مرور رده

آيين نامه ماليات ارزش افزوده

بخشنامه شماره۳۱۷۵۳/ ۲۵۹/ ۲۱۳ م ۸۷/۴/۸(ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده)

قانون ماليات بر ارزش افزوده که در اجراي اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 17/2/1387 به تصويب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 2/3/1387 توسط شوراي…

بخشنامه۵۴۴۰۹م۸۸/۵/۲۶(ماليات برارزش افزوده وعوارض مناطق آزادتجاري،صنعتي وويژه اقتصادي)

نظر به اينکه چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزا د تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي موجب بروز سوالاتي براي ادارات امور مالياتي و مؤديان گرامي گرديده،لذا به…

بخشنامه شماره۹۲۵۴ م ۸۹/۶/۱(موضوع بند۱۶ماده۱۲قانون ماليات برارزش افزوده)

فهرست رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاه ها موضوع بند (16)  ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده که به موجب تصويب نامه شماره 235379/ت41958هـ مورخ 14/12/1387 هيئت…

بخشنامه شماره ۱۳۲۳۳۹ مورخ۸۷/۱۲/۱۸(تقسيط و بخشودگي جرايم اظهارنامه ارزش افزوده)

باسلام احتراماً با توجه به پایان اولین دوره مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع  ماده   21  قانون مذکورتوسط مودیان محترم و در رابطه با چگونگی تقسیط…

بخشنامه۱۳۷۳۴۴م ۲۸/ ۸۷/۱۲(تصویبنامه موضوع بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

تصویر تصویب نامه شماره 235376 /ت 41958 ه  هیئت محترم وزیران در خصوص "آئیننامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده" لازم الاجرااز87/7/1جهت اقدام لازم ارسال میگردد.

بخشنامه۱۳۷۳۴۸م ۸۷/۱۲/۲۸(تصویبنامه بند۱۷ماده ۱۲قانون مالیات برارزش افزوده)

تصویر تصویب نامه شماره 235371 /ت 41958 هیئت محترم وزیران در خصوص فهرست موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اطلاع و اقدام از اولین دوره پس از ابلاغ ( دوره فروردین…

بخشنامه ۷۸۲۱م ۸۹/۵/۲(مأخذ ومحاسبه جرائم مالياتي قانون ماليات برارزش افزوده)

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور بخشنامه شماره 7821 مورخ 2/5/89 را به شرح زير اعلام نموده است: نظر به طرح سوالاتي در خصوص چگونگي محاسبه جرائم مالياتي موضوع…

بخشنامه ۸۶۸۸۲م۸۷/۸/۲۸(اجراي ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بيمه)

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالياتي كشور با بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي بيمه، در رابطه با تكاليف قانوني…