ACCPress.com – تازه های حسابداری

باب چهارم در مقررات مختلفه-فصل اول :معافیت ها(مواد۱۳۲تا۱۴۶)

ماده ۱۳۲: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های

تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود , از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰% ) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد(۱۰۰% ) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند .

تبصره ۱ : فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

(بخشنامه مرتبط به شماره : ۶۱۴۸۸ مورخ ۸۸/۷/۲۹ )

تبصره ۲: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای «‌واحدهای تولیدی فن‌آوری اطلاعات با تأیید‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط و» شهرک های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود .

تبصره ۳: کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعبق معاف هستند.

تبصره ۴: ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (۲) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد .

- بخشنامه ۲۰۰/۲۳۷۲۰ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰(دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم)

ماده ۱۳۳: صددرصد درآمد شرکت های تعاونی روستائی , عشایری , کشاورزی , صیادان , کارگری , کارمندی , دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است .

تبصره : دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاری سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده شود , پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور , از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید .

ماده ۱۳۴: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی , راهنمایی , متوسطه , فنی و حرفه ای , دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ودرآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۵ : حذف شد .

ماده ۱۳۶: وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود ازپرداخت مالیات معاف است .

ماده ۱۳۷: هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تائید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه درخارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد , همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر خواهدشد . در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه برهزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد .(دستورالعمل اجرایی)

بخشنامه ۱۹۴۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۲۱(نحوه اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم )

ماده ۱۳۸: آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال مصرف گردد از ۵۰درصد مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط براین که قبلا“ اجاره توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد . درصورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هرسال مازاد سود ابرازی همان سال باشد و یااز طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود .

تبصره ۱- درصورتی که شرکت , قبل از تکمیل , اجرا طرح را متوقف نماید یاظرف مدت یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری , آنرا بهره برداری نرساند , یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آنرا تعطیل , منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده ۱۹۰ این قانون از شرکت وصول خواهدشد .

تبصره ۲- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ این قانون استفاده نمایند .

تبصره ۳- کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۵۰ نفر نباشد درصورتی که تاسیسات خود را کلا“ به خارج از شعاع ۱۲۰ کلیومتر مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود .

ب – عبارت زیر به انتهای تبصره (۳) ماده (۱۳۸) اضافه می‌شود:

«‌کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی‌شهرهای بزرگ (‌ مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به‌شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از نصف مدت‌معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد».

تبصره۴- از نظر قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه های دماوند , جاجرود , دارآباد , دربند ,اوین , فرحزاد , کن , کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از : شمالا : خطالراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود . شرقا : ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمساز غربا : ساحل شرقی رودخانه زیاران جنوبا : خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار(دستورالعمل اجرایی)

- بخشنامه ۱۲۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۴/۱۲(نحوه محاسبه معافیت موضوع ماده۱۳۸قانون مالیاتهای مستقیم)

ماده ۱۳۹:
الف : موقوفات , نذورات , پذیره , کمکها و هدایای دریافتی نقدی وغیر نقدی آستان قدس رضوی , آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) , آستانه حضرت معصومه , آستان حضرت احمد ابن موسی ( شاه چراغ ) آستان مقدس امام خمینی (ره ) , مساجد , حسینیه ها , تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص سایر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد .
ب : کمکها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است .
ج : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است .
د: کمکهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص مدارس علوم اسلامی باشورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد .
هـ : کمکهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیئت وزیران می باشد .
و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است .
ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه , خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است .
ح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی , تحقیقات فرهنگی , علمی , دینی , فنی , اختراعات , اکتشافات , تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان , بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی , مراسم تعزیه و اطعام , تعمیر اثار باستانی , امور عمرانی و آبادانی , هزینه یا وام تحصیل دانش آموزان و دانشجویان , کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و زلزله , آتش سوزی , جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد , مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تائید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد , از پرداخت مالیات معاف است .
ط : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند , مشروط براینکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور د ر بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه های آنها نظارت کند , از پرداخت مالیات معاف است .(  آئین نامه اجرایی )

ی : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ایی , احزاب وانجمنها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضا آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود , از پرداخت مالیات معاف است .
ک : موقوفات و کمکهاو هدایای دربافتی نقدی و غیر نقدی انجمنهاو هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد , از پرداخت مالیات معاف است .
ل : فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی , فرهنگی و هنر که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند , از پرداخت مالیات معاف است .(آئین نامه اجرایی)

تعلیق پرونده های مالیاتی دفاتر و اشخاص حقیقی و حقوقی سینمایی

 

تبصره ۱- وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی , سمینارها , نشر کتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می کند , از پرداخت مالیات معاف است .

تبصره ۲- حکم تبصره ( ۲) ماده (۲) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد .

تبصره ۳- آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

تبصره ۴- مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد .

ماده ۱۴۰: حذف شد .

