس کل سازمان امور مالياتي کشور منصوب مي شود و تغيير آن قبل از انقضاي دوره سه ساله با پيشنهاد شوراي عالي و موافقت رييس کل سازمان امور مالياتي کشور مي باشد.

تبصره۳- رييس هيئت مديره و دبير کل جامعه اداره امور اجرايي جامعه را به جز در مواردي که بر عهده ديگر ارکان جامعه قرار دارد و همچنين مسئوليت اجراي مصوبات هيئت مديره را برعهده خواهد داشت.

تبصره۴-  ريــيس هـيئت مـديره و دبيـر کـل و سـايـر اعـضاي هـيئت بـه طور مـوظف و تمـام وقت انجام وظيفه مي نمايند.

تبصره۵- جـلسات هيـئت مـديره با حـضور اکـثريت اعـضاء رسـميت مي يابد و تصـميمات آن با رأي مـوافق اکثـريت اعضاي هيئت مديره معتبر است. آيين نامه داخلي هيئت مديره توسط هيئت يادشده تهيه و به تصويب شوراي عالي مي رسد.

 .

 

ماده ۱۰-  وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين مي شود:

۱- برگزاري مجامع عمومي و اجراي مصوبات مجمع و شوراي عالي.

۲- تهيه و تنظيم برنامه ها و بودجه سالانه جامعه در چارچوب خط مشي و برنامه هاي تعيين شده و ارايه به شوراي عالي.

۳- تهيه و تنظيم آيين اخلاق و رفتار حرفه اي و آيين نامه انضباطي اعضاء براي ارايه به شوراي عالي و نظارت حرفه اي بر کار آنان.

۴- تهيه و تنظيم آيين نامه مالي و اداري جامعه براي ارايه به شوراي عالي.

۵- تهيه گزارش صورتهاي مالي سالانه و ارايه آن به هيئت عالي نظارت و شوراي عالي.

۶- پيشنـهاد مبلغ حق عضويت ثابت سالانه و متغير اعضاي جامعه و ارايه آن به شوراي عالي.

۷- ارايه پيشنهادهاي لازم جهت بهبود امور جامعه به شوراي عالي.

۸- ترتيب برگزاري دوره هاي آموزشي لازم جهت اعضاء يا موديان مالياتي.

۹- ترتيب برگزاري آزمون ورودي اعضاء .

۱۰- ارايه آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب مراجع قانوني مورد نياز به اعضاء .

۱۱- ارايه پيشنهاد در زمينه اصلاح قوانين و مقررات مالياتي و يا هرگونه اصلاحات لازم در جهت بهبود فرهنگ مالياتي به شوراي عالي.

۱۲- اداره امور مالي، معاملاتي، استخدامي کارکنان جامعه و عقد هرگونه قرارداد مالي براي اهداف جامعه در حدود وظايف و بودجه مصوب.

۱۳- نمايندگي جامعه در مراجع قانوني با حق توکيل به غير، ارجاع به داوري و در موارد لازم هرگونه صلح و سازش.

۱۴- صدور کارت صلاحيت براي اشخاص منتخب و اعلام شده از سوي هيئت تشخيص.

۱۵- تأمين نيروي انساني، امکانات و تسهيلات لازم براي انجام وظايف هيئت عالي نظارت.

۱۶- تشکيل کارگروههاي تخصصي و انتخاب اعضاي کارگروههاي يادشده پس از تأييد صلاحيت توسط شوراي عالي.

 .

ماده۱۱- هيئت عالي نظارت مرکب از يک نفر رييس و دو نفر عضو است که براساس شرايط زير از بين اعضاي جامعه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت دو سال تعيين مي شوند و به صورت موظف انجام وظيفه مي نمايند و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعدي بلامانع است.

۱- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

۲- وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

۳- حسن شهرت و تعهد عملي به احکام دين مبين اسلام.

پندار سیستم

۴- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مالياتي يا حسابرسي مالياتي.

۵- نداشتن محکوميت کيفري مؤثر.

