مرور رده

آيين نامه ماليات ارزش افزوده

بخشنامه۲۷۰۱۲/ ۲۱۰ مورخ۸۸/۳/۱۰(حذف « انواع سنگهاي ساختماني و تزئيني » از فهرست کالاهاي مشمول ماليات و عوارض)

به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 25189/ ت 406 هـ مورخ 20/2/1388 هيات محترم وزيران مبني بر حذف انواع سنگهاي ساختماني و تزئيني از فهرست کالاي توليدي موضوع بند (هـ) ماده(3)…

بخشنامه ۱۷۶۷۶ مورخ ۸۹/۱۰/۱۳( تسريع در قطعيت پرونده هاي ماليات و عوارض قانون موسوم به تجميع عوارض)

نـظـر بـه ايـنکه بـه مـوجـب «قـانـون تـسـري حـکم ماده «191» قانون مالياتهاي مستقيم به ماليات و عوارض کالا و خدمات مصوب – 29/02/1389» آخرين مهلت بخشودگي جرائم مؤدياني که…

بخشنامه ۸۷۳۰۵ مورخ ۸۷/۸/۲۹(دستورالعمل صدور گواهي اخذ چک به نيابت از گمرک جمهوري اسلامي ايران در رابطه با واردات ماشين…

در اجراي بخشنامه شماره 127374 مورخ 15/8/87 مقام محترم وزارت امور اقتصادي ودارايي وبا عنايت به نامه شماره 229555/304/88/83 مورخ 25/8/1387 رئيس کل محترم گمرک جمهوري اسلامي ايران، به…

بخشنامه ۱۷۰۳۶ مورخ۸۹/۱۰/۶( تسليم اظهارنامه دوره سوم(پائيز) سال ۱۳۸۹)

با عنايت به اينکه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون ماليات بر ارزش افزوده تسليم اظهارنامه هاي دوره پائيز سال 1389 اين نظام مالياتي در حال انجام است، ضروري است کليه ادارات کل امور…

بخشنامه شماره۲۷۹۰۴/۲۰۰ مورخ ۸۹/۹/۳۰(اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع…

در اجراي مواد 42 و43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ارديبهشت ماه 1387، بدينوسيله بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که…

بخشنامه ۱۶۱۲۹ مورخ ۸۹/۹/۲۱(نـحوه رسيدگي به پرونده شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي)

براساس اطلاعات واصله برخي از مأموران مالياتي واحدهاي ارزش افزوده ادارات کل امور مالياتي در استان ها ضمن مکاتبه و مراجعه به شعبه هاي شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي از جمله رفاه، اتکا،…

تصويبنامه شماره۲۰۹۳۳۰/ت۴۲۳۳۳هـ مورخ۸۹/۹/۲۰(آيين نامه اجرايي تبصره ۲ماده۳۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده)

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت کشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1389 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي کشور و شوراي عالي استان ها و به استناد…

بخشنامه شماره ۱۳۹۶۹مورخ۸۹/۸/۹(نحوه محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب)

با تـوجـه بـه نـظـريـه شماره 147699/9258 مورخ 3/7/1389 معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور و به منظور وحدت رويه در مورد نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه…

قابل توجه مؤديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده

پيرو اطلاعيه‌هاي خرداد و مرداد ماه سال جاري در رابطه با تعيين مهلت ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادي موضوع فراخوان مرحله چهارم و با عنايت به درخواست…

تصويبنامه۱۶۳۴۷۲/ت۴۳۸۸۶ک مورخ۸۹/۷/۲۲(آيين‎نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات برارزش افزوده)

وزيران عضـو کميسيون اقتصاد در جلسه مـورخ 11/2/1389 بنا به پيشـنهاد مشترک وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور و به استناد ماده (49) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب1387ـ و…

بخشنامه ۲۰۹۴۴/۲۰۰م۸۹/۷/۱۷(حـق عضويت انجمن هاي صنفي، مجامع حرفه اي و ساير تشکلهاي قانوني)

نظر به اينکه در رابطه با اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط انجمن هاي صنفي و مجامع حرفه اي سؤالاتي مطرح و اخيراً نيز اظهارنظرهاي متفاوتي از طرف مسئولين محترم امور…

بخشنامه ۲۰۹۴۵/۲۰۰م۸۹/۷/۱۷(ماليات برارزش افزوده نهادها وآستانه هاي مقدسه وواحدهاي وابسته)

به پيوست تصوير نامه شماره 47778/5 مورخ 13/7/1389 معاونت محترم نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري که در پاسخ به استعلام شماره 9282/1080/م مورخ 7/4/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي…

بخشنامه ۱۱۵۹۵مورخ ۸۹/۷/۱۱(تسليم اظهارنامه دوره دوم(تابستان) سال ۱۳۸۹)

با عنايت به اينکه برابر مفاد مواد«10» و «21» قانون ماليات بر ارزش افزوده تسليم اظهارنامه هاي دوره تابستان سال 1389 اين نظام مالياتي در حال انجام است، ضروري است کليه ادارات کل امور…

بخشنامه ۱۱۴۶۰ م۸۹/۷/۱۰(تفويض اختيار بخشودگي جرائم و تقسيط بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده)

احتراماً، در راستاي تکريم مؤديان محترم مالياتي و به منظور تمرکز زدايي و ايجاد تسهيلات و تسريع در فرآيند وصول بدهي هاي مؤديان و در اجراي حکم ماده «33» قانون ماليات بر ارزش افزوده در…

بخشنامه ۱۹۰۸۷/۲۰۰ م۸۹/۶/۲۸(چگونگي ونحوه اجراي قانون ماليات برارزش افزوده توسط شرکتهاي بيمه)

در راستاي تسهيل فرآيند اجرايي نظام ماليات بر ارزش افزوده و بررسي مشکلات مؤديان محترم مالياتي از جمله شرکتهاي بيمه و با عنايت به هماهنگي به عمل آمده با بيمه مرکزي ايران،سنديکاي بيمه…

بخشنامه ۱۰۳۱۱ مورخ۸۹/۶/۱۷(اطلاع رساني، آموزش و تسهيل فرايند ثبت نام)

در راستاي ماده«18» قانون ماليات بر ارزش افزوده و با توجه به درج اطـلاعـيه فـراخـوان مـرحـله چـهارم ثبـت نام و اجـراي قـانون مـاليات بر ارزش افـزوده در روزنـامه هاي کثيرالانتشار، در…

بخشنامه ۱۴۷۹۲/۲۰۰ مورخ ۸۹/۵/۱۷(ماليات ارزش افزوده اتحاديه ها و شرکتهاي تعاوني مصرف)

در راستاي دستور مقام عالي وزارت در خصوص بررسي مشکلات مؤديان مالياتي از جمله اتحاديه ها و شرکتهاي تعاوني مصرف محلي و با عنايت به هماهنگي که با وزارت تعاون و اتحاديه تعاونيهاي…