نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۳۵۷/۷۹۸۰/۲۱۱ مورخ ۸۱/۱۲/۱۷(آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹)

0 1,897

حسابداراپ

توضیح سایت: برای این آیین نامه ، اصلاحیه صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید.


تصوير تصويب نامه شماره ۵۳۴۵۶ /ت ۲۷۲۵۷هـ – مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ هيات محترم وزيران درخصوص آئين نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ , جهت اطلاع و اقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد .

.

محمدقاسم پناهي

معاون فني و حقوقي

 .

وزارت اموراقتصادي و دارائي

هيئت وزيران درجلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۳۷۳۱۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب ۱۳۸۰- , آئين نامه اجرائي تبصره يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود :

” آئين نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم , مصوب ۱۳۸۰ “

 

فصل اول – معافيت موضوع بند ”الف“ ماده ۱۳۹

ماده ۱- معافيت مالياتي موضوع بند ”الف“ ماده (۱۳۹) صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خيريه به سازمان امورمالياتي کشور اعلام مي شود, جاري خواهد بود. تشخيص ساير بقاع متبرکه , برعهده سازمان يادشده مي باشد .

فصل دوم – معافيت موضوع بند”د“ ماده ۱۳۹

ماده ۲- مدارسي که قبلاً‌ طبق تشخيص شوراي مديريت حوزه علميه قم از جمله مدارس علوم اسلامي شناخته شده يا بعداً شناخته شوند , ‌نسبت به کمکها و هداياي نقدي و غيرنقدي از پرداخت ماليات معاف مي باشند.

تبصره ۱- استفاده از معافيت مالياتي مزبور براي هرسال ,‌منوط به تأئيد شوراي مديريت حوزه علميه قم مبني بر تداوم فعاليت مدرسه در زمره علوم اسلامي است که بايد حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد به اداره امورمالياتي مربوط تسليم گردد.

تبصره ۲- موقوفات متعلق به مدارس يادشده جهت استفاده از معافيت مالياتي موقوفات عام مي بايد به شرح فصل پنجم اين آئين نامه مورد نظارت شعب تحقيق سازمان اوقاف و امورخيريه واقع شوند و شرط معافيت درآمد موقوفات موصوف نيز ارايه تأئيديه سازمان اوقاف و امورخيريه مبني بر صرف درآمد مربوط درامور مذکور در بند ”ح“ ماده (۱۳۹) اصلاحي وفق ماده (۸) اين آيين نامه خواهد بود .

فصل سوم – معافيت موضوع بند ”هـ“ ماده ۱۳۹

ماد ۳- نهادهايي که طبق نظر هيئت وزيران جزء نهادهاي انقلاب اسلامي شناخته شده يا بشوند ,‌نسبت به کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي از پرداخت ماليات معاف مي باشند .

فصل چهارم – معافيت موضوع بند”و“ ماده ۱۳۹

ماده ۴- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد, از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينکه هر سال گواهي لازم مبني بر صرف درآمد صندوق در امور يادشده توسط سازمان اوقاف و امورخيريه صادر و حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد به سازمان امورمالياتي کشور تسليم گردد .

فصل پنجم – معافيت موضوع بند ”ح“ ماده ۱۳۹

ماده ۵- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازين شرعي و برابر مفاد وقفنامه هاي مربوط به مصرف امور مذکور در بند”ح“ ماده (۱۳۹) مي رسد از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينکه :

الف – صورتحساب درآمد و هزينه هر سال مالي موقوفه متکي به اسناد و مدارک قابل قبول , حداکثر تا ۴ ماه پس از پايان سال مالي به اداره اوقاف و امورخيريه مربوط تسليم شود.

ب – ادارات اوقاف و امورخيريه مربوط نسخه اي از صورتحساب مزبور را به انضمام تأئيديه لازم مبني بر صرف کل يا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ”ح“ ماده (۱۳۹) اصلاحي – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰- قانون مالياتهاي مستقيم (باذکر دقيق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف ۶ماه از تاريخ وصول صورتحساب به اداره امور مالياتي محل موقوفه تسليم نمايد . تبصره – موقوفاتي کهمتولي منصوص التوليه دارند نيز جهت برخورداري از معافيت مالياتي ملزم به رعايت مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ضوابط مقرر در اين آيين نامه خواهند بود .

فصل ششم – معافيت موضوع بند”ط“ ماده ۱۳۹

ماده ۶- موسسات خيريه و عام المنفعه در صورتي مي توانند از معافيت مالياتي موضوع اين بند استفاده نمايند که واجد شرايط زير باشند:

الف – موسسه رسماً تحت يکي از عناوين فوق به ثبت رسيده و غيرانتفاعي بودن آن نيز در اساسنامه تصريح شده باشد .

ب – کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور يادشده در بند”ح“ ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم –مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰- برسد و اين امر توسط سازمان امورمالياتي کشور طبق مواد (۷) الي (۹) اين آيين نامه تأئيد شود .

پندار سیستم

ج – اساسنامه آنها صريحاً‌ متضمن اين موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان , موضوع ماده (۱۸) اين قانون و هيئت امناو مديران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننمايد.

د- اساسنامه موسسه صريحاً‌ حاکي از اين باشد که موسسات يا صاحبان سرمايه حق هيچ گونه برداشت و يا تخصيص از محل کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي را ندارند و بعد از انحلال , دارايي موسسه به سازمان بهزيستي کشور يا يکي از موسسات دولتي و يا موسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذار گردد .

هـ – بر درآمد و هزينه آنها به شرح مواد (۷) الي (۹) اين آيين نامه نظارت شود.

