مرور رده

آيين نامه ماليات ارزش افزوده

بخشنامه شماره ۲۶۸۵۹مورخ۸۸/۱۰/۲۹(ثبت استرداد وجوه ماليات و عوارض)

نظر به اينکه «ثبت استرداد وجوه ماليات و عوارض» در قسمت سامانه اينترنتي مديريت عمليات مالياتي ماليات بر ارزش افزوده فعال گرديده است، مقتضي است نسبت به ورود اطلاعات کامل واريزي هاي…

تصويب نامه۲۰۵۸۳۶/۴۳۸۲۲ م ۸۸/۱۰/۲۰(اصلاح تبصره۲ماده۳۹قانون ماليات برارزش افزوده)

معاونت امور مجلس رييس جمهور طرح« اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- » در جلسه مورخ 12/10/1388 هيئت وزيران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور، وزير…

بخشنامه ۶۸۸۷۱/۲۰۰/ص تاريخ۸۸/۱۰/۱۳(اظهارنامه دوره سوم(پائيز)سال ۸۸)

نظر به درخواست هاي مکرر مؤديان محترم مشمول مرحله اول و دوم ثبت نام و اجراي ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تکريم مؤديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني براي آنان…

بخشنامه۶۸۶۶۷ م ۸۸/۱۰/۱۲(بهاي فروش انواع خودروهاي داخلي و مجموع ارزش گمرکي وحقوق ورودي خودروهاي وارداتي)

در اجراي مواد 42 و43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ارديبهشت ماه 1387، بدينوسيله بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که…

بخشنامه ۲۳۵۸۹ مورخ ۸۸/۱۰/۹(ارسال فهرست فروشگاههاي بزرگ استان ها)

احتراماً،نظر به اينکه بر اساس فراخوان مرحله دوم ثبت نام مؤديان، موضوع ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده « کليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام…

بخشنامه۲۳۳۸۲ م ۸۸/۱۰/۸(پذيرش دفاترادارات کل پست استانها،مناطق پستي تهران واداره تجزيه مبادلات)

پيرو بخشنامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/04/1388 در خصوص دستورالعمل و گزارش رسيدگي به عملکرد مؤديان موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و در اجراي بند «5» دستورالعمل مذکور و با توجه به…

تصويب نامه۱۷۴۷۶۹/ت۴۲۲۹۷ک مورخ ۸۸/۹/۳(آيين نامه اجرايي تبصره۳ماده۳۸قانون ماليات برارزش افزوده)

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت آموزش و پرورش- وزارت کشور-معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک در جلسه مورخ…

بخشنامه ۲۸۱۵ م ۸۸/۲/۵(صدور گواهينامه موقت موديان درمحدوده جغرافيايي تحت نظرخود)

احتراماً، در راستاي اجراي هر چه دقيق تر قانون ماليات بر ارزش افزوده و به منظور رعايت تکريم ارباب رجوع و پاسخگويي صحيح و به موقع به مؤديان محترم نظام ماليات بر ارزش افزوده و…

بخشنامه۶۳۴۳۰ م ۸۸/۸/۱۶(اجراي ماليات برارزش افزوده ونمونه صورتحساب حمل ونقل جاده اي کالا)

تصوير دستورالعمل نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده اي کالا به انضمام تصوير نمونه صورتحساب حمل و نقل بار جهت اطلاع و اقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد.

بخشنامه ۱۹۴۴۶م۸۸/۸/۱۲(اجراي بند۵بخشنامه ۵۱۴۶۵/۲۰۰/ص رسيدگي به عملكرد)

احتراماً پيرو بخشنامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/4/1388 رئيس کل محترم سازمان در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسيدگي به عملکرد مؤديان،و در اجراي بند 5 بخشنامه مذکور، ضمن ارسال…

بخشنامه ۶۰۹۶۴/۲۱۰م۸۸/۷/۲۶(قانون اصلاح ماده۱قانون رفع برخي ازموانع توليدوسرمايه گذاري صنعتي۸۶)

قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 1386 که در تاريخ 17/6/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، به شرح مفاد زير جهت اجرا ابلاغ مي…

بخشنامه ۵۲۳۲۱مورخ۸۸/۵/۶(متن اصلاحي بند(۱۲)ماده(۱۲)ماليات برارزش افزوده)

تصوير ابلاغيه شماره 58786 مورخ 10/4/1388 رياست محترم جمهوري در خصوص ابلاغ متن اصلاحي بند 12 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده (معافيت «خدمات حمل ونقل عمومي مسافري درون وبرون…

بخشنامه شماره ۵۱۴۶۵/۲۰۰/ص مورخ۸۸/۴/۳۰(گزارش رسيدگي به عملكردموديان)

توضیح سایت:این بخشنامه ابطال شد. رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران مديران کل محترم امور ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان…

بخشنامه ۱۳۷۳۳۹ مورخ ۸۷/۱۲/۲۸(مهلت تسليم اظهارنامه دوره زمستان۸۷)

با توجه به اينکه تسليم اظهارنامه دوره مالياتي زمستان 1387 ماليات بر ارزش افزوده در مهلت قانوني در طول تعطيلات نوروزي براي مؤديان گرامي با مشکلاتي همراه مي باشد و نظر به اين که…

بخشنامه ۸۶۸۸۲ م۸۷/۸/۲۸(قانون ماليات برارزش افزوده دررابطه باخدمات بيمه اي)

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده وبا عنايت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالياتي کشور با بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران وشرکتهاي بيمه، در رابطه با تکاليف قانوني…

بخشنامه ۵۳۲۱۴/۵۴۳/۲۱۳ م ۸۷/۶/۴(ماليات نقل و انتقال فروش وکالتي خودرو)

نظر به اينکه در خصوص پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظيم سند قطعي به نام شخص وکيل (در مواردي که در اجراي تبصره 1 ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات نقل و انتقال…