ACCPress.com – تازه های حسابداری

باب چهارم در مقررات مختلفه-فصل اول :معافیت ها(مواد۱۳۲تا۱۴۶)

ماده ۱۳۲: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های

تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود , از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰% ) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد(۱۰۰% ) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند .

تبصره ۱ : فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

(بخشنامه مرتبط به شماره : ۶۱۴۸۸ مورخ ۸۸/۷/۲۹ )

تبصره ۲: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای «‌واحدهای تولیدی فن‌آوری اطلاعات با تأیید‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط و» شهرک های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود .

تبصره ۳: کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعبق معاف هستند.

(بخشنامه مرتبط به شماره : ۶۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۴)

تبصره ۴: ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (۲) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد .

بخشنامه ۲۰۰/۲۳۷۲۰ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰(دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم)

ماده ۱۳۳: صددرصد درآمد شرکت های تعاونی روستائی , عشایری , کشاورزی , صیادان , کارگری , کارمندی , دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است .

تبصره : دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاری سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده شود , پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور , از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید .

ماده ۱۳۴: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی , راهنمایی , متوسطه , فنی و حرفه ای , دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ودرآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۵ : حذف شد .

ماده ۱۳۶: وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود ازپرداخت مالیات معاف است .

ماده ۱۳۷: هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تائید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه درخارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد , همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر خواهدشد . در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه برهزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد .(دستورالعمل اجرایی)

بخشنامه ۱۹۴۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۲۱(نحوه اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم )

ماده ۱۳۸: آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال مصرف گردد از ۵۰درصد مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط براین که قبلا“ اجاره توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد . درصورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هرسال مازاد سود ابرازی همان سال باشد و یااز طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود .

تبصره ۱- درصورتی که شرکت , قبل از تکمیل , اجرا طرح را متوقف نماید یاظرف مدت یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری , آنرا بهره برداری نرساند , یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آنرا تعطیل , منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده ۱۹۰ این قانون از شرکت وصول خواهدشد .

تبصره ۲- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ این قانون استفاده نمایند .

تبصره ۳- کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۵۰ نفر نباشد درصورتی که تاسیسات خود را کلا“ به خارج از شعاع ۱۲۰ کلیومتر مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود .

ب – عبارت زیر به انتهای تبصره (۳) ماده (۱۳۸) اضافه می‌شود:

«‌کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی‌شهرهای بزرگ (‌ مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به‌شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از نصف مدت‌معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد».

تبصره۴- از نظر قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه های دماوند , جاجرود , دارآباد , دربند ,اوین , فرحزاد , کن , کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از : شمالا : خطالراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود . شرقا : ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمساز غربا : ساحل شرقی رودخانه زیاران جنوبا : خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار(دستورالعمل اجرایی)

– بخشنامه ۱۲۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۴/۱۲(نحوه محاسبه معافیت موضوع ماده۱۳۸قانون مالیاتهای مستقیم)

ماده ۱۳۹:
الف : موقوفات , نذورات , پذیره , کمکها و هدایای دریافتی نقدی وغیر نقدی آستان قدس رضوی , آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) , آستانه حضرت معصومه , آستان حضرت احمد ابن موسی ( شاه چراغ ) آستان مقدس امام خمینی (ره ) , مساجد , حسینیه ها , تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص سایر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد .
ب : کمکها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است .
ج : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است .
د: کمکهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص مدارس علوم اسلامی باشورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد .
هـ : کمکهاو هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است . تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیئت وزیران می باشد .
و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است .
ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه , خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است .
ح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی , تحقیقات فرهنگی , علمی , دینی , فنی , اختراعات , اکتشافات , تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان , بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی , مراسم تعزیه و اطعام , تعمیر اثار باستانی , امور عمرانی و آبادانی , هزینه یا وام تحصیل دانش آموزان و دانشجویان , کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و زلزله , آتش سوزی , جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد , مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تائید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد , از پرداخت مالیات معاف است .
ط : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند , مشروط براینکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور د ر بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه های آنها نظارت کند , از پرداخت مالیات معاف است .(  آئین نامه اجرایی )

ی : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ایی , احزاب وانجمنها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضا آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود , از پرداخت مالیات معاف است .
ک : موقوفات و کمکهاو هدایای دربافتی نقدی و غیر نقدی انجمنهاو هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد , از پرداخت مالیات معاف است .
ل : فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی , فرهنگی و هنر که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند , از پرداخت مالیات معاف است .(آئین نامه اجرایی)

تعلیق پرونده های مالیاتی دفاتر و اشخاص حقیقی و حقوقی سینمایی

 

تبصره ۱- وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی , سمینارها , نشر کتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می کند , از پرداخت مالیات معاف است .

تبصره ۲- حکم تبصره ( ۲) ماده (۲) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد .

تبصره ۳- آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

تبصره ۴- مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد .

ماده ۱۴۰: حذف شد .

ماده ۱۴۱
: الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی ( شامل محصولات زراعی , باغی , دام و طیور , شیلات , جنگل و مرتع ) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهائی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند .
فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی , بازرگانی , کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه صنعتی به تصویب هیئت وزیران می رسد .
ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری برروی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است .

تبصره : زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند , در محاسبه مالیات فعالیت های آنان منظور نخواهد شد .

:ماده ۱۴۲
درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنلیع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .

ماده ۱۴۳: شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سال که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت می گردد معادل ۱۰ درصد مالیات آنها بخشوده می شود .( اصلاح شد)

ماده ۱۴۳ مکرر : حذف شد. ( اضافه شد )

تبصره ۱- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها دربورس و همچنین اوراق بهاداری که دربورس معامله می شوند , مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ارسال دارند .( حذف شد )

تبصره ۲- از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد ارزش اسمی آنها وصول می شود . از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند . اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند .

بخشنامه ۲۰۰/۳۰۱۷۱ مورخ ۸۹/۱۰/۲۱(اعلام فهرست اوراق بهادار)

بخشنامه ۹۶۵۸/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۲۲(الزام ناشران اوراق بهادار به ثبت اوراق در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)

تبصره ۳- در شرکتهایی سهام پذیرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد .شرکتها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند .

ماده ۱۴۴: جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق مقررات در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید , از پرداخت مالیات معاف می باشند .

ماده ۱۴۵: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است :
۱- سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه
۲- سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز . این معافیت شامل سپرده هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود .
۳- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه
۴- سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل
۵- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت

تبصره : در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می شود امتیازات , تسهیلات , ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد .

ماده ۱۴۶: کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است .

تبصره : مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهدشد .

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: 29 آگوست 2010
 • ۲۱۱ نظر
 • آمار : 140,253 بازدید
 • محمود سليماني در ساعت 3:45 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2011

  با سلام و احترام
  ضمن عرض تشکر از زحماتی که متقبل می شوید بنظرم رسید این با توجه به اینکه این سایت بحمدلله به نوعی به عنوان مرجع اطلاعاتی حسابداران تبدیل شده است در مورد متن قانون بهتر است متن مطابق با آخرین اصلاحات باشد (‌به همان شیوه ای که در سایت سازمان مالیاتی قابل مشاهده است )‌ و در ادامه لینک مربوط به بخشنامه یا موارد اصلاحی را قرار دهیم .
  به عبارتی کاربر محبور نباشد یک بار متن قبل از اصلاح را مطالعه کند و بعد به سراغ نسخه نهایی برود بلکه ابتدا نسخه نهایی قانون را مشاهده نماید و سپس در صورت تمایل به اصلاحات صورت گرفته مراجعه کند .
  البته مورد فوق صرفا در حد یک پیشنهاد بود که در صورت صلاحدید اعمال مزید امتنان خواهد بود .
  با تقدیم احترام فراوان

  [پاسخ]

  تاریخ: آگوست 2011

  بااهداء سلام حضور جناب سلیمانی عزیز
  متقابلا” از حسن دقت و لطف شما سپاسگذارم و از اینکه بانظرات ارزشمند و پستهای کاربردی خود ، سایت را همراهی میکنید تشکر میکنم.
  استحضار دارید که موارد اصلاحی ، در قالب قوانین یا بخشنامه های جدید ابلاغ میشوند که قاعدتا بعد از انتشار نسخه ی اصلی آنها خواهند بود.
  به این شکل اقدام بنده برای حفظ سوابق قبلی و از طرفی آشنایی خواننده با تغیر و تحولات جدید بوده است که به نوعی مقایسه ای هم داشته باشد و خصوصا چنانچه ذهنیتی از قبل داشته با مراجعه به این متون بداند که برداشت قبلی اش صحیح بوده اما مشمول اصلاح شده است.
  در هرصورت و همچنان مشتاق کسب نظرات ارزشمند جنابعالی هستم.
  باتشکر و احترام

  [پاسخ]

  عسگر جهاني در ساعت 4:12 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2011

  از زحمات شما در ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع بسار تشکر می نمایم.
  توفیق روز افزون شما آرزوی قلبی ماست.
  ارادتمند شما
  جهانی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 1st, 2011 11:17 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی و تشکر از اظهار لطف شما

  [پاسخ]

  مهرزاد در ساعت 10:10 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2012

  سلام دوستان
  آیا می شود هزینه های درمانی را از درآمد مشمول مالیات کسر کرد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 3rd, 2012 11:37 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  لطفا برای اطلاع بیشتر از جزئیات ، به آیین نامه ها و دستور العمل ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم که در همین پست لینک گذاری شده مراجعه فرمائید.
  بااحترام

  [پاسخ]

  حمید رضا پاسخ در تاريخ ژانویه 13th, 2016 6:58 ب.ظ:

  با سلام و احترام شرکت اینجانب مشمول ماده ۱۳۲ معافیت مالیاتی میشود اداره دارایی میگوید فرم ماده ۱۳۲ را نداریم و خودتان پیدا کنید تا ما اقدامات لازم را انجام دهیم و من شخصا به اداره دارایی چندین شهر رفته ام و انها هن کفتند از اداره شهر خودتان بگیر در سایل قسمته فرمها هم نبود اگر لطف کنید فرم را به ایمل ما ارسال کنید ممنون میشوم

  [پاسخ]

  عزيزاله توكلي پاسخ در تاريخ ژانویه 27th, 2014 12:29 ب.ظ:

  با سلام واقعا” متشکرم من حسابدار هستم جواب چند سئول که مد تها ذهنم را مشغول کرده بود در این سایت بخوبی گرفتم صمیمانه تشکر میکنم موفق باشید . یا علی

  [پاسخ]

  عزيزاله توكلي پاسخ در تاريخ ژانویه 27th, 2014 12:47 ب.ظ:

  با سلام مجدد ایا شرکتهای تولیدی کانی غیر فلزی از معافیت دیگری بر خوردار می شوند

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ ژانویه 27th, 2014 8:20 ب.ظ:

  سلام
  منظور چه نوع معافیتی ( غیر از معافیت موضوع ماده ۱۳۲) می باشد ؟

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 27th, 2014 8:20 ب.ظ:

  باسلام و تشکر ازاظهارلطف شما

  [پاسخ]

  علی در ساعت 2:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  با سلام وتشکر .
  من کارمند مخابرات و بیمه شده تامین اجتماعی هستم . همچنین دارای معلولیت شدید هستم . آیا از بیمه و مالیات حقوقم معافم یا خیر .
  ممنون ازجوابتون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 30th, 2012 8:25 ق.ظ:

  عرض سلام واحترام
  تاجایی که اطلاع دارم برای جانبازان مزایایی دراین خصوص در نظر گرفته شده است اما در باره معلولان اطلاع کاملی ندارم.
  الان در محل کارتان به چه ترتیب عمل می شود؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ آوریل 30th, 2012 10:22 ق.ظ:

  سلام مجدد و عرض تشکر
  دقیقا الان در محل کارم نیز فقط برای جانبازان اعمال می شود . منتها من خبرهای در مورد این معافیت برای معلولین هم شنیده بودم که خواستم از صحت آن از طریق شما مطلع بشم .
  بازم ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 30th, 2012 10:35 ق.ظ:

  ضمن تشکر ؛ سعی میکنم اطلاعاتی دراین خصوص کسب و به استحضار برسانم.
  موفق باشید.

  مهرداد سالاری در ساعت 4:33 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  سلام.من در شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان شرکت تعاونی تولید اجر دارم.می خواهم لطف کنید مرا راهنمایی کنید که ایا (۳ سال تاسیس)من مشمول معافیت مالیاتی می شوم یا خیر. من هر سال اظهار نامه را در موئد مقرر تحویل اداره مالیات داده ام ولی تاکنون دفتر کل و اینجور چیزها نداشته ام. اگر مشمول معافیت می شوم لطف کنید راهنمائی کنید . اداره مالیات زابل جواب درست نمی دهد. با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 1st, 2012 2:36 ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها بدین صورت است که تولید کننده با تکمیل فرمهای مربوطه ، موافقت و اعمال آنرا از سازمان امورمالیاتی درخواست میکند.
  پس از اخذ مدارکی منجمله پروانه بهره برداری ، این سازمان بصورت مکتوب ، قبول یا عدم شمول معافیت را به واحد متقاضی اعلام میکند.
  پس تا این گواهی را دریافت نکرده اید ، هرگونه اظهار نظر جنبه ی شخصی دارد.
  ضمنا چنانچه ازآخرین تاریخ ارسال اظهارنامه (معمولا ۳۱ تیر) یکسال گذشته است و در مرداد ماه هم برگه تشخیصی برایتان ارسال نشده است ، آنچه در اظهار نامه همان سال قید کرده اید مورد قبول دارایی هم قرار گرفته است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: سپتامبر 2012

  با سلام و خسته نباشید. بینهایت از زحمات شما تشکر میکنم، کارتون حرف نداره. بسیار عالی و بی نقص.
  ارادتمند شما، صابری، مدرس دانشگاه.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 19th, 2012 8:47 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب و تشکر از حضور جنابعالی دارم و خوشحالم که مورد توجه قرار گرفته است.
  بااحترام

  [پاسخ]

  امیر در ساعت 3:33 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  با سلام ادب
  ابتدا متشکرم از سایت بسیار مفیدتون
  از بابت شمول معافیت ماده ۱۳۲ اگر شرکتی محل ثبت آن تهران, دفتر مرکزی آن در تهران ولی کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی عباس آباد (در شریف آباد) که دارای پروانه بهره برداری بوده و مدارکی دال بر درون شهرک صنعتی بوده وجود دارد ( حدودا ۵۰ کیلومتر با تهران فاصله دارد), خواهشمند است روال اداری پیگیری اخذ مجوز معافیت ماده ۱۳۲ را تشریح بفرمایید.
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 24th, 2012 9:13 ب.ظ:

  با سلام واحترام
  ضمن تشکر از اظهارلطف شما؛ به نظر بنده لازم است پرونده مالیاتی خود را حوزه ی محل وقوع کارگاه تشکیل دهید.
  بعد از اینکه اداره امورمالیاتی پرونده را تشکیل داد درخواست فرمهای مربوطه در اجرای ماده ی ۱۳۲ را داشته باشید.
  دراین فرمها سوابق مد نظر قید شده است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  قاسم در ساعت 1:21 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2012

  باسلام باتوجه به انقضا مهلت ده ساله معافیت مالیاتی در ماده ۱۴۴ قانون آیا اکنون مهریه مشمول مالیات میباشد یا خیر با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 11th, 2012 11:00 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  اینطور به نظرمی رسد ولی باید ببینیم درعمل هم اجرا می شود یا خیر؟

  [پاسخ]

  عادله ح و در ساعت 8:07 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  سلام من کارمند تامین اجتماعی هستم معلول عادی هستم ایاقانون معاقیت مالیاتی شامل من میشود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 5th, 2012 4:49 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  ازقرار معافیت مخصوص جانبازان است.
  به یکی از کامنتهای همین پست هم مراجعه کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  فرحناز قنبری زرکلام در ساعت 3:51 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  با سلام و خسته نباشید
  آیا کارخانه ای که در
  شهرک صنعتی گرمسار وجود دارد مشمول معافیت ماده ۱۳۲ می گردد یا خیر طی کدام ماده و تبصره قانون مالیاتی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 26th, 2012 10:31 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  دراین مسیر جستجو کنید:
  بخشنامه ۲۱۰/۵۴۸۲۹ م ۸۸/۵/۳۱(فهرست مناطق کمترتوسعه یافته موضوع ماده۱۳۲ و ۹۲قانون مالیاتها)

  [پاسخ]

  nima در ساعت 11:24 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2013

  سلام
  من سئوالی داشتم که خوشحال می شوم راهنمایی م کنید.شنیده ام فعالان اقتصادی می توانند با کمک به خیریه ها و نهاد های عام المنفعه از پرداخت مالیات معاف شوند.آیا این نکته درست است؟در صورت درستی چگونه محاسبه می شود؟ چه ماده یا تبصره قانونی به این نکته اشاره دارد؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 9th, 2013 12:30 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفاماده ۱۷۲ قانون مالیاتها را دراین مسیر را دنبال کنید:
  باب چهارم در مقررات مختلفه- فصل چهارم :مقررات عمومی(مواد۱۵۵ تا۱۷۶)

  [پاسخ]

  جعفرنادعلي در ساعت 8:44 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2013

  سلام علیکم ورحمه الله احتراما اینجانب با معلولیت شنوایی شدید درسازمان عمران شهرداری کرج مشغول میباشم باتوجه به مالیاتی که ازحقوقم کسر میشود خواهشمنداست بادقت اعلام فرمایید که ازحقوق ما معافیت مالیاتی وجود دارد یا نه باتشکرازهمکاری شما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 22nd, 2013 12:02 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده معافیت اختصاصی برای شما وجود ندارد ولی هزینه های درمانی مطابق با ماده ۱۳۷ و آیین نامه ان قابل اجراست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  جعفرنادعلي پاسخ در تاريخ آوریل 28th, 2013 9:39 ق.ظ:

  سلام پس چرا امسال بدون افزایش حقوق حدود دوبرابرمالیات کم شده چرا از کدام ماده

  [پاسخ]

  مرتضی در ساعت 10:25 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  باسلام وتشکر از شما
  شرکتی دارم که کلاسهای آموزشی برای رشته های مختلف فنی وحرفه ای با کسب مجوز از دایره آموزشگاههای آزاد سازمان فنی وحرفه ای شهرمان برگزار میکنم.
  آیا از مالیات بر درامد معافم؟یاباید مالیات بدهم؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ ژوئن 6th, 2013 11:10 ب.ظ:

  با سلام
  معاف نیستی ، با توجه به نوع شخصیت تان ( حقوقی ) مشمول مالیات خواهید بود ، فلذا توصیه می شود در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و تسلیم نمائید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  تاریخ: ژوئن 2013

  با سلام
  من کارمند ومعلول جسمی وحرکتی هستم
  آیا مشمول معاف بیمه و مالیت در حکم کارکزینی وحقوقی میشوم

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ جولای 1st, 2013 7:24 ب.ظ:

  سلام جناب حسین بیژن صفا
  معافیت بیمه را نمی دانم ، ولی معافیت مالیاتی در خصوص حقوق ، نه ؛ جایی پیش بینی نشده است .
  البته اگر ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم را ببینی متوجه می شویم تحت شرایطی بتوانی به نحوی از مقادیری معافیت بهره مند شوی .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  حجت در ساعت 12:54 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  سلام آیا قانونی هست که شرکت های تولیدی و صنعتی اگر در ورزش هزینه کنند از مالیات آنها کسر خواهد شد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید. متشکرم

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ ژوئن 26th, 2013 8:01 ب.ظ:

  سلام دوست عزیز
  یه سری به قانون برنامه توسعه ( سوم و چهارم و پنجم ) ، موادی که حاوی احکام مالیاتی است بزن ؛ یقینا” پاسخ سوال خود را می گیری .
  خداحافظ

  [پاسخ]

  مسعود عباسی در ساعت 12:13 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با توجه به اینکه در شهرک صنعتی البرز (قزوین) کارگاهی دارم و در تاریخ فرودین ماه ۱۳۸۱ اولین فاکتور رسمی را برای اداره مخابرات صادر کرده ام آیا شامل معافیت مالیات ماده ۱۳۲ میشوم یا نه لطفا” ماده ان دقیقا” قید فرمائید باتشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ جولای 28th, 2013 12:43 ق.ظ:

  سلام جناب آقای عباسی
  بنظرتان خیلی دیر نیست که الان متقاضی بهره مندی از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها باشی ؟
  در هر حال بهره مندی از معافیت موردنظر منوط به طی مراحل اداری برابر ضوابط صادره در این خصوص می باشد که شروع آن درخواست کتبی مودی در فرم خاصی که برای اینکار درنظر گرفته شده می باشد .
  البته ننوشتید پرونده مالیاتی تان از سال ۸۱ تاکنون چه وضعیتی داشته است ولی توجه داشته باشیم از درآمد مشمول مالیات ابرازی تان میتوانید از میزان درصد معافیت ضمن داشتن دیگر شرایط مندرج در خود ماده قانونی ، استفاده کنید و اگر جمیع شرایط را داشتی و توانستی کارت معافیت را دریافت داری مالیاتهای پرداختی برای دوره معافیت قابل استرداد خواهد بود .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  مهرداد در ساعت 6:42 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2013

  سلام
  من سرپرست یک تیم ورزشی غیر دولتی هستم
  برای گرفتن ابزار و ادوات تمرینی اعضا با یک شرکت مذاکره کردم
  ماحصل گفتند می خواهند حمایت مالی را به شرط استفاده از قانون کسر مالیات برای ما انجام دهند
  در صورت امکان اطلاعات میزان درصدی که این شرکت میتواند به ما کمک کند که مشمول بخشودگی مالیاتی است را بیان کنید و ماده ، تبصره و بند آن را برایم لینک کنید
  ممنون

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آگوست 27th, 2013 9:21 ب.ظ:

  سلام برادر مهرداد
  وقت بخیر
  در مجموع متوجه سوالتان نشدم ، می توانید بیشتر توضیح دهید / با تشکر

  [پاسخ]

  امیرحسین در ساعت 8:25 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2013

  عرض سلام
  آیا برای شرکت هایی که می خواهند در ورزش حرفه ای سرمایه گذاری کنند هم قانونی مبنی بر بخشودگی مالیاتی یا معافیت هست ؟؟؟

  [پاسخ]

  مهشید خلیل زاده در ساعت 10:51 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2013

  با سلام
  مدارس غیر انتفاعی که به صورت شخص حقیقی می باشند برای امور مالیاتی آیا باید دفتر روزنامه و کل بنویسند و اظهار نامه ارسال کنند یا اینکه فقط باید دفتر مشاغل داشته باشند و اظهار نامه ارسال نمایند؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اکتبر 13th, 2013 10:40 ب.ظ:

  سلام
  مدارس غیر انتفاعی از جمله مشمولین بند ( الف ) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم بوده فلذا صاحب آن مکلف به انجام تکالیف مربوطه همچون تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی ( روزنامه و کل ) خواهند بود .

  [پاسخ]

  اردشیر در ساعت 9:30 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  لطفا قانون معافیت های مالیاتی بیمه های درمانی و عمر و غیره که بر روی حقوق کارمند اعمال میگردد را اعلام کنید و اینکه اگه بخشنامه ای هست

  [پاسخ]

  منصور ساجد در ساعت 1:31 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  با ادب و احترام
  آیا شرکتها و موسسات خصوصی در خصوص مشارکت در نمایشگاههای فرهنگی بصورت اسپانسر شامل معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰(معافیت موضوع بند(ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون) میشوند؟
  حسب مورد شرکتی مبلغی را بعنوان اسپانسر در برگزاری نمایشگاه فرهنگی پرداخت مینماید آیا به میزان اسپانسرشیپ معاف از پرداخت مالیات میگردد؟

  سپاس

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ دسامبر 3rd, 2013 6:48 ب.ظ:

  سلام جناب منصور
  بنظرم خیر .

  [پاسخ]

  سجاد در ساعت 10:20 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  سلام و عرض ادب
  یه شرکت راه سازی مال یکی از دوستانه که میخواد در زمینه ورزشی(فوتسال)
  بهمون کمک کنه،خواستم بدونم چطوری شامل معافیت های معالیاتی میشه؟ ممنون میشم کمک کنید

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ دسامبر 17th, 2013 9:31 ب.ظ:

  سلام آقا سجاد
  تا جایی که اطلاع دارم ، معافیت مالیاتی در این زمینه پیش بینی نشده است .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  عباس یزدانی در ساعت 3:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2014

  سلام. جسارتا یک سوال دارم. بنده مجسمه سازم و کارهای هنری انجام میدهم حالا یک مجسمه برای شهرداری ساختم میخوام بدونم بهم مالیات تعلق میگیرد یا نه؟ شهرداری کد ملی منو میخواست

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ ژانویه 29th, 2014 9:57 ب.ظ:

  سلام
  بله جناب یزدانی ، با توجه به آنچه که گفتی احتمالا” در اجرای ماده ۱۰۴ قانون مالیات ها ، نسبت به کسر مالیات متعلقه اقدام نمایند و البته اگر فعالیت تان در راستای بند ( ل ) ماده ۱۳۹ بوده باشد می تواند پس از رعایت تبصره ۲ ماده ۱۰۴ از ناحیه پرداخت کننده وجه ، تمام اصل وجه ( بدون کسر مالیات ) به شما پرداخت گردد .
  موفق باشید .

  [پاسخ]

  هادی در ساعت 2:42 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  سلام یه سوال داشتم آیا کسانی که معافیت پزشکی دارند نمیتوانند ۲سال پول بدن و سابقه بیمه براشون حساب بشه؟

  [پاسخ]

  جواد بیات پاسخ در تاريخ نوامبر 25th, 2015 3:16 ب.ظ:

  باسلام و تشکر از اطلاعات خوبتون.
  یک سوال در خصوص معافیت از مالیات دارم.
  در صورتی که یک شرکت سهامی خاص در یک سال ۱۰ میلیون تومان کار کرده باشد آیا مشمول مالیات خواهد شد؟ سقف درآمد معاف از مالیات چقدر است؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 26th, 2015 12:00 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  کارکرد ملاک نیست بلکه سود باقیمانده ناشی از کسر هزینه هاملاک است.
  درهرصورت بجز معافیتهایی که در قانون پیش بینی شده پاسخ به سوال شما بصورت عمومی بله است وسقفی پیش بینی نشده است.

  [پاسخ]

  شمس در ساعت 12:51 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  آیا وب سایت های خبری مشمول قوانین مالیاتی می شوند؟
  سایر وب سایتها چطور؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ فوریه 25th, 2014 10:53 ب.ظ:

  با سلام و عرض ادب
  لطفا” منتظر باشید .

  [پاسخ]

  علی فتحی در ساعت 11:35 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  با سلام ببخشید می شه در مورد شرکتی که با اداره اوقاف جهت ساخت مسجد قرارداد بسته توضیح بدید که معاف از مالیات هست یا خیر(معاف از مالیات در مورد همون پروژه)؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ فوریه 28th, 2014 1:47 ب.ظ:

  سلام
  خیر معافیتی در این خصوص پیش بینی نشده است فلذا هم مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها می تواند هنگام هر پرداختی ( از ناحیه کارفرما ) کسر گردد و هم در موعد مقرر مالیات بر درآمد ( عملکرد ) توسط واحد مالیاتی مطالبه گردد .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  محمد رضا در ساعت 5:31 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2014

  سلام با تشکر از شما
  لطفا کسبه هایی رو که معاف از مالیات هستند در کدام ماده قانون مالیات پیدا کنم (البته فقط کسبه ها)

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مارس 3rd, 2014 8:21 ب.ظ:

  سلام ، آقای محمدرضا
  منظورتان کسبه های با کدام نوع فعالیت کسبی می باشد ، می توانید چند مورد را نام ببرید ؟

  [پاسخ]

  محمد رضا در ساعت 9:18 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2014

  سلام خدمت استاد عزیز
  بیشتر کسبه هایی که تولیدی محسوب می شن مثل شیشه گری سنگ تراشی و کوزه گری ها یا از این قبیل

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مارس 7th, 2014 7:08 ب.ظ:

  سلام مجدد
  دوست عزیز جناب محمد رضا خان
  شغل هایی که نام بردی در هیچیک از مواد قانون مالیاتهای مستقیم صراحتا” از معافیت آن سخنی گفته نشده است . توصیه می کنم فصل اول از باب چهارم قانون مالیاتها ( ماده ۱۳۲ و بعد ) را مرور کنید فکر کنم تا حدودی پاسخ سوالات خود را در این خصوص پیدا کنی .
  البته یادآور شوم کاسبان همه انواع شغل ها میتوانند با توجه به حد نصاب نرسیده درآمدشان از پرداخت مالیات سالانه معاف شوند.
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  علی محبی در ساعت 10:05 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2014

  با سلام ایا درامد حاصل از بیمه کردن دامهای زنده در دامداریها مشمول
  مالیات و بیمه میشود متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 12th, 2014 8:47 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  لطفا درخصوص فعالیت خود بیشتر توضیح دهید.
  شما از طرف شرکتهای بیمه تجاری ، این دامها را بیمه میکنید؟
  اگر اینطور باشد مشمول کسر بیمه و مالیات از طرف خریدار بیمه نامه نیستید ولی فعالیت خودتان بسته به نوع شخصیت کاری(حقیقی و حقوقی) تابع ضوابط و تکالیف خاص خودش است.

  [پاسخ]

  تعاونی کشاورزی وعشایری دماوند در ساعت 8:31 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2014

  هدایائی که ازطرف دولت برای ارائه خدمات به عشایر به شرکتهای تعاونی عشایری اهداء مشمول معافیت مالیاتی می شود ؟

  باتشکر ازپاسخ شما

  [پاسخ]

  فرزانه حنیفه زاد در ساعت 9:22 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2014

  باتشکراز سایت خوبتون وازاطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادیدسپاسگزارم . میخواستم سئوال کنم یک شرکتی طی ۲سال متوالی زیان داشته و حال در سال سوم سود داشته آیا باید زیانهایش را از سودش کسر کند بعد به دارایی سودش را اعلام کند یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 18th, 2014 7:04 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر زیان سالهای قبل شما بموجب دفاتر و اظهارنامه تنظیمی تایید شده باشد بلی کسر آن مانعی ندارد.
  ضمنا چنانچه بخواهید براساس استاندارهای حسابداری عمل کنید قاعدتا سود فعلی می بایست ابتدا زیان های انباشته را جبران کند.

  [پاسخ]

  نیما در ساعت 6:33 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2014

  با سلام و احترام
  آیا قانونی در خصوص معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد معلولین وجود دارد یا خیر؟ و اینکه در خصوص معافیت مالیاتی معلولین چه اقداماتی در جریان است.

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ ژوئن 23rd, 2014 1:52 ق.ظ:

  سلام
  خیر ، معافیتی برای این دسته از اشخاص ( معلولین ) پیش بینی نشده است ( البته می دانیم جانبازان جنگ تحمیلی و انقلاب دارای معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد می باشند ).
  اینکه اقداماتی در رابطه با اعطای این گونه معافیت برای این دسته عزیزان معلول در جریان است یا خیر ، اطلاعی ندارم .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  الف ف در ساعت 4:15 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  ایا مجموعه های فرهنگی از پرداخت مالیات معاف هستند ، در صورت معاف بودن ایا باید اظهارنامه سالیانه ارسال کنند یا خیر
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 19th, 2014 6:21 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  این مجموعه چه کاری انجام می دهد؟
  صرفا عملیات اصلی این مراکز معافیتهایی دارند واین معافیتها هم مانع ارسال اظهارنامه نیست.

  [پاسخ]

  فیروز در ساعت 12:50 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  جانبازی هستم که سه سال است با سرطان روده و ریه مواجه شده ام قبلا شرکتی را با برادرم تاسیس کردیم که تا سال ۸۵ مالیات خود را پرداخت کردیم در سال ۸۷ اعلام تعطیلی نموده و شرکت را تعطیل نمودهایم حال با توجه به مشکلات پیش آمده توان پرداخت مالیات ۸۶ و ۸۷ را که در حدود ۲۵ میلیون میباشد را ندارم آیا میتوانم از کارت ایثار گری در خصوص معافیت و یا تخفیف گرفتن استفاده نمایم فیروز عطوفت

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ جولای 27th, 2014 7:21 ب.ظ:

  سلام آقای فیروز
  تا انجا که اطلاع دارم معافیتی در این خصوص پیش بینی نشده است ولی شاید بتوانی از تخفیفات در نظر گرفته شده در قانون از حیث بخشودگی جرایم بهره مند شوید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  مرتضی در ساعت 11:17 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2014

  با سلام
  خواستم سوال کنم که اگر شرکت ها و موسسات و کارخانه ها در فعالیت های فرهنگی و هنری مشارکت داشته باشند و یا با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اجرایی نمودن اهداف فرهنگی و ترویج و ارتقاء فرهنگ جامعه و یا حمایت از هنرمندان مشارکت داشته باشند ، مشمول قانون معافیت مالیاتی می شنود یا خیر یعنی هزینه کردشان از سرانه مالیات آنها کسر می گردد ؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آگوست 9th, 2014 9:56 ب.ظ:

  سلام
  در راستای ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتها ، ترجیحا با توجه به ضوابط و مقررات موجود می تواند بعنوان هزینه های قابل قبول شناخته شود

  [پاسخ]

  محسن در ساعت 5:35 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2014

  با عرض سلام و احترامات
  من یه مغازه دوطبقه دارم که یه طبقشو به لوازم التحریری و طبفه بالا را به کتابفروش اجاره دادم خواستم بدونم آیا این دو شغل بهش مالیات تعلق میگیره یا نه و اینکه من نیز که صاحب مغازه هستم با توجه به نوع شغل باید مالیات بدم؟خیلی ممنون میشم به ایمیلم بفرستید جوابتونو متشکرم خداحافظ

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 3rd, 2014 8:23 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  صرف نظر ازنوع مشاغلی که مستاجر شما هستند ، شما به عنوان موجر موظف به پرداخت مالیات اجاره هستید.

  [پاسخ]

  علی در ساعت 8:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2014

  با سلام و احترام
  ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما به استحضار می رساند که ایا مراکز آموزش علمی کاربردی جزماده ۱۳۴ هستند و ایا معاف از مالیت هستند؟ در صورت امکان برای اینجانب مستندات را ایمیل نمایید
  با تشکر
  محمدی

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آگوست 9th, 2014 9:58 ب.ظ:

  سلام جناب علی آقای محمدی
  مراکز یادشده ی دارای مجوز از وزارتخانه ذیربط از جمله مراکز آموزش عالی ( برابر آنچه که طی ضوابط وزارت علوم آمده ) شناخته شده و ضمن رعایت ضوابط و مقررات ، مشمول معافیت مالیات بر درآمد عملکرد خواهند بود .

  [پاسخ]

  شاهین در ساعت 11:24 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2014

  با عرض سلام آیا مراکز مهارت آموزی کارو دانش معاف از مالیات هستند؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ سپتامبر 12th, 2014 6:57 ب.ظ:

  سلام ، آقای شاهین
  تا آنجا که می دانم معافیتی از این نوع که گفتید برای ایندسته از صاحبان مشاغل در نظر گرفته نشده است

  [پاسخ]

  یوسف در ساعت 2:25 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2014

  من که دو تا وام مسکن دارم ایا از برداخت مالیات معاف هستم یا نیستم

  [پاسخ]

  یدالله یزدانی در ساعت 12:47 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2014

  با سلام
  ایا مالیات بر صادرات انهم کلان قبل از دریافت هیچ جوایزی عامل شکست یک صادرگننده نسیت

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 7:38 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2014

  با سلام
  شرکتی داشتم که در سالهای ۷۱ الی ۷۶ در زمینه ساخت ماشین الات صنعتی فعالیت میکردم ایا قانون معافیت مالیاتی در این سالها برای صنعت منظور شده ؟ ممنون میشم پاسخ بدهید اگر امکان داره قانون مورد نظر را به ایمیلم بفرستید قبلا از حسن نظر شما سپاسگزاری میکنم

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ نوامبر 29th, 2014 11:17 ب.ظ:

  سلام آقای محمد
  لطف فرمایید جهت اطلاع از موضوع به قانون مالیاتهای مستقیم قبل از مصوبه فعلی ( ۸۰/۱۱/۲۷ ) ترجیحا” فصل معافیتها مراجعه نمایید .

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ دسامبر 1st, 2014 8:15 ب.ظ:

  از پاسخ تون سپاسگزارم

  [پاسخ]

  حبیبی در ساعت 12:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2014

  در ماده ۱۷۲ به نهادهایی اشاره شده است که پرداخت های نقدی به آنها از درامد مالیاتی کسر میگردد. از کجا میتوان لیست نهادهای مورد تایید دولت را بدست آورد؟

  [پاسخ]

  بهروز در ساعت 10:36 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2015

  با سلام
  دوست من یک مغازه دارد که در سال ۸۹ خریده و باز کرد ممیز او بهش گفته بود که تو یکسال دادن مالیات معاف هستی و او هم مالیاتهای سال ۹۰ ۹۱ ۹۲ و ۹۳ که قطعی انها امده است را پرداخت کرده است حالا اداره مالیات میگوید شما مالیات سال ۸۹ را نداده اید و سه برابر سال ۹۳ برایشان بریده است و ممیز قبلی هم رفته است
  ایا ماده یا تبصره ای هست که بگوید ایشان معاف هست
  ممنون میشم پاسخ بدهید اگر امکان داره قانون مورد نظر را به ایمیلم بفرستید قبلا از حسن نظر شما سپاسگزاری میکنم

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 24th, 2015 11:31 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  معافیت خاصی به جز همان معافیت سالانه حقوق آنهم به شرط ارسال اظهارنامه متصور نیستم.

  [پاسخ]

  شیوا عزت دوست در ساعت 11:52 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2015

  با سلام و سپاس فراوان از زحماتتون برای آگاه سازی جامعه از قوانین مالی و تجاری .
  من به یاری خدا تصمیم دارم برای شادی روح مادر و پدرم موسسه خیریه ای تاسیس کنم.
  سوالاتی برام مطرحه که اکر راهنمائیم کنید , لطف بزرگی در حقم کردید.
  ۱- تفاوت های قانونی انجمن , بنیاد, موسسه و سازمان یاری رسان چیست ؟
  ۲- برای استفاده از معافیتهای قانونی مالیات و نیز عدم چالش با سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمانها و نهاد ها , کدامیک از موارد مطرح شده در بالا را پیشنهاد میکنید؟
  اگر پاسخ رو به ایمیلم بفرستید بینهایت سپاسگزار خواهم شد.
  براتون آرزوی سلامتی و دلخوشی دارم
  با سپاس مجدد

  [پاسخ]

  س.پناه در ساعت 3:33 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2015

  با سلام احترام
  آیا بعد از انتقال محل کارخانه به شهرک های صنعتی شرکت از مالیات مربوط به سالهای قبل که در محل شهرک های صنعتی واقع نبوده است، معاف می باشد و مالیات پرداختی به حساب بستانکاری شرکت منظور می شود؟
  سپاس بی کران

  [پاسخ]

  محمدآوازه در ساعت 4:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2015

  سلام . شرکتی داریم که تولید کننده دستگاه آر.او(تصفیه آب در بخش دیالیز ) بیمارستانی است حال با توجه به اینکه۱) تولید کننده انحصاری در کشور ایران است ۲) جلوگیری از خروج ارض میکند۳) مربوط به بخش بیمارییهای خاص است
  آیا معافیت های مالیاتی شامل حا ما می شود. باتشکر

  [پاسخ]

  ع. دلخواه در ساعت 9:03 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با سلام
  خواهشمند است نحوه برخورد و ثبت مالی با هدایای جنسی از محل تولید محصولات تولیدی شرکت و یا محولات قابا فروش شرکت به کارکنان آن مجموعه و یا غیر از نکته نظر فرئو ش و غیر و گردش مواد چه خواهد بود .
  با تشکر

  [پاسخ]

  حسن در ساعت 11:14 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با عرض سلام خدمت شما
  من یک کاسب حومه مشهد هستم
  من تا سال ۹۱ همه مالیاتم را پرداخت کردم
  وتا به امروز هیچ قبضی بابت سال ۹۲ و۹۳ دریافت نکردم
  ایا در صورت جمع کردن مغازه و اعلام ورشکستگی از مالیات سال ۹۲ و۹۳ معاف میشو م
  لطفا راهنماییم کننید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 14th, 2015 10:48 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر.مالیات هرسال ناشی از عملکرد همان سال است.
  برای این دوسال اظهار نامه فرستاده اید؟

  [پاسخ]

  سیاوشي در ساعت 10:03 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با سلام و عرض تشکر بابت سایت خوبتان
  چنانچه شرکتی در کارهای عام المنفعه مثل تجهیز امامزاده فعالیت کند، از معافیت مالی برخوردار خواهد شد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 26th, 2015 12:58 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  پیشنهادم دنبال کردن این مسیر است:
  اینجا

  [پاسخ]

  بنایی در ساعت 3:34 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  باسلام
  خواستم بدونم آیا شرکتهای دانش بنیان ( فن آوری اطلاعات ) شامل معافیت
  مالیاتی می شوند ؟ اگرمی شوند طبق چه ماده ای ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 9th, 2015 10:57 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله کلمه ” دانش بنیان ” را درهمین سایت جستجوکنید.

  [پاسخ]

  سلطانی در ساعت 11:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  باسلام
  میخواستم بدونم ایا شرکت هایی که اسپانسر تیم های ورزشی میشوند از تخفیفات مالیاتی بهره مند میشوند در ضمن اگر هر مزایای در این رابگه برای اسپانسر هست در این زمینه آدرس مستند ان را برایم بنویسید
  با تشکر

  [پاسخ]

  منفرد در ساعت 9:38 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  با درود
  ما یک موسسه فرهنگی دیجیتال با مجوز از وزارت ارشاد ثبت کرده ایم
  میخواستم بپرسم ایا از معافیت مالیاتی برخوردار هستیم
  با تشکر

  [پاسخ]

  شكبر در ساعت 6:14 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  با سلام و تشکر از اطلاعات بسیار مفید شما
  اگر یک شرکت خصوصی بخواهد در امور ورزشی ( تیم های ورزشی ، انجمن ها و….) اسپانسر بشود آیا مشمول معافیت مالیاتی میشود یا خیر ؟
  اگر ممکن است برایم بگویید کدام ماده ی قانون های معافیت در این زمینه هست
  با تشکر

  [پاسخ]

  سینا در ساعت 1:14 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  سلام کارخانه سیمان نهاوند میخواهد فعالیتهای ورزشی را در قالب تیمهای ورزشی سازمان یافته تشکیل دهد آیا از معافیت مالیاتی میتواند استفاده نماید. ماده قانونی آن را نام ببرید.

  [پاسخ]

  دانیال در ساعت 9:17 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  با عرض سلام و ادب
  میخواستم بدونم یک شرکت خصوصی که در بخش صنعت مشغوله با به خدمت گرفتن یک تیم ورزشی یا یک باشگاه ورزشی از لیگ دسته یک یا دسته دو که خودش سرمایه گزاری در امر ورزش می باشد می تونه از معافیت یا کسر مالیات برخوردار بشه یا نه؟
  ممنون میشم اگه کامل راهنماییم کنید چون هیچ جا نتونستم جوب سوالمو کامل بگیرم
  در پایان تشکر میکنم از سایت خوبتون

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ ژوئن 16th, 2015 11:07 ب.ظ:

  سلام
  معافیتی در این خصوص پیش بینی نشده است /

  [پاسخ]

  محمد خردی در ساعت 4:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  سلام .خسته نباشید.آیا اصناف (فروشنده لوازم کامپیوتر) در سال اول دایر شدن مغازه آن هم بصورت اجاره از مالیات معاف هستند؟؟؟؟
  آیا معافیت در سال اول اجاره مغازه برای اصناف ماده قانونی دارد؟؟/

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 16th, 2015 5:13 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  تاجایی که مااطلاع داریم صرفا معافیت اصناف درصورتی که شخص حقیقی باشند همان معافیت سالانه حقوق است .

  [پاسخ]

  میثم در ساعت 11:37 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  با سلام
  آیا برای شرکتهای تولیدی که طرح های تحقیقاتی دارند معافیت مالیاتی منظور می گردد در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دستورالعملی جهت این کار دارد
  با تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ ژوئن 16th, 2015 11:09 ب.ظ:

  سلام
  توصیه می شود بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوطه را مطالعه فرمایید /

  [پاسخ]

  مرتضی در ساعت 3:20 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  با سلام خسته نباشید مغازه لوازم خانگی دارم تازه گی یک مغازه دیگه اجاره کرد ه ام و شعبه دوم مغازه را تاسیس کرده ام می خواهم بدانم آیا همسر بنده بعنوان شریک می تواند بشود و از قانون معافیت مالیاتی هم بر خوردار است و باید یک عد اظهارنامه تنظیم کنیم یا هر کدام جدا گانه اگه جدا گانه باشد باید همه هزینه ها در اظهارنامه ها با هم نوشته شود یا حدا گانه باشد لطفا راهنمای فرمائید

  [پاسخ]

  میم در ساعت 9:09 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  با سلام
  شرکت های دانشبنیان که معاف از مالیاتند. ایا باز هم بایداظهارنامه پر کنند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 29th, 2015 12:46 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  معافیت مالیاتی عاملی برای انجام ندادن تکالیف قانونی مثل ارسال لیست حقوق , کسر مالیاتهای تکلیفی , ارسال اظهارنامه ودفاتر نیست.

  [پاسخ]

  اسی در ساعت 6:08 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  سلام خداقوت طاعات و عبادات قبول
  کدامیک از بندهای حقوق فرهنگیان از مالیات معاف است؟
  حق عائله مندی
  خق اولاد
  فوق العاده ایثارگری
  فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته
  فوق العاده بدی آب و هوا
  فوق العاده خدمت در مناطق جنگ زده
  فوق العاده نشان های دولتی
  خواهشا هرکدام از مالیات معاف هستند بگید. ممنون

  [پاسخ]

  حسین در ساعت 6:34 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  سلام
  از بذل اطلاعات بسیار خوبتون بسیار بسیار متشکرم. و خواهشمندم پاسخ این سئوال من و راه جبران محبتتان را نیز بفرمایید.سئوال: همسر من ۴ سال است که حرفه وکالت را شروع کرده .فلج اطفال و معلول بوده ،از دو سال پیش نیز بر اثر حادثه ای کاملا ویلچر نشین شده .اداره امور مالیاتی برای هزینه های ماده ۱۳۷ از من فاکتور می خواهد در صورتیکه علاوه بر هزینه های پزشکی فراوان (مثل مشکلات و تبعات افسردگی همچون اختلال در سیستم ایمنی بدن و هزینه های درمان آنها و اختلالی که این بیماریها در کسب درآمد شخص نیز ایجاد می کند)معلولیت هزینه های بسیار زیادی مثل بهینه سازی منزل و محل کار جهت تردد . پرداخت حقوق خدمتکار در منزل و پرداخت حقوق خدمتکار در محل کار. همراهی همیشگی یک راننده جهت جابجایی وکیل به مراجع قضایی و محل کار. هزینه دو نفر کارگر برای تردد ویلچر نشین به هر کجا که بیش از یک پله داشته باشد!!!! و صدها هزینه ریز و درشت و مشکلات بغرنج دیگری که گفتن آنها بسیار وقت گیر و مکدر کننده حال شنونده است. و ارایه فاکتور برای همه این مخارج ممکن نیست. راهنمایی شما در این زمینه چیست؟ قبلا از لطف و صرف وقت شما بسیار سپاسگزارم .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 8th, 2015 6:10 ب.ظ:

  باسلام و تشکر
  ضمن آرزوی سلامتی ؛ لطفا دستورالعمل های مرتبط را هم مرور بفرمائید.
  درهرصورت می بایست برای استفاده از این ماده ی قانونی , شرایط آنرا بپذیرید ونهایتااینکه برای سال بعد پیش بینی بفرمائید.

  [پاسخ]

  حسین پاسخ در تاريخ جولای 8th, 2015 7:21 ب.ظ:

  با سلام مجدد.از بذل توجه شما و سرعت پاسخ بسیار سپاسگذارم. و امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 8th, 2015 8:13 ب.ظ:

  تشکر و سپاس از اظهار لطف شما

  فرزاد در ساعت 4:02 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  آیا کمک های نقدی به مساجد در سالهای ۹۰تا ۹۴ موجب کسر مبلغ اهدا شده از درآمد مشمول مالیات مودیان برای همان سالها می گردد ؟

  [پاسخ]

  ساسان در ساعت 2:35 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  سلام..لطفا بفرمایید اگر شرکت خصوصی یا دولتی اسپانسر یک تیم ورزشی بشود آیا مقدار هزینه های انجام شده از مالیات کسر میشود یا خیر….ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  امیر علی غفوریان در ساعت 8:02 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  با عرض سلام
  من مدیر مالی شرکتی هستم که معافیت ۱۰ ساله از تاریخ بهره برداری موضوع ماده ۱۳۲ داشته.در ۹۳/۰۳/۱۳ این معافیت به پایان رسیده.آیا برای مالیات عملکرد سال ۹۳ بایستی سود و زیان جداگانه تا تاریخ معافیت ارائه دهیم یا سود کل سال رو مثلا تقسیم بر ۱۲ میکنند و سهم سودی که مشمول نیست رو اینطوری بدست میارن.لطفا راهنمایی بفرمایید.با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 14th, 2015 11:18 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  درسال اول چه شرایطی داشتید؟
  اگر درسال اول معافیت به نسبت بوده به همین شکل در سال آخر هم اعمال میشود.

  [پاسخ]

  هورام در ساعت 12:15 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  با سلام و تشکر بابت تمامی زحماتتان. با اجازه یه سوال داشتم. آیا جوایز حاصل از قرعه کشی و مسابقات همراه اول و ایرانسل مشمول مالیات می گردد؟ چند درصد و چگونه؟
  ( یکی از دوستان بنده برنده ۱۰۰ میلیونی شده در یه مسابفه ایرانسل، هنگام مراجعه به شرکت اسپانسر مسابقه بهش گفتن باید ۲۵% مالیات بده و یا این پول رو از جایزه کم کنند که به نظر بنده مشکوک اومد و موجب طرح سوال شد)
  بل تشکر

  [پاسخ]

  محمد علی در ساعت 11:35 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  با سلام اشخاص حقیقی که در بورس فعالییت دارند باید اظهارنامه بدهند با تشکر

  [پاسخ]

  باران در ساعت 2:34 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  با عرض سلام و خسته نباشین.
  بنده حسابدار یک فروشگاه مواد غذایی، بهداشتی و … هستم،
  قرار است که از یک تیم ورزشی حمایت کنیم و از این طریق مالیات کمتری بپردازیم.
  با عرض معذرت لطفاً شرایط حامی شدن و درصد کم شدن مالیات را توضیح دهید .
  باتشکر

  [پاسخ]

  ابوالفضل در ساعت 12:21 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  سلام
  ۳ ماه هستش که مغازه ای رو اجاره کردیم و امانت فروشی یا همون سمساری زدیم.
  الان برای اظهار نامه آیا من باید کاری کنم و به اداره مالیات مراجعه کنم؟
  ایا من برای یک سال بخام تو مغازه فعالیت کنم باز هم باید مالیاتی پرداخت کنم!؟
  چون شنیده بودم مغازه ی اجاره سال اول معاف از مالیاته،ایا این درسته؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 18th, 2015 6:26 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر درسال جاری شروع کرده اید این اظهارنامه مربوط به عملکردسال قبل است.شما می بایست به حوزه مالیاتی محل فعالیت بروید و تشکیل پرونده بدهید تاسال بعد
  درصورت طی مراحل اداری به اندازه معافیت حقوق سالانه شما هم معافیت دارید.

  [پاسخ]

  مجید قریشی در ساعت 3:27 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  باسلام و خسته نباشید کارکاهایی داشتیم حقیقی که انرا به شرکت و حقوقی تبدیل کردیم ایا این عمل به نفع ما بوده است ؟ تولیدی و تعمیری با مجوز وزارت بازرگانی سال تاسیس ۱۳۹۰ میباشد از معافیتهای مالیاتی برخوردار میشویم ؟ مکان در یک روستا در استان گلستان ؟ لطفا به ایملم پاسخ دهید

  [پاسخ]

  احمد در ساعت 9:25 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  با سلام.
  آیا باشگاه های ورزشی مشمول مالیات میشن؟و باید اظهار نامه مالیاتی پر کنن؟منظورم باشگاههای بزرگ نیست.سالن های ورزشی رزمی که توی همه محلات هست منظورمه.
  موسسات فرهنگی ورزشی چطور؟
  ممنونم

  [پاسخ]

  فرزانه در ساعت 9:06 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  باسلام و عرض خسته نباشید
  شرکت ما در شهرک علمی و تحقیقاتی قرار دارد. میخواستم اگه میشه لطف کنید سلسله مراتبی را که باید انجام دهم تا شرکت مشمول معافیت شود را بهم بگید باتشکر.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 11:13 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  دوستان سلام.
  آیا کسی در مورد معافیت های وارداتی کالا برای اشخاصی که کارت جانبازی دارند اطلاعی داره ؟
  و اینکه چگونه میشه مطلع شد که این معافیت ها شامل چه کالاهایی با چه درصدی میشه.
  آیا منبعی در رابطه با تشریح و تفکیک اینگونه معافیت ها ( الزاما در مورد جانبازان و آزادگان ) وجود داره؟
  و اینکه به کدام ارگان برای تشخیص این تخفیفات بایستی مراجعه کرد؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

  [پاسخ]

  رضا داودی در ساعت 9:41 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  با سلام
  میخواستم بدونم آیا مراکز حوزوی معاف از مالیات هستند.
  به طور مثال یک مرکز حوزوی طبق یک قرارداد با یک فرد در باب کار ساختمانی قرارداد دارد, آیا ۳ درصد مالیات تکلیفی که می بایست از قرارداد فرد مورد نظر کسر گردد چون با مرکز حوزوی بابت این کار قرارداد دارد معاف است یا مرکز حوزوی باید از قرارداد ۳ درصد مالیات را کسر نماید.
  به طور کلی مرکز حوزوی شامل چه نوع معافیت های مالیاتی میباشند.

  [پاسخ]

  من در ساعت 11:01 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  سلام
  ایا کسی که جواز کسب به اسمش هست باید ماایات بدهد؟
  من جواز کسب یه مغازه به اسممه ولی مغازه دست کسی دیگس که با جواز من کار میکنه
  ایا مالیات به حساب من نوشته میشود؟

  [پاسخ]

  مرتضی پارسائیان در ساعت 3:56 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  باسلام
  میخواستم بدانم که آیا شرکتهای بسته بندی گوشت که جزو صنایع تبدیلی و تکمیلی بوده و دارای مجوز از جهاد کشاورزی هستند از پرداخت عوارض صنفی معاف هستند .
  در صورت مثبت بودن طبق چه ماده ای معاف میباشند . باتشکر فراوان

  [پاسخ]

  فرستاده در ساعت 5:04 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  با سلام خلاصه کلام یک شرکت خصوصی که بنده ۲۰ درصد سهام داشتم و حق امضائ و مهر شرکت نزد مدیر عامل بود – مدیر عامل فراری شده و خارج از دسترس حدود ۶۰ م (شامل ۳۰ م چک برگشتی + ۳۰ مالیات سال آخر )به مالیات بدهکار است .حدود ۵ سال شرکت جمع شده منم فقط یک ماشین قدیمی مدل ۷۸ دارم که توقیف شده توسط اداره مالیات نمیدانم چه کار کنم.

  [پاسخ]

  طاهر در ساعت 9:14 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2015

  سلام
  ما به تازگی شرکت تعاونی مسکنی به ثبت رسوندیم و دفاتر پلمپ شده رو اقدام کردیم بگیریم می خواستم بدونم کی به سازمان امور مالیاتی معرفی میشیم و کلیات کار چگونه است لطفا راهنمابی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 27th, 2015 7:01 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خودتان مکلف به مراجعه و تشکیل پرونده مالیاتی هستید.

  [پاسخ]

  شکوهی در ساعت 6:12 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2015

  باسلام
  یه سوال داشتم ایا کسیکه معلول جسمی حرکتی میباشد وزیر بوشش بهزیستی هیچگونه معافیت مالیاتی دارد یا خیر؟ ممنون میشم اگه اطلاعی از این زمینه داشته باشید بنده رو راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  جمال امين پور در ساعت 11:25 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2015

  باسلام
  من ازسال ٨٧یک واحد تولیدی دارم بندژ تبصره ٢وام گرفتم حالاهشت سال است کارمیکنم
  اداره مالیات نگفتن ا.زمالیات معافی بایدچکارکنیم

  [پاسخ]

  سید حسین طباطبایی در ساعت 11:41 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2015

  با سلام و احترام
  ظاهرا معلولین عضو سازمان بهزیستی از پرداخت مالیات حقوق کارمندی معاف می باشند.
  لطفا ماده اجرایی آن را اعلام نمایید .
  هرچه در سایتها میگردم ماده موجود نیست و به صورت کلی از آن صحبت شده است.
  باتشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 7th, 2015 10:27 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  همه ی کارمندان به اندازه سقف معافیت سالانه حقوق , معافیت دارند ولی بابت الباقی آن بندی در قانون یا بخشنامه نیامده است یا حداقل بنده از آن بی اطلاعم.
  در خصوص هزینه های درمانی ماده ۱۳۷ وبخشنامه آن را درلینک زیر مشاهده بفرمائید:
  اینجا

  [پاسخ]

  mohammadreza در ساعت 12:45 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2015

  سلام و عرض ادب واسه ازمون تعیین سطح سازمان امور مالیاتی نمونه سوال نداری
  متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 10th, 2015 10:18 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  نه متاسفانه در اختیار نداریم.

  [پاسخ]

  فاطیما در ساعت 8:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2015

  سلام وقت به خیر،
  آیا شرکتهای پژوهشی علمی که فعالیتشان اختراع دستگاه می باشد وبا ارگان های دولتی همکاری دارند باید مالیات بپردازند؟ وحسابداری آنها به صورت شرکت تولیدی می باشد؟.ممنون میشم اگه اطلاعاتی دراین مورد دارید بنده رو راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 18th, 2015 1:41 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیررا مرور کنید:
  اینجا

  [پاسخ]

  فاطیما در ساعت 2:26 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2015

  سلام وقت به خیر
  بسیارسپاسگزارم از راهنمایی شما. واینکه وقت گزاشتید وپاسخ بنده رو دادید
  سوال دوم من درمورد حسابداری این شرکتها بود وقتی دستگاه اختراع میشه ثبت هزینه انجام میشه باید با این شرکتها مثل شرکت تولیدی رفتار کنیم برای ثبت کالای ساخته شده یا نه ؟ ممنون میشم اگه این سوال بنده روهم جواب بدید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 18th, 2015 9:46 ب.ظ:

  عرض سلام و تشکر
  لطفا شرایط اختراع دستگاهی که می فرمائید را با استاندارد زیر تطبیق دهید:
  اینجا

  [پاسخ]

  لیلا در ساعت 1:15 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2015

  با سلام
  در صورت ثبت یک موسسه خیریه با نام شرکت هواپیمایی که در حال فعالیت است، ایا شرکت هواپیمایی معاف از مالیات میگردد؟
  با سپاس

  [پاسخ]

  امیر در ساعت 1:33 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2015

  سلام
  ما دوسال یک مغازه اجاره ای داشتیم و اظهارنامه را پر کردیم و مبلغ علی الحساب را هم پرداخت کردیم ولی پارسال ورشکست شدیم تعداد زیادی از چکهایمان برگشت خورد .
  میخواهم بدانم وضعیت مالیاتی ما به چه صورت میشود .
  لطف میکنید اگر توضیح کامل دهید.

  [پاسخ]

  ایمان در ساعت 7:52 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2015

  با عرض سلام وادب
  بنده ۱۵ میلیون بدهکاره سازمان مالیاتی کشور هستم.
  چند ماه پس از تشدید تحریمها ورشکسته شدم و قادر به پرداخت بدهکاریم در طول دو سال پیش نشدم.
  همکنون هم از شرایط جالبی ندارم.
  لطفا راهنمایییم کنید.
  باتشکر از شما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 26th, 2015 12:02 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیر رادنبال کنید:
  اینجا

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 2:33 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2015

  با سلام . مجتمعهای بهزیستی که زنان بی سرپرست و دختران خود سرپرست را تحت حمایت خود دارند بنا به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند ولی اداره دارائی اعلام میکند که باید مالیات پرداخت کنین از ابتدای سال هم پرداخت کردیم . آیا مالیات به ما تعلق می گیرد یا نه ؟

  [پاسخ]

  نگار در ساعت 2:58 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2015

  آیا وب سایت های خبری مشمول قوانین مالیاتی می شوند؟

  [پاسخ]

  ایمان در ساعت 6:56 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2015

  با سلام میخواستم اینو بدونم که اگر اشخاص بند الف یا ب اسپانسر ورزشی یه تیمی در حد استانی بشن ایا هزینه ها مورد قبول سازمان قرار میگیره

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 7:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  با سلام
  من کارمند دولت هستم و مالیات از حقوقم کسر میشه. و مغازه ای دارم که بعد از ظهرها باز میکنم.میخواستم بدونم آیا درآمد این مغازه هم مشمول مالیات میشه یا نه؟ ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 2nd, 2016 11:56 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  قطع به یقین درآمد حقوق شما به کسر معافیت پرداخت میشود لذا کارهای بعدی شما مشمول مالیات هستند.

  [پاسخ]

  علي در ساعت 9:31 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  با سلام و تشکر
  بنده به عنوان مدرس دوره های آموزشی با شرکتها قرارداد می بندم و حق الزحمه دریافت می کنم ، معمولا در قراردادها ۳% مالیات کسر شده و فیش آن پس از پرداخت از طرف شرکتهای تجاری به اینجانب تحویل می گردد ، سوالی که از خدمتتون داشتم اینه که من باید برای درآمدهایم از این ناحیه اظهار نامه پر کنم یا نیازی نیست؟ امور آموزشی به جز معافیت ماده ۱۳۴ که ارتباطی به فعالیت بنده نداره شامل معافیت دیگری می شود یا خیر؟
  پیشاپیش متشکرم.

  [پاسخ]

  وحيد در ساعت 9:15 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  با سلام و احترام
  بنده حسابدار شرکتی هستم که سهامدار اصلی آن شهرداری و بقیه سهامداران نیز اوقاف ویک موسسه خیریه میباشد و اینکه زمین محل فعالیت هم وقفی میباشد و در اساسنامه شرکت ذکرشده است میخواستم ببینم که این شرکت با توجه به سهامداران آن مشمول معافیت مالیاتی میباشد یاخیر؟
  با تشکر از زحمات شما و سایت بسیار عالیتون

  [پاسخ]

  هوشنگ خاتمی در ساعت 1:10 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  استاد عالیقدر سلام ووقت بخیر شریکم میر است وموسس صاحب جواز (حقیقی ) دارای سابقه ریاست اموزش وپرورش در منطقه ۸ تهران بزرگ لذا فکر نمی کردم پیاده ایم و نا اگاه به قوانین حال بعد از ۴سال معنی حقیقی و حقوقی را فهنیده ایم انهم از لطف دارایی سرورم دستمان ازر هر جا بریده شده بقول اتراک اول الله بعد شما هییت بدوی نظر ممیز را نایید کرده در محضر خدایی تجدید نظ باخته ایم نام شرکتن مان از نام مجمع گرفته شده شرکتمان بک زیر مجموعه ومورد فعالیت دارد وبس چه عرض کنم مدرسه مان جواز دارد وفعالیت شرکتمان مدرسه دارد وشماره وثبت و دفاتر تاز نامه وغیره ایا میتوان از اصل تسری اگر باشد واصول انسانی وغیر فرار از مالیات وهر اصل دیگر نجس نه کننده مجموعه استفاده کرد
  ضمنا تکلیف معافیت مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
  با پوزش وعرض سپاس و منتظر ووا نفسا خاتمی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 19th, 2016 10:55 ب.ظ:

  سلام و عرض ادب
  البته بنده درجایگاه استادی نیستم.لطفا سوالتان را واضح تر بیان بفرمائید.
  بافرض شخصیت حقیقی برای مدرسه ی شما مالیات تعین شده؟

  [پاسخ]

  مریم در ساعت 7:34 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  سلام.سؤالی از خدمت شما دارم.مدرسه غیر انتفاعی در اداره دارایی پرونده حقیقی باز کرده است یعنی به نام مؤسس مدرسه آیا باز هم از مالیات معاف است؟از مالیات ارزش افزوده هم ماف است؟ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 20th, 2016 9:56 ب.ظ:

  باسلاو احترام
  تاجایی که اطلاع دارم درماده ۱۳۴ قانون مالیاتها نوع شخصیت باعث معافیت نیست بلکه خود فعالیت است که ملاک می باشد ومعافیتهای این چنینی وابسته به نوع شخصیت نیست لذا ضمن انجام تکالیف قانونی خود لینکهای زیر را هم مرورکنید:
  اینجا
  اینجا
  اینجا
  اینجا
  اینجا

  [پاسخ]

  هوشنگ خاتمی در ساعت 9:21 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  استادم با عرض ادب واحترام وتهیات قلبی سرورم مدرس پیر وقدیمی تربیت معلمم ودرگیر مجدد تعلیم وتربیت در عتاب وخظابم در شرایطی که انتظازش را نداشتم چون شمایی پیدا کردم که وقت گرانبها انهم برایگان در اختیار جویندگان میگذارید مرحبا ومرحبا واحسنت برشما وتعلیم دهندگان شما مرحبا بگذارید با ۲ نمونه از قدما ومتاخرین سخن به پایان رسانم ۱ هر کس ان ارزد که ورزد ۲ بهشت را به بها دهند نه به بهانه ۳ در شرایطی که اگر همه چیز بر وفق مراد باشد وتعطیلی نه در ۲۴۰ ساعت بلی انهم معلوم نبست با چه طرز تفکری وچه معلوماتی پس استادم سلام واجرکم عندالله والسلام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 20th, 2016 9:40 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب مجدد حضور جنابعالی دارم.
  استفاده کردم. سایه لطف شما مستدام.
  برای اینکه مزاحمتی برای شما ایجاد نشود شماره تلفن ویرایش شد.
  باتقدیم احترام

  [پاسخ]

  داودی در ساعت 9:19 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2016

  با سلام لطفا بفرمائید ایا سازمانهای مردم نهاد از مالیات معاف هستند یا خیر؟
  ضمنا در صورتیکه کار مطالعاتی و تحقیقاتی انجام دهند ایا هزینه حق الزحمه محققین شامل مالیات میشود

  [پاسخ]

  داودی در ساعت 9:19 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2016

  با سلام لطفا بفرمائید ایا سازمانهای مردم نهاد از مالیات معاف هستند یا خیر؟
  ضمنا در صورتیکه کار مطالعاتی و تحقیقاتی انجام دهند ایا هزینه حق الزحمه محققین شامل مالیات میشود
  منتظر پاسخ

  [پاسخ]

  ثنا در ساعت 6:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2016

  با سلام و عرض ادب .ما یه شرکت و معدن گرانیتی داریم که کاملا ثبت هست و سالانه ۱۰۰ میلیون مالیات میدیم سوالم این هست که یک باشگاه فرهنگی ورزشی فوتبال راه بندازیم و هزینه هایی صرف این باشگاه بشه میشه که از معافیت های مالیاتی شامل حالمون بشه ؟با تشکر

  [پاسخ]

  فرزاد در ساعت 8:50 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2016

  با سلام
  ما صاحب یک شرکتین که باید هر سال مالیات بدیم
  آیا اگر اسپانسر تیم ورزشی بشیم از مالیات کسر میشه؟

  [پاسخ]

  حسین در ساعت 12:18 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2016

  با سلام
  ایا مالیات بر در امد مشاغل را میشود جهت ابادانی کشور و بوسیله شهرداریها یا سایر ارگانها صرف کرد
  یا در امور فرهنگی بوسیله انجمن های مختلف مثلا موسیقی
  ویا در امور ورزشی
  با تشکر
  ضمنا خواهشمندم یک حسابدار خبره و کار بلد با امور مربوطه به دارایی معرفی نمایید

  [پاسخ]

  محمد حسن حيدري در ساعت 10:41 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2016

  ببخشید خاستم بدونم باتوجه به اینکه فعالیت انتشاراتی معاف از مالیات است آیا حقوق کسانی که در آن انتشارات و در جهت انجام امور انتشارات فعالیت میکنند نیز معاف است ؟؟

  [پاسخ]

  امير در ساعت 4:58 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2016

  آیا سود حاصل از فروش دارائی ثابت از مالیات بر عملکرد ۲۵ درصد معاف است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 6th, 2016 10:41 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  مالیات دارایی های ثابتی مثل خودرو درزمان نقل و انتقال دریافت میشود لذا دیگر مشمول سود عملکرد نیستندولی دارایی هایی که مشمول مالیات مقطوع نیستند در عملکرد محاسبه میشوند.

  [پاسخ]

  سعید در ساعت 7:14 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2016

  با سلام آیا پولی که در بانک است شامل مالیات میشود ؟ سودش چطور؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 1st, 2016 6:08 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر . خیر

  [پاسخ]

  امید در ساعت 10:30 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2016

  باسلام
  بنده برج چهار ۹۴ یک شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی ( آژانس هواپیمایی ) تاسیس نمودم ، بابت مالیات سال ۹۴ چند درصد معافیت شامل شرکت بنده میشود ؟

  [پاسخ]

  پریسا صالحی در ساعت 9:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2016

  معافیت مالیاتی شرکتهای تولییدی را می خواستم بدونم طبق کدوم ماده قانونی می باشد

  [پاسخ]

  علیرضا الوستاتی مفرد در ساعت 12:04 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2016

  سلام شب بخیر ایا شرکتهای تعاونی قبل وبعد ازانحلال باید اظهارنامه مالیاتی پرکنند.لطفا جواب بدهید .تشکر.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 9:53 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2016

  با سلام خدمت شما دوست عزیز
  من شش ماه یک فست فود راه اندازی کردم که با توجه به هزینه بالای اجاره و حقوق پرسنل محبور به تعطیلی کسب و کار شدم یعنی ورشکست شدم ایا من باید مالیات پرداخت کنم در ضمن کرایه مغازه بنده ماهیانه دوازده و نیم میلیون بوده و شش کارگر داشتم که حدود ده میلیون حقوق پرسنل بوده

  [پاسخ]

  مینا در ساعت 11:43 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2016

  با سلام و احترام
  شرکت ما یک شرکت تقریباً تازه تاسیس هست که در بهمن ۹۳ تاسیس شده و بدون هیچگونه فعالیت بوده و در تاریخ بهمن ۹۴ ما پرونده مالیاتی تشکیل دادیم.
  سوال داشتم که ما چگونه می توانیم از معافیت ۳ ساله مالیاتی استفاده کنیم و درباره ماده یا تبصره آن توضیح میدهید؟
  چگونه باید اقدام کنیم؟

  با تشکر از شما اساتید بزرگوار

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 26th, 2016 10:16 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  چه نوع معافیتی مد نظر شماست؟
  کارکرد شرکت شما چیست؟

  [پاسخ]

  حمید رضا در ساعت 11:48 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2016

  با عرض سلام وادب
  آیا به جوایز نقدی همراه اول مالیات تعلق میگیرد، اگر جواب مثبت است چند درصد واگر تعلق نمی گیرد لطفا بخشنامه مربوطه را اعلام فرمایید ،/
  از زحمات شما سپاسگزارم

  [پاسخ]

  مجيد در ساعت 4:21 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2016

  سلام و عرض احترام خدمت شما
  بنده مدیر یک باشگاه فوتبال در تهران هستم
  در خصوص جذب اسپانسر برای تأمین بخشی از هزینه های جاری باشگاه هستم

  ممنونم میشم راهنمایی بفرمایید اگر شرکتی خصوصی در این راستا با این باشگاه قرارداد اسپانسری تنظیم کند از مالیات معاف خواهد شد یا خیر
  و یا اینکه تخفیفی به شرکت حمایت کننده از طرف أداره مالیات داده خواهد شد یا نه ؟؟
  در این خصوص راهنمایی کنید
  متشکرم

  [پاسخ]

  حامد در ساعت 1:39 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2016

  سلام خسته نباشید.ایا درآمدحاصل از کارکردن در دکلهای حفاری خلیج فارس مشمول پرداخت مالیات میشود؟

  باتشکر.عباسی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 8th, 2016 9:54 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  محل کار شما از مناطق محروم است؟

  [پاسخ]

  مریم در ساعت 11:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2016

  اگر شرکتی اسپانسر موسسات و طرح های آموزشی شود آیا از مالیات آن شرکت کم می شود؟

  [پاسخ]

  اعظم در ساعت 9:56 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2016

  سلام.پدر من ۸۱ سن دارد و دچار بیماری الزایمر اس و بیماری چشمی نیز دارد.آیا معاف است؟

  [پاسخ]

  اکبر علیزاده در ساعت 8:23 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2016

  سلام آموزشگاه های زبان پنج درصد از دریافتی شهریه خود را به آموزش و پرورش پرداخت میکنند با این وجود باز هم باید مالیات پرداخت نمایند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 28th, 2016 9:55 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  احتمالا این ۵% ارتباطی با مالیات ندارد

  [پاسخ]

  شمس در ساعت 11:48 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2016

  آیا هزینه هایی که شرکت برای ایمنی و رفاه پرسنل اش انجام می دهد مشمول مالیات می شوند

  [پاسخ]

  سید مسلم در ساعت 8:40 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2016

  سلام دو سوال داشتم
  ۱-من کار مند و همچنین ناظر سازمان نظام مهندسی می باشم از محل کار دائمم هزینه بیمه تکمیلی کم می شود و در صورت هزینه کرد بعد از مدتی ۷۰ درصد مبلغ رو به حسابم واریز میکنند سوال من اینجاست اگر بخواهم در ارائه اظهار نامه مالیاتی برای نظارت خود در نظام مهندسی مطابق ماده ۱۳۷ معافیت مالیاتی بشوم می توانم از بخش هزینه های درمان معاف مالیاتی بشوم با توجه به اینکه ۷۰ درصد آن هزینه ها توسط بیمه تکمیلی بر میگردد
  ۲- سوال بعد در مورد بیمه عمر می باشد من سالانه ۱۲۰۰۰۰۰خود را بیمه عمر سینا کردم آیا مشمول معاف مالیاتی می شود

  [پاسخ]

  سید مسلم در ساعت 8:41 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2016

  سلام دو سوال داشتم
  ۱-من کار مند و همچنین ناظر سازمان نظام مهندسی می باشم از محل کار دائمم هزینه بیمه تکمیلی کم می شود و در صورت هزینه کرد بعد از مدتی ۷۰ درصد مبلغ رو به حسابم واریز میکنند سوال من اینجاست اگر بخواهم در ارائه اظهار نامه مالیاتی برای نظارت خود در نظام مهندسی مطابق ماده ۱۳۷ معافیت مالیاتی بشوم می توانم از بخش هزینه های درمان معاف مالیاتی بشوم با توجه به اینکه ۷۰ درصد آن هزینه ها توسط بیمه تکمیلی بر میگردد

  [پاسخ]

  امیرحسین کیانی در ساعت 12:22 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2016

  با سلام اگر شرکتی به انجمن های علمی دانشگاه کمک کند تا چه میزان معافیت مالیاتی مشمول آن کمک می شود به عنوان مثال اگر ۲ میلیون تومان کمک کند تا چقدر معافیت مالیاتی مشمول حال آن شرکت می شود؟ لطفا هرچه زودتر کمک کنید چون تا سه روز دیگر می خواهم با یک انجمن علمی بر حسب معافیت مالیاتی قرار داد ببندم.باتشکر

  [پاسخ]

  هستی در ساعت 1:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2016

  با سلام من پرسنل قرارداد حق التدریسی دانشگاه هستم که درامد سالیانه م کمتر از ۱۰ میلیون است و شغل دومی ندارم بیمه هم نیستم آیا مالیات به من تعلق می کیرد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 20th, 2016 6:20 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ازشما مالیات علی الحساب کسر میشود؟
  بنا به درآمدی که فرمودیدخیر و اگر مالیات کم شده باشد بستانکار دارایی هستید.

  [پاسخ]

  محمدعلی در ساعت 11:20 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2016

  سلام
  سایتی دارم که خدماتی ارائه میکند که این خدمات فیزیکی نیستند مثلا پرداخت حق عضویت یا و…
  آیا هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات برارزش افزوده بر من تعلق میگیرد؟
  ضمنا شرکت وجود ندارد و از مشاغل خانگی است.

  [پاسخ]

  محمد حسین در ساعت 6:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2016

  با سلام و عرض خسته نباشید
  ببخشید اون قانونی که میگه میتونی بجای ریختن مالیاتت به خزانه میتونی همون پول رو به مدرسه یا هرجای دولتی دیگه هدیه بدی و بعدشم همون پول برات جزو مالیات داده شده حساب میشه و دیگه نمیخواد مالیات اضافه بدی کدوم بنده؟؟؟؟؟

  بیزحمت با ایمیل جوابمو بدید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 30th, 2016 6:37 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بعید می دانم چنین قانونی باشد یا ممکن است ما از آن بی اطلاع باشیم.

  [پاسخ]

  اصغر فرهادی در ساعت 2:20 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2016

  با سلام
  کارگردانان سینمایی که به فیلم هایشان جایزه اسکار تعلق گرفته و باعث افتخار مملکت هستند مشمول مالیات میباشند؟

  [پاسخ]

  نرگس در ساعت 12:23 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2016

  باسلام
  ببخشید من قوانینی درمورد مالیات بر صرف سهام میخواستم

  [پاسخ]

  فرانک امیری در ساعت 9:24 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2016

  سلام موسسه هنری تحت مجوز ارشاد دارم آیا معاف از مالیات یا خیر؟ تا الان معاف بوده اند موسسات. و همچنین آیا باید در اداره مالیات ثبت نام انجام دهم و بعد انها بگویند معافید؟

  [پاسخ]

  رضا گرایی در ساعت 9:48 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2016

  با سلام.آیا موسسات فرهنگی هنری تک منظوره باید مالیات پرداخت کنند؟ چه مقدار در سال؟ با تشکر

  [پاسخ]

  امید در ساعت 10:59 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2016

  با سلام

  من یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی دایر کرده ام با یک کارگر هنوز پروانه بهره برداری ندارم و شرکت هم تاسیس نکرده ام

  یک نفر کارگر هم بیمه رد میشود ایا مشمول مالیات میشوم؟ و باید اضهار کنم

  [پاسخ]

  محمود رشادی در ساعت 9:38 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2017

  با سلام: آیا به پیش فاکتور ارایه شده به بانکها و یا صندوقها مالیات تعلق میگیرد و اگر نمیگیرد مستند آن متشکرم

  [پاسخ]

  سنا مظهري در ساعت 7:42 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2017

  سلام شرکت هایی که فعالیت درمانی دارند مثل شرکت هایی که برای انجام ازمایش های دوره ای خون بینایی و شنوایی سنجی و تست قلب با ادارات و کارخانجات قرارداد میبندند معافیت مالیاتی دارند تشکر

  [پاسخ]

  حسن زاده در ساعت 4:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2017

  با سلام و تشکر
  ایا آزادگان و جانبازان در هنگام خرید خودرو از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که در فاکتور های فروش لحاظ می شود معاف هستند ؟
  با تشکر و امتنان

  [پاسخ]

  قاسم رضایی در ساعت 2:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2017

  سلام خسته نباشید من تازه کار زدم و از سربازی معاف شدم به خاطر بیماری صرع و هر ماه ۳۰۰هزار خرج دکتر میدهم یک‌پدر هم دارم ناراحتی اعصاب داره یعنی به زور خرج خانه در میاورم ااصناف و مالیات به من گیر دادن ایا من از مالیات معاف مشوم به خاطر بیماری من ایا بیماری من تاثیر بر معاف مالیات داره مرسی جواب بدین

  [پاسخ]

  هیوا در ساعت 11:06 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2017

  سلام من یک کارگاه رنگ چوب در روستا دارم از مالیات معاف هست یا نه

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت 10:50 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2017

  با سلام بنده سه سال پیش برای شرکت فرهنگی خود عدم فعالیت زدم الان بعد از مدت ها یکی از شکرت هایی که از اهنها طلب داشتم بدهی خود را به صورت چند فقره چک به نام شرکت میخواهد پرداخت کند ایا به واسطه پرداخت چک به نام شرکت امکان صدور مالیات برای بنده وجود دارد ؟

  [پاسخ]

  مجید ذوفنون در ساعت 12:29 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2019

  با سلام و عرض ادب لطفا بفرمائید آیا خرید و فروش گوشت خام یا تهیه آن برای یک ارگان دولتی معاف از مالیات عملکرد نیز می باشد یا نه؟ متشکرم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 8th, 2019 10:35 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: