نرم افزارحسابداری صدگان

تصویب نامه ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴ه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ ( اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰)

0 993

حسابداراپ

.

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴آبان ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۲۷۷۴/۱۲۲۷۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود:

.

مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

.

۱ ـ در ماده (۱۵) عبارت «و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث» حذف می‌شود.

.

پندار سیستم

۲ ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۶) می‌شود:

ماده۱۶ ـ تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین‌نامه  (حذف شد)شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.

.

تبصره ـ فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان (تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نیست.

.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

.

منبع : روزنامه رسمی

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.