نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه۵۷۶۵ /۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۴(دستورالعمل خوداظهاري مالياتي در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل موضوع بندهاي ( الف ، ب ، ج ) ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم)

0 1,337

حسابداراپ

بنا به اختيار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال ۱۳۹۱ و جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي، استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سازمان امور مالياتي کشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ ق.م.م و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده مذکور که در اجراي تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون با اتحاديه ذيربط توافق نشده باشد را به مرحله اجرا درآورده است.


بنابراين اظهارنامه هاي تسليمي هر يک از موديان که با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم گردد مشمول طرح خوداظهاري خواهد بود:

شرايط خوداظهاري :

۱- ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۱ بصورت الکترونيکي يا غير الکترونيکي (دستي) مطابق فرم نمونه سازمان امور مالياتي کشور در موعد مقرر قانوني.

۲- اظهارنامه مالياتي شامل «ترازنامه و حساب سود و زيان» ، «حساب درآمد و هزينه» و «خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه» حسب مورد براي هر يک از موديان بندهاي الف، ب و ج ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم تکميل شده باشد.

۳- در موارد تقسيط ماليات ابرازي حداقل ۴۰% ماليات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در ۶ قسط مساوي ماهانه تا پايان ديماه ۱۳۹۲ تقسيط گردد. بديهي است مودياني که اظهارنامه خود را به صورت غير الکترونيکي (دستي) تسليم نمايند، ماليات ابرازي را بايستي کلاً همراه اظهارنامه پرداخت نمايند.

۴- عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي موديانيکه در چارچوب خوداظهاري، اظهارنامه تسليم نموده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر، از تاريخ سررسيد (تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي) مشمول جريمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.

۵- مودياني که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و همچنين ساير مودياني که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب اين دستورالعمل تسليم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزينه براي عملکرد سال ۱۳۹۱ ثبت و تحرير ننموده باشند جرايم مربوط، قابل بخشودگي نخواهد بود. (پلمپ دفتر درآمد و هزينه تا تاريخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ مورد قبول است)

پندار سیستم

۶- اظهارنامه هايي که ماليات ابرازي عملکرد سال ۱۳۹۱ آنها نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۰ از حداقل ( صاحبان مشاغل داراي پروانه توليدي در شهر تهران و مراكز استانها ۱۴ % و در ساير نقاط كشور ۱۲% ، ساير صاحبان مشاغل در شهر تهران و مراكز استانها ۱۶% و در ساير نقاط كشور ۱۴% ) كمتر نباشد با رعايت بندهاي ۱ الي ۳ فوق مشمول خوداظهاري خواهد بود.

نمونه انتخابي و ساير شرايط:

۷- در اجراي ماده ۱۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم نمونه انتخابي براي رسيدگي از بين اظهارنامه هاي تسليمي در چارچوب خوداظهاري حداکثر به ميزان ۱۵% (پانزده درصد) آن، انتخاب خواهند شد و مابقي بدون رسيدگي مورد قبول واقع و درآمد مشمول ماليات و ماليات ابرازي قطعي خواهد بود.

۸- با عنايت به آگهي منتشره در روزنامه هاي کثيرالانتشار در نيمه اول سال ۱۳۹۱ ، موديانيکه ظرف ۵ سال متوالي (عملکرد سال هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰) ماليات آنها براساس خوداظهاري يا توافق قطعي شده است، ماليات آنها براي عملکرد سال ۱۳۹۱ مشمول خوداظهاري موضوع اين دستورالعمل نبوده و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.

۹- موديان رديف هاي ۱ الي ۷ و ۱۲ موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول خوداظهاري نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

۱۰- مودياني که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتيکه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي (قبل از کسر معافيت) با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

۱۱- در اجراي مقررات ماده ۲۲۷ قانون ماليات هاي مستقيم، چنانچه طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودي فعاليت هايي داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در اين صورت ماليات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

۱۲- بناي تشخيص عمده فروشي از خرده فروشي موديان ، پروانه کسب صادره يا فهرست عمده فروشان که تا پايان سال ۱۳۹۱ از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امور مالياتي تسليم شده باشد، خواهد بود. در مورد آن دسته از موديانيکه فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره مشخص و تصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال ۱۳۹۱ تسليم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالياتي مي باشد.


علي عسكري


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.