ماده ۷- نظارت بردرآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه موضوع بند”ط“ ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم , ولو اينکه داراي مال موقوفه باشند به ترتيب زير اعمال خواهد شد.

الف – مرجع نظارت بردرآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه , سازمان امور مالياتي کشور است که مي تواند اين اختيار را به ادارات امور مالياتي ذي ربط و در موارد يادشده دربند (۳) ماده (۱) قانون تشکيلات واختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه –مصوب ۱۳۶۳- به سازمان مزبور تفويض نمايد.

ب – نظارت بردرآمد و هزينه موسسات عام المنفعه اي که داراي مال موقوفه مي باشند و يا اداره آنها به موجب قانون يا آيين نامه مربوط به سازمان اوقاف و امورخيريه محول شده است , با سازمان ياد شده خواهد بود.

پ – مراجع ناظري که قبلا” موافق آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (۴) ماده (۲) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحيه مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ آن , امرنظارت بردرآمد و هزينه موسسات عام المنفعه به آنان تفويض گرديده است , نظارت آنها بر موسسات ياد شده با رعايت مقررات ماده (۱۳۹) اصلاحي – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ – و مفاد اين آيين نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه اين قبيل موسسات نيازي به اصلاح مجدد و تطبيق با اين آيين نامه نخواهدداشت .

ماده ۸- موسسات نامبرده موظفند ظرف يک ماه از تاريخ ثبت اساسنامه , تصوير يا رونوشت مصدق آن را به اداره امورمالياتي محل تسليم و ظرف همين مدت در يکي از بانک هاي محل , حساب جاري به نام موسسه افتتاح و کليه وجوه نقدي و درآمد خود را به حسابهاي بانکي منتقل نمايند و کليه هزينه هاي موسسه را از طريق آن حسابها انجام دهند .

ماده ۹- موسسات خيريه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را که متکي به اسناد و مدارک قابل قبول باشد, حداکثر تا چهارماه بعد از پايان سال مالي موسسه , به مرجع ناظر مربوط تسليم نمايند و مرجع ناظر موسسه نيز بايد ظرف چهارماه از تاريخ وصول صورتحساب , نتيجه رسيدگي را در مورد صورتحساب درآمد و هزينه و رعايت مقررات قانون و آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۹) قانون اعلام و در صورت تأئيد , گواهي لازم را جهت اقدام قانوني به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد .

(دستورالعمل اجرايي)

فصل هفتم – معافيت موضوع بند”ي“ ماده ۱۳۹

ماده ۱۰- مجامع حرفه اي , احزاب و انجمنها و تشکلهاي غيردولتي مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذي ربط را جهت استفاده از معافيت مقرر موضوع بند ”ي“ ماده مذکور به اداره امور مالياتي تسليم نمايند .

فصل هشتم – معافيت موضوع بند”ک“ ماده ۱۳۹

ماده ۱۱- انجمنها و هيئتهاي مذهبي مربوط به اقليتهاي ديني مذکور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , جهت استفاده از معافيت مقرر مکلفند گواهي لازم مبني بر رسميت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالياتي ذي ربط تسليم نمايند.

فصل نهم – معافيت موضوع بند ”ل“ ماده ۱۳۹

ماده ۱۲- فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي , فرهنگي و هنري اشخاص حقيقي يا حقوقي به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شود . فعاليتهاي يادشده براساس دستورالعملي توسط سازمان امورمالياتي کشور با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين و اعلام خواهد شد .

فصل دهم – معافيت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۳۹

ماده ۱۳- اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحي جهت برخورداري از معافيت مالياتي موضوع تبصره (۱) اين ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعاليتهاي غيرانتفاعي مذکور در تبصره يادشده , مراتب را جهت تعيين ناظر به سازمان امورمالياتي کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزينه مربوط به فعاليتهاي موصوف را حداقل يکبار در هر سال مالي به مرجع ناظر تعيين شده تسليم و گواهي نظارت دريافت نمايند.

فصل يازدهم – مقررات عمومي

ماده ۱۴- درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحي به شرح مندرج در تبصره (۲) اصلاحي ماده (۲) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ – (غيراز مواردي که طبق بندهاي ماده (۱۳۹) مزبور از معافيت مالياتي برخوردار مي شوند) طبق مقررات مربوط و با رعايت ساير معافيتهاي مالياتي مقرر به نرخهاي مالياتي مقرر مربوط دراين قانون مشمول ماليات خواهند بود .

تبصره ۱- نقل و انتقال قطعي املاک از جمله فعاليتهاي اقتصادي موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون يادشده تلقي نمي گردد . تبصره ۲- درآمدهايي که طبق مقررات مربوط داراي نرخ مالياتي جداگانه اي مي باشند , ماليات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد .

ماده ۱۵- اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحي مکلف به انجام ساير تکاليف مربوط از جمله تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان و کسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.

ماده ۱۶- عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و اين آيين نامه از سوي اشخاص موضوع بندهاي ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون يادشده , درهرسال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد .

تصویب نامه  ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴ه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ ( اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰)

ماده ۱۷- در مورد موقوفات عام به طور کلي و موسسات عام المنفعه اي که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امورخيريه محول شده يا بشود در صورتي که فاقد متولي و يا امين يا مدير باشند مسئوليت انجام تکاليف مقرر در اين آيين نامه و قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امورخيريه مربوط خواهد بود.

(ماده الحاقي طي بخشنامه ۳۷۴۹۵/۲۰۰مورخ ۸۹/۱۲/۲۸)

ماده ۱۸- مفاد اين آيين نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰- که سال مالي آنها از ۱/۱/۱۳۸۱ به بعد شروع مي شود جاري خواهد بود .

محمدرضا عارف

معاون اول رييس جمهور

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.