۶- نداشتن سوابق سوء حرفه اي، مالي و اداري.

 .

ماده ۱۲- به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوط و احراز کفايت نظارت حرفه اي، هيئت عالي نظارت داراي وظايف زير مي باشد:

۱- رسيدگي و اظهارنظر درباره درستي اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هيئت مديره و ارايه آن به شوراي عالي.

۲- رسيدگي و اظهارنظر در خصوص صورتهاي مالي سالانه جامعه که توسط هيئت مديره تهيه و تأييد مي شود و ارايه آن به شوراي عالي.

۳- نظارت بر فعاليت جامعه از جمله کارگروه هاي تخصصي.

۴- انجام وظايف نظـارتي بر فعاليت اعضاي جامعه و ديگـر وظايف محوله که حسب مورد توسط رييس کل سازمان امور مالياتي کشور و يا وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ مي شود.

 .

 ماده ۱۳- هيـئت عـالي نظـارت در صـورت لـزوم مـي تـوانـد در اجـراي وظايـف خـود از خـدمات حـسابداران رسـمي شاغل و غيرشاغل و مؤسسات حسابرسي عضو و ساير کارشناسان غيرمالي استفاده کند. ضوابط حق الزحمه اشخاص يادشده به پيشنهاد هيئت عالي نظارت و تصويب شوراي عالي جامعه مشخص مي شود.

 .

ماده ۱۴- حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت عالي نظارت به ترتيب معادل حقوق و مزاياي رييس هيئت مديره و دبيرکل و اعضاء هيئت مديره جامعه است.

 .

ماده ۱۵- دبيرخانه هيئت عالي نظارت زير نظر رييس آن اداره مي شود. تشکيلات دبيـرخانه به پيشنهاد هيئت عالي نظارت به تصـويب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور مي رسد.

 .

ماده ۱۶-  کليه هزينه هاي هيئت عالي نظارت و هزينه هاي ديگر امور مقرر در اين اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمين و پرداخت مي شود. هيئت مديره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظيمي خود، هزينه هاي هيئت عالي نظارت را با نظر آن هيئت در بودجه جامعه پيش بيني نمايد و شوراي عالي موظف به تصويب آن است.

 .

ماده ۱۷- رييس هيئت مديره و دبيرکل و اعضاي جامعه مکلفند امکانات و تسهيلات لازم را براي انجام وظايف هيئت عالي نظارت فراهم کنند و کليه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختيار آنان يا نمايندگان آنها قرار دهند.

 .

ماده ۱۸- هيئت عالي نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعاليتهاي خود را حسب مورد به وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس کل سازمان امور مالياتي کشور و شوراي عالي ارسال نمايد.

 .

ماده ۱۹- آيين نامه چگونگي انجام وظايف هيئت عالي نظارت در خصوص مواردي که در مقررات اين اساسنامه پيش بيني شده است، توسط آن هيئت تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

 .

ماده ۲۰- به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي جامعه از مقررات مربوط، هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي تشکيل و زير نظر هيئت عالي نظارت انجام وظيفه مي نمايد.

تبصره ـ هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي به تعداد موردنياز تشکيل مي گردند.

 .

ماده ۲۱- رسيدگي به گزارشهاي واصله از هيئت عالي نظارت در مورد تخلفات انتظامي اعضاي جامعه از مقررات مربوط به عهده هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي مي باشد که هر يک مرکب از سه عضو به شرح زير مي باشد:

۱- يک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالياتي به انتخاب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور.

۲- يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته با معرفي وزير دادگستري.

۳- يک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالياتي به انتخاب شوراي عالي.

تبصره ۱-  اعضاي هيئت هاي بدوي نمي توانند همزمان عضو هيئت هاي تجديدنظر باشند.

تبصره۲- اعضاي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره۳-  اعضاي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي نبايد داراي سابقه محکوميت جزايي مؤثر باشند.