ماده ۱۴۱
: الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی ( شامل محصولات زراعی , باغی , دام و طیور , شیلات , جنگل و مرتع ) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهائی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند .
فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی , بازرگانی , کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه صنعتی به تصویب هیئت وزیران می رسد .
ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری برروی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است .

تبصره : زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند , در محاسبه مالیات فعالیت های آنان منظور نخواهد شد .

:ماده ۱۴۲
درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنلیع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .

ماده ۱۴۳: شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سال که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت می گردد معادل ۱۰ درصد مالیات آنها بخشوده می شود .( اصلاح شد)

ماده ۱۴۳ مکرر : حذف شد. ( اضافه شد )

تبصره ۱- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها دربورس و همچنین اوراق بهاداری که دربورس معامله می شوند , مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ارسال دارند .( حذف شد )

تبصره ۲- از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد ارزش اسمی آنها وصول می شود . از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند . اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند .

بخشنامه ۲۰۰/۳۰۱۷۱ مورخ ۸۹/۱۰/۲۱(اعلام فهرست اوراق بهادار)

بخشنامه ۹۶۵۸/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۲۲(الزام ناشران اوراق بهادار به ثبت اوراق در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)

تبصره ۳- در شرکتهایی سهام پذیرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد .شرکتها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند .

ماده ۱۴۴: جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق مقررات در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید , از پرداخت مالیات معاف می باشند .

ماده ۱۴۵: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است :
۱- سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه
۲- سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز . این معافیت شامل سپرده هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود .
۳- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه
۴- سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل
۵- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت

تبصره : در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می شود امتیازات , تسهیلات , ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد .

ماده ۱۴۶: کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است .

تبصره : مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهدشد .


icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۷ شهریور ۱۳۸۹
 • ۹۱ نظر
 • آمار :
 • محمود سلیمانی در ساعت ۳:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۰

  با سلام و احترام
  ضمن عرض تشکر از زحماتی که متقبل می شوید بنظرم رسید این با توجه به اینکه این سایت بحمدلله به نوعی به عنوان مرجع اطلاعاتی حسابداران تبدیل شده است در مورد متن قانون بهتر است متن مطابق با آخرین اصلاحات باشد (‌به همان شیوه ای که در سایت سازمان مالیاتی قابل مشاهده است )‌ و در ادامه لینک مربوط به بخشنامه یا موارد اصلاحی را قرار دهیم .
  به عبارتی کاربر محبور نباشد یک بار متن قبل از اصلاح را مطالعه کند و بعد به سراغ نسخه نهایی برود بلکه ابتدا نسخه نهایی قانون را مشاهده نماید و سپس در صورت تمایل به اصلاحات صورت گرفته مراجعه کند .
  البته مورد فوق صرفا در حد یک پیشنهاد بود که در صورت صلاحدید اعمال مزید امتنان خواهد بود .
  با تقدیم احترام فراوان

  [پاسخ]

  تاریخ: مرداد ۱۳۹۰

  بااهداء سلام حضور جناب سلیمانی عزیز
  متقابلا” از حسن دقت و لطف شما سپاسگذارم و از اینکه بانظرات ارزشمند و پستهای کاربردی خود ، سایت را همراهی میکنید تشکر میکنم.
  استحضار دارید که موارد اصلاحی ، در قالب قوانین یا بخشنامه های جدید ابلاغ میشوند که قاعدتا بعد از انتشار نسخه ی اصلی آنها خواهند بود.
  به این شکل اقدام بنده برای حفظ سوابق قبلی و از طرفی آشنایی خواننده با تغیر و تحولات جدید بوده است که به نوعی مقایسه ای هم داشته باشد و خصوصا چنانچه ذهنیتی از قبل داشته با مراجعه به این متون بداند که برداشت قبلی اش صحیح بوده اما مشمول اصلاح شده است.
  در هرصورت و همچنان مشتاق کسب نظرات ارزشمند جنابعالی هستم.
  باتشکر و احترام

  [پاسخ]

  عسگر جهانی در ساعت ۴:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۰

  از زحمات شما در ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع بسار تشکر می نمایم.
  توفیق روز افزون شما آرزوی قلبی ماست.
  ارادتمند شما
  جهانی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۹م, ۱۳۹۰ ۱۱:۱۷ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی و تشکر از اظهار لطف شما

  [پاسخ]

  مهرزاد در ساعت ۱۰:۱۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۰

  سلام دوستان
  آیا می شود هزینه های درمانی را از درآمد مشمول مالیات کسر کرد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۱۳م, ۱۳۹۰ ۱۱:۳۷ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  لطفا برای اطلاع بیشتر از جزئیات ، به آیین نامه ها و دستور العمل ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم که در همین پست لینک گذاری شده مراجعه فرمائید.
  بااحترام

  [پاسخ]

  عزیزاله توکلی پاسخ در تاريخ بهمن ۷م, ۱۳۹۲ ۱۲:۲۹ ب.ظ:

  با سلام واقعا” متشکرم من حسابدار هستم جواب چند سئول که مد تها ذهنم را مشغول کرده بود در این سایت بخوبی گرفتم صمیمانه تشکر میکنم موفق باشید . یا علی

  [پاسخ]

  عزیزاله توکلی پاسخ در تاريخ بهمن ۷م, ۱۳۹۲ ۱۲:۴۷ ب.ظ:

  با سلام مجدد ایا شرکتهای تولیدی کانی غیر فلزی از معافیت دیگری بر خوردار می شوند

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ بهمن ۷م, ۱۳۹۲ ۸:۲۰ ب.ظ:

  سلام
  منظور چه نوع معافیتی ( غیر از معافیت موضوع ماده ۱۳۲) می باشد ؟

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۷م, ۱۳۹۲ ۸:۲۰ ب.ظ:

  باسلام و تشکر ازاظهارلطف شما

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۲:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  با سلام وتشکر .
  من کارمند مخابرات و بیمه شده تامین اجتماعی هستم . همچنین دارای معلولیت شدید هستم . آیا از بیمه و مالیات حقوقم معافم یا خیر .
  ممنون ازجوابتون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۱م, ۱۳۹۱ ۸:۲۵ ق.ظ:

  عرض سلام واحترام
  تاجایی که اطلاع دارم برای جانبازان مزایایی دراین خصوص در نظر گرفته شده است اما در باره معلولان اطلاع کاملی ندارم.
  الان در محل کارتان به چه ترتیب عمل می شود؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۱م, ۱۳۹۱ ۱۰:۲۲ ق.ظ:

  سلام مجدد و عرض تشکر
  دقیقا الان در محل کارم نیز فقط برای جانبازان اعمال می شود . منتها من خبرهای در مورد این معافیت برای معلولین هم شنیده بودم که خواستم از صحت آن از طریق شما مطلع بشم .
  بازم ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۱م, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۵ ق.ظ:

  ضمن تشکر ؛ سعی میکنم اطلاعاتی دراین خصوص کسب و به استحضار برسانم.
  موفق باشید.

  مهرداد سالاری در ساعت ۴:۳۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

  سلام.من در شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان شرکت تعاونی تولید اجر دارم.می خواهم لطف کنید مرا راهنمایی کنید که ایا (۳ سال تاسیس)من مشمول معافیت مالیاتی می شوم یا خیر. من هر سال اظهار نامه را در موئد مقرر تحویل اداره مالیات داده ام ولی تاکنون دفتر کل و اینجور چیزها نداشته ام. اگر مشمول معافیت می شوم لطف کنید راهنمائی کنید . اداره مالیات زابل جواب درست نمی دهد. با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۲م, ۱۳۹۱ ۲:۳۶ ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها بدین صورت است که تولید کننده با تکمیل فرمهای مربوطه ، موافقت و اعمال آنرا از سازمان امورمالیاتی درخواست میکند.
  پس از اخذ مدارکی منجمله پروانه بهره برداری ، این سازمان بصورت مکتوب ، قبول یا عدم شمول معافیت را به واحد متقاضی اعلام میکند.
  پس تا این گواهی را دریافت نکرده اید ، هرگونه اظهار نظر جنبه ی شخصی دارد.
  ضمنا چنانچه ازآخرین تاریخ ارسال اظهارنامه (معمولا ۳۱ تیر) یکسال گذشته است و در مرداد ماه هم برگه تشخیصی برایتان ارسال نشده است ، آنچه در اظهار نامه همان سال قید کرده اید مورد قبول دارایی هم قرار گرفته است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  با سلام و خسته نباشید. بینهایت از زحمات شما تشکر میکنم، کارتون حرف نداره. بسیار عالی و بی نقص.
  ارادتمند شما، صابری، مدرس دانشگاه.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۹م, ۱۳۹۱ ۸:۴۷ ق.ظ:

  عرض سلام و ادب و تشکر از حضور جنابعالی دارم و خوشحالم که مورد توجه قرار گرفته است.
  بااحترام

  [پاسخ]

  امیر در ساعت ۳:۳۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

  با سلام ادب
  ابتدا متشکرم از سایت بسیار مفیدتون
  از بابت شمول معافیت ماده ۱۳۲ اگر شرکتی محل ثبت آن تهران, دفتر مرکزی آن در تهران ولی کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی عباس آباد (در شریف آباد) که دارای پروانه بهره برداری بوده و مدارکی دال بر درون شهرک صنعتی بوده وجود دارد ( حدودا ۵۰ کیلومتر با تهران فاصله دارد), خواهشمند است روال اداری پیگیری اخذ مجوز معافیت ماده ۱۳۲ را تشریح بفرمایید.
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۳م, ۱۳۹۱ ۹:۱۳ ب.ظ:

  با سلام واحترام
  ضمن تشکر از اظهارلطف شما؛ به نظر بنده لازم است پرونده مالیاتی خود را حوزه ی محل وقوع کارگاه تشکیل دهید.
  بعد از اینکه اداره امورمالیاتی پرونده را تشکیل داد درخواست فرمهای مربوطه در اجرای ماده ی ۱۳۲ را داشته باشید.
  دراین فرمها سوابق مد نظر قید شده است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  قاسم در ساعت ۱:۲۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۱

  باسلام باتوجه به انقضا مهلت ده ساله معافیت مالیاتی در ماده ۱۴۴ قانون آیا اکنون مهریه مشمول مالیات میباشد یا خیر با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲۱م, ۱۳۹۱ ۱۱:۰۰ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  اینطور به نظرمی رسد ولی باید ببینیم درعمل هم اجرا می شود یا خیر؟

  [پاسخ]

  عادله ح و در ساعت ۸:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۱

  سلام من کارمند تامین اجتماعی هستم معلول عادی هستم ایاقانون معاقیت مالیاتی شامل من میشود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۱۵م, ۱۳۹۱ ۴:۴۹ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  ازقرار معافیت مخصوص جانبازان است.
  به یکی از کامنتهای همین پست هم مراجعه کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  فرحناز قنبری زرکلام در ساعت ۳:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۱

  با سلام و خسته نباشید
  آیا کارخانه ای که در
  شهرک صنعتی گرمسار وجود دارد مشمول معافیت ماده ۱۳۲ می گردد یا خیر طی کدام ماده و تبصره قانون مالیاتی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۶م, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۱ ق.ظ:

  با سلام و احترام
  دراین مسیر جستجو کنید:
  بخشنامه ۲۱۰/۵۴۸۲۹ م ۸۸/۵/۳۱(فهرست مناطق کمترتوسعه یافته موضوع ماده۱۳۲ و ۹۲قانون مالیاتها)

  [پاسخ]

  nima در ساعت ۱۱:۲۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

  سلام
  من سئوالی داشتم که خوشحال می شوم راهنمایی م کنید.شنیده ام فعالان اقتصادی می توانند با کمک به خیریه ها و نهاد های عام المنفعه از پرداخت مالیات معاف شوند.آیا این نکته درست است؟در صورت درستی چگونه محاسبه می شود؟ چه ماده یا تبصره قانونی به این نکته اشاره دارد؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۰م, ۱۳۹۲ ۱۲:۳۰ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفاماده ۱۷۲ قانون مالیاتها را دراین مسیر را دنبال کنید:
  باب چهارم در مقررات مختلفه- فصل چهارم :مقررات عمومی(مواد۱۵۵ تا۱۷۶)

  [پاسخ]

  جعفرنادعلی در ساعت ۸:۴۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام علیکم ورحمه الله احتراما اینجانب با معلولیت شنوایی شدید درسازمان عمران شهرداری کرج مشغول میباشم باتوجه به مالیاتی که ازحقوقم کسر میشود خواهشمنداست بادقت اعلام فرمایید که ازحقوق ما معافیت مالیاتی وجود دارد یا نه باتشکرازهمکاری شما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲م, ۱۳۹۲ ۱۲:۰۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده معافیت اختصاصی برای شما وجود ندارد ولی هزینه های درمانی مطابق با ماده ۱۳۷ و آیین نامه ان قابل اجراست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  جعفرنادعلی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۸م, ۱۳۹۲ ۹:۳۹ ق.ظ:

  سلام پس چرا امسال بدون افزایش حقوق حدود دوبرابرمالیات کم شده چرا از کدام ماده

  [پاسخ]

  مرتضی در ساعت ۱۰:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۲

  باسلام وتشکر از شما
  شرکتی دارم که کلاسهای آموزشی برای رشته های مختلف فنی وحرفه ای با کسب مجوز از دایره آموزشگاههای آزاد سازمان فنی وحرفه ای شهرمان برگزار میکنم.
  آیا از مالیات بر درامد معافم؟یاباید مالیات بدهم؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ خرداد ۱۶م, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۰ ب.ظ:

  با سلام
  معاف نیستی ، با توجه به نوع شخصیت تان ( حقوقی ) مشمول مالیات خواهید بود ، فلذا توصیه می شود در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و تسلیم نمائید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با سلام
  من کارمند ومعلول جسمی وحرکتی هستم
  آیا مشمول معاف بیمه و مالیت در حکم کارکزینی وحقوقی میشوم

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۱۰م, ۱۳۹۲ ۷:۲۴ ب.ظ:

  سلام جناب حسین بیژن صفا
  معافیت بیمه را نمی دانم ، ولی معافیت مالیاتی در خصوص حقوق ، نه ؛ جایی پیش بینی نشده است .
  البته اگر ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم را ببینی متوجه می شویم تحت شرایطی بتوانی به نحوی از مقادیری معافیت بهره مند شوی .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  حجت در ساعت ۱۲:۵۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  سلام آیا قانونی هست که شرکت های تولیدی و صنعتی اگر در ورزش هزینه کنند از مالیات آنها کسر خواهد شد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید. متشکرم

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۵م, ۱۳۹۲ ۸:۰۱ ب.ظ:

  سلام دوست عزیز
  یه سری به قانون برنامه توسعه ( سوم و چهارم و پنجم ) ، موادی که حاوی احکام مالیاتی است بزن ؛ یقینا” پاسخ سوال خود را می گیری .
  خداحافظ

  [پاسخ]

  مسعود عباسی در ساعت ۱۲:۱۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۲

  با توجه به اینکه در شهرک صنعتی البرز (قزوین) کارگاهی دارم و در تاریخ فرودین ماه ۱۳۸۱ اولین فاکتور رسمی را برای اداره مخابرات صادر کرده ام آیا شامل معافیت مالیات ماده ۱۳۲ میشوم یا نه لطفا” ماده ان دقیقا” قید فرمائید باتشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مرداد ۶م, ۱۳۹۲ ۱۲:۴۳ ق.ظ:

  سلام جناب آقای عباسی
  بنظرتان خیلی دیر نیست که الان متقاضی بهره مندی از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها باشی ؟
  در هر حال بهره مندی از معافیت موردنظر منوط به طی مراحل اداری برابر ضوابط صادره در این خصوص می باشد که شروع آن درخواست کتبی مودی در فرم خاصی که برای اینکار درنظر گرفته شده می باشد .
  البته ننوشتید پرونده مالیاتی تان از سال ۸۱ تاکنون چه وضعیتی داشته است ولی توجه داشته باشیم از درآمد مشمول مالیات ابرازی تان میتوانید از میزان درصد معافیت ضمن داشتن دیگر شرایط مندرج در خود ماده قانونی ، استفاده کنید و اگر جمیع شرایط را داشتی و توانستی کارت معافیت را دریافت داری مالیاتهای پرداختی برای دوره معافیت قابل استرداد خواهد بود .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  مهرداد در ساعت ۶:۴۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۲

  سلام
  من سرپرست یک تیم ورزشی غیر دولتی هستم
  برای گرفتن ابزار و ادوات تمرینی اعضا با یک شرکت مذاکره کردم
  ماحصل گفتند می خواهند حمایت مالی را به شرط استفاده از قانون کسر مالیات برای ما انجام دهند
  در صورت امکان اطلاعات میزان درصدی که این شرکت میتواند به ما کمک کند که مشمول بخشودگی مالیاتی است را بیان کنید و ماده ، تبصره و بند آن را برایم لینک کنید
  ممنون

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۵م, ۱۳۹۲ ۹:۲۱ ب.ظ:

  سلام برادر مهرداد
  وقت بخیر
  در مجموع متوجه سوالتان نشدم ، می توانید بیشتر توضیح دهید / با تشکر

  [پاسخ]

  امیرحسین در ساعت ۸:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  عرض سلام
  آیا برای شرکت هایی که می خواهند در ورزش حرفه ای سرمایه گذاری کنند هم قانونی مبنی بر بخشودگی مالیاتی یا معافیت هست ؟؟؟

  [پاسخ]

  مهشید خلیل زاده در ساعت ۱۰:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  با سلام
  مدارس غیر انتفاعی که به صورت شخص حقیقی می باشند برای امور مالیاتی آیا باید دفتر روزنامه و کل بنویسند و اظهار نامه ارسال کنند یا اینکه فقط باید دفتر مشاغل داشته باشند و اظهار نامه ارسال نمایند؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مهر ۲۱م, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۰ ب.ظ:

  سلام
  مدارس غیر انتفاعی از جمله مشمولین بند ( الف ) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم بوده فلذا صاحب آن مکلف به انجام تکالیف مربوطه همچون تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی ( روزنامه و کل ) خواهند بود .

  [پاسخ]

  اردشیر در ساعت ۹:۳۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  لطفا قانون معافیت های مالیاتی بیمه های درمانی و عمر و غیره که بر روی حقوق کارمند اعمال میگردد را اعلام کنید و اینکه اگه بخشنامه ای هست

  [پاسخ]

  منصور ساجد در ساعت ۱:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  با ادب و احترام
  آیا شرکتها و موسسات خصوصی در خصوص مشارکت در نمایشگاههای فرهنگی بصورت اسپانسر شامل معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰(معافیت موضوع بند(ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون) میشوند؟
  حسب مورد شرکتی مبلغی را بعنوان اسپانسر در برگزاری نمایشگاه فرهنگی پرداخت مینماید آیا به میزان اسپانسرشیپ معاف از پرداخت مالیات میگردد؟

  سپاس

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ آذر ۱۲م, ۱۳۹۲ ۶:۴۸ ب.ظ:

  سلام جناب منصور
  بنظرم خیر .

  [پاسخ]

  سجاد در ساعت ۱۰:۲۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  سلام و عرض ادب
  یه شرکت راه سازی مال یکی از دوستانه که میخواد در زمینه ورزشی(فوتسال)
  بهمون کمک کنه،خواستم بدونم چطوری شامل معافیت های معالیاتی میشه؟ ممنون میشم کمک کنید

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ آذر ۲۶م, ۱۳۹۲ ۹:۳۱ ب.ظ:

  سلام آقا سجاد
  تا جایی که اطلاع دارم ، معافیت مالیاتی در این زمینه پیش بینی نشده است .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  عباس یزدانی در ساعت ۳:۰۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  سلام. جسارتا یک سوال دارم. بنده مجسمه سازم و کارهای هنری انجام میدهم حالا یک مجسمه برای شهرداری ساختم میخوام بدونم بهم مالیات تعلق میگیرد یا نه؟ شهرداری کد ملی منو میخواست

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ بهمن ۹م, ۱۳۹۲ ۹:۵۷ ب.ظ:

  سلام
  بله جناب یزدانی ، با توجه به آنچه که گفتی احتمالا” در اجرای ماده ۱۰۴ قانون مالیات ها ، نسبت به کسر مالیات متعلقه اقدام نمایند و البته اگر فعالیت تان در راستای بند ( ل ) ماده ۱۳۹ بوده باشد می تواند پس از رعایت تبصره ۲ ماده ۱۰۴ از ناحیه پرداخت کننده وجه ، تمام اصل وجه ( بدون کسر مالیات ) به شما پرداخت گردد .
  موفق باشید .

  [پاسخ]

  هادی در ساعت ۲:۴۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۲

  سلام یه سوال داشتم آیا کسانی که معافیت پزشکی دارند نمیتوانند ۲سال پول بدن و سابقه بیمه براشون حساب بشه؟

  [پاسخ]

  شمس در ساعت ۱۲:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  آیا وب سایت های خبری مشمول قوانین مالیاتی می شوند؟
  سایر وب سایتها چطور؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۶م, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۳ ب.ظ:

  با سلام و عرض ادب
  لطفا” منتظر باشید .

  [پاسخ]

  علی فتحی در ساعت ۱۱:۳۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  با سلام ببخشید می شه در مورد شرکتی که با اداره اوقاف جهت ساخت مسجد قرارداد بسته توضیح بدید که معاف از مالیات هست یا خیر(معاف از مالیات در مورد همون پروژه)؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۹م, ۱۳۹۲ ۱:۴۷ ب.ظ:

  سلام
  خیر معافیتی در این خصوص پیش بینی نشده است فلذا هم مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها می تواند هنگام هر پرداختی ( از ناحیه کارفرما ) کسر گردد و هم در موعد مقرر مالیات بر درآمد ( عملکرد ) توسط واحد مالیاتی مطالبه گردد .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  محمد رضا در ساعت ۵:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام با تشکر از شما
  لطفا کسبه هایی رو که معاف از مالیات هستند در کدام ماده قانون مالیات پیدا کنم (البته فقط کسبه ها)

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۲م, ۱۳۹۲ ۸:۲۱ ب.ظ:

  سلام ، آقای محمدرضا
  منظورتان کسبه های با کدام نوع فعالیت کسبی می باشد ، می توانید چند مورد را نام ببرید ؟

  [پاسخ]

  محمد رضا در ساعت ۹:۱۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  سلام خدمت استاد عزیز
  بیشتر کسبه هایی که تولیدی محسوب می شن مثل شیشه گری سنگ تراشی و کوزه گری ها یا از این قبیل

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۶م, ۱۳۹۲ ۷:۰۸ ب.ظ:

  سلام مجدد
  دوست عزیز جناب محمد رضا خان
  شغل هایی که نام بردی در هیچیک از مواد قانون مالیاتهای مستقیم صراحتا” از معافیت آن سخنی گفته نشده است . توصیه می کنم فصل اول از باب چهارم قانون مالیاتها ( ماده ۱۳۲ و بعد ) را مرور کنید فکر کنم تا حدودی پاسخ سوالات خود را در این خصوص پیدا کنی .
  البته یادآور شوم کاسبان همه انواع شغل ها میتوانند با توجه به حد نصاب نرسیده درآمدشان از پرداخت مالیات سالانه معاف شوند.
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  علی محبی در ساعت ۱۰:۰۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام ایا درامد حاصل از بیمه کردن دامهای زنده در دامداریها مشمول
  مالیات و بیمه میشود متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۳م, ۱۳۹۳ ۸:۴۷ ب.ظ:

  باسلام واحترام
  لطفا درخصوص فعالیت خود بیشتر توضیح دهید.
  شما از طرف شرکتهای بیمه تجاری ، این دامها را بیمه میکنید؟
  اگر اینطور باشد مشمول کسر بیمه و مالیات از طرف خریدار بیمه نامه نیستید ولی فعالیت خودتان بسته به نوع شخصیت کاری(حقیقی و حقوقی) تابع ضوابط و تکالیف خاص خودش است.

  [پاسخ]

  تعاونی کشاورزی وعشایری دماوند در ساعت ۸:۳۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  هدایائی که ازطرف دولت برای ارائه خدمات به عشایر به شرکتهای تعاونی عشایری اهداء مشمول معافیت مالیاتی می شود ؟

  باتشکر ازپاسخ شما

  [پاسخ]

  فرزانه حنیفه زاد در ساعت ۹:۲۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  باتشکراز سایت خوبتون وازاطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادیدسپاسگزارم . میخواستم سئوال کنم یک شرکتی طی ۲سال متوالی زیان داشته و حال در سال سوم سود داشته آیا باید زیانهایش را از سودش کسر کند بعد به دارایی سودش را اعلام کند یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۲۸م, ۱۳۹۳ ۷:۰۴ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر زیان سالهای قبل شما بموجب دفاتر و اظهارنامه تنظیمی تایید شده باشد بلی کسر آن مانعی ندارد.
  ضمنا چنانچه بخواهید براساس استاندارهای حسابداری عمل کنید قاعدتا سود فعلی می بایست ابتدا زیان های انباشته را جبران کند.

  [پاسخ]

  نیما در ساعت ۶:۳۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با سلام و احترام
  آیا قانونی در خصوص معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد معلولین وجود دارد یا خیر؟ و اینکه در خصوص معافیت مالیاتی معلولین چه اقداماتی در جریان است.

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۲م, ۱۳۹۳ ۱:۵۲ ق.ظ:

  سلام
  خیر ، معافیتی برای این دسته از اشخاص ( معلولین ) پیش بینی نشده است ( البته می دانیم جانبازان جنگ تحمیلی و انقلاب دارای معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد می باشند ).
  اینکه اقداماتی در رابطه با اعطای این گونه معافیت برای این دسته عزیزان معلول در جریان است یا خیر ، اطلاعی ندارم .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  الف ف در ساعت ۴:۱۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  ایا مجموعه های فرهنگی از پرداخت مالیات معاف هستند ، در صورت معاف بودن ایا باید اظهارنامه سالیانه ارسال کنند یا خیر
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۸م, ۱۳۹۳ ۶:۲۱ ب.ظ:

  با سلام و احترام
  این مجموعه چه کاری انجام می دهد؟
  صرفا عملیات اصلی این مراکز معافیتهایی دارند واین معافیتها هم مانع ارسال اظهارنامه نیست.

  [پاسخ]

  فیروز در ساعت ۱۲:۵۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  جانبازی هستم که سه سال است با سرطان روده و ریه مواجه شده ام قبلا شرکتی را با برادرم تاسیس کردیم که تا سال ۸۵ مالیات خود را پرداخت کردیم در سال ۸۷ اعلام تعطیلی نموده و شرکت را تعطیل نمودهایم حال با توجه به مشکلات پیش آمده توان پرداخت مالیات ۸۶ و ۸۷ را که در حدود ۲۵ میلیون میباشد را ندارم آیا میتوانم از کارت ایثار گری در خصوص معافیت و یا تخفیف گرفتن استفاده نمایم فیروز عطوفت

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مرداد ۵م, ۱۳۹۳ ۷:۲۱ ب.ظ:

  سلام آقای فیروز
  تا انجا که اطلاع دارم معافیتی در این خصوص پیش بینی نشده است ولی شاید بتوانی از تخفیفات در نظر گرفته شده در قانون از حیث بخشودگی جرایم بهره مند شوید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  مرتضی در ساعت ۱۱:۱۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  با سلام
  خواستم سوال کنم که اگر شرکت ها و موسسات و کارخانه ها در فعالیت های فرهنگی و هنری مشارکت داشته باشند و یا با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اجرایی نمودن اهداف فرهنگی و ترویج و ارتقاء فرهنگ جامعه و یا حمایت از هنرمندان مشارکت داشته باشند ، مشمول قانون معافیت مالیاتی می شنود یا خیر یعنی هزینه کردشان از سرانه مالیات آنها کسر می گردد ؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۸م, ۱۳۹۳ ۹:۵۶ ب.ظ:

  سلام
  در راستای ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتها ، ترجیحا با توجه به ضوابط و مقررات موجود می تواند بعنوان هزینه های قابل قبول شناخته شود

  [پاسخ]

  محسن در ساعت ۵:۳۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  با عرض سلام و احترامات
  من یه مغازه دوطبقه دارم که یه طبقشو به لوازم التحریری و طبفه بالا را به کتابفروش اجاره دادم خواستم بدونم آیا این دو شغل بهش مالیات تعلق میگیره یا نه و اینکه من نیز که صاحب مغازه هستم با توجه به نوع شغل باید مالیات بدم؟خیلی ممنون میشم به ایمیلم بفرستید جوابتونو متشکرم خداحافظ

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۲م, ۱۳۹۳ ۸:۲۳ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  صرف نظر ازنوع مشاغلی که مستاجر شما هستند ، شما به عنوان موجر موظف به پرداخت مالیات اجاره هستید.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۸:۲۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  با سلام و احترام
  ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما به استحضار می رساند که ایا مراکز آموزش علمی کاربردی جزماده ۱۳۴ هستند و ایا معاف از مالیت هستند؟ در صورت امکان برای اینجانب مستندات را ایمیل نمایید
  با تشکر
  محمدی

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۸م, ۱۳۹۳ ۹:۵۸ ب.ظ:

  سلام جناب علی آقای محمدی
  مراکز یادشده ی دارای مجوز از وزارتخانه ذیربط از جمله مراکز آموزش عالی ( برابر آنچه که طی ضوابط وزارت علوم آمده ) شناخته شده و ضمن رعایت ضوابط و مقررات ، مشمول معافیت مالیات بر درآمد عملکرد خواهند بود .

  [پاسخ]

  شاهین در ساعت ۱۱:۲۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  با عرض سلام آیا مراکز مهارت آموزی کارو دانش معاف از مالیات هستند؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱م, ۱۳۹۳ ۶:۵۷ ب.ظ:

  سلام ، آقای شاهین
  تا آنجا که می دانم معافیتی از این نوع که گفتید برای ایندسته از صاحبان مشاغل در نظر گرفته نشده است

  [پاسخ]

  یوسف در ساعت ۲:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  من که دو تا وام مسکن دارم ایا از برداخت مالیات معاف هستم یا نیستم

  [پاسخ]

  یدالله یزدانی در ساعت ۱۲:۴۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  با سلام
  ایا مالیات بر صادرات انهم کلان قبل از دریافت هیچ جوایزی عامل شکست یک صادرگننده نسیت

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۷:۳۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  با سلام
  شرکتی داشتم که در سالهای ۷۱ الی ۷۶ در زمینه ساخت ماشین الات صنعتی فعالیت میکردم ایا قانون معافیت مالیاتی در این سالها برای صنعت منظور شده ؟ ممنون میشم پاسخ بدهید اگر امکان داره قانون مورد نظر را به ایمیلم بفرستید قبلا از حسن نظر شما سپاسگزاری میکنم

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ آذر ۸م, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۷ ب.ظ:

  سلام آقای محمد
  لطف فرمایید جهت اطلاع از موضوع به قانون مالیاتهای مستقیم قبل از مصوبه فعلی ( ۸۰/۱۱/۲۷ ) ترجیحا” فصل معافیتها مراجعه نمایید .

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ آذر ۱۰م, ۱۳۹۳ ۸:۱۵ ب.ظ:

  از پاسخ تون سپاسگزارم

  [پاسخ]

  حبیبی در ساعت ۱۲:۲۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  در ماده ۱۷۲ به نهادهایی اشاره شده است که پرداخت های نقدی به آنها از درامد مالیاتی کسر میگردد. از کجا میتوان لیست نهادهای مورد تایید دولت را بدست آورد؟

  [پاسخ]

  بهروز در ساعت ۱۰:۳۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با سلام
  دوست من یک مغازه دارد که در سال ۸۹ خریده و باز کرد ممیز او بهش گفته بود که تو یکسال دادن مالیات معاف هستی و او هم مالیاتهای سال ۹۰ ۹۱ ۹۲ و ۹۳ که قطعی انها امده است را پرداخت کرده است حالا اداره مالیات میگوید شما مالیات سال ۸۹ را نداده اید و سه برابر سال ۹۳ برایشان بریده است و ممیز قبلی هم رفته است
  ایا ماده یا تبصره ای هست که بگوید ایشان معاف هست
  ممنون میشم پاسخ بدهید اگر امکان داره قانون مورد نظر را به ایمیلم بفرستید قبلا از حسن نظر شما سپاسگزاری میکنم

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۴م, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۱ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  معافیت خاصی به جز همان معافیت سالانه حقوق آنهم به شرط ارسال اظهارنامه متصور نیستم.

  [پاسخ]

  شیوا عزت دوست در ساعت ۱۱:۵۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با سلام و سپاس فراوان از زحماتتون برای آگاه سازی جامعه از قوانین مالی و تجاری .
  من به یاری خدا تصمیم دارم برای شادی روح مادر و پدرم موسسه خیریه ای تاسیس کنم.
  سوالاتی برام مطرحه که اکر راهنمائیم کنید , لطف بزرگی در حقم کردید.
  ۱- تفاوت های قانونی انجمن , بنیاد, موسسه و سازمان یاری رسان چیست ؟
  ۲- برای استفاده از معافیتهای قانونی مالیات و نیز عدم چالش با سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمانها و نهاد ها , کدامیک از موارد مطرح شده در بالا را پیشنهاد میکنید؟
  اگر پاسخ رو به ایمیلم بفرستید بینهایت سپاسگزار خواهم شد.
  براتون آرزوی سلامتی و دلخوشی دارم
  با سپاس مجدد

  [پاسخ]

  س.پناه در ساعت ۳:۳۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: بهمن ۱۳۹۳

  با سلام احترام
  آیا بعد از انتقال محل کارخانه به شهرک های صنعتی شرکت از مالیات مربوط به سالهای قبل که در محل شهرک های صنعتی واقع نبوده است، معاف می باشد و مالیات پرداختی به حساب بستانکاری شرکت منظور می شود؟
  سپاس بی کران

  [پاسخ]

  محمدآوازه در ساعت ۴:۴۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام . شرکتی داریم که تولید کننده دستگاه آر.او(تصفیه آب در بخش دیالیز ) بیمارستانی است حال با توجه به اینکه۱) تولید کننده انحصاری در کشور ایران است ۲) جلوگیری از خروج ارض میکند۳) مربوط به بخش بیمارییهای خاص است
  آیا معافیت های مالیاتی شامل حا ما می شود. باتشکر

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: