نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۳۸۳۸۳/۴۲۳۰/۲۱۱ مورخ۸۲/۷/۱۶(دستورالعمل نحوه برخورداري موسسات خيريه از معافيت بند ط ماده ۱۳۹)

0 2,745

حسابداراپ

بنا به اختيار حاصل از بند ” الف ” ماده ۷تصويب نامه شماره ۵۳۴۵۶ /ت ۲۷۲۵۷ هـ مورخ ۷/۱۲/۸۱ هيات محترم وزيران در خصوص آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ ، بدين وسيله امر نظارت بردرآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه موضوع بند ” ط” ماده (۱۳۹) فوق الذکر در استان ها به ادارات کل امور مالياتي استان و در تهران له اداره کل ماليات بر شرکتها تفويض مي گردد تا با رعايت مقررات آيين نامه اجرايي مذکور و دستورالعمل نحوه برخورداري موسسات مزبور از معافيت موضوع بند ” ط” ماده (۱۳۹) يادشده (فرم شماره ۰۱/۱۳۹) و دستور العمل مراجع ، شرح وظايف و ويژگي هاي ناظر موسسات موصوف (فرم شماره ۰۱/۲-۱۳۹) وظيفه محوله را به نحو احسن انجام دهند.

شايان ذکر است که اداره امور مالياتي رسيدگي کننده به پرونده مالياتي موسسات مورد بحث مي بايست منفک از مرجع ناظر ذي ربط باشد .

مسئوليت حسن اجراي امور فوق الذکر در استان ها با مديران کل امور مالياتي استان و در تهران با مدير کل ماليات بر شرکت ها و نظارت کلي با دفتر امور تشخيص مالياتي خواهد بود. ضمناً ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشي حاوي اطلاعات مربوط به موسسات خيريه و عام المنفعه تحت نظارت خود را هر سه ماه يک بار و در قالب فرم پيوست از طريق دفتر امور تشخيص به دفتر اينجانب ارسال نمايند .

عيسي شهسوارخجسته

———————————————————————————————————————————————-

دستورالعمل نحوه برخوداري مؤسسات خيريه عام المنفعه از معافيت موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰      فرم شماره :۰۱/۱۳۹

– مؤسسه رسماً تحت يکي از عناوين خيريه عام المنفعه به ثبت رسيده باشد و غير انتفاعي بودن موسسه نيز در اساسنامه تصريح شده باشد.

۲- کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مؤسسه خيريه عام المنفعه به موجب اساسنامه آن به مصرف امور ذيل برسد و اين امر توسط سازمان امور مالياتي کشور تاييد شود:

تبليغات اسلامي،تحقيقات فرهنگي، علمي،ديني،فني،اختراعات،اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان،بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاههاي دولتي،مراسم تعزيه و اطعام،تعميرآثار باستاني،امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله و آتش سوزي، جنگ و حوادث غير مترقبه.

۳- اساسنامه مؤسسات خيريه و عام المنفعه بايد متضمن اين موضوع باشد که مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيأت امناء و مديران مؤسسه حق معامله با مؤسسه را ندارند.

۴- اساسنامه مؤسسه صرفاً حاکي از اين باشد که مؤسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص از محل کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي به مؤسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارائي مؤسسه به سازمان بهزيستي کشور يا يکي از مؤسسات دولتي و يا مؤسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذار گردد.

۵- مرجع نظارت بردرآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام المنفعه، سازمان امور مالياتي کشور و ادارات تابعه و سازمان اوقاف حسب تفويض اختيار از سوي سازمان امور مالياتي خواهد بود.

۶- مؤسسات خيريه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را که متکي به اسناد و مدارک قابل قبول باشد،حداکثر تا چهارماه بعد از پايان سال مالي مؤسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم نمايند و مرجع ناظر مؤسسه نيز بايد ظرف چهارماه از تاريخ وصول صورتحساب، نتيجه رسيدگي را در مورد صورتحساب درآمد و هزينه و رعايت مقررات قانون و آيين نامه اجرايي ماده(۱۳۹) قانون اعلام و درصورت تأييد، گواهي لازم را جهت اقدام قانوني به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد.

پندار سیستم

۷- مؤسسات خيريه و عام المنفعه مکلف به انجام سايرمقررات مذکور در آيين نامه اجرايي مربوطه و تکاليف مقرر از جمله تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و کسرو پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.

۸- عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و اين دستورالعمل (آئين نامه مربوط) از سوي مؤسسات خيريه و عام المنفعه در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد ششد.

تهيه و تنظيم: دفتر فني مالياتي                              مقام تأييد کننده: معاون فني و حقوقي

———————————————————————————————————————————————

دستورالعمل مراجع،شرح وظايف و ويژگي هاي ناظر مؤسسات خيريه و عام المنفعه موضوع بند”ط” ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰        فرم شماره۰۱/۲-۱۳۹

الف- مراجع ناظر:

طبق اجزاء” الف” ،” ب” و “پ” ماده ۷ بند« هـ» آيين نامه اجرايي ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون          ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰:

۱- مرجع نظارت بردرآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام المنفعه، سازمان امور مالياتي کشور است که مي تواند اين اختيار را به ادارات امور مالياتي ذي ربط و در موارد ياد شده در بند ۳ماده يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۶۳ به سازمان مزبور تفويض نمايد.

۲- نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات عام المنفعه اي که داراي مال موقوفه مي باشند و يا اداره آن ها به موجب قانون يا آيين نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده است با سازمان ياد شده خواهد بود.

۳- مراجع ناظري که قبلاً موافق آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۶۶ و اصلاحيه مورخ ۷/۲/۷۱ آن، امر نظارت بردرآمد و هزينه مؤسسات عام المنفعه به آنان تفويض گرديده است، نظارت آن ها بر مؤسسات مذکور با رعايت مقررات ماده ۱۳۹ اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ و مفاد آيين نامه اصلاحي کماکان معتبر بوده و اساسنامه اين قبيل مؤسسات نيازي به اصلاح مجدد و تطبيق با آيين نامه اصلاحي را نخواهد داشت.

ب- شرح وظايف ناظر:

۱- حصول اطمينان از انطباق مفاد اساسنامه اصلاحي مصوب و تثبيت شده مؤسسات خيريه و              عام المنفعه با آيين نامه اجرايي ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون ياد شده و دستورالعمل نحوه برخورداري مؤسسات مزبور از معافيت بند” ط” ماده قانوني موصوف در صورت وجود تغييرات اصلاحي در اساسنامه آنان.

۲- رسيدگي به صورتحساب درآمد و هزينه سالانه مؤسسات مذکور متکي به اسناد و مدارک قابل قبول طبق مقررات ماده ۹ آيين نامه اجرايي فوق الذکر.

۳- اعلام نتيجه رسيدگي در مورد صورت حساب درآمد و هزينه و رعايت قانون و آيين نامه اجرايي فوق الذکر و صدور گواهي لازم و تسليم آن به اداره امور مالياتي ذي ربط در صورت تأييد مراتب.

ج- ويژگي هاي ناظر:

ناظر شخص حقوقي است که به موجب اجزاء “الف”،”ب”، و “پ” ماده ۷ بند”هـ” آيين نامه اجرايي موصوف تعيين شده و يا مي شود و توانايي انجام امور محوله به شرح بند”الف” اين دستورالعمل را به نحوه احسن دارا مي باشد.

تهيه و تنظيم: دفتر فني مالياتي                              مقام تأييد کننده: معاون فني و حقوقي

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.