تبصره ۴-  اعضاي هيئت هاي انتظامي بدوي و تجديدنظر نبايد نسبت به پرونده هايي که منجر به ارايه گزارش هيئت عالي نظارت شده سابقه اظهارنظر داشته باشند. (اعم از حل اختلاف مالياتي و يا مشاوره مالياتي)

تبصره۵-  اعضاي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي موضوع بندهاي(۱) و (۳) اين ماده بايد داراي حداقل دو سال سابقه اشتغال به کار در سمت عضو شوراي عالي مالياتي، هيئت عالي انتظامي، نماينده سازمان در هيئت حل اختلاف مالياتي و مدير کل امور مالياتي بوده باشند.

 .

ماده ۲۲– جلسات هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي با حضور همه اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اکثريت معتبر است.

 .

ماده ۲۳- ترتيب رسيدگي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي به شرح زير مي باشد:

آراي هيئت بدوي پس از ابلاغ به محکوم عليه قطعي خواهد بود مگر آنکه ظرف مهلت سي روز محکوم عليه و يا هيئت عالي نظارت اعتراض خود را به صورت کتبي به هيئت تجديدنظر انتظامي اعلام نمايد که در اين صورت هيئت تجديدنظر انتظامي پس از دريافت اعتراض، دلايل و اسناد ارايه شده توسط تجديدنظرخواه را رسيدگي و مستند به جهات و اسباب و دلايل، حسب مقررات اين اساسنامه و آيين نامه انضباطي، رأي مقتضي بر نقض رأي هيئت بدوي انتظامي يا رد شکايت صادر مي نمايد. رأي صادر شده با اکثريت آراء مناط اعتبار و نظر اقليت در متن رأي قيد مي گردد. اين رأي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

 .

ماده ۲۴- تنبيه هاي انضباطي اعضاي جامعه به شرح زير است:

۱- اخطار کتبي بدون درج در پرونده

۲- اخطار کتبي با درج در پرونده

۳- تعليق عضويت از يک تا دوازده ماه

۴- تعليق عضويت از يک تا پنج سال

۵- لغو عضويت دائم

تبصره۱-تنـبيه مـوضوع اين مـاده پس از صـدور رأي قـطعي هـيئت هاي انتظامي از سوي هيئت مديره به عضو ذي ربط ابلاغ مي شود. تنبيه موضوع بندهاي (۳)، (۴) و (۵) علاوه بر ابلاغ به عضو ذي ربط در يک روزنامه کثيرالانتشار نيز آگهي مي شود.

تبصره۲- هرگاه تخلف عضو جامعه، عنوان يکي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيئتهاي انتظامي مکلفند ضمن رسيدگي به اصل تخلف انتظامي خاطي (مطابق اين اساسنامه) و صدور رأي مقتضي، مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم از طريق دبير کل جامعه به مرجع صالح قضايي اعلام نمايند.

 .

ماده۲۵- اعضاي جامعه مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ آراي قطعي هيئت هاي تجديدنظر انتظامي به آنان به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه و يا نقض رسيدگي با اعلام دلايل کافي به هيئت عالي انتظامي شکايت کنند و نقض رأي تجديدنظر را خواستار شوند.

تبصره۱- هيئت عالي انتظامي مرکب از سه نفر است که به شرح زير انتخاب و با حکم وزير امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي شود:

۱- يک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالي و حسابرسي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي

۲- يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته با معرفي وزير دادگستري

۳- يک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالياتي به انتخاب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تبصره۲- هـيـئت عـالي انتـظامي مکـلف است شکـايات مـوضـوع ايـن مـاده را ظـرف سي روز از تـاريخ دريـافت اعـتراض مـورد رسـيدگي قـرار داده و رأي مقتضي صادر نمايد. در صورت نقض رأي تجديدنظر، موضوع به هيئت تجديدنظر ديگري احاله مي گردد.

تبصره۳-  اعضاي هيئت عالي انتظامي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره۴- اعضاي هيئت عالي انتظامي نبايد نسبت به پرونده مورد رسيدگي سابقه هر نوع اظهارنظر داشته باشند.

تبصره ۵- اعضاي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر و عالي انتظامي چنانچه در اجراي ماده (۳۰) اين اساسنامه اقدام به تأسيس مؤسسه مشاوره رسمي مالياتي نموده باشند، نمي توانند نسبت به پرونده مؤسسه يا شرکاي خود اظهارنظر نمايند.

 .

ماده۲۶- افرادي که کارت صلاحيت آنان باطل و عضويت آنان لغو مي گردد، در هيچ يک از ارکان جامعه نيز صلاحيت عضويت نخواهند داشت.

 .

ماده ۲۷- هيئت تشخيص از هفت نفر صاحب نظر در امور مالياتي، مالي و حسابرسي که داراي حداقل ده سال سابقه مديريت در امور مالياتي، مالي و يا حسابرسي باشند، تشکيل مي شود که بنا به پيشنهاد رييس کل سازمان امور مالياتي کشور و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شوند. وظيفه تشخيص صلاحيت اعضاي جامعه و برگزاري آزمون هاي ورودي بر عهده آنها مي باشد.

تبصره ۱- جلسات هيئت تشخيص با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات با حداکثر آراء معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- هيئت تشخيص در اولين جلسه يک نفر را از ميان خود به عنوان رييس هيئت تشخيص انتخاب و متعاقب آن نسبت به تهيه آيين نامه داخلي مربوط به نحوه انجام وظيفه هيئت تشخيص و چگونگي اداره دبيرخانه اقدام خواهد کرد.

 .

ماده ۲۸- شرايط لازم براي عضويت در جامعه به شرح زير است:

۱- دارا بودن تابعيت ايراني.

۲- اعتقاد و التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

۳- حسن شهرت به رعايت موازين شرعي، اخلاقي، رفتاري و مالي.

۴- دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي يا بالاتر در امور حقوقي، اقتصادي، بازرگاني، مالي و مالياتي و ساير رشته هاي مرتبط با موافقت هيئت تشخيص.

۵- نداشتن رابطه استخدام رسمي يا غيررسمي دائم يا موقت با دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب ۱۳۸۶-

۶- داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در يکي از امور مالياتي، حسابرسي، حقوقي، مالي و محاسباتي و تدريس امور مالياتي، مالي محاسباتي و اقتصادي در دانشگاهها و مراکز علمي و آموزشي.

۷- قبولي در آزمون ويژه عضويت در جامعه.

۸- نداشتن محکوميت کيفري مؤثر.

تبصره ۱- رؤساي سازمان ها و ادارات کل امور اقتصادي و دارايي استانها، ذيحسابان و مديران تخصصي وزارت امور اقتصادي و دارايي و مديران کل معاونت درآمدهاي مالياتي وقت و معاونان مالياتي آنها و افرادي که داراي حداقل شش سال سابقه خدمت در سمت هاي معاون در سازمان امور مالياتي کشور، مديرکل و معاون مديرکل در امور مالياتي، اعضاي شوراي عالي مالياتي، عضو هيئت عالي انتظامي مالياتي، دادستان انتظامي مالياتي، نماينده سازمان در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي و قبل از تشکيل سازمان مذکور، مديران کل و معاون مالياتي مديرکل و نمايندگان هيئت هاي حل اختلاف وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين رؤساي امور مالياتي (مميز کل مالياتي) اعضاي هيئت هاي حسابرسي موضوع ماده(۲۵۱) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم با دارا بودن حداقل ده سال سابقه خدمت مالياتي با مدرک تحصيلي حداقل کارداني و بالاتر با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مـي توانند در صـورت دارا بودن سايـر شرايط مـذکور در اين مـاده پـس از بازنشستگي بدون گذراندن آزمون ويژه عضويت در جامعه، کارت مشاوران رسمي مالياتي را دريافت نمايند.

تبصره۲-  در اجراي مقررات بند(۵) اين ماده، تدريس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي اشتغال محسوب نمي گردد.

 .

فصل سوم ـ مقررات عمومي

ماده ۲۹- منابع مالي جامعه به شرح زير است:

۱- حق عضويت ثابت و متغير سالانه

۲- درآمد برگزاري برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و انتشارات و همايش ها

۳- کمک ها و هدايا

 .

ماده ۳۰- مشاوران رسمي مالياتي مي توانند با رعايت شرايط اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به صورت مشترک مؤسسه مشاوره رسمي تشکيل دهند.

 .

ماده ۳۱-  درآمدها و هزينه هاي جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه انجام مي شود.

 .

ماده ۳۲- دوره مالي جامعه يک سال شمسي مي باشد که از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد.

.

ماده ۳۳- مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ آراي هر يک از هيئت هاي انتظامي لازم الاجرا مي باشد.

 .

ماده ۳۴- ارايه خدمات مشاوره مالياتي از سوي حسابداران رسمي عضو جامعه به مؤدياني که براي آنان در اجراي مقررات ماده(۲۷۲) قانون مالياتهاي مستقيم يا (۲۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده گزارش حسابرسي مالياتي ارايه شده، ممنوع مي باشد. اين حکم در مورد شرکاي هر يک از مؤسسات حسابرسي ارايه دهنده گزارش حسابرسي مالياتي موضوع مواد (۲۷۲) و (۲۷) يادشده نيز جاري مي باشد.

 .

ماده ۳۵- اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي به عنوان عضو موضوع بند (۳)ماده (۲۴۴) قانون مالياتهاي مستقيم حق حضور در جلسات هيئت هاي حل اختلاف مالياتي را نخواهد داشت.

 .

ماده ۳۶-  استفاده اعضاي جامعه از عضويت خود در جامعه به عنوان ابزار در امور سياسي ممنوع است.

 .

ماده ۳۷- در صورت انحلال جامعه، مازاد داراييها و بدهي ها، طبق نظر رييس کل سازمان امور مالياتي کشور به مؤسسات فرهنگي، علمي، تحقيقاتي و پژوهشي غيرانتفاعي واگذار خواهد شد.

 .

ماده ۳۸- سازمان امور مالياتي کشور مي تواند در حدود امکانات، تسهيلات و تمهيدات لازم را برابر آيين نامه ماده (۲۲)  قانون مديريت خدمات کشوري، موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۳۴۶۴/ت۴۵۰۲۰ ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹  فراهم و در اختيار جامعه قرار خواهد داد.

 .

 

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهور

محل تبلیغ شما

3 نظرات
 1. علیرضا دهنوی می گوید

  اینجانب نماینده کمیسیون حل احتلاف مالیاتی و با حکم رییس گروه مالیاتی در پایان سال ۱۳۹۰ بازنشسته شده ام که هم اکنون مشغول به ارائه مشاوره مالیاتی در شهرستان مشهد می باشم جهت عضویت و صدور کارت اینجانب را راهنمایی نمایید متشکرم.

 2. کیومرث مصلی می گوید

  سلام . برای دریاقت کارت مشاوران رسمی مالیاتی چگونه باید اقدام کرد ( براساس ماده ۲۸ دستورالعمل ) واینکه آیا افردای مثل بنده باشرایط ذیل واجد شرایط شناخته خواهم شد .
  ۱۶ سال سایقه مدیریت مالی دردانشگاه زنجان که ازاین مدت ۶ سال آن ذیحساب ومدیر مالی بودم . رشته تحصیلی کارشناسی حسابداری .درحال حاضر بازنشسته ام ولی بصورت غیررسمی مشاورمالیاتی راحدود۲۰ سالی است که انجام می دهم . ممنون می شوم پاسخ دهید

 3. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اينطور كه بنده اطلاع دارم انتخاب اعضاي اين جامعه از خود كاركنان سازمان امورمالياتي تحت شرايط مد نظر امكان پذيراست و شامل بقيه نمي شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.