مرور رده

آيين نامه ماليات ارزش افزوده

بخشنامه ۴۹۶۱م۸۹/۳/۲۳(ارسال فرم در خصوص استعلام شمول يا عدم شمول ماليات بر ارزش افزوده)

نظر به اينکه اطلاعيه فراخوان مرحله چهارم ثبت نام فعالان اقتصادي توسط سازمان متبوع اعلام و در جرايد کثيرالانتشار درج شده است و ادارات کل امور مالياتي موظف به ثبت نام، آموزش و اطلاع…

بخشنامه ۴۱۲۷م ۸۹/۳/۵(استرداد اضافه دريافتي ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات)

احتراماً، نظر به اينکه در راستاي اجراي تبصره (1) ماده «20» قانون ماليات بر ارزش افزوده، گمرک جمهوري اسلامي ايران از کالاهايي که توسط واردکنندگان به سرزمين اصلي وارد مي شود، وجوهي…

بخشنامه ۲۰۰/۲۹۳۴م ۸۹/۳/۴(اصلاح جدول عوارض ساليانه انواع خودروسواري ووانت دوکابين)

يرو بخشنامه شماره 68667 مورخ 12/10/1388 نظر به اينکه طبق جزء «د» بند 13 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و شرح بند (2) رديف (5) جـدول شـماره 25 قـانون مـذکور، عـوارض سـاليانه انواع…

بخشنامه ۳۷۴۶ م ۸۹/۳/۱(عدم استفاده از شماره هاي شناسائي متفرقه به هنگام ثبت نام و پرداختي ماليات و عوارض)

نظر به اينکه با شروع اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، برخي از مؤديان فاقد شماره اقتصادي،جهت پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده، از شناسه دوازده رقمي 5111111111133 يا شناسه هاي…

بخشنامه ۲۷۹۵ مورخ۸۹/۲/۱۳(اصلاح اطلاعات فرم ثبت نام)

احـتـرامـاً نـظـر بـه ايـنکه برخـي از مـؤديان به هـنـگام ورود اطـلاعات در سـامـانه مـاليـات بر ارزش افزوده اشتباهاتي داشته اند که نيازمند اصلاح مي باشد. لذا به منظور تسريع در انجام…

بخشنامه ۳۱۰۹۱م ۸۸/۱۲/۲۶(فهرست عناوين کالاهاوخدمات مندرج درماده(۱۲)قانون ماليات برارزش افزوده)

فهرست عناوين کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد. شايان ذکر است چنانچه در خصوص ساير…

بخشنامه ۳۱۰۵۱مورخ ۸۸/۱۲/۲۶(اشتباه واريزي ماليات و عوارض مؤديان)

احتراماً، در راستاي تکريم مؤديان محترم مالياتي،ضمن ارسال تصوير بخشنامه شماره 55/36911/ب مورخ 9/12/88 اداره کل خزانه، مبني بر صدور مجوز جابجائي وجوه اشتباه واريزي به حساب هاي رابط…

بخشنامه شماره۷۷۴۹۶/۲۰۰ م ۸۸/۱۲/۲۴(تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم(زمستان۸۸)

نظر به درخواست هاي مؤديان محترم مشمول مرحله اول و دوم ثبت نام و اجراي ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تکريم مؤديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني براي آنان بالاخص…

بخشنامه ۳۰۴۷۴ م ۸۸/۱۲/۱۹(پيگيري مطالبات معوق(ماليات و عوارض ارزش افزوده)

نظر به اهميت وصول به موقع و سريع ماليات و عوارض ارزش افزوده، با تـوجـه به اينـکه مـانده مــاليـات و عـوارض ابـرازي مـؤديان که در اظـهارنـامـه هـاي تـسليمي اعلام مي گردد،قطعي تلقي و…

بخشنامه ۳۰۳۹۲مورخ۸۸/۱۲/۱۸(گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده)

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 4936 مورخ 30/2/87(موضوع صدور گواهي ثبت نام مؤديان در نظام ماليات بر ارزش افزوده) با عنايت به درخواست هاي ادارات کل و مؤديان محترم مالياتي مبني بر…

بخشنامه شماره۳۰۳۳۹م۸۸/۱۲/۱۸(وصول درآمدهاي مالياتي ارزش افزوده)

احتراماً، در راستاي تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1388 در بخش ماليات بر ارزش افزوده مقتضي است ادارات کل امور مالياتي با برنامه ريزي مناسب،ضمن استخراج فهرست…

بخشنامه ۲۹۸۰۷م ۸۸/۱/۲۱۰(ابلاغ دستورالعمل وگزارش رسيدگي جهت دوره هاي مالياتي ارزش افزوده)

توضیح سایت:این بخشنامه ابطال شد. پيرو بخشنامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/4/1388 و در اجراي مـواد «25» و «26» قـانون مـاليات بر ارزش افــزوده بدين وسـيله اعلام مي دارد،دستورالعمل…

بخشنامه ۷۳۵۱۶/۲۰۰م۸۸/۱۱/۱۹(احکام مالياتي قانون توسعه ابزارهاونهادهاي مالي جديدبه منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل…

مواردي از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/9/1388 مجلس شوراي اسلامي که طي نامه شماره 18902 مورخ…

بخشنامه ۲۸۰۰۵م ۸۸/۱۱/۱۲(رسيدگي به اعتراض مؤدي درمورداوراق مطالبه واستردادماليات وعوارض قانون ماليات برارزش افزوده)

نظر به سؤالات مطروحه ادارات کل امور مالياتي در خصوص چگونگي اجراي ماده (29) قانون ماليات بر ارزش افزوده و مدت زمان لازم براي رفع اختلاف پرونده هاي مالياتي موضوع ماده مذکور با ادارات…

بخشنامه۲۶۸۶۰ م۸۸/۱۰/۲۹(عمليات رسيدگي به اظهارنامه ياميزان معاملات مؤديان ماليات برارزش افزوده)

نظر به اينکه «ثبت نتايج عمليات رسيدگي به عملکرد مؤديان ماليات بر ارزش افزوده» در قسمت سامانه اينترنتي مديريت عمليات مالياتي ماليات بر ارزش افزوده فعال گرديده است، مقتضي است نسبت به…