نرم افزارحسابداری صدگان

باب چهارم در مقررات مختلفه-فصل اول :معافيت ها(مواد۱۳۲تا۱۴۶)

211 10,221

حسابداراپ

ماده ۱۳۲: درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي

تعاوني و خصوصي كه از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود , از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (۸۰% ) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد(۱۰۰% ) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (۱۰۵) اين قانون معاف هستند .

تبصره ۱ : فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

(بخشنامه مرتبط به شماره : ۶۱۴۸۸ مورخ ۸۸/۷/۲۹ )

تبصره ۲: معافيت هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحد هاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به استثناي «‌واحدهای تولیدی فن‌آوری اطلاعات با تأیید‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط و» شهرك هاي صنعتي استقرار يافته درشعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود .

تبصره ۳: كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت ۵۰ درصد ماليات متعبق معاف هستند.

(بخشنامه مرتبط به شماره : ۶۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۴)

تبصره ۴: ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (۲) اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع ومعادن تعيين و اعلام مي گردد .

بخشنامه ۲۰۰/۲۳۷۲۰ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰(دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم)

ماده ۱۳۳: صددرصد درآمد شركت هاي تعاوني روستائي , عشايري , كشاورزي , صيادان , كارگري , كارمندي , دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است .

تبصره : دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاري سازمان مركزي تعاون روستائي ايران را كه با تصويب مجمع عمومي براي سرمايه گذاري در شركت هاي تعاوني روستائي اختصاص داده شود , پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور , از محل اعتبار رديف خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود در وجه سازمان مذكور مسترد نمايد .

ماده ۱۳۴: درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي , راهنمايي , متوسطه , فني و حرفه اي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي ومهدهاي کودک در مناطق کمتر توسعه يافته و روستاها ودرآمد موسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند همچنين درآمد باشگاهها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصرا ورزشي از پرداخت ماليات معاف است . آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۳۵ : حذف شد .

ماده ۱۳۶: وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود ازپرداخت ماليات معاف است .

ماده ۱۳۷: هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود و يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده موسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تائيد وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم معالجه درخارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد , همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي كسر خواهدشد . در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه برهزينه هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي باشد .(دستورالعمل اجرايي)

بخشنامه ۱۹۴۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۲۱(نحوه اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم )

ماده ۱۳۸: آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني درآن سال مصرف گردد از ۵۰درصد ماليات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ اين قانون معاف خواهد بود مشروط براين كه قبلا“ اجاره توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد . درصورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده در هرسال مازاد سود ابرازي همان سال باشد و يااز طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سال هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقي مانده هزينه اجراي كامل طرح بهره مند شود .

تبصره ۱- درصورتي كه شركت , قبل از تكميل , اجرا طرح را متوقف نمايد ياظرف مدت يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه گذاري , آنرا بهره برداري نرساند , يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداري آنرا تعطيل , منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده ۱۹۰ اين قانون از شركت وصول خواهدشد .

تبصره ۲- واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت هاي مندرج در اين ماده تاسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ اين قانون استفاده نمايند .

تبصره ۳- كارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از ۵۰ نفر نباشد درصورتي كه تاسيسات خود را كلا“ به خارج از شعاع ۱۲۰ كليومتر مركز تهران انتقال دهند براساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي شود تا ده سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بردرآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود .

ب – عبارت زیر به انتهای تبصره (۳) ماده (۱۳۸) اضافه می‌شود:

«‌کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی‌شهرهای بزرگ (‌ مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به‌شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از نصف مدت‌معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد».

پندار سیستم

تبصره۴- از نظر قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق رودخانه هاي دماوند , جاجرود , دارآباد , دربند ,اوين , فرحزاد , كن , كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از : شمالا : خطالراس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي شود . شرقا : ساحل غربي رودخانه حبله رود گرمساز غربا : ساحل شرقي رودخانه زياران جنوبا : خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار(دستورالعمل اجرايي)

– بخشنامه ۱۲۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۴/۱۲(نحوه محاسبه معافیت موضوع ماده۱۳۸قانون مالیاتهای مستقیم)

ماده ۱۳۹:
الف : موقوفات , نذورات , پذيره , كمكها و هداياي دريافتي نقدي وغير نقدي آستان قدس رضوي , آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع) , آستانه حضرت معصومه , آستان حضرت احمد ابن موسي ( شاه چراغ ) آستان مقدس امام خميني (ره ) , مساجد , حسينيه ها , تكايا و ساير بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص ساير بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد .
ب : كمكها وهداياي دريافتي نقدي و غير نقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است .
ج : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي صندوق پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان وكارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است .
د: كمكهاو هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص مدارس علوم اسلامي باشوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد .
هـ : كمكهاو هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيئت وزيران مي باشد .
و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است .
ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بريه ولي فقيه , خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است .
ح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي , تحقيقات فرهنگي , علمي , ديني , فني , اختراعات , اكتشافات , تعليم و تربيت و بهداشت و درمان , بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاههاي دولتي , مراسم تعزيه و اطعام , تعمير اثار باستاني , امور عمراني و آباداني , هزينه يا وام تحصيل دانش آموزان و دانشجويان , كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي ازسيل و زلزله , آتش سوزي , جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر برسد , مشروط بر اينكه درآمد و هزينه هاي مزبور به تائيد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد , از پرداخت ماليات معاف است .
ط : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي موسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده اند , مشروط براينكه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور د ر بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه هاي آنها نظارت كند , از پرداخت ماليات معاف است .(  آئين نامه اجرايي )

ي : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين حق عضويت اعضا مجامع حرفه ايي , احزاب وانجمنها و تشكل هاي غير دولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضا آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي شود , از پرداخت ماليات معاف است .
ك : موقوفات و كمكهاو هداياي دربافتي نقدي و غير نقدي انجمنهاو هيات هاي مذهبي مربوط به اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , مشروط بر اينكه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد , از پرداخت ماليات معاف است .
ل : فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي , فرهنگي و هنر كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند , از پرداخت ماليات معاف است .(آئين نامه اجرايي)

تعلیق پرونده های مالیاتی دفاتر و اشخاص حقیقی و حقوقی سینمایی

 

تبصره ۱- وجوهي كه از فعاليت هاي غير انتفاعي به منظور پيشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي , سمينارها , نشر كتاب و نشريه هاي دوره اي و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود و سازمان امور مالياتي كشور بردرآمد هزينه آنها نظارت مي كند , از پرداخت ماليات معاف است .

تبصره ۲- حكم تبصره ( ۲) ماده (۲) اين قانون درمورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي باشد .

تبصره ۳- آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

تبصره ۴- مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي گيرد .

ماده ۱۴۰: حذف شد .

ماده ۱۴۱
: الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي ( شامل محصولات زراعي , باغي , دام و طيور , شيلات , جنگل و مرتع ) و صنايع تبديلي و تكميلي آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهائي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر مي شوند از شمول ماليات معاف هستند .
فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي , بازرگاني , كشاورزي و جهاد سازندگي و وزارتخانه صنعتي به تصويب هيئت وزيران مي رسد .
ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري برروي آن صادر مي شوند از شمول ماليات معاف است .

تبصره : زيان حاصل از صدور كالاهاي معاف از ماليات در مورد كساني كه غير از امور صادراتي فعاليت ديگري هم دارند , در محاسبه ماليات فعاليت هاي آنان منظور نخواهد شد .

:ماده ۱۴۲
درآمد کارگاه هاي فرش دستباف و صنليع دستي و شرکت هاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است .

ماده ۱۴۳: شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش براي معامله در بورس قبول مي شود از سال پذيرش تا سال كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتي كه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت مي گردد معادل ۱۰ درصد ماليات آنها بخشوده مي شود .( اصلاح شد)

ماده ۱۴۳ مکرر : حذف شد. ( اضافه شد )

تبصره ۱- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها دربورس و همچنين اوراق بهاداري كه دربورس معامله مي شوند , ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . كارگزاران بورس مكلف اند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و طرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالياتي ارسال دارند .( حذف شد )

تبصره ۲- از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا درساير شركتها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد ارزش اسمي آنها وصول مي شود . از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلف اند قبل از انتقال ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند . اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلف اند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند .

بخشنامه ۲۰۰/۳۰۱۷۱ مورخ ۸۹/۱۰/۲۱(اعلام فهرست اوراق بهادار)

بخشنامه ۹۶۵۸/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۲۲(الزام ناشران اوراق بهادار به ثبت اوراق در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)

تبصره ۳- در شركتهايي سهام پذيرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي گيرد .شركتها مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند .

ماده ۱۴۴: جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و جوايز علمي و بورس هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي گردد بطور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق مقررات در آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي , بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد , از پرداخت ماليات معاف مي باشند .

ماده ۱۴۵: سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير ازپرداخت ماليات معاف است :
۱- سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه
۲- سود يا جوايز متعلق به حسابهاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانكهاي ايراني يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز . اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز نزد هم مي گذارند نخواهد بود .
۳- جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه
۴- سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل
۵- سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت

تبصره : در مواردي كه در قانون مالياتهاي مستقيم به بانكها اشاره مي شود امتيازات , تسهيلات , ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل موسسات اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده اند يا مي شوند نيز خواهد شد .

ماده ۱۴۶: كليه معافيت هاي مدت دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقي است .

تبصره : ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهدشد .

محل تبلیغ شما

211 نظرات
 1. محمود سليماني می گوید

  با سلام و احترام
  ضمن عرض تشكر از زحماتي كه متقبل مي شويد بنظرم رسيد اين با توجه به اينكه اين سايت بحمدلله به نوعي به عنوان مرجع اطلاعاتي حسابداران تبديل شده است در مورد متن قانون بهتر است متن مطابق با آخرين اصلاحات باشد (‌به همان شيوه اي كه در سايت سازمان مالياتي قابل مشاهده است )‌ و در ادامه لينك مربوط به بخشنامه يا موارد اصلاحي را قرار دهيم .
  به عبارتي كاربر محبور نباشد يك بار متن قبل از اصلاح را مطالعه كند و بعد به سراغ نسخه نهايي برود بلكه ابتدا نسخه نهايي قانون را مشاهده نمايد و سپس در صورت تمايل به اصلاحات صورت گرفته مراجعه كند .
  البته مورد فوق صرفا در حد يك پيشنهاد بود كه در صورت صلاحديد اعمال مزيد امتنان خواهد بود .
  با تقديم احترام فراوان

 2. مدیر سایت می گوید

  بااهداء سلام حضور جناب سليماني عزيز
  متقابلا” از حسن دقت و لطف شما سپاسگذارم و از اينكه بانظرات ارزشمند و پستهاي كاربردي خود ، سايت را همراهي ميكنيد تشكر ميكنم.
  استحضار داريد كه موارد اصلاحي ، در قالب قوانين يا بخشنامه هاي جديد ابلاغ ميشوند كه قاعدتا بعد از انتشار نسخه ي اصلي آنها خواهند بود.
  به اين شكل اقدام بنده براي حفظ سوابق قبلي و از طرفي آشنايي خواننده با تغير و تحولات جديد بوده است كه به نوعي مقايسه اي هم داشته باشد و خصوصا چنانچه ذهنيتي از قبل داشته با مراجعه به اين متون بداند كه برداشت قبلي اش صحيح بوده اما مشمول اصلاح شده است.
  در هرصورت و همچنان مشتاق كسب نظرات ارزشمند جنابعالي هستم.
  باتشكر و احترام

 3. عسگر جهاني می گوید

  از زحمات شما در ايجاد پايگاه اطلاعاتي جامع بسار تشكر مي نمايم.
  توفيق روز افزون شما آرزوي قلبي ماست.
  ارادتمند شما
  جهاني

 4. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالي و تشكر از اظهار لطف شما

 5. مهرزاد می گوید

  سلام دوستان
  آيا مي شود هزينه هاي درماني را از درآمد مشمول ماليات كسر كرد

 6. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالي
  لطفا براي اطلاع بيشتر از جزئيات ، به آيين نامه ها و دستور العمل ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم كه در همين پست لينك گذاري شده مراجعه فرمائيد.
  بااحترام

 7. علی می گوید

  با سلام وتشکر .
  من کارمند مخابرات و بیمه شده تامین اجتماعی هستم . همچنین دارای معلولیت شدید هستم . آیا از بیمه و مالیات حقوقم معافم یا خیر .
  ممنون ازجوابتون

 8. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام واحترام
  تاجايي كه اطلاع دارم براي جانبازان مزايايي دراين خصوص در نظر گرفته شده است اما در باره معلولان اطلاع كاملي ندارم.
  الان در محل كارتان به چه ترتيب عمل مي شود؟
  باتشكر

 9. علی می گوید

  سلام مجدد و عرض تشکر
  دقیقا الان در محل کارم نیز فقط برای جانبازان اعمال می شود . منتها من خبرهای در مورد این معافیت برای معلولین هم شنیده بودم که خواستم از صحت آن از طریق شما مطلع بشم .
  بازم ممنون

 10. مدیر سایت می گوید

  ضمن تشكر ؛ سعي ميكنم اطلاعاتي دراين خصوص كسب و به استحضار برسانم.
  موفق باشيد.

 11. مهرداد سالاری می گوید

  سلام.من در شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان شرکت تعاونی تولید اجر دارم.می خواهم لطف کنید مرا راهنمایی کنید که ایا (۳ سال تاسیس)من مشمول معافیت مالیاتی می شوم یا خیر. من هر سال اظهار نامه را در موئد مقرر تحویل اداره مالیات داده ام ولی تاکنون دفتر کل و اینجور چیزها نداشته ام. اگر مشمول معافیت می شوم لطف کنید راهنمائی کنید . اداره مالیات زابل جواب درست نمی دهد. با تشکر فراوان

 12. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  معافيت مالياتي ماده ۱۳۲ قانون مالياتها بدين صورت است كه توليد كننده با تكميل فرمهاي مربوطه ، موافقت و اعمال آنرا از سازمان امورمالياتي درخواست ميكند.
  پس از اخذ مداركي منجمله پروانه بهره برداري ، اين سازمان بصورت مكتوب ، قبول يا عدم شمول معافيت را به واحد متقاضي اعلام ميكند.
  پس تا اين گواهي را دريافت نكرده ايد ، هرگونه اظهار نظر جنبه ي شخصي دارد.
  ضمنا چنانچه ازآخرين تاريخ ارسال اظهارنامه (معمولا ۳۱ تير) يكسال گذشته است و در مرداد ماه هم برگه تشخيصي برايتان ارسال نشده است ، آنچه در اظهار نامه همان سال قيد كرده ايد مورد قبول دارايي هم قرار گرفته است.
  موفق باشيد.

 13. صابری می گوید

  با سلام و خسته نباشید. بینهایت از زحمات شما تشکر میکنم، کارتون حرف نداره. بسیار عالی و بی نقص.
  ارادتمند شما، صابری، مدرس دانشگاه.

 14. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب و تشکر از حضور جنابعالی دارم و خوشحالم که مورد توجه قرار گرفته است.
  بااحترام

 15. امیر می گوید

  با سلام ادب
  ابتدا متشکرم از سایت بسیار مفیدتون
  از بابت شمول معافیت ماده ۱۳۲ اگر شرکتی محل ثبت آن تهران, دفتر مرکزی آن در تهران ولی کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی عباس آباد (در شریف آباد) که دارای پروانه بهره برداری بوده و مدارکی دال بر درون شهرک صنعتی بوده وجود دارد ( حدودا ۵۰ کیلومتر با تهران فاصله دارد), خواهشمند است روال اداری پیگیری اخذ مجوز معافیت ماده ۱۳۲ را تشریح بفرمایید.
  با تشکر

 16. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  ضمن تشكر از اظهارلطف شما؛ به نظر بنده لازم است پرونده مالياتي خود را حوزه ي محل وقوع كارگاه تشكيل دهيد.
  بعد از اينكه اداره امورمالياتي پرونده را تشكيل داد درخواست فرمهاي مربوطه در اجراي ماده ي ۱۳۲ را داشته باشيد.
  دراين فرمها سوابق مد نظر قيد شده است.
  موفق باشيد.

 17. قاسم می گوید

  باسلام باتوجه به انقضا مهلت ده ساله معافیت مالیاتی در ماده ۱۴۴ قانون آیا اکنون مهریه مشمول مالیات میباشد یا خیر با تشکر

 18. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اینطور به نظرمی رسد ولی باید ببینیم درعمل هم اجرا می شود یا خیر؟

 19. عادله ح و می گوید

  سلام من کارمند تامین اجتماعی هستم معلول عادی هستم ایاقانون معاقیت مالیاتی شامل من میشود؟

 20. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ازقرار معافيت مخصوص جانبازان است.
  به يكي از كامنتهاي همين پست هم مراجعه كنيد.
  موفق باشيد.

 21. فرحناز قنبری زرکلام می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  آیا کارخانه ای که در
  شهرک صنعتی گرمسار وجود دارد مشمول معافیت ماده ۱۳۲ می گردد یا خیر طی کدام ماده و تبصره قانون مالیاتی

 22. nima می گوید

  سلام
  من سئوالی داشتم که خوشحال می شوم راهنمایی م کنید.شنیده ام فعالان اقتصادی می توانند با کمک به خیریه ها و نهاد های عام المنفعه از پرداخت مالیات معاف شوند.آیا این نکته درست است؟در صورت درستی چگونه محاسبه می شود؟ چه ماده یا تبصره قانونی به این نکته اشاره دارد؟
  با تشکر

 23. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفاماده ۱۷۲ قانون مالياتها را دراين مسير را دنبال كنيد:
  باب چهارم در مقررات مختلفه- فصل چهارم :مقررات عمومی(مواد۱۵۵ تا۱۷۶)

 24. جعفرنادعلي می گوید

  سلام عليكم ورحمه الله احتراما اينجانب با معلوليت شنوايي شديد درسازمان عمران شهرداري كرج مشغول ميباشم باتوجه به مالياتي كه ازحقوقم كسر ميشود خواهشمنداست بادقت اعلام فرماييد كه ازحقوق ما معافيت مالياتي وجود دارد يا نه باتشكرازهمكاري شما

 25. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده معافيت اختصاصي براي شما وجود ندارد ولي هزينه هاي درماني مطابق با ماده ۱۳۷ و آيين نامه ان قابل اجراست.
  موفق باشيد.

 26. جعفرنادعلي می گوید

  سلام پس چرا امسال بدون افزايش حقوق حدود دوبرابرماليات كم شده چرا از كدام ماده

 27. مرتضی می گوید

  باسلام وتشکر از شما
  شرکتی دارم که کلاسهای آموزشی برای رشته های مختلف فنی وحرفه ای با کسب مجوز از دایره آموزشگاههای آزاد سازمان فنی وحرفه ای شهرمان برگزار میکنم.
  آیا از مالیات بر درامد معافم؟یاباید مالیات بدهم؟

 28. علي می گوید

  با سلام
  معاف نیستی ، با توجه به نوع شخصیت تان ( حقوقی ) مشمول مالیات خواهید بود ، فلذا توصیه می شود در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و تسلیم نمائید .
  موفق باشید /

 29. حسین بیژن صفا می گوید

  با سلام
  من کارمند ومعلول جسمی وحرکتی هستم
  آیا مشمول معاف بیمه و مالیت در حکم کارکزینی وحقوقی میشوم

 30. حجت می گوید

  سلام آيا قانوني هست كه شركت هاي توليدي و صنعتي اگر در ورزش هزينه كنند از ماليات آنها كسر خواهد شد؟ لطفا راهنمايي بفرماييد. متشكرم

 31. علي می گوید

  سلام دوست عزیز
  یه سری به قانون برنامه توسعه ( سوم و چهارم و پنجم ) ، موادی که حاوی احکام مالیاتی است بزن ؛ یقینا” پاسخ سوال خود را می گیری .
  خداحافظ

 32. علي می گوید

  سلام جناب حسین بیژن صفا
  معافیت بیمه را نمی دانم ، ولی معافیت مالیاتی در خصوص حقوق ، نه ؛ جایی پیش بینی نشده است .
  البته اگر ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم را ببینی متوجه می شویم تحت شرایطی بتوانی به نحوی از مقادیری معافیت بهره مند شوی .
  موفق باشید /

 33. مسعود عباسی می گوید

  با توجه به اینکه در شهرک صنعتی البرز (قزوین) کارگاهی دارم و در تاریخ فرودین ماه ۱۳۸۱ اولین فاکتور رسمی را برای اداره مخابرات صادر کرده ام آیا شامل معافیت مالیات ماده ۱۳۲ میشوم یا نه لطفا” ماده ان دقیقا” قید فرمائید باتشکر

 34. علي می گوید

  سلام جناب آقای عباسی
  بنظرتان خیلی دیر نیست که الان متقاضی بهره مندی از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها باشی ؟
  در هر حال بهره مندی از معافیت موردنظر منوط به طی مراحل اداری برابر ضوابط صادره در این خصوص می باشد که شروع آن درخواست کتبی مودی در فرم خاصی که برای اینکار درنظر گرفته شده می باشد .
  البته ننوشتید پرونده مالیاتی تان از سال ۸۱ تاکنون چه وضعیتی داشته است ولی توجه داشته باشیم از درآمد مشمول مالیات ابرازی تان میتوانید از میزان درصد معافیت ضمن داشتن دیگر شرایط مندرج در خود ماده قانونی ، استفاده کنید و اگر جمیع شرایط را داشتی و توانستی کارت معافیت را دریافت داری مالیاتهای پرداختی برای دوره معافیت قابل استرداد خواهد بود .
  موفق باشید /

 35. مهرداد می گوید

  سلام
  من سرپرست یک تیم ورزشی غیر دولتی هستم
  برای گرفتن ابزار و ادوات تمرینی اعضا با یک شرکت مذاکره کردم
  ماحصل گفتند می خواهند حمایت مالی را به شرط استفاده از قانون کسر مالیات برای ما انجام دهند
  در صورت امکان اطلاعات میزان درصدی که این شرکت میتواند به ما کمک کند که مشمول بخشودگی مالیاتی است را بیان کنید و ماده ، تبصره و بند آن را برایم لینک کنید
  ممنون

 36. علي می گوید

  سلام برادر مهرداد
  وقت بخیر
  در مجموع متوجه سوالتان نشدم ، می توانید بیشتر توضیح دهید / با تشکر

 37. امیرحسین می گوید

  عرض سلام
  آیا برای شرکت هایی که می خواهند در ورزش حرفه ای سرمایه گذاری کنند هم قانونی مبنی بر بخشودگی مالیاتی یا معافیت هست ؟؟؟

 38. مهشید خلیل زاده می گوید

  با سلام
  مدارس غیر انتفاعی که به صورت شخص حقیقی می باشند برای امور مالیاتی آیا باید دفتر روزنامه و کل بنویسند و اظهار نامه ارسال کنند یا اینکه فقط باید دفتر مشاغل داشته باشند و اظهار نامه ارسال نمایند؟

 39. علي می گوید

  سلام
  مدارس غیر انتفاعی از جمله مشمولین بند ( الف ) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم بوده فلذا صاحب آن مکلف به انجام تکالیف مربوطه همچون تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی ( روزنامه و کل ) خواهند بود .

 40. اردشیر می گوید

  لطفا قانون معافیت های مالیاتی بیمه های درمانی و عمر و غیره که بر روی حقوق کارمند اعمال میگردد را اعلام کنید و اینکه اگه بخشنامه ای هست

 41. منصور ساجد می گوید

  با ادب و احترام
  آیا شرکتها و موسسات خصوصی در خصوص مشارکت در نمایشگاههای فرهنگی بصورت اسپانسر شامل معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰(معافیت موضوع بند(ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون) میشوند؟
  حسب مورد شرکتی مبلغی را بعنوان اسپانسر در برگزاری نمایشگاه فرهنگی پرداخت مینماید آیا به میزان اسپانسرشیپ معاف از پرداخت مالیات میگردد؟

  سپاس

 42. علي می گوید

  سلام جناب منصور
  بنظرم خیر .

 43. سجاد می گوید

  سلام و عرض ادب
  یه شرکت راه سازی مال یکی از دوستانه که میخواد در زمینه ورزشی(فوتسال)
  بهمون کمک کنه،خواستم بدونم چطوری شامل معافیت های معالیاتی میشه؟ ممنون میشم کمک کنید

 44. علي می گوید

  سلام آقا سجاد
  تا جایی که اطلاع دارم ، معافیت مالیاتی در این زمینه پیش بینی نشده است .
  خداحافظ /

 45. عزيزاله توكلي می گوید

  با سلام واقعا” متشكرم من حسابدار هستم جواب چند سئول كه مد تها ذهنم را مشغول كرده بود در اين سايت بخوبي گرفتم صميمانه تشكر ميكنم موفق باشيد . يا علي

 46. عزيزاله توكلي می گوید

  با سلام مجدد ايا شركتهاي توليدي كاني غير فلزي از معافيت ديگري بر خوردار مي شوند

 47. علي می گوید

  سلام
  منظور چه نوع معافیتی ( غیر از معافیت موضوع ماده ۱۳۲) می باشد ؟

 48. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر ازاظهارلطف شما

 49. عباس یزدانی می گوید

  سلام. جسارتا یک سوال دارم. بنده مجسمه سازم و کارهای هنری انجام میدهم حالا یک مجسمه برای شهرداری ساختم میخوام بدونم بهم مالیات تعلق میگیرد یا نه؟ شهرداری کد ملی منو میخواست

 50. علي می گوید

  سلام
  بله جناب یزدانی ، با توجه به آنچه که گفتی احتمالا” در اجرای ماده ۱۰۴ قانون مالیات ها ، نسبت به کسر مالیات متعلقه اقدام نمایند و البته اگر فعالیت تان در راستای بند ( ل ) ماده ۱۳۹ بوده باشد می تواند پس از رعایت تبصره ۲ ماده ۱۰۴ از ناحیه پرداخت کننده وجه ، تمام اصل وجه ( بدون کسر مالیات ) به شما پرداخت گردد .
  موفق باشید .

 51. هادی می گوید

  سلام یه سوال داشتم آیا کسانی که معافیت پزشکی دارند نمیتوانند ۲سال پول بدن و سابقه بیمه براشون حساب بشه؟

 52. شمس می گوید

  آیا وب سایت های خبری مشمول قوانین مالیاتی می شوند؟
  سایر وب سایتها چطور؟

 53. علي می گوید

  با سلام و عرض ادب
  لطفا” منتظر باشید .

 54. علی فتحی می گوید

  با سلام ببخشید می شه در مورد شرکتی که با اداره اوقاف جهت ساخت مسجد قرارداد بسته توضیح بدید که معاف از مالیات هست یا خیر(معاف از مالیات در مورد همون پروژه)؟

 55. علي می گوید

  سلام
  خیر معافیتی در این خصوص پیش بینی نشده است فلذا هم مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها می تواند هنگام هر پرداختی ( از ناحیه کارفرما ) کسر گردد و هم در موعد مقرر مالیات بر درآمد ( عملکرد ) توسط واحد مالیاتی مطالبه گردد .
  موفق باشید /

 56. محمد رضا می گوید

  سلام با تشکر از شما
  لطفا کسبه هایی رو که معاف از مالیات هستند در کدام ماده قانون مالیات پیدا کنم (البته فقط کسبه ها)

 57. علي می گوید

  سلام ، آقای محمدرضا
  منظورتان کسبه های با کدام نوع فعالیت کسبی می باشد ، می توانید چند مورد را نام ببرید ؟

 58. محمد رضا می گوید

  سلام خدمت استاد عزیز
  بیشتر کسبه هایی که تولیدی محسوب می شن مثل شیشه گری سنگ تراشی و کوزه گری ها یا از این قبیل

 59. علي می گوید

  سلام مجدد
  دوست عزیز جناب محمد رضا خان
  شغل هایی که نام بردی در هیچیک از مواد قانون مالیاتهای مستقیم صراحتا” از معافیت آن سخنی گفته نشده است . توصیه می کنم فصل اول از باب چهارم قانون مالیاتها ( ماده ۱۳۲ و بعد ) را مرور کنید فکر کنم تا حدودی پاسخ سوالات خود را در این خصوص پیدا کنی .
  البته یادآور شوم کاسبان همه انواع شغل ها میتوانند با توجه به حد نصاب نرسیده درآمدشان از پرداخت مالیات سالانه معاف شوند.
  موفق باشید /

 60. علی محبی می گوید

  با سلام ایا درامد حاصل از بیمه کردن دامهای زنده در دامداریها مشمول
  مالیات و بیمه میشود متشکرم

 61. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  لطفا درخصوص فعاليت خود بيشتر توضيح دهيد.
  شما از طرف شركتهاي بيمه تجاري ، اين دامها را بيمه ميكنيد؟
  اگر اينطور باشد مشمول كسر بيمه و ماليات از طرف خريدار بيمه نامه نيستيد ولي فعاليت خودتان بسته به نوع شخصيت كاري(حقيقي و حقوقي) تابع ضوابط و تكاليف خاص خودش است.

 62. تعاونی کشاورزی وعشایری دماوند می گوید

  هدایائی که ازطرف دولت برای ارائه خدمات به عشایر به شرکتهای تعاونی عشایری اهداء مشمول معافیت مالیاتی می شود ؟

  باتشکر ازپاسخ شما

 63. فرزانه حنیفه زاد می گوید

  باتشکراز سایت خوبتون وازاطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادیدسپاسگزارم . میخواستم سئوال کنم یک شرکتی طی ۲سال متوالی زیان داشته و حال در سال سوم سود داشته آیا باید زیانهایش را از سودش کسر کند بعد به دارایی سودش را اعلام کند یا خیر؟

 64. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر زيان سالهاي قبل شما بموجب دفاتر و اظهارنامه تنظيمي تاييد شده باشد بلي كسر آن مانعي ندارد.
  ضمنا چنانچه بخواهيد براساس استاندارهاي حسابداري عمل كنيد قاعدتا سود فعلي مي بايست ابتدا زيان هاي انباشته را جبران كند.

 65. نیما می گوید

  با سلام و احترام
  آیا قانونی در خصوص معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد معلولین وجود دارد یا خیر؟ و اینکه در خصوص معافیت مالیاتی معلولین چه اقداماتی در جریان است.

 66. علي می گوید

  سلام
  خیر ، معافیتی برای این دسته از اشخاص ( معلولین ) پیش بینی نشده است ( البته می دانیم جانبازان جنگ تحمیلی و انقلاب دارای معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد می باشند ).
  اینکه اقداماتی در رابطه با اعطای این گونه معافیت برای این دسته عزیزان معلول در جریان است یا خیر ، اطلاعی ندارم .
  خداحافظ /

 67. الف ف می گوید

  ایا مجموعه های فرهنگی از پرداخت مالیات معاف هستند ، در صورت معاف بودن ایا باید اظهارنامه سالیانه ارسال کنند یا خیر
  با تشکر

 68. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اين مجموعه چه كاري انجام مي دهد؟
  صرفا عمليات اصلي اين مراكز معافيتهايي دارند واين معافيتها هم مانع ارسال اظهارنامه نيست.

 69. فیروز می گوید

  جانبازی هستم که سه سال است با سرطان روده و ریه مواجه شده ام قبلا شرکتی را با برادرم تاسیس کردیم که تا سال ۸۵ مالیات خود را پرداخت کردیم در سال ۸۷ اعلام تعطیلی نموده و شرکت را تعطیل نمودهایم حال با توجه به مشکلات پیش آمده توان پرداخت مالیات ۸۶ و ۸۷ را که در حدود ۲۵ میلیون میباشد را ندارم آیا میتوانم از کارت ایثار گری در خصوص معافیت و یا تخفیف گرفتن استفاده نمایم فیروز عطوفت

 70. علي می گوید

  سلام آقای فیروز
  تا انجا که اطلاع دارم معافیتی در این خصوص پیش بینی نشده است ولی شاید بتوانی از تخفیفات در نظر گرفته شده در قانون از حیث بخشودگی جرایم بهره مند شوید .
  موفق باشید /

 71. مرتضی می گوید

  با سلام
  خواستم سوال کنم که اگر شرکت ها و موسسات و کارخانه ها در فعالیت های فرهنگی و هنری مشارکت داشته باشند و یا با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اجرایی نمودن اهداف فرهنگی و ترویج و ارتقاء فرهنگ جامعه و یا حمایت از هنرمندان مشارکت داشته باشند ، مشمول قانون معافیت مالیاتی می شنود یا خیر یعنی هزینه کردشان از سرانه مالیات آنها کسر می گردد ؟

 72. محسن می گوید

  با عرض سلام و احترامات
  من یه مغازه دوطبقه دارم که یه طبقشو به لوازم التحریری و طبفه بالا را به کتابفروش اجاره دادم خواستم بدونم آیا این دو شغل بهش مالیات تعلق میگیره یا نه و اینکه من نیز که صاحب مغازه هستم با توجه به نوع شغل باید مالیات بدم؟خیلی ممنون میشم به ایمیلم بفرستید جوابتونو متشکرم خداحافظ

 73. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  صرف نظر ازنوع مشاغلي كه مستاجر شما هستند ، شما به عنوان موجر موظف به پرداخت ماليات اجاره هستيد.

 74. علی می گوید

  با سلام و احترام
  ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما به استحضار می رساند که ایا مراکز آموزش علمی کاربردی جزماده ۱۳۴ هستند و ایا معاف از مالیت هستند؟ در صورت امکان برای اینجانب مستندات را ایمیل نمایید
  با تشکر
  محمدی

 75. علي می گوید

  سلام
  در راستای ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتها ، ترجیحا با توجه به ضوابط و مقررات موجود می تواند بعنوان هزینه های قابل قبول شناخته شود

 76. علي می گوید

  سلام جناب علی آقای محمدی
  مراکز یادشده ی دارای مجوز از وزارتخانه ذیربط از جمله مراکز آموزش عالی ( برابر آنچه که طی ضوابط وزارت علوم آمده ) شناخته شده و ضمن رعایت ضوابط و مقررات ، مشمول معافیت مالیات بر درآمد عملکرد خواهند بود .

 77. شاهین می گوید

  با عرض سلام آیا مراکز مهارت آموزی کارو دانش معاف از مالیات هستند؟

 78. علي می گوید

  سلام ، آقای شاهین
  تا آنجا که می دانم معافیتی از این نوع که گفتید برای ایندسته از صاحبان مشاغل در نظر گرفته نشده است

 79. یوسف می گوید

  من که دو تا وام مسکن دارم ایا از برداخت مالیات معاف هستم یا نیستم

 80. یدالله یزدانی می گوید

  با سلام
  ایا مالیات بر صادرات انهم کلان قبل از دریافت هیچ جوایزی عامل شکست یک صادرگننده نسیت

 81. محمد می گوید

  با سلام
  شرکتی داشتم که در سالهای ۷۱ الی ۷۶ در زمینه ساخت ماشین الات صنعتی فعالیت میکردم ایا قانون معافیت مالیاتی در این سالها برای صنعت منظور شده ؟ ممنون میشم پاسخ بدهید اگر امکان داره قانون مورد نظر را به ایمیلم بفرستید قبلا از حسن نظر شما سپاسگزاری میکنم

 82. علي می گوید

  سلام آقای محمد
  لطف فرمایید جهت اطلاع از موضوع به قانون مالیاتهای مستقیم قبل از مصوبه فعلی ( ۸۰/۱۱/۲۷ ) ترجیحا” فصل معافیتها مراجعه نمایید .

 83. محمد می گوید

  از پاسخ تون سپاسگزارم

 84. حبیبی می گوید

  در ماده ۱۷۲ به نهادهایی اشاره شده است که پرداخت های نقدی به آنها از درامد مالیاتی کسر میگردد. از کجا میتوان لیست نهادهای مورد تایید دولت را بدست آورد؟

 85. بهروز می گوید

  با سلام
  دوست من یک مغازه دارد که در سال ۸۹ خریده و باز کرد ممیز او بهش گفته بود که تو یکسال دادن مالیات معاف هستی و او هم مالیاتهای سال ۹۰ ۹۱ ۹۲ و ۹۳ که قطعی انها امده است را پرداخت کرده است حالا اداره مالیات میگوید شما مالیات سال ۸۹ را نداده اید و سه برابر سال ۹۳ برایشان بریده است و ممیز قبلی هم رفته است
  ایا ماده یا تبصره ای هست که بگوید ایشان معاف هست
  ممنون میشم پاسخ بدهید اگر امکان داره قانون مورد نظر را به ایمیلم بفرستید قبلا از حسن نظر شما سپاسگزاری میکنم

  با تشکر

 86. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معافيت خاصي به جز همان معافيت سالانه حقوق آنهم به شرط ارسال اظهارنامه متصور نيستم.

 87. شیوا عزت دوست می گوید

  با سلام و سپاس فراوان از زحماتتون برای آگاه سازی جامعه از قوانین مالی و تجاری .
  من به یاری خدا تصمیم دارم برای شادی روح مادر و پدرم موسسه خیریه ای تاسیس کنم.
  سوالاتی برام مطرحه که اکر راهنمائیم کنید , لطف بزرگی در حقم کردید.
  ۱- تفاوت های قانونی انجمن , بنیاد, موسسه و سازمان یاری رسان چیست ؟
  ۲- برای استفاده از معافیتهای قانونی مالیات و نیز عدم چالش با سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمانها و نهاد ها , کدامیک از موارد مطرح شده در بالا را پیشنهاد میکنید؟
  اگر پاسخ رو به ایمیلم بفرستید بینهایت سپاسگزار خواهم شد.
  براتون آرزوی سلامتی و دلخوشی دارم
  با سپاس مجدد

 88. س.پناه می گوید

  با سلام احترام
  آيا بعد از انتقال محل كارخانه به شهرك هاي صنعتي شركت از ماليات مربوط به سالهاي قبل كه در محل شهرك هاي صنعتي واقع نبوده است، معاف مي باشد و ماليات پرداختي به حساب بستانكاري شركت منظور مي شود؟
  سپاس بي كران

 89. محمدآوازه می گوید

  سلام . شرکتی داریم که تولید کننده دستگاه آر.او(تصفیه آب در بخش دیالیز ) بیمارستانی است حال با توجه به اینکه۱) تولید کننده انحصاری در کشور ایران است ۲) جلوگیری از خروج ارض میکند۳) مربوط به بخش بیمارییهای خاص است
  آیا معافیت های مالیاتی شامل حا ما می شود. باتشکر

 90. ع. دلخواه می گوید

  با سلام
  خواهشمند است نحوه برخورد و ثبت مالی با هدایای جنسی از محل تولید محصولات تولیدی شرکت و یا محولات قابا فروش شرکت به کارکنان آن مجموعه و یا غیر از نکته نظر فرئو ش و غیر و گردش مواد چه خواهد بود .
  با تشکر

 91. حسن می گوید

  با عرض سلام خدمت شما
  من یک کاسب حومه مشهد هستم
  من تا سال ۹۱ همه مالیاتم را پرداخت کردم
  وتا به امروز هیچ قبضی بابت سال ۹۲ و۹۳ دریافت نکردم
  ایا در صورت جمع کردن مغازه و اعلام ورشکستگی از مالیات سال ۹۲ و۹۳ معاف میشو م
  لطفا راهنماییم کننید

 92. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير.ماليات هرسال ناشي از عملكرد همان سال است.
  براي اين دوسال اظهار نامه فرستاده ايد؟

 93. سیاوشي می گوید

  با سلام و عرض تشكر بابت سايت خوبتان
  چنانچه شرکتی در کارهای عام المنفعه مثل تجهیز امامزاده فعالیت کند، از معافیت مالی برخوردار خواهد شد؟

 94. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پيشنهادم دنبال كردن اين مسير است:
  اينجا

 95. بنایی می گوید

  باسلام
  خواستم بدونم آیا شرکتهای دانش بنیان ( فن آوری اطلاعات ) شامل معافیت
  مالیاتی می شوند ؟ اگرمی شوند طبق چه ماده ای ؟

 96. سلطانی می گوید

  باسلام
  میخواستم بدونم ایا شرکت هایی که اسپانسر تیم های ورزشی میشوند از تخفیفات مالیاتی بهره مند میشوند در ضمن اگر هر مزایای در این رابگه برای اسپانسر هست در این زمینه آدرس مستند ان را برایم بنویسید
  با تشکر

 97. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله كلمه ” دانش بنيان ” را درهمين سايت جستجوكنيد.

 98. منفرد می گوید

  با درود
  ما یک موسسه فرهنگی دیجیتال با مجوز از وزارت ارشاد ثبت کرده ایم
  میخواستم بپرسم ایا از معافیت مالیاتی برخوردار هستیم
  با تشکر

 99. شكبر می گوید

  با سلام و تشكر از اطلاعات بسيار مفيد شما
  اگر يك شركت خصوصي بخواهد در امور ورزشي ( تيم هاي ورزشي ، انجمن ها و….) اسپانسر بشود آيا مشمول معافيت مالياتي ميشود يا خير ؟
  اگر ممكن است برايم بگوييد كدام ماده ي قانون هاي معافيت در اين زمينه هست
  با تشكر

 100. سینا می گوید

  سلام کارخانه سیمان نهاوند میخواهد فعالیتهای ورزشی را در قالب تیمهای ورزشی سازمان یافته تشکیل دهد آیا از معافیت مالیاتی میتواند استفاده نماید. ماده قانونی آن را نام ببرید.

 101. دانیال می گوید

  با عرض سلام و ادب
  میخواستم بدونم یک شرکت خصوصی که در بخش صنعت مشغوله با به خدمت گرفتن یک تیم ورزشی یا یک باشگاه ورزشی از لیگ دسته یک یا دسته دو که خودش سرمایه گزاری در امر ورزش می باشد می تونه از معافیت یا کسر مالیات برخوردار بشه یا نه؟
  ممنون میشم اگه کامل راهنماییم کنید چون هیچ جا نتونستم جوب سوالمو کامل بگیرم
  در پایان تشکر میکنم از سایت خوبتون

 102. محمد خردی می گوید

  سلام .خسته نباشید.آیا اصناف (فروشنده لوازم کامپیوتر) در سال اول دایر شدن مغازه آن هم بصورت اجاره از مالیات معاف هستند؟؟؟؟
  آیا معافیت در سال اول اجاره مغازه برای اصناف ماده قانونی دارد؟؟/

 103. میثم می گوید

  با سلام
  آیا برای شرکتهای تولیدی که طرح های تحقیقاتی دارند معافیت مالیاتی منظور می گردد در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دستورالعملی جهت این کار دارد
  با تشکر

 104. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تاجایی که مااطلاع داریم صرفا معافیت اصناف درصورتی که شخص حقیقی باشند همان معافیت سالانه حقوق است .

 105. علی می گوید

  سلام
  معافیتی در این خصوص پیش بینی نشده است /

 106. علی می گوید

  سلام
  توصیه می شود بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوطه را مطالعه فرمایید /

 107. مرتضی می گوید

  با سلام خسته نباشید مغازه لوازم خانگی دارم تازه گی یک مغازه دیگه اجاره کرد ه ام و شعبه دوم مغازه را تاسیس کرده ام می خواهم بدانم آیا همسر بنده بعنوان شریک می تواند بشود و از قانون معافیت مالیاتی هم بر خوردار است و باید یک عد اظهارنامه تنظیم کنیم یا هر کدام جدا گانه اگه جدا گانه باشد باید همه هزینه ها در اظهارنامه ها با هم نوشته شود یا حدا گانه باشد لطفا راهنمای فرمائید

 108. میم می گوید

  با سلام
  شرکت های دانشبنیان که معاف از مالیاتند. ایا باز هم بایداظهارنامه پر کنند؟

 109. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معافیت مالیاتی عاملی برای انجام ندادن تکالیف قانونی مثل ارسال لیست حقوق , کسر مالیاتهای تکلیفی , ارسال اظهارنامه ودفاتر نیست.

 110. اسی می گوید

  سلام خداقوت طاعات و عبادات قبول
  کدامیک از بندهای حقوق فرهنگیان از مالیات معاف است؟
  حق عائله مندی
  خق اولاد
  فوق العاده ایثارگری
  فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته
  فوق العاده بدی آب و هوا
  فوق العاده خدمت در مناطق جنگ زده
  فوق العاده نشان های دولتی
  خواهشا هرکدام از مالیات معاف هستند بگید. ممنون

 111. حسین می گوید

  سلام
  از بذل اطلاعات بسیار خوبتون بسیار بسیار متشکرم. و خواهشمندم پاسخ این سئوال من و راه جبران محبتتان را نیز بفرمایید.سئوال: همسر من ۴ سال است که حرفه وکالت را شروع کرده .فلج اطفال و معلول بوده ،از دو سال پیش نیز بر اثر حادثه ای کاملا ویلچر نشین شده .اداره امور مالیاتی برای هزینه های ماده ۱۳۷ از من فاکتور می خواهد در صورتیکه علاوه بر هزینه های پزشکی فراوان (مثل مشکلات و تبعات افسردگی همچون اختلال در سیستم ایمنی بدن و هزینه های درمان آنها و اختلالی که این بیماریها در کسب درآمد شخص نیز ایجاد می کند)معلولیت هزینه های بسیار زیادی مثل بهینه سازی منزل و محل کار جهت تردد . پرداخت حقوق خدمتکار در منزل و پرداخت حقوق خدمتکار در محل کار. همراهی همیشگی یک راننده جهت جابجایی وکیل به مراجع قضایی و محل کار. هزینه دو نفر کارگر برای تردد ویلچر نشین به هر کجا که بیش از یک پله داشته باشد!!!! و صدها هزینه ریز و درشت و مشکلات بغرنج دیگری که گفتن آنها بسیار وقت گیر و مکدر کننده حال شنونده است. و ارایه فاکتور برای همه این مخارج ممکن نیست. راهنمایی شما در این زمینه چیست؟ قبلا از لطف و صرف وقت شما بسیار سپاسگزارم .

 112. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر
  ضمن آرزوی سلامتی ؛ لطفا دستورالعمل های مرتبط را هم مرور بفرمائید.
  درهرصورت می بایست برای استفاده از این ماده ی قانونی , شرایط آنرا بپذیرید ونهایتااینکه برای سال بعد پیش بینی بفرمائید.

 113. حسین می گوید

  با سلام مجدد.از بذل توجه شما و سرعت پاسخ بسیار سپاسگذارم. و امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید

 114. مدیر سایت می گوید

  تشکر و سپاس از اظهار لطف شما

 115. فرزاد می گوید

  آیا کمک های نقدی به مساجد در سالهای ۹۰تا ۹۴ موجب کسر مبلغ اهدا شده از درآمد مشمول مالیات مودیان برای همان سالها می گردد ؟

 116. ساسان می گوید

  سلام..لطفا بفرمایید اگر شرکت خصوصی یا دولتی اسپانسر یک تیم ورزشی بشود آیا مقدار هزینه های انجام شده از مالیات کسر میشود یا خیر….ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

 117. امیر علی غفوریان می گوید

  با عرض سلام
  من مدیر مالی شرکتی هستم که معافیت ۱۰ ساله از تاریخ بهره برداری موضوع ماده ۱۳۲ داشته.در ۹۳/۰۳/۱۳ این معافیت به پایان رسیده.آیا برای مالیات عملکرد سال ۹۳ بایستی سود و زیان جداگانه تا تاریخ معافیت ارائه دهیم یا سود کل سال رو مثلا تقسیم بر ۱۲ میکنند و سهم سودی که مشمول نیست رو اینطوری بدست میارن.لطفا راهنمایی بفرمایید.با تشکر

 118. هورام می گوید

  با سلام و تشکر بابت تمامی زحماتتان. با اجازه یه سوال داشتم. آیا جوایز حاصل از قرعه کشی و مسابقات همراه اول و ایرانسل مشمول مالیات می گردد؟ چند درصد و چگونه؟
  ( یکی از دوستان بنده برنده ۱۰۰ میلیونی شده در یه مسابفه ایرانسل، هنگام مراجعه به شرکت اسپانسر مسابقه بهش گفتن باید ۲۵% مالیات بده و یا این پول رو از جایزه کم کنند که به نظر بنده مشکوک اومد و موجب طرح سوال شد)
  بل تشکر

 119. محمد علی می گوید

  با سلام اشخاص حقیقی که در بورس فعالییت دارند باید اظهارنامه بدهند با تشکر

 120. باران می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشین.
  بنده حسابدار یک فروشگاه مواد غذایی، بهداشتی و … هستم،
  قرار است که از یک تیم ورزشی حمایت کنیم و از این طریق مالیات کمتری بپردازیم.
  با عرض معذرت لطفاً شرایط حامی شدن و درصد کم شدن مالیات را توضیح دهید .
  باتشکر

 121. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درسال اول چه شرایطی داشتید؟
  اگر درسال اول معافیت به نسبت بوده به همین شکل در سال آخر هم اعمال میشود.

 122. ابوالفضل می گوید

  سلام
  ۳ ماه هستش که مغازه ای رو اجاره کردیم و امانت فروشی یا همون سمساری زدیم.
  الان برای اظهار نامه آیا من باید کاری کنم و به اداره مالیات مراجعه کنم؟
  ایا من برای یک سال بخام تو مغازه فعالیت کنم باز هم باید مالیاتی پرداخت کنم!؟
  چون شنیده بودم مغازه ی اجاره سال اول معاف از مالیاته،ایا این درسته؟

 123. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر درسال جاری شروع کرده اید این اظهارنامه مربوط به عملکردسال قبل است.شما می بایست به حوزه مالیاتی محل فعالیت بروید و تشکیل پرونده بدهید تاسال بعد
  درصورت طی مراحل اداری به اندازه معافیت حقوق سالانه شما هم معافیت دارید.

 124. مجید قریشی می گوید

  باسلام و خسته نباشید کارکاهایی داشتیم حقیقی که انرا به شرکت و حقوقی تبدیل کردیم ایا این عمل به نفع ما بوده است ؟ تولیدی و تعمیری با مجوز وزارت بازرگانی سال تاسیس ۱۳۹۰ میباشد از معافیتهای مالیاتی برخوردار میشویم ؟ مکان در یک روستا در استان گلستان ؟ لطفا به ایملم پاسخ دهید

 125. احمد می گوید

  با سلام.
  آیا باشگاه های ورزشی مشمول مالیات میشن؟و باید اظهار نامه مالیاتی پر کنن؟منظورم باشگاههای بزرگ نیست.سالن های ورزشی رزمی که توی همه محلات هست منظورمه.
  موسسات فرهنگی ورزشی چطور؟
  ممنونم

 126. فرزانه می گوید

  باسلام و عرض خسته نباشید
  شرکت ما در شهرک علمی و تحقیقاتی قرار دارد. میخواستم اگه میشه لطف کنید سلسله مراتبی را که باید انجام دهم تا شرکت مشمول معافیت شود را بهم بگید باتشکر.

 127. محمد می گوید

  دوستان سلام.
  آیا کسی در مورد معافیت های وارداتی کالا برای اشخاصی که کارت جانبازی دارند اطلاعی داره ؟
  و اینکه چگونه میشه مطلع شد که این معافیت ها شامل چه کالاهایی با چه درصدی میشه.
  آیا منبعی در رابطه با تشریح و تفکیک اینگونه معافیت ها ( الزاما در مورد جانبازان و آزادگان ) وجود داره؟
  و اینکه به کدام ارگان برای تشخیص این تخفیفات بایستی مراجعه کرد؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

 128. رضا داودی می گوید

  با سلام
  میخواستم بدونم آیا مراکز حوزوی معاف از مالیات هستند.
  به طور مثال یک مرکز حوزوی طبق یک قرارداد با یک فرد در باب کار ساختمانی قرارداد دارد, آیا ۳ درصد مالیات تکلیفی که می بایست از قرارداد فرد مورد نظر کسر گردد چون با مرکز حوزوی بابت این کار قرارداد دارد معاف است یا مرکز حوزوی باید از قرارداد ۳ درصد مالیات را کسر نماید.
  به طور کلی مرکز حوزوی شامل چه نوع معافیت های مالیاتی میباشند.

 129. من می گوید

  سلام
  ایا کسی که جواز کسب به اسمش هست باید ماایات بدهد؟
  من جواز کسب یه مغازه به اسممه ولی مغازه دست کسی دیگس که با جواز من کار میکنه
  ایا مالیات به حساب من نوشته میشود؟

 130. مرتضی پارسائیان می گوید

  باسلام
  میخواستم بدانم که آیا شرکتهای بسته بندی گوشت که جزو صنایع تبدیلی و تکمیلی بوده و دارای مجوز از جهاد کشاورزی هستند از پرداخت عوارض صنفی معاف هستند .
  در صورت مثبت بودن طبق چه ماده ای معاف میباشند . باتشکر فراوان

 131. فرستاده می گوید

  با سلام خلاصه کلام یک شرکت خصوصی که بنده ۲۰ درصد سهام داشتم و حق امضائ و مهر شرکت نزد مدیر عامل بود – مدیر عامل فراری شده و خارج از دسترس حدود ۶۰ م (شامل ۳۰ م چک برگشتی + ۳۰ مالیات سال آخر )به مالیات بدهکار است .حدود ۵ سال شرکت جمع شده منم فقط یک ماشین قدیمی مدل ۷۸ دارم که توقیف شده توسط اداره مالیات نمیدانم چه کار کنم.

 132. طاهر می گوید

  سلام
  ما به تازگی شرکت تعاونی مسکنی به ثبت رسوندیم و دفاتر پلمپ شده رو اقدام کردیم بگیریم می خواستم بدونم کی به سازمان امور مالیاتی معرفی میشیم و کلیات کار چگونه است لطفا راهنمابی کنید

 133. شکوهی می گوید

  باسلام
  یه سوال داشتم ایا کسیکه معلول جسمی حرکتی میباشد وزیر بوشش بهزیستی هیچگونه معافیت مالیاتی دارد یا خیر؟ ممنون میشم اگه اطلاعی از این زمینه داشته باشید بنده رو راهنمایی کنید.

 134. جمال امين پور می گوید

  باسلام
  من ازسال ٨٧يك واحد توليدي دارم بندژ تبصره ٢وام گرفتم حالاهشت سال است كارميكنم
  اداره ماليات نگفتن ا.زماليات معافي بايدچكاركنيم

 135. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خودتان مکلف به مراجعه و تشکیل پرونده مالیاتی هستید.

 136. سید حسین طباطبایی می گوید

  با سلام و احترام
  ظاهرا معلولین عضو سازمان بهزیستی از پرداخت مالیات حقوق کارمندی معاف می باشند.
  لطفا ماده اجرایی آن را اعلام نمایید .
  هرچه در سایتها میگردم ماده موجود نیست و به صورت کلی از آن صحبت شده است.
  باتشکر فراوان

 137. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  همه ی کارمندان به اندازه سقف معافیت سالانه حقوق , معافیت دارند ولی بابت الباقی آن بندی در قانون یا بخشنامه نیامده است یا حداقل بنده از آن بی اطلاعم.
  در خصوص هزینه های درمانی ماده ۱۳۷ وبخشنامه آن را درلینک زیر مشاهده بفرمائید:
  اینجا

 138. mohammadreza می گوید

  سلام و عرض ادب واسه ازمون تعیین سطح سازمان امور مالیاتی نمونه سوال نداری
  متشکرم

 139. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  نه متاسفانه در اختیار نداریم.

 140. فاطیما می گوید

  سلام وقت به خیر،
  آیا شرکتهای پژوهشی علمی که فعالیتشان اختراع دستگاه می باشد وبا ارگان های دولتی همکاری دارند باید مالیات بپردازند؟ وحسابداری آنها به صورت شرکت تولیدی می باشد؟.ممنون میشم اگه اطلاعاتی دراین مورد دارید بنده رو راهنمایی کنید.

 141. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیررا مرور کنید:
  اینجا

 142. فاطیما می گوید

  سلام وقت به خیر
  بسیارسپاسگزارم از راهنمایی شما. واینکه وقت گزاشتید وپاسخ بنده رو دادید
  سوال دوم من درمورد حسابداری این شرکتها بود وقتی دستگاه اختراع میشه ثبت هزینه انجام میشه باید با این شرکتها مثل شرکت تولیدی رفتار کنیم برای ثبت کالای ساخته شده یا نه ؟ ممنون میشم اگه این سوال بنده روهم جواب بدید.

 143. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشکر
  لطفا شرایط اختراع دستگاهی که می فرمائید را با استاندارد زیر تطبیق دهید:
  اینجا

 144. لیلا می گوید

  با سلام
  در صورت ثبت یک موسسه خیریه با نام شرکت هواپیمایی که در حال فعالیت است، ایا شرکت هواپیمایی معاف از مالیات میگردد؟
  با سپاس

 145. امیر می گوید

  سلام
  ما دوسال یک مغازه اجاره ای داشتیم و اظهارنامه را پر کردیم و مبلغ علی الحساب را هم پرداخت کردیم ولی پارسال ورشکست شدیم تعداد زیادی از چکهایمان برگشت خورد .
  میخواهم بدانم وضعیت مالیاتی ما به چه صورت میشود .
  لطف میکنید اگر توضیح کامل دهید.

 146. ایمان می گوید

  با عرض سلام وادب
  بنده ۱۵ میلیون بدهکاره سازمان مالیاتی کشور هستم.
  چند ماه پس از تشدید تحریمها ورشکسته شدم و قادر به پرداخت بدهکاریم در طول دو سال پیش نشدم.
  همکنون هم از شرایط جالبی ندارم.
  لطفا راهنمایییم کنید.
  باتشکر از شما

 147. جواد بیات می گوید

  باسلام و تشکر از اطلاعات خوبتون.
  یک سوال در خصوص معافیت از مالیات دارم.
  در صورتی که یک شرکت سهامی خاص در یک سال ۱۰ میلیون تومان کار کرده باشد آیا مشمول مالیات خواهد شد؟ سقف درآمد معاف از مالیات چقدر است؟
  با تشکر

 148. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  کارکرد ملاک نیست بلکه سود باقیمانده ناشی از کسر هزینه هاملاک است.
  درهرصورت بجز معافیتهایی که در قانون پیش بینی شده پاسخ به سوال شما بصورت عمومی بله است وسقفی پیش بینی نشده است.

 149. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیر رادنبال کنید:
  اینجا

 150. رضا می گوید

  با سلام . مجتمعهای بهزیستی که زنان بی سرپرست و دختران خود سرپرست را تحت حمایت خود دارند بنا به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند ولی اداره دارائی اعلام میکند که باید مالیات پرداخت کنین از ابتدای سال هم پرداخت کردیم . آیا مالیات به ما تعلق می گیرد یا نه ؟

 151. نگار می گوید

  آیا وب سایت های خبری مشمول قوانین مالیاتی می شوند؟

 152. ایمان می گوید

  با سلام میخواستم اینو بدونم که اگر اشخاص بند الف یا ب اسپانسر ورزشی یه تیمی در حد استانی بشن ایا هزینه ها مورد قبول سازمان قرار میگیره

 153. رضا می گوید

  با سلام
  من کارمند دولت هستم و مالیات از حقوقم کسر میشه. و مغازه ای دارم که بعد از ظهرها باز میکنم.میخواستم بدونم آیا درآمد این مغازه هم مشمول مالیات میشه یا نه؟ ممنون

 154. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قطع به یقین درآمد حقوق شما به کسر معافیت پرداخت میشود لذا کارهای بعدی شما مشمول مالیات هستند.

 155. علي می گوید

  با سلام و تشکر
  بنده به عنوان مدرس دوره هاي آموزشي با شرکتها قرارداد مي بندم و حق الزحمه دريافت مي کنم ، معمولا در قراردادها ۳% ماليات کسر شده و فيش آن پس از پرداخت از طرف شرکتهاي تجاري به اينجانب تحويل مي گردد ، سوالي که از خدمتتون داشتم اينه که من بايد براي درآمدهايم از اين ناحيه اظهار نامه پر کنم يا نيازي نيست؟ امور آموزشي به جز معافيت ماده ۱۳۴ که ارتباطي به فعاليت بنده نداره شامل معافيت ديگري مي شود يا خير؟
  پيشاپيش متشکرم.

 156. وحيد می گوید

  با سلام و احترام
  بنده حسابدار شركتي هستم كه سهامدار اصلي آن شهرداري و بقيه سهامداران نيز اوقاف ويك موسسه خيريه ميباشد و اينكه زمين محل فعاليت هم وقفي ميباشد و در اساسنامه شركت ذكرشده است ميخواستم ببينم كه اين شركت با توجه به سهامداران آن مشمول معافيت مالياتي ميباشد ياخير؟
  با تشكر از زحمات شما و سايت بسيار عاليتون

 157. حمید رضا می گوید

  با سلام و احترام شرکت اینجانب مشمول ماده ۱۳۲ معافیت مالیاتی میشود اداره دارایی میگوید فرم ماده ۱۳۲ را نداریم و خودتان پیدا کنید تا ما اقدامات لازم را انجام دهیم و من شخصا به اداره دارایی چندین شهر رفته ام و انها هن کفتند از اداره شهر خودتان بگیر در سایل قسمته فرمها هم نبود اگر لطف کنید فرم را به ایمل ما ارسال کنید ممنون میشوم

 158. هوشنگ خاتمی می گوید

  استاد عالیقدر سلام ووقت بخیر شریکم میر است وموسس صاحب جواز (حقیقی ) دارای سابقه ریاست اموزش وپرورش در منطقه ۸ تهران بزرگ لذا فکر نمی کردم پیاده ایم و نا اگاه به قوانین حال بعد از ۴سال معنی حقیقی و حقوقی را فهنیده ایم انهم از لطف دارایی سرورم دستمان ازر هر جا بریده شده بقول اتراک اول الله بعد شما هییت بدوی نظر ممیز را نایید کرده در محضر خدایی تجدید نظ باخته ایم نام شرکتن مان از نام مجمع گرفته شده شرکتمان بک زیر مجموعه ومورد فعالیت دارد وبس چه عرض کنم مدرسه مان جواز دارد وفعالیت شرکتمان مدرسه دارد وشماره وثبت و دفاتر تاز نامه وغیره ایا میتوان از اصل تسری اگر باشد واصول انسانی وغیر فرار از مالیات وهر اصل دیگر نجس نه کننده مجموعه استفاده کرد
  ضمنا تکلیف معافیت مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
  با پوزش وعرض سپاس و منتظر ووا نفسا خاتمی

 159. مدیر سایت می گوید

  سلام و عرض ادب
  البته بنده درجایگاه استادی نیستم.لطفا سوالتان را واضح تر بیان بفرمائید.
  بافرض شخصیت حقیقی برای مدرسه ی شما مالیات تعین شده؟

 160. مریم می گوید

  سلام.سؤالی از خدمت شما دارم.مدرسه غیر انتفاعی در اداره دارایی پرونده حقیقی باز کرده است یعنی به نام مؤسس مدرسه آیا باز هم از مالیات معاف است؟از مالیات ارزش افزوده هم ماف است؟ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.

 161. هوشنگ خاتمی می گوید

  استادم با عرض ادب واحترام وتهیات قلبی سرورم مدرس پیر وقدیمی تربیت معلمم ودرگیر مجدد تعلیم وتربیت در عتاب وخظابم در شرایطی که انتظازش را نداشتم چون شمایی پیدا کردم که وقت گرانبها انهم برایگان در اختیار جویندگان میگذارید مرحبا ومرحبا واحسنت برشما وتعلیم دهندگان شما مرحبا بگذارید با ۲ نمونه از قدما ومتاخرین سخن به پایان رسانم ۱ هر کس ان ارزد که ورزد ۲ بهشت را به بها دهند نه به بهانه ۳ در شرایطی که اگر همه چیز بر وفق مراد باشد وتعطیلی نه در ۲۴۰ ساعت بلی انهم معلوم نبست با چه طرز تفکری وچه معلوماتی پس استادم سلام واجرکم عندالله والسلام

 162. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب مجدد حضور جنابعالی دارم.
  استفاده کردم. سایه لطف شما مستدام.
  برای اینکه مزاحمتی برای شما ایجاد نشود شماره تلفن ویرایش شد.
  باتقدیم احترام

 163. مدیر سایت می گوید

  باسلاو احترام
  تاجایی که اطلاع دارم درماده ۱۳۴ قانون مالیاتها نوع شخصیت باعث معافیت نیست بلکه خود فعالیت است که ملاک می باشد ومعافیتهای این چنینی وابسته به نوع شخصیت نیست لذا ضمن انجام تکالیف قانونی خود لینکهای زیر را هم مرورکنید:
  اینجا
  اینجا
  اینجا
  اینجا
  اینجا

 164. داودی می گوید

  با سلام لطفا بفرمائید ایا سازمانهای مردم نهاد از مالیات معاف هستند یا خیر؟
  ضمنا در صورتیکه کار مطالعاتی و تحقیقاتی انجام دهند ایا هزینه حق الزحمه محققین شامل مالیات میشود

 165. داودی می گوید

  با سلام لطفا بفرمائید ایا سازمانهای مردم نهاد از مالیات معاف هستند یا خیر؟
  ضمنا در صورتیکه کار مطالعاتی و تحقیقاتی انجام دهند ایا هزینه حق الزحمه محققین شامل مالیات میشود
  منتظر پاسخ

 166. ثنا می گوید

  با سلام و عرض ادب .ما یه شرکت و معدن گرانیتی داریم که کاملا ثبت هست و سالانه ۱۰۰ میلیون مالیات میدیم سوالم این هست که یک باشگاه فرهنگی ورزشی فوتبال راه بندازیم و هزینه هایی صرف این باشگاه بشه میشه که از معافیت های مالیاتی شامل حالمون بشه ؟با تشکر

 167. فرزاد می گوید

  با سلام
  ما صاحب یک شرکتین که باید هر سال مالیات بدیم
  آیا اگر اسپانسر تیم ورزشی بشیم از مالیات کسر میشه؟

 168. حسین می گوید

  با سلام
  ایا مالیات بر در امد مشاغل را میشود جهت ابادانی کشور و بوسیله شهرداریها یا سایر ارگانها صرف کرد
  یا در امور فرهنگی بوسیله انجمن های مختلف مثلا موسیقی
  ویا در امور ورزشی
  با تشکر
  ضمنا خواهشمندم یک حسابدار خبره و کار بلد با امور مربوطه به دارایی معرفی نمایید

 169. محمد حسن حيدري می گوید

  ببخشيد خاستم بدونم باتوجه به اينكه فعاليت انتشاراتي معاف از ماليات است آيا حقوق كساني كه در آن انتشارات و در جهت انجام امور انتشارات فعاليت ميكنند نيز معاف است ؟؟

 170. امير می گوید

  آيا سود حاصل از فروش دارائي ثابت از ماليات بر عملكرد ۲۵ درصد معاف است؟

 171. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مالیات دارایی های ثابتی مثل خودرو درزمان نقل و انتقال دریافت میشود لذا دیگر مشمول سود عملکرد نیستندولی دارایی هایی که مشمول مالیات مقطوع نیستند در عملکرد محاسبه میشوند.

 172. سعید می گوید

  با سلام آیا پولی که در بانک است شامل مالیات میشود ؟ سودش چطور؟
  ممنون

 173. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر . خیر

 174. امید می گوید

  باسلام
  بنده برج چهار ۹۴ یک شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی ( آژانس هواپیمایی ) تاسیس نمودم ، بابت مالیات سال ۹۴ چند درصد معافیت شامل شرکت بنده میشود ؟

 175. پریسا صالحی می گوید

  معافیت مالیاتی شرکتهای تولییدی را می خواستم بدونم طبق کدوم ماده قانونی می باشد

 176. علیرضا الوستاتی مفرد می گوید

  سلام شب بخیر ایا شرکتهای تعاونی قبل وبعد ازانحلال باید اظهارنامه مالیاتی پرکنند.لطفا جواب بدهید .تشکر.

 177. رضا می گوید

  با سلام خدمت شما دوست عزيز
  من شش ماه يك فست فود راه اندازي كردم كه با توجه به هزينه بالاي اجاره و حقوق پرسنل محبور به تعطيلي كسب و كار شدم يعني ورشكست شدم ايا من بايد ماليات پرداخت كنم در ضمن كرايه مغازه بنده ماهيانه دوازده و نيم ميليون بوده و شش كارگر داشتم كه حدود ده ميليون حقوق پرسنل بوده

 178. مینا می گوید

  با سلام و احترام
  شرکت ما یک شرکت تقریباً تازه تاسیس هست که در بهمن ۹۳ تاسیس شده و بدون هیچگونه فعالیت بوده و در تاریخ بهمن ۹۴ ما پرونده مالیاتی تشکیل دادیم.
  سوال داشتم که ما چگونه می توانیم از معافیت ۳ ساله مالیاتی استفاده کنیم و درباره ماده یا تبصره آن توضیح میدهید؟
  چگونه باید اقدام کنیم؟

  با تشکر از شما اساتید بزرگوار

 179. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چه نوع معافیتی مد نظر شماست؟
  کارکرد شرکت شما چیست؟

 180. حمید رضا می گوید

  با عرض سلام وادب
  آیا به جوایز نقدی همراه اول مالیات تعلق میگیرد، اگر جواب مثبت است چند درصد واگر تعلق نمی گیرد لطفا بخشنامه مربوطه را اعلام فرمایید ،/
  از زحمات شما سپاسگزارم

 181. مجيد می گوید

  سلام و عرض احترام خدمت شما
  بنده مدير يك باشگاه فوتبال در تهران هستم
  در خصوص جذب اسپانسر براي تأمين بخشي از هزينه هاي جاري باشگاه هستم

  ممنونم ميشم راهنمايي بفرماييد اگر شركتي خصوصي در اين راستا با اين باشگاه قرارداد اسپانسري تنظيم كند از ماليات معاف خواهد شد يا خير
  و يا اينكه تخفيفي به شركت حمايت كننده از طرف أداره ماليات داده خواهد شد يا نه ؟؟
  در اين خصوص راهنمايي كنيد
  متشكرم

 182. حامد می گوید

  سلام خسته نباشید.ایا درآمدحاصل از کارکردن در دکلهای حفاری خلیج فارس مشمول پرداخت مالیات میشود؟

  باتشکر.عباسی

 183. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  محل کار شما از مناطق محروم است؟

 184. مریم می گوید

  اگر شرکتی اسپانسر موسسات و طرح های آموزشی شود آیا از مالیات آن شرکت کم می شود؟

 185. اعظم می گوید

  سلام.پدر من ۸۱ سن دارد و دچار بیماری الزایمر اس و بیماری چشمی نیز دارد.آیا معاف است؟

 186. اکبر علیزاده می گوید

  سلام آموزشگاه های زبان پنج درصد از دریافتی شهریه خود را به آموزش و پرورش پرداخت میکنند با این وجود باز هم باید مالیات پرداخت نمایند؟

 187. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  احتمالا این ۵% ارتباطی با مالیات ندارد

 188. شمس می گوید

  آیا هزینه هایی که شرکت برای ایمنی و رفاه پرسنل اش انجام می دهد مشمول مالیات می شوند

 189. سید مسلم می گوید

  سلام دو سوال داشتم
  ۱-من کار مند و همچنین ناظر سازمان نظام مهندسی می باشم از محل کار دائمم هزینه بیمه تکمیلی کم می شود و در صورت هزینه کرد بعد از مدتی ۷۰ درصد مبلغ رو به حسابم واریز میکنند سوال من اینجاست اگر بخواهم در ارائه اظهار نامه مالیاتی برای نظارت خود در نظام مهندسی مطابق ماده ۱۳۷ معافیت مالیاتی بشوم می توانم از بخش هزینه های درمان معاف مالیاتی بشوم با توجه به اینکه ۷۰ درصد آن هزینه ها توسط بیمه تکمیلی بر میگردد
  ۲- سوال بعد در مورد بیمه عمر می باشد من سالانه ۱۲۰۰۰۰۰خود را بیمه عمر سینا کردم آیا مشمول معاف مالیاتی می شود

 190. سید مسلم می گوید

  سلام دو سوال داشتم
  ۱-من کار مند و همچنین ناظر سازمان نظام مهندسی می باشم از محل کار دائمم هزینه بیمه تکمیلی کم می شود و در صورت هزینه کرد بعد از مدتی ۷۰ درصد مبلغ رو به حسابم واریز میکنند سوال من اینجاست اگر بخواهم در ارائه اظهار نامه مالیاتی برای نظارت خود در نظام مهندسی مطابق ماده ۱۳۷ معافیت مالیاتی بشوم می توانم از بخش هزینه های درمان معاف مالیاتی بشوم با توجه به اینکه ۷۰ درصد آن هزینه ها توسط بیمه تکمیلی بر میگردد

 191. امیرحسین کیانی می گوید

  با سلام اگر شرکتی به انجمن های علمی دانشگاه کمک کند تا چه میزان معافیت مالیاتی مشمول آن کمک می شود به عنوان مثال اگر ۲ میلیون تومان کمک کند تا چقدر معافیت مالیاتی مشمول حال آن شرکت می شود؟ لطفا هرچه زودتر کمک کنید چون تا سه روز دیگر می خواهم با یک انجمن علمی بر حسب معافیت مالیاتی قرار داد ببندم.باتشکر

 192. هستی می گوید

  با سلام من پرسنل قرارداد حق التدریسی دانشگاه هستم که درامد سالیانه م کمتر از ۱۰ میلیون است و شغل دومی ندارم بیمه هم نیستم آیا مالیات به من تعلق می کیرد؟

 193. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ازشما مالیات علی الحساب کسر میشود؟
  بنا به درآمدی که فرمودیدخیر و اگر مالیات کم شده باشد بستانکار دارایی هستید.

 194. محمدعلی می گوید

  سلام
  سایتی دارم که خدماتی ارائه میکند که این خدمات فیزیکی نیستند مثلا پرداخت حق عضویت یا و…
  آیا هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات برارزش افزوده بر من تعلق میگیرد؟
  ضمنا شرکت وجود ندارد و از مشاغل خانگی است.

 195. محمد حسین می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید
  ببخشید اون قانونی که میگه میتونی بجای ریختن مالیاتت به خزانه میتونی همون پول رو به مدرسه یا هرجای دولتی دیگه هدیه بدی و بعدشم همون پول برات جزو مالیات داده شده حساب میشه و دیگه نمیخواد مالیات اضافه بدی کدوم بنده؟؟؟؟؟

  بیزحمت با ایمیل جوابمو بدید

 196. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بعید می دانم چنین قانونی باشد یا ممکن است ما از آن بی اطلاع باشیم.

 197. اصغر فرهادی می گوید

  با سلام
  کارگردانان سینمایی که به فیلم هایشان جایزه اسکار تعلق گرفته و باعث افتخار مملکت هستند مشمول مالیات میباشند؟

 198. نرگس می گوید

  باسلام
  ببخشید من قوانینی درمورد مالیات بر صرف سهام میخواستم

 199. فرانک امیری می گوید

  سلام موسسه هنری تحت مجوز ارشاد دارم آیا معاف از مالیات یا خیر؟ تا الان معاف بوده اند موسسات. و همچنین آیا باید در اداره مالیات ثبت نام انجام دهم و بعد انها بگویند معافید؟

 200. رضا گرایی می گوید

  با سلام.آیا موسسات فرهنگی هنری تک منظوره باید مالیات پرداخت کنند؟ چه مقدار در سال؟ با تشکر

 201. امید می گوید

  با سلام

  من یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی دایر کرده ام با یک کارگر هنوز پروانه بهره برداری ندارم و شرکت هم تاسیس نکرده ام

  یک نفر کارگر هم بیمه رد میشود ایا مشمول مالیات میشوم؟ و باید اضهار کنم

 202. محمود رشادی می گوید

  با سلام: آیا به پیش فاکتور ارایه شده به بانکها و یا صندوقها مالیات تعلق میگیرد و اگر نمیگیرد مستند آن متشکرم

 203. سنا مظهري می گوید

  سلام شركت هايي كه فعاليت درماني دارند مثل شركت هايي كه براي انجام ازمايش هاي دوره اي خون بينايي و شنوايي سنجي و تست قلب با ادارات و كارخانجات قرارداد ميبندند معافيت مالياتي دارند تشكر

 204. حسن زاده می گوید

  با سلام و تشکر
  ایا آزادگان و جانبازان در هنگام خرید خودرو از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که در فاکتور های فروش لحاظ می شود معاف هستند ؟
  با تشکر و امتنان

 205. قاسم رضایی می گوید

  سلام خسته نباشید من تازه کار زدم و از سربازی معاف شدم به خاطر بیماری صرع و هر ماه ۳۰۰هزار خرج دکتر میدهم یک‌پدر هم دارم ناراحتی اعصاب داره یعنی به زور خرج خانه در میاورم ااصناف و مالیات به من گیر دادن ایا من از مالیات معاف مشوم به خاطر بیماری من ایا بیماری من تاثیر بر معاف مالیات داره مرسی جواب بدین

 206. هیوا می گوید

  سلام من یک کارگاه رنگ چوب در روستا دارم از مالیات معاف هست یا نه

 207. زهرا می گوید

  با سلام بنده سه سال پیش برای شرکت فرهنگی خود عدم فعالیت زدم الان بعد از مدت ها یکی از شکرت هایی که از اهنها طلب داشتم بدهی خود را به صورت چند فقره چک به نام شرکت میخواهد پرداخت کند ایا به واسطه پرداخت چک به نام شرکت امکان صدور مالیات برای بنده وجود دارد ؟

 208. مجید ذوفنون می گوید

  با سلام و عرض ادب لطفا بفرمائید آیا خرید و فروش گوشت خام یا تهیه آن برای یک ارگان دولتی معاف از مالیات عملکرد نیز می باشد یا نه؟ متشکرم.

 209